چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی با پیشرفت تحصیلی داش آموزان انجام شده است.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش،روش مطالعه اسنادی ، توصیفی – پیمایشی و همبستگی بوده است.

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان علوم تجربی و دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان بویر احمد شمال 72 معلم 11286 دانش آموز می باشد.حجم نمونه و جامعه معلمان یکسان بوده است.نمونه اماری دانش آموزان نیز به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانش آموزان پایه های اول دوم و سوم راهنمایی جمعا به تعداد 350 نفر انتخاب شده اند. برای ارزیابی صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان از یک پرسشنامه محقق ساخته با 110 گویه استفاده شده است .پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز از طریق ازمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه سنجش صلاحیت های پداگوژیکی معلمان از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 0.83 محاسبه گردید.پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دوره راهنمایی نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ در پایه اول 0.87 پایه دوم 0.84 و پایه سوم 0.93 محاسبه گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش های آمار و توصیفی و استنباطی (t تک گروهی ، t مستقل و تحلیل واریانس یکراهه)استفاده شده است.یاته های حاصل از این پژوهش منجر به شناسایی 127 مورد از عناصر صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی دوره راهنمایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد به ترتیب دانش پداگوژی ،دانش پداگوژی محتوا و دانش محتوا بیشترین سهم و دانش فناوری محتوا کمترین سهم را در صلاحیت های معلمان مورد مطالعه دارد.همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که میزان دانش فناوری معلمان مرد بیشتر از معلمان زن می باشد و در نهایت بین مجموعه صلاحیت های پداگوژیکی معلمان علوم تجربی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی رابطه معنی دارو مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی ،پیشرفت تحصیلی دانش اموزان افزایش می یابد.

کلمات کلیدی :علوم تجربی ،پیشرفت تحصیلی و صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 عنوان تحقیق 2

1-3 بیان مسئله 3

1-4 اهمیت و ضروریت تحقیق 4

1-5 اهداف تحقیق 5

1-6 سوالات یا فرضیه های تحقیق 5

1-7 تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیر ها 6

2-1 مقدمه 10

2-2 مروری بر ادبیات تحقیق 10

2-2-1 پداگوژی 10

2-2-2- صلاحیت 12

2-2-3- صلاحیت حرفه معلمی 12

2-2-4- سابقه تدوین صلاحیت های حرفه معلمی در جهان 12

2-2-5- سابقه تدوین صلاحیت های حرفه معلمی در ایران 13

2-2-6 تجدید نظر در صلاحیت های حرفه معلمی 14

2-2-7- صلاحیت های پداگوژیکی 17

2-2-8- TRACK چیست؟ 19

2-2-8-1- دانش محتوا (CK) 21

2-2-8-2دانش پداگوژی (pk) 22

2-2-8-3 دانش فناوری (tk) 25

2-2-8-4 دانش پداگوژی محتوا (PCK) 26

2-2-8-5-دانش فناوری پداگوژیکی (TPK) 31

2-2-8-6 دانش فناوری  محتوا (TCK) 31

2-2-8-7 جمع بندی صلاحیت های پداگوژیکی 32

2-2-9 برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی 41

2-2-9-1 فلسفه آموزش علوم 41

2-2-9-2 هدف های کلی در طرح جدید آموزش علوم 43

2-2-9-2-1- دانستنی های ضروری 43

2-2-9-2-2- مهارت های ضروری 44

2-2-9-2-3-  نگرش های ضروری 48

2-2-10 فناوری و آموزش علوم تجربی 50

2-2-11 اهمیت آموزش علوم تجربی 51

2-2-12 جمع بندی ،توصیف و ارزیابی موقیت کنونی آموزش علوم در جهان 53

2-2-13 برنامه درسی و آموزش علوم در ایران 54

2-3- بررسی تحقیقات انجام شده 55

2-3-1 پیشینه تحقیقات داخلی 55

2-3-2 پیشینه تحقیقات خارجی 57

2-3-3 جمع بندی 65

3-1 مقدمه 68

3-2 روش تحقیق 68

3-3 جامعه آماری 69

3-4 نمونه اماری 69

3-5 ابزار گرد آوری داده ها 69

3-5-1 پرسشنامه سنجش صلاحیت های شناختی پداگوژیکی معلمان 69

3-5-2 آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموران 69

3-5-3 روایی ابراز گرد آوری داده ها 70

3-5-4پایایی ابزار گرد آوری داده ها 70

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 70

4-1 مقدمه 72

4-2 توصیف متغیر ها 72

4-3 تحلیل اسنتباطی 76

4-3-1 سوالات اصلی تحقیق 76

4-3-2 سوالات فرعی تحقیق 77

5-1 مقدمه 82

5-2 بحث و بررسی نتایج 82

5-2-1 سوالات اصلی تحقیق 82

5-2-2 سوالات ففرعی تحقیق 84

5-3 نتایج کلی پژوهش 86

5-4 محدودیت ها 86

5-5 پیشنهاد ها 87

منابع فارسی 89

منابع لاتین 94

 

فهرست جداول

جدول 4-1 توزیع فراوانی متغیر پیشرفت تحصیلی 72

جدول4-2 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر پیشرفت تحصیلی 73

جدول4-3 توزیع درصد فراوانی و تراکمی نمره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 74

جدول4-4 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر پیشرفت تحصیلی بر حسب آزمودنی های با صلاحیت بالاتر از 60 دردصد و پایین تر از 60 درصد 75

جدول4-5 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر های شش گانه صلاحیت های پداگوژی 75

جدول4-6 شاخص های آمار توصیفی مولفه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 77

جدول4-7 میانگین و خطای استاندارد متغیر ها 78

جدول4-8 معنا داری تفاوت میانگین ها با استفاده از آزمون LSD 87

جدول4-9 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مورد میزان صلاحیت معلمان به تفیک جنسیت 79

جدول4-10 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد نتایج تحلیل واریانس میزان صلاحیت معلمان به تفکیک جنسیت 80

 

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 چندضلعی متغیر های شش گانه صلاحیت های پداگوژیکی معلمان علوم تجربی 76

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 چارچوب TRACK و مولفه های دانشی آن 20

 

فهرست پیوست ها

پیوست شماره 1:پرسشنامه سنجش صلاحیت های پداگوژیکی دبیران علوم تجربی 99

پیوست شماره 2:سوالات درس علوم تجربی سال اول راهنمایی 113

پیوست شماره 3: سوالات درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی 117

پیوست شماره 4: سوالات درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی 121

ن 69


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه صلاحيت های شناختی پداگوژيكی معلمان علوم تجربی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید