انتخاب صفحه

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 90-1388 می باشد. سرمایه ی اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین و رفتار شهروندی سازمانی معلمان به عنوان متغیر ملاک مد نظر بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 377 نفر از ” معلمان مقطع متوسطه ” شهر کرمانشاه می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های سرمایه اجتماعی فرجی ده سرخی (1389) و رفتار شهروندی سازمانی پوداسکوف و همکاران (1990) استفاده شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( تحلیل رگرسیون چند متغیری و آزمون t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایجنشان داد که 1- بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره متوسطه شهر کرمانشاه رابطه مثبت وجود دارد. 2- بین ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. بعد رابطه ای دارای بیشترین رابطه و بعد شناختی دارای کمترین رابطه با رفتار شهروندی سازمانی معلمان می باشد. 3- بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی 21 درصد واریانس رفتار شهروندی را تبیین نموده است. 4- بین میزان سرمایه اجتماعی معلمان زن و مرد دوره متوسطه شهر کرمانشاه تفاوت معنادار وجود ندارد. 5- معلمان زن دارای رفتار شهروندی سازمانی بالاتری نسبت به معلمان مرد هستند.

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی معلمان، بعد شناختی، بعد رابطه ای، بعد ساختاری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3ضرورت و اهمیت تحقیق6

1.4اهداف تحقیق9

1.5فرضیه های تحقیق9

1.6قلمرو تحقیق10

1.7تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2.1مقدمه16

2.1.1الف) مبانی نظری تحقیق16

2.1.2مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی16

2.1.3مفهوم اجتماعی در سرمایه اجتماعی17

2.1.4نوع شناسی سرمایه18

2.1.5ارتباط سرمایه اجتماعی با دیگر اشکال سرمایه20

2.1.6سیر پیدایش و تکوین سرمایه اجتماعی20

2.1.7سطوح تجزیه و تحلیل سرمایه اجتماعی23

2.1.8انواع سرمایه اجتماعی24

2.1.9تئوری های سرمایه اجتماعی16

2.1.10سرمایه اجتماعی سازمانی28

2.1.11انواع سرمایه اجتماعی سازمانی32

2.1.12ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی سازمانی32

2.1.13خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی38

2.1.14وابستگی متقابل و توسعه سرمایه اجتماعی47

2.1.15پیامدهای سرمایه اجتماعی47

2.1.16نشانه های ضعف سرمایه اجتماعی50

2.1.17رفتار شهروندی سازمانی50

2.1.18رفتار شهروندی سازمانی چیست؟52

2.1.19مولفه های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی54

2.1.20انواع رفتار شهروندی در سازمان55

2.1.21ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 55

2.1.22سیاست های تشویق رفتار شهروندی58

2.1.23رابظه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی62

2.1.24رابظه بین رفتار شهروندی سازمانی با بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و بالعکس63

2.1.25 رابظه بین رفتار شهروندی سازمانی با بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و بالعکس63

2.1.26 رابظه بین رفتار شهروندی سازمانی با بعد شناختی سرمایه اجتماعی و بالعکس64

2.1.27ریشه ها، تعاریف ساختار و برداشت های نوین در مورد رفتار شهروندی سازمانی معلمان65

2.1.28عواملموثر بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان67

2.1.29نقش رفتار شهروندی سازمانی معلمان در پیامدهای مدرسه، به ویژه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان70

2.1.30تفاوت رفتار شهروندی سامانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمانهای غیر آموزشی72

2.1.31ضرورت پژوهش درباره رفتار شهروندی سازمانی معلمان72

2.2.1ب)پیشینه تحقیقاتی77

2.3.1ج)جمع بندی و نتیجه گیری84

2.4.1مدل مفهومی تحقیق85

فصل سوم:روش تحقیق

3.1مقدمه87

3.2روش تحقیق87

3.3جامعه آماری88

3.4نمونه، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه88

3.5ابزار گردآوری اطلاعات89

3.6روایی و پایایی93

3.7روش اجرای تحقیق94

3.8روش تجزیه و تحلیل داده ها95

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل و نتایج تحقیق

4.1مقدمه97

4.2یافته های توصیفی ویژگی های آزمودنی ها(جمعیت شناختی)97

4.3یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش102

4.4یافته های مربوط به فرضیه ها104

4.5یافته های جنبی111

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5.1مقدمه116

5.2خلاصه نتایج116

5.3بحث و نتیجه گیری119

5.4محدودیت های تحقیق122

5.5پیشنهادهای برگرفته از تحقیق122

5.6پیشنهادهای برای تحقیقات آینده123

5.7پیوست ها 124

5.8پیوست اول، پرسشنامه سرمایه اجتماعی125

5.9پیوست دوم، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی127

5.10پیوست سوم، مختصری در رابطه با وضعیت جغرافیایی و آموزش و پرورش استان کرمانشاه129

5.11منابع و ماخذ130

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول2-1، سرمایه اجتماعی در یک نگاه از منظر کلمن، پونتام و فوکویاما31

جدول2-2، سیر تکاملی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی61

جدول 3-1، جامعه آماری به تفکیک ناحیه و جنسیت88

جدول 3-2، نسبت معلمان در هر ناحیه به تفکیک جنسیت88

جدول3-3، نمونه آماری به تفکیک ناحیه و جنسیت89

جدول3-4، مقیاس های سرمایه اجتماعی، روایی، پایایی و سوالات مربوط به هر مقیاس90

جدول3-5، فراوانی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی91

جدول3-6، مقیاس های رفتار شهروندی سازمانی، روایی، پایایی و سوالات مربوط به هر مقیاس93

جدول4-1، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت97

جدول4-2، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دامنه سنی98

جدول4-3، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات99

جدول4-4، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه خدمت100

جدول4-5، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب ناحیه101

جدول4-6، آماره های توصیفی سرمایه اجتماعی آزمودنی ها و ابعاد آن102

جدول4-7، آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی آزمودنی ها103

جدول4-8، ضرایب همبستگی ساده بین رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی و مولفه های آن104

جدول4-9، رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان104

جدول4-10، رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی معلمان105

جدول4-11، رابطه بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان106

جدول4-12، رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان106

جدول4-13، آماره های تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره سرمایه اجتماعی آزمودنی ها107

جدول4-14، تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره سرمایه اجتماعی آزمودنی ها108

جدول4-15، آماره های مربوط به متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی108

جدول4-16، آماره های مربوط به متغیرهای مستقل خارج شده از مدل نهایی108

جدول4-17، آماره های توصیفی سرمایه اجتماعی آزمودنی ها109

جدول4-18، آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت آزمودنی ها سرمایه اجتماعی109

جدول4-19، آماره های توصیفی رفتار شهروندی سازمانی آزمودنی ها110

جدول4-20، آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت آزمودنی ها رفتار شهروندی سازمانی آزمودنی ها110

جدول4-21، همبستگی ساده بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی معلمان و عوامل موجود سرمایه اجتماعی111

جدول4-22، آماره های توصیفی بعد شناختی سرمایه اجتماعی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت112

جدول4-23، آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت آزمودنی ها و بعد شناختی سرمایه اجتماعی112

جدول4-24، آماره های توصیفی بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت112

جدول4-25، آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت آزمودنی ها و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی113

جدول4-26، رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی114

جدول4-27، آزمون تفاوت میانگین(t-test) مربوط به رابطه بین جنسیت آزمودنی ها و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی114

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار 4-1، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب متغیر جنسیت98

نمودار4-2، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دامنه سنی99

نمودار4-3، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب متغیر تحصیلات100

نمودار4-4، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب متغیر سابقه خدمت101

نمودار4-5، توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب ناحیه102

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل2-1، ارتباط بین سرمایه اجتماعی با دیگر اشکال سرمایه20

شکل2-2، مدل مفهومی سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه لینا و وان بورن36

شکل2-3، ویژگی های سرمایه اجتماعی سازمانی به عنوان پدیده ای مدیریتی36

شکل2-4، مدل مفهومی سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال38

شکل2-5، ارتباط رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی62

شکل2-6، مدلی درباره عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی75

شکل2-7، پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی76

شکل2-8، مدل مفهومی تحقیق85

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید