چكيده

هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و سلامت سازماني مدارس راهنمايي پسرانه دولتي ناحيه ي دو شهر قم مي باشد. بدين منظور براي تعيين سبك رهبري مديران از ديدگاه هاي معاصر در نظريه رفتاري استفاده كرديم.  پژوهشگران رفتاري،  محور پژوهش هاي خود را بر رهبري فرمند،تحول آفرين، مراوده اي و نمادين قرار داده اند كه در اين تحقيق تأكيد بر دو سبك رهبري تحول آفرين و مراوده اي تعاملي مي باشد. و چارچوب نظري و ابزاري براي بررسي و سنجش سلامت سازماني در اين تحقيق همان نظريه ي هوي و فلدمن 1987 مي باشد كه پرسشنامه سلامت سازماني را در هفت بعد و تحت سه سطح نهادي، فني و اداري توسعه دادند. اين ابعاد عبارتند از: يگانگي نهادي، نفوذ مدير، پشتيباني منابع، ساختدهي، ملاحظهگري، تأكيد علمي و روحيه.

روش تحقيق، پيمايشي است كه جنبه ي توصيفي دارد و چون بررسي ارتباط بين دو متغير، مد نظراست از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري شامل كليه دبيران مدارس راهنمـايي عـادي – دولتـي ناحيه ي  دو آموزش و پرورش شهر قم در سال تحصيلي 88- 1387 مي باشد كه در حدود 336 نفـر و در 28 مدرسه به فعاليت آموزشي  اشتغال داشتند. بـراي انتخـاب نمونـه آمـاري پـژوهش از روشنمونه گيري  تصادفي  خوشه اي  استفاده شد. بدين منظور ، ابتدا 20 مدرسه به طور تصادفي انتخـاب واز هر مدرسه 10 دبير بطور تصادفي در مجموع 200 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند.

براي بررسي داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديـد و نتـايج ذيـل حاصـلشد:

  • بين سبك رهبري مديران مدارس و سلامت سـازماني آن هـا رابطـه ي معنـاداري، در سـطح

01/0 = α وجود دارد.

  • بين ميانگين نمرات سبك رهبري مديران مـدارس در دو سـبك تحـول آفـرين و مـراوده ايتفاوت معنا داري، در سطح 05/0 = α تأييد نمي شود.
  • بين سبك هاي رهبري مديران مدارس و سلامت سازماني آن ها در سطح فني، تفـاوت معنـاداري در سطح 01/0 = α وجود دارد.
  • بين سبك هاي رهبري مديران مدارس و سلامت سازماني آن هـا در سـطح اداري و نهـادي،تفاوت معنا داري در سطح 05/0 =α وجود دارد.

كليد واژه ها : رهبري تحول آفرين ، رهبري مراوده اي، سلامت سازماني، سـطح فنـي، سـطح اداري ،سطح نهادي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه  فصل اول » طرح مساله« 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….  2

عنوان تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..  4

بيان مساله ………………………………………………………………………………………………………………  4

اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………………  8

اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………  9

فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………….  9

قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………..  10

تعريف واژه ها، مفاهيم و متغيرها…………………………………………………………………………….  10

سبك رهبري…………………………………………………………………………………………………….  10

سلامت سازماني………………………………………………………………………………………………..  11

سطح فني ………………………………………………………………………………………………………..  11

  سطح اداري ……………………………………………………………………………………………………..  12

سطح نهادي …………………………………………………………………………………………………….  12

  مدارس راهنمايي دولتي …………………………………………………………………………………….  12

  فصل دوم » پيشينه و ادبيات تحقيق«

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..  15

  مباني نظري، تاريخچه و پيشينه تحقيق………………………………………………………………………  15

  سبك رهبري …………………………………………………………………………………………………………  15

رويكرد صفات رهبري………………………………………………………………………………………….  17

رويكرد رفتار رهبر……………………………………………………………………………………………….  18

  نظريه x و y  …………………………………………………………………………………………………..  19

سبك هاي اساسي رهبري ………………………………………………………………………………….  21

سبك هاي رهبري دو بعدي ……………………………………………………………………………….  21

شبكه رهبري ……………………………………………………………………………………………………  23

  رويكرد موقعيتي ……………………………………………………………………………………………………  24

الگوي رهبري اقتضايي……………………………………………………………………………………….  25

نظريه منبع شناختي فيدلر ………………………………………………………………………………………  27

الگوي پيوستار رهبري ………………………………………………………………………………………….  29

  الگوي مسيرــ هدف ……………………………………………………………………………………………  31

بكارگيري الگوي مسير ــ هدف ………………………………………………………………………  32

الگوي اقتضايي » سبك- ساختار- توان« ………………………………………………………………..  34

  الگوي رهبري هنجاري ………………………………………………………………………………………..  36

الگوي سه بعدي اثربخشي رهبري …………………………………………………………………………  39

  تئوري سيكل زندگي ……………………………………………………………………………………………  40

  سبك هاي چهارگانه مديريت ……………………………………………………………………………….  41

مقايسه نظريه هاي دو بعدي سبك رهبري با يكديگر ………………………………………………  44

  نظريه هاي معاصر در ديدگاه رفتاري …………………………………………………………………….  45

  رهبري فرمند ………………………………………………………………………………………………..  46

رهبري تحول آفرين ………………………………………………………………………………………  47

  رهبري مراوده اي ………………………………………………………………………………………….. 49

رهبري نمادين ………………………………………………………………………………………………  52

تئوري هاي غير موقعيتي ……………………………………………………………………………………..  52

  تئوري مبادله رهبر ـ عضو……………………………………………………………………………….  52

تئوري اسناد …………………………………………………………………………………………………  54

  تئوري شرطي سازي كنشگر ……………………………………………………………………………. 54

  تئوري جايگزين هاي رهبري ………………………………………………………………………….. 55

  سلامت سازماني …………………………………………………………………………………………………  56

نظريه ي پارسونز …………………………………………………………………………………………..  56

ويژگي هاي اساسي سازمان سالم …………………………………………………………………….  65

ويژگي هاي اساسي سازمان نا سالم ………………………………………………………………….  67

  مدرسه سالم…………………………………………………………………………………………………..  69

مدرسه نا سالم ………………………………………………………………………………………………  70

  تحقيقات انجام شده در زمينه سلامت سازماني ……………………………………………………….  71

  تحقيقات انجام شده در زمينه سبك رهبري ……………………………………………………………  78

فهرست

نتيجه گيري وچارچوب نظري تحقيق …………………………………………………………………… 84

فصل سوم » روش تحقيق«

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 86

روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 86

جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………… 86

نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………….. 87

  ابزار گرد آوري داده ها ………………………………………………………………………………………….. 87

پرسشنامه سلامت سازماني …………………………………………………………………………………. 87

پرسشنامه سبك رهبري ……………………………………………………………………………………… 91

اعتبار و روايي پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………. 93

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………………………………………………………………………………. 94

فصل چهارم »تجزيه و تحليل داده ها«  

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

  بررسي توصيفي داده ها …………………………………………………………………………………………. 97

بررسي مشخصات تحصيلي، تجربي، جمعيت شناختي پاسخ دهندگان …………………….. 98

بررسي داده هاي سبك رهبري …………………………………………………………………………. 100

  بررسي داده هاي سلامت سازماني ……………………………………………………………………. 102

  تجزيه و تحليل استنباطي داده ها …………………………………………………………………………… 106

آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………………………………. 106

آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………………….. 114

آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………. 117

  آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………….. 120

  آزمون فرضيه پنجم ………………………………………………………………………………………… 123

فصل پنجم » نتيجه گيري، بحث و پيشنهادات «

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 128

يافته هاي پژوهش در مورد فرضيه اول …………………………………………………………………. 128

يافته هاي پژوهش در مورد فرضيه دوم …………………………………………………………………. 129

  يافته هاي پژوهش در مورد فرضيه سوم ………………………………………………………………… 129

يافته هاي پژوهش در مورد فرضيه چهارم ……………………………………………………………… 130

يافته هاي پژوهش در مورد فرضيه پنجم ……………………………………………………………….. 130

   نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………….. 131

محدوديت هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………. 132

پيشنهادهاي پژوهشي …………………………………………………………………………………………  132

پيشنهادهايي براي مديران مدارس ………………………………………………………………………..  133

پيشنهادهايي براي مسئولان ادارات آموزش و پرورش …………………………………………….  135

  پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………..  136

   مقالات ارائه شده …………………………………………………………………………………………….  141

   منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..  142

فهرست جداول

             عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1: ديدگاه هاي رهبري با توجه به نوع نگرش و كانون توجه …………………………..    16

جدول 2-2: فهرست مفروضات تئوريX و تئوريY درباره طبيعت انسان……………………..    20

جدول 2-3: رفتار اثربخش در هر يك از چهار سبك……………………………………………………    40

جدول 2-4: مقايسه نظريههاي رهبري با يكديگر ………………………………………………………. .   45

  جدول 3-1: گويه هاي مربوط به سطح نهادي …………………………………………………………….. . 88

جدول 3-2: گويه هاي مربط به سطح اداري به تفكيك چهار بعد …………………………………. .  90

  جدول 3-3: گويه هاي مربط به سطح فني به تفكيك دو بعد …………………………………………..  91

جدول 3-4: گويه هاي مربوط به بعد رهبري تحولي ……………………………………………………. . 92

جدول 3-5: گويه هاي مربوط به بعد رهبري مراوده اي ………………………………………………..   93

جدول 4-1: ميانگين نمرات دو بعد تحول گرايي و مراوده اي به همراه فراواني درصدي پاسخ ــ   هاي غالباً و هميشه و به ندرت يا هرگز به سوالات هر يك از دو بعد……………..  101

  جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد ابعاد سلامت سازماني درهمه مدارس ……………….. 102

جدول 4-3: ميانگين نمرات هر مدرسه در هر يك از ابعاد سلامت سازماني …………………….. 103

جدول 4-4: نمرات استاندارد شده ي ابعاد سلامت سازماني در هر مدرسه ………………………  104

جدول 4-5 : شاخص سلامت سازماني مدارس در سطوح اداري، فني و نهادي به همراه……………

به همراه شاخص كل ……………………………………………………………………………..   105

جدول 4-6: نتايج حاصل از اجراي آزمون كلموگروف- اسميرنوف بر روي توزيع نمرات سلامت   سلامت سازماني در هر يك از گروه ها …………………………………………………. . 111

  جدول 4-7: آماره هاي آزمون يكنواختي واريانس هاي توزيع نمرات سلامت سازماني در هر …..

سه گروه …………………………………………………………………………………………….  112

جدول 4-8: تحليل واريانس براي مقايسه ي سه سبك رهبري از نظر سلامت سازماني …… . 112

جدول 4-9: آمار توصيفي داده هاي سبك رهبري ……………………………………………………… . 115

جدول 4-10: آزمون برابري ميانگين ها در دو گروه مستقل …………………………………………   116

جدول 4-11: آماره هاي يكنواختي واريانس ها ي توزيع ريشه ي دوم نمرات سلامت …………….

            سازماني در سطح فني در سه سبك رهبري……………………………………………   119

جدول 4-12: جدول تحليل واريانس براي مقايسه ي سه سبك رهبري از لحاظ شاخص…………..

      سلامت در سطح فني……………………………………………………………………. .. … .119

جدول 4-13: آماره هاي يكنواختي واريانس هاي توزيع نمرات سلامت سازماني در سطح اداري………………………………….  122

جدول 4-14: جدول تحليل واريانس براي مقايسه ي سه سبك رهبري از لحاظ شاخص سلامت در سطح اداري …………………..  122

جدول 4-15: آماره هاي يكنواختي واريانس هاي توزيع نمرات سلامت سازماني در سطح نهادي …………………………………  125

جدول 4-16: جدول تحليل واريانس براي مقايسه ي سه سبك رهبري از لحاظ شاخص سلامت در سطح نهادي ……………………..   125

 فهرست نمودارها

 عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار2-1: تركيب مدل رهبري اوهايو و شبكه رهبري بليك، موتن و مك كنس …………….. 24

نمودار2-2: يافتههاي مدل فيدلر ………………………………………………………………………………..  27

  نمودار2-3: تئوري منبع شناختي فيدلر ………………………………………………………………………… 28

نمودار2-4: الگوي پيوستار  رهبري تانن باوم و اشميت ………………………………………………… 30

  نمودار2-5: الگوي رهبري مسيرـ هدف ……………………………………………………………………..  33

  نمودار2-6: مدل »سبك ـ ساختارـ توان« ……………………………………………………………………  35

نمودار2-7: درخت تصميمگيري در سطح گروه ………………………………………………………….. 38

نمودار2-8: مدل رهبري ارتباط عمودي دوتايي مبادله رهبرـ عضو …………………………………. 53

نمودار2-9: جايگزين رهبري ………………………………………………………………………………. ….  56

نمودار4-1 : نمودار توزيع فراواني آخرين مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان ……………………..  98

نمودار4-2: توزيع فراواني سابقه خدمت در آموزش و پرورش …………………………………….  99

نمودار4-3 : توزيع فراواني سابقه مديريت در آموزش و پرورش …………………………………  100

نمودار4-4: نمودار جعبه اي توزيع نمرات شاخص كل سلامت سازماني در هر     سه سبك

           رهبري …………………………………………………………………………………………………. 108

نمودار4-5: نمودار هيستوگرام توزيع نمرات شاخص كل سلامت سازماني در هريك از

              سبك ها …………………………………………………………………………………………………109

نمودار4-6: نمودار جعبه اي توزيع ريشه دوم نمرات سلامت سازماني در سه گروه ……….  110

نمودار4-7: نمودار مستطيلي توزيع نمرات سبك رهبري در دو بعد تحول گرايي و

          مراوده اي ………………………………………………………………………………………………115

  نمودار4-8: نمودار مستطيلي توزيع نمرات سلامت سازماني در سطح فني در سه سبك

          رهبري ………………………………………………………………………………………………..  118

نمودار4-9: توزيع نمرات سلامت سازماني در سطح اداري در هر يك از سبك هاي

          رهبري ……………………………………………………………………………………………….   121

  نمودار4-10:نمودار مستطيلي توزيع نمرات سلامت سازماني در سطح نهادي در هرسه

              سبك …………………………………………………………………………………………………   124

فهرست فرمول ها

عنوان                                                                                                                صفحه 

فرمول 4-1: فرمول تحليل واريانس يكراهه……………………………………………………………..  107

فرمول 4-2: فرمول شاخص امگا…………………………………………………………………………  113

فرمول 4-3: فرمول آزمون تعقيبي L.S.D…………..ا………………………………………………  113

فرمول 4-4: فرمول آزمون t براي گروه هاي مستقل………………………………………………  116

فرمول 4-5: فرمول درجه آزادي آزمون t………………………ا…………………………………….  116

 فصل اول

1-1- مقدمه

امروزه نقش مدرسه با هدف هاي گذشته ي آن كه صرفاً جنبه ي تعليمات به ويژه در مسير خواندن، نوشتن و حساب كردن داشت به كلي عوض شده است. بدين طريق كه آموزشگاه امروزي وظيفه دارد ضمن انتقال دانستني هاي مربوط به خواندن، نوشتن و حساب كردن به تربيت انساني سازنده نيز همت گمارد و به جمعيت تحت تعليم خود بياموزد كه ضمن كشف وجود خود، با شناخت از زندگي جمعي، در شناخت وجودي ديگران نيز موفق شود، تا بدين طريق، درست استدلال كند، درست  قضاوت نمايد، راه ارتباط با ديگران را بياموزد، روشن ببيند، نيك بينديشد و به طور كلي هدف نهايي خود را با هموار ساختن راه انديشيدن از طريق تعليمات، در راه تربيت انساني، دنبال كند. چون او اشاعه گر ايدئولوژي نهادي است كه بايد ضمن رفع تبعيض و درك اولويت ها و تفهيم عدالت با پرورش اذهان روشن به تحكيم انسانيت در جوامع بشري اهتمام ورزد.( عسكريان، 1368 ،ص.83)

از جنبه ي ديگر »آموزش و پرورش رسمي« از دو لحاظ اهميت دارد. از يكسو پرورش قابليت ها و توانايي هاي افراد جامعه كه به رشد و شكوفايي آن ها كمك مي كند و از سوي ديگر در خدمت اهداف گوناگون نظام اجتماعي است. (علاقه بند،1376،ص.11)

مطالعه ي تاريخچه ي تحول و توسعه ي جوامع صنعتي نشان مي دهد كه نيروي انساني ماهر و تعليم يافته در تبديل جوامع سنتي به صنعتي پيشرفته، تأثير فوق العاده و مهمي دارد و مهم ترين سد راه توسعه و پيشرفت، خصوصاً در كشورهاي جهان سوم، كمبود نيروي انساني واجد تعليم و تربيت صحيح و متخصص است. رفع اين نقص از طريق آموزش و پرورش پويا قابل حل است و آموزش و پرورش پويا، محتاج مدارس سالم است. مدارس سالم به عنوان خرده سيستم هاي نظام آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردارند.

در اين ميان سازماني كه از مديريت شايسته تري برخوردار باشد، بهتر مي تواند هدف خود را برآورده سازد. زيرا امكانات برنامه ريزي صحيح تري ايجاد خواهد نمود. (عسگريان،1368،ص.107)  به عبارت ديگر فرآيند رهبري، اثري مستقيم بر توانايي سازمان در احياي نيازهاي كارمندان، ايجاد جو سالم و مطلوب كاري و اثربخش دارد.

سبك رهبري به عنوان يكي از متغيرهاي علي1، نقش عمده اي در اثربخشي سازماني دارد. در يك نظام آموزشي، شيوه ي رفتار مدير مي تواند بر ادراكات، انتظارات، نگرش ها، رفتار و انگيزش معلمان به عنوان منابع انساني ارزشمند نظام، تأثير بگذارد و به تبع آن بازده و اثربخشي آن را متأثر سازد. از طرفي آن چه كه در تعامل بين مدير و معلمان در جريان است به طور مستقيم و غير مستقيم بردانش آموزان تأثير مي گذارد. دانش آموزاني كه از مهم ترين اركان فرآيند تدريس و يادگيري هستند و پيشرفت تحصيلي و يادگيري بهتر آنان مهم ترين هدف نظام آموزشي و مدرسه است.(علاقه بند،1377،ص.10)

فرآيند تدريس و يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحت تأثير عوامل زيادي از جمله جو كلاس است. جو كلاس نيز به نوبه ي خود تحت تأثير عوامل زيادي منجمله جو حاكم بر مدرسه است. مدير مدرسه در مقام كسي كه مسئوليت ايجاد و بهبود شرايط مناسب براي فرآيند تدريس و يادگيري را بر عهده دارد، سهمي عمده، در برقراري يك جو سالم و مناسب در مدرسه داراست. جوي كه پيشرفت تحصيلي و موفقيت دانش آموزان را تشويق مي كند و به اثربخشي نظام آموزشي كمك مي كند.

موضوع ديگري كه در مورد مدارس، بايد بدان اشاره كرد اين است كه آن ها سيستم هاي باز اجتماعي هستند، بنابراين بده بستان ها و تأثير و تأثرهاي زيادي با محيط پيرامون خود دارند. ايجاد روابط مناسب با محيط پيرامون، شناختن تقاضاها و درخواست هاي آن و دادن پاسخ مناسب به آن ها، از جمله وظايف مدير مدرسه است.

اما در اين ميان، به دنبال تلاش هاي علمي قابل ملاحظه اي، كه در دهه هاي اخير صورت گرفته، و در پي توضيح و سنجش جو اجتماعي مدارس بوده ، بحث »سلامت سازمان2« جلب نظر مي كند.

سلامت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي كوتاه مدت سازمان دلالت داشته به مجموعه اي از خصايص سازماني نسبتاً پر دوام اشاره مي كند. يك سازمان سالم ، به اين معنا ، نه فقط در محيط خود پايدار مي ماند؛ بلكه در دراز مدت قادر است به اندازه ي كافي با محيط خود سازگار شده، توانايي هاي لازم را براي بقاي خود پيوسته ايجاد كند و گسترش دهد.(علاقه بند،1378،ص.14)

ما در اين پژوهش از مفهوم سلامت سازماني براي بررسي وضعيت حاكم بر مدارس، استفاده مي نماييم و به بررسي رابطه سبك رهبري با سلامت سازماني مدرسه مي پردازيم  1

1-2- عنوان تحقيق

  بررسي رابطه ي سبك رهبري مدير با سلامت سازماني در مدارس راهنمايي پسرانه دولتي ناحيه

2 شهر قم در سال تحصيلي 88-1387.

1-3- بيان مساله

همه ي سازمان ها از جمله مدارس، مانند افراد داراي شخصيت مي باشند، آن ها را نيز مي توان مانند اشخاص، با صفات ويژه اي چون خشكي، مهرباني، گرمي، نوآوري يا محتاط بودن مشخص كرد. معلمان با تجربه به خوبي مي دانند كه هنگام انتقال از مدرسه اي به مدرسه ي ديگر، غالباً احساس كرده اند كه به محيط تازه اي قدم مي گذارند كه با محيط هاي قبلي تفاوت هاي آشكاري دارد، در يك مدرسه به نظر مي رسد معلمين روابط صميمانه اي با همديگر دارند و در مدرسه ي ديگر متوجه كشمكش ها و درگيري بين معلمين مي شويم، بعضي مدارس، خيلي پر سر و صدا و پرهياهو و بعضي ديگر آرام به نظر مي رسند، در بعضي از مدارس ، مديران، كاركنان را از نزديك سرپرستي مي كنند و در جاي ديگر مديران روابطي دوستانه، حمايتگر و روحيه آفرين دارند، آن چه موجب چنين احساسي مي شود »جو سازماني1« مدرسه است.(علاقه بند،1377،ص.4)

»جو سازماني« تأثير بسزايي بر روحيه ي معلمان و كاركنان ، اثر بخشي2 مدرسه و ايجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به تحصيل و موفقيت دارد، جو سازماني مي تواند تحت تأثير عوامل و عناصر مختلفي قرار گيرد ولي مديران مدارس به لحاظ موقعيت سازماني شان نقش انكار ناپذيري در ايجاد جو سازماني مدارس دارند، آن ها مي توانند بر اساس شيوه و سبك رهبري خود ميزاني از درجه مطلوبيت سازماني ايجاد كنند. ( كاظمي،1375،ص.5 )

براي تعريف و سنجش جو سازماني مدارس، تلاش هاي علمي قابل ملاحظه اي در دهه هاي اخير صورت گرفته است. يكي از چارچوب هاي نظري مشهور و سودمند در اين زمينه – به زعم مايلز3– »سلامت سازماني« است. انديشه ي سلامت كامل در يك سازمان، توجه ما را به عواملي كه رشد و توسعه ي آن را تسهيل مي كند، نيز ، به شرايطي كه از پويايي هاي كامل آن جلوگيري مي نمايد جلب مي كند. احتمالاً فهم وضع سلامت سازمان آموزشي، مي تواند ما را در گزينش روش هاي مديريت و رهبري مناسب براي اثر بخشي آن ياري كند.(علاقه بند،1378،ص.14)


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه سبک رهبری مدير با سلامت سازمانی در مدارس راهنمايی پسرانه دولتی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید