انتخاب صفحه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و سلامت سازمانی مدارس راهنمایی پسرانه دولتی ناحیه ی دو شهر قم می باشد. بدین منظور برای تعیین سبک رهبری مدیران از دیدگاه های معاصر در نظریه رفتاری استفاده کردیم.  پژوهشگران رفتاری،  محور پژوهش های خود را بر رهبری فرمند،تحول آفرین، مراوده ای و نمادین قرار داده اند که در این تحقیق تأکید بر دو سبک رهبری تحول آفرین و مراوده ای تعاملی می باشد. و چارچوب نظری و ابزاری برای بررسی و سنجش سلامت سازمانی در این تحقیق همان نظریه ی هوی و فلدمن 1987 می باشد که پرسشنامه سلامت سازمانی را در هفت بعد و تحت سه سطح نهادی، فنی و اداری توسعه دادند. این ابعاد عبارتند از: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، ساختدهی، ملاحظهگری، تأکید علمی و روحیه.

روش تحقیق، پیمایشی است که جنبه ی توصیفی دارد و چون بررسی ارتباط بین دو متغیر، مد نظراست از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه دبیران مدارس راهنمـایی عـادی – دولتـی ناحیه ی  دو آموزش و پرورش شهر قم در سال تحصیلی 88- 1387 می باشد که در حدود 336 نفـر و در 28 مدرسه به فعالیت آموزشی  اشتغال داشتند. بـرای انتخـاب نمونـه آمـاری پـژوهش از روشنمونه گیری  تصادفی  خوشه ای  استفاده شد. بدین منظور ، ابتدا 20 مدرسه به طور تصادفی انتخـاب واز هر مدرسه 10 دبیر بطور تصادفی در مجموع 200 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند.

برای بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیـد و نتـایج ذیـل حاصـلشد:

  • بین سبک رهبری مدیران مدارس و سلامت سـازمانی آن هـا رابطـه ی معنـاداری، در سـطح

01/0 = α وجود دارد.

  • بین میانگین نمرات سبک رهبری مدیران مـدارس در دو سـبک تحـول آفـرین و مـراوده ایتفاوت معنا داری، در سطح 05/0 = α تأیید نمی شود.
  • بین سبک های رهبری مدیران مدارس و سلامت سازمانی آن ها در سطح فنی، تفـاوت معنـاداری در سطح 01/0 = α وجود دارد.
  • بین سبک های رهبری مدیران مدارس و سلامت سازمانی آن هـا در سـطح اداری و نهـادی،تفاوت معنا داری در سطح 05/0 =α وجود دارد.

کلید واژه ها : رهبری تحول آفرین ، رهبری مراوده ای، سلامت سازمانی، سـطح فنـی، سـطح اداری ،سطح نهادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه  فصل اول » طرح مساله« 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….  2

عنوان تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..  4

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………  4

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………  8

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………  9

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….  9

قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………..  10

تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………….  10

سبک رهبری…………………………………………………………………………………………………….  10

سلامت سازمانی………………………………………………………………………………………………..  11

سطح فنی ………………………………………………………………………………………………………..  11

  سطح اداری ……………………………………………………………………………………………………..  12

سطح نهادی …………………………………………………………………………………………………….  12

  مدارس راهنمایی دولتی …………………………………………………………………………………….  12

  فصل دوم » پیشینه و ادبیات تحقیق«

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..  15

  مبانی نظری، تاریخچه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………  15

  سبک رهبری …………………………………………………………………………………………………………  15

رویکرد صفات رهبری………………………………………………………………………………………….  17

رویکرد رفتار رهبر……………………………………………………………………………………………….  18

  نظریه x و y  …………………………………………………………………………………………………..  19

سبک های اساسی رهبری ………………………………………………………………………………….  21

سبک های رهبری دو بعدی ……………………………………………………………………………….  21

شبکه رهبری ……………………………………………………………………………………………………  23

  رویکرد موقعیتی ……………………………………………………………………………………………………  24

الگوی رهبری اقتضایی……………………………………………………………………………………….  25

نظریه منبع شناختی فیدلر ………………………………………………………………………………………  27

الگوی پیوستار رهبری ………………………………………………………………………………………….  29

  الگوی مسیرــ هدف ……………………………………………………………………………………………  31

بکارگیری الگوی مسیر ــ هدف ………………………………………………………………………  32

الگوی اقتضایی » سبک- ساختار- توان« ………………………………………………………………..  34

  الگوی رهبری هنجاری ………………………………………………………………………………………..  36

الگوی سه بعدی اثربخشی رهبری …………………………………………………………………………  39

  تئوری سیکل زندگی ……………………………………………………………………………………………  40

  سبک های چهارگانه مدیریت ……………………………………………………………………………….  41

مقایسه نظریه های دو بعدی سبک رهبری با یکدیگر ………………………………………………  44

  نظریه های معاصر در دیدگاه رفتاری …………………………………………………………………….  45

  رهبری فرمند ………………………………………………………………………………………………..  46

رهبری تحول آفرین ………………………………………………………………………………………  47

  رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………….. 49

رهبری نمادین ………………………………………………………………………………………………  52

تئوری های غیر موقعیتی ……………………………………………………………………………………..  52

  تئوری مبادله رهبر ـ عضو……………………………………………………………………………….  52

تئوری اسناد …………………………………………………………………………………………………  54

  تئوری شرطی سازی کنشگر ……………………………………………………………………………. 54

  تئوری جایگزین های رهبری ………………………………………………………………………….. 55

  سلامت سازمانی …………………………………………………………………………………………………  56

نظریه ی پارسونز …………………………………………………………………………………………..  56

ویژگی های اساسی سازمان سالم …………………………………………………………………….  65

ویژگی های اساسی سازمان نا سالم ………………………………………………………………….  67

  مدرسه سالم…………………………………………………………………………………………………..  69

مدرسه نا سالم ………………………………………………………………………………………………  70

  تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت سازمانی ……………………………………………………….  71

  تحقیقات انجام شده در زمینه سبک رهبری ……………………………………………………………  78

فهرست

نتیجه گیری وچارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………… 84

فصل سوم » روش تحقیق«

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 86

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 86

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………… 86

نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 87

  ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………….. 87

پرسشنامه سلامت سازمانی …………………………………………………………………………………. 87

پرسشنامه سبک رهبری ……………………………………………………………………………………… 91

اعتبار و روایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………. 93

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………. 94

فصل چهارم »تجزیه و تحلیل داده ها«  

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

  بررسی توصیفی داده ها …………………………………………………………………………………………. 97

بررسی مشخصات تحصیلی، تجربی، جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………….. 98

بررسی داده های سبک رهبری …………………………………………………………………………. 100

  بررسی داده های سلامت سازمانی ……………………………………………………………………. 102

  تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………… 106

آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………. 106

آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………….. 114

آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………. 117

  آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………….. 120

  آزمون فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………… 123

فصل پنجم » نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات «

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 128

یافته های پژوهش در مورد فرضیه اول …………………………………………………………………. 128

یافته های پژوهش در مورد فرضیه دوم …………………………………………………………………. 129

  یافته های پژوهش در مورد فرضیه سوم ………………………………………………………………… 129

یافته های پژوهش در مورد فرضیه چهارم ……………………………………………………………… 130

یافته های پژوهش در مورد فرضیه پنجم ……………………………………………………………….. 130

   نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 131

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 132

پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………  132

پیشنهادهایی برای مدیران مدارس ………………………………………………………………………..  133

پیشنهادهایی برای مسئولان ادارات آموزش و پرورش …………………………………………….  135

  پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………..  136

   مقالات ارائه شده …………………………………………………………………………………………….  141

   منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..  142

فهرست جداول

             عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1: دیدگاه های رهبری با توجه به نوع نگرش و کانون توجه …………………………..    16

جدول 2-2: فهرست مفروضات تئوریX و تئوریY درباره طبیعت انسان……………………..    20

جدول 2-3: رفتار اثربخش در هر یک از چهار سبک……………………………………………………    40

جدول 2-4: مقایسه نظریههای رهبری با یکدیگر ………………………………………………………. .   45

  جدول 3-1: گویه های مربوط به سطح نهادی …………………………………………………………….. . 88

جدول 3-2: گویه های مربط به سطح اداری به تفکیک چهار بعد …………………………………. .  90

  جدول 3-3: گویه های مربط به سطح فنی به تفکیک دو بعد …………………………………………..  91

جدول 3-4: گویه های مربوط به بعد رهبری تحولی ……………………………………………………. . 92

جدول 3-5: گویه های مربوط به بعد رهبری مراوده ای ………………………………………………..   93

جدول 4-1: میانگین نمرات دو بعد تحول گرایی و مراوده ای به همراه فراوانی درصدی پاسخ ــ   های غالباً و همیشه و به ندرت یا هرگز به سوالات هر یک از دو بعد……………..  101

  جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد سلامت سازمانی درهمه مدارس ……………….. 102

جدول 4-3: میانگین نمرات هر مدرسه در هر یک از ابعاد سلامت سازمانی …………………….. 103

جدول 4-4: نمرات استاندارد شده ی ابعاد سلامت سازمانی در هر مدرسه ………………………  104

جدول 4-5 : شاخص سلامت سازمانی مدارس در سطوح اداری، فنی و نهادی به همراه……………

به همراه شاخص کل ……………………………………………………………………………..   105

جدول 4-6: نتایج حاصل از اجرای آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بر روی توزیع نمرات سلامت   سلامت سازمانی در هر یک از گروه ها …………………………………………………. . 111

  جدول 4-7: آماره های آزمون یکنواختی واریانس های توزیع نمرات سلامت سازمانی در هر …..

سه گروه …………………………………………………………………………………………….  112

جدول 4-8: تحلیل واریانس برای مقایسه ی سه سبک رهبری از نظر سلامت سازمانی …… . 112

جدول 4-9: آمار توصیفی داده های سبک رهبری ……………………………………………………… . 115

جدول 4-10: آزمون برابری میانگین ها در دو گروه مستقل …………………………………………   116

جدول 4-11: آماره های یکنواختی واریانس ها ی توزیع ریشه ی دوم نمرات سلامت …………….

            سازمانی در سطح فنی در سه سبک رهبری……………………………………………   119

جدول 4-12: جدول تحلیل واریانس برای مقایسه ی سه سبک رهبری از لحاظ شاخص…………..

      سلامت در سطح فنی……………………………………………………………………. .. … .119

جدول 4-13: آماره های یکنواختی واریانس های توزیع نمرات سلامت سازمانی در سطح اداری………………………………….  122

جدول 4-14: جدول تحلیل واریانس برای مقایسه ی سه سبک رهبری از لحاظ شاخص سلامت در سطح اداری …………………..  122

جدول 4-15: آماره های یکنواختی واریانس های توزیع نمرات سلامت سازمانی در سطح نهادی …………………………………  125

جدول 4-16: جدول تحلیل واریانس برای مقایسه ی سه سبک رهبری از لحاظ شاخص سلامت در سطح نهادی ……………………..   125

 فهرست نمودارها

 عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار2-1: ترکیب مدل رهبری اوهایو و شبکه رهبری بلیک، موتن و مک کنس …………….. 24

نمودار2-2: یافتههای مدل فیدلر ………………………………………………………………………………..  27

  نمودار2-3: تئوری منبع شناختی فیدلر ………………………………………………………………………… 28

نمودار2-4: الگوی پیوستار  رهبری تانن باوم و اشمیت ………………………………………………… 30

  نمودار2-5: الگوی رهبری مسیرـ هدف ……………………………………………………………………..  33

  نمودار2-6: مدل »سبک ـ ساختارـ توان« ……………………………………………………………………  35

نمودار2-7: درخت تصمیمگیری در سطح گروه ………………………………………………………….. 38

نمودار2-8: مدل رهبری ارتباط عمودی دوتایی مبادله رهبرـ عضو …………………………………. 53

نمودار2-9: جایگزین رهبری ………………………………………………………………………………. ….  56

نمودار4-1 : نمودار توزیع فراوانی آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ……………………..  98

نمودار4-2: توزیع فراوانی سابقه خدمت در آموزش و پرورش …………………………………….  99

نمودار4-3 : توزیع فراوانی سابقه مدیریت در آموزش و پرورش …………………………………  100

نمودار4-4: نمودار جعبه ای توزیع نمرات شاخص کل سلامت سازمانی در هر     سه سبک

           رهبری …………………………………………………………………………………………………. 108

نمودار4-5: نمودار هیستوگرام توزیع نمرات شاخص کل سلامت سازمانی در هریک از

              سبک ها …………………………………………………………………………………………………109

نمودار4-6: نمودار جعبه ای توزیع ریشه دوم نمرات سلامت سازمانی در سه گروه ……….  110

نمودار4-7: نمودار مستطیلی توزیع نمرات سبک رهبری در دو بعد تحول گرایی و

          مراوده ای ………………………………………………………………………………………………115

  نمودار4-8: نمودار مستطیلی توزیع نمرات سلامت سازمانی در سطح فنی در سه سبک

          رهبری ………………………………………………………………………………………………..  118

نمودار4-9: توزیع نمرات سلامت سازمانی در سطح اداری در هر یک از سبک های

          رهبری ……………………………………………………………………………………………….   121

  نمودار4-10:نمودار مستطیلی توزیع نمرات سلامت سازمانی در سطح نهادی در هرسه

              سبک …………………………………………………………………………………………………   124

فهرست فرمول ها

عنوان                                                                                                                صفحه 

فرمول 4-1: فرمول تحلیل واریانس یکراهه……………………………………………………………..  107

فرمول 4-2: فرمول شاخص امگا…………………………………………………………………………  113

فرمول 4-3: فرمول آزمون تعقیبی L.S.D…………..ا………………………………………………  113

فرمول 4-4: فرمول آزمون t برای گروه های مستقل………………………………………………  116

فرمول 4-5: فرمول درجه آزادی آزمون t………………………ا…………………………………….  116

 فصل اول

1-1- مقدمه

امروزه نقش مدرسه با هدف های گذشته ی آن که صرفاً جنبه ی تعلیمات به ویژه در مسیر خواندن، نوشتن و حساب کردن داشت به کلی عوض شده است. بدین طریق که آموزشگاه امروزی وظیفه دارد ضمن انتقال دانستنی های مربوط به خواندن، نوشتن و حساب کردن به تربیت انسانی سازنده نیز همت گمارد و به جمعیت تحت تعلیم خود بیاموزد که ضمن کشف وجود خود، با شناخت از زندگی جمعی، در شناخت وجودی دیگران نیز موفق شود، تا بدین طریق، درست استدلال کند، درست  قضاوت نماید، راه ارتباط با دیگران را بیاموزد، روشن ببیند، نیک بیندیشد و به طور کلی هدف نهایی خود را با هموار ساختن راه اندیشیدن از طریق تعلیمات، در راه تربیت انسانی، دنبال کند. چون او اشاعه گر ایدئولوژی نهادی است که باید ضمن رفع تبعیض و درک اولویت ها و تفهیم عدالت با پرورش اذهان روشن به تحکیم انسانیت در جوامع بشری اهتمام ورزد.( عسکریان، 1368 ،ص.83)

از جنبه ی دیگر »آموزش و پرورش رسمی« از دو لحاظ اهمیت دارد. از یکسو پرورش قابلیت ها و توانایی های افراد جامعه که به رشد و شکوفایی آن ها کمک می کند و از سوی دیگر در خدمت اهداف گوناگون نظام اجتماعی است. (علاقه بند،1376،ص.11)

مطالعه ی تاریخچه ی تحول و توسعه ی جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع سنتی به صنعتی پیشرفته، تأثیر فوق العاده و مهمی دارد و مهم ترین سد راه توسعه و پیشرفت، خصوصاً در کشورهای جهان سوم، کمبود نیروی انسانی واجد تعلیم و تربیت صحیح و متخصص است. رفع این نقص از طریق آموزش و پرورش پویا قابل حل است و آموزش و پرورش پویا، محتاج مدارس سالم است. مدارس سالم به عنوان خرده سیستم های نظام آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

در این میان سازمانی که از مدیریت شایسته تری برخوردار باشد، بهتر می تواند هدف خود را برآورده سازد. زیرا امکانات برنامه ریزی صحیح تری ایجاد خواهد نمود. (عسگریان،1368،ص.107)  به عبارت دیگر فرآیند رهبری، اثری مستقیم بر توانایی سازمان در احیای نیازهای کارمندان، ایجاد جو سالم و مطلوب کاری و اثربخش دارد.

سبک رهبری به عنوان یکی از متغیرهای علی1، نقش عمده ای در اثربخشی سازمانی دارد. در یک نظام آموزشی، شیوه ی رفتار مدیر می تواند بر ادراکات، انتظارات، نگرش ها، رفتار و انگیزش معلمان به عنوان منابع انسانی ارزشمند نظام، تأثیر بگذارد و به تبع آن بازده و اثربخشی آن را متأثر سازد. از طرفی آن چه که در تعامل بین مدیر و معلمان در جریان است به طور مستقیم و غیر مستقیم بردانش آموزان تأثیر می گذارد. دانش آموزانی که از مهم ترین ارکان فرآیند تدریس و یادگیری هستند و پیشرفت تحصیلی و یادگیری بهتر آنان مهم ترین هدف نظام آموزشی و مدرسه است.(علاقه بند،1377،ص.10)

فرآیند تدریس و یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله جو کلاس است. جو کلاس نیز به نوبه ی خود تحت تأثیر عوامل زیادی منجمله جو حاکم بر مدرسه است. مدیر مدرسه در مقام کسی که مسئولیت ایجاد و بهبود شرایط مناسب برای فرآیند تدریس و یادگیری را بر عهده دارد، سهمی عمده، در برقراری یک جو سالم و مناسب در مدرسه داراست. جوی که پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانش آموزان را تشویق می کند و به اثربخشی نظام آموزشی کمک می کند.

موضوع دیگری که در مورد مدارس، باید بدان اشاره کرد این است که آن ها سیستم های باز اجتماعی هستند، بنابراین بده بستان ها و تأثیر و تأثرهای زیادی با محیط پیرامون خود دارند. ایجاد روابط مناسب با محیط پیرامون، شناختن تقاضاها و درخواست های آن و دادن پاسخ مناسب به آن ها، از جمله وظایف مدیر مدرسه است.

اما در این میان، به دنبال تلاش های علمی قابل ملاحظه ای، که در دهه های اخیر صورت گرفته، و در پی توضیح و سنجش جو اجتماعی مدارس بوده ، بحث »سلامت سازمان2« جلب نظر می کند.

سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت داشته به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند. یک سازمان سالم ، به این معنا ، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند؛ بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه ی کافی با محیط خود سازگار شده، توانایی های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد.(علاقه بند،1378،ص.14)

ما در این پژوهش از مفهوم سلامت سازمانی برای بررسی وضعیت حاکم بر مدارس، استفاده می نماییم و به بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی مدرسه می پردازیم  1

1-2- عنوان تحقیق

  بررسی رابطه ی سبک رهبری مدیر با سلامت سازمانی در مدارس راهنمایی پسرانه دولتی ناحیه

2 شهر قم در سال تحصیلی 88-1387.

1-3- بیان مساله

همه ی سازمان ها از جمله مدارس، مانند افراد دارای شخصیت می باشند، آن ها را نیز می توان مانند اشخاص، با صفات ویژه ای چون خشکی، مهربانی، گرمی، نوآوری یا محتاط بودن مشخص کرد. معلمان با تجربه به خوبی می دانند که هنگام انتقال از مدرسه ای به مدرسه ی دیگر، غالباً احساس کرده اند که به محیط تازه ای قدم می گذارند که با محیط های قبلی تفاوت های آشکاری دارد، در یک مدرسه به نظر می رسد معلمین روابط صمیمانه ای با همدیگر دارند و در مدرسه ی دیگر متوجه کشمکش ها و درگیری بین معلمین می شویم، بعضی مدارس، خیلی پر سر و صدا و پرهیاهو و بعضی دیگر آرام به نظر می رسند، در بعضی از مدارس ، مدیران، کارکنان را از نزدیک سرپرستی می کنند و در جای دیگر مدیران روابطی دوستانه، حمایتگر و روحیه آفرین دارند، آن چه موجب چنین احساسی می شود »جو سازمانی1« مدرسه است.(علاقه بند،1377،ص.4)

»جو سازمانی« تأثیر بسزایی بر روحیه ی معلمان و کارکنان ، اثر بخشی2 مدرسه و ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به تحصیل و موفقیت دارد، جو سازمانی می تواند تحت تأثیر عوامل و عناصر مختلفی قرار گیرد ولی مدیران مدارس به لحاظ موقعیت سازمانی شان نقش انکار ناپذیری در ایجاد جو سازمانی مدارس دارند، آن ها می توانند بر اساس شیوه و سبک رهبری خود میزانی از درجه مطلوبیت سازمانی ایجاد کنند. ( کاظمی،1375،ص.5 )

برای تعریف و سنجش جو سازمانی مدارس، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چارچوب های نظری مشهور و سودمند در این زمینه – به زعم مایلز3– »سلامت سازمانی« است. اندیشه ی سلامت کامل در یک سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و توسعه ی آن را تسهیل می کند، نیز ، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می نماید جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت سازمان آموزشی، می تواند ما را در گزینش روش های مدیریت و رهبری مناسب برای اثر بخشی آن یاری کند.(علاقه بند،1378،ص.14)


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه سبک رهبری مدير با سلامت سازمانی در مدارس راهنمايی پسرانه دولتی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید