چكیده

 هدف کلی این پژوهش” بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های دولتی پسرانه مشهد در سال تحصیلی 91 – 90 “است. چارچوب نظری برای بررسی و سنجش سازمان یادگیرنده و سبک رهبری تحولی در این پژوهش به ترتیب نظریه های پیتر سنگه (1990) و باس و آولیو (1997) می باشد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده و سبک رهبری تحولی بود که پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ و تنصیف بترتیب 95/0 و 91/0 بدست آمد.روش تحقیق، پیمایشي است که جنبه ی توصیفي دارد ش چون بررسي ارتباط  بین دو متغیر، مد نظر است از نوع همبستگي است .جامعه آماری این پژوهش، کلیه دبیران در دبیرستان های عادی – دولتي پسرانه نواحي 7 گا نه شهرستان مشهد مي باشد که مجموع آنها 8383 نفربوده ش در 188 دبیرستان اشتغال داشتند. برای انتخاب نمونه آماری پوشش از خوشه ای نمونه گیری تصادفي خوشه ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا تعداد 18 مدرسه از نواحي 7،1،8 ش از هر مدرسه 10 دبیر بصورت اتفاقي انتخاب شد که مجموعا” 600 نفر به پرسشنامه  پاسخ دادند. اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار spss و در دو بخش توصیفي  استنباطي مورد تجزیه ش تحلیل  قرار گرفت. تجزیه ش تحلیلی  استنباطي به کمک آزمون های کالموگرشف – اسمیرنف ش تاش کندال انجام شد. یافته یای پوشش نشان داد که:8 – بین سبک رهبری تحولي ش تمام مولفه های سازمان یادگیرنده رابطه معنادار  مثبتي وجود دارد. 6 – مدارس در مولفه آرمان مشترک بهترین عملكرد ش در مولفه یادگیری تیمي ضعیف ترین عملكرد را داشته اند

   كلیـد واژه ها:

سبک ریبری تحولي، سازمان یادگیرنده، مهارت یای شخصي، الگویای ذیني، چش  انداز مشتر ، یادگیری تیمي، تفكر سیستمي

فهرست مطالب                                          

فصل اول : كلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ………9

99. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

92. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

99. اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 5

94. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

      949. هدف كلي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

      942.اهداف وی ـژه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

95. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

      959.فرضیه اصلي…………………………………………………………………………..…………………………………..7

      952.فرضیه های ویژه……………………………………………………………………...…………………………………7

96. قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 8

       969. قلمرو مكاني پژوهش. …………………………………………………………………………………………………. 8

 962. قلمرو زماني پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 8

97. تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها …………………………………………………………………………………………. 8

 979. تعاریف نظری مفاهیم و متغیرها ………………………………………………………………………………. 8

 972. تعاریف عملیاتي مفاهیم و متغیرها …………………………………………………………………………. 99

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 92

بخش اول : مباني نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………94

29.سبک رهبری…………………………………………… ……………………………..…………….………………………..94

299. رویكرد صفات رهبری………………………………………………………....…….…………...……………………96

292. رویكرد رفتار رهبر…………………………………………………………………....…..……..………………………97

           2929. نظریه x و y  ………………………………………………………………….……………...………………..97

           2922. سبک های اساسي رهبری………………………………………………. ……………………………….91

           2929. سبک های رهبری دو بعدی……………………………….. .…………………………………………..29

           2924. شبكه رهبری………………………………………….. …………….……...……………………………29

           2925. رهبری تحول آفرین……………………………………………. ……………………………..…………..22

           2926. رهبری مراوده ای………………………………………………. ………………………………...………..25

           2927. تئوری مبادله رهبر ـ عضو……………………………………………………………………...……….26

299. رویكرد موقعیتي………………………………………………………… .….……….…………………………………27       

           2999. الگوی رهبری اقتضایي…………………………………………….……………………………………….28

           2992. نظریه منبع شناختي فیدلر………………………… .………………………………………………….99

           2999. الگوی پیوستار رهبری………………………………… .………………………………………………..92

           2994. الگوی مسیرــ هدف…………………………………… .……………………………………………….99

2995. الگوی رهبری هنجاری………………………………… .…………………………………………………………….96   

22. سازمان یادگیرنده……………………………….. ………………………………………………………………….…………98

229. تاریخچه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………...……………..98

222. ساختار سازمان………………………………………………………………………………………………………..…….98

229. تعاریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………..49   

224. الگوی سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………49

225. رابطه یادگیری سازماني و سازمان یادگیرنده ………………………………………………………………. ….49

226. ویژگي های سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………………….. …44

    2269. ویژگي های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دفت ……………………………………………… ..44

    2262. ویژگي های سازمان یادگیرنده از دیدگاه ویک ولئون. ………………………………….. …45

    2269. ویژگي های سازمان یادگیرنده از دیدگاه استیفن.پي.رابینز ……. …………………..46

    2264. ویژگي های سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه……………………………… ……....47

227. تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتي …………………………………………………..…………..59

228. سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیر یادگیرنده……………………………………………………..52

221. ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………….59

2299. موانع ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..54

2299. نهادینه سازی سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………….55

2292. نقش رهبری در سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………….56

      22929. رهبر در نقش طراح…………………………………………………………………………………….57

      22922. رهبر در نقش ناظر……………………………………………………………………………………..57

      22929. رهبر در نقش معلم…………………………………………………………………………………….58

2299. ویژگي های رهبران در سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………….58

2294. مدیریت در سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..51

2295. تعریف مدارس یادگیرنده……………………………………………………………………………………………….62

2296. ویژگي های مدارس یادگیرنده از دیدگاه های مختلف ………………………………………………………62

2297. ایجاد مدارس یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………69

بخش دوم: پیشینه پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………65

29. پژوهش های انجام شده در زمینه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………65

       299. پژوهش های انجام شده در خارج از كشور…………………………………………………………………..65

       292. پژوهش های انجام شده در داخل كشور………………………………………………………………………79

24. پژوهش های انجام شده در زمینه سبک رهبری……………………………………………………………………..75

       249. پژوهش های انجام شده در داخل كشور………………………………………………………………………75

       242. پژوهش های انجام شده در خارج از كشور………………………………………………………………….78

بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….82

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………84

99. روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….85

92. جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..85

99. نمونه آماری )روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری( ……………………………………………………………..85

94. ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..86

95. ویژگي های فني ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….88

 959. روایي یا اعتبار ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………88

 952. پایایي یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری………………………………………………………………….81

96. روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..19

97. روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………19

 979. آمار توصیفي………………………………………………………………………………………………………….19

 972. آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………….19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..…………………..19

49. توصیف آماری متغیرهای پژوهشي )آمار توصیفي(………………………………………………………………….12

  499. فراواني و درصد آزمودني ها به تفكیک نواحي…………………………………………………………19

           492. سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………..14

           499. مدرك تحصیلي…………………………………………………………………………………………………….15

           494. مشخصات توصیفي گروه نمونه بر اساس متغیر های پژوهش……………………………………..16

49. استنباط آماری داده های پژوهشي……………………………………………………………………………………….17

             فرضیه اصلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………..18  

           فرضیه فرعي شماره9………………………………………………………………………………………………………..18         

    فرضیه فرعي شماره2………………………………………………………………………………………………………..11       

    فرضیه فرعي شماره9……………………………………………………………………………………………………….11

            فرضیه فرعي شماره4……………………………………………………………………………………………………….999 

          فرضیه فرعي شماره5……………………………………………………………………………………………………….999

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………999      

59. یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه ی  اصلي…………………………………………………………….992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعي اول  …………………………………………………………992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعي دوم …………………………………………………………999

  • 299-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعي سوم ……………………………………………………….999
    • 9-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعي چهارم …………………………………………………….999

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعي پنجم………………………………………………………..999

 52. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………994

 59. محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….998

54. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….998

        549– پیشنهادهای مبتني بر یافته های پژوهش………………………………………………………………..998

        542– پیشنهادهای برای پژوهشگران بعدی………………………………………………………………………991

        549– پیشنهادهایي به مسئولان در ادارات آموزش و پرورش…………………………………...………..991

فهرست منابــع ………………………………………………………………………………………………………………………….999

فهرست منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………999

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….996                              

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………...………………..998

پیوست شماره 9 : پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………….....…………..991

پیوست شماره 2 : پرسشنامه سازمان یادگیرنده )ادامه( ………………………………………………………………..929

پیوست شماره 9 : پرسشنامه سبک رهبری…………………………………………………………………………………..92

فهرست جداول

 جدول29: دیدگاه های رهبری با توجه به نوع نگرش و كانون توجه……. …………………………………………….95

جدول 22 : فهرست مفروضات تئوریX و تئوریY درباره طبیعت انسان………………………………………….. 98

جدول29 :  متغیرهای محتوایي و نوع ساختار………………………………………………………………………………….91

جدول 24 : تفاوت ساختارهای مكانیكي و ارگانیكي………………………………………………………………………….49

جدول 99: پراكندگي نواحي،نواحي انتخابي، فراواني و درصد دبیران هرناحیه…………………………………..89

جدول 92 : مشخصه های متغیرها و سوالات در پرسشنامه سازمان یادگیرنده…………………………………..85

جدول 99 : مشخصه های متغیرها و سوالات در پرسشنامه سبک هبری…………………………………………..85

جدول 94 : نحوه امتیاز دهي به هر كدام از مقیاس ها………………………………………………………………………85

جدول 95 : روایي سازه پرسشنامه  سازمان یادگیرنده به روش سنجش همساني روني………………………86 

جدول 96 : تعیین پایایي پرسشنامه سازمان یادگیرنده به روش آلفای كرونباخ و تصنیف…………………..87

جدول 49 : توزیع فراواني و درصد آزمودني های مورد مطالعه به تفكیک نواحي………………………………….19

جدول 42 : فراواني ودرصد سابقه كار آزمودني ها…………………………………………………………………………….12

جدول 49 :  فراواني و درصد گروه نمونهبر اساس سطح مدرك تحصیلي …………………………………………..19

جدول 44 : مشخصات توصیفي گروه نمونه بر اساس متغیرهای پژوهش…………………………………………….14

جدول 45 : آزمون تک متغیری كالموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………….15

جدول 46: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه اصلي………………………………………………………………………….16

جدول 47: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه فرعي اول…………………………………………………………………..16

جدول 48: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه فرعي دوم……...………………………………………………………….17

جدول 41: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه فرعي سوم…………………………………………………………………17

جدول 499: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه فرعي چهارم……………………………………………………………..18

جدول 499: آزمون تاو كندال مربوط به فرضیه فرعي پنجم……………………………………………………………….18

فهرست نمودارها

نمودار29: تركیب مدل رهبری اوهایو و شبكه رهبری بلیک، موتن و مک كنس…………………………………. 22

نمودار22 : مدل رهبری ارتباط عمودی دوتایي مبادله رهبرـ عضو……………. ……………………………………..27

نمودار29 : یافته های الگوی فیدلر…………. ……………………………………………………………………………………..99

نمودار24 : تئوری منبع شناختي فیدلر……… …………………………………………………………………………………..99

نمودار25 : الگوی پیوستار  رهبری تانن باوم و اشمیت…………………………. …………………………………………99

نمودار26 : تفاوت ساختارهای مكانیكي و ارگانیكي………………………………………………………………………….91

نمودار27 : طبقه بندی كلي سازمان ها……………………………………………………………………………………………52

نمودار28 : مدیریت سازمان های یادگیرنده……………………………………………………………………………………..69

نمودار21 : الگوی تاثیر سبک رهبری تحولي بر سازمان یادگیرنده……………………………………………………89

نمودار49 : توزیع فراواني و درصد آزمودني های به تفكیک نواحي………………………………………………………19

نمودار42 : فراواني ودرصد سابقه كار آزمودني ها……………………………………………………………………………..12

نمودار49 : فراواني و درصد گروه نمونه بر اساس سطح مدرك تحصیلي ……………………………………………19


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های دولتی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید