انتخاب صفحه

چکیده

 هدف کلی این پژوهش” بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های دولتی پسرانه مشهد در سال تحصیلی 91 – 90 “است. چارچوب نظری برای بررسی و سنجش سازمان یادگیرنده و سبک رهبری تحولی در این پژوهش به ترتیب نظریه های پیتر سنگه (1990) و باس و آولیو (1997) می باشد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده و سبک رهبری تحولی بود که پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ و تنصیف بترتیب 95/0 و 91/0 بدست آمد.روش تحقیق، پیمایشی است که جنبه ی توصیفی دارد ش چون بررسی ارتباط  بین دو متغیر، مد نظر است از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش، کلیه دبیران در دبیرستان های عادی – دولتی پسرانه نواحی 7 گا نه شهرستان مشهد می باشد که مجموع آنها 8383 نفربوده ش در 188 دبیرستان اشتغال داشتند. برای انتخاب نمونه آماری پوشش از خوشه ای نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا تعداد 18 مدرسه از نواحی 7،1،8 ش از هر مدرسه 10 دبیر بصورت اتفاقی انتخاب شد که مجموعا” 600 نفر به پرسشنامه  پاسخ دادند. اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار spss و در دو بخش توصیفی  استنباطی مورد تجزیه ش تحلیل  قرار گرفت. تجزیه ش تحلیلی  استنباطی به کمک آزمون های کالموگرشف – اسمیرنف ش تاش کندال انجام شد. یافته یای پوشش نشان داد که:8 – بین سبک رهبری تحولی ش تمام مولفه های سازمان یادگیرنده رابطه معنادار  مثبتی وجود دارد. 6 – مدارس در مولفه آرمان مشترک بهترین عملکرد ش در مولفه یادگیری تیمی ضعیف ترین عملکرد را داشته اند

   کلیـد واژه ها:

سبک ریبری تحولی، سازمان یادگیرنده، مهارت یای شخصی، الگویای ذینی، چش  انداز مشتر ، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی

فهرست مطالب                                          

فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ………9

99. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

92. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

99. اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 5

94. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

      949. هدف کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 7

      942.اهداف وی ـژه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

95. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

      959.فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..…………………………………..7

      952.فرضیه های ویژه……………………………………………………………………...…………………………………7

96. قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 8

       969. قلمرو مکانی پژوهش. …………………………………………………………………………………………………. 8

 962. قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 8

97. تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها …………………………………………………………………………………………. 8

 979. تعاریف نظری مفاهیم و متغیرها ………………………………………………………………………………. 8

 972. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها …………………………………………………………………………. 99

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 92

بخش اول : مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………94

29.سبک رهبری…………………………………………… ……………………………..…………….………………………..94

299. رویکرد صفات رهبری………………………………………………………....…….…………...……………………96

292. رویکرد رفتار رهبر…………………………………………………………………....…..……..………………………97

           2929. نظریه x و y  ………………………………………………………………….……………...………………..97

           2922. سبک های اساسی رهبری………………………………………………. ……………………………….91

           2929. سبک های رهبری دو بعدی……………………………….. .…………………………………………..29

           2924. شبکه رهبری………………………………………….. …………….……...……………………………29

           2925. رهبری تحول آفرین……………………………………………. ……………………………..…………..22

           2926. رهبری مراوده ای………………………………………………. ………………………………...………..25

           2927. تئوری مبادله رهبر ـ عضو……………………………………………………………………...……….26

299. رویکرد موقعیتی………………………………………………………… .….……….…………………………………27       

           2999. الگوی رهبری اقتضایی…………………………………………….……………………………………….28

           2992. نظریه منبع شناختی فیدلر………………………… .………………………………………………….99

           2999. الگوی پیوستار رهبری………………………………… .………………………………………………..92

           2994. الگوی مسیرــ هدف…………………………………… .……………………………………………….99

2995. الگوی رهبری هنجاری………………………………… .…………………………………………………………….96   

22. سازمان یادگیرنده……………………………….. ………………………………………………………………….…………98

229. تاریخچه سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………...……………..98

222. ساختار سازمان………………………………………………………………………………………………………..…….98

229. تعاریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………..49   

224. الگوی سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………49

225. رابطه یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ………………………………………………………………. ….49

226. ویژگی های سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………………….. …44

    2269. ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دفت ……………………………………………… ..44

    2262. ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه ویک ولئون. ………………………………….. …45

    2269. ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه استیفن.پی.رابینز ……. …………………..46

    2264. ویژگی های سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه……………………………… ……....47

227. تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی …………………………………………………..…………..59

228. سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیر یادگیرنده……………………………………………………..52

221. ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………….59

2299. موانع ایجاد سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..54

2299. نهادینه سازی سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………….55

2292. نقش رهبری در سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………….56

      22929. رهبر در نقش طراح…………………………………………………………………………………….57

      22922. رهبر در نقش ناظر……………………………………………………………………………………..57

      22929. رهبر در نقش معلم…………………………………………………………………………………….58

2299. ویژگی های رهبران در سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………….58

2294. مدیریت در سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………..51

2295. تعریف مدارس یادگیرنده……………………………………………………………………………………………….62

2296. ویژگی های مدارس یادگیرنده از دیدگاه های مختلف ………………………………………………………62

2297. ایجاد مدارس یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………69

بخش دوم: پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………65

29. پژوهش های انجام شده در زمینه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………65

       299. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………..65

       292. پژوهش های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………79

24. پژوهش های انجام شده در زمینه سبک رهبری……………………………………………………………………..75

       249. پژوهش های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………75

       242. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………….78

بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….82

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………84

99. روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….85

92. جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..85

99. نمونه آماری )روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری( ……………………………………………………………..85

94. ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..86

95. ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….88

 959. روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………88

 952. پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری………………………………………………………………….81

96. روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..19

97. روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………19

 979. آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………….19

 972. آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..…………………..19

49. توصیف آماری متغیرهای پژوهشی )آمار توصیفی(………………………………………………………………….12

  499. فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک نواحی…………………………………………………………19

           492. سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………..14

           499. مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….15

           494. مشخصات توصیفی گروه نمونه بر اساس متغیر های پژوهش……………………………………..16

49. استنباط آماری داده های پژوهشی……………………………………………………………………………………….17

             فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..18  

           فرضیه فرعی شماره9………………………………………………………………………………………………………..18         

    فرضیه فرعی شماره2………………………………………………………………………………………………………..11       

    فرضیه فرعی شماره9……………………………………………………………………………………………………….11

            فرضیه فرعی شماره4……………………………………………………………………………………………………….999 

          فرضیه فرعی شماره5……………………………………………………………………………………………………….999

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………999      

59. یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه ی  اصلی…………………………………………………………….992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعی اول  …………………………………………………………992

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………999

  • 299-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….999
    • 9-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………….999

          599-یافته های پژوهش در مورد فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………..999

 52. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………994

 59. محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….998

54. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….998

        549– پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………..998

        542– پیشنهادهای برای پژوهشگران بعدی………………………………………………………………………991

        549– پیشنهادهایی به مسئولان در ادارات آموزش و پرورش…………………………………...………..991

فهرست منابــع ………………………………………………………………………………………………………………………….999

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………999

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….996                              

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………...………………..998

پیوست شماره 9 : پرسشنامه سازمان یادگیرنده………………………………………………………….....…………..991

پیوست شماره 2 : پرسشنامه سازمان یادگیرنده )ادامه( ………………………………………………………………..929

پیوست شماره 9 : پرسشنامه سبک رهبری…………………………………………………………………………………..92

فهرست جداول

 جدول29: دیدگاه های رهبری با توجه به نوع نگرش و کانون توجه……. …………………………………………….95

جدول 22 : فهرست مفروضات تئوریX و تئوریY درباره طبیعت انسان………………………………………….. 98

جدول29 :  متغیرهای محتوایی و نوع ساختار………………………………………………………………………………….91

جدول 24 : تفاوت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی………………………………………………………………………….49

جدول 99: پراکندگی نواحی،نواحی انتخابی، فراوانی و درصد دبیران هرناحیه…………………………………..89

جدول 92 : مشخصه های متغیرها و سوالات در پرسشنامه سازمان یادگیرنده…………………………………..85

جدول 99 : مشخصه های متغیرها و سوالات در پرسشنامه سبک هبری…………………………………………..85

جدول 94 : نحوه امتیاز دهی به هر کدام از مقیاس ها………………………………………………………………………85

جدول 95 : روایی سازه پرسشنامه  سازمان یادگیرنده به روش سنجش همسانی رونی………………………86 

جدول 96 : تعیین پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده به روش آلفای کرونباخ و تصنیف…………………..87

جدول 49 : توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های مورد مطالعه به تفکیک نواحی………………………………….19

جدول 42 : فراوانی ودرصد سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………………….12

جدول 49 :  فراوانی و درصد گروه نمونهبر اساس سطح مدرک تحصیلی …………………………………………..19

جدول 44 : مشخصات توصیفی گروه نمونه بر اساس متغیرهای پژوهش…………………………………………….14

جدول 45 : آزمون تک متغیری کالموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………….15

جدول 46: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه اصلی………………………………………………………………………….16

جدول 47: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………..16

جدول 48: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه فرعی دوم……...………………………………………………………….17

جدول 41: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………17

جدول 499: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………..18

جدول 499: آزمون تاو کندال مربوط به فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………….18

فهرست نمودارها

نمودار29: ترکیب مدل رهبری اوهایو و شبکه رهبری بلیک، موتن و مک کنس…………………………………. 22

نمودار22 : مدل رهبری ارتباط عمودی دوتایی مبادله رهبرـ عضو……………. ……………………………………..27

نمودار29 : یافته های الگوی فیدلر…………. ……………………………………………………………………………………..99

نمودار24 : تئوری منبع شناختی فیدلر……… …………………………………………………………………………………..99

نمودار25 : الگوی پیوستار  رهبری تانن باوم و اشمیت…………………………. …………………………………………99

نمودار26 : تفاوت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی………………………………………………………………………….91

نمودار27 : طبقه بندی کلی سازمان ها……………………………………………………………………………………………52

نمودار28 : مدیریت سازمان های یادگیرنده……………………………………………………………………………………..69

نمودار21 : الگوی تاثیر سبک رهبری تحولی بر سازمان یادگیرنده……………………………………………………89

نمودار49 : توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های به تفکیک نواحی………………………………………………………19

نمودار42 : فراوانی ودرصد سابقه کار آزمودنی ها……………………………………………………………………………..12

نمودار49 : فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سطح مدرک تحصیلی ……………………………………………19


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های دولتی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید