انتخاب صفحه

چکیده

تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیر  و از مقتضیات زندگی بشری می باشد ، مذاکره به عنوان روش با صرفه و اثر بخش در مدیریت تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان معلمان مدارس متوسطه شهر مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفته ، و در نهایت رابطه تابعی بین مهارت مذاکره مدیران در حل تعارض میان معلمان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و معلمان متوسطه شهر مشهد تشکیل می دهند که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است.

تعداد 83 مدیر و 303 معلم به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسشنامه پیره ، برای تعیین میزان سبک مذاکره مدیران مدارس و از پرسشنامه دو برین جهت تعیین میزان تعارض معلمان استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تعارض که به کمک نرم افزار SPSS محاسبه شده برابر 80/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مهارت مذاکره برابر 90/0 می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که تعداد 18 مدیر دارای سبک مذاکره غالب می باشند و مابقی مدیران از تمامی سبک ها به اقتضای زمان استفاده نموده اند.همچنین مدیران به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی و هنجاری استفاده کرده اند . در صورتی که از سبک تحلیلی و شهودی به میزان مناسب استفاده نموده اند.بین مهارت مذاکره مدیران با جنسیت مدیران و مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی ارتباط معناداری یافت نشد. در این پژوهش سطح تعارض معلمان دارای میانگین 6 می باشد. که در سطح متوسط قرار دارد، میزان تعارض در معلمان مرد نسبت به معلمان زن بیشتر می باشد. و با رشته تحصیلی ارتباط معناداری دارد. اما بین تعارض و مدرک تحصیلی ارتباط معنا داری یافت نشد.

کلیدواژه : تعارض – مهارت مذاکره – سبک واقع گرایی – سبک شهودی – سبک هنجاری – سبک تحلیلی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه 1
  • بیان مسئله 3
  • اهمیت و ضرورت مسئله 6
  • اهداف تحقیق 6
  • فرضیه های تحقیق 7
  • تعاریف نظری متغیر ها 7
  • تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  12

2-1-1 نظریه های مدیریت تعارض  14

2-1-2 دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض  17

2-1-3 مدیریت تعارض  20

2-1-4 ماهیت تعاملات گروهی  20

2-1-5 انواع وابستگی گروه  21

2-1-6 تعارض و عملکرد  22

2-1-7 تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب   23

2-1-8 منابع تعارض   23

2-1-8-1 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان ها  24

2-1-8-2 برخی از عوامل بروز تعارض   26

2-1-8-3 منابع تعارض سازمانی   26

2-1-9 انواع تعارض  27

2-1-10 مراحل چهارگانه تعارض از دیدگاه رابینز  30

2-1-11 نقش ارتباطات در تعارض  32

2-1-12 توسعه مهارت های حل تعارض   33

2-1-13 فرایند حل مسائل و تعارضات   34

2-1-14 ایجاد تعارض سازنده   38

2-1-15 مذاکره به عنوان روشی موثر جهت حل تعارض   41

2-2 مذاکره تعارض   41

2-2-1 تعاریف مذاکره  43

2-2-2 انواع مذاکره   46

2-2-3 فرایند مذاکره   49

2-2-3-1 تدارک و برنامه ریزی   50

2-2-3-2 تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد  55

2-2-3-3 توضیح و توجیه  55

2-2-4 انواع اساسی مذاکره  55

2-2-4-1 مذاکره توضیعی  56

2-2-4-2 مذاکره منطقی   57

2-2-4-3 مذاکره با حالت ساخت دهی  59

2-2-4-4 مذاکره درون سازمانی   59

2-2-5 ویژگی های مذاکره کننده   61

2-2-6 مذاکره اثر بخش  62

2-2-7 ارتباطات و مذاکره  63

2-2-8 نحوه بر خورد طرفین مذاکره با تعارض  64

2-2-9 مهارت های مذاکره موفق  64

2-2-10 تاکتیک های مذاکره  65

2-2-11 مهارت های کوانتمی در حل تعارض  67

2-3 پیشینه تحقیق  73

4- 2جمعبندی و ارائه نیم رخ نظری پژوهش  88

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  91

3-2 روش تحقیق  91

3-3 جامعه آماری  91

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری داده ها  92

3-5 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری  96

3-6 روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  97

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 توصیف آماری نمونه های تحقیق  99

4-1-1 مشخصات فردی پاسخ گویان به پرسشنامه سبک مذاکره  99

4-1-2 مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسشنامه تعارض  101

4-2 توصیف داده ها ی حاصل از پژوهش   104

4-2-1 تعداد مدیران دارای سبک مذاکره غالب  104

4-2-2 سبک های مختلف مذاکره استفاده شده توسط مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد  106

4-2-2-1 مهارت در سبک مذاکره واقع گرایی  106

4-2-2-2 مهارت در سبک شهودی مذاکره  107

4-2-2-3 مهارت در سبک هنجاری مذاکره  108

4-2-2-5 مهارت در کل سبک های مذاکره  110

4-2-3 سطح تعارض معلمان مدارس متوسطه شهر مشهد  110

4-3 فرضیه های تحقیق  112

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه   123

5-2 نتایج فرضیات تحقیق  123

5-3 بحث و نتیجه گیری  124

5-4 محدودیت ها در انجام تحقیق   127

5-5 پیشنهاد های تحقیق  127

منابع   129

پیوست  138

فهرست جداول

جدول 2-1 دیدگاه های مختلف نسبت به تعارض  19

جدول 2-2 رابطه بینی وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد، واحد یا سازمان  22

جدول 2-3 تعارض و عملکرد   31

جدول 2-4 تقسیم بندی موضوعی مذاکره  47

جدول 2-5 مشخصات روشهای سه گانه مذاکره  49

جدول 2-6 مقایسه مذاکره توزیعی  و تلفیقی  59

جدول 3-1 جامعه آماری مدیران و معلمان مدارس متوسطه شهر مشهد به تفکیک جنسیت  92

جدول 3-2 تعداد نمونه مدیران به تفکیک جنسیت  93

جدول 3-3 تعداد نمونه معلمان به تفکیک جنسیت    93

جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ سبک های مذاکره مدیران  96

جدول 4-1 توزیع فراوانی مدیران زن و مرد بر اساس میزان تحصیلات   100

جدول 4-2 توزیع فراوانی مدیران مورد مطالعه بر اساس نوع رشته تحصیلی  101

جدول 4-3 توزیع فراوانی  معلمان زن و مرد بر اساس میزان تحصیلات   102

جدول 4-4 توزیع فراوانی معلمان بر اساس نوع رشته تحصیلی   103

جدول 4-5 توزیع فراوانی مدیران دارای سبک مذاکره غالب  105

جدول 4-6 توزیع فراوانی معلمان تحت  پوشش مدیران دارای سبک مذاکره غالب  105

جدول 4-7 توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره  106

جدول 4-8 توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره  107

جدول 4-9 توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره    108

جدول 4-10 توزیع فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره    109

جدول 4-11 میزان استفاده از سبک های مختلف مذاکره توسط مدیران  110

جدول 4-12 میزان تعارض موجود در میان معلمان   111

جدول 4-13 تحلیل واریانس یکسویه (ANOVA) برای تعیین سبک مذاکره غالب در مدیران  113

جدول 4-14 تحلیل واریانس یکسویه (ANOVA) برای تعیین سبک مذاکره غالب در مدیران  با حذف سبک تحلیلی  113

جدول 4-15 آزمون t مستقل بمنظور بررسی و مقایسه سبک های مذاکره در مدیران زن ومرد  114

جدول 4-16 تحلیل واریانس یکسویه (ANOVA) برای مقایسه مهارت سبک های مذاکره در مدیران بر حسب مدرک تحصیلی  116

جدول 4-17 آزمون تحلیل واریانس یکسویه بمنظور مقایسه مهارت مذاکره مدیران بر اساس رشته تحصیلی   117

جدول 4-18 مقایسه مهارت مذاکره مدیران بر اساس رشته تحصیلی از طریق آزمون شفه  118

جدول 4-19 آزمون t مستقل بمنظور مقایسه میزان تعارض معلمان زن ومرد  118

جدول 4-20  تحلیل واریانس یکسویه (ANOVA) برای مقایسه میزان تعارض در معلمان بر اساس مدرک تحصیلی  119

جدول 4-21 تحلیل واریانس یکسویه (ANOVA) برای مقایسه میزان تعارض در معلمان بر اساس رشته تحصیلی  120

فهرست نمودار ها

نمودار2-1 رابطه بین وجود تعارض در سازمان و عملکرد فرد ،واحد یا سازمان  22

نمودار 2-2 منابع ایجاد کننده تعارض  27

نمودار 2-3 طبقه بندی انواع تعارض   29

نمودار 2-4 مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز  32

نمودار 2-5 فرایند حل مسئله جهت حل تعارض  32

نمودار 2-6 فنون و مهارت های مدیریت تعارض  38

نمودار 2-7 اجزا فرایند مذاکره  42

نمودار 2-8 مکانیزم های مختلف حل تعارض  43

نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت مدیران در مدارس متوسطه شهر مشهد  99

نمودار 4-2 توزیع مدیران زن و مرد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات   100

نمودار 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر اساس رشته تحصیلی  100

نمودار 4-4 توزیع فراوانی جنسیت معلمان در مدارس متوسطه شهر مشهد    102

نمودار 4-5 توزیع فراوانی معلمان  زن و مرد مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات     103

نمودار 4-6 توزیع فراوانی معلمان  بر اساس  نوع رشته تحصیلی    104

نمودار 4-7 درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک واقع گرایی مذاکره  106

نمودار 4-8 درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک شهودی مذاکره    107

نمودار4-9 درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک هنجاری مذاکره   108

نمودار 4-10 درصد فراوانی میزان استفاده مدیران از سبک تحلیلی مذاکره   109

نمودار 4-11 میزان تعارض معلمان   111

نمودار 4-12  میزان سبک های استفاده شده توسط مدیران مرد و زن در مدارس مورد مطالعه  115

نمودار 4-13 میزان تعارض در معلمان مرد وزن مورد مطالعه بر حسب بالاترین مدرک تحصیلی  120

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید