انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می¬شوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین می¬روند و کارآیی خود را از دست می دهند.
برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)
از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ و همکاران، 2007)
از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی ، 2010)
همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.
1-2- بیان مسأله:
در بسیاری از اوقات، با بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، ملاحظه می کنیم که بر خلاف وجود امکانات مالی و انسانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی آنان و آماده سازی شرایط لازم آموزشگاهی… و حتی برخورداری تعداد بیشماری از دانش آموزان از توان یادگیری و استعداد بالا، بسیاری از آنها نه تنها به موفقیت تحصیلی و بالندگی که هدف نهایی آموزش و پرورش هر جامعه¬ای است نمی¬رسند، بلکه با پدیده¬ی فرسودگی تحصیلی روبرو می¬شوند. طبق نظر بسیاری از پژوهشگران فرسودگی، از جمله سالملا- آرو (2008)، ناتانن ، ماسلاخ و جکسون (1998)، از دیدگاه روان شناختی، فعالیتهای¬آموزشی و درسی¬فراگیران درموقعیت¬های آموزشی، می توانند، بعنوان یک کار، فرسودگی به دنبال داشته باشند و ویژگی هایی چون خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد و حس نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیل را در دانش¬آموزان بوجود می¬آورند. به دنبال رشد این احساسات منفی و بیش از حد بی¬رغبتی به کار، دانش آموزان دچار الف-خستگی هیجانی که نشانه ای از درماندگی عاطفی است. ب- فردیت¬زدایی که نشانه های بدبینی، سردی و عدم صمیمیت را در خود دارد و ج- بحران کارآمدی در زندگی تحصیلی و شغلی آینده می گردند. (ماسلاخ، 1988 به نقل از بشلیده و سواری، 1389)
همانطور که ملاحظه می کنیم، فرسودگی تحصیلی می تواند هم عامل و هم معلول بیماری های روانی باشد، به طوری که اگر دانش آموزان بواسطه عللی خاص، مستعد ابتلا به بیماری روانی باشند، سریعاً با شکست تحصیلی، دچار بیماری¬های روانی می گردند و بالعکس بیماری روانی آنها را مستعد فرسودگی تحصیلی می کند.
محقق به عنوان مشاور بعضی از دبیرستان های شهرستان شهرضا، برخی از بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی را، حتی در دانش آموزانی مشاهده کرده است، که شرایط آموزشگاهی و تحصیلی خوب و یکسانی داشتند، لذا این سوال برای او بوجود آمد که، چه عاملی می¬تواند باعث بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی در شرایط آموزشگاهی یکسان، آن هم فقط در بعضی از دانش آموزان شود؟ و به دنبال مطالعات انجام شده، در این زمینه، متوجه اهمیت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و امکان ارتباط آنها با سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی شد و لذا با توجه به اعتبار و اهمیت مدل پنج عاملی شخصیت در بین نظریه¬های شخصیت، تصمیم به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی برگرفته از محورهای این مدل چون:

1-1-مقدمه………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مسأله و سوالهای پژوهش……………………………………. 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………….. 7
1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………….. 9
1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………….. 10
1-6- متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 10
1-6-1- تعاریف نظری……………………………………………………… 12
1-6-2- تعاریف عملیاتی………………………………………………….. 13

فصل دوم : پیشینه پژوهش

شخصیت را شاید بتوان اساسی¬ترین موضوع علم روان¬شناسی دانست. شناخت شخصیت، ویژگی-ها، چگونگی شکل گیری، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، از یک جنبه¬، ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد، زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه موضوع¬های ذکر شده غالباً آن دانسته¬ها را با خود مقایسه کرده و با خود تطبیق می¬دهد و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می¬دهد، یعنی خود را در یکی از تیپ¬های شخصیتی قرار می¬دهد، یا دارای ویژگی¬های شخصیتی خاص می¬پندارد و از سوی دیگر این شناخت¬ها و اطلاعات به شخص امکان می¬دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع¬گیری¬های مناسب و آگاهانه داشته باشد، از طرفی داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی¬آید، بلکه این دانش در پیشگری یا اقدام احتمالی درمورد بروز اختلالات و نابسامانی¬های شخصی نیز می¬تواند به کمک فرد بیاید (کریمی، 1389).
پروین و جان (1989) شخصیت را بیانگر آن دسته از ویژگی¬های فرد یا افراد می¬دانند که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست.
برخی دیگر از محققین، شخصیت را مجموعه¬ای از ویژگی¬های پایدار بی¬نظیر که ممکن است در پاسخ به موقعیت¬های مختلف تغییر کند می¬دانند (شولتز، 1998، ترجمه¬ی سید محمدی، 1388).
در هر حال، هر کدام از محققین و نظریه پردازان شخصیت، تعریفی از آن ارائه داده اند که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.
2-1-1- تعاریف ارائه شده
روان¬شناسی شخصیت به آنچه معمولاً درباره انسان صادق است، یعنی ماهیت انسان و نیز به تفاوت¬های فردی علاقمند است، از طرفی نظریه پردازان شخصیت به کلیت انسان نیز می¬پردازند و تلاش می¬کنند تا روابط پیچیده آنها را با یکدیگر بررسی کنند (پروین، 1989).
شخصیت معادل کلمه انگلیسی Personality و Personalite فرانسه است که هر دو اقتباس از کلمه Person به معنی نقاب یا ماسکی است که در یونان قدیم در میهمان¬ها و یا در تئاتر بازیگران به صورت خود می¬گذاشتند.
این تعبیر تلویحاً اشاره دارد بر این مطلب که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند و تا وجه تمیز او از دیگران باشد. در زبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کار می رود. (کریمی، 1389)
به طور خلاصه می توان گفت: در روان شناسی، شخصیت به مفهومی متفاوت از عرف تعریف می¬شود.
در نظر آلپورت (1961)، شخصیت عبارت است از سازمان پویای درون فرد که مشتمل است بر آن دسته از سیستم¬های روان – تنی که رفتارها و افکار ویژه انسان را معین می¬سازند. (احمدی 1381)
شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی¬های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست (پروین، 1989).
شخصیت مجموعه¬ای از ویژگی¬های با دوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ به موقعیت¬های مختلف بروز کند. (شولتز و شولتز، 1998)
در نظر شلدون ، شخصیت سازمان پویای جنبه¬های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است (شلدون، به نقل از کریمی، 1389).
به عقیده¬ی اتکینسون و هیلگارد ، شخصیت عبارت است از الگوهای رفتاری و شیوه¬های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می¬کند. (کریمی، 1389)
تعاریف بسیار زیادی در زمینه شخصیت وجود دارد، که اگر وجوه مشترک همه آنها را درنظر بگیریم، همه آنها به یک رشته از ویژگی¬ها و خصوصیات جسمی و روانی اشاره دارند و در همه آنها به تمایز، افتراق و مشخص کردن افراد از یکدیگر اشاره شده است. پس می¬توان گفت: تعریف قابل قبولی که حاوی ویژگی¬های مشترک تعاریف موجود باشد این است که:
«شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی¬های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می¬کند» (کریمی، 1389)

2-1-2- ساختار شخصیت:
مفهوم ساختار به جنبه¬های پایدارتر و مقاوم¬تر شخصیت اطلاق می شود. ساختارهایا اجزاء بدن و یا مفاهیمی مانند اتم و مولکول در فیزیک قابل مقایسه هستند. مفاهیم ساختاری از قبیل پاسخ، عادت، صفات و تیپ مفاهیم رایجی هستند که در توصیف افراد به کار می¬روند.
مفهوم صفت به پایداری پاسخ فرد در موقعیت¬های مختلف دلالت می¬کند و به مفهومی که مردم عادی برای توصیف دیگران به کار می¬برند، نزدیک¬تر است. مانند زمانی که برای توصیف یک دوست خوب از صفات باهوش، اجتماعی، صادق، بامزه و یا جدی استفاده می¬شود.
در نظر هورنای (1945)، مفهوم تیپ، با دسته بندی تعداد قابل توجهی از صفات مختلف معنی پیدا می¬کند و در مقایسه با مفهوم صفت، به نظم و عمومیت بیشتر در رفتار دلالت دارد. اگرچه افراد می-توانند درجات مختلفی از صفات را داشته باشند، معمولاً از تیپ خاصی به حساب می¬آیند. مثل تقسیم بندی افراد به درون گرا و برون گرا، و یا طبقه بندی افراد بر حسب این که به دیگران گرایش دارند، از آنها دوری می¬کنند و یا با آنها مخالفت می¬ورزند. (پروین، 1989)

2-1-3- عوامل اثر گذار بر شخصیت:
اگر شخصیت را مجموعه ویژگی¬های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در افراد توصیف کنیم، پس آنچه بوجود آورنده این ویژگی¬ها به شمار می¬آید، شخصیت نامیده می¬شود. بخش اول این ویژگی¬ها، یعنی ویژگی¬های جسمانی، ساخته وراثت و بخش دیگر آن زاینده عوامل اجتماعی یا محیط است، تعیین اینکه کدامیک از این دو عامل ، نقش مهم¬تری در ایجاد شخصیت دارند، کار غیر ممکنی است. اما بدیهی است که شخصیت هر فرد حاصل تعامل و تأثیر متقابل هر دو عامل است. بدین معنی از یکسو، عوامل محیطی، در چهارچوب امکانات و محدودیت¬های فیزیولوژیکی و ساختار توارثی، فعالیت می¬کنند و از سوی دیگر توانایی¬های بالقوه¬ای که عمدتاً محصول توارث¬اند، هنگامی می¬توانند شکوفا شوند و از قوه به فعل درآیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند (کریمی، 1389).
در این جا این عوامل را به دو دسته تقسیم کرده ایم.

• عوامل تأثیر گذار ارثی:
طبق عقیده¬ی کاسپی (2000)، عوامل ارثی، نقش عمده¬ای در تعیین شخصیت دارند و این تأثیر به خصوص در مورد ویژگی¬هایی است که خاص هر فرد است. (پروین، 1989)
از وقتی که سلول جنسی ماده در جریان لقاح ترکیب می¬شود، نخستین سنگ بنای شخصیت فرد گذاشته می¬شود. به این ترتیب لااقل نخستین حیطه شخصیت فرد که سبب تمایز یک فرد از دیگری می-شود، یعنی جنسیت او، زاییده ترکیب خاص کروموزومی است که از والدین به ارث برده است.
طبیعی است که ژن¬های حامل صفات ارثی، واجد هر خصوصیاتی باشند به صاحب ژن¬ها نیز آن خصوصیات را دارا خواهد بود. (کریمی، 1389)
به هر حال شواهد نیرومندی وجود دارند که نشان می¬دهند تعدادی از صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند مثل:
– ابعاد روان پریشی، روان رنجورخویی و برون گرایی آیزنک
– مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا
– سه خلق تهییج پذیری، فعالیت و معاشرتی بودن باس و پلامین
با این حال مهم نیست که چه تعداد صفت ممکن است وجود داشته باشد، حتی پر و پا قرص-ترین طرفداران رویکرد وراثت، قبول ندارند که شخصیت را می¬توان به طور کامل به وسیله وراثت توجیه کرد، اینکه آیا آمادگی ارثی ما تحقق یابد، به شرایط اجتماعی و محیطی، مخصوصاً شرایطی که در کودکی داشته¬ایم بستگی دارد. (شولتز و شولتز، 1998)

• تعیین کننده¬های محیطی:
عوامل محیطی و تأثیرات آن موجب شباهت افراد به یکدیگر می¬شود همین¬طور تجارب افراد موجب می¬شود که هر یک، موجودی منحصر به فرد باشند.
– فرهنگ: از میان عوامل محیطی تعیین کننده شخصیت، تجارب فرد به عنوان عضو یک فرهنگ، حائز اهمیت بسیار است. هر فرهنگ، دارای باورها، شعائر و الگوهایی از رفتارهای اکتسابی است، که نهادینه شده و مورد تأیید قرار گرفته است. نهادینه شدن الگوهای رفتاری به این معنی است: که اکثر اعضاء یک فرهنگ خصوصیات شخصی مشترکی را دارا هستند، بنابراین اغلب از تأثیرات فرهنگی بی¬اطلاع هستیم، تا این¬که با افراد فرهنگ دیگر آشنا می¬شویم که نگاه متفاوتی به دنیا دارند و ممکن است دیدگاه-های پذیرفته شده ما را از جهان مورد سؤال قرار دهند. هرچه این تأثیرات دانسته فرض شود، تأثیر آنها بیشتر شده در عمل بر کلیه جنبه¬های زندگی ما مؤثر واقع می¬شود، یعنی بر نحوه بیان نیازهایمان و نیز راه-های ارضاء آنها، تجارب ما از هیجان¬های مختلف و نحوه بیان احساسات خود، نوع رابطه ما با دیگران و یا خودمان، برداشت ما از غم و شادی، چگونگی کنار آمدن با مرگ و زندگی و دید ما نسبت به سلامت و بیماری اثر می¬گذارد. (کراس و مارکوس 1999، به نقل از پروین 1989)

2-1- شخصیت……………………………………………………………. 15
2-1-1- تعاریف ارائه شده………………………………………………… 16
2-1-2- ساختار شخصیت………………………………………………… 17
2-1-3- عوامل اثرگذار بر شخصیت………………………………………. 18
2-1-4- نظریه های شخصیت……………………………………………. 25
2-1-4-1- رویکرد تیپ شناختی………………………………………….. 25
2-1-4-2- نظریه روان کاوی…………………………………………….. 30
2-1-4-3- نظریه نو روان کاوی یونگ……………………………………. 33
2-1-4-4- رویکرد صفت………………………………………………….. 34
2-1-4-5- رویکرد عمر……………………………………………………. 40
2-1-4-6- رویکرد انسان گرا……………………………………………… 42
2-1-4-7- رویکرد رفتاری………………………………………………….. 43
2-1-4-8- رویکرد یادگیری اجتماعی……………………………………. 44
2-1-4-9- رویکرد شناختی ……………………………………………….46
2-1-4-10- رویکرد معاصر……………………………………………….. 47
2-2- فرسودگی…………………………………………………………. 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی………………………………………. 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی…………………………………… 49
2-2-3- علائم فرسودگی……………………………………………….. 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی…………………………………………. 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی……………………………………………. 61
2-3- سلامت روان ……………………………………………………….64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان…………………………….. 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی…………………………………………… 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان………………………………….. 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید……………………………….. 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر……………………………… 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر……………………………… 70
2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز………………………………… 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون…………………………….. 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس…………………………. 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی…………………………….. 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل………………. 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان…………… 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی………………………………. 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان………………………………………. 85
2-3-8- روشهای کمک به بهداشت روانی…………………………… 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت…………………………… 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………….. 92
2-3-11- تحقیقات پیشین……………………………………………….. 93
2-3-11-1- خارج از کشور……………………………………………….. 99
2-3-11-2- داخل کشور………………………………………………… 103
2-3-11-3- جمع¬بندی تحقیقات پیشین……………………………… 103

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق

پژوهش در زمینه آموزش و پرورش منجر به افزایش آگاهی و بصیرت و شناخت بهتر استعدادهای دیگران می‌گردد و می‌توان شرایطی فراهم نمود که در آن افراد به بهترین وجه، فرصت رشد و تعالی یابند. در راستای رسیدن به این مهم، محقق در این پژوهش از اصول و روش‌های علمی بهره جسته، که روش‌ها و ابزار مناسبی را برای رسیدن به هدف در اختیار قرار می‌دهد. به این امید که نتایج این تحقیق در حوزه‌ی آموزش و پرورش مثمر ثمر باشد و به کشف حقیقت و دانش جدیدی بیانجامد.
در این فصل ابتدا، روش تحقیق و طرح اصلی پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از آن، افراد مورد مطالعه، یعنی جامعه‌ای که افراد نمونه از آن انتخاب شده و هم‌چنین شیوه انتخاب آن‌ها همراه با نحوه برآورد حجم نمونه توضیح داده می‌شود.
توصیف ابزار یا وسیله اندازه‌گیری، شیوه گردآوری اطلاعات و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مسائل مطروحه، قسمت دیگری از این فصل را به خود اختصاص می‌دهد.

3-2- روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.
این تحقیق از آن‌جایی که به بررسی توصیف عینی و وضعیت ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان و فرسودگی دانش‌آموزان می‌پردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آن‌جایی که به بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی آن‌ها می‌پردازد، از نوع همبستگی می‌باشد.

3-3- جامعه آماری :
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه رشته‌های نظری دبیرستان‌های شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد که تعداد کل آنان طبق گزارش کارشناسی آموزش متوسطه (دبیرستان¬ها)، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا، برابر با 555 نفر بود.
علت انتخاب این جامعه آماری این بود که به نظر می‌رسید، سال سوم دبیرستان 1) به دلیل سنگینی حجم مطالب درسی 2) طولانی بودن دوره تحصیل پایه سوم نسبت به پایه چهارم و 3) وجود امتحانات نهایی پایان سال و کسب دیپلم و اثرگذاری 30 درصدی نمرات نهایی دیپلم در کنکور سراسری دانش آموزان، می‌توانست با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی آن‌ها در ارتباط باشد.

3-4- برآورد حجم نمونه :
به منظور تعیین حجم نمونه‌ی این پژوهش: با توجه به تعداد کل دانش‌آموزان یعنی 555 نفر با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ، حجم نمونه برابر با 226 نفر بدست آمد و در نهایت به دلیل عدم توزیع یکنواخت دانش‌آموزان چه از نظر جنسیت، و چه از نظر رشته، در هر دبیرستان حجم نمونه را با توجه به عدد 226 (برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان) و نسبت توزیع دانش‌آموزان دو جنس در هر رشته و در هر دبیرستان برآورد کردم، که در نهایت حجم نمونه موردنظر برای دست‌یابی به نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری 555 نفری دانش‌آموزان برابر با 103 نفر پسر و 127 نفر دختر بود.

3-5- روش نمونه‌گیری :
در پژوهش حاضر، کلیه دبیرستان‌های دولتی دخترانه و پسرانه شهرستان شهرضا، جهت انتخاب دانش‌آموزان پایه سوم آن‌ها در سه رشته نظری: علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی. برای نمونه‌گیری، در نظر گرفته شدند که به علت عدم توزیع یکنواخت دانش‌آموزان اعم از دختر و پسر و رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی در مراکز، احتمال عنصر «سوگیری» و خطا در انتخاب نمونه‌ها وجود داشت، که با استفاده از تعداد کل دانش‌آموز در هر جنس و رشته در هر دبیرستان، از یک روش ترکیبی که حاصل نمونه‌گیری طبقه‌ای (سهمی) و خوشه‌ای بود، استفاده شده است.
نمونه نهایی موردنظر براساس طبقه‌بندی دبیرستان‌ها براساس جنسیت و به نسبت تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در هر رشته تحصیلی، از روش تصادفی ساده انتخاب شده است (طبقه‌‌ای متناسب با حجم).

3-6- متغیرهای مورد مطالعه :
در تحقیق حاضر متغیر «ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان» به عنوان متغیر مستقل و یا متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است که به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود ارتباط میان این متغیر با متغیر وابسته یا ملاک که در اینجا عبارت است از سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش یعنی: ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان و فرسودگی تحصیلی هر کدام از مؤلفه‌هایی تشکیل شده‌اند که در زیر معرفی می‌شوند:

3-1- مقدمه………………………………………………………………. 105
3-2- روش تحقیق……………………………………………………….. 106
3-3- جامعه آماری……………………………………………………….. 106
3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………… 107
3-5- روش نمونه گیری………………………………………………… 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………… 108
3-7- ابزار اندازه گیری…………………………………………………… 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………….. 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها…………………………………………… 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری……………………………….. 117

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………….. 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………. 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………. 123

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………….. 138
5-2- خلاصه پژوهش………………………………………………………… 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………… 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………. 146
5-5- پیشنهادات…………………………………………………………… 149
5-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………… 153
منابع………………………………………………………………………….. 155
منابع فارسی………………………………………………………………. 155
منابع انگلیسی…………………………………………………………….. 160

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………. 120
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………121

Abstract

The aim of this study is investigating in the relationship between personality traits, along with mental health and academic burnout, in male and female students of the third grades in Shahreza’ Isfahan, in high school in the academic year 90-91. The statistical community of research includes 555 girl and boy students of the third grades of theoretical fields that a sample was earned among them that the ratio of girl and boy numbers was 127 to 103. To perform the study, general health GHQ questionnaire, personality traits NEO questionnaire (abbreviated form), and Salma-Aro academic burnout questionnaire were used questionnaires were distributed to them randomly.
In order to analyze the statistical data from statistical tests, pierson cohesion coefficient, independent T-test, analysis of variance test, multivariate regression and Faridman non-parametric test were used and data were analyzed by SPSS software (statistical package for social science). Results of this study showed that:
-Girl’s vulnerability in the face of stress correlates with their mental health, it means that whaterver the rate of their vulnerability in the face of dtress was higher, their mental health would be lower.
-Boy’s vulnerability in the face of stress correlates with academic burnout. It means that whaterver their vulnerability in the face of stress was higher, their academic burnout would be higher too.
-Boy’s mental health is higher than girl’s mental health.
-Boy’s academic burnout is more than girl’s academic burnout.
-Academic burnout in mathematical field is higher than theoretical fields.
There wasn’t any significant correlation between being warmth and gregariouness and mental health and academic burnout in girls’ and boys’ groupبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان