انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

مقدمه
یکی ازپدیده های طبیعی قابل مشاهده در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت هاست. در واقع، زیبائی جهان هستی در وجود این تفاوت هاست. یک نظام آموزشی سالم، انسانی، پویا و کارآمد این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. یکی از مهمترین مسائلی که معلمان در کلاس خود با آن مواجهند، وجود تفاوت های فردی در میان دانشجویان از نظر هوشی، استعداد، انگیزش، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری و نظایراین هاست. درک این تفاوت ها می تواند به پویایی کار معلمان کمک کند.
تفاوت های فردی در یادگیری از دیر باز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی هاست تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان داده اند که دانشجویان سبک های شناختی متفاوتی دارند؛ یعنی اطلاعات را از راه های مختـــلف تجزیه و تحلــیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه مشخص شده است که تفاوت های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد. بنابراین، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل اند.
موضوع این پژوهش، مطالعه رابطه سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری است. در واقع بر اهمیت تفاوت های فردی تاکید دارد که چگونه این ویژگی ها با هم در ارتباط هستند. این متغیرها رابطه مستقیمی نیز با آموزش آموزشگاهی امروزه دارند.
سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجویان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند، و از فضا و امکانات موجود نهایت بهره وری را داشته باشند.در این رهگذر باید تلاش کرد تا به گونه ای دقیق متغیرهای پیش بینی کننده سبک های شناختی شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود و تاثیر آن را بر عملکرد تحصیلی مشاهده کرد. پس در این تحقیق سوال این است که دست چپ بودن یا راست دست بودن یا به عبارت دقیق علمی راست برتری یا چپ برتری به چه اندازه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی افراد را می تواند پیش بینی کند. آیا این ویژگی های شخصیتی یا جسمانی با سبک های شناختی در ارتباط هستند و می توانند باورها و رجحان های آنها را توجیه کنند، آیا راست برتری یا چپ برتری با خودتنظیمی ارتباط دارد؟
بحث در مورد سبک های شناختی از اواخر دهه سال 1970 رونق پیدا کرده است و یکی از دلایلی که مطرح شد این است که سبک های شناختی یک کاربرد عملی به ویژه در آموزش و پرورش دارد و بسیاری از مربیان بر این باورند که سبـــک های شنـــاختی بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند. اگر چه این سبک ها به طرق مختــلف تعریف می شوند ولی عمدتاً بر این نکته تاکید می ورزند که سبک های شناختـی شامل باورها،اعتقادات، رجحـــان ها و رفتارهایی است که افراد به کارمی برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند. افراد متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. انسان ها در موقعیت یکسان متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد، این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت فرد چه مدت به چه چیز و به چه چیز میــزانی توجه کند. در واقـــع سبک های شناختی را می توان عامل بسیاری از تفاوت های فردی در کلاس درس دانست.
پژوهش های مختلـــفی در مورد اینکه دانشجویان و از چـه سبــک هایی به فراگیری مطالب می پردازند صورت گرفته است. یکی از پژوهشگرانی که در مورد سبک های شناختی نظریه مهمی ارائه داده است، کلب است (1996) است. نظریه ای که توسط کلب در مورد یادگیری ارائه شد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. کلب در نظریه خود چهار وضعیت تجربه ،تجربه عینی (CE )، مشـــاهده تاملی (RO )، خلق مفاهیـم انتـزاعی (AC)، و تجــــربه فعال (AE) را مشــــخص می کند. ابعاد تجربه عینی/خلق مفاهیم انتزاعی و تجربه فعال/مشاهده تاملی دو قطب مخالف در مفاهیم روشهای یادگیری هستند. هر کدام از این وضعیت ها نوع ادراک اطلاعات توسط فرد را نشان می دهد و کلب چهار نوع از یادگیرندگان را بر طبق موقعیت شان نسبت به این دو بعد شناسایی کرد (فوجی ،1996) . کلب افراد را بر اساس این یادگیری تجربه ای به چهار گروه افراد همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده تقسیم می کند.

1-مقدمه……………………………………………………………………….. 5
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………… 8
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………. 10
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………….. 11
1-5- سؤالات تحقیق:…………………………………………………………. 11
1-6- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………… 12
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………. 12

فصل دوم: ادبیات پژوهش

سبک شناختی یکی از مباحثی است که به تفاوت های فردی در جریان یادگیری اشاره دارد و با ورود آن به ادبیات روانشناسی تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است .افراد از لحاظ توانایی های ذهنی،روش های آموختن،سبک و سرعت یادگیری،علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت های تحصیلی با هم تفاوت دارند.در واقع یکی از موضوعات مرتبط با تفاوت های فردی در یادگیری روش ها و راههای یادگیری آنهاست.
از عواملی که هر فرد با خود به موقعـیت یادگیری می آورد، روشهای یادگیری است.اگرچه تمام انسانها توانایـــی یادگیری دارند، اما میــــزان و نحوه ی یادگیری انسان ها ، حتـی در موقعـــیتی یکســان، متفــاوت است.شاید یکـی از مهمـــترین دلایــل آن روشهـــای یادگیری متفاوت آنان باشد (الهی،آزادفلاح،رسول زاده، طباطبایی،1383).
روش های یادگیری دارای انواع گوناگونی هستند و مــــی توان آنها را به ســـه گـــروه تقسیم کرد: روشهای شناختی، روشهای عاطفی و روشهای فیزیولوژیک.روشهای یادگیری شناختی عبارتند از طریقی که شخص موضوعات را ادراک می کند ، اطلاعات را به خاطر می سپارد ، درباره ی مطالب می اندیشد و مسائل را حل می کند. این روشها بسیار متنوع اند و مهمترین آنها عبارتند از روش های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه (ولفولک ،1995)، تکانشی و تاملی( بایر و اسنومن 1993 )، روش های مفهوم سازی ، روش های پردازش کننده ی کلامی در برابر پردازش کننده دیداری ، روشهای انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر، روشهای سنت گرا در مقابل خردگرا ( فراهانی،1376 به نقل از بیگی،انور،1388)، و روشهای یادگیری همگرا ،واگرا،جذبکننده،انطباق یابنده (کلب،1985).در این پژوهش از دسته بندی اخیر استفاده شده است. بنابراین در ادامه از میان این سه دسته سبک یادگیری، سبکهای شناختی کلب که مدنظر ماست را بیشتـــر توضیح می دهیم.
اصطلاح سبک یادگیری معادل، سبک شناختی به کار می رود. سبک شناختی را عمدتاً به عنوان روشی که یادگیرنده به کمک آن اطلاعات را پردازش می کند تعریف کرده اند. هرچند نظریه پردازان اصطلاحات سبک یادگیری و سبک شناختی را جــدا از هم می دانند، اما اکثریت صاحبنـــظران و روان شنــاسان تربیتی آن دو را معادل هم به کار می برند.
سبک شناختی به صورت راههایی که شخص می اندیشد و به جهان می نگرد تعریف شده است (سریواستاوا ، 1997).
مفهوم سبک های شناختی به چگونگی یادگیری یادگیرنده اشاره می کند. دی چکو و کرافورد (1974، ص 62 به نقل از سیف) سبک های شناختی را به عنوان «راههای شخصی که در آن افراد اطلاعات را در جریان یادگیری مفاهیم و اصول پردازش می کنند» تعریف کرده اند. هوهن (1995) گفته است. اصطلاح سبک یادگیری به باورها، رحجــانها، و رفتارهایی که به وسیله افراد به کار می روند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت کمک کنند گفته می شود (به نقل از سیف،1382 ص 97).
هر دانش آموز یا دانشجویی سبک یادگیری خاص خودش را دارد .نظریه های مختلفی درباره سبک های یادگیری ارائه شده است که به توصیف روشـــهای ترجیحی دانشجویان برای یادگیری می پردازد.
سبک های شناختی بسیار متنوع هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

2-1- سبک های شناختی………………………………………………………. 16
2-1- 1 – سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه:………………….. 18
2-1-2- سبک های تکانش و تاملی……………………………………………: 21
2-1-3 – سبک های یادگیری فلدر و سولما…………………………………… 21
1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور………………………………………………… 22
2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی……………………………………… 22
3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی…………………………………………… 22
4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا……………………………………… 22
2-1-4- سبک یادگیری فیس چر……………………………………………….. 22
فراگیر گام به گام………………………………………………………………….23
فراگیر شهودی ……………………………………………………………………23
فراگیر یک حسی………………………………………………………………… 23
فراگیر چند حسی……………………………………………………………….. 23
فراگیر تعاملی…………………………………………………………………….. 23
فراگیر ساختار روشن…………………………………………………………… 24
فراگیر انتخابی…………………………………………………………………… 24
2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده……………… 24
تجربه‌ی عینی…………………………………………………………………… 25
مشاهده‌ی تأملی………………………………………………………………. 25
مفهوم‌سازی انتزاعی…………………………………………………………… 26
آزمایشگری فعال……………………………………………………………….. 26
2-2- یادگیری خودتنظیمی…………………………………………………….. 32
2-2-1- مولفه های خودتنظیمی……………………………………………… 33
2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم…………………………………… 35.
2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن………………………… 37
2-2-4- نظریه های خودتنظیمی……………………………………………… 38
2-2-4-الف- نظریه های کنشگر………………………………………………. 39
2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی……………………………………. 40
2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم…….. 41
2-2-4-د- نظریه اراده گرایان……………………………………………………. 42
2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی………………………… 42
2-2-4-هـ نظریه شناختی- اجتماعی…………………………………………. 44
2-3- پیشینه نظری دست برتری……………………………………………… 47
2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 51
2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………….51

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه
درحوزه علوم رفتاری ، از جمله روان شناسی و علوم تربیتی ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و نوع مثال فکری(پاردایم) است که پژوهشگر اختیار می کند.(سرمدو همکاران،1384).
آگاهی از روش انجام پژوهش می تواند الگویی برای انجام پژوهشهای بعدی گردد و به انجام پژوهشهای بعدی کمک نماید. دراین فصل روش شناسی پژوهش حاضر معرفی می شود. در ضمن به تفصیل جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، روشهای گردآوری اطلاعات ، ابزارهای پژوهش و روشهای آماری تحلیل داده ها بحث می شود.
3-1- روش پژوهش
از آنجایی که بررسی رابطه ی سبکهای شناختی و با دست برتری و مشخص نمودن میزان رابطه آنها کار اصلی این تحقیق است، پژوهش حاضر تحقیق غیر آزمایشی و پس رویدادی (علی – تطبیقی) است. .به منظور تعیین میزان رابطه انواع سبک های شناختی و با دست برتری از آزمون خی دو ، آزمون t مستقل ، تجزیه وتحلیل واریانس یک راهه((ANOVA و آزمون تعقیبی شفه استفاده می شود.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش ، مفــهوم جامعه به کلـــیه افرادی اطلاق می شــــود که عمل تعمــیم پذیری در مــــورد آنها صورت می گیرد(دلاور،1382). جامعـــــه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویانی تشکیل می دهندکه در سال تحصیلی 93-92 دردانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل بودند.
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
این پژوهش در قالب یک روش تحقیق غیرآزمایشی انجام شد. به این منظور نمونه ای به حجم 90 نفر آزمودنی ( 43 نفر چپ دست ، 47 نفر راست دست ) از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. بدین صورت که با در نظر گرفتن کلاس به عنوان واحد نمونه گیری و با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده، چند یاچندین کلاس از هر دانشکده انتخاب شد.
3-4- ابزارهای پژوهش
در این تحقیق از پرسشنامه های زیر برای گردآوری داده ها استفاده شده است:
1-پرسشنامه مشخصات کلی.
2-پرسشنامه سبک یادگیری کلب.
3-پرسشنامه بوفارد.
4-پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن.
3-4-1-پرسشنامه مشخصات کلی
این پرسشنامه برای بدست آوردن اطلاعات عمومی شامل سن ،رشته ی تحصیلی و جنس دانشجویان می باشد که در ابندای آزمون دست برتری گنجانده شده است.
3-5-2-پرسشنامه سبک های شناختی
برای اندازه گیری سبک شناختی، از پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب (1985) استفاده می شود. در این پرسشنامه که شیوه های یادگیری افراد مشخص می شود دوازده ماده موجود است. پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد: تجربه ی عینی CE، مشاهده ی تاملی (RD)، مفهوم سازی انتزاعی (AC) و آزمایشگری فعال (AE) .حسینی لرگانی (1377)از طریق تحلیل عوامل داده ها، روایی آزمون را تایید کرده است. کلب در سال 1985 ضریب پایایی پرسشنامه اش را با استفاده از آلفای کرونباخ به صورت زیر گزارش داده است:
آزمایشگری فعال 78/0=AE، مفهوم سازی انتزاعی 83%=AC، مشاهده ی تأملی 73%= RD، تجربه ی عینی 83%=CE همچنین حسینی لرگانی اعتبار این آزمون را با آلفای کرونباخ به شرح زیر بیان کرده است. آزمایشگری فعال 72%=AE، مفهوم سازی انتزاعی 76%=AC، مشاهده ی تأملی 64%=RD، تجربه ی عینی 68%=CE. (به نقل از بیگی ،1388)
شیوه تفسیر پرسشنامه سبک یادگیری کلب
همانطور که قبلاً گفته شد پرسشنامه کلب 12 سوال 4 گزینه ای دارد و با جمع امتیاز هر یک از این چهار گزینه در 12 جمله ی پرسشنامه ، چهار نمره به دست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهد . از تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه ی عینی (Ac- CE ) و آزمایشگری فعال از مشاهده ی تاملی (AE-RO) دو نمره به دست می آید.
ابن دو نمره روی دو محور مختصات قرار می گیرند: در یک سر محور عمودی مفهوم سازی انتزاعی و در انتهای دیگرتجربه ی عینی، و در یک سر محــور افقی آزمایشگر ی فعال و در انتهای دیگر آن مشاهده ی تاملی قرار می گیرد. این دو محور چهار ربع یک مربع را تشکیل می دهند که هر ربع آن بیانگر یکی از سبکهای یادگیری است.
ربع تجربه ی عینی و مشاهده ی تاملی سبک واگرا را تشکیل می دهند و به همین ترتیب، ربع تجربه ی عینی و آزمایشگری فعال سبک انطباق یابنده را، و ربع آزمایشگری فعال و مفهوم سازی انتزاعی سبک همگرا را ، و ربع مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده ی تاملی سبک یادگیری جذب کننده را شامل می شوند:
-تجربه ی عینی + مفهوم سازی انتزاعی = سبک واگرا
-آزمایشگری فعال + مفهوم سازی فعال = سبک همگرا
تجربه عینی + آزمایشگری فعال = سبک انطباق یابنده
مفهوم سازی انتزاعی + مشاهده ی تاملی = سبک یادگیری جذب کننده
می توان نمرات فرد را با نمراتی که کلب بر اساس نمونه ای مشتمل بر 1446 نفر 18 تا 64 ساله به دست آورده است مقایسه کرد؛ چهـار سبک یادگیری می تواند نمراتی بالاتر یا پایین تر از میانه AE-RO و میـــانه ی AE-CE داشتــــه باشد. لذا افراد همگرا، برای مثال ، دارای نمره ی 9/5 AE-RO و 8/3 هستند ( بنابراین هر آزمودنی می تواند فقط یک نمره ی صحیح به دست آورد). در صورتی که افراد واگرا نمراتی زیر این میانه و غالباً نمره های منفی خواهند داشت.
برای مثال اگر فردی در4 AC-CE= باشد و در13 AE-RO=+ باشد سبـــک یادگـــی این فرد همگرا می شود و اگر نمره ی فردی در12+ AC-CE= باشد و در13 AE-RO=- باشد سبک یادگیری این فرد جذب کننده می شود. اگر نمره فرد نزدیک محور مختصات باشد، سبک یادگیری فرد بیشتر متعادل است ؛ یعنی به هر چهار سبک یادگیری به طور مساوی گرایش دارد. اگر نمره فراگیر در چهار گوشه ی محور مختصات باشد ، نشان دهند این است که سبک یادگیری فرد به یک سبک خاص گرایش دارد(کلب،1991).

مقدمه…………………………………………………………………………… 63
3-1- روش پژوهش…………………………………………………………….. 63
3-2- جامعه آماری……………………………………………………………… 63
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………… 64
3-4- ابزارهای پژوهش………………………………………………………… 64
3-6- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها:……………………………………… 70
3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………… 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
پس از انجام مطالعات مقدماتی و تدوین طرح و فرضیه‌های پژوهش، محقق از طریق گردآوری شواهد با استفاده از ابزارهای روا و پایا به آزمون فرضیه‌های خود اقدام کرده و پس از تحلیل نتایج، مشخص شد که فرضیه‌های او رد یا تأیید شدند.
یکی از مهمترین بخشهای پژوهشهای علمی-‌ پژوهشی در علوم انسانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌باشد که در آن حدس و گمان محقق پس از گردآوری اطلاعات به محک آزمایش گذاشته می‌شود و میزان صحت و سقم فرضیات او بررسی می‌گردد. در بخش حاضر، شیوه گردآوری اطلاعات بدین صورت است که،نمره‌ی آزمودنی‌ها در متغیرهای مورد بررسی از طریق پرسشنامه‌های دست برتری، سبک شناختی و یادگیری خود تنظیمی سنجیده شد. اطلاعات بدست آمده ازنمونه با استفاده از تکنیکهای مناسب آماری تجزیه و تحلیل ‌گردید و فرضیه‌های پژوهش، مورد آزمون قرار‌گرفت. بدین منظور برای توصیف و طبقه‌بندی داده‌های گردآوری شده از نمونه، از شاخص‌های آمار توصیفی، و به منظور آزمون و تحلیل فرضیه‌ها، از آزمونهای آماری مرتبط استفاده شد.
4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی
در این بخش، توزیع فراونی طبقه‌ای، درصد، نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن ورشته تحصیلی در نمونه مورد پژوهش آورده شده است. به طور مثال در مورد متغیر جنسیت، ابتدا توزیع فراونی طبقه‌ای به همراه درصد گزارش شده است، سپس در نمودار میله‌ای، تعداد آنها به تفکیک ترسیم شده است. برای نشان دادن درصد نیز، از نمودار دایره‌ای استفاده شده است.

مقدمه…………………………………………………………………………… 72
4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی………………………. 72
4-2- شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی……………………………….. 77
4-3- فرضیه‌‌های پژوهش………………………………………………………. 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی از جمله مفاهیم و سازه های مهم روان شناسی تربیتی است، که در بسیاری از کشورهای جهان از جوانب مختلف نظیر جنس،نژاد، رشته های تحصیلی و غیره … مورد پژوهش و ارزیابی قرار گرفته اند، ولی پژوهشی که این دو متغیر را در ارتباط با دست برتری که یک موضوع ژنیتکی و زیست شناختی است ،مورد بررسی قرار داده باشد ، یافت نشده است . لذا ، پژوهش حاضر از این حیث جدید است.
دست برتری ، ترجیح فطری یا زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از یک دست دیگر در انجام تکالیف وظایف خاص در نظر گرفته می شود که با غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است(رایس،1998)، بی شک ساختار متفاوت و عددم تقارن مغز در افراد منجر به پردازش های متفاوت شناختی می شود. بنابراین در این پژوهش سعی کرده ایم رابطه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری را در بوته آزمایش و تحقیق قرار دهیم.
چون در این پژوهش همانند اغلب پژوهش های علوم انسانی امکان کنترل همه متغیرها وجود ندارد، بنابراین روش تحقیق این پژوهش از نوع غیر آزمایشی و پس رویدادی است که در آن از مطالعات همبستگی و مقایسه ای برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویانی تشکیل می دهند که در دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیصلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند. آزمودنی های پژوهش به تعداد 90 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه های از طبقه زنان و طبقه مردان و رشته های مختلف انتخاب شدند.
برای سنجش سبک های شناختی از پرسشنامه 12 سوالی کلب، برای اندازه گیری خودتنظیمی از مقیاس 14 سوالی بوفارد و همکاران (1995) و برای سنجش دست برتری از مقیاس 13 سوالی چاپمن و چاپمن (1987) استفاده شد.و بعد از جمع آوری اطلاعات، از نرم افزار spss22 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد در نمونه مورد پژوهش بین سبک های شناختی با دست برتری تفاوت معنی دار و رابطه ی معنی دار وجود دارد. وبین یادگیری خودتنظیمی و دست برتری تفاوت معنی دار وجود ندارد. و همچنین نتایج نشان داد دانشجویانی که راست دست بودند از بین سبک های مختلف شناختی (کلب) بیشتر به سبک همگرا گرایش داشتند و دانشجویان چپ دست به سبک شناختی واگرا گرایش داشتند.
در این فصل ابتدا به بحث درباره فرضیه های پژوهش پرداخت می شود و سپس به محدویت های پژوهش اشاره خواهیم کرد. و در نهایت این فصل را با پرداختن به تلویحات نتایج این پژوهش،به پایان خواهیم برد.
5-1- بحث و نتیجه گیری
فرضیه شماره یک
بین دست برتری و سبک شناختی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون خی دو استفاده شده و برای بدست آوردن همبستگی از طریق این آزمون ، ضریب توافقی محاسبه شده است.نتایج نشان دادند بین دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد. افراد چپ دست دارای سبک های شناختی واگرا و انطباق یابنده و افراد راست دست بیشتر همگرا و جذب کننده هستندو از نظر آماری 72 % افراد چپ دست دارای سبک شناختی واگرا، و 75 % افراد راست دست دارای سبک شناختی همگرا بودند. و نتیجه کلی مهر تاییدی است برمتغیر دست برتری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد تفاوت های شناختی و ذهنی ، و با پژوهش هایی همچون تحقیقات فوجی (1996)، کالپانا و میردولا(2007)، هرینگتون(2009)، علی پور و صالح میر حسنی در سال (1390 )، حکیمی کلخوران،خداپناهی،حیدری(1389)، سلگی(1390) که جملگی تاثیر و ارتباط دست برتری را با سایر متغیرهای شناختی و ذهنی مورد تایید قرار داده اند همسو می باشد.

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………….. 91
5-2- محدودیت های پژوهش…………………………………………………… 93
5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………. 94
منابع و مآخذ………………………………………………………………………. 97
پیوست ها……………………………………………………………………….. 103
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………. 110

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول2-1: تعیین کننده های خودگردانی (خودتنظیمی) در یادگیری (زیمرمن، 1990 به نقل از طلایی، 79) ……………………………………………………………………….45
جدول (1-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر جنسیت در نمونه مورد پژوهش……………………………………………………………………………. 73
جدول (2-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای و نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سن در نمونه مورد پژوهش……………………………………………………………………………. 74
جدول (3-4 ) توزیع فروانی طبقه‌ای، نمودار میله‌ای و دایره‌ایِ متغیر سطح تحصیلات در نمونه مورد پژوهش ……………………………………………………………………….75
جدول (4-4 ) شاخصه های آمار توصیفی و برآوردِ فاصله‌ای متغیرخود تنظیمی 78
جدول (5-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر 79
جدول (6-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی برای محاسبه خی دوبین دو متغیر 81
جدول (7-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی در بین راست دستها و چپ دسته…………………………………………………………………………. 82
جدول (8-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی آزمون t مستقل……………………………………………………………………………… 82
جدول (9-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای خود تنظیمی با توجه به سبک شناختی…………………………………………………………………………… 83
جدول (10-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه………………………………………………………………….. 84
جدول (11-4 ) شاخصه‌های آمار توصیفی و نمودار میله ای دست برتری با توجه به سبک شناختی…………………………………………………………………………….. 85
جدول (12-4 ) شاخصه‌های آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه‌ی تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه………………………………………………………………….. 85
جدول(13 -4) بررسی مقایسه میانگین متغیر دست برتری در دانشجویان با سبک‌های شناختی مختلف به صورت جفتی از طریق آزمون تعقیبی شفه……………. 86

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1 الگوی یادگیری تجربی (اقتباس از کلب و فرای،1975)به نقل از سیف……………………………………………………………………………….. 28
شکل2- 2: سبک های یادگیری کلب……………………………………………. 31
شکل2-2: تعیین کننده های خودتنظیمی در یادگیری………………………… 44
نمودار3-1- شیوه و دستورالعمل محاسبه سبک یادگیری ……………………68

Abstract
This research is going to investigate the relation between cognitive styles and self-regulating learning with students’ handedness. Statistic society consisted of the whole students who were studying in Kharazmi University in 2013-2014 school years. Sample included 90 students who were selected randomly. To evaluate the cognitive styles Colb’s (1975) stylistic questionnaire has been used; to measure self regulating learning scale of Borard and et al (1995) has been used to measure it and to assess the handedness we have used of Chapman and Chapman’s scale (1978).
Chi square test has been used to investigate the relation between handedness and cognitive style. The results showed that there is significant difference between to variables. Calculated adaptive coefficient showed that the coherence between handedness and stylistic was 37% and this relation was significant. And also, one way analysis of variance has been used to investigate the relation between stylistics and handedness and the result showed that the right hand students tended to convergent stylistic and left handed students tended to divergent stylistics. T independent test was used to investigate the relation self regulated learning with handedness. The results showed that there is no significant difference between handedness and self regulated learning.
One way test of analysis of variance has been used to survey the relation between stylistics and self regulating and findings showed that there is no significant relation between two variables. So we can conclude that students with the same stylistics benefited of the same level of self regulated learning and having the special kind of stylistics has no effect on self regulated learningبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان