انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

در سال¬های اخیر رایانه و فن آوری¬های اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به¬ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که کتابخانه¬ها ارائه می¬دهند، نقش مؤثّری داشته است. به¬طوری که ورود این فن آوری¬ها به کتابخانه بر روش استفاده از منابع کتابخانه¬ای تاثیر عمده¬ای می¬گذارد. سرعت بی سابقه در تغییرات فن آوری به گسترش نقش کتابخانه¬های دانشگاهی از طریق توسعه شبکه های اطلاع رسانی رقومی و خدمات الکترونیکی، کمک فراوانی کرده است ( جیائو و آنوگبوزی ، 2004).
فن آوری¬های اطلاعاتی به طرز چشمگیر و با سرعت زیادی نه تنها شیوه ارتباطات انسانی، بلکه بر واسطه¬های آموزش و یادگیری، تاثیر گذاشته است ( هویک 2000). اینترنت به عنوان محصول انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ بشریت شناخته شده است ( عرفان منش، 2011). کرچ و کراچفیلد(1948؛ به نقل از شریفی، 1381 ) نگرش را سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه¬های دنیای فرد تعریف کرده است. لذا، نگرش ایتنرنتی را می¬توان گرایش یا پیش¬زمینه برای پاسخ منفی یا مثبت به اینترنت تعریف کرد. در قرن 21، نگرش شهروندان نسبت به استفاده و یادگیری اینترنت، در توسعه اقتصادی و آموزشی جامعه، تعیین¬کننده است. نگرش اینترنتی دانشجویان ممکن است بر استقبال آنان از فعالیت¬های اینترنت مدار در آینده تاثیر بگذارد ( تسائی ، 2001).
اگرچه دانشجویان در عصر اطلاعات به طور مساوی تقاضای افزایش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت را نمی¬کنند، اما امروز سواد اینترنتی به طور فزاینده¬ای در حال تبدیل شدن به یک دروازه برای موفقیت تحصیلی آن¬هاست (جیائو و آنوگبوزی ، 2004 ). پیشرفت¬هایی که در محیط¬های آموزشی امروز به¬وجود آمده در کنار ورود انواع فن آوری¬ها وتغییر در برنامه و شیو¬ه¬های آموزشی و نیازها و توقعات استادان و دانشجویان، باعث شده است دانشجویان برای انجام تکالیف، پیشرفت در رشته و کسب موفقیت، کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند. به عنوان، مثال شرکت دادن دانشجویان در بحث¬های کلاسی و انجام گزارش¬ها و تکالیف درسی موجب می¬شود دانشجویان به دنبال اطلاعات و منابع اطلاعاتی بیشتری باشند. این اطلاعات را امروزه می¬توان از طریق کتابخانه¬ها، اینترنت و نظام¬های اطلاعاتی کسب کرد. ولی نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با استفاده دانشجویان از این نظام¬ها و مراکز اطلاعاتی، نشان داده است که تمامی دانشجویان نمی¬توانند در این امر موفق بوده و نیازهای اطلاعاتی خود را تامین کنند. از جمله دلایل مهم عدم موفقیت جست وجوگران آن است که آنان هنگام استفاده از این مراکز و نظام¬ها دچار نوعی احساس ناخوشایند شده که اصطلاحاً آن را اضطراب می¬نامند. ایجاد این اضطراب می¬تواند دارای علل مختلف بوده و با متغیر¬های مختلف شخصیتی-محیطی رابطه داشته و همچنین دارای تاثیرات منفی بی¬شماری نیز باشد (پشوتنی زاده، 1390).
کتابخانه دانشگاهی برای برخی دانشجویان محل امنی برای تحقیق و مطالعه به شمار می¬آید، اما برای برخی دیگر زمینه¬های اضطراب را ایجاد می¬کند، به¬طوری که می¬تواند در استفاده موفقیت آمیز آن¬ها از کتابخانه تأثیر سوء بگذارد. این اضطراب اولیه در استفاده از کتابخانه، می-تواند منشأ ایجاد اضطراب بیشتر برای دانشجویان باشد و به استفاده غیرمفید از کتابخانه منجر شود ( ملون ، 1986). لذا، اضطراب کتابخانه¬ای را می¬توان ترس و اضطراب در هنگام استفاده از کتابخانه و یا حتی هنگام تفکر درباره کتابخانه تعریف کرد ( ملون، 1986). اضطراب کتابخانه¬ای دارای ابعادی است که آن¬را اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای می¬نامند. اضطراب می تواند به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت پژوهش کتابخانه¬ای کابران نیز تأثیرات منفی داشته باشد (ون کمپن ، 2003). اگرچه اضطراب کتابخانه¬ای ممکن است کاربران تمامی انواع کتابخانه¬ها را تحت تاثیر قرار دهد، ماهیت این اضطراب تاکنون بیشتر در محیط¬های علمی و دانشگاهی و در میان کاربران کتابخانه¬های دانشگاهی مورد مطالعه بوده است (جیائو و آنوگبوزی، 2002).

1-2- بیان مسئله

استفاده از کتابخانه برای بسیاری از کاربران تجربه¬ای توأم با ترس و اضطراب است. اضطراب کتابخانه¬ای هرگونه ترس و نگرانی در زمان استفاده و یا حتی تفکر استفاده از کتابخانه را شامل می¬شود. دانشجویانی که اضطراب کتابخانه¬ای را تجربه می¬کنند، معمولا وقتی با کتابخانه یا وظایف کتابخانه¬ای از جمله فرایند جست¬وجوی اطلاعات روبرو می¬شوند دچار ناراحتی عاطفی یا جسمی می¬گردند. بررسی پژوهش¬های انجام شده در زمینه اضطراب، چنین نشان می¬دهد که اضطراب عملکرد افراد را در موقعیت¬های مختلف از جمله در مراجعه به کتابخانه و منابع اطلاعاتی تحت تاثیر قرار می¬دهد.
امروزه، بخشی از خدمات کتابخانه از جمله پایگاه¬های اطلاعاتی، از طریق اینترنت ارائه می¬گردد. با افزایش استفاده از اینترنت، مسائل مرتبط بسیاری ظاهر شد¬ه¬اند که یکی از آ¬ن¬ها ” نگرش اینترنتی” است. نگرش اینترنتی کاربران می¬تواند تا اندازه¬ای متأثر از میزان آشنایی آن¬ها با منابع اینترنتی و کتابخانه¬ای باشد. لذا، این پرسش روی می¬دهد که آیا کاربرانی که با فرایند جست¬وجوی اطلاعات و استفاده از کتابخانه آشنایی دارند، تا چه اندازه اضطراب در استفاده از کتابخانه از خود نشان می¬دهند. این مسئله در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که بیش از سایر دانشجویان تجربه کار با منابع کتابخانه¬ای و اینترنتی را دارند مورد بررسی است. چنین احتمال می¬رود که اضطراب کتابخانه¬ای تا اندازه¬ای تابعی از نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت باشد. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای می¬باشد و این¬که سهم نگرش اینترنتی در پیش¬بینی اضطراب کتابخانه¬ای به چه میزان است؟

1-1- کلیات……………………………………………………………………. 2
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………… 4
1-3- اهمّیت و ضرورت پژوهش……………………………………………… 5
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………….. 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

از بین عواطف منفی، اضطراب به طور گسترده¬ای تقریباً برای همه انسان¬ها شناخته و تجربه شده است به¬همین ترتیب به¬عنوان یکی از اساسی¬ترین ساختارها در روانشناسی است. اضطراب در مفهوم سازی آسیب¬شناسی روانی، انگیزش و شخصیت از مفاهیم محوری و مرکزی است. (عبدالخالق ، 2004).
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد در همه جوامع به عنوان پاسخ مناسب و سازگاری تلقی می¬شود. فقدان اضطراب یا اضطراب زیاد ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل توجهی مواجه سازد. اضطراب در حد متوسط و سازنده فرد را وا می¬دارد که برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تلاش کرده و بدین ترتیب زندگی خود را بارورتر و بادوام تر سازد(دادستان، 1374). اضطراب و نگرانی نقش عملکردی بسیار مهمی را در رفتارهای انطباقی افراد ایفا می¬کند و جسم فرد را برای پاسخ به عامل خطر آماده کرده تا از این طریق نظام روانی را برای پاسخ سریع دادن فعال کرده و در نتیجه فرد را برای فرار کردن از موقعیت خطر کمک کند(ویمز ، 2008).
اضطراب حالتی است که با احساس ناآرامی، تشویش و یا ترس در انسان همراه است. معمولاً این حالت در زمانی که انسان نتواند پیامدهای کاری را پیش¬بینی یا آن را بازبینی نماید رخ می¬دهد. مثلا پیش از برگزاری هر آزمون مهم، اضطراب به سراغ آزمون شونده می-آید چرا که وی نمی¬تواند سؤال¬ها را پیش¬بینی کند و یا نسبت به کسب نمره¬ی خوب تردید دارد. معمولاً از واژه¬ی ترس نیز برای بیان این حالت استفاده می¬شود¬(رضایی، 1384). اگر اضطراب به¬طور ساده یک علامت هشدار تلقی می¬شود، اساساً می¬توان آن را عاطفه¬ای نظیر ترس برشمرد(جان بزرگی، 1382).
نشانه¬های اضطراب در سطوح مختلفی مانند روانشناختی، رفتاری و جسمانی بروز پیدا می¬کند. اضطراب در سطح روانشناختی و رفتاری می¬تواند به صورت خشم، ناپایداری عاطفی، حساسیت بیش از حد، تخریب¬گری، فزون¬کنشی و اختلال¬های حرکتی مشخص گردد. در سطح جسمانی که به منزله¬ی نقابی برای پنهان کردن حالات اضطرابی هستند. به¬همراه شاخص¬هایی چون تغییر ضربان قلب، افزایش فشار خون، بحران¬های تنفسی، رنگ پریدگی، خشکی دهان و تنش عضلانی است. بنابراین، هرگاه با سردرد، دل¬درد و یا اختلال¬های هاضمه دیگر که شدت آن¬ها بر اساس متغیرهای مختلف متفاوت است، مواجه شدیم باید احتمال وجود یک اضطراب را در نظر بگیریم(دادستان، 1382).
اضطراب هشداری برای تهدید برونی یا درونی است و کیفیات نجات دهنده زندگی دارد. در سطحی پایین¬تر، اضطراب هشداری برای آسیب بدنی، درد، درماندگی، تنبیه احتمالی و ناکام ماندن نیازهای اجتماعی و جسمی، تهدیدی برای مقام و موفقیت و بالاخره تهدید یکپارچگی و تأمین شخص است. اضطراب سبب می¬شود که شخص اقدام¬های لازم را برای جلوگیری از تهدید یا تخفیف نتایج آن به عمل آورد. اضطراب یا آگاه کردن شخص به وجود خطر و اقدام به جلوگیری از آن، مانع آسیب دیدن می¬شود(جان¬بزرگی، 1382).
اضطراب طبیعی یکی از عوامل مثبت شخصیت و از اجزای جدا نشدنی زندگی روانی است. نگرانی و اضطراب وقتی در حد معقول و بهنجار باشد نه تنها مخرب نیست، بلکه به عنوان نیروی سازنده، فرد را وادار می¬کند تا در موقعیت¬های گوناگون زندگی به نحو مؤثرتری عمل کند(کابلی و همکاران، 1388).
اضطراب در برخی مواقع باعث ایجاد سازندگی و خلاقیت در افراد می¬شود، امکان تجسم موقیعت¬ها وتسلط بر آن¬ها را فراهم می¬آورد. اما وقتی اضطراب از میزان لازم بالاتر رود، شخص به صورت مبهم احساس نگرانی و ناآرامی کرده و خواب را آشفته و تصمیم¬گیری را برایش مشکل سازد، در این صورت اضطراب به منزله منبع شکست، موجب سازش نایافتگی گسترده¬ای می¬¬شود که فرد را از بخش عمده¬ای از امکاناتش محروم می¬سازد. این مشکل آزادی و انعطاف فرد را کاهش می¬دهد و طیف گسترده¬ای از اختلالات اضطرابی را به وجود می¬آورد. اضطراب همچنین می¬تواند بر کارکردهای جسمی و روانی نیز اثر نامطلوبی داشته باشد. شایع¬ترین مشکلات عاطفی و هیجانی که دانش¬آموزان نوجوان با آن مواجه هستند اضطراب می¬باشد(کابلی و همکاران، 1388).
تعاریف عمده¬ای که در مورد اضطراب وجود دارد عبارتند از: اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، و اغلب مبهم دلواپسی است که همه انسان¬ها تجربه می¬کنند. اغلب علایمی مانند تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بیقراری که با عدم توانایی برای نشستن یا ایستادن همراه می¬گردد. این علایم، بین افراد متفاوت است(پورافکاری، 1386؛ به نقل از آقازاده قطب¬آبادی، 1391).
اضطراب احساس دائمی آسیب¬پذیری است که فرد گمان می¬کند اتفاق ناگواری که نمی-تواند نظارتی بر آن داشته باشد، رخ می¬دهد. احساس دائمی آسیب¬پذیری این باور را در فرد به وجود می¬آورد که دارای توانایی کمی برای حل مشکلات است و در نتیجه میزان ترس او در مقابل مشکلات افزایش می¬یابد و به همین دلیل فرد سعی می¬کند از موقعیت¬هایی که با مشکل همراه است دوری کند( بک و امری ، 1985).
اضطراب به عنوان سازه¬ای که دارای سطوح مختلفی شامل بدنی، شناختی، عاطفی و بین فردی است، شناخته می¬شود(آلن، 1955). ساراسون (2003؛ به¬نقل از شریفی، 1376) نیز اضطراب را چنین توصیف کرد: اضطراب احساس اولیه فرد است که شامل دلهره و بلاتکلیفی می¬شود و معمولاً زمانی که فرد تهدیدی را برای خود یا عزت نفس خود حس می¬کند، رخ می¬دهد. به عقیده¬ی ساراسون، فشار روانی واکنشی است نسبت به موقعیت¬هایی که در آن¬ها شخص باید انتظاراتی را برآورده کند و با محدودیت¬های روبه¬رو است و یا باید از فرصت¬هایی استفاده نماید. قرار گرفتن در معرض فشار ممکن است واکنش¬های قابل مشاهده¬ای را موجب شود که اضطراب نامیده می¬شود. اضطراب یک حالت عاطفی نامطلوب است که با نگرانی، تنش و تشویش همراه است(شریفی، 1376).
اضطراب حالتی است که تا حدودی برای همه رخ می¬دهد. بیشتر مردم، به هنگام مواجهه با شرایط خاص، نظیر شرکت در یک ازمون، هنگامی که به دنبال انجام کاری به نحو احسن هستند و یا آن¬گاه که می¬خواهند برای ارائه¬ی سخنرانی و یا بیان مطلبی مقابل گروهی بایستند، دچار اضطراب می¬شوند. اندکی اضطراب، طبیعی و گاه مفید است و باعث می¬شود تا انسان انگیزه¬ی لازم را برای انجام بایسته¬ی کارها و یا تمرکز بیشتر به دست بیاورد. آنچه نامطلوب و یا مضر است، بی تفاوتی محض و یا اضطراب بسیار شدید است که قدرت عمل را از فرد سلب می¬کند(رضایی، 1384).

2-1-1-1- ابعاد اضطراب
اسپیلبرگر (1972) اضطراب را به دو بعد صفت اضطراب و حالت اضطراب تقسیم کرد و مورد بررسی قرار داد. در حالت اضطراب فرد فقط در موقعیت تهدید کننده واکنش نشان می¬دهد. حالت اضطراب به عواطف موقتی که با نگرانی و تنش همراه است اطلاق می¬شود. حالت اضطراب احساسات مبهم و ناخوشایندی است که از ترس و نگرانی برمی¬خیزد. افراد با حالت اضطراب در زمینه¬ی برخورد و واکنش نسبت به اتفاقات اطراف خود و همچنین خطرات ناشناخته دچار اضطراب و تشویش می¬شوند.
در مقابل، صفت اضطراب به عنوان نوعی ویژگی شخصیتی است که به خصوصیات باثبات و دیرپای فرد و تفاوت¬های فردی بادوام در افراد مستعد ابتلا به اضطراب اشاره دارد. افرادی که دارای سطح بالایی از صفت اضطراب هستند، بیش¬تر اوقات در حالت اضطراب هستند. این افراد موقعیت¬های بی¬خطر را تهدیدآمیز می¬دانند و به صورت حالت اضطراب به آن پاسخ می¬دهند(راس، 1373). صفت اضطراب استعداد و آمادگی بلندمدت فرد برای مضطرب شدن در بسیاری از موقعیت¬ها اطلاق می¬شود. که شخص تقریباً همه موقعیت¬ها را تهدیدکننده ارزیابی می¬کند(اسپیبرگر، 1972). صفت اضطراب به تفاوت¬های فردی نسبتاً ثابت آمادگی برای اضطراب اشاره دارد(آیزنک ، 2000). سطوح بالای صفت اضطراب، سطح توجه افراد را نسبت به عوامل تهدید کننده خارجی بالا می¬برد(کوپر و رو ، 2008). افرادی که صفت اضطراب بالایی دارند در مقابل تهدیدی نظیر ارزیابی منفی، که به عزت نفس آن¬ها لطمه می-زند، حالت اضطراب شدیدتری از خود نشان می¬دهند(راس، 1373).
بر اساس تحقیقات انجام شده اضطراب صفت در طول زمان پایایی دارد، ولی حالت اضطراب به محض تغییر موقعیت¬های تهدید آمیز تغییر می¬کند. هم¬چنین، افرادی که از نظر صفت اضطراب متفاوت هستند، از نظر شدت واکنش حالت اضطراب نسبت به موقعیت¬های تهدیدآمیز نیز با هم متفاوتند (راس، 1373).

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………… 9
2-1-1-اضطراب……………………………………………………………… 9
2-1-1-1- ابعاد اضطراب……………………………………………………. 12
2-1-2- اضطراب کتابخانه¬ای…………………………………………….. 13
2-1-3- اضطراب چند بعدی کتابخانه¬ای…………………………………. 17
2-1-4- نگرش……………………………………………………………….. 20
2-1-4-1- منشاء ‌اولیه نگرش……………………………………………. 20
2-1-4-2- تعریف های مربوط به نگرش…………………………………. 20
2-1-4-3-تعریف سه عنصر نگرش………………………………………. 22
2-1-5- نگرش اینترنتی………………………………………………….. 25
2-3- مرور پیشینه…………………………………………………………. 30
2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………… 31
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………… 36
2-4- جمع¬بندی پیشینه …………………………………………………42
2-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………….. 42
2-6- تعاریف مفهوم……………………………………………………….. 44
2-7- تعاریف عملیاتی……………………………………………………… 44

فصل سوم : روش¬شناسی تحقیق

این فصل با توصیف شرکت¬کنندگان در تحقیق و روش نمونه¬گیری آغاز می¬شود سپس به معرفی ابزارهای تحقیق، روایی و پایایی آنها، روش اجرا و در نهایت به طرح¬ آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته¬است اشاره می¬گردد.

3-1- روش تحقیق و جامعه آماری

روش این تحقیق پیمایشی، توصیفی – همبستگی است. اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای به عنوان متغیر ملاک و نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیش¬بین در نظر گرفته شده است. از
آن¬جا که اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای در شش بعد مطرح شده، بنابراین شش تحلیل جداگانه رگرسیون باید انجام گیرد که در هر تحلیل، یکی از ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای
( متغیر ملاک ) را تشکیل می¬دهد.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ( روزانه و شبانه ) که در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل می¬باشند، تشکیل می¬دهند.

3-2- شرکت¬کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری

شرکت¬کنندگان در این تحقیق شامل 228 نفر ( 139دختر و 90 پسر ) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ( روزانه و شبانه ) بودند که در سال تحصیلی 1391-1390 به تحصیل اشتغال داشتند و به روش نمونه¬گیری طبقه¬ای خوشه¬ای انتخاب شدند. بدین صورت که از میان 15 دانشکده¬ی دانشگاه شیراز، 8 دانشکده به¬نحو تصادفی، و سپس از هر دانشکده به نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشکده، کلاس¬هایی انتخاب شدند.

3-2- شرکت¬کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری…………….. 46
3-3- ابزار پژوهش………………………………………………………. 47
3-3- 1- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای………………. 48
3-3- 1- 1- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای ……49
3-3- 1- 2- پایایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای…… 52
3-3- 2- پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………….. 52
3-3- 2- 1- روایی پرسشنامه نگرش اینترنتی……………………… 53
3-3- 2- 2- پایایی پرسشنامه نگرش اینترنتی ………………………55
3-4- روش اجرا………………………………………………………… 55
3-5- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………… 56

فصل چهارم : یافته¬های پژوهش

در این فصل، با توجه به تحلیل¬های آماری انجام شده، ابتدا یافته¬های توصیفی تحقیق، سپس یافته¬های استنتاجی و در نهایت یافته¬های جانبی تحقیق، ارائه گردیده است.
4-1- یافته¬های توصیفی پژوهش

در این بخش یافته¬های توصیفی تحقیق که تصویری از عملکرد آزمودنی¬ها را ارائه می¬دهد آورده شده است. جدول 4-1 نمایان¬گر میانگین و انحراف معیار چهار بعد نگرش اینترنتی شامل سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده و جدول 4-2 نشان¬دهنده میانگین و انحراف معیار شش بعد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای شامل راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی ، به تفکیک جنسیت شرکت¬کنندگان تحقیق است.

رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای
در پاسخ به نخستین پرسش این تحقیق مبنی بر این¬که رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی شامل سودمندی اینترنت، عاطفی، رفتاری، نظارت بر استفاده با اضطراب چندبعدی کتابخانه-ای مشتمل بر راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی، چگونه است، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فوق محاسبه و معناداری آن بررسی شد. نتایج به صورت ماتریس همبستگی در جدول (4-3) آمده است.
چنان¬که اطلاعات این جدول نشان می¬دهد، از میان چهار بعد نگرش اینترنتی، تنها بعد نظارت بر استفاده از اینترنت با بعد راحتی و اعتماد به¬نفس از ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای ارتباط داشت(001/0 ≥ p 17/0= r ).
از میان ابعاد چهارگانه¬ی نگرش اینترنتی ، سه بعد عاطفی، نظارت بر استفاده و رفتاری با بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی اطلاعات اضطراب چندبعدی کتابخانه ای رابطه داشت. به این ترتیب ضریب همبستگی بعد عاطفی با بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای 28/0(01/0 ≥p )، ضریب همبستگی بعد نظارت بر استفاده با بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای 16/0 (05/0 ≥p ) و ضریب همبستگی بعد رفتاری با بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای 27/0 (01/0 ≥ p ) می باشد.
معناداری رابطه میان ابعاد نگرش اینترنتی با بعد راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای، تنها در دو بعد عاطفی و رفتاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب که ضریب همبستگی بعد راحتی با فن آوری با بعد عاطفی 20/0 (01/0 ≥ p ) و ضریب همبستگی بعد راحتی با فن آوری با رفتاری 14/0 (05/0 ≥ p ) می باشد.
از میان ابعاد نگرش اینترنتی، تنها بعد نظارت بر استفاده از اینترنت با بعد موانع در ارتباط با کارکنان راحتی با کتابخانه ارتباط داشت(01/0 ≥ p 20/0= r ).نتایج نشان¬دهنده¬ی این مطلب بود که هیچ یک از ابعاد نگرش اینترنتی با بعد درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای ارتباط نداشت و در نهایت از میان ابعاد نگرش اینترنتی، تنها بعد رفتاری با بعد راحتی با کتابخانه راحتی با کتابخانه ارتباط داشت (01/0 ≥ p 19/0= r ).
جدول (4-3) نشان می¬دهد که ابعاد نگرش اینترنتی از رابطه درونی قوی برخوردارند چنان¬که بین سودمندی اینترنت و عاطفی (01/0 ≥ p و 35/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین نظارت بر استفاده از اینترنت و سودمندی اینترنت (01/0 ≥ p و 31/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین سودمندی اینترنت و رفتاری (01/0 ≥ p و 40/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین عاطفی و نظارت بر استفاده از اینترنت (01/0≥p و 36/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار، بین عاطفی و رفتاری (01/0 ≥ p و 43/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار و بین نظارت بر استفاده از اینترنت و رفتاری (01/0 ≥ p و 50/0 = r ) همبستگی مثبت و معنادار برقرار است.به علاوه نتایج حاصل از محاسبه¬ی همبستگی نشان داد که بین ابعاد اضطراب کتابخانه¬ای نیز همبستگی برقرار است. ضرایب همبستگی بین شش بعد اضطراب چندبعدی کتابخانه ¬ای از 22/0 تا 60/0 (01/0 ≥ p ) نوسان داشت.

4-1- یافته¬های توصیفی پژوهش………………………………………… 58
4-2- یافته¬های استنتاجی تحقیق………………………………………… 59
4-2- 1- رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای 60
4-2- 2- پیش¬بینی بعد راحتی و اعتماد به¬نفس در هنگام استفاده
ازکتابخانه بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………….. 62
4-2- 3- پیش¬بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی
اطلاعات بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………….. 63
4-2- 4- پیش¬بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان بر مبنای
ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………… 64
4-2- 5- پیش¬بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………… 65
4-2- 6- پیش¬بینی بعد راحتی با فن آوری موجود در کتابخانه
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………. 66
4-2- 7- پیش¬بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………… 67
4-3- یافته¬های جانبی پژوهش……………………………………………….. 68

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : بحث و نتیجه¬گیری

هدف از پژوهش حاضر، پیش¬بینی ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بود. بدین منظور ابتدا رابطه ابعاد نگرش اینترنتی شامل سودمندی، عاطفی، نظارت و رفتاری با شش بعد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای مشتمل بر راحتی و اعتماد به¬نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست¬وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت آگاهی از چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه و راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی، مورد بررسی قرار گرفت. سپس تأثیر همزمان ابعاد نگرش اینترنتی با نظارت عامل جنسیت بر یکایک ابعاد اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای این دانشجویان بررسی شد. در این فصل یافته¬های این پژوهش در رابطه با هر یک از پرسش-های آن مورد بحث قرار می¬گیرد و از کاربردها و پیشنهادهای این پژوهش سخن به میان می-آید.
به¬منظور یادآوری ویژگی¬های ابعاد نگرش اینترنتی باید خاطر نشان کرد که بعد اول، سودمندی که گستره¬ای از باورهای آزمودنی را در مورد کاربرد فن آوری به¬منظور ارتقای قابلیت¬های تحصیلی نشان می¬دهد؛ دوم، عاطفه که چگونگی احساسات شخصی آزمودنی را نسبت به فن آوری بیان می¬کند ؛ سوم، نظارت در هنگام استفاده از اینترنت، که به نظر آزمودنی درباره سهولت یا صعوبت بهره¬گیری از فن آوری مربوط است؛ و چهارم بعد رفتاری که به نظرات آزمودنی در مورد الزامات و فراوانی بهره¬گیری از فن آوری در رفتار واقعی می¬پردازد(تسائی، 2001).

5-1- مقدمه………………………………………………………………………… 70
5-2- رابطه ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای……….. 71
5-3- پیش¬بینی بعد راحتی و اعتماد به¬نفس در هنگام استفاده از
کتابخانه بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………. 74
5-4- پیش¬بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه¬ای و فرایند جست وجوی
اطلاعات بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………… 75
5-5- پیش¬بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………. 77
5-6- پیش¬بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی ………………………………………………………………..78
5-7- پیش¬بینی بعد راحتی با فن¬آوری موجود در کتابخانه بر اساس
ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………….. 79
5-8- پیش¬بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………… 80
5-9- یافته¬های جانبی پژوهش………………………………………………… 82
5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق……………………………………………… 83
5-11- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………. 84
5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………. 85
5-13- نتیجه¬گیری………………………………………………………………… 86

منابع فارسی………………………………………………………………………. 87
منابع انگلیسی……………………………………………………………………. 91

 

Abstract

Present study investigated the correlation between dimensions of Internet’s attitudes and multidimensional library anxiety. In the model, the internet’s attitude was independent and multidimensional library anxiety was dependent variables. A sample of 229 students ( 139 girls, 90 boys) of graduate students of Shiraz University, who were selected via multistage cluster sampling technique, completed the multidimensional library anxiety scale Van Kampen(2003) and Internet’s attitude scale Tsai (2001). To determine the reliability and validity of the instrument, Cronach Alpha Coefficient and factor analysis technique were used. The results showed acceptable validity and reliability of the instrument. Results of simultaneous multiple regressions showed that, a) control was positive predictor of Comfort and confidence using the library. b) Affection and behavior were positive predictor of The ISP and library anxiety. c) control was positive predictor of barriers with staff. d) Affection was positive predictor of Comfort level with technology. e) Control was negative and behavior was positive predictor of Comfort level with the library. In addition the results also showed significant difference in comfort and confidence to use the library scores the result showed that boys have more confidence than girls.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان