انتخاب صفحه

چکیده پژوهش

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین می باشد.روش تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین در سال تحصیلی 90-1389 بوده ، که تعداد آنها 418 نفر می باشد. حجم 213 نفر بوده  که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها شامل : 1-پرسشنامه استاندارد شده هوش فرهنگی (CQS) و 2- پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری ( GDMS) اسکات و بروس (1995) بود. ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 85/0 و 65/0 بدست آمد. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی ( میانگین ، درصد، فراوانی ، روش همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (آزمون T  ،رگرسیون چند گانه و تحلیل واریانس ) بوده است.

یافته ها نشان داد که:

 • بین هوش فرهنگی مدیران و سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه مثبت معنادار وجود دارد.(260/0 =r  و 01/0>p).
 • بین هوش فرهنگی مدیران و سبک عقلانی تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. (376/0 =r و 01/0>p).
 • بین هوش فرهنگی مدیران و سبک شهودی تصمیم گیری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. (233/0 =r و 01/0>p).
 • بین هوش فرهنگی مدیران و سبک آنی تصمیم گیری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد . (201/0 =r و 01/0>p).
 • بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنابی مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه معناداری به دست نیامد.
 • تفاوت معناداری بین هوش فرهنگی مدیران به تفکیک جنسیت وجود دارد.
 • بین سطح تحصیلات و سابقه خدمت باهوش فرهنگی رابطه معناداری وجود ندارد.
 • بین انواع سبک های تصمیم گیری مدیران به تفکیک جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: هوش فرهنگی ، فرا شناخت ، شناخت ، انگیزش و رفتار فرهنگی ، سبک های عمومی تصمیم گیری ، مدیران مدارس راهنمایی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه 2
 • بیان مساله 3
 • ضرورت و اهمیت تحقیق 6
 • اهداف تحقیق 8
 • قلمرو تحقیق 9
 • فرضیه های تحقیق 9
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه  17

2-2 بخش اول: هوش   17

2-3 انواع هوش   18

2-4 فرهنگ   20

2-5 هوش فرهنگی   23

2-6 تفاوت هوش فرهنگی و هوش هیجانی  27

2-7 اجزای هوش فرهنگی   27

2-8 انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی   28

2-9 عناصر هوش فرهنگی   30

2-10 الگو های متفاوت هوش فرهنگی   32

2-11 مدل چهار بعدی هوش فرهنگی    34

2-12 نقش هوش فرهنگی و تعاملات بین المللی   42

2-13 اهمیت هوش فرهنگی    44

بخش دوم : سبک های تصمیم گیری   44

2-14 تصمیم  44

2-15 تصمیم گیری    44

2-16 عوامل موثر بر تصمیم گیری    47

2-17 انواع تصمیم گیری    48

2-18 انواع مدل ها در تصمیم گیری    51

2-19 مراحل تصمیم گیری    54

2-20 عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری   56

2-21 عناصری که فرایند تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند   57

2-22 سبک های تصمیم گیری    57

2-23 سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس   61

2-24 سبک غالب تصمیم گیری     65

2-25 هوش فرهنگی و تصمیم گیری    66

2-26 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هوش فرهنگی    67

2-27 تحقیقات انجام شده در زمینه سبک های تصمیم گیری    72

2-28 جمع بندی و نتیجه گیری   77

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه   80

3-2 روش تحقیق    80

3-3 جامعه آماری پژوهش   80

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری    80

3-5 ابزار گرد آوری داده ها و روایی و پایایی آنها    81

3-6 روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها   85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه   87

4-2 بخش اول : آمار توصیفی      87

4-2-1 توصیف متغیر های جمعیت شناختی   87

4-2-2 توصیف متغیر مستقل    90

4-2-3 توصیف متغیر وابسته      92

4-3 بخش دوم : آمار استنباطی     95

4-3-1 فرضیه های اصلی    95

4-3-2 فرضیه های فرعی    99

بخش پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه    105

5-2 خلاصه یافته ها    105

5-3 بحث و نتیجه گیری   106

5-4 محدودیت ها    114

5-5 پیشنهاداتی برای مدیران      115

5-6 پیشنهاداتی برای پژوهش های بیشتر      117

پیوست ها    118

منابع      123

فهرست جداول

جدول 2-1 تعریف تصمیم گیری از رویکرد های مختلف    46

جدول 3-1 مناطق انتخاب شده و تعداد نمونه های هر منطقه      81

جدول 3-2 پایایی مولفه های هوش فرهنگی     83

جدول 3-3 پایایی سبک های عمومی تصمیم گیری      84

جدول 4-1 فراوانی مدیران به تفکیک جنسیت     87

جدول 4-2  فراوانی مدیران به تفکیک سطح تحصیلات     88

جدول 4-3 فراوانی مدیران به تفکیک سابقه خدمت     89

جدول 4-4 آمار توصیفی داده ها ی مربوط به هوش فرهنگی       90

جدول 4-5 فراوانی مدیران به تفکیک سطح هوش      92

جدول 4-6 آمار توصیفی مربوط به سبک ها ی عمومی تصمیم گیری     93

جدول 4-7 مربوط به سبک های غالب تصمیم گیری      93

جدول 4-8 همبستگی بین مولفه های هوش فرهنگی و سبک های عمومی تصمیم گیری   95

جدول 4-9 جزئیات ورود متغیر مستقل  97

جدول 4-10 خلاصه ورود متغیر پیش بین      97

جدول 4-11 تحلیل واریانس در زمینه متغیر پیش بین و ملاک   98

جدول 4-12 ضرایب همبستگی متغیر مستقل   98

جدول 4-13 مشخصات متغیر های ممانعت شده    99

جدول 4-14 میانگین هوش فرهنگی مدیران به تفکیک جنسیت  100

جدول 4-15 آزمون t تست  101

جدول 4-16 تحلیل واریانس سطح تحصیلات و هوش فرهنگی    101

جدول 4-17 تحلیل واریانس سابقه خدمت و هوش فرهنگی    102

جدول 4-18 میانگین نمره سبک تصمیم گیری به تفکیک جنسیت    102

جدول 4-19 آزمون تست t    10

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1 عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری   56

نمودار 2-2 فعالیت های تصمیم گیری   66

نمودار 2-3 مدل مفهومی تحقیق    78

نمودار 4-1 فراوانی مدیران به تفکیک جنسبت    87

نمودار 4-2 فراوانی مدیران به تفکیک سطح تحصیلات    88

نمودار 4-3 فراوانی مدیران به تفکیک سابقه خدمت    89

نمودار 4-4 میانگن داده ها ی عوامل هوش فرهنگی    91

نمودار 4-5 فراوانی مدیران به تفکیک سطح هوش فرهنگی   92

نمودار 4-6 فراوانی مدیران بر اساس سبک غالب تصمیم گیری   94

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید