انتخاب صفحه

چکیده:

ضرورت توجه به دانش در عصر دانایی ، سازمان های یادگیرنده از جمله مدارس را ملزم به اجرای مدیریت دانش می نماید. این برنامه زمانی به طور موفقیت آمیز در مدارس اجرامی شود که بستر مناسب آن فراهم شده باشد. از عوامل مهم برای به کارگیری مدیریت دانش در مدارس ، فرهنگ  مدرسه است.این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ مدرسه و مدیریت دانش در مدارس صورت گرفته است.

در این تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است و کلیه دبیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران جامعه آماری آن را تشکیل می دهند. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری ، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای انتخاب نمونه مورد نظر استفاده شده است که در نهایت 366 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها در این تحقیق ،از دو پرسشنامه فرهنگ مدرسه ( با ضریب پایایی 93/0 ) و مدیریت دانش (با ضریب پایایی 84/0 ) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t تک نمونه ای ، رگرسیون گام به گام و با بهره گیری از امکانات نرم افزار SPSS صورت گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که بین مولفه های فرهنگ مدرسه ( رهبری جمعی ، تشریک مساعی ، رشد و بالندگی حرفه ای ، حمایت حرفه ای همکارانه و متقابل ، وحدت هدف و یادگیری مشارکتی) و فرایند مدیریت  دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

از تحلیل رگرسیون نتیجه گیری می شود که از بین مولفه های فرهنگ مدرسه ، حمایت حرفه ای همکارانه و متقابل ، بیشترین میزان همبستگی و پیش بینی را نسبت به فرایند مدیریت دانش دارد.

از نتایج دیگر تحقیق اینکه بین وضعیت فرهنگ مدرسه در مدارس مختلف و همچنین بین وضعیت مدیریت دانش در مدارس مختلف تفاوت معناداری وجود نداشته است.

واژه های کلیدی:

فرهنگ مدرسه – مدیریت دانش – مدارس دخترانه دولتی – دبیران

فصل اول : ( کلیات تحقیق )  1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

اهمیت و ضرورت  تحقیق  5

اهداف تحقیق  6

سوالات تحقیق  6

قلمرو تحقیق  6

تعاریف نظری و عملیاتی  7

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق  18

مقدمه  12

بخش اول : فرهنگ مدرسه  14

تعریف فرهنگ  14

تعریف سازمان  14

تاریخچه فرهنگ سازمانی  15

منشا و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی  16

تعاریف فرهنگ سازمانی  18

رابطه جو و فرهنگ سازمانی  19

سطوح فرهنگ سازمانی  20

تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی  21

دسته بندی کویین و مک گرات  21

فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها  22

دیدگاه سانن فلد  22

انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی  23

ویژگی ها و ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان مدیریت  24

ویژگی های فرهنگ سازمانی از نظر رابینز  24

ویژگی های فرهنگ سازمانی از نظر دکتر مشبکی  25

شش بعد فرهنگ سازمانی  26

کارکردهای فرهنگ سازمانی  26

الگو های اساسی فرهنگ سازمانی  27

الگوی لیت وین و استرینگر 27

الگوی شاین  28

الگوی دنیسون  28

الگوی ویلیام اوچی ( تئوری z)    30

الگوی لوین   31

الگوی پیترز و واترمن  31

فرهنگ سازمانی و وظایف مدیریت  32

مدیریت فرهنگ سازمانی  33

فرایند مدیریت فرهنگی سازمانی  34

تاریخچه فرهنگ مدرسه  35

تعریف فرهنگ مدرسه   39

فرهنگ مدرسه ، شاخصی از فرهنگ کلی جامعه  39

فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ عام تعلیم و تربیت  40

فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ خاص  40

فرهنگ مدرسه به مثابه فرهنگ ادراک شده  40

فرهنگ مدرسه و عملکرد مدرسه  41

جنبه های فرهنگ مدرسه  43

انواع فرهنگ مدرسه   43

ویژگی های فرهنگ مدرسه دیوان سالارانه ( بوروکراتیک)  44

ویژگی های فرهنگ مسموم مدرسه  44

ویژگی های فرهنگ مدرسه  گروهی   44

ابعاد فرهنگ مدرسه   45

بخش دوم : مدیریت دانش  48

تاریخچه مدیریت دانش  48

نسل های مدیریت دانش  49

مفاهیم مدیریت دانش   50

داده   50

اطلاعات  51

دانش  52

رابطه مدیریت دانش با مدیریت داده و اطلاعات  53

طبقه بندی انواع دانش  54

خصوصیات دانش   55

انواع دانش مورد نیاز سازمان  56

رویکرد های مدیریت دانش   57

تعاریف مدیریت دانش  58

اهداف مدیریت دانش   59

ارتباط هدف مدیریت دانش و یادگیری سازمانی  60

یادگیری سازمانی  60

سازمان یادگیرنده  61

مدل های مدیریت دانش   62

مدل دانش آفرینی نوناکا و تاکه اوچی  62

مدل پایه های ساختمانی دانش  64

مدل ویگ  66

مدل هیسگ  66

مدل بورک  67

اصول مدیریت دانش  69

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش  70

نقش منابع انسانی در مدیریت دانش   71

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش  72

بخش سوم : پیشینه تحقیق   74

تحقیقات داخلی   74

تحقیقات خارجی   77

جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق  80

مدل تحلیلی تحقیق  82

فصل سوم: روش تحقیق  83

مقدمه   84

روش تحقیق  84

فرایند تحقیق   84

جامعه آماری  85

نمونه آماری   85

ابزار گرد آوری داده ها  86

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  88

گردآوری اطلاعات  88

روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  90

مقدمه   91

توصیف متغیر ها  91

توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی   92

توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب سابقه  93

توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب  منطقه آموزشی  94

بررسی سوالات تحقیق و ارائه نتایج  95

سوال اصلی تحقیق  95

سوال اول  تحقیق    96

سوال دوم تحقیق    98

سوال سوم تحقیق    100

سوال چهارم تحقیق   101

سوال پنجم تحقیق  102

سوال ششم تحقیق  103

سوال هفتم تحقیق  104

سوال هشتم تحقیق  105

تحلیل رگرسیون مدیریت دانش بر مولفه های فرهنگ مدرسه  106

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری   108

مقدمه  109

خلاصه نتایج  109

بحث و بررسی نتایج تحقیق  110

نتیجه گیری  115

محدودیت ها  115

پیشنهاد ها  116

پیشنهاد ها ی برگرفته از تحقیق  116

پیشنهاد ها یی برای تحقیقات آتی  117

ضمائم و پیوست ها  118

پیوست شماره یک  119

پیوست شماره دو  124

فهرست منابع   127

الف- منابع فارسی  127

ب- منابع لاتین  131

فهرست جداول

جدول 2-1 فرهنگ سازمانی و انواع شخصیت  24

جدول 2-2 ارزش های فرهنگی در موسسات ژاپنی و آمریکایی  31

جدول 2-3 تاثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت  33

جدول 2-4 انواع مختلف دانش های مورد نیاز سازمان  57

جدول 2-5 مدل دانش آفرینی ، نوناکا و تاکه اوچی  62

جدول 2-6 مروری بر مدل های اصلی در مدیریت دانش   68

جدول 3-1 پراکندگی حوزه ها و مناطق انتخابی و تعداد دبیرستان ها ی آن   86

جدول 3-2 سوال ها ی مرتبط با مولفه های فرهنگ مدرسه  87

جدول 3-3 سوالات مرتبط با مولفه های مدیریت دانش  87

جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی  92

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب سابقه  93

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب منطقه آموزشی  94

جدول 4-4 نتایج آزمون همبستگی بین فرهنگ مدرسه و مدریت دانش  95

جدول 4-5 فراوانی و درصد انتخاب هر کدام از گزینه های پرسشنامه فرهنگ مدرسه  96

جدول 4-6 نتایج آزمون t تک نمونه ای وضعیت فرهنگ مدرسه  97

جدول 4-7 فراوانی و درصد انتخاب هر کدام از گزینه ها ی پرسشنامه مدیریت دانش  98

جدول 4-8 نتایج آزمون t تک نمونه ای وضعیت مدیریت دانش  99

جدول 4-9 نتایج آزمون همبستگی بین رهبری جمعی و مدیریت دانش  100

جدول 4-10 نتایج آزمون همبستگی بین تشریک مساعی معلمان و مدیریت دانش  101

جدول 4-11 نتایج آزمون همبستگی بین رشد و بالندگی حرفه ای و مدیریت دانش  102

جدول 4-12 نتایج آزمون همبستگی بین حمایت حرفه ای همکارانه و متقابل و مدیریت دانش  103

جدول 4-13 نتایج آزمون همبستگی بین وحدت هدف و مدیریت دانش  104

جدول 4-14 نتایج آزمون همبستگی بین یادگیری مشارکتی و مدیریت دانش  105

جدول 4-15 نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نمرات مدیریت دانش  106

جدول 4-16 ضرایب رگرسیون و بتا برای پیش بینی متغییر های پیش بینی بر مدیریت دانش  107

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1 توزیع فراوانی افرا د مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی  92

نمودار 4-  2 توزیع فراوانی افرا د مورد بررسی بر حسب سابقه  93

نمودار 4-  3 توزیع فراوانی افرا د مورد بررسی بر حسب  منطقه تدریس  94

نمودار 4- 4 پراکندگی نمرات فرهنگ مدرسه و مدیریت  دانش  95

نمودار 4- 5 پراکندگی نمرات رهبری جمعی و مدیریت  دانش    100

نمودار 4- 6 پراکندگی نمرات تشریک مساعی و مدیریت  دانش   101

نمودار 4- 7 پراکندگی نمرات رشد و بالندگی حرفه ای و مدیریت  دانش   102

نمودار 4- 8 پراکندگی نمرات حمایت حرفه ای همکارانه و متقابل و مدیریت  دانش   103

نمودار 4- 9 پراکندگی نمرات وحدت هدف و مدیریت  دانش    104

نمودار 4- 10 پراکندگی نمرات یادگیری مشارکتی و مدیریت  دانش   10

فهرست شکل ها

شکل 2-1 منابع و منشا فرهنگ سازمانی  17

شکل 2-2 رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی  20

شکل 2-3 سطوح فرهنگ سازمانی  21

شکل 2-4 ابعاد شش گانه فرهنگ سازمانی  26

شکل 2-5 الگوی ارتباط میان فرهنگ ، محیط و استراتژی سازمان  29

شکل 2-6 الگوی نظری  کلاگ در مورد عوامل یادگیری کلاسی و پیشرفت تحصیلی  45

شکل 2-7 الگوی نظری فرهنگ مدرسه  47

شکل 2-8 ارتباط میان مدیریت داده ، اطلاعات و دانش  54

شکل 2-9 انواع دانش با توجه به نوع دارندگان و حاملان آن  54

شکل 2-10 مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش  64

شکل 2-11 چرخه مدیریت دانش ویگ  66

شکل 2-12چرخه ی مدیریت دانش بورگ  67

شکل 2-13 روند تکاملی منابع انسانی در سازمان های دانایی محور  71

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید

شکل 2-14 مدل تحلیلی تحقیق  82