انتخاب صفحه

چکیده:

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش مشارکت و سبک مدیریت  مدیران با میزان مشارکت اولیا در مدارس متوسطه شهرکرد در سال 90-1389 می باشد. دانش مشارکت و سبک مدیریت به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اولیا در امور آموزشی ،پرورشی ، پشتیبانی ،تقویت ارتباط مدرسه با جامعه و تقویت رابطه با خانه و مدرسه به عنوان متغیر وابسته مد نظر بوده است . نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش 356 نفر از اولیاء دانش آموزان و 242 نفر از دبیران آموزشگاه ها بوده اندکه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.همچنین 27 نفر از مدیران مدارس مورد مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته برای سنجش میزان مشارکت اولیاء دانش آموزان در امور مدارس ، پرسشنامه سبک مدیریت مدیران و برای سنجش دانش  مشارکت مدیران مدارس از یک مصاحبه سازمان یافته استفاده شده است.برای ارزیابی روایی پرسشنامه ها از نظرات اولیاء دانش آموزان و دبیران و همچنین صاحب نظران که در تنظیم پرسشنامه تخصص لازم را دارند استفاده شده است. پایائی پرسشنامه ها از طریق فرمول کرونباخ محاسبه شده است.که این ضریب برای پرسشنامه اولیا 947/0 و برای پرسشنامه سبک مدیریت مدیران 926/0 بوده است.داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش مشارکت مدیران وسبک مدیریت آنها با میزان مشارکت اولیا در امور مدارس رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها : سبک های مدیریت – دانش مشارکت مدیران- مشارکت اولیا- خانواده – انجمن اولیا و مربیان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه   2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  5

1-4 اهداف تحقیق  6

1-5 سوالات تحقیق 7

1-6 قلمرو تحقیق  7

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغییر ها و مفاهیم  8

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه  10

2-2 مشارکت و اهمیت آن در مدارس 12

2-2-1  تعریف و مفهوم مشارکت  12

2-2-2 مبانی و عناصر مشارکت  13

2-2-3 درجه مشارکت  18

2-2-4 فلسفه ی وجودی مدیریت مشارکتی  19

2-2-5 کارکرد های مدیریت مشارکتی  22

2-2-6 نگرش وضعی  24

2-2-7 اهداف مشارکت اولیا و مربیان در آموزش و پرورش   24

2-2-8 مشارکت در مدرسه  25

2-2-9 کاستی های ناشی از عوامل درونی و بیرونی آموزش و پرورش موثر بر مشارکت اولیا  30

2-2-10 نقش مدیر در جلب مشارکت اولیا در امور مدرسه  33

2-2-11 مشارکت اولیا در مدارس ایران  34

2-2-12 مشارکت اولیا در مدارس کشور های دیگر  36

2-2-13 انجمن اولیا و مربیان 37

2-2-14 مطالعات پیرامون مشارکت بین خانه و مدرسه  40

2-3 بررسی نظریه های پیرامون دانش و سبک های مدیریت  44

2-3-1 تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی  44

2-3-2 تاریخچه مدیریت و رهبری آموزشی  45

2-3-3 اهداف ، اهمیت و مهارت های مدیریت آموزشی   46

2-3-3-4 دانش مدیر  50

2-3-4 تعریف سبک مدیریت  50

2-3-5 مدیریت و سبک های آن 51

2-3-6 مروری کلی بر نظریه های سبک مدیریت  52

2-3-7 مطالعات پیرامون دانش و سبک های مدریت  65

2-4 مدل مفهومی تحقیق  68

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه  71

3-2 روش تحقیق  71

3-3 جامعه آماری  71

3-4 نمونه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  73

3-4-1 حجم نمونه لازم برای اولیا دانش آموزان   73

3-4-2 حجم نمونه لازم برای دبیران آموزشگاه ها  74

3-4-3 حجم نمونه لازم برای مدیران آموزشگاه ها  75

3-5 ابزارگردآوری دادها  75

3-5-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها  76

3-5-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها  77

3-6 گردآوری داده ها   77

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها  78

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه   80

4-2 توصیف متغیر ها  80

4-2-1 توصیف متغیر ها ی پرسشنامه اولیا  80

4-2-2 توصیف متغیر ها ی پرسشنامه دبیران  86

4-2-3 توصیف سنجش دانش مشارکت مدیران  91

4-3 بررسی سوالات تحقیق و ارایه نتایج  93

فصل پنجم : نتیجه گیری ،بحث و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه  99

5-2 خلاصه نتایج تحقیق  99

5-3 مقایسه یافته ها با سایر یافته ها و نتایج قبلی  99

5-4 بحث و تفسیر یافته ها  101

5-5 محدودیت های تحقیق  101

5-6 پیشنهاد های برگرفته از یافته های پژوهش  102

5-7 پیشنهاد هایی برای پژوهش  های بعدی  103

پیوست ها

پرسشنامه سنجش مشارکت اولیا  105

پرسشنامه سنجش سبک مدیریت مدیران  106

مصاحبه سنجش دانش مشارکتی مدیران  107

فهرست منابع فارسی  109

فهرست منابع لاتین  114

فهرست جداول

جدول 2-1 نگرش های عمده درباره تصمیم گیری مشارکتی  24

جدول  2-2 سیستم های چهارگانه لکرت  57

جدول  3-1 آمار مدارس دولتی متوسطه نواحی 1و2 شهرکرد در سال 89-90  72

جدول  3-2 آمار تعداد دانش آموزان مدارس دولتی متوسطه نظری نواحی 1و2 شهرکردبه تفکیک جنسیت72

جدول 3-3 آمار دبیران مدارس دولتی متوسطه نظری نواحی 1و2 شهرکردبه تفکیک جنسیت       72

جدول 3-4 تعداد نمونه لارم برای جامعه آماری اولیا دانش آموزان مدارس دولتی متوسطه نظری نواحی 1و2 شهرکرد  45

جدول 3-5 تعداد نمونه لارم برای جامعه آماری دبیران مدارس دولتی متوسطه نظری نواحی 1و2 شهرکرد   75

جدول  3-6 مقیاس های مشارکت اولیا و سوالات مربوط به هر مقیاس  76

جدول  4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت (اولیا)  80

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل (اولیا)   81

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دامنه سنی(اولیا)    82

جدول 4-4 توزیع فراوانی اولیا بر حسب میزان تحصیلات  83

جدول  4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در انجمن اولیا و مربیان  84

جدول  4-6 آمارهای توصیفی مشارکت اولیا  86

جدول  4-7 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک سن    87

جدول 4-8 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک سابقه تدریس   87

جدول 4-9 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک جنسیت  88

جدول 4-10 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک میزان تحصیلات  89

جدول 4-11 آماره توصیفی سبک مدیریت مدیران  90

جدول  4-12 آماره توصیفی دانش مشارکت مدیران      92

جدول4-13 جدول مقایسه ای میانگین امتیازات مکتسبه هر ناحیه به تفکیک مشارکت اولیا دانش مشارکت مدیران و سبک مدیر   92

جدول 4-14 رابطه بین دانش مشارکت مدیران با مشارکت اولیا درمدارس   93

جدول 4-15 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در امور آموزشی مدارس  93

جدول4-16 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در امور پرورشی مدارس    94

جدول4-17 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در امور پشتیبانی مدارس    94

جدول 4-18 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با خانه     95

جدول4-19 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا در تقویت ارتباط مدرسه با جامعه    95

جدول 4-20 رابطه بین سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیا     96

جدول 4-21 آماره های تحلیلی رگرسیونی چند متغیره مشارکت اولیا    96

جدول 4-22 تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره مشارکت اولیا    97

جدول 4-23 آمارهای مربوط به متغیر های مستقل واردشده در مدل رگرسیونی (متغیرهایی که درمدل باقی مانده اند)  97

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1 درجات مشارکت  19

نمودار 4-1 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت (اولیا)    81

نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل (اولیا)    82

نمودار4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دامنه سنی (اولیا)    83

نمودار4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  84

نمودار4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  عضویت درانجمن اولیا ومربیان     85

نمودار4-6 تعداد مراجعه اولیا به مدرسه در طول سال تحصیلی   85

نمودار4-7 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک سن   87

نمودار4-8 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک سابقه تدریس   88

نمودار4-9 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران به تفکیک جنسیت  89

نمودار4-10 فراوانی پاسخگویان در تعیین سبک مدیریت مدیران بر حسب میزان تحصیلات    90

نمودار4-11دانش مشارکت مدیران آموزشگاهها بر حسب رشته تحصیلی   91

نمودار4-12دانش مشارکت مدیران آموزشگاهها بر حسب سابقه مدیریتی  91

فهرست شکلها

شکل 2-1 پیوستار تصمیم گیری مارش   27

شکل 2-2مهارت های مدیریت آموزشی   49

شکل 2-3 ماتریس سبک مدیریتی  54

شکل 2-4شبکه مدیریت  55

شکل 2-5 سبک های رهبری متناسب با موقعیت های گروهی گوناگون  59

شکل 2-6 تئوری رهبری مسیر – هدف  60

شکل 2-7 رفتار رهبری   61

شکل 2-8 سبک های اساسی رفتار رهبر  62

شکل 2-9مدل رهبری سه بعدی  63

شکل 2-10 بلوغ سازمانی کارکنان (آمادگی کاری)  64


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه بين دانش مشاركت و سبک مديريت مديران با ميزان مشاركت اولياء در مدارس متوسطه نظری

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید