انتخاب صفحه

چکیده 

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  خلاقیت سازمانی و توانمندسازی در مدیران ادارات آموزش و پرورش استان تهران  در سال 87-1386  بوده اسـت .روش پـژوهش ، روش توصـیفی از نـوع ه مبـستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی مدیران و  معاونـان  ادارات آمـوزش و پـرورش اسـتان  تهـران (178 نفـر ) بوده اند ،  تمامی آنان در پ ژوهش شرکت داده شده انـد  و روش نمونـه گیـری از نـوع سـر شـماری بـوده است .

برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید:

  • پرسشنام ه خلاقیت سـازمانی آمـابیلی (1996) کـه هفـت عامـل » تـشویق  از سـوی سـازمان ، تـشویق از سـوی سرپرسـتان ،  حمایـت از سـوی گـروه کـار ، منـابع کـافی ، کارپرچـالش ،  آزادی  و  خلاقیت« به وسیله آن ارزیابی شده است.
  • پرسشنامه ارزیابی توانمندی شخصی وتن و کمرون(1988) که پنج ویژگی »  خود اثربخـشی، خودسازمانی، احساس اثرگذاری، احساس ارزشمندی و اعتماد« به وسیله آن ارزیابی شده است. پرسشنامه های مورد استفاده دارای روایی و پایایی مناسب بوده اند.

داده های حاصل از اجرای پرسشنامه های فوق  با استفاده از روشـهای آمـار توصـیفی و اسـتنباطی

(ضریب همبستگی ، رگرسیون چند متغیره ) مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج بدست آمده عبارت بودند از:

  1. 69 درصـد مـدیران در ایـن پـژوهش ،  خلاقیـت سـازمانی  را در ادارات آ مـوزش وپـرورش ،   درحد  بالاتراز  متوسط  ارزیابی نموده اند  .
  2. 69 درصد مـدیران در ایـن پـژوهش  ،  توانمنـد ی شخـصی (توانمندسـازی ) خـود  را بـالاتر از متوسط  ارزیابی نموده اند.
  3. از میان هفت عامل خلاقیت سازمانی، سه عامل: » خلاقیت ، کارپرچالش و حمایـت تیمـی « بـا توانمندسازی در حدود 45/0 همبستگی دارند.
  4. از میان پنج بعد توانمندسـازی دو بعـد » کنتـرل شخـصی و احـساس ارزشـمندی  «بـا خلاقیـت سازمانی در حدود 78/0 همبستگی دارند.

کلید واژه ها : خلاقیت، خلاقیت سازمانی ، توانمندسازی ،توانمندسازی روان شناختی،   نوآوری ، مدیریت آموزشی

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. د 

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ه

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………ی

فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………………….ک

فهرست اشکال…………………………………………………………………………………………………………………….ل

فصل اول : بیان مسئله

1- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1- 2)بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

1- 3)اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………….5

1- 4) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..7

1- 4-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………7

1- 4-2) اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………….7

1- 5) سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….8

1- 5-1)سوال کلی………………………………………………………………………………………………………………..8

1- 5-2) سوالات ویژه……………………………………………………………………………………………………………8

1- 6)  قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..9

1- 7)  قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………9

1- 8)  تعریف واژه ها مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………………….9

1- 8-1)خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….9

1- 8-1- 1)  تعریف نظری خلاقیت سازمانی………………………………………………………………………………9

1- 8-1- 2) تعریف نظری عوامل خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………10

1- 8-1- 3) تعریف عملیاتی خلاقیت سازمانی و عوامل آن…………………………………………………………11

1- 8-2) توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………….12

1- 8-2 -1) تعریف نظری توانمندسازی………………………………………………………………………………….12

1- 8-2- 2)  تعریف عملیاتی  توانمندسازی …………………………………………………………………………….13

1- 8-3)  تعریف نظری آموزش و پرورش استان تهران……………………………………………………………..13

1- 8-4) تعریف واژه مدیر……………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: بررسی ادبیات پژوهش 

2) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….16

2- 1) خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………….16

2- 2) تعاریف خلاقیت  ………………………………………………………………………………………………………17

2- 3 ) خلاقیت سازمانی ………………………………………………………………………………………………………21

2- 4) نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………….25

2- 5) تعاریف تغییر……………………………………………………………………………………………………………..26

2- 6) ارتباط تغییر، نوآوری وخلاقیت ……………………………………………………………………………………27

2- 7) چارچوب خلاقیت………………………………………………………………………………………………………27

2- 8) موانع خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….29

2- 8-1) موانع فردی……………………………………………………………………………………………………………29

2- 8-2) موانع سازمانی………………………………………………………………………………………………………..29

2- 8-3) موانع فرهنگی………………………………………………………………………………………………………..30

2- 9) اهمیت خلاقیت………………………………………………………………………………………………………….30

2- 9-1) نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی…………………………………………………………….31

2- 9-2) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی………………………………………………………….31

2- 9-3) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی……………………………………………………….31

2- 10) ضرورت خلاقیت……………………………………………………………………………………………………..32

2- 11) ضرورت خلاقیت سازمانی………………………………………………………………………………………….33

2- 12) عوامل مرتبط با خلاقیت…………………………………………………………………………………………….35

2- 12ـ 1) خلاقیت و سن………………………………………………………………………………………………………35

2- 12ـ 2) خلاقیت و جنسیت………………………………………………………………………………………………..35

2- 12-3) خلاقیت و هوش…………………………………………………………………………………………………..36

2- 12-4) خلاقیت وخانواده………………………………………………………………………………………………….38

2- 12-5 ) خلاقیت ونظام آموزشی………………………………………………………………………………………..39

2- 12-6) خلاقیت و اضطراب………………………………………………………………………………………………41

2- 12-7) خلاقیت و مغز………………………………………………………………………………………………………42

2- 12-8) خلاقیت وتقدیر……………………………………………………………………………………………………42

2- 13) دیدگاه های فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………..43

2- 13-1) دیدگاه اقلیت………………………………………………………………………………………………………43

2- 13-2) دیدگاه اکثریت……………………………………………………………………………………………………44

2- 13-3) مدل آمابیلی………………………………………………………………………………………………………..46

2- 14) خود آگاهی گام اول خلاقیت…………………………………………………………………………………….47

2- 15) عوامل رشد خلاقیت ونوآوری درسازمان……………………………………………………………………..49

2 – 16) ویژگیهای سازمانهای خلاق……………………………………………………………………………………….52

2- 17) توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………..55

2- 18) تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………56

2- 19) تعاریف توانمندسازی ……………………………………………………………………………………………….58

2- 20) ضرورت و اهمیت توانمندسازی …………………………………………………………………………………59

2- 21) رویکردهای توانمندسازی …………………………………………………………………………………………63

2- 21-1) رویکرد مکانیکی………………………………………………………………………………………………….63

2- 21-2 ) رویکرد ارگانیکی………………………………………………………………………………………………..64

2- 22) ابعاد توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………….66

2- 22-1) خود اثربخشی ……………………………………………………………………………………………………..67

2- 22-2) خودسامانی …………………………………………………………………………………………………………68

2- 22-3) احساس موثر بودن ……………………………………………………………………………………………….69

2- 22-4) احساس معنی داری ………………………………………………………………………………………………69

2- 22-5) اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………..70

2- 23) لزوم توانمندسازی در سازمان……………………………………………………………………………………..71

2- 24) الگوی نظری ومفهومی توانمندسازی……………………………………………………………………………72

2- 25)پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..74

2- 25 ـ1) پیشینه پژوهش درمورد خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………..74

  • 25-1- 1) پیشینه پژوهش درمورد خلاقیت سازمانی در ایران…………………………………………………..74

2-25- 1-2) پیشینه پژوهش در مورد خلاقیت سازمانی در جهان…………………………………………………78

2- 25-2) پیشینه پژوهش در مورد توانمندسازی……………………………………………………………………….86

-25-2- 1) پیشینه پژوهش در مورد توانمندسازی درایران …………………………………………………………86

2 -25-2- 2) پیشینه پژوهش در مورد توانمند سازی در جهان………………………………………………………91

2- 26) جمع بندی پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………..105

2- 27) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..106

فصل سوم روش پژوهش

3- 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..109

3- 2) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..109

  • 3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………110

3-4) نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. ….110

3- 5) ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..110

3- 5-1) شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه ی خلاقیت سازمانی آمابیلی………………………………………….110

3- 5-2) شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه ی توانمندسازی وتن و کمرون……………………………………..112

3- 6) روایی و پایائی ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………….113

3- 6-1) روایی و پایائی پرسشنامه خلاقیت سازمانی، طبق پژوهش آمابیلی و یزدانی……………………..113

3- 6-2) روایی و پایائی پرسشنامه توانمندسازی ، پژوهش باقرزاده و عبدالهی………………………………114

3- 6-3) روایی و پایائی پرسشنامه ها دراین پژوهش………………………………………………………………..114

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4- 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..118

4- 2) تجزیه و تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………………………..118

4- 2-1) توصیف آماری داده های ( آمار توصیفی )………………………………………………………………..118

4- 2-1- 1) توصیف فراوانی  متغیر مدرک در مدیران……………………………………………………………..117

4- 2-1- 2) وضعیت موجود خلاقیت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش( سوال1)…………………..118

4- 2-1- 3) بررسی وضعیت موجود توانمندی مدیران ( پاسخ  سوال 2)………………………………………119

4- 2-1- 4) مقایسه خلاقیت سازمانی و توانمندسازی مدیران در کل…………………………………………..120

4- 2-2) استنباط آماری داده ها……………………………………………………………………………………………121

4- 2-2- 1) پاسخ سئوال سوم………………………………………………………………………………………………121

4- 2-2- 2) پاسخ سئوال چهارم……………………………………………………………………………………………124

فصل پنجم تجزیه وتحلیل نتایج

5 – 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………130

5 – 2) بررسی سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….130

5- 2-1) بررسی سؤال اول پژوهش………………………………………………………………………………………131

5 -2- 2) بررسی سوال دوم پژوهش……………………………………………………………………………………..131

5- 2-3) بررسی سوال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………..132

5- 2-4) بررسی سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………..137

5- 3) محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………..142

5- 4) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………142

5- 4-1) پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….142

5- 4-2) پیشنهادات جهت پژوهشگران………………………………………………………………………………….143

5- 5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..144 پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………….146

پیوست 1پرسشنامه های اجرا شده ………………………………………………………………………………………147

پیوست 2 پرسشنامه ها به زبان اصلی ……………………………………………………………………………………154

پیوست 3 جدول مناطق شهرستانهای استان تهران…………………………………………………………………..160

پیوست 4 جدول پایایی پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………..162

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………175

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..176

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….182

چکیده انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………….184

عنوان انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………185

فهرست جداول

جدول 1-1: رابطه سئوالات با هر  عامل پرسشنامه آمابیلی………………………………………………………….11

جدول 1-2 : رابطه سئوالات با هر یک از ابعاد توانمندسازی ……………………………………………………..12

جدول 2-1: عوامل وعناصر خلاقیت………………………………………………………………………………………27

جدول2- 2 : مراحل  مدلهای فرآیند خلاقیت…………………………………………………………………………….44

جدول 2-3: ابعاد نظری مدل آمابیلی………………………………………………………………………………………27

جدول 2-4 : سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی………………………………………………………………………….57

جدول 2-5 : رویکردهای توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………66

جدول 2- 6:  نتایج پژوهشهای خلاقیت و خلاقیت سازمانی در ایران…………………………………………….96

جدول 2-7 : نتایج پژوهشهای خلاقیت سازمانی در جهان……………………………………………………………97

جدول 2-8 : نتایج پژوهشهای توانمندسازی در ایران………………………………………………………………….99

جدول 2-9 : نتایج پژوهشهای توانمندسازی در جهان……………………………………………………………….101

جدول3-  1: رابطه شماره وتعداد سوالات با هر عامل در پرسشنامه  مدل  آمابیلی……………………………..116

 جدول 3-2:  شیوه نمره گذاری پرسشنامۀ خلاقیت سازمانی وتن و کمرون…………………………………..111

جدول 3-3 : ضرایب پایایی ابزاری توانمند سازی…………………………………………………………………..114

جدول 3-4:  ضرایب پایایی ابزار خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………114

جدول 4-1: مدرک تحصیلی آزمودنی ها…………………………………………………………………………….118

جدول4- 2 : مقدارخلاقیت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش…………………………………………….118

جدول4- 3 :  سطح توانمندی آزمودنیها………………………………………………………………………………..119

جدول 4-4 : مقایسه خلاقیت سازمانی و توانمند سازی……………………………………………………………120

جدول 4-5 : شاخص همبستگی چند گانه متغیرهای پیش بینی با وابسته………………………………………121

جدول 4-6 : تفاوت واریانس متغیر های پیش بینی و وابسته……………………………………………………..122

جدول 4-7 : ضرایب تبات متغیرهای پیش بین و وابسته……………………………………………………………123

جدول 4-8  : معادله پیش بینی متغیر وابسته از روی متغیر های پیش بین……………………………………..124

جدول 4-9 :  شاخص همبستگی چندگانه ی متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته……………………………124

جدول 4-10 : تفاوت واریانس متغیر های پیش بینی و وابسته……………………………………………………125

جدول 4-11 : ضرایب ثبات متغیرهای پیش بین وابسته…………………………………………………………….125

جدول 4-12 : معادله پیش بینی متغیرخلاقیت سازمانی از روی متغیر های پیش بین……………………….124

فهرست نمودارها

نمـودار 2- 1 چهار رشته درهم تنیده در تـعریف خـلاقیت از نـظر »رودز«…………………………………….19

نمودار2-2  محل تقاطع خلاقیت……………………………………………………………………………………………28

نمودار 2- 3 الگوی سیستم خلاق……………………………………………………………………………………………40

نمودار 2- 4   نمودار الگوی رشد خلاقیت……………………………………………………………………………….41

نمودار 2- 5 عوامل خلاقیت و نوآوری در سازمان…………………………………………………………………….51

نمودار 2- 6 عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………….54

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 : رابطه اختراع ،نوآوری و تغییر……………………………………………………………………………..26

شکل 2-2 : عوامل رشد خلاقیت در سازمان  ………………………………………………………………………..49

شکل 2-3 : الگوی مفهومی و نظری توانمندسازی ………………………………………………………………….73

شکل 2-4 : عوامل خلاقیت سازمانی و ابعاد توانمندسازی در این پژوهش………………………………….109   

فصل اول   طرح مسئله 

1 -1) مقدمه

مدیریت ، شاه بیت غزل هستی است . آنچه می تواند مواهب الهی ( منابع طبیعی ، انسانی و … ) را به توسعه انسان ها و جوامع رهنمون سازد ، همان چیزی است که در اولین رتبه ی خـود نیازمنـد مـدیریت کارآمد است ( تیرگرو سلیمی ، 1380: 76 ) . پیتر دراکر بر این باور است کـه » کـشور توسـعه نیافتـه معنـا ندارد، این کشور ها ضعف مدیریت دارند «  (لطیفی، 1386: 4). در چنین عصری ، باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی و آموزشی ، به نوآوری و نوجویی و نوخواهی و بهـره گیـری از دست آوردهای اخلاقی ، علمی و فنی بشر همـت گماشـت و راه را بـرای نـوآوری و ارائـه طـر ح هـای مناسب در این سازمان ها هموار کرد ( حق شناس ، 1378 :68 ) .

امروزه ، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد . هرقدر جهانی که در آن زندگی می کنیم ، پیچیده تر می شود ، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدی دتر می گردد . به همین دلیـل در شـرایط کنـونی ، مـسئله خلاقیـت از مهـم تـرین مـسائل در قلمـرو روان شناسی آموزشگاهی است . با توجه به این امر ، باید مدیرانی مبتکر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید؛ مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بای سته ، به ویـژه در دسـتگاه آموزش و پرورش ، زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت های معلمان و دانـش آمـوزان فـراهم آورند ( حق شناس، 1378: 68). در دنیای پیچیـده کنـونی، کـه شـاهد رقابـت هـای بـسیار فـشرده جوامـع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فن آوری و منابع قدرت  هستیم ، افراد تیزهوش ، خـلاق و صـاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا ، به مثابه گران بهاترین سرمایه ها، از جایگـاه بـسیار والا و ارزشـمندی برخـوردار هستند ( افروز، 1376: 97 ).شواهد موجود حاکی از آن است که در یک نظـام آموزشـی پیـشرو مجموعـه منابع مادی ( بودجه و امکانات ) و منابع انسانی، نقش کلیدی در رشد و توسـعه آن نظـام دارد ولـی نقـش اصلی را نیروهای انسانی کارآمد (مدیران ، معاونان ، معلمان و…) بر عهده دارنـد لـذا لازم اسـت تـا بـرای توانمندسازی این نیروها برنامه ریزی دقیقی انجام شود .

تنوع و پیچیدگی وظایف و کارکردهای مدیران آمو زشی به گونه ای است که تنها افـراد مطلـع و مجرب ، حرفه ای و آموزش دیده و خویـشتن دار مـی تواننـد در مـدیریت عملکـرد بـالایی داشـته باشـند (پرداختچی : 1374). به دلیل اهمیت مدیریت به خصوص در نظام آموزشی باید در انتخاب مدیران نهایت دقت را مبذول نمود و بعد از انتخاب باید  به توانمندسازی و آموزش آنها توجه بسیار نمود . به همین دلیـل در این پژوهش توانمند سازی مدیران آموزشی مورد توجه قرارگرفته اند.

از سوی دیگر چون نظام آموزشی دیر بازده  می باشد  و نتایج آن در طولانی مـدت مـشخص مـی شود، پس باید خود نظام آموزشی در پی خلاقیت سازمانی بو ده و نباید منتظر باشد تا جامعه تغییر جدیدی در راستای خلاقیت  پیشنهاد کند  بلکه باید با افزایش خلاقیت کارکنان  و بهبود خلاقیـت سـازمانی راه را برای تربیت فراگیرانی خلاق و نوآور  هموار نماید ،چـرا کـه پـرورش خلاقیـت دانـش آمـوزان از اهـداف اصلی نظام آموزشی بوده و مدار س باید موجب رشد خلاقیت گردند اگـر مدرسـه و کارکنـان آن خـلاق نباشند ، نمی توانند محیطی مناسب جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم نمایند ، پس نقش مدیران آموزشی در این میان بسیار مهم است .   بر این اساس به نظر میرسد ضروری است تـا پژوهـشهای متعـددی در مورد شناسایی عو امل تاثیرگذار بر رشد و توسـعه خلاقیـت سـازمانی و فـردی  درنظـام آموزشـی انجـام گردد تا برنامه هایی جهت  افزایش خلاقیت در مدیران آموزشی و نظام آموزشی انجام گـردد . . بـه همـین دلیل در این پژوهش خلاقیت و خلاقیت سازمانی مورد توجه قرارگرفته اند.

در همـین راسـتا ایـن  پـژوهش،  بـه دنبـال آن اسـت  تـا ضـمن سـنجش خلاقیـت سـازمانی و توانمندسازی مدیران درادارات آموزش و پرورش استان تهران، به بررسی رابطه  متقابـل عوامـل خلاقیـت سازمانی وابعاد توانمندسازی  مدیران بپردازد.

12) بیان مسأله  

مراکز آموزشی به عنوان پایه های بنای جامعه دانشی، مهمتر ین سازمان های ثروت آفرین و ایجاد کننده بهره وری شناخته می شوند . تام پیترز در کتـاب بازانگـاری بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد : » در نهایـت، رقابــت میــان ملــت هــا بــه رقابــت میــان نظــام هــای آموزشــی تبــدیل خواهــد شــد . بهــره ورتــرین و ثروتمندترین کشورها آن هایی خواهند بود که نظام آمو زشی برتری داشته باشند « (لطیفی،1386: 4).  اخیراً در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی، ضـرورت بهـسازی کیفیـت نتـایج آموزشـی، مـسئله مـدیریت و رهبری در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است . مع هذا، باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی هنوز جایگاه شایسته خود را در  نظام آموزشی احراز نکرده اسـت (علاقـه بنـد، 1380: 1). امـروزه یکی از خلاءهایی که در فرهنگ ما دیده می شود، مسئله توجه نکردن علمی بـه نـوآوری ، ابـداع گـری وآفرینش گری است و این مشخصه ای است که جوامع مترقی را از جوامع عقب مانـده متمـایز مـی کنـد و شاید که با شناسایی و ت ربیت قدرت خلاقانه ی افراد جامعه بتوان از شدت عقب مانـدگی جوامـع کـم تـر توسعه یافته کاست (اسدی،15:1381). به همین دلیل برای توسعه بیشتر کشورمان باید به افزایش خلاقیـت افراد کمک نمود طبق نتایج پژوهشهای روزنبرگ 1 (2007)، برای افزایش خلاقیت افراد بایـد ابتـدا محـیط کار را خلاق نمود و فضا و شرایط سازمان برای ایجاد خلاقیت باید مناسب باشد .علی رغـم  تغییراتـی کـه در سالهای اخیر  در نظام آ موزشی انجام گرفته همچنان نیاز به  توجه بیـشتر در ایـن حـوزه  احـساس مـی شود و لازم است تا مشکلات ارکان نظام آموزشی با دقت بیشتری مورد توجه وپژوهش قرار گیرد .

با توجه به آنچه بیان شد و در محیط پر رقابت کنونی، خلاقیت سازمانی و توانمندسـازی مـدیر ان  نیاز اساسی  تمامی سازمانهاسـت،  ولـی بنظـر پژوهـشگر پـرداختن بـه ایـن دو مقولـه درآمـوزش وپـرورش ضروری تر وجدی تر است، چرا که در آموزش وپرورش بدلیل رقابتی نبودن و دیر بازده بودن ، نیازها بـه موقع تشخیص داده نمی شود . پس بایـد خـود نظـام آموزشـی، همیـشه بـه فکـر  توانمندسـازی کارکنـان و افزایش خلاقیت  در سازمان باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی وآینده جامعه باشد . بنابراین بایـد بـه مقوله خلاقیت ونوآوری در آموزش و پرورش توجه نمود و  از آنجا که خلاقیـت فـردی بـه تنهـایی بـرای پیشبرد اهداف سازمان کارساز نیست ،پس پژوهشگر خلاقیت سازمانی را محور کار خود قـرار داده اسـت تا توجه سازمانها، بخصوص آموزش  و پرورش را به خلاقیت در کل سازمان جلب نماید. البته پـژوهش در زمینه خلاقیت سازمانی در ایران بسیار کم  انجام گرفته است که پژوهشگر سعی داشـته اسـت تـا بخـشی از این خلاء را پر کند.

پژوهشها نشان میدهد که افراد توانمند ،مستعدترین افراد برای توانمند کردن دیگران هستند (وتن و کمرون 2 ، 1383: 62).بهمین دلیل در این پژوهش توانمندسازی مدیران مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . از این رو در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه  »  ارزیابی توانمندی شخصی3«  وتن و کمرون(1383)  ابتدا توانمندی شخصی مدیران ارزیابی گردید و  بدین ترتیب مشخص شد کار مدیریت تـ ا چـه میـزان مـدیران ادارات را در زمینه های خوداثربخشی ، خودسامانی ، کنترل شخصی ، و معنی دار بودن و اعتماد، توانمنـد  ساخته است . سپس به وسیله پرسشنامه ی خلاقیت سازمانی آمـابیلی (1996 ) میـزان خلاقیـت سـازمانی در ادارات آموزش وپرورش از نظر مدیران ارزیابی گردید و سـپس رابطـه بـین عوامـل  خلاقیـت سـازمانی و توانمندسازی مدیران برر سی  و در مرحله بعد رابطه بین ابعاد توا نمندسـازی بـا خلاقیـت سـازمانی بررسـی گردید . در این پژوهش برای نخستین بار رابطه بین خلاقیت  سازمانی و توانمندسازی بررسی شده است


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه اخلاقی سازمانی و توانمند سازي مدیران و معاونان ادارات آموزش و پرورش استان تهران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید