چکیده 

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  خلاقیت سازمانی و توانمندسازي در مدیران ادارات آموزش و پرورش استان تهران  در سال 87-1386  بوده اسـت .روش پـژوهش ، روش توصـیفی از نـوع ه مبـستگی بوده و جامعه آماري شامل تمامی مدیران و  معاونـان  ادارات آمـوزش و پـرورش اسـتان  تهـران (178 نفـر ) بوده اند ،  تمامی آنان در پ ژوهش شرکت داده شده انـد  و روش نمونـه گیـري از نـوع سـر شـماري بـوده است .

براي جمع آوري داده ها از ابزارهاي زیر استفاده گردید:

  • پرسشنام ه خلاقیت سـازمانی آمـابیلی (1996) کـه هفـت عامـل » تـشویق  از سـوي سـازمان ، تـشویق از سـوي سرپرسـتان ،  حمایـت از سـوي گـروه کـار ، منـابع کـافی ، کارپرچـالش ،  آزادي  و  خلاقیت« به وسیله آن ارزیابی شده است.
  • پرسشنامه ارزیابی توانمندي شخصی وتن و کمرون(1988) که پنج ویژگی »  خود اثربخـشی، خودسازمانی، احساس اثرگذاري، احساس ارزشمندي و اعتماد« به وسیله آن ارزیابی شده است. پرسشنامه هاي مورد استفاده داراي روایی و پایایی مناسب بوده اند.

داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه هاي فوق  با استفاده از روشـهاي آمـار توصـیفی و اسـتنباطی

(ضریب همبستگی ، رگرسیون چند متغیره ) مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج بدست آمده عبارت بودند از:

  1. 69 درصـد مـدیران در ایـن پـژوهش ،  خلاقیـت سـازمانی  را در ادارات آ مـوزش وپـرورش ،   درحد  بالاتراز  متوسط  ارزیابی نموده اند  .
  2. 69 درصد مـدیران در ایـن پـژوهش  ،  توانمنـد ي شخـصی (توانمندسـازي ) خـود  را بـالاتر از متوسط  ارزیابی نموده اند.
  3. از میان هفت عامل خلاقیت سازمانی، سه عامل: » خلاقیت ، کارپرچالش و حمایـت تیمـی « بـا توانمندسازي در حدود 45/0 همبستگی دارند.
  4. از میان پنج بعد توانمندسـازي دو بعـد » کنتـرل شخـصی و احـساس ارزشـمندي  «بـا خلاقیـت سازمانی در حدود 78/0 همبستگی دارند.

کلید واژه ها : خلاقیت، خلاقیت سازمانی ، توانمندسازي ،توانمندسازي روان شناختی،   نوآوري ، مدیریت آموزشی

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. د 

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………..ه

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………ي

فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………………….ك

فهرست اشکال…………………………………………………………………………………………………………………….ل

فصل اول : بیان مسئله

1- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1- 2)بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

1- 3)اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………….5

1- 4) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..7

1- 4-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………7

1- 4-2) اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………….7

1- 5) سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….8

1- 5-1)سوال کلی………………………………………………………………………………………………………………..8

1- 5-2) سوالات ویژه……………………………………………………………………………………………………………8

1- 6)  قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..9

1- 7)  قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………9

1- 8)  تعریف واژه ها مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………………….9

1- 8-1)خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………….9

1- 8-1- 1)  تعریف نظري خلاقیت سازمانی………………………………………………………………………………9

1- 8-1- 2) تعریف نظري عوامل خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………10

1- 8-1- 3) تعریف عملیاتی خلاقیت سازمانی و عوامل آن…………………………………………………………11

1- 8-2) توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………….12

1- 8-2 -1) تعریف نظري توانمندسازي………………………………………………………………………………….12

1- 8-2- 2)  تعریف عملیاتی  توانمندسازي …………………………………………………………………………….13

1- 8-3)  تعریف نظري آموزش و پرورش استان تهران……………………………………………………………..13

1- 8-4) تعریف واژه مدیر……………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: بررسی ادبیات پژوهش 

2) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….16

2- 1) خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………….16

2- 2) تعاریف خلاقیت  ………………………………………………………………………………………………………17

2- 3 ) خلاقیت سازمانی ………………………………………………………………………………………………………21

2- 4) نوآوري…………………………………………………………………………………………………………………….25

2- 5) تعاریف تغییر……………………………………………………………………………………………………………..26

2- 6) ارتباط تغییر، نوآوري وخلاقیت ……………………………………………………………………………………27

2- 7) چارچوب خلاقیت………………………………………………………………………………………………………27

2- 8) موانع خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….29

2- 8-1) موانع فردي……………………………………………………………………………………………………………29

2- 8-2) موانع سازمانی………………………………………………………………………………………………………..29

2- 8-3) موانع فرهنگی………………………………………………………………………………………………………..30

2- 9) اهمیت خلاقیت………………………………………………………………………………………………………….30

2- 9-1) نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی…………………………………………………………….31

2- 9-2) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوري از جنبه فردي………………………………………………………….31

2- 9-3) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوري از جنبه سازمانی……………………………………………………….31

2- 10) ضرورت خلاقیت……………………………………………………………………………………………………..32

2- 11) ضرورت خلاقیت سازمانی………………………………………………………………………………………….33

2- 12) عوامل مرتبط با خلاقیت…………………………………………………………………………………………….35

2- 12ـ 1) خلاقیت و سن………………………………………………………………………………………………………35

2- 12ـ 2) خلاقیت و جنسیت………………………………………………………………………………………………..35

2- 12-3) خلاقیت و هوش…………………………………………………………………………………………………..36

2- 12-4) خلاقیت وخانواده………………………………………………………………………………………………….38

2- 12-5 ) خلاقیت ونظام آموزشی………………………………………………………………………………………..39

2- 12-6) خلاقیت و اضطراب………………………………………………………………………………………………41

2- 12-7) خلاقیت و مغز………………………………………………………………………………………………………42

2- 12-8) خلاقیت وتقدیر……………………………………………………………………………………………………42

2- 13) دیدگاه هاي فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………..43

2- 13-1) دیدگاه اقلیت………………………………………………………………………………………………………43

2- 13-2) دیدگاه اکثریت……………………………………………………………………………………………………44

2- 13-3) مدل آمابیلی………………………………………………………………………………………………………..46

2- 14) خود آگاهی گام اول خلاقیت…………………………………………………………………………………….47

2- 15) عوامل رشد خلاقیت ونوآوري درسازمان……………………………………………………………………..49

2 – 16) ویژگیهاي سازمانهاي خلاق……………………………………………………………………………………….52

2- 17) توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………………..55

2- 18) تاریخچه توانمندسازي ………………………………………………………………………………………………56

2- 19) تعاریف توانمندسازي ……………………………………………………………………………………………….58

2- 20) ضرورت و اهمیت توانمندسازي …………………………………………………………………………………59

2- 21) رویکردهاي توانمندسازي …………………………………………………………………………………………63

2- 21-1) رویکرد مکانیکی………………………………………………………………………………………………….63

2- 21-2 ) رویکرد ارگانیکی………………………………………………………………………………………………..64

2- 22) ابعاد توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………….66

2- 22-1) خود اثربخشی ……………………………………………………………………………………………………..67

2- 22-2) خودسامانی …………………………………………………………………………………………………………68

2- 22-3) احساس موثر بودن ……………………………………………………………………………………………….69

2- 22-4) احساس معنی داري ………………………………………………………………………………………………69

2- 22-5) اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………..70

2- 23) لزوم توانمندسازي در سازمان……………………………………………………………………………………..71

2- 24) الگوي نظري ومفهومی توانمندسازي……………………………………………………………………………72

2- 25)پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..74

2- 25 ـ1) پیشینه پژوهش درمورد خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………..74

  • 25-1- 1) پیشینه پژوهش درمورد خلاقیت سازمانی در ایران…………………………………………………..74

2-25- 1-2) پیشینه پژوهش در مورد خلاقیت سازمانی در جهان…………………………………………………78

2- 25-2) پیشینه پژوهش در مورد توانمندسازي……………………………………………………………………….86

-25-2- 1) پیشینه پژوهش در مورد توانمندسازي درایران …………………………………………………………86

2 -25-2- 2) پیشینه پژوهش در مورد توانمند سازي در جهان………………………………………………………91

2- 26) جمع بندي پژوهش هاي پیشین…………………………………………………………………………………..105

2- 27) جمع بندي و نتیجه گیري…………………………………………………………………………………………..106

فصل سوم روش پژوهش

3- 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..109

3- 2) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..109

  • 3) جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………110

3-4) نمونه گیري………………………………………………………………………………………………………. ….110

3- 5) ابزار گرد آوري داده ها……………………………………………………………………………………………..110

3- 5-1) شیوه ي نمره گذاري پرسشنامه ي خلاقیت سازمانی آمابیلی………………………………………….110

3- 5-2) شیوه ي نمره گذاري پرسشنامه ي توانمندسازي وتن و کمرون……………………………………..112

3- 6) روایی و پایائی ابزارهاي پژوهش………………………………………………………………………………….113

3- 6-1) روایی و پایائی پرسشنامه خلاقیت سازمانی، طبق پژوهش آمابیلی و یزدانی……………………..113

3- 6-2) روایی و پایائی پرسشنامه توانمندسازي ، پژوهش باقرزاده و عبدالهی………………………………114

3- 6-3) روایی و پایائی پرسشنامه ها دراین پژوهش………………………………………………………………..114

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4- 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..118

4- 2) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش………………………………………………………………………………..118

4- 2-1) توصیف آماري داده هاي ( آمار توصیفی )………………………………………………………………..118

4- 2-1- 1) توصیف فراوانی  متغیر مدرك در مدیران……………………………………………………………..117

4- 2-1- 2) وضعیت موجود خلاقیت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش( سوال1)…………………..118

4- 2-1- 3) بررسی وضعیت موجود توانمندي مدیران ( پاسخ  سوال 2)………………………………………119

4- 2-1- 4) مقایسه خلاقیت سازمانی و توانمندسازي مدیران در کل…………………………………………..120

4- 2-2) استنباط آماري داده ها……………………………………………………………………………………………121

4- 2-2- 1) پاسخ سئوال سوم………………………………………………………………………………………………121

4- 2-2- 2) پاسخ سئوال چهارم……………………………………………………………………………………………124

فصل پنجم تجزیه وتحلیل نتایج

5 – 1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………130

5 – 2) بررسی سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….130

5- 2-1) بررسی سؤال اول پژوهش………………………………………………………………………………………131

5 -2- 2) بررسی سوال دوم پژوهش……………………………………………………………………………………..131

5- 2-3) بررسی سوال سوم پژوهش……………………………………………………………………………………..132

5- 2-4) بررسی سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………..137

5- 3) محدودیتهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………..142

5- 4) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………142

5- 4-1) پیشنهادهاي اجرایی……………………………………………………………………………………………….142

5- 4-2) پیشنهادات جهت پژوهشگران………………………………………………………………………………….143

5- 5) نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………………..144 پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………….146

پیوست 1پرسشنامه هاي اجرا شده ………………………………………………………………………………………147

پیوست 2 پرسشنامه ها به زبان اصلی ……………………………………………………………………………………154

پیوست 3 جدول مناطق شهرستانهاي استان تهران…………………………………………………………………..160

پیوست 4 جدول پایایی پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………..162

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………175

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..176

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….182

چکیده انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………….184

عنوان انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………185

فهرست جداول

جدول 1-1: رابطه سئوالات با هر  عامل پرسشنامه آمابیلی………………………………………………………….11

جدول 1-2 : رابطه سئوالات با هر یک از ابعاد توانمندسازي ……………………………………………………..12

جدول 2-1: عوامل وعناصر خلاقیت………………………………………………………………………………………27

جدول2- 2 : مراحل  مدلهاي فرآیند خلاقیت…………………………………………………………………………….44

جدول 2-3: ابعاد نظري مدل آمابیلی………………………………………………………………………………………27

جدول 2-4 : سیر تاریخی مفهوم توانمندسازي………………………………………………………………………….57

جدول 2-5 : رویکردهاي توانمندسازي کارکنان………………………………………………………………………66

جدول 2- 6:  نتایج پژوهشهاي خلاقیت و خلاقیت سازمانی در ایران…………………………………………….96

جدول 2-7 : نتایج پژوهشهاي خلاقیت سازمانی در جهان……………………………………………………………97

جدول 2-8 : نتایج پژوهشهاي توانمندسازي در ایران………………………………………………………………….99

جدول 2-9 : نتایج پژوهشهاي توانمندسازي در جهان……………………………………………………………….101

جدول3-  1: رابطه شماره وتعداد سوالات با هر عامل در پرسشنامه  مدل  آمابیلی……………………………..116

 جدول 3-2:  شیوه نمره گذاري پرسشنامۀ خلاقیت سازمانی وتن و کمرون…………………………………..111

جدول 3-3 : ضرایب پایایی ابزاري توانمند سازي…………………………………………………………………..114

جدول 3-4:  ضرایب پایایی ابزار خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………114

جدول 4-1: مدرك تحصیلی آزمودنی ها…………………………………………………………………………….118

جدول4- 2 : مقدارخلاقیت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش…………………………………………….118

جدول4- 3 :  سطح توانمندي آزمودنیها………………………………………………………………………………..119

جدول 4-4 : مقایسه خلاقیت سازمانی و توانمند سازي……………………………………………………………120

جدول 4-5 : شاخص همبستگی چند گانه متغیرهاي پیش بینی با وابسته………………………………………121

جدول 4-6 : تفاوت واریانس متغیر هاي پیش بینی و وابسته……………………………………………………..122

جدول 4-7 : ضرایب تبات متغیرهاي پیش بین و وابسته……………………………………………………………123

جدول 4-8  : معادله پیش بینی متغیر وابسته از روي متغیر هاي پیش بین……………………………………..124

جدول 4-9 :  شاخص همبستگی چندگانه ي متغیرهاي پیش بین با متغیر وابسته……………………………124

جدول 4-10 : تفاوت واریانس متغیر هاي پیش بینی و وابسته……………………………………………………125

جدول 4-11 : ضرایب ثبات متغیرهاي پیش بین وابسته…………………………………………………………….125

جدول 4-12 : معادله پیش بینی متغیرخلاقیت سازمانی از روي متغیر هاي پیش بین……………………….124

فهرست نمودارها

نمـودار 2- 1 چهار رشته درهم تنیده در تـعریف خـلاقیت از نـظر »رودز«…………………………………….19

نمودار2-2  محل تقاطع خلاقیت……………………………………………………………………………………………28

نمودار 2- 3 الگوي سیستم خلاق……………………………………………………………………………………………40

نمودار 2- 4   نمودار الگوي رشد خلاقیت……………………………………………………………………………….41

نمودار 2- 5 عوامل خلاقیت و نوآوري در سازمان…………………………………………………………………….51

نمودار 2- 6 عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت سازمانی…………………………………………………………………….54

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 : رابطه اختراع ،نوآوري و تغییر……………………………………………………………………………..26

شکل 2-2 : عوامل رشد خلاقیت در سازمان  ………………………………………………………………………..49

شکل 2-3 : الگوي مفهومی و نظري توانمندسازي ………………………………………………………………….73

شکل 2-4 : عوامل خلاقیت سازمانی و ابعاد توانمندسازي در این پژوهش………………………………….109   

فصل اول   طرح مسئله 

1 -1) مقدمه

مدیریت ، شاه بیت غزل هستی است . آنچه می تواند مواهب الهی ( منابع طبیعی ، انسانی و … ) را به توسعه انسان ها و جوامع رهنمون سازد ، همان چیزي است که در اولین رتبه ي خـود نیازمنـد مـدیریت کارآمد است ( تیرگرو سلیمی ، 1380: 76 ) . پیتر دراکر بر این باور است کـه » کـشور توسـعه نیافتـه معنـا ندارد، این کشور ها ضعف مدیریت دارند «  (لطیفی، 1386: 4). در چنین عصري ، باید براي ادارة سازمان هاي گوناگون اجتماعی فرهنگی ، اقتصادي و آموزشی ، به نوآوري و نوجویی و نوخواهی و بهـره گیـري از دست آوردهاي اخلاقی ، علمی و فنی بشر همـت گماشـت و راه را بـراي نـوآوري و ارائـه طـر ح هـاي مناسب در این سازمان ها هموار کرد ( حق شناس ، 1378 :68 ) .

امروزه ، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد . هرقدر جهانی که در آن زندگی می کنیم ، پیچیده تر می شود ، نیاز به شناسایی و پرورش ذهن هاي خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدی دتر می گردد . به همین دلیـل در شـرایط کنـونی ، مـسئله خلاقیـت از مهـم تـرین مـسائل در قلمـرو روان شناسی آموزشگاهی است . با توجه به این امر ، باید مدیرانی مبتکر و خلاق را براي رده هاي متفاوت مدیریت برگزید؛ مدیران توانمندي که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه هاي بای سته ، به ویـژه در دسـتگاه آموزش و پرورش ، زمینه را براي تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت هاي معلمان و دانـش آمـوزان فـراهم آورند ( حق شناس، 1378: 68). در دنیاي پیچیـدة کنـونی، کـه شـاهد رقابـت هـاي بـسیار فـشرده جوامـع گوناگون براي دستیابی به جدیدترین فن آوري و منابع قدرت  هستیم ، افراد تیزهوش ، خـلاق و صـاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا ، به مثابه گران بهاترین سرمایه ها، از جایگـاه بـسیار والا و ارزشـمندي برخـوردار هستند ( افروز، 1376: 97 ).شواهد موجود حاکی از آن است که در یک نظـام آموزشـی پیـشرو مجموعـه منابع مادي ( بودجه و امکانات ) و منابع انسانی، نقش کلیدي در رشد و توسـعه آن نظـام دارد ولـی نقـش اصلی را نیروهاي انسانی کارآمد (مدیران ، معاونان ، معلمان و…) بر عهده دارنـد لـذا لازم اسـت تـا بـراي توانمندسازي این نیروها برنامه ریزي دقیقی انجام شود .

تنوع و پیچیدگی وظایف و کارکردهاي مدیران آمو زشی به گونه اي است که تنها افـراد مطلـع و مجرب ، حرفه اي و آموزش دیده و خویـشتن دار مـی تواننـد در مـدیریت عملکـرد بـالایی داشـته باشـند (پرداختچی : 1374). به دلیل اهمیت مدیریت به خصوص در نظام آموزشی باید در انتخاب مدیران نهایت دقت را مبذول نمود و بعد از انتخاب باید  به توانمندسازي و آموزش آنها توجه بسیار نمود . به همین دلیـل در این پژوهش توانمند سازي مدیران آموزشی مورد توجه قرارگرفته اند.

از سوي دیگر چون نظام آموزشی دیر بازده  می باشد  و نتایج آن در طولانی مـدت مـشخص مـی شود، پس باید خود نظام آموزشی در پی خلاقیت سازمانی بو ده و نباید منتظر باشد تا جامعه تغییر جدیدي در راستاي خلاقیت  پیشنهاد کند  بلکه باید با افزایش خلاقیت کارکنان  و بهبود خلاقیـت سـازمانی راه را براي تربیت فراگیرانی خلاق و نوآور  هموار نماید ،چـرا کـه پـرورش خلاقیـت دانـش آمـوزان از اهـداف اصلی نظام آموزشی بوده و مدار س باید موجب رشد خلاقیت گردند اگـر مدرسـه و کارکنـان آن خـلاق نباشند ، نمی توانند محیطی مناسب جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم نمایند ، پس نقش مدیران آموزشی در این میان بسیار مهم است .   بر این اساس به نظر میرسد ضروري است تـا پژوهـشهاي متعـددي در مورد شناسایی عو امل تاثیرگذار بر رشد و توسـعه خلاقیـت سـازمانی و فـردي  درنظـام آموزشـی انجـام گردد تا برنامه هایی جهت  افزایش خلاقیت در مدیران آموزشی و نظام آموزشی انجام گـردد . . بـه همـین دلیل در این پژوهش خلاقیت و خلاقیت سازمانی مورد توجه قرارگرفته اند.

در همـین راسـتا ایـن  پـژوهش،  بـه دنبـال آن اسـت  تـا ضـمن سـنجش خلاقیـت سـازمانی و توانمندسازي مدیران درادارات آموزش و پرورش استان تهران، به بررسی رابطه  متقابـل عوامـل خلاقیـت سازمانی وابعاد توانمندسازي  مدیران بپردازد.

12) بیان مسأله  

مراکز آموزشی به عنوان پایه هاي بناي جامعه دانشی، مهمتر ین سازمان هاي ثروت آفرین و ایجاد کننده بهره وري شناخته می شوند . تام پیترز در کتـاب بازانگـاري بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد : » در نهایـت، رقابــت میــان ملــت هــا بــه رقابــت میــان نظــام هــاي آموزشــی تبــدیل خواهــد شــد . بهــره ورتــرین و ثروتمندترین کشورها آن هایی خواهند بود که نظام آمو زشی برتري داشته باشند « (لطیفی،1386: 4).  اخیراً در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی، ضـرورت بهـسازي کیفیـت نتـایج آموزشـی، مـسئله مـدیریت و رهبري در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است . مع هذا، باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی هنوز جایگاه شایسته خود را در  نظام آموزشی احراز نکرده اسـت (علاقـه بنـد، 1380: 1). امـروزه یکی از خلاءهایی که در فرهنگ ما دیده می شود، مسئله توجه نکردن علمی بـه نـوآوري ، ابـداع گـري وآفرینش گري است و این مشخصه اي است که جوامع مترقی را از جوامع عقب مانـده متمـایز مـی کنـد و شاید که با شناسایی و ت ربیت قدرت خلاقانه ي افراد جامعه بتوان از شدت عقب مانـدگی جوامـع کـم تـر توسعه یافته کاست (اسدي،15:1381). به همین دلیل براي توسعه بیشتر کشورمان باید به افزایش خلاقیـت افراد کمک نمود طبق نتایج پژوهشهاي روزنبرگ 1 (2007)، براي افزایش خلاقیت افراد بایـد ابتـدا محـیط کار را خلاق نمود و فضا و شرایط سازمان براي ایجاد خلاقیت باید مناسب باشد .علی رغـم  تغییراتـی کـه در سالهاي اخیر  در نظام آ موزشی انجام گرفته همچنان نیاز به  توجه بیـشتر در ایـن حـوزه  احـساس مـی شود و لازم است تا مشکلات ارکان نظام آموزشی با دقت بیشتري مورد توجه وپژوهش قرار گیرد .

با توجه به آنچه بیان شد و در محیط پر رقابت کنونی، خلاقیت سازمانی و توانمندسـازي مـدیر ان  نیاز اساسی  تمامی سازمانهاسـت،  ولـی بنظـر پژوهـشگر پـرداختن بـه ایـن دو مقولـه درآمـوزش وپـرورش ضروري تر وجدي تر است، چرا که در آموزش وپرورش بدلیل رقابتی نبودن و دیر بازده بودن ، نیازها بـه موقع تشخیص داده نمی شود . پس بایـد خـود نظـام آموزشـی، همیـشه بـه فکـر  توانمندسـازي کارکنـان و افزایش خلاقیت  در سازمان باشد تا بتواند پاسخگوي نیازهاي کنونی وآینده جامعه باشد . بنابراین بایـد بـه مقوله خلاقیت ونوآوري در آموزش و پرورش توجه نمود و  از آنجا که خلاقیـت فـردي بـه تنهـایی بـراي پیشبرد اهداف سازمان کارساز نیست ،پس پژوهشگر خلاقیت سازمانی را محور کار خود قـرار داده اسـت تا توجه سازمانها، بخصوص آموزش  و پرورش را به خلاقیت در کل سازمان جلب نماید. البته پـژوهش در زمینه خلاقیت سازمانی در ایران بسیار کم  انجام گرفته است که پژوهشگر سعی داشـته اسـت تـا بخـشی از این خلاء را پر کند.

پژوهشها نشان میدهد که افراد توانمند ،مستعدترین افراد براي توانمند کردن دیگران هستند (وتن و کمرون 2 ، 1383: 62).بهمین دلیل در این پژوهش توانمندسازي مدیران مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . از این رو در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه  »  ارزیابی توانمندي شخصی3«  وتن و کمرون(1383)  ابتدا توانمندي شخصی مدیران ارزیابی گردید و  بدین ترتیب مشخص شد کار مدیریت تـ ا چـه میـزان مـدیران ادارات را در زمینه هاي خوداثربخشی ، خودسامانی ، کنترل شخصی ، و معنی دار بودن و اعتماد، توانمنـد  ساخته است . سپس به وسیله پرسشنامه ي خلاقیت سازمانی آمـابیلی (1996 ) میـزان خلاقیـت سـازمانی در ادارات آموزش وپرورش از نظر مدیران ارزیابی گردید و سـپس رابطـه بـین عوامـل  خلاقیـت سـازمانی و توانمندسازي مدیران برر سی  و در مرحله بعد رابطه بین ابعاد توا نمندسـازي بـا خلاقیـت سـازمانی بررسـی گردید . در این پژوهش براي نخستین بار رابطه بین خلاقیت  سازمانی و توانمندسازي بررسی شده است


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه اخلاقی سازمانی و توانمند سازي مدیران و معاونان ادارات آموزش و پرورش استان تهران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید