انتخاب صفحه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان پسرانه مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 98 نفر به روش طبقه ای نسبتی از مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان انتخاب شدند.

در این تحقیق برای تعیین میزان تعهد سازمانی از پرسشنامه ی استاندارد (آلن و می یر) (1990) که شامل 24 گویه می باشداستفاده شد. همچنین برای تعیین عملکرد شغلی از پرسشنامه ی عملکرد  شغلی معلمان که شامل 30 گویه می باشد استفاده گردید. ضریب اعتبار پرسشنامه تعهد سازمانی 86/0 و عملکرد شغلی 97/0 برآورد گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و z فیشر و آزمون t مستقل نشان داد که :

 • بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد عاطفی و عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهر شیروان رابطه معناداری وجود ندارد.
 • بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد هنجاری و عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد هنجاری و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود ندارد.
 • بین میانگین تعهد سازمانی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود ندارد.
 • بین میانگین عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر ، عملکرد شغلی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش  1

 • مقدمه 2
 • بیان مسئله 3
 • اهمیت و ضرورت تحقیق 8
 • اهداف تحقیق 10

1-4-1 هدف کلی  10

 • سوالات تحقیق 11

1-5-1 سوال اصلی  11

1-5-2 سوالات ویژه   11

 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق  13

2-1 مقدمه  14

2-2 تعهد سازمانی  15

2-2-1 مفهوم تعهد  15

2-2-2 مفهوم تعهد سازمانی  17

2-2-3 مولفه های تعهد سازمانی  18

2-2-4 اهمیت تعهد  21

2-2-5 ابعادتعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس  23

2-2-6 فرایند ایجاد تعهد سازمانی  24

2-2-7 دیدگاههایی در مورد پیش شرط های تعهد سازمانی   25

2-2-8 دو دیدگاه در حوزه مدیریت درباره تعهد سازمانی  30

2-2-9 عوامل موثر بر تعهد سازمانی  30

2-2-10 دیدگاه هایی در مورد کانون تعهد  32

2-2-11 انواع تعهد سازمانی  33

2-2-12 ابعاد ( انواع) تعهد سازمانی  36

2-2-13 اثرات تعهدات سازمانی بر عملکرد ، غیبت و ترک کار  39

2-2-14 تعهدات سازمانی در قرن بیست و یکم  39

2-2-15 راههای افزایش تعهد کارکنان به سازمان  40

2-2-16 نتایج و پیامدهای تعهد  سازمانی  40

2-2-17 مفاهیم مدیریتی در زمینه تعهد سازمانی  41

2-2-19 شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان  43

2-3 عملکرد شغلی  44

2-3-1 مراحل ارزیابی  عملکرد  44

2-3-2 سیستم ارزشیابی عملکرد  46

2-3-3 مشخص کردن ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده  46

2-3-4 جمع آوری اطلاعات  47

2-3-5 دلایل استفاده از ارزشیابی عملکرد  47

2-3-6 روشهای ارزشیابی عملکرد  48

2-3-7 ده اشتباه مدیران هنگام ارزشیابی عملکرد کارکنان  49

2-3-8 اشتباهاتی که کارکنان هنگام ارزشیابی عملکرد به آن دچار می شوند  49

2-3-9 دیدگاه های تاریخی درباره عملکرد شغلی  50

2-3-10 عوامل موثر برعملکرد  52

2-3-11 کاربردهای ارزشیابی عملکرد  53

2-3-12 منابع ارزشیابی عملکرد  54

2-4 پیشینه تحقیقات  54

2-4-1 پژوهش های داخلی  55

2-4-2 پژوهش های خارجی  56

2-5 نگاهی به مدیریت در آموزش وپرورش شهرستان شیروان  58

2-6 جمع بندی تحقیقات انجام شده و چارچوب نظری تحقیق  60

فصل سوم روش تحقیق

3-1 مقدمه  65

3-2 روش و طرح تحقیق  65

3-3 جامعه آماری  65

3-4 نمونه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه  65

3-5 ابزار گرد آوری داده ها  66

3-6 روایی و اعتبار پرسشنامه ها  67

3-6-1 روایی پرسشنامه ها 67

3-6-2 پایانی پرسشنامه ها 67

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها  68

فصل  چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  71

4-2 تحلیل توصیفی  71

4-3 تحلیل استنباطی  75

فصل پنجم نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادها  88

5-1 مقدمه  89

5-2 بحث و نتیجه گیری  89

5-3 محدودیت ها  96

5-4 پیشنهادها ی برگرفته از یافته های پژوهش  97

5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی  97

پیوست ها   98

پرسشنامه تعهد سازمانی  99

پرسشنامه عملکرد معلمان  101

منابع و ماخذ  103

فهرست جداول

جدول 2-1 ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس  23

جدول 2-2 پیش شرط های تعهد سازمانی  29

جدول 2-3 متغیر های تعهد سازمانی کارکنان حرفه ای و شغلی  41

جدول 3-1 پرسشنامه  تعهد سازمانی  66

جدول 3-2 اعتبار گویه های تعهد سازمانی  68

جدول 3-3 اعتبار گویه های عملکرد شغلی  68

جدول 4-1 نتایج توصیف سن معلمان  71

جدول 4-2 نتایج توصیف درآمد معلمان  72

جدول 4-3 درصد فراوانی معلمان مقطع متوسطه و راهنمایی  73

جدول 4-4 توصیف سطح تحصیلات معلمان  74

جدول 4-5 نتایج همبستگی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  75

جدول 4-6 نتایج همبستگی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  77

جدول 4-7 نتایج همبستگی بین تعهد عاطفی  و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  79

جدول 4-8 نتایج همبستگی بین تعهد عاطفی و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  80

جدول 4-9 نتایج همبستگی بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  81

جدول 4-10 نتایج همبستگی بین تعهد مستمر  و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  82

جدول 4-11 نتایج همبستگی بین تعهد هنجاری و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  83

جدول 4-12 نتایج همبستگی بین تعهد هنجاری  و عملکرد شغلی معلمان  متوسطه  84

جدول 4-13 آزمون  تی برای تفاوت میانگین تعهد سازمانی معلمان راهنمایی و متوسطه   85

جدول 4-14 آزمون  تی برای تفاوت میانگین عملکرد شغلی معلمان راهنمایی و متوسطه    86

فهرست نمودار ها

نمودار شماره2- 1 مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن  16

نمودار شماره2-  2 پیوند میان خشنودی فرد و عملکرد  25

نمودار شماره2- 3 دیدگاه نگرشی و رفتاری  30

نمودار شماره2- 4 عوامل موثر بر تعهد سازمانی  32

نمودار شماره2- 5 مدل پنجگانه تعهد کلیدی  35

نمودار شماره2- 6 مدل پنجگانه تعهد کلیدی   36

نمودار شماره2- 7 فرایند ها و مراحل ارزشیابی کارکنان  45

نمودار شماره2- 8 نمودار مراحل سیستم ارزیابی عملکرد  46

نمودار شماره2-  9 موارد استفاده از ارزشیابی عملکرد  48

نمودار شماره2-  10 ابعاد عملکردی  53

نمودار شماره4- 1 نمودار توصیف سن معلمان  72

نمودار شماره4-نمودار توصیف درآمد معلمان  73

نمودار شماره4-3 درصد معلمان شرکت کننده مقطع راهنمایی و متوسطه  74

نمودار شماره4-4 نمودار توصیف سطح در آمد معلمان  74

نمودار شماره4- 5 میزان همبستگی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  76

نمودار شماره4- 6 میزان همبستگی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  77

نمودار شماره4- 7 میزان همبستگی بین تعهدعاطفی و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  79

نمودار شماره4-8 میزان همبستگی بین تعهدعاطفی و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  80

نمودار شماره4-9 میزان همبستگی بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  81

نمودار شماره4-10  میزان همبستگی بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  82

نمودار شماره4-11 میزان همبستگی بین تعهدهنجاری و عملکرد شغلی معلمان راهنمایی  83

نمودار شماره4-12 میزان همبستگی بین تعهد هنجاری و عملکرد شغلی معلمان متوسطه  84

نمودار شماره4-13 تفاوت میانگین تعهد سازمانی معلمان راهنمایی و متوسطه  85

نمودار شماره4-14 تفاوت میانگین عملکرد شغلی  معلمان راهنمایی و متوسطه   86

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید