انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

روان‌شناسی در آغاز، بیشتر بر هیجان‌های منفی تمرکز داشت؛ اما در قرن 21 متوجه این شد که انسان بایستی انرژی عقلانی خود را صرف جنبه‌های مثبت تجربه‌اش کند (سلیگمن و سیکزنت میهالی ، 2000). در دهه‌های اخیر، برخی از صاحب‌نظران توجه خود را به نشانگرهای مثبت بهزیستی معطوف ساخته‌اند و تلاش می‌کنند تا بحث‌های همگانی و سیاست گذاری‌ها را به سمتی که موجب اعتلای سطح سلامت شود، هدایت کنند (آنتارامین، هوبنر و والیوس ، 2008). سازه‌ی بهزیستی یکی از سازه‌های مطرح‌شده در حوزه‌ی روان‌شناسی مثبت است که به لحاظ رابطه با دیگر سازه‌ها و همچنین به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از پیامدهای رفتاری – هیجانی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است (حجازی، صادقی و شیرزادی‌فرد، 1392).
در همین راستا، رضایت از زندگی به عنوان جنبه‌ی مهمی از بهزیستی موردتوجه قرارگرفته است. رضایت از زندگی عبارت است از: ادراک یا احساس کلی مثبت هر فرد، در مورد کیفیت زندگی‌اش (کرسینی ، 2002)؛ که به نتایج حاصل از مقایسه‌ی اهداف دست‌یافته، با اهداف آرمانی اشاره دارد و شامل تمام گستره و ابعاد زندگی است. در این تعریف، رضایت از زندگی به معنای رضایت از یک موقعیت خاص نیست بلکه به معنای رضایت از تمامی تجارب زندگی است. درواقع، به یک بهزیستی در تمام جوانب زندگی (اجتماعی، اخلاقی و…) اشاره دارد (آرسلان، هموتا و آسلو ، 2010).
رضایت از زندگی در کل، بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی اوست. به بیان دیگر هرچه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایت او کاهش می‌یابد. همچنین عوامل مختلفی از قبیل ثروت، مسکن، امنیت، دوستان، امید، سخت‌گیری، باورهای مذهبی، روابط و مدیریت خانواده، پیشرفت و موفقیت، روابط اجتماعی و تحصیل خودباوری و عزت نفس، به طور کلی سلامت افراد، بر میزان رضایت آن‌ها از زندگی تأثیر می‌گذارد (شانگاکوان، یو و لی ، 2012؛ به نقل از شهبازی، 1393). مطالعه‌ی ابوالقاسمی (1390) نشان داد رضایت از زندگی یکی از عواملی است که تحت تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی دانش آموز قرار می‌گیرد. همچنین مطالعه‌ی اسکات، شانن و کارولین (2004) نشان داد دانش آموزانی که رضایت بالایی از زندگی دارند تکالیف درسی خود را بهتر انجام می‌دهند و نیز در انجام دادن تکالیف، بیشتر به توانایی‌های شخصی خود می‌اندیشند تا به شانس و عوامل بیرونی (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391).
رضایت از زندگی دارای ابعاد گسترده‌ای است که علاوه بر خود فرد، اجزایی نظیر خانواده را نیز در برمی‌گیرد (داینر، سو، لوکاس و اسمیت ، 1999). حمایتی که فرد از خانواده دریافت می‌کند، پیش بینی کننده‌ی معناداری برای رضایت از زندگی اوست (لیزا و شین ، 2006). پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که بین برخی از ویژگی‌های خانواده (مثل رابطه‌ی مثبت والد – فرزند)، با رضایت از زندگی، رابطه وجود دارد (استورکسن، رویزم، موم و تامز ، 2005؛ سالدو و هوبنر ، 2006؛ سالدو و هوبنر،2004). نوجوانان دارای رضایت پایین از زندگی، عدم توافق والدین، تنیدگی‌های مرتبط به خانواده و تعارض با والدین را بیشتر تجربه می‌کنند (سالدو و هوبنر، 2006). تعارض با والدین نشانه‌ی وجود خلأ بین فرزندان و والدین آن‌هاست. در این وضعیت ناهمگون والدین، نوجوانان را ناسازگار می‌دانند و نوجوانان هم رفتار والدین خود را قبول ندارند (احمدی ،2002؛ به نقل از برجعلی، 1392). تحقیقات بسیاری رابطه تعارض با والدین، با عملکرد رفتاری و روان‌شناختی نوجوانان را موردبررسی قرار داده‌اند؛ که نشان‌دهنده وجود ارتباط دوسویه میان تعارضات والد – نوجوان و رفتارهای مشکل‌دار نوجوان است (برانجی، وان دورم، والک و میوس ، 2009).
همچنین کیفیت رابطه‌ی والد – فرزند، الگوی ارتباطی خانواده و رفتار والدین می‌تواند در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی‌هایش مؤثر باشد. یکی از متغیرهایی که از تعاملات در خانواده اثر می‌پذیرد، خودپنداره است(جوکلاوا و اولریکایوا ، 2011). خود پنداره به معنای نگرش، ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد (بیابانگرد، 1390) و خودپنداره‌ی تحصیلی فرایند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره‌ی متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی می‌باشد (جی و دیگران ، 2010؛ به نقل از غفاری و ارفع بلوچی، 1390). خودپنداره‌ی تحصیلی دانش آموز درباره داشتن یا نداشتن توانایی برای اعمال کنترل بر یادگیری و فعالیت‌های پیشرفت خود، نقش زیادی دارد. در حقیقت اگر فرد خودپنداره‌ی نسبتاً ثابت و روشن هم به صورت کلی و هم در بعد خودپنداره تحصیلی داشته باشد و به درک درستی از خود برسد، در نهایت منجر به عملکرد تحصیلی بهتری خواهدشد (نیکدل، کدیور، فرزاد، عربزاده و کاووسیان، 1391).
هر چند مطالعه‌ای در خصوص رابطه‌ی رضایت از زندگی و خودپنداره‌ی تحصیلی یافت نشد؛ اما نتایج پژوهش استوبر و استوبر (2009) نشان داد که رضایت از زندگی با قلمروهای مختلف تحصیلی، شغلی و… رابطه معنادار دارد. مطالعه لونگ و زانگ (2000) نشان داد ادراک ذهنی نوجوانان از رضایت از زندگی، با ابعاد مختلف خودپنداره، رابطه مثبت دارد. مارکوویتز (2001) دریافت که خودپنداره و رضایت از زندگی، رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. همین‌طور چانگ، برید چانگ، استوارد و او (2003) به این نتیجه رسیدند که خودپنداره اجتماعی پیش بینی کننده‌ی قوی رضایت از زندگی در میان نوجوانان است.
با توجه به مباحث نظری و نتایج پژوهش‌های مطرح‌شده، بررسی رابطه‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان، نتایج مفید و مؤثری در جنبه‌ی کاربردی و نظری در‌بر‌خواهد داشت.
بیان مسئله
بهزیستی ذهنی یکی از نگرانی‌های اساسی بشر است (استیل، اشمیت و شولتز ،2008). سازه‌ی بهزیستی و به تبع آن رضایت از زندگی به عنوان یکی از سازه‌های روان شناسی مثبت که هم به لحاظ رابطه با دیگر سازه‌ها و هم به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از پیامدهای رفتاری – هیجانی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است (حجازی و همکاران، 1392). رضایت از زندگی، از شاخص‌های مهم و سازنده‌ی کیفیت زندگی است و نگرش فرد و ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه‌های زندگی، مانند زندگی خانوادگی و تجربه‌ی آموزشی است (لوکاس و اسمیت ، 1999؛ به نقل از مرادیان فرد، 1392).

مقدمه…………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………….. 6
هدف‌های پژوهش……………………………………………………………….. 7
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………… 8
تعریف‌های نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات……………………………. 8
تعریف‌های نظری………………………………………………………………… 8
تعریف‌های عملیاتی…………………………………………………………….. 9

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: ادبیات تحقیق

آغاز توجه به بهزیستی
در چند دهه‌ی اخیر و با پیدایش رویکرد روان‌شناسی مثبت، تغییرات بسیاری در تحقیقات روان‌شناختی صورت گرفت؛ علاقه به تحقیق در این حیطه افزایش یافت (شوگرن، لوپز، ویماید، لیتل و پرس‌گروو ، 2006) و گرایش پژوهش‌ها برای تبیین پدیده‌های روان‌شناختی، به سمت توانایی‌ها و ویژگی‌های مثبت انسان سوق پیدا کرد (حجازی و همکاران ، 1392). این شاخه‌ی جدید از روان‌شناسی اساساً به مطالعه‌ی علمی توانمندی‌ها، شادمانی و بهزیستی ذهنی انسان (اشنایدر و لوپز ، 2007؛ به نقل از شیخی و همکاران ، 1389) و موضوع نسبتاً جدیدتر رضایت از زندگی و رویکردهای لذت‌گرا و سعادت گرا (کار ، 2004؛ ترجمه‌ی شریفی و نجفی‌زند، 1387)، می‌پردازد.
سازمان بهداشت جهانی نیز، سلامت را به‌عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی، و نه صرفاً نبود بیماری تعریف کرده است. این سازمان، سلامت روانی را نیز به‌عنوان«حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانایی‌های خود را می‌شناسد، می‌تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنارآید، به نحو پرثمر و مولدی کار کندو برای اجتماع خویش مفید باشد» تعریف می‌کند (جوشنلو، رستمی و نصرت‌آبادی، 1385).
با توجه به نقش تعیین کننده‌ی بهزیستی در تعیین و تبیین کنش وری روان شناختی بهینه در افراد، شواهد تجربی مختلف، مطالعه‌ی نظامدار عوامل تبیین کننده‌ی الگوی تجارب هیجانی مثبت و منفی را به مثابه‌ی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی خود تعریف کرده است (هوبنر، سالدو، اسمیت و مک نایت ، 2008).

تعریف بهزیستی
سازه‌ی بهزیستی معمولاً تحت عنوان بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی موردبررسی قرار می‌گیرد (حجازی و همکاران، 1392). بهزیستی ذهنی عبارت است از ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و تعادل داشتن بین حالات عاطفی مثبت و منفی. مدلی سه مؤلفه‌ای (و در برخی موارد با مشترک دانستن دو مؤلفه عاطفی ، مدل دومؤلفه‌ای) برای مفهوم بهزیستی پیشنهادشده است که عبارت است از: 1) عاطفه مثبت، 2) عاطفه منفی، 3) مؤلفه شناختی رضایت از زندگی (داینر 2000، به نقل از سلطانی‌زاده، ملک‌پور و نشاط‌دوست، 1391).
بهزیستی ذهنی شامل اصول مهمی است که بر همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سلامت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی) تأثیرمی‌گذارد (برجز، نیآجی و زاف ، 2002؛ به نقل از پیوسته‌گر، دستجردی و دهشیری، 1389).

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف
باید گفت که بهزیستی مفهومی انتزاعی و چندبعدی است که دارای فرضیه‌های متعددی است وعوامل بسیاری در تأمین بهزیستی افراد با یکدیگر تعامل دارند. در این‌جا به دلیل این‌که مدل بهزیستی ریف، مدلی جامع و دربرگیرنده‌ی متغیرهای پژوهش حاضر است، موردبررسی قرارمی‌گیرد.
مدل ریف شش بعد کارکرد روان شناسی مثبت که بهزیستی را احاطه کرده‌اند، در برمی‌گیرد. این شش بعد عبارت‌اند از:
– خویشتن پذیری، که شامل ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته‌اش‌است. (این بعد به دلیل ارزیابی فرد از خودش، می‌تواند با خودپنداره که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط باشد)
– روابط مثبت با دیگران، اشاره به داشتن روابط پاداش‌دهنده با دیگران و کیفیت این رابطه دارد. (این بعد با رابطه‌ی بین والدین و فرزندان و تعارض والد – فرزند که یکی از متغیرهای پژوهش حاضر است، مرتبط است)
– استقلال، که به عنوان احساس خودمختاری تعریف شده است. این تعریف به شکل ساده به استقلال و توانایی تنظیم رفتارها، اشاره دارد.
– تسلط بر محیط، که اشاره به ظرفیت مدیریت مؤثر زندگی و دنیای اطراف دارد.
– هدف در زندگی، که به عنوان این باور که زندگی فرد هدفمند و بامعناست، تعریف شده است.
– رشد شخصی، به معنی رشد توانایی‌های باالقوه و بالفعل ساختن آن‌هاست(علیزاده، 1392).

بخش اول: رضایت از زندگی………………………………………………………. 11
آغاز توجه به بهزیستی…………………………………………………………….. 11
تعریف بهزیستی……………………………………………………………………. 12
ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف……………………………………………….. 13
تعریف رضایت از زندگی…………………………………………………………….. 13
عوامل مرتبط با رضایت از زندگی…………………………………………………… 15
رضایت از زندگی و نوجوانی………………………………………………………… 18
رویکردهای نظری رضایت از زندگی……………………………………………….. 20
پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی………………………………………. 23
بخش دوم: تعارض والد – فرزند……………………………………………………… 27
نوجوانی………………………………………………………………………………. 27
اهمیت رابطه‌ی والد و نوجوان………………………………………………………. 28
تعریف تعارض…………………………………………………………………………. 29
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض………………………………………………………. 29
اشکال تعارض………………………………………………………………………… 31
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند…………………………………. 32
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند………………………………………. 35
بخش سوم خودپنداره‌ی تحصیلی………………………………………………… 38
خود، خودپنداره، خود آرمانی……………………………………………………… 38
اهمیت مفهوم خود و خودپنداره………………………………………………….. 39
جوانب مختلف خود پنداره…………………………………………………………. 40
خودپنداره‌ی تحصیلی …………………………………………………………….41
عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی تحصیلی………………………………………….. 42
دیدگاه‌های نظری در مورد خودپنداره………………………………………….. 42
پیشینه پژوهشی درباره خود پنداره تحصیلی………………………………… 47

فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق

این فصل مربوط به روش‌شناسی تحقیق است و اطلاعات جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، روش تحقیق و ابزار تحقیق در آن بررسی می‌شود.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. تحقیق در موقعیت طبیعی و بدون دست‌کاری انجام‌شده است. در این پژوهش تعارض والد- فرزند و خودپنداره تحصیلی به‌عنوان متغیر پیش‌بین و رضایت از زندگی به‌عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته‌شده است. برای تحلیل یافته‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول (راهنمایی) شهرستان نمین بودند که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند.
گروه نمونه و روش نمونه‌گیری
نمونه این پژوهش 300 نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول (راهنمایی) شهرستان نمین بوده‌، که پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص، تعداد 293 پرسشنامه‌ی باقی مانده‌است. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای بوده‌است.
روش اجرای تحقیق
ابتدا از بین مدارس متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان نمین، پنج مدرسه به صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و از بین پایه‌های تحصیلی نیز، پایه‌ی سوم به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس پرسشنامه‌های پژوهش بر روی گروه نمونه اجراشده و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل‌شده است.

روش تجزیه‌وتحلیل نتایج
در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
ابزار تحقیق
مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) :
این پرسشنامه توسط داینر، امونز، لارسن و گریفین (1985) ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 5 سؤال است. برای هر سؤال 7 گزینه از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق وجود دارد که گزینه کاملاً مخالف معادل نمره 1 و گزینه کاملاً موافق، معادل نمره 7 است. ازاین‌رو دامنه نمره‌های این مقیاس از نمره 5 تا 35 نوسان دارد. نمرات بالاتر نشان‌دهنده رضایت بیشتر از زندگی است. در خصوص اعتبار این مقیاس نیز ضریب آلفا برابر 87/0 و ضریب باز آزمایی آن، برابر 82/0 گزارش‌شده است. پایایی (آلفای کرونباخ برابر 85/0) و روایی (به شیوه همگرا و افتراقی) مطلوبی برای مقیاس گزارش کردند (داینر، هوویتز و امن ، 1985).
بیانی، محمد کوچکی و گودرزی (1386) نیز، این مقیاس را بر روی نمونه‌ای از 109 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر اعتبار مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آوردند. اعتبار این مقیاس به روش باز آزمایی 69/0 به دست آمد. روایی سازه نیز از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد OHI و فهرست افسردگی بک BDI برآورد شد که با فهرست شادکامی همبستگی مثبت و با فهرست افسردگی بک، همبستگی منفی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی یک مقیاس مفید در پژوهش‌های روان‌شناختی ایرانی است. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 761/0 محاسبه شده است.

پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)
نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، جی مورلند و اندرشوبل در سال 1983 باهدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز 15 سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال ، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط اشتراوس تهیه‌شده است.
پنج سؤال اول پرسشنامه، استدلال و پنج سؤال دوم، پرخاشگری کلامی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد. این پرسشنامه توسط زابلی در سال 1391 بر روی 46 نفر اجرا گردید و اعتبار آن برای کل آزمون 74/0 و برای خرده مقیاس استدلال 58/0، پرخاشگری کلامی 65/0 و پرخاشگری فیزیکی 82/0 گزارش نمود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر: تعارض فرزند 649/0 و تعارض مادر 639/0 محاسبه شده است.
دامنه نمرات برای هر مقیاس بین 5 تا 25 است. نمره 5 نشان‌دهنده عدم تعارض در رابطه و نمره 25 نشان‌دهنده بیشترین تعارض است. دامنه نمرات برای کل آزمون بین 15 تا 75 است که نمره 15 نشان‌دهنده عدم تعارض و نمره 75 نشان‌دهنده وخیم بودن رابطه است. سؤال‌های پرسشنامه دارای پنج درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می‌دهند.
نمرات بالا در هر مقیاس نشان‌دهنده تعارض در آن مقیاس است. پنج سؤال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می‌سنجد به طریقه معکوس نمره گزاری می‌شود (ثنایی، 1387).

روش تحقیق……………………………………………………………………….52
جامعه آماری ………………………………………………………………………52
گروه نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………….. 52
روش اجرای تحقیق…………………………………………………………….. 53
روش تجزیه‌وتحلیل نتایج……………………………………………………….. 53
ابزار تحقیق………………………………………………………………………. 53
مقیاس رضایت از زندگی (SWLS):ا…………………………………………… 53
پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)ا……………………………………………. 54
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه………………………………….. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

آمار توصیفی……………………………………………………………………. 57
آمار استنباطی ………………………………………………………………….57

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض والد – فرزند و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها است.
نتایج تحقیق نشان داد که:
فرضیه اول: بین خودپنداره تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد که با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر معنادار است. این یافته با مطالعه لونگ و زانگ (2000) هماهنگ است؛ که نشان داد ادراک ذهنی نوجوانان از رضایت از زندگی، با ابعاد مختلف خودپنداره، رابطه مثبت دارد. همچنین بامطالعه مارکوویتز (2001) هماهنگ است که نشان داد خودپنداره و رضایت از زندگی، رابطه متقابلی با یکدیگر دارد. همین‌طور بامطالعه چانگ، برید چانگ، استوارد و او (2003) همسو می‌باشد؛ که نشان داد خودپنداره اجتماعی پیش بینی کننده قوی رضایت از زندگی، در میان نوجوانان است.
در تبیین این نتیجه باید گفت که خودپنداره‌ی تحصیلی مثبت فرد نه‌تنها می‌تواند در تحصیل وی تأثیر بگذارد، بلکه این تصور عاملی مثبت در جهت رسیدن به کمال مطلوب نیز هست و برعکس دانش آموزانی که احساس خوبی راجع به توانایی‌های خود ندارند، به‌ندرت در فعالیت‌های تحصیلی خود موفق هستند (پرکی، 1970؛ ترجمه میرکمالی، 1378). داشتن خودپنداره تحصیلی مثبت سبب کارکرد بهتر در فعالیت‌های آموزشی شده و درنتیجه احساس کرامت و ارزشمندی در پی دارد و همین منجر به دوری دانش‌آموز از بسیاری لغزش‌ها و اشتباهات می‌شود. چراکه کسی که احساس ارزش درونی و کرامت می‌کند، می‌کوشد تا همواره عزت‌نفس خود را حفظ کرده و خودپنداره مثبت خود را تثبیت نماید. مفهوم عزت‌نفس بسیار نزدیک به مفهوم خودپنداره است. نتایج مطالعات آرسلان، هموتا و آسلو (2010) نشان داد که بین عزت‌نفس و رضایت از زندگی همبستگی مثبتی وجود دارد.
خودپنداره مثبت تحصیلی همچنین، می‌تواند به احساس خودکارآمدی تصوری بالا منجر گردد (میکائیلی و همکاران ، 1391). لذا با توجه به مبانی نظری می‌توان گفت: خودکارآمدی، خوش‌بینی را در فرد شکل می‌دهد، خوش‌بینی به‌طور مؤثری جنبه‌های مختلف سلامت روانی را پیش بینی کرده و درنهایت به رضایت از زندگی منجر می‌شود (کارادماس ، 2006). همچنین طبق نظر ریف ارزیابی مثبت فرد از خودش و گذشته‌اش یکی از ابعاد بهزیستی است(علیزاده، 1392). بر همین اساس خودپنداره‌ی مثبت، به لحاظ نظری نیز تضمینی برای بهزیستی محسوب می‌شود.
فرضیه دوم: بین تعارض والد – فرزند با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد که با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر معنادار است. این یافته با مطالعه والش، هارل فیش و فوگل گرنولد (2010) همسو است که نشان داد رابطه با والدین می‌تواند بهزیستی روانی نوجوانان را پیش بینی نماید. همین‌طور بامطالعه لیزا و شین (2006) هماهنگ است که دریافتند جوانان، خانواده خود را به‌عنوان مهم‌ترین کمک به رضایت از زندگی خود می‌دانند. همچنین بامطالعه پیکو و هاموای (2010) هماهنگ است که نشان داد پدر و مادر عامل مرتبط مهمی با بهزیستی نوجوانان، هستند.
در تبیین این یافته می‌توان گفت که به لحاظ نظری روابط مثبت با دیگران و کیفیت این رابطه یکی از ابعاد بهزیستی از دیدگاه ریف، محسوب می‌شود(دینر و سو، 2000؛ ترجمه‌ی غضنفری و هاشمی آذر، 1389). ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی هویت، و کمال انسان و مبنای اولیه‌ی پیوند وی با دیگران است؛ درحالی‌که ارتباطات غیر مؤثر مانع شکوفای انسان شده و روابط را تخریب می‌کند. اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباطات میان فردی تشکیل می‌دهد (دیباجی فروشانی، امامی پور و محمودی، 1388) همچنین ارتباطات به عنوان یک منبع اصلی خود‌ارزشمندی و رضایت از زندگی به شمار می‌آید (حاجی حسنی، اعتمادی و آرین، 1391). همان‌طور که روابط بین فردی مثبت می‌تواند رضایت از زندگی را پیش بینی نماید، وجود تعارض در روابط هم می‌تواند کاهش رضایت از زندگی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه والدین مهم‌ترین نقش را در زندگی فرزندان خود دارند؛ درنتیجه وجود تعارض و کشمکش بین والدین و فرزندان می‌تواند جوانب مختلف زندگی فرزند را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، در دوره‌ی نوجوانی به دلیل ظهور نیازهای جدید در نوجوانان و تفاوت در نیازهای نوجوانان و والدینشان و تلاش هر یک از طرفین بر کنترل دیگری، مخالفت‌ها و تعارض‌ها بیشتر می‌شود. تا جایی‌که این تعارض‌ها سبب از بین رفتن فضای محبت و صمیمیت بین والدین و فرزند شده، فاصله‌ی عاطفی بین آن‌ها به وجود می‌آورد و آرامش روانی نوجوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درنهایت سبب کاهش کیفیت زندگی نوجوان شده و رضایت از زندگی او را کاهش می‌دهد.

بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………… 64
محدودیت‌هاوپیشنهاد‌ها……………………………………………………….. 70
محدودیت‌ها……………………………………………………………………… 70
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………….. 70
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………….. 70
فهرست منابع……………………………………………………………………. 72
منابع فارسی…………………………………………………………………….. 73
منابع انگلیسی…………………………………………………………………..: 80
پیوست‌ها…………………………………………………………………………. 86
پرسشنامه‌ی رضایت از زندگی………………………………………………… 87
پرسشنامه‌ی خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه…………………………………. 88
پرسشنامه‌ی تعارض والد – فرزند……………………………………………… 89
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………91

Abstract:
The purpose of present research was study on relationship between child-parent conflict and student’s academic self- concept with their life satisfaction. Method of research was correlation studies. The study population was all of male and female students in junior high school in Namin. The sample were 293 students of third graders that selected by using multistage cluster sampling method. research instrument were Satisfaction With Life Scale (SWLS),Yi- Hsin Chen School self-concept inventory and Confilict Tactics Scales (CP). The data were analyzed with Pearson correlation and multiple regression methods. The results showed there was positive relationship between academic self- concept with student’s life satisfaction and there was negative relationship between child-mother conflict with student’s life satisfaction. Also there was meaningful relationship between mother and child’s verbal aggression and violence scales with student’s life satisfaction. There was relationship between child’s reasoning tactics with their life satisfaction; but there was not relationship between mother’s reasoning tactics with child’s life satisfaction. The result of multiple regression showed that academic self- concept and mother’s verbal aggression are able for prediction the student’s life satisfaction. Ather predictor variables are not able for prediction the student’s life satisfaction.Based on the results of the current study, it is concluded that attemptsto form positive academic self-concept and reduce conflicts between parent-child among adolescents have important contributions to their life satisfactionبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.