چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران دوره آموزش متوسطه استان کرمانشاه در موردآمادگی برای اجرای آموزش های الکترونیکی  می باشد.و ازنوع توصیفی- پیمایشی است.

جامعه مورد بررسی، دبیران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراکز پیش دانشگاهی آموزش وپرورش استان کرمانشاه که مشتمل بر  5200 نفر است می باشند، که با روش نمونه گیری تصادفی

358 نفرنمونه تحقیق را تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد،البته از مطالعات کتابخانه ای نیز استفاده شده است.در پرسشنامه از طیف   5درجه ای  لیکرت استفاده شده است. محقق طی   6 پرسش عوامل: آمادگی نیروی انسانی،فنی

وتجهیزاتی،مالی،نگرشی،قوانین ومقررات مورد نیاز و چگونگی اجرای آموزش های الکترونیکی را از دیدگاه دبیران این استان مورد بررسی قرار می هد. محقق با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی و بوسیله نرم افزار spssبه تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته است. نتایج بدست آمده به این قرار است که قابلیت اجرای سیستم آموزش های الکترونیکی از نظر آمادگی نیروی انسانی در حد مطلوبی نیست چنانکه 8/73درصد پاسخ دهندگان معتقدند دبیران دوره های قبل از خدمت را در این خصوص نگذرانده اند و7/47درصد هم ابراز نمودند که کارگاههای رایانه از یک متخصص جهت هدایت ونظارت بر سیستم ها برخوردار نیستند. و83درصد معتقدند که دبیران با کاربری ابزار اجرای آموزش های الکترونیکی آشنایی ندارند.در خصوص امکانات سخت افزاری ونرم افزاری نیز وضعیت این استان در برخی از عامل ها  نامطلوب می باشد، از جمله 4/62درصد ابراز نمودند که امکانات سخت افزاری مدارس در حد مطلوبی نیست و4/86درصد هم امکانات نرم افزاری مدارس را نامطلوب دیده اند.در خصوص فاکتور مالی نیز 9/84درصد سرمایه گذاری برای تجهیز مدارس را نامطلوب دانسته اند و5/85درصد هم حمایت بخش خصوصی را در این زمینه نامطلوب دانسته اند.

در مورد عامل انگیزه ی معلمان، نیز 1/86درصد معتقدند در صورت برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، دبیران حاضر به اجرای این شیوه آموزشی در مدارس هستند و4/76درصد هم تقاضای دانش آموزان را عامل علاقه خود به این شیوه آموزشی دانسته اند. در مورد عامل قوانین ومقررات ،

3/86درصد ابراز نمودند که قوانین ومقررات روشنی در این زمینه وجود ندارد و در پاسخ به سؤال ششم 8/85درصد پاسخ دهندگان معتقدند این شیوه آموزشی به صورت جزء مکمل آموزش های سنتی در آید بهتر است.

آموزش الکترونیکی-دوره متوسطه-آمادگی نیروی انسانی-آمادگی تجهیزاتی، د

فهرست مطالب

 عنوان                       صفحه    

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………….3

3-اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………….. 5

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….7

1-4-1- هدف کلی ……………………………………………………………………………………7

1-4-2-اهداف ویژه…………………………………………………………………………………….7

1-5-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………….8

5-2قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………..8

1-6- پرسش های  تحقیق……………………………………………………………………….. 8

1-7-تعریف مفاهیم ومتغیر ها……………………………………………………………………. 9

7-1تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………… 9

1-7-2-تعریف متغیر ها…………………………………………………………………………… 10

فصــــل دوم:

مبانی نظری  و پیشین هی تحقیقاتی

1-مقدمه………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری……………………………………………………………………………………. 14

اصول راهنمای آموزش ساختارگرایانه………………………………………………………..15

اهمیت آموزش الکترونیکی………………………………………………………………….. 17

2-3-پیشینه ی آموزش الکترونیکی……………………………………………………….   18

2-3-1 پیشینه ی آموزش های الکترونیکی درجهان  ……………………………………..18

2-3-2 پیشینه ی آموزش های الکترونیکی درایران………………………………………..20

2-4 -تعاریف آموزش الکترونیکی ………………………. 23

2-5-فناوری های ارتباطی آموزشی………………………………………………….. 28

2-5-1 پست الکترونیکی………………………………………………………………. 28

2-5-2 شبکه گسترد هی جهانی……………………………………………………  28

5-3چند رسان ها یها………………………………………………………………….. 29

2-5-4-پخش ماهوار های…………………………………………………………….. 30

  • 5-5ویدیو کنفرانس……………………………………………………………… 31

2-6- شیو ههای آموزش الکترونیکی ………………………………………………. 32

2-7-زیر ساخ تهای آموزش الکترونیکی…………………………………………….. 34

2-7-1زیر ساخت های نرم افزاری………………………………………………….. 34

7-2مفاد آموزشی……………………………………………………………………. 34

2-7-3-رشته های آموزشی………………………………………………………… 36

2-7-4-شیوه های جذب دانش آموز…………………………………………………36

2-7-5شیوه های ارزیابی دانش آموز……………………………………………….36

2-7-6ارتباطات اجتماعی………………………………………………………….. 37

2-8-مراحل پیاده سازی آموزش الکترونیکی …………………………………….37

8-1مرحله اول: آماده شدن برای آموزش الکترونیکی………………………… 38

2-8-2-مرحله دوم: تعیین استراتژی……………………………………………. 38

8-3مرحله سوم: انتخاب فناوری و محتوا…………………………………….40

4-مرحله چهارم: معرفی و ارائه آموزشی الکترونیکی به همه افراد سازمان….. 42

2-8-5- مرحله پنجم: گسترش پیاده سازی سیستم به همه مؤسسات وابسته ….43

2-8-6-مرحله ششم: ارزیابی و گزارش کردن نتایج پیاده سازی سیستم………….. 44

9 نقش معلم در آموزش الکترونیکی…………………………………………..45

2-9-1-جنبه آموزشی…………………………………………………………… 45

2-9-2-جنبه اجتماعی…………………………………………………………. 46

2-9-3-جنبه مدیریتی  ………………………………………………………… 46

2-9-4-جنبه فنی………………………………………………………………. 47

2-10-نقش معلمان در محیط های یادگیری شبکه ای ………………….. 47

11-نقش دانش آموز در یادگیری الکترونیکی………………………………..48

2-12- شیوه های مختلف تعلیم و یادگیری ………………………………..51

13-اصول تعامل در آموزش………………………………………………….. 52

2-13-1-تعامل با محتوا………………………………………………………  52

2-13-2-تعامل با دیگر دانش آموزان………………………………………… 53

2-13-3-تعامل با معلم……………………………………………………….. 53

2-14-اهمیت ارتباط در آموزش الکترونیکی ………………………………. 55

2-15-انواع یادگیری…………………………………………………………. 55

16-دامنه های آموزش الکترونیکی………………………………………… 57

2-16-1-آموزش بر پایه وب……………………………………………………57

2-16-2-آموزش مبتنی بررایانه……………………………………………… 57

16-3آموزش از طریق تلفن همراه…………………………………………….58

2-17- کاربرد رایانه در آموزش وپرورش……………………………………….58

2-17-1-مدیریت مدرسه محور………………………………………………. 58

2-17-2-بودجه…………………………………………………………………. 59

2-17-3-صورت موجودی………………………………………………………. 59

2-17-4-سوابق دانش آموزان………………………………………………… 59

2-17-5-سوابق معلمان………………………………………………………. 60

2-17-6-ارتباطات………………………………………………………………. 60

2-17-7-کتابخانه……………………………………………………………… 61

2-17-8-حقیقت مجازی……………………………………………………… 61

17-9— پژوهش عمل نگر…………………………………………………….. 62

10-ذخیره سازی داده ها…………………………………………………….. 62

2-17-11-تجزیه وتحلیل آماری……………………………………………….  62

12-مدرسه مجازی……………………………………………………………. 63

زیرساخ تهای ضروری برای آموزش الکترونیکی……………………………63

مزایا و معایب آموزش الکترونیکی……………………………………………65

2-19-1-مسایل فنی…………………………………………………………. 67

2-19-2- حجم کاری…………………………………………………………… 67

2-19-3-انگیزه………………………………………………………………….. 68

20-تفاو تهای آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی………………………. 68

2-20-1- شیوه ارائه دروس به دانشجو………………………………………68

2-20-2- تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده……………………………………69

3-شیوه گنجانده تعامل……………………………………………………… 69

2-20-4- دسترسی به منابع اطلاعاتی……………………………………. 69

2-20-5-تغییر نگرش و دانش………………………………………………….70

2-20-6-مدیریت………………………………………………………………….70

21-کاست یها و نقاط ضعف …………………………………………………. 71

1-چنداشتباه در استفاده از آموزش الکترونیکى …………………………… 73

2-21-1-1-عدم حمایت مدیریت ارشد سازمان در مراحل خرید و اجراى مداوم..73

2-21-1-2-محتواى آموزشى خسته کننده و ضعیف……………………………..74

2-21-1-3-فنآورى که کاربرد آن سخت بوده و غیرمطمئن باشد……………….. 74

42-21-1-4- فرهنگى که پذیراى آموزش الکترونیکى نباشد……………………..75

2-21-1-5-عینیت نیافتن آموزش الکترونیکى همراه با نتایج قابل انداز هگیرى.. 75

عنوان                       صفحه

2-22-مزایای فراگیری الکترونیکی از دیدگاه فراگیران و مربیان آموزشی……………75

2-22-1 فراگیرندگان…………………………………………………………………….. 75

2-22-2 مربیان آموزشی…………………………………………………………………. 76

23-مزایای فراگیری الکترونیکی برای سازمان ………………………………………. 77

2-24  پیش فرض هایی برای یادگیری الکترونیکی……………………………………79

25-پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………….. 81

2-25-1-تحقیقات انجام شده در داخل………………………………………………. 81

25-2تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………… 85

2-25-3-جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………. 88

فصــــل سوم:روش تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………. 91

2-روش تحقیق……………………………………………………………………….. .91

جامعه آماری…………………………………………………………………………… 92

نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………….. 92

5-ابزار وروش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………93

3-6- نحوه اجرا و نمونه گذاری…………………………………………………….. 94

7-روایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………94

پایایی تحقیق……………………………………………………………………….. 95

روش تجزیه و تحلیل داد هها………………………………………………………. 95

فصــــل چهارم: تجزیه و تحلیل داد هها

مقدمه………………………………………………………………………………. 97

ویژگ یهای عمومی آزمودن یها………………………………………………….. 98

3-تجزیه و تحلیل پرسش ها……………………………………………………… 136

4-3-1 سؤال اول …………………………………………………………………. 137

سؤال دوم………………………………………………………………………….. 138

سؤال سوم…………………………………………………………………………. 139

4-3-4- سؤال چهارم………………………………………………………………. 140

4-3-5 سؤال پنجم…………………………………………………………………. 141

4-3-6- سؤال ششم………………………………………………………………. 142

فصل پنجم :

بحث ونتیجه گیری، محدودیت ها و  پیشنهادات

5-1- بحث و نتیج هگیری……………………………………………………………………….. 144

5-1-1- سؤال اول…………………………………………………………………………………. 145

5-1-2- سؤال دوم………………………………………………………………………………… 146

5-1-3- سؤال سوم……………………………………………………………………………… 146

5-1-4- سؤال چهارم…………………………………………………………………………….. 146

5-1-5 سؤال پنجم……………………………………………………………………………….. 147

5-1-6 سؤال ششم…………………………………………………………………………….. 148

5-2-محدودیتها…………………………………………………………………………………… 149

5-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………. 150

3-1پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………….. 150

5-3-2-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………….. 151

-ضمائم………………………………………………………………………………………….. 152

-فهرست منابع…………………………………………………………………………………… 156

فهرست جداول

                  عنوان                       صفحه

2-1تفاوت دو مکتب رفتار گرا وساختار گرا در خصوص یادگیری………………16

2-2 اقدامات انجام شده برای توسعه فاوا در آموزش وپرورش……………….21

2-3 مزایا ومحدودیت های روش ها وابزارها…………………………………….29

2-4 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از آموزش…………. 41

2-5 نق شها و مسئولی تها در آموزش الکترونیک…………………………… 49

2-6روش های تأمین محتوای آموزشی………………………………………..54

2-7 انواع تعامل در سیستم آموزشی………………………………………… 56

2-8 مقایسه  سیستم های آموزشی……………………………………….. 71

3-1جامعه آماری تحقیق………………………………………………………  92

4-1توزیع فراوانی ودرصد جنسیت آزمودنی ها……………………………….98

4-2 توزیع فراوانی ودرصدمیزان تحصیلات آزمودنی ها……………………….99

4-3 توزیع فراوانی ودرصد میزان سن ازمودنی ها………………………….100

4-4سوال1-1پرسشنامه……………………………………………………. 101

4-5 سوال1-2پرسشنامه…………………………………………………… 102

4-6 سوال1-3پرسشنامه…………………………………………………… 103

4-7سؤال1-4پرسشنامه…………………………………………………….. 104

4-8 سؤال1-5پرسشنامه……………………………………………………. 105

4-9سؤال1-6پرسشنامه……………………………………………………. 106

4-10 سؤال2-7پرسشنامه…………………………………………………… 107

4-11سؤال2-8پرسشنامه………………………………………………………..

4-12سؤال2-9پرسشنامه…………………………………………………………….

4-13سؤال2-10پرسشنامه…………………………………………………………..

4-14سؤال2-11پرسشنامه………………………………………………………….

4-15سرال2-12پرسشنامه…………………………………………………………

4-16سؤال2-13پرسشنامه………………………………………………………….

4-17سؤال3-14پرسشنامه………………………………………………………….

فهرست جداول عنوان                       صفحه

4-18سؤال3-15پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-19سؤال3-16پرسشنامه……………………………………………………………………..

4-20سؤال3-17پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-21سؤال4-18پرسشنامه……………………………………………………………………

4-22سؤال4-19پرسشنامه………………………………………………………………….

4-23سؤال4-20پرسشنامه……………………………………………………………………

4-24سؤال4-21پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-25سؤال4-22پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-26سؤال4-23پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-27سؤال5-24پرسشنامه……………………………………………………………………

4-28سؤال5-25پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-29سؤال5-26پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-30سؤال5-27پرسشنامه……………………………………………………………………..

4-31سؤال6-28پرسشنامه………………………………………………………………………

4-32سؤال6-29پرسشنامه………………………………………………………………………

4-33سؤال6-30پرسشنامه………………………………………………………………………

4-34سؤال6-31پرسشنامه……………………………………………………………………….

4-35سؤال6-32پرسشنامه………………………………………………………………………..

4-36سؤال6-33پرسشنامه………………………………………………………………………..

4-37سؤال6-34پرسشنامه…………………………………………………………………………

4-38سؤال6-35پرسشنامه………………………………………………………………………….

4-39خروجی آزمون خی دو برای پرسش اول……………………………………………..137

خروجی آزمون خی دو برای پرسش دوم……………………………………………..138

خروجی آزمون خی دو برای پرسش سوم……………………………………………139

خروجی آزمون خی دو برای پرسش چهارم…………………………………………140

خروجی آزمون خی دو برای پرسش پنجم…………………………………………..141

خروجی آزمون خی دو برای پرسش ششم………………………………………….142

فهرست نمودار

               عنوان                  صفحه

نمودار 4 – 1: جنسیت آزمودن یها……………………………………………………………..

نمودار 4 – 2: تحصیلات آزمودن یها…………………………………………………………..

نمودار 4 – 3: سن آزمودن یها……………………………………………………………………

نمودار 4 – 4: مربوط به سئوال 1………………………………………………………………….101

نمودار 4 – 5: مربوط به سئوال 2…………………………………………………………………102

نمودار 4 – 6: مربوط به سئوال 3…………………………………………………………………103

نمودار 4 – 7: مربوط به سئوال 4………………………………………………………………….104

نمودار 4 – 8: مربوط به سئوال 5…………………………………………………………………105

نمودار 4 – 9: مربوط به سئوال 6………………………………………………………………….106

نمودار 4 – 10: مربوط به سئوال 7……………………………………………………………….107

نمودار 4 – 11: مربوط به سئوال 8……………………………………………………………….108

نمودار 4 – 12: مربوط به سئوال 9………………………………………………………………..109

نمودار 4 – 13: مربوط به سئوال 10…………………………………………………………….110

نمودار 4 – 14: مربوط به سئوال 11……………………………………………………………111

نمودار 4 – 15: مربوط به سئوال 12…………………………………………………………..112

نمودار 4 – 16: مربوط به سئوال 13……………………………………………………………113

نمودار 4 – 17: مربوط به سئوال 14…………………………………………………………..114

نمودار 4 – 18: مربوط به سئوال 15…………………………………………………………115

نمودار 4 – 19: مربوط به سئوال 16…………………………………………………………….116

نمودار 4 – 20: مربوط به سئوال 17……………………………………………………………..117

نمودار 4 – 21: مربوط به سئوال 18…………………………………………………………..118

نمودار 4 – 22: مربوط به سئوال 19……………………………………………………………119

نمودار 4 – 23: مربوط به سئوال 20…………………………………………………………..120

نمودار 4 – 24: مربوط به سئوال 21…………………………………………………………..121

نمودار 4 – 25: مربوط به سئوال 22…………………………………………………………….122

فهرست نمودار

               عنوان                  صفحه

نمودار 4 – 26: مربوط به سئوال 23…………………………………………………………..123

نمودار 4 – 27: مربوط به سئوال 24…………………………………………………………..124

نمودار 4 – 28: مربوط به سئوال 25…………………………………………………………..125

نمودار 4 – 29: مربوط به سئوال 26…………………………………………………………..126

نمودار 4 – 30: مربوط به سئوال 27……………………………………………………………127

نمودار 4 – 31: مربوط به سئوال 28……………………………………………………………128

نمودار 4 – 32: مربوط به سئوال 29……………………………………………………………129

نمودار 4 – 33: مربوط به سئوال 30…………………………………………………………..130

نمودار 4 – 34: مربوط به سئوال 31……………………………………………………………131

نمودار 4 – 35: مربوط به سئوال 32…………………………………………………………….132

نمودار 4 – 36: مربوط به سئوال 33…………………………………………………………..133

نمودار 4 – 37: مربوط به سئوال 34………………………………………………………….134

نمودار 4 – 38: مربوط به سئوال 35………………………………………………………….135

1-1 – مقدمه

آموزش های الکترونیکی امروزه مرز های زمان ومکان را در هم نوردیده است و بکار گیری آن در سیستم های آموزشی از مهمترین چالش ها در عرصه سازمان ها ی آموزشی در عصر آتی خواهد بود ((RoyaRad,2002p1. سیستم ها ی آموزشی که به کمک بستر ها یی ماننند اینترنت 0F،اینترانت 1F، 2اکسترانتF،شبکه جهانی وبیش 3 Fو… به ارائه آموزش می پردازند ، سیستم ها ی آموزش الکترونیکی می نامند. بی ترددی شناسایی ابعاد و طراحی سیستم آموزش الکترونیکی برا ی بکار گیری آن در نظام آموزش متوسطه کشور ،علاوه بر پاسخگو یی به نیاز ها ی روز افزون آموزشی، منجر به کاهش هزینه ها، افزایش اثر بخشی وکیفیت آموزش ویادگیری م ی گردد. رو ی هم رفته آموزش الکترونیکی اطلاعات زیادی را با تنوع منابع فراهم م ی کند ودسترسی دانش آموزان را به دانش بصورت مستمر افزایش می دهد. کیفیت خدمات را بهبود  میبخشد و به سرعت با برنامه ها واطلاعات دجدی خود را وفق می دهد (A.Gunasekaran,2002,p4). آنچه که ایدگریی الکترونیکی امروزه مدعی ارائه آن است، دسترسی به اطلاعات بیشتر نیست، بلکه شیوه بهتر برای پردازش، دریافت معنی وخلق مجدد اطلاعات است. یادگیری الکترونیکی روشی را برا ی ایدگریی مشارکتی رغی همزمان عملی می سازد که تا اندکی پیش در محیط های آموزشی مفهوم ی متناقض به نظر می درسی. ارزش یادگیری الکترونیکی دسترسی سریع تر آن به اطلاعات نیست، بلکه توانایی آن برا ی ارتباط وتفکر واز این رو ساختن معنی ومفهوم است (آرگریسون به نقل از عطاران،1383،ص.31).

آموزش الکترونیکی به مثابه رسای آموزش های مرسوم نیست. این روش به مدد قالب ها ی رسانه ای گوناگون ساختار آموزش ویادگیری را تغییر خواهد داد. این امر نیازمند برنامه ریزی ومطالعه دقیق و از پیش تعریف شده است، تا در اجرا با چالش های کمتری مواجه مباشی. با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی می باشد که دست خوش تغییرات اساسی شده است. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید این حوزه را متحول ساخته و تغییرات شگرفی را در این عرصه به وجود آورده است. با توجه به قابلیت های بسیار بالای این سیستم آموزشی و


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی ديدگاه دبيران دوره آموزش متوسطه استان كرمانشاه در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الكترونيكی در سال تحصيلی 89-

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید