چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي ديدگاه دبيران دوره آموزش متوسطه استان كرمانشاه در موردآمادگي براي اجراي آموزش هاي الكترونيكي  مي باشد.و ازنوع توصيفي- پيمايشي است.

جامعه مورد بررسي، دبيران زن و مرد مدارس متوسطه،هنرستان ها ومراكز پيش دانشگاهي آموزش وپرورش استان كرمانشاه كه مشتمل بر  5200 نفر است مي باشند، كه با روش نمونه گيري تصادفي

358 نفرنمونه تحقيق را تشكيل داده اند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد،البته از مطالعات كتابخانه اي نيز استفاده شده است.در پرسشنامه از طيف   5درجه اي  ليكرت استفاده شده است. محقق طي   6 پرسش عوامل: آمادگي نيروي انساني،فني

وتجهيزاتي،مالي،نگرشي،قوانين ومقررات مورد نياز و چگونگي اجراي آموزش هاي الكترونيكي را از ديدگاه دبيران اين استان مورد بررسي قرار مي هد. محقق با استفاده از آمار توصيفي واستنباطي و بوسيله نرم افزار spssبه تجزيه وتحليل داده ها پرداخته است. نتايج بدست آمده به اين قرار است كه قابليت اجراي سيستم آموزش هاي الكترونيكي از نظر آمادگي نيروي انساني در حد مطلوبي نيست چنانكه 8/73درصد پاسخ دهندگان معتقدند دبيران دوره هاي قبل از خدمت را در اين خصوص نگذرانده اند و7/47درصد هم ابراز نمودند كه كارگاههاي رايانه از يك متخصص جهت هدايت ونظارت بر سيستم ها برخوردار نيستند. و83درصد معتقدند كه دبيران با كاربري ابزار اجراي آموزش هاي الكترونيكي آشنايي ندارند.در خصوص امكانات سخت افزاري ونرم افزاري نيز وضعيت اين استان در برخي از عامل ها  نامطلوب مي باشد، از جمله 4/62درصد ابراز نمودند كه امكانات سخت افزاري مدارس در حد مطلوبي نيست و4/86درصد هم امكانات نرم افزاري مدارس را نامطلوب ديده اند.در خصوص فاكتور مالي نيز 9/84درصد سرمايه گذاري براي تجهيز مدارس را نامطلوب دانسته اند و5/85درصد هم حمايت بخش خصوصي را در اين زمينه نامطلوب دانسته اند.

در مورد عامل انگيزه ي معلمان، نيز 1/86درصد معتقدند در صورت برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط، دبيران حاضر به اجراي اين شيوه آموزشي در مدارس هستند و4/76درصد هم تقاضاي دانش آموزان را عامل علاقه خود به اين شيوه آموزشي دانسته اند. در مورد عامل قوانين ومقررات ،

3/86درصد ابراز نمودند كه قوانين ومقررات روشني در اين زمينه وجود ندارد و در پاسخ به سؤال ششم 8/85درصد پاسخ دهندگان معتقدند اين شيوه آموزشي به صورت جزء مكمل آموزش هاي سنتي در آيد بهتر است.

آموزش الكترونيكي-دوره متوسطه-آمادگي نيروي انساني-آمادگي تجهيزاتي، د

فهرست مطالب

 عنوان                       صفحه    

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

1-2- بيان مسأله تحقيق……………………………………………………………………………….3

3-اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………….. 5

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………….7

1-4-1- هدف كلي ……………………………………………………………………………………7

1-4-2-اهداف ويژه…………………………………………………………………………………….7

1-5-قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1قلمرو مكاني تحقيق………………………………………………………………………….8

5-2قلمرو زماني تحقيق……………………………………………………………………………..8

1-6- پرسش هاي  تحقيق……………………………………………………………………….. 8

1-7-تعريف مفاهيم ومتغير ها……………………………………………………………………. 9

7-1تعريف مفاهيم………………………………………………………………………………… 9

1-7-2-تعريف متغير ها…………………………………………………………………………… 10

فصــــل دوم:

مباني نظري  و پيشين هي تحقيقاتي

1-مقدمه………………………………………………………………………………………… 12

مباني نظري……………………………………………………………………………………. 14

اصول راهنماي آموزش ساختارگرايانه………………………………………………………..15

اهميت آموزش الكترونيكي………………………………………………………………….. 17

2-3-پيشينه ي آموزش الكترونيكي……………………………………………………….   18

2-3-1 پيشينه ي آموزش هاي الكترونيكي درجهان  ……………………………………..18

2-3-2 پيشينه ي آموزش هاي الكترونيكي درايران………………………………………..20

2-4 -تعاريف آموزش الكترونيكي ………………………. 23

2-5-فناوري هاي ارتباطي آموزشي………………………………………………….. 28

2-5-1 پست الكترونيكي………………………………………………………………. 28

2-5-2 شبكه گسترد هي جهاني……………………………………………………  28

5-3چند رسان ها يها………………………………………………………………….. 29

2-5-4-پخش ماهوار هاي…………………………………………………………….. 30

  • 5-5ويديو كنفرانس……………………………………………………………… 31

2-6- شيو ههاي آموزش الكترونيكي ………………………………………………. 32

2-7-زير ساخ تهاي آموزش الكترونيكي…………………………………………….. 34

2-7-1زير ساخت هاي نرم افزاري………………………………………………….. 34

7-2مفاد آموزشي……………………………………………………………………. 34

2-7-3-رشته هاي آموزشي………………………………………………………… 36

2-7-4-شيوه هاي جذب دانش آموز…………………………………………………36

2-7-5شيوه هاي ارزيابي دانش آموز……………………………………………….36

2-7-6ارتباطات اجتماعي………………………………………………………….. 37

2-8-مراحل پياده سازي آموزش الكترونيكي …………………………………….37

8-1مرحله اول: آماده شدن براي آموزش الكترونيكي………………………… 38

2-8-2-مرحله دوم: تعيين استراتژي……………………………………………. 38

8-3مرحله سوم: انتخاب فناوري و محتوا…………………………………….40

4-مرحله چهارم: معرفي و ارائه آموزشي الكترونيكي به همه افراد سازمان….. 42

2-8-5- مرحله پنجم: گسترش پياده سازي سيستم به همه مؤسسات وابسته ….43

2-8-6-مرحله ششم: ارزيابي و گزارش كردن نتايج پياده سازي سيستم………….. 44

9 نقش معلم در آموزش الكترونيكي…………………………………………..45

2-9-1-جنبه آموزشي…………………………………………………………… 45

2-9-2-جنبه اجتماعي…………………………………………………………. 46

2-9-3-جنبه مديريتي  ………………………………………………………… 46

2-9-4-جنبه فني………………………………………………………………. 47

2-10-نقش معلمان در محيط هاي يادگيري شبكه اي ………………….. 47

11-نقش دانش آموز در يادگيري الكترونيكي………………………………..48

2-12- شيوه هاي مختلف تعليم و يادگيري ………………………………..51

13-اصول تعامل در آموزش………………………………………………….. 52

2-13-1-تعامل با محتوا………………………………………………………  52

2-13-2-تعامل با ديگر دانش آموزان………………………………………… 53

2-13-3-تعامل با معلم……………………………………………………….. 53

2-14-اهميت ارتباط در آموزش الكترونيكي ………………………………. 55

2-15-انواع يادگيري…………………………………………………………. 55

16-دامنه هاي آموزش الكترونيكي………………………………………… 57

2-16-1-آموزش بر پايه وب……………………………………………………57

2-16-2-آموزش مبتني بررايانه……………………………………………… 57

16-3آموزش از طريق تلفن همراه…………………………………………….58

2-17- كاربرد رايانه در آموزش وپرورش……………………………………….58

2-17-1-مديريت مدرسه محور………………………………………………. 58

2-17-2-بودجه…………………………………………………………………. 59

2-17-3-صورت موجودي………………………………………………………. 59

2-17-4-سوابق دانش آموزان………………………………………………… 59

2-17-5-سوابق معلمان………………………………………………………. 60

2-17-6-ارتباطات………………………………………………………………. 60

2-17-7-كتابخانه……………………………………………………………… 61

2-17-8-حقيقت مجازي……………………………………………………… 61

17-9— پژوهش عمل نگر…………………………………………………….. 62

10-ذخيره سازي داده ها…………………………………………………….. 62

2-17-11-تجزيه وتحليل آماري……………………………………………….  62

12-مدرسه مجازي……………………………………………………………. 63

زيرساخ تهاي ضروري براي آموزش الكترونيكي……………………………63

مزايا و معايب آموزش الكترونيكي……………………………………………65

2-19-1-مسايل فني…………………………………………………………. 67

2-19-2- حجم كاري…………………………………………………………… 67

2-19-3-انگيزه………………………………………………………………….. 68

20-تفاو تهاي آموزش الكترونيكي و آموزش سنتي………………………. 68

2-20-1- شيوه ارائه دروس به دانشجو………………………………………68

2-20-2- تعامل بين يادگيرنده و ياددهنده……………………………………69

3-شيوه گنجانده تعامل……………………………………………………… 69

2-20-4- دسترسي به منابع اطلاعاتي……………………………………. 69

2-20-5-تغيير نگرش و دانش………………………………………………….70

2-20-6-مديريت………………………………………………………………….70

21-كاست يها و نقاط ضعف …………………………………………………. 71

1-چنداشتباه در استفاده از آموزش الكترونيكى …………………………… 73

2-21-1-1-عدم حمايت مديريت ارشد سازمان در مراحل خريد و اجراى مداوم..73

2-21-1-2-محتواى آموزشى خسته كننده و ضعيف……………………………..74

2-21-1-3-فنآورى كه كاربرد آن سخت بوده و غيرمطمئن باشد……………….. 74

42-21-1-4- فرهنگى كه پذيراى آموزش الكترونيكى نباشد……………………..75

2-21-1-5-عينيت نيافتن آموزش الكترونيكى همراه با نتايج قابل انداز هگيرى.. 75

عنوان                       صفحه

2-22-مزاياي فراگيري الكترونيكي از ديدگاه فراگيران و مربيان آموزشي……………75

2-22-1 فراگيرندگان…………………………………………………………………….. 75

2-22-2 مربيان آموزشي…………………………………………………………………. 76

23-مزاياي فراگيري الكترونيكي براي سازمان ………………………………………. 77

2-24  پيش فرض هايي براي يادگيري الكترونيكي……………………………………79

25-پيشينه تحقيقاتي………………………………………………………………….. 81

2-25-1-تحقيقات انجام شده در داخل………………………………………………. 81

25-2تحقيقات انجام شده در خارج…………………………………………………… 85

2-25-3-جمع بندي ونتيجه گيري……………………………………………………. 88

فصــــل سوم:روش تحقيق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………. 91

2-روش تحقيق……………………………………………………………………….. .91

جامعه آماري…………………………………………………………………………… 92

نمونه آماري وروش نمونه گيري…………………………………………………….. 92

5-ابزار وروش جمع آوري اطلاعات……………………………………………………93

3-6- نحوه اجرا و نمونه گذاري…………………………………………………….. 94

7-روايي ابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………94

پايايي تحقيق……………………………………………………………………….. 95

روش تجزيه و تحليل داد هها………………………………………………………. 95

فصــــل چهارم: تجزيه و تحليل داد هها

مقدمه………………………………………………………………………………. 97

ويژگ يهاي عمومي آزمودن يها………………………………………………….. 98

3-تجزيه و تحليل پرسش ها……………………………………………………… 136

4-3-1 سؤال اول …………………………………………………………………. 137

سؤال دوم………………………………………………………………………….. 138

سؤال سوم…………………………………………………………………………. 139

4-3-4- سؤال چهارم………………………………………………………………. 140

4-3-5 سؤال پنجم…………………………………………………………………. 141

4-3-6- سؤال ششم………………………………………………………………. 142

فصل پنجم :

بحث ونتيجه گيري، محدوديت ها و  پيشنهادات

5-1- بحث و نتيج هگيري……………………………………………………………………….. 144

5-1-1- سؤال اول…………………………………………………………………………………. 145

5-1-2- سؤال دوم………………………………………………………………………………… 146

5-1-3- سؤال سوم……………………………………………………………………………… 146

5-1-4- سؤال چهارم…………………………………………………………………………….. 146

5-1-5 سؤال پنجم……………………………………………………………………………….. 147

5-1-6 سؤال ششم…………………………………………………………………………….. 148

5-2-محدوديتها…………………………………………………………………………………… 149

5-3-پيشنهادات…………………………………………………………………………………. 150

3-1پيشنهادات كاربردي……………………………………………………………………….. 150

5-3-2-پيشنهادات پژوهشي………………………………………………………………….. 151

-ضمائم………………………………………………………………………………………….. 152

-فهرست منابع…………………………………………………………………………………… 156

فهرست جداول

                  عنوان                       صفحه

2-1تفاوت دو مكتب رفتار گرا وساختار گرا در خصوص يادگيري………………16

2-2 اقدامات انجام شده براي توسعه فاوا در آموزش وپرورش……………….21

2-3 مزايا ومحدوديت هاي روش ها وابزارها…………………………………….29

2-4 كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات براي پشتيباني از آموزش…………. 41

2-5 نق شها و مسئولي تها در آموزش الكترونيك…………………………… 49

2-6روش هاي تأمين محتواي آموزشي………………………………………..54

2-7 انواع تعامل در سيستم آموزشي………………………………………… 56

2-8 مقايسه  سيستم هاي آموزشي……………………………………….. 71

3-1جامعه آماري تحقيق………………………………………………………  92

4-1توزيع فراواني ودرصد جنسيت آزمودني ها……………………………….98

4-2 توزيع فراواني ودرصدميزان تحصيلات آزمودني ها……………………….99

4-3 توزيع فراواني ودرصد ميزان سن ازمودني ها………………………….100

4-4سوال1-1پرسشنامه……………………………………………………. 101

4-5 سوال1-2پرسشنامه…………………………………………………… 102

4-6 سوال1-3پرسشنامه…………………………………………………… 103

4-7سؤال1-4پرسشنامه…………………………………………………….. 104

4-8 سؤال1-5پرسشنامه……………………………………………………. 105

4-9سؤال1-6پرسشنامه……………………………………………………. 106

4-10 سؤال2-7پرسشنامه…………………………………………………… 107

4-11سؤال2-8پرسشنامه………………………………………………………..

4-12سؤال2-9پرسشنامه…………………………………………………………….

4-13سؤال2-10پرسشنامه…………………………………………………………..

4-14سؤال2-11پرسشنامه………………………………………………………….

4-15سرال2-12پرسشنامه…………………………………………………………

4-16سؤال2-13پرسشنامه………………………………………………………….

4-17سؤال3-14پرسشنامه………………………………………………………….

فهرست جداول عنوان                       صفحه

4-18سؤال3-15پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-19سؤال3-16پرسشنامه……………………………………………………………………..

4-20سؤال3-17پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-21سؤال4-18پرسشنامه……………………………………………………………………

4-22سؤال4-19پرسشنامه………………………………………………………………….

4-23سؤال4-20پرسشنامه……………………………………………………………………

4-24سؤال4-21پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-25سؤال4-22پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-26سؤال4-23پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-27سؤال5-24پرسشنامه……………………………………………………………………

4-28سؤال5-25پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-29سؤال5-26پرسشنامه…………………………………………………………………….

4-30سؤال5-27پرسشنامه……………………………………………………………………..

4-31سؤال6-28پرسشنامه………………………………………………………………………

4-32سؤال6-29پرسشنامه………………………………………………………………………

4-33سؤال6-30پرسشنامه………………………………………………………………………

4-34سؤال6-31پرسشنامه……………………………………………………………………….

4-35سؤال6-32پرسشنامه………………………………………………………………………..

4-36سؤال6-33پرسشنامه………………………………………………………………………..

4-37سؤال6-34پرسشنامه…………………………………………………………………………

4-38سؤال6-35پرسشنامه………………………………………………………………………….

4-39خروجي آزمون خي دو براي پرسش اول……………………………………………..137

خروجي آزمون خي دو براي پرسش دوم……………………………………………..138

خروجي آزمون خي دو براي پرسش سوم……………………………………………139

خروجي آزمون خي دو براي پرسش چهارم…………………………………………140

خروجي آزمون خي دو براي پرسش پنجم…………………………………………..141

خروجي آزمون خي دو براي پرسش ششم………………………………………….142

فهرست نمودار

               عنوان                  صفحه

نمودار 4 – 1: جنسيت آزمودن يها……………………………………………………………..

نمودار 4 – 2: تحصيلات آزمودن يها…………………………………………………………..

نمودار 4 – 3: سن آزمودن يها……………………………………………………………………

نمودار 4 – 4: مربوط به سئوال 1………………………………………………………………….101

نمودار 4 – 5: مربوط به سئوال 2…………………………………………………………………102

نمودار 4 – 6: مربوط به سئوال 3…………………………………………………………………103

نمودار 4 – 7: مربوط به سئوال 4………………………………………………………………….104

نمودار 4 – 8: مربوط به سئوال 5…………………………………………………………………105

نمودار 4 – 9: مربوط به سئوال 6………………………………………………………………….106

نمودار 4 – 10: مربوط به سئوال 7……………………………………………………………….107

نمودار 4 – 11: مربوط به سئوال 8……………………………………………………………….108

نمودار 4 – 12: مربوط به سئوال 9………………………………………………………………..109

نمودار 4 – 13: مربوط به سئوال 10…………………………………………………………….110

نمودار 4 – 14: مربوط به سئوال 11……………………………………………………………111

نمودار 4 – 15: مربوط به سئوال 12…………………………………………………………..112

نمودار 4 – 16: مربوط به سئوال 13……………………………………………………………113

نمودار 4 – 17: مربوط به سئوال 14…………………………………………………………..114

نمودار 4 – 18: مربوط به سئوال 15…………………………………………………………115

نمودار 4 – 19: مربوط به سئوال 16…………………………………………………………….116

نمودار 4 – 20: مربوط به سئوال 17……………………………………………………………..117

نمودار 4 – 21: مربوط به سئوال 18…………………………………………………………..118

نمودار 4 – 22: مربوط به سئوال 19……………………………………………………………119

نمودار 4 – 23: مربوط به سئوال 20…………………………………………………………..120

نمودار 4 – 24: مربوط به سئوال 21…………………………………………………………..121

نمودار 4 – 25: مربوط به سئوال 22…………………………………………………………….122

فهرست نمودار

               عنوان                  صفحه

نمودار 4 – 26: مربوط به سئوال 23…………………………………………………………..123

نمودار 4 – 27: مربوط به سئوال 24…………………………………………………………..124

نمودار 4 – 28: مربوط به سئوال 25…………………………………………………………..125

نمودار 4 – 29: مربوط به سئوال 26…………………………………………………………..126

نمودار 4 – 30: مربوط به سئوال 27……………………………………………………………127

نمودار 4 – 31: مربوط به سئوال 28……………………………………………………………128

نمودار 4 – 32: مربوط به سئوال 29……………………………………………………………129

نمودار 4 – 33: مربوط به سئوال 30…………………………………………………………..130

نمودار 4 – 34: مربوط به سئوال 31……………………………………………………………131

نمودار 4 – 35: مربوط به سئوال 32…………………………………………………………….132

نمودار 4 – 36: مربوط به سئوال 33…………………………………………………………..133

نمودار 4 – 37: مربوط به سئوال 34………………………………………………………….134

نمودار 4 – 38: مربوط به سئوال 35………………………………………………………….135

1-1 – مقدمه

آموزش هاي الكترونيكي امروزه مرز هاي زمان ومكان را در هم نورديده است و بكار گيري آن در سيستم هاي آموزشي از مهمترين چالش ها در عرصه سازمان ها ي آموزشي در عصر آتي خواهد بود ((RoyaRad,2002p1. سيستم ها ي آموزشي كه به كمك بستر ها يي ماننند اينترنت 0F،اينترانت 1F، 2اكسترانتF،شبكه جهاني وبيش 3 Fو… به ارائه آموزش مي پردازند ، سيستم ها ي آموزش الكترونيكي مي نامند. بي ترددي شناسايي ابعاد و طراحي سيستم آموزش الكترونيكي برا ي بكار گيري آن در نظام آموزش متوسطه كشور ،علاوه بر پاسخگو يي به نياز ها ي روز افزون آموزشي، منجر به كاهش هزينه ها، افزايش اثر بخشي وكيفيت آموزش ويادگيري م ي گردد. رو ي هم رفته آموزش الكترونيكي اطلاعات زيادي را با تنوع منابع فراهم م ي كند ودسترسي دانش آموزان را به دانش بصورت مستمر افزايش مي دهد. كيفيت خدمات را بهبود  ميبخشد و به سرعت با برنامه ها واطلاعات دجدي خود را وفق مي دهد (A.Gunasekaran,2002,p4). آنچه كه ايدگريي الكترونيكي امروزه مدعي ارائه آن است، دسترسي به اطلاعات بيشتر نيست، بلكه شيوه بهتر براي پردازش، دريافت معني وخلق مجدد اطلاعات است. يادگيري الكترونيكي روشي را برا ي ايدگريي مشاركتي رغي همزمان عملي مي سازد كه تا اندكي پيش در محيط هاي آموزشي مفهوم ي متناقض به نظر مي درسي. ارزش يادگيري الكترونيكي دسترسي سريع تر آن به اطلاعات نيست، بلكه توانايي آن برا ي ارتباط وتفكر واز اين رو ساختن معني ومفهوم است (آرگريسون به نقل از عطاران،1383،ص.31).

آموزش الكترونيكي به مثابه رساي آموزش هاي مرسوم نيست. اين روش به مدد قالب ها ي رسانه اي گوناگون ساختار آموزش ويادگيري را تغيير خواهد داد. اين امر نيازمند برنامه ريزي ومطالعه دقيق و از پيش تعريف شده است، تا در اجرا با چالش هاي كمتري مواجه مباشي. با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستين نهادهايي مي باشد كه دست خوش تغييرات اساسي شده است. آموزش الكترونيكي به عنوان پارادايمي جديد اين حوزه را متحول ساخته و تغييرات شگرفي را در اين عرصه به وجود آورده است. با توجه به قابليت هاي بسيار بالاي اين سيستم آموزشي و


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی ديدگاه دبيران دوره آموزش متوسطه استان كرمانشاه در مورد آمادگی برای اجرای آموزش های الكترونيكی در سال تحصيلی 89-

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید