چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزي، خواص مکانیکی و کاربردهاي آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزي و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در این راه فولادهاي زنگنزن بخش عمدهاي را به خود اختصاص دادهاند که در آن علاوه بر اشاره به گریدهاي موجود و رایج فولادهاي زنگنزن و کاربردهایشان، یک فولاد مارتنزیتی جدید مقاوم به سایش با نام X15 T.N معرفی شده و بسیاري از خواص آن با سایر گریدهاي معروف مقاوم یه سایش مقایسه شده است که نشان دهنده مقاومت به سایش بالاتر و کیفیت خوب برش این فولاد است. همچنین فولادهاي زنگنزن نیکل پایین مورد بررسی قرار گرفتند و چون این فولادها اساساً براي غلبه بر معایب مشهور Ti و مشکلات ناشی از آلرژيزایی Ni در فولادهاي پرکاربردي مثل 316L ساخته شدهاند با آنها مقایسه شد که نشان دهنده استحکام کشش استاتیک و مقاومت به خمش چندگانه بالاتر آنها نسبت به آلیاژهاي Ti و 316L میباشد. در ادامه نیز به سایر آلیاژهاي فلزي مانند انواع آلیاژهاي پایه کبالت، روشهاي ساخت و کاربردهایشان، انواع آلیاژهاي Ti خصوصاً آلیاژهاي b −Ti با مزایاي زیاد در کاربردهاي زیستپزشکی (با داشتن پایینترین مدول الاستیک در بین آلیاژهاي فلزي ایمپلنت و زیستسازگاري بالا)، آلیاژهاي شکل حافظه (مفصلاً نیتینول) و سایر فلزات مورد استفاده در وسایل پزشکی مانند تانتالوم، زیرکونیو و غیره پرداخته شد. در بخش پایانی نیز به انواع ایمپلنتهاي ارتوپدي خصوصاً ایمپلنتهاي تثبیت داخلی اشاره شد و فولادهاي نیکل پایین بهعنوان آلیاژي مناسب براي ساخت پلاکهاي استخوانی کوچک معرفی شد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب :

چکیده ……………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

امروزه زیست مواد در پزشکی کاربردهاي فراوانی پیدا کردهاست. گستره این مواد از فلزات
گرفته تا کامپوزیتها و پلیمرها متغییر است. بطور کل علم زیست مواد علم جدیدي بهشمار میرود و دانشمندان هنوز در حال تحقیق بیشتر در این زمینه براي تولید زیست موادي با کیفیت و زیست سازگاري بهتر میباشند. امروزه فعالیت در عرصه زیست مواد بهعنوان فعالیت در یک صنعت چند ده میلیارد دلاري بهشمار میرود که سود بسیاري را براي صاحبان آن به ارمغان آورده است. یک زیست مواد اساس ساخت ایمپلنتها و پرتزها را تشکیل میدهد چنانکه کارایی آن ایمپلنت یا پرتز بشدت تحت تاثیر نوع و کیفیت زیست موادي است که در ساختشان بهکار رفته است. در این تحقیق یک زیست مواد اینچنین تعریف میشود: »هر ماده ساختگ یاي که براي جایگزین یا تعمیر و ترمیم طرزکار و عملکرد یک بافت بدنی که بطور پیوسته یا متناوب در تماس با مایعات بدن است استفاده میشود«[1]. این تعریف قدري محدود کننده است چرا که شامل مواد مورد استفاده براي وسایلی بهعنوان تجهیزات جراحی یا دندانپزشکی نمیشود. هرچند که این تجهیزات در معرض مایعات قرار داده می شوند ولی آنها جایگزین یا مکملی براي عملکرد بافت انسان نیستند که این باید مدنظر قرار گیرد، بههرحال آن موارد براي تجهیزات جراحی (خصوصاً فولادهاي زنگنزن) در بخشهاي بعدي موجود در این تحقیق (مواد فلزي) بطور مفید مورد بررسی قرار می گیرد.
در تعریف فوق الذکر موادي که براي پرتزهاي خارجی مانند دست و پاي مصنوعی یا سمعکها
استفاده می شوند مستثنی می باشند چرا که این مواد در معرض مایعات بدن نیستند. در معرض مایعات بدن قرار گرفتن معمولاً این را می رساند که زیست مواد در داخل بدن جاي داده می شوند که این مکانها محدودیتهاي سختی روي موادي که می توانند آنجا استفاده شوند ایجاد میکند. بطور کل یک زیست مواد باید دو خصوصیت را توماً با هم داشته باشد، یعنی هم زیستسازگار باشد و هم باید خواص مکانیکی و فیزیکی مناسبی داشته باشد. براي استفاده بهینه، یک زیست مواد باید قابلیت تغییر یا ماشین کاري براي شکلهاي مختلف (با داشتن هزینه نسبتاً پایین) و دسترسی آسان را داشته باشد.

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………3

فصل دوم: زیست مواد

یکی از دلایل اولیه اي که از زیست مواد استفاده می شود براي تعویض فیزیکی بافتهاي سخت یا نرمی می باشد که در طول بعضی فرایندهاي پاتولوژیکی و آسیب شناسی صدمه دیده اند یا خراب شده اند. گرچه در اغلب مردم بافتها و ساختارهاي بدن براي یک پریود زمانی گسترده اي انجام وظیفه میکنند، ولی ممکن است آنها از یکسري فرایندهاي ویرانگر شامل شکست، عفونت و سرطانها رنچ ببرند که نهایتاً منجر به درد، از شکل افتادگی یا از دست دادن کارایی اشان می شود. شاید برداشتن بافتهاي بیمار و جایگزین کردن آنها با بعضی از مواد ترکیبی مناسب، ممکن باشد.
(Orthopedics) :ارتو پدیکها –
یکی از برجست هترین حوزه کاربرد زیست مواد در ایمپلنتهاي ارتوپدي است. هم التهاب استخوان ومفاصل (Osteoarthritis) و هم رماتیسم مفاصل از ساختار اتصالات با قابلیت حرکت آزادانهاي مانند لگن (Hip)، زانو (Knee)، کتف (Shoulder)، قوزك (Ankle) و آرنج (Elbow) متاثر است (شکل2-4). درد در اینچنین اتصالاتی خصوصاً اتصالات یاتاقان – لنگري (Weight-Bearing) مانند لگن و زانو می تواند شایان توجه باشد و اثرات آن روي عملکرد گردشی کاملاً ویران کننده باشد.
از زمان ظهور و پیدایش بیهوشی، ضد عفونی و پادزیها جایگزینی این اتصالات با پروتزها ممکن شده است و تسکین درد و بازیابی حرکت و پویایی براي هزاران هزار بیمار به ارمغان آمده است. استفاده از زیست مواد در ایمپلنتهاي ارتوپدي یکی از نقاط اصلی در این تحقیق می باشد. درسیستمهاي قلبی – عروقی یا وابسته به گردش خون ( قلب و خون و رگها در یک سیستمگردش خون در سراسر بدن درگیر می شوند) مشکلات ممکن است در دریچ ههاي قلب سرخرگهااتفاق افتد که هر دو آنها با موفقیت توسط ایمپلنتها درمان میشوند. دریچه قلب ممکن است از تغییر ساختاري که از باز و بسته شدن کامل رنج ببرد جلوگیري کند و دریچه بیمار می تواند با جانشینهاي مختلف تعویض شود. بههرحال در ایمپلنتهاي ارتوپدي، سرامیکها (کربنها که جزو سرامیکها در نظر گرفته شده) فلزات و پلی مرها بهعنوان ساختار مواد استفاده شده اند. سرخرگها خصوصاً سرخرگهاي مسدود شده و رگهاي دست و پا که با انباشت و رسوب چربی مسدود می شوند ممکن است در بعضی از موارد با جایگزینی قسمتهایی با سرخرگهاي مصنوعی همراه باشد. با نگاه به جدول 2-1 پلیمرها براي پرتزهاي آوندي گزینه مواد انتخابی هستند.
(Ophthalmics) :وابسته به چشم -بافتهاي چشم می توانند از چندین بیماري که به کاهش دید و سرانجام نابینایی منتهی می شود، آسیب ببینند. بهعنوان مثال آب مرواریدها باعث کدر شدن لنزها می شوند که شاید با یک سري لنزهاي پلیمري مصنوعی تعویض شوند. مواد براي لنزهاي درون چشمی تماسی بخاطر اینکه در تماس مستقیم با بافتهاي چشم هستند نیز مورد توجه زیست مواد می باشند که بهعنوان لنزهاي درون چشمی براي حفظ کردن و بازگرداندن دید از آنها استفاده می شود.
(Dental Applications) :کاربردهاي دندانپزشکی
داخل دهان، هر دو بافتهاي نگهدارنده لثه و دندان ممکن است به آسانی بوسیله بیماریهاي
باکتریایی خراب شوند. پوسیدگیهاي دندان (کرم خوردگی)، غیر معدنی شدن و زوال دندانها که بافعالیت متابولیک در جرم دندان (یک لایه از مخاط که جمع می کند باکتریها را در روي سطح دندانها) همکاري می کنند، می تواند باعث از دست رفتن وسیع دندانها شود. دندانها چه تماماً و چه قسمتی از آنها می تواند با مواد گوناگونی تعویض یا بازسازي و ترمیم شوند (جدول2-1).
(Wound Healing) :درمان زخم وجرح -یکی از قدیمی ترین موارد استفاده ایمپلنتها را می توان در بخیه زدن و بستن زخمها جستجو کرد. مصریان باستان از کتان بهعنوان بخیه استفاده میکردند. مواد بخیه مرکب شامل هم پلیمر (اغلب مواد بخیه مرکب) و هم فلزات است (فولاد زنگنزن و تانتالوم). دیگر گونه درمان- جرح وسایل تثبیت کننده شکست (Fracture Fixation) می باشد که شامل پلاکهاي استخوانی، پیچها، سوزنها، سیمها، میل هها و دیگر وسایل استفاده شده براي درمان شکست می باشد.گرچه بعضی از غیر فلزات (مانند پلاکهاي استخوانی C-C) براي این منظور در حال تحقیق و مطالعه می باشند اما اغلب وسایل تثبیت شکست از فلزات بخصوص از فولادهاي زنگنزن ساخته می شوند. سیستمهاي دارو رسان: (Drug –Delivery Systems) یکی از حوزه هاي بهسرعت در حال رشد کاربرد ایمپلنتها، سیستمهاي دارو رسان برايوسایلی بمنظور کنترل و به هدف رساندن داروها می باشند. تلاشهاي زیادي براي ترکیب کردنمخازن داروها با وسایل قابل کاشت براي دستیابی به یک کنترل پایدار و بهینه شدهاي صورت گرفته است. در بعضی از این تکنولوژیها از پلی مرهاي جدید بهعنوان چرخهایی براي رساندن دارو استفاده شده است.
2-3- انواع زیست مواد:
زیست مواد انواع گوناگونی دارند که میتوان آنها را به دستههاي فلزات (Metals)، پلیمرها (Polymers)، سرامیکها (Ceramics)، کامپوزیتها (Composites) و طبیعی (Natural) طبقهبندي کرد. گرچه در این تحقیق بسبب حجم زیاد مطالب بطور اختصاصی به زیست مواد
فلزي پرداخته شده و از توضیح عمیق در مورد سایر انواع زیست مواد صرفنظر شده است ولی در بخشهاي بعدي فراخور شرایط به سایر زیست مواد نیز اشاراتی شده است.
– (Metals) :فلزت
فلزات استفاده وسیعی براي ایمپلنتهاي بار-یاتاقان (Load-Bearing) پیدا کرده اند. محدوده
کاربردهاي فلزات از سیمها و پیچها گرفته تا تثبیت کنندههاي شکست و پرتزهاي کل مفصل ها (Total Joint Prostheses) گسترده است. توضیحات مفصل فلزات در بخشهاي بعدي آمده است. – (Natural Biomaterials) : زیست مواد طبیعیاین زیست مواد از حیوانات یا گیاهان مشتق می شود که مزیت آنها شبیه بودن به بافتهاي بدن و سازگاري آن است. مواد طبیعی معمولاً مشکلات مسمومیت را که مواد ترکیبی دارند را از خود نشان نمی دهند. آنها ممکن است یک جلد پروتین مخصوص و دیگر نشان ههاي بیوشیمیایی را با خود همراه داشته باشند که در درمان بافت یا متحد سازي می تواند مفید باشد.
یک مثال از مواد طبیعی کولاژن (Collagen) می باشد که شکل لیفی و تاري و ساختاري مارپیچ سه گانه (Triple–Helix) دارد. بیشتر از 50٪چرم گاو از کولاژن تشکیل شده است، پس در دنیاي حیوانات به وفور یافت می شود. کولاژن یک ترکیب مشخص از بافتهاي ارتباطی مانند استخوان، پوست، تاندون و رباط را تشکیل می دهد.
دست کم 10 نوع کولاژن در بدن وجود دارد. در این میان نوع I بیشتر در پوست استخوان و تاندونها پیدا می شود. نوع II در غضورف مفاصل و نوع III در یک ترکیب اصلی از وریدهاي خونی یافت میشود. سایر مواد طبیعی شامل مرجان (Coral) ، چیتین (Chitin) جسم استخوانی در پوشش بعضی جانورانی مانند کرمها و سختپوستان، کراتین (Keratin) که در مو و ناخن یافت می شود و سلولز ( از گیاهان) می باشند.

طرحی شماتیک از اجزاء مختلف یک مفصل

طرحی شماتیک از اجزاء مختلف یک مفصل

2-1- برداشت کلی از زیست مواد و کاربردهاي آنها در وسایل پزشکی ……………….6
2-2- کاربردهاي زیست مواد ………………………………………………………………….9
2-3- انواع زیست مواد ……………………………………………………………………..14
2-4- مثالهایی از کاربرد زیست مواد …………………………………………………….16
2-5- احتیاجات فیزیکی و مکانیکی براي مواد قطعات پزشکی ………………………..24
2-5-1- شرایط بدن ………………………………………………………………………..25
2-5-2- قابلیت زیستسازگاري (Biocompatibility) ……………….ا…………………..27
2-5-3- رفتار مکانیکی و آزمونهاي خواص مکانیکی ……………………………………28
2-5-3-1-آزمونهاي خستگی …………………………………………………………..29
2-5-3-2- آزمونهاي استاتیک: دیاگرامهاي تنش-کرنش ………………………………30
2-5-3-3- آزمونهاي سختی ……………………………………………………………..33
2-5-3-4- آزمون چقرمگی شکست ……………………………………………………34
2-5-3-5- آزمونهاي سایش ……………………………………………………………..36
2-5-4- خواص مکانیکی استخوان ………………………………………………………37
2-5-5- مدول الاستیکی ………………………………………………………………..39
2-6- مواد فلزي ………………………………………………………………………..46
2-6-1- فولادهاي زنگنزن ……………………………………………………………….55
2-6-1-1- مارتنزیتی …………………………………………………………………….58
2-6-1-1-1- معرفی یک فولاد مارتنزیتی جدید مقاوم به سایش ………………….60
2-6-1-2- فریتی …………………………………………………………………………68
2-6-1-3- آستنیتی …………………………………………………………………….69
2-6-1-4- آستنیتی دوتایی …………………………………………………………..72
2-6-1-5- سختی-رسوبی ……………………………………………………………72
2-6-1-8- نیکل پایین با نیتروزن بالا (Low-Ni & High-N) ……..ا…………………82
2-6-2- آلیاژهاي پایه کبالت ………………………………………………………..88
2-6-2-1- سایر آلیاژهاي ایمپلنت جراحی پایه کبالت ……………………………99
2-6-3- آلیاژهاي تیتانیوم و پایه تیتانیوم ……………………………………………100
2-6-3-1- متالورژي فیزیکی …………………………………………………………103
2-6-3-2- تاثیر عناصر آلیاژي ………………………………………………………….104
2-6-3-4- سیستمهاي آلیاژي ……………………………………………………….106
2-6-3-4-1- تیتانیوم خالص تجاري …………………………………………………108
2-6-3-4-2- آلیاژهاي آلفا- شبه آلفا (near-a ) ……ا…………………………….109
2-6-3-4-3- آلیاژهاي آلفا-بتا (a −b ) …….ا……………………………………….110
2-6-3-4-4- آلیاژهاي بتا (b ) ………ا…………………………………………………113
2-6-3-5- خواص خستگی …………………………………………………………….116
2-6-3-6- خواص اصطکاکی و سایش ………………………………………………..119
2-6-4- مقایسه مواد ایمپلنت ارتوپدي ………………………………………………..120
2-6-6- سایر فلزات استفاده شده براي قطعات پزشکی …………………………..128
2-6-6-1- تانتالوم ………………………………………………………………………..128
2-6-6-2- زیرکونیوم ……………………………………………………………………..130
2-6-6-3- فلزاتی براي الکترودهاي پزشکی ………………………………………..131
2-6-6-4- نقره …………………………………………………………………………..133

فصل سوم: ایمپلنتهاي ارتوپدي

در معرض قرار گرفتن ایمپلنتهاي ارتوپدي با نیروهاي بیومکانیکی و بیوشیمیایی و واکنشهاي بین ایمپلنتها و محیط بیولوژیکی ممکن است نهایتاً به شکست ایمپلنت آنهم بخاطر دلایل بیومکانیکی و بیوشیمیایی منجر شود. آسیبهاي خستگی یا خوردگی خستگی یکی از علل مهم شکست ایمپلنتها میباشد. شرایط بارگذاري موضعی تنشهاي خستگی را ایجاد میکند. بارگذاري دینامیک در حضور مایعات بدن نیز می تواند سبب حمله سطحی بوسیله فرسایش (Fretting)، خوردگی فرسایشی (Fretting Corossion) یا سایش در اتصالات ایمپلنت مانند سر پیچها (Screw Heads) و سوراخهاي پلاك شود. یک حمله مرکب از خستگی با خوردگی تنشی می تواند همچنین سبب شکست سریع و ناگهانی در ایمپلنت شود.
PH نرمال مایعات بدن تقریباً خنثی و در حدود 4/7 می باشد. در محلولهاي صدمه دیده، PH
خصوصاً در غده خونی (Hematoma) به سمت مقادیر اسیدي پایینتر از 4 شیفت پیدا می کند. از بین همه اجزا یونی پلاسماي خون و مایعات درون شبکه اي، نوعاً یونهاي کلر بیش از همه به ایمپلنتهاي فلزي حمله می کنند. چندین نوع از حملات خوردگی القایی کلریدي ( –Chloride induced) که بر ایمپلنتها اثر کرده اند گزارش شده است که شامل حفره اي شدن (Pitting)، خوردگی درون دانه اي و خوردگی شیاري ( Crevice Corossion) می باشند.
انواع مختلفی از نیروها بر ایمپلنتها و استخوان وارد میشوند. در یک سیستم عضلانی استخوانی سالم نیروهاي اعمالی در تعادلند. وقتی یک استخوان می شکند تعادل نیروها بهم می خوردو
نیروهاي عضلانی اجزاء استخوان را به جهات مختلف می کشند. درطی بازسازي عملی استخوان شکسته، اجزا به ایمپلنتهاي ارتوپدي تثبیت کننده شکست متصل می شوند. اگر استخوان کاملاً تقلیل رفته باشد تمام ایمپلنت توسط استخوان نگهداري میشود. نیروهاي اعمالی دوباره متعادل می شوند و فقط بارهاي نسبتاً کوچک و غیر بحرانی بر ایمپلنت وارد می شود. بهرحال اگر استخوان کاملاً بازسازي و احیا نشود اگر فاصله و گاف شکست وجود داشته باشد یا اگر تکههایی از استخوان گم شود و از دست رفته باشد، آنگاه نیروهاي یاتان – لنگري (weight-Bearing) به طور کامل متعادل نمی شوند و ممکن است بارها بطور غیر مطلوبی انتشار یابند. بهعنوان یک نتیجه، تنشهاي خمش و پیچش می توانند در مناطقی از ایمپلنت که نگهداري و حمایت استخوان از دست رفته است متمرکز شوند. در این مناطق ایمپلنت متحمل بار گذاري سیکلی می شود و ممکن است ریسک آسیب خستگی افزایش یابد. براي ایمپلنت ضروري نیست که حتماً در منطقه تغییر شکل پلاستیک بارگذاري شود تا اینکه ترکهاي خستگی رشد پیدا کنند بلکه هر زمان تمرکز تنشهاي موضعی براي آغاز ترك خستگی در سطح ایمپلنت مناسب باشد ترکهاي خستگی رشد پیدا می کنند. گسترش ترکهاي خستگی به تعداد سیکل بارگذاري و شدت بارگذاري بستگی دارد. یک تخمین از تعداد سیکلهایی که یک ایمپلنت ممکن است در طول یک دوره زمانی مشخص متحمل شود از 54000 سیکل در ماه (بافرض 1 ساعت حرکت در روز) تا 324000 سیکل در ماه (با فرض 6 ساعت حرکت در روز) مختلف است (جدول3-1). خستگی یک علت مکرر و غالب در شکست
وسایل تثبیت شکست هیپ (Hip-Fracture-Fixation) می باشد.
3-2- انواع وسایل ارتوپدي:
بسته بهمدت کارکردشان دو دسته عمده از این وسایل وجود دارد؛ یکی ایمپلنت پرتزها (Prostheses) و دیگري ایمپلنتهاي تثبیت کننده داخلی(Internal Fixation Implants) می باشند. ابزار پرتزي (شکل 3-1) ایمپلنتهایی هستند که بگونه اي طراحی شده اند تا در بدن تمام عمر باقی بمانند. آنها بهعنوان جایگزینهاي مفاصل (Joint Replacements) (تعویض کردن
کل مفصل یا تنها یک بخش آن) یا بهعنوان جایگزین استخوان (Bone Replacement) (جایگزین کردن قسمتهاي بزرگتر استخوان مثلاً بعد از قطع تومور) بهکار می روند. ابزار تثبیت داخلی (شکل 3-2) ایمپلنتهاي طراحی شده براي تامین تثبیت موقت هستند. آنها براي حفظ و نگهداري شکل استخوان بازسازي شده مانند درمان شکست یا براي پروس ههاي عملی ارتوپدیکی درست بهکار می روند. عموماً بعد از درمان وسایل تثبیت داخلی (که بدین منظور به- کاررفته است) از بدن خارج می شوند.

5
3-1- مقدمهاي بر ایمپلنتهاي ارتوپدي و شکست آنها ………………………………135
3-2- انواع وسایل ارتوپدي ……………………………………………………………..137
3-2-1- ابزار پرتزي …………………………………………………………………….140
3-2-2-1- پلاکهاي استخوانی مستقیم (Straight Bone Plates) ….ا……………144
3-3- مواد ایمپلنت فلزي ……………………………………………………………….148
3-4- فولادهاي نیکل پایین بهعنوان یک ماده موردنظر براي پلاکهاي استخوانی کوچک ………………………………..و………………………………………………………..150

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: نتیجهگیري و پیشنهادات

نتیجهگیري ……………………………………………………………………………..158 پیشنهادات ……………………………………………………………………………..162

منابع لاتین ………………………………………………………………………………164
چکیده لاتین …………………………………………………………………………….167
 

Abstract
This research aims at investigating kinds of metallic biomaterials, mechanical properties and their applications. To this end, new and vast sources and researchs, existed in this field, have been used.
It has been tried that most of metallic biomaterials and their applications are investigated in this research. In this connection, stainless steels have been appropriated major section of this research that both common grade of stailess steels and their applications were mentained and a new wear resistance martensitic stainless steel in the name of X15 T.N were induced and most of its properties were compared to some known wear resistance grades as this steel indicated better wear resistance and cutting properties than other. Also low-nickel stainless steels were investigated and because this steels have been made to overcome known disadvantage of Ti and problems resulting from nickel allergies, in some high usage biomaterials such as 316L stainless steel, so these were compared to 316L and Ti alloys as indicated higher static tensile strength and multiple bending resistance. In continue, it was proceeded other metallic alloys such kinds of Co-base alloys with their production procedures and applications, kinds of Ti alloys, especially b−Ti alloys with very advantages in biomedical applications
(e.g. possessing lower elastic modulus between implantable metallic alloys and high biocompatibility), shape memory alloys (NiTi in detail) and other metallic materials used for medical devices such as tantalum, zirconium alloys and etc.
Finally it was indicated kinds of orthopaedic implants, internal fixation implants especially and low-nickel stainless steels were induced as a condidate material for miniature bone plates  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان