انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

برای سالیان متمادی دست یابی به بتنی باقابلیت خودترازی(خودتراکمی)     بدون افت در مقاومت،روانی ویاجداشدگی،آرزوی مهندسین درکشورهای مختلف بوده است.در اوایل قرن بیستم به دلیل خشک بودن مخلوط بتنی،تراکم بتن تنها ازطریق اعمال ضربه های سنگین درمقاطع وسیع ودر دسترس ممکن بود.باشروع استفاده ازبتن های مسلح وآشکارشدن مشکلات اجرایی کاربرد مخلوط های خشک،گرایش به استفاده ازمخلوط های مرطوب ترگسترش یافت،اما شناسایی تاثیر نسبت آب به سیمان در دهه1920 نشان داد که افزایش این نسبت میتواند موجب افت در مقاومت بتن گردد.درسال های بعد،توجه به مسئله دوام بتن همچنین تاثیر مخرب افزایش نسبت آب به سیمان رابه نفوذ پذیری وکاهش دوام بتن آشکار ساخت.ازطرفی زمان،هزینه وکیفیت سه عامل مهم دراجرا می باشد که تاثیر مهمی درصنعت ساخت دارند.هرگونه پیشرفت وباتوسعه ای که باعث بهبود این سه عامل گردد،هموارده مورد علاقه مهندسان عمران خواهد بود.هرگاه این پیشرفت ها درصنعت ساخت وسازتاثیر گذار باشد.باید تحقیقات کافی برروی فواید ومضرات آنها انجام گرفته واقدامات لازم برای اجرایی ساختن آنها در صنعت ساخت وساز صورت میپذیرد.بتن خودتراکم باتوجه به خصوصیات ویژه خودیکی از این توسعه هاست که میتواند تاثیر قابل توجهی برصنعت ساخت داشته باشد.بااین که مواد اصلی استفاده شده در SCC دربازار موجود بود اما مصرف این نوع بتن از سال1980 به بعد شروع شده است.این بتن که نیاز به لرزاندن نداشته وخود به خود متراکم میگردد،مشکل لرزاندن درقالب های با آرماتور انبوه ومحل های مشکل برای ایجاد تراکم راحل نموده است.این بتن علیرغم کارایی بسیار زیاد خطر جدایی سنگدانه ها وخمیر بتن را نداشته وضمن ثابت بودن کارایی واسلامپ تامدت طولانی میتواد بتنی بامقاومت زیاد ودوام وپایایی مناسب ایجاد کند.

1-1-مقدمه     3

ابعاد قیفV-Funnel

ابعاد قیفV-Funnel

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:تاریخچه بتن خود تراکم

2-1-2-تحقیقات انجام شده دراروپا وآمریکا وایران

امروزه بتن خودتراکم همزمان باکشور ژاپن درمراکز دانشگاهی وتحقیقاتی کشورهای اروپایی،کانادا وآمریکا تحت عنوان Self Consolidation Concrete موضوع بحث،بررسی و اجرای سازه های بتنی است.سازه های مختلفی بااستفاده از بتن خودتراکم دردنیا اجرا شده اند و قابل ذک است که بعضی ازاین پروژه ها بدون استفاده ازبتن خودتراکم امکن اجرا نبوده است.دراوایل دهه1990 وبا روند رو به گسترش استفاده ازاین بتن درژاپن،علاقه مندی به تحقیق و استفاده ازاین بتن،بسیاری از کشورهای اروپایی رانیز دربرگرفت.درکنفرانس بین المللی RILEM درسال1996 اولین تحقیقات صورت گرفته ومتشر شده دراروپا مطرح گردید.مقالات گوناگون ومتعددی توسط دانشگاه University College London ارائه شد که تمرکز این مقالات برروی نحوه طراحی بتن خود تراکم قرار داشت.

درسال1997 کمیته ای تحقیقاتی توسط اتحادیهRILEM تاسیس گردید که عمده هدف از تاسیس این کمیته جمع آوری،آنالیز ورائه یک خلاصه وچکیده ای ازتکنولوژی روز بتن خودتراکم ونیز ارزیابی آزمایشاتا صورت گرفته دراین بتن بود.این کمیته مشتمل بر 17عضو دائم و 3 عضو غیردائم از 10 کشور مختلف اروپایی بود واولین گزارش رسمی این کمیته درسال 1999 انتشار یافت.نخستین کشور دراروپا که به تحقیق وگسترش بتن خود تراکم اقدام نمود،کشور سوئد بود.در سال1993 انجمن تحقیقات بتن وسیمان کشور سوئد(CBI) اقدام به برپایی سمیناری باشرکت پیمانکاران وتولید کنندگان بتن درآن کشور نمود که عمده هدف ازاین گردهمایی به نحوه بکارگیری بتن خودتراکم درصنعت ساختمان سازی درآن کشو مربوط میگشت.پس از این سمینار بسیاری از پیمانکاران صنعت ساختمان سازی دراین کشور درصدد برآمدند تاازاین بتن درساخت دیوار ها وپانل های جداکننده دربرخی از ساختمان های این کشور استفاده نمایند.این سمینار زمینه ای گردید برای مطرح شدن پروژه ای عظیم درسراسر اروپا درارتباط با بتن خودتراکم که ازسال1997 آغاز شد ودرسال2000 پایان یافت.

عمده هدف این پروژه که تحت پروژهBriteEuram درسراسر اروپا مشهور گردید،ایجاد وگسترش سیستم بتن ریزی جدیدی بود که نیازی به تراکم نداشته تابدین صورت بتواند از هزینه های تراکم بتن دراجرای سازه های بتنی بکاهد.اولین بخش این پروژه به بررسی،ارزیابی و جمع آوری تجربیات به دست آمده درصنعت ساخت وساز درکشورهای اروپایی مربوط میگشت.دراین پروژه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله سوئد،انگلیس،آلمان وفرانسه شرکت داشتند ومدل های متعددی جهت طرح اختلاط بتن خودتراکم ازسوی این کشورهای اروپایی مطرح و ارائه گردید.در راستای همین پروژه انجمنCBI باکمک وهمکاری مرکز تحقیقات ملی جاده سازی کشور سوئد(SNRA) اقدام به استفاده ازاین بتن درصنعت پل سازی دراین کشور نمود.تحقیقات آزمایشگاهی متعددی پیرامون کیفیت وخواص بتن خودتراکم صورت گرفت که همگی نشان از برآورده ساختن استانداردهای تعیین شده ومدنظر ازسوی سازمان SNRA داشت.

پلKoren در سوئد اولین پلی بود که درساخت آن تماما ازبتن خودتراکم استفاده بعمل آمد و درسال 1998 به مرحله اجرا درآورده شد.این نخستین سازه ای درسراسر اروپا بود که درساخت آن تماما ازبتن خودتراکم استفاه شد.درحین اجرای این پروژه بود که آشکار گردید خواص بتن خودتراکم پس ازسخت شدن نظیر مقاومت فشاری،مقاومت دربرابر یخ زدگی،مقاومت دربرابر نفوذپذیری ویاچسبندگی آرماتور به بتن،در بتن خودتراکم ازمقادیر متناظرش برای بتن نرمال بیشتر می باشد.درراستای اجرای این گونه پروژه های در کشور سوئد اتحادیهSNRA درگزارشی به کاهش 5-15% هزینه های پل سازی درصورت استفاده ازبتن خودتراکم درمقایسه با بکارگیری بتن نرمال اشاره کرده است.نخستین سمپوزیوم بین المللیRILEM که درسال1999 در استکهلم سوئد برگزار شد،اولین رویداد مهم درارتباط بانقش موثر بتن خودتراکم دراروپا بود.دراین سمپوزیوم درمجموع 67 مقاله از 35کشور مختلف دنیا در زمینه بتن خودتراکم ونقش بسیار موثرآن درصنعت ساخت وساز ارائه گردید.باتمام این توصیفات استاندارد DIN آلمان امکان استفاده ازاین بتن رادرعمل تایید نکرده وبه رسمیت نشناخته است.

2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده   5

2-1-1-تحقیقات انجام شده درژاپن   5

2-1-2-تحقیقات انجام شده در اروپا و آمریکا 10

2-2-نتایج تحقیقات انجام شده درکاربر بتن خودتراکم حای نانوسیلیس   13

برجLandmark

برجLandmark

فصل سوم:معرفی بتن خود تراکم

3-1-تعریف بتن خودتراکم(SCC)

گسترش استفاده از بتن،ویژگی هایی همچون پایداری ودوام،کیفیت،تراکم وبهینه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار میشوند.ایجاد ساختار پایدار دربتن نیاز به تراکم کافی توسط کارگر ماهر واستفاده از لرزاننده دارد.کمبود کارگر ماهر درکشورها اغلب موجب نقص وخطا دراجرای سازه های مختلف بویژه سازه های بتنی شده است.راه حل مناسب برای کاهش دخالت نیروی انسانی در ساختمان جهت دستیابی به پایداری وقوام مناسب که سبب افزایش کیفیت و سرعت کار سازه ای میشود،بکارگیری بتن خودتراکم است.بتن خود تراکم که ترجمه لاتین(Self Compacting Concrete) می باشد به بتنی اطلاق میشود که بدون اعمال هیچگونه انرژی خارجی وتحت اثر وزن خودمتراکم گردد که این ویژگی کمک شایانی به اجرای عناصر سازه ای بخصوص باتراکم زیاد آرماتور خواهد نمود وبتنی است که مثل عسل جریا می یابد وپس از قرارگیری،سطحی نزدیک به افق می سازد.این بتن که ماده ای بسیار سیال وروان ومخلوطی همگن است،بسیاری از مشکلات بتن معمولی نظیر جداشدگی ،آب انداختگی،جذب آب،نفوذپذیری و… را رفع نموده است.

بطور کلی میتوان بتن خودتراکم را بتنی باخصوصیات لازم برای ارضای معیارهای ساخت دانست.این معیارها عبارتنداز کارآیی،خواص رئولوژی ودوام.درطرح اختلاط بتن های معمولی نسبتw/c اهمیت زیادی دارد،بنابراین درطرح اختلاط های بتن معمولی توجه خاصی روی مقاومت سنگدانه ها یامدول الاستیسیته آن نمیشود.همچنین روی ناحیه انتقال(اطراف سنگدانه ها) بطور صریح بحث خاصی صورت نمیگیرد،بنابراین فرض میشود که مقاومت خمیری سیمان سخت شده،عامل تعیین کننده مقاومت دربتن است.اما دربتن های خودتراکم تمامی اجزای مخلوط می بایستی مورد توجه قرار گیرد.این بتن ها را بایستی بصورت ماده مرکب سه بخشی زیر درنظر گرفت:

-خمیر سیمان سخت شده

-سنگدانه ها

-ناحیه انتقال بین خمیر سیمان سخت شده وسنگدانه ها

تحقیقات نشان داده اند که تخلخل درناحیه انتقال دربتن های خودتراکم کمتر ازبتن های معمولی است،اگر چه که نسبتw/c،نوع سیمان ودانه بندی آنها یکسان باشد تمامی بخش های فوق می بایستی باشند ودرطرح اختلاط مورد بررسی قرار گیرند.

3-1-تعریف بتن خودتراکم 21

3-2-خصوصیات ومزیت استفاده ازبتن خودتراکم 22

3-3-محدودیت ها بتن خودتراکم   23

3-4-مواد تشکیل دهنده بتن خودتراکم 24

3-4-1-سنگدانه ها 25

3-4-1-1-مشخصات سنگدانه ها 6

3-4-1-2-دانه بندی   27

3-4-1-2-1-آزمایش دانه بندی مصالح سنگی 27

3-4-1-2-2-دانه بندی سنگدانه های ریز 28

3-4-1-2-3-دانه بندی سنگدانه های درشت 29

3-4-1-3-آزمایش ارزش ماسه ای   31

3-4-1-4-مدول نرمی 31

3-4-2-آب 32

3-4-3-سیمان 34

3-4-3-1-مشخصه ها سیمان 38

3-4-3-2-ترکیبات شیمیایی سیمان 39

3-4-3-3-آزمایشات شیمیایی وفیزیکی سیمان   40

3-4-3-4-انوع سیمان پرتلند   41

3-4-4-پودر سنگ آهک 43

3-4-5-مواد افزودنی     43

3-4-5-1-روان کننده ها   44

3-4-5-2-فوق روان کننده ها 46

3-4-6-میکروسیلیس       49

3-4-6-1-خصوصیات پوزولانی میکروسیلیس   50

3-4-6-2-خصوصیات فیزیکی میکروسیلیس 50

3-4-6-3-ویژگی های بتن خودتراکم تازه   52

3-4-6-4-مقاومت فشاری وسایشی بتن حاوی میکروسیلیس   52

3-4-7-نانو 53

3-4-7-1-فناوی نانو 53

3-4-7-2-نانوسیلیس   59

3-5-شرح ساخت بتن خودتراکم   60

3-6-آزمایشات جریان اسلامپ     61

3-6-1-آزمایش جریان اسلامپ       62

3-6-2-آزمایش حلقهJ-Ringا       64

3-6-3-آزمایش قیفV شکل   65

3-6-4-آزمایش قیفL شکل     65

3-7-آزمایشات مکانیکی بتن 69

3-7-1-آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن 70

3-7-2-آزمایش کشش غیرمستقیم 71

3-7-3-آزمایش تعیین مدول الاسیتیسیته 72

پل معلقAkashi-Kaikyo

پل معلقAkashi-Kaikyo

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-پیشنهادات

در پایان از تمام مطالب عنوان شده دراین تحقیق اینگونه برمی آید که بتن خودتراکم حاوی نانوسیلس بسیار جدید ونوپا بوده که هنوز بسیاری از جنبه های فیزیکی ومکانیکی آن ناشناخته باقی مانده که نیاز به تحقیق ومطالعه بیشتر دراین زمینه راازسوی جامعه مهندسین می طلبد.بی شک ازمهمترین تحقیقاتی که می بایست پیرامون بتن خودتراکم حاوی نانوسیلیس انجام گیرد،یافتن یک طرح اختلاط مناسب برای بتن مذکور میباشد تابکارگیری آنرا درساخت وسازهای عمرانی افزایش داده و اطمینان ازکسب مقاومت وکیفیت مناسب برای بتن مذکور راباخود به ارمغان آورد.

1-بهینه سازی بتن خودتراکم بااستفاده ازنانوسیلیس

2-بهینه سازی بتن خودتراکم بااستفاده همزمان ازمیکروسیلیس ونانوسیلیس

3-استفاده از سایر مواد معدنی افزودنی بعنوان پرکننده ویوزولان دربتن خودتراکم(معمولی،حاوی مکیروسیلیس ونانوسیلیس)

4-بررسی خزش دربتن خودتراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانو سیلیس)

5-بررسی جمع شدگی دربتن خودتراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانوسیلیس)

6-بررسی مقاومت نفوذپذیری دربتن خودتراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانوسیلیس)

7-بررسی مقاومت سایشی دربتن خودتراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانوسیلیس)

8-بررسی مقاومت دربرابر یخ زدگی دربتن خود تراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانوسیلیس)

استفاده ازمصالح سنگی شسته نشده بادانه بندی اصلاح نشده وتعیین اثر آن برروی خواص فیزیکی ومکانیکی بتن خودتراکم(معمولی،حاوی میکروسیلیس ونانوسیلیس)

5-1-نتیجه گیری 77

5-2-پیشنهادات   79

منابع و ماخذ 81

فهرست منابع فارسی     81

فهرست منابع لاتین           8

چکیده انگلیسی   85

نحوه اندازه گیری مقادیرH2 و H1

نحوه اندازه گیری مقادیرH2 و H1

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

2-1-ترکیبات بتن خودتراکم باسیمان وافزودنی های پوزولانی           13

2-2- مشخصات طرح های اختلاط   16

2-3- مشخصات طرح       16

2-4-مشخصات طرح های اختلاط       17

3-1-حوزه دانه بندی سنگدانه های ریز طبق آیین نامهASTM C33 و BSا     28

3-2-حوزه دانه بندی سنگدانه های درشت طبقه آیین نامه ASTM C33ا                   30

3-3-عناوین استانداردهای(ASTM,ISRI)ا         35

3-4-ویژگی الزامی شیمیایی انواع سیمسان پرتلند مطابق استاندارد 389 ایران     36

3-5-ویژگی اختیاری شیمایی سیمان پرتلند مطابق استاندارد 389 ایران     36

3-6-ویژگی فیزیکی انواع سیمان پرتلند مطابق استاندارد389 ایران       37

3-7-نامگذاری اکسیدهای سیمان       39

3-8-ترکیبات عمده سیمان باعلامت های اختصار   39

3-9-تجزیه وشیمیایی میکروسیلیس   51

3-10-طبقه بندی زمینه های مختلف فناوری نانو      55

3-11-آزمایشات بتن تازه خودتراکم       61

فهرست نمودارها

2-1-روند کسب مقاومت فشاری نمونه ها درسنین مختلف     14

2-2-روند کسب مقاومت فشاری 19

2-3-مقاومت فشاری نمونه ها درسنین مختلف   19

3-1-تاثیر نوع سیمان ونسبت آب به سیمان برروی مقاومت فشاری     38

3-2-پیش بینی رشد بازار نانوذرات       57

3-3-بازار نانوپودر برحسب جنس درسال های2000و2005ا           58

3-4-سهم نانوپودر مختلف از بازار جهانی درسال های 2000 و 2005ا         58

فهرست شکلها

2-1-پل معلقSkashi-Kailoا       7

2-2-پروژه LNG شرکت گاز Osakaا      8

2-3برج Landmark یوکاها ژاپن           9

3-1-صفحه ومخروط آزمایش اسلامپ روانی     63

3-2-مخروط وحلقهJ-Ring جهت تعیین کارپذیری بتن       64

3-3-ابعاد قیفV-Funnelا           65

3-4-قیفV شکل جهت تعیین زمان جاری شدن         66

3-5-نحوه اندازه گیری1 H و2 Hا             68

3-6-جمعبهL شکل جهت تعیین کارپذیری بتن           68

3-7-آزمایش تعیین مدو الاستیسیته         74

3-8-آزمایش تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم بتن         75مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان