انتخاب صفحه

مقدمه:

در سالهای اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازی در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازی در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست بزنند. از این حیثفلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد در
کانون توجهات قرار گرفته است. آلیاژهای منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر: 1- دانـسیته پـایین 2- استحکام ویژه بالا 3- قابلیت ریختهگری خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـتکاندیدای مناسبی برای استفاده در صنایع میباشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهای منیزیم، با افزایش کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است. آلیاژهای متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دمای اتاق دارند. و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـهدنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارنـد. علیـرغم داشـتن خـواص مطلـوب آلیاژهـایی نظیـر91AM60 , AZ چالشی که فراروی این آلیاژهاست، کاربرد در قطعاتی است که در دمای بالا کار می کننـد. ایـن آلیاژهـا بـاوجود اینکه بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریخته گـری را دارنـد، ولـی دردماهای بالایC °120 مقاومت خزشی پایینی از خود نشان می دهند. این ضعف بـزرگ اسـتفاده از آنهـا رادر سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است.
استحکام ضعیف خزشی آلیاژهای منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گشته و منجر بـهنشت روغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم انتقـال قـدرت مـی گـردد. بنـابراین مقاومـت خزشـی و خواص مکانیکی خوب یک الزام برای استفاده از آلیاژهای منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد،که در حال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته می شوند.
از سال 1930 مشخص شد که عناصر کمیاب خاکی (RE) مقاومـت خزشـی آلیاژهـای منیـزیم را توسـعهمیدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی (RE) بخـاطر پایـداری ضـعیف حرارتـی آلیاژهـای منیـزیم دردماهای بالا میباشد. عناصر کمیاب خاکی هم به طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسـوب سـختیبه افزایش استحکام آلیاژهای منیزیم کمک میکنند. با وجود این به علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب خاکی (RE) استفاده گسترده از آلیاژهای منیزیم حاوی این عناصر مقرون به صرفه نمیباشد. در ایـن اثـربه بررسی خواص مکانیکی، مقاومت خزشی، قابلیت ریختهگری و مقاومت خـوردگی تعـدادی از آلیاژهـایمنیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی (RE) می پردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجـهقرار می دهیم.

فهرست مطالب

چکیده           1

مقدمه       2

فصل اول: کلیات                       4

هدف و پیشینه تحقیق                                          5

فصل دوم: بررسی خواص مکانیکی آلیازها ی منیزیم حاوی REا   6

1-2– بررسی خواص استحکامی آلیازهای منیزیم حاوی REا           6

  • 1-2بررسی خواص استحکامی آلیازهای پایه Mg-Alا                   7

  • 1-2بررسی خواص استحکامی آلیازهای AZ91-xREا                         8

3-1-2- بررسی خواص استحکامی آلیازهای   AZCRا                             9

4-1-2- بررسی خواص استحکامی آلیاز84ZA حاوی REا                     10

5 -1-2- بررسی اثر RE بر روی خواص استحکامی آلیازهای   Mg-Alا                 12

6-1-2-بررسی خواص استحکامی آلیازهای   Mg-Ce-Zn-Zr و Mg-Nd-Zn-Zr Mg-Y-Nd-Zn-Zr

ا                   13

7-1-2- بررسی خواص کششی آلیاژ84AZ حاوی عناصر کمیاب خاکی(RE) در دمای محیط                     13

8-1-2- بررسی خواص کششی آلیاژهای ZA84 – XRE در دمای بالا     16

9-1-2- بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی (RE) بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای Li Mg –ا             17

3-      2بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی بر روی سختی آلیازهای منیزیم                    23

2-1-2 بررسی سختی آلیازهای پایه   Mg-Al حاوی عناصر کمیاب خاکی                23

2-2-2   بررسی سختی آلیاز 84ZA حاوی عناصر کمیاب خاکی                                 24

3-2 شکست نگاری آلیازهای منیزیم حاوی REا                   27

1-3-2 شکست نگاری آلیازهای AZ91-xRE و Mg-6Al-xREا                               29

2-3-2 شکست نگاری آلیاز 84ZA حاوی عناصر کمیاب خاکی             32

4-3-2 شکست نگاری آلیازهای   Mg-Ce-Zn-Zr و Mg-Nd-Zn-Zr Mg-Y-Nd-Zn-Zrا                         33

فصل سوم: قابلیت ریخته گری آلیازهای منیزم حاوی عناصر کمیاب خاکی                   35

1-3- تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر روی انجاد آلیازهای منیزیم                                         36

2-3- سیالیت آلیازهای منیزیم حاوی REا                         38

1-2-3-تاثیر ضخامت سطح مقطع بر روی سیالیت آلیازهای منیزیم حاوی RE ا       ا                 39

2-2-3- تاثیردمای ریختن مذاب بر روی سیالیت آلیازهای منیزیم حاوی RE    ا                   41

3-2-3-تاثیردمای قالب بر روی سیالیت آلیازهای منیزیم حاوی REا                     43

4-2-3-تاثیر مقادیر عناصر کمیاب خاکی بر روی سیالیت آلیازهای منیزیم حاوی REا       44

3-3-   تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترک گرم آلیازهای منیزیم          46

1-3-3- تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترک گرم آلیازهای Mg-Alا               47

2-3-3-تاثیر عناصر کمیاب خاکی برشکست نگاری ترک گرم آلیازهای Mg-Alا               47

3-3-3- مکانیزم تاثیر RE   برروی مقاومت ترک گرم   آلیازهای Mg-Aا                 48

فصل چهارم: مقاومت خورد گی آلیازهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی                 53

  • 4-خوردگی عمومی منیزیم                    54

  • 4-مقاومت خوردگی آلیازهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی             55

  • 4-بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی برروی مقاومت خوردگی آلیاز 91AZا             60

1-3-4-مورفولوزی خوردگی   آلیاز 91AZا                       60

2-3-4-پلاریزاسیون الکتروشیمیایی آلیازهای AZRا                               62

4-4- بررسی رفتار خوردگی آلیازهای 43WE و Mg-Tb-Ndا                           63

5-4- خوردگی تنشی آلیازهای منیزیم حاوی عنا صر کمیاب خاکی                         64

1-5-4-مورفولوزی خوردگی                                     66

2-5-4-اندیس تمایل به خوردگی تنشی (Iscc)ا                         67

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات                               71

نتیجه گیری                         72

پیشنهادات      73

مراجع               74

چکیده انگلیسی                          77

فهرست جدول ها

جدول1-2- ترکیب شمیایی آلیاژها          19

جدول1-4- داده های الکتروشیمیایی آلیاژهایAZCا          62

جدول2- 4- نتایج آزمایش SSRT برای آلیازهای 80AZو 41ZE و22qe و   ev31a ا              66

جدول3- 4- اندیس های Iscc برای آلیازهای 80QE    22      EV31A آزمایش شده درنرخ کرنش1S106ZE41 AZ ا                     68

جدول 4- 4- : اندیس های ISCC برای آلیاژهای 80QEZZ،ZE41،AZ و EV31A آزمایش شده در نرخ کرنش                   68

فهرست شکلها

شکل1- 2 – خـواص کشـشی آلیاژهـا در دمـای محـیطالـف ) AZ91-XRE ب) Mg-6Alا          7

شکل 2- 2- خواص کششی آلیاژها در دمای C150   الف AZX – XREا                   9

شکل 3- 2- تغییرات استحکام تـسلیم بـه ازای مقـادیر مختلـفRE در دمـای اتـاق و دمـای˚C140ا                     10

شکل4- 2- تغییرات استحکام کششی بـه ازای مقـادیر مختلـفRE در دمـای اتـاق و دمـای

190°Cا                                 11         

شکل5- 2- تغییرات درصد ازدیاد طول نـسبی بـه ازای مقـادیر مختلـفRE در دمـای اتـاق ودمای C°190ا                         12

شکل 6- 2- خواص استحکامی آلیاژهای AZCR در دمای محیطشکل           13

7- 2- خواص کششی آلیاژ ریختگی 84ZA و آلیاژهای 84ZA حاوی RE در دمای اتاق       14

شکل 8- 2- خواص کششی ریختگی پیر شده84ZA و آلیاژهای84ZA حاوی RE در دمـای اتاق 14

شکل9- 2- خواص کششی ریختگی 84ZA و آلیاژهای 84ZA حاوی RE در دمای C°150 ا       15

شکل 10- 2- خـواص کشـشی پیـر شـده84ZA و آلیاژهـای84ZA حـاویRE در دمـای C°150ا                    16

شکل11- 2- تصویر SEM و نتایج EDX آلیاژ ZA84 – 1.5RE برای فاز Cا                   17

شـکل 12- 2- خـواص مکـانیکی آلیـاژ MY – 4Li – 6Zn – 1.0RE   الـف )اسـتحکام ب)ازدیاد طول            18

شکل 13-2- ری ز س اختارآلیازهای ریختگ ی   ال ف)ری ز س اختار آلی ازMg-ce-Zn-Zr ب)ریزساختار آلیازMg-Nd-Zn-Zr   ج) ریز ساختار آلیازMg-y-Nd-Zn-Zا           19

شکل 14- 2- استحکام کششی در دمای اتاق        20

شکل 15- 2- الف) زیرساختار آلیاژ MY – CE – ZN – ZR اکسترود شده ب) اکـسترود وعملیات2T شده (OM) ج) اکسترود و عملیات2T شدهSEM ) د ) پراکنـدگی عنـصر سـریم(Ce)ا                         21

شکل 16- 2- استحکام کششی در دمای بالا        22

شکل 17- 2- سختی آلیاژهای Mg – 6Al – xREا    23

شکل (18- 2): میکرو سختی آلیاژهای پایه Mg – Alا   24

شکل19- 2- سختی (HB) نمونه ها به ازای درصد وزنی عناصر کمیاب خاکی (RE)ا       25

شکل 20- 2- میکرو سختی (HV250gf) فازیوتکتیک به ازای درصـد وزنـی عناصـر کمیـا      خاکی (RE)     ا       25

شکل 21- 2- تصویر میکروسکوپ نوری آلیاژ AZ91 + ZRGا                         26

شکل 22- 2- میکروسختی آلیاژ پایه 84ZA و آلیاژهای 84ZA حاوی REا             26

شکل 23- 2- میکروسـختی آلیـاژ پایـه84ZA و آلیاژهـایZA42 – XRE بـه ازای زمـن  پیرسختی   27

شکل 24- 2- تشکیل پله در خلال (a) تورقی شدن ثانویه (b) پاره شدن                                 28

شکل 25- 2- طرحواره شکست شبه تورقی                                                                         28

شکل 26- 2 تصاویر SEM الف) آلیـاژ91AZ تـست شـده در دمـای محـیط ب) 91AZRE1 تست شده در دمای محیط ج) AZ91 – ZRE تست شده در دمـای C°150 د) Mg AL6 تست شده در دمای محیطر)Mg – 6AL – 1RE تست شده در دمـا محـیط ز) MG AL – 2RE4 تست شده در دمای C°150ا             29

شکل28- 2- مورفولوژی شکست مقطع طولی سطح شکت Mg – 6Al                             ا32

شکل29-2- سطح شکست الف)84ZA در دمای اتـاق ب )ZA84-1.5RE ج)ZA84-1.5RE دردمای˚C150ا           33

شکل30-2- تصاویر SEM سطوح شکست الف)آلیازMg-Ce-Zn-Zr ب )آلیـازMg-Nd-ZnZr ج) آلیازMg-Y-Nd-Zn-Zr د)ریز ساختار سطح شکست Mg-Ce-Zn-Zr ر)ریز سـاختار Mg-Nd-Y-Zn-Zrز)ریز ساختارMg-Nd-Zn-Zrسطح شکست               34

شکل 1- 3- نمودارهای سرد شدن آلیاژهای Mg –9AL – Zn – REا   36

شکل 2- 3- تأثیر مقادیر RE بر روی دمای اتمام انجماد آلیاژ Mg – 9ALا         37

شکل3- 3- تأثیر مقادیر RE , ZN بر روی دمای اتمام انجماد آلیاژ Mg – 9ALا 38

شکل4- 3- سیالیت آلیاژAZ91 + 1REا        39

شکل 5- 3- سیالیت آلیاژ AZ91 + 2REا        39

شکل 6- 3- سیالیت آلیاژ AZ91 + 3RE         ا40

شکل 7- 3- تأثیر دمای ریختن بر روی سیالیت آلیاژ AZ91 + 3RE منیزیم ا      42

شکل8- 3- تأثیر دمای قالب بر روی سیالیت آلیاژ AZ91 +1RE                            ا43

شکل 9- 3- تأثیر مقادیر RE بر روی سیالیت آلیاژ 91AZ           ا44

شکل 10- 3- تأثیر مقادیر RE بر روی سیالیت آلیاژ 91AZ        ا44

شــکل 11- 3- تــأثیر RE بــر روی ریزســاختار آلیــاژ91AZ از نمونــه هــای ســیالیت بــا   ضخامتmm4 الف)91AZ ا       45

شکل 12- 3- تغییرات درجۀ ترک گرم به ازای افزودن RE در آلیاژهای Mg – Al      ا           47

شکل 13- 3- شکست نگاری ترک گرم آلیاژهای الف) AZ91 + AZ91(ر AM31 + 1.2% RE(دAM60 (جAZ31 + 1.2%RE 1.2%RE   ا             48

شکل14- 3- اندازه دانه به ازای مقادیر RE در آلیاژهای Mg – Al ا             49                     

شکل 15- 3- ساختار دانه آلیاژهای ب) AZ91 + 1.2%RE AZ91AM31 + 1.2% RE ا       49

شکل16-3- دمای واکنش یوتکتیک بـه ازای مقـادیر مختلـفRE بـرای آلیازهـای60AM وAZ91         ا           51

شکل 17- 3- الف) تـصویرSEM و ب)   طیـف، شکـست تـرک گـرم آلیاژهـایMg-Al بـاRE%1.2ا                   52

شکل1- 4- الف) Mg     ب) 31AZ ج (Mg یـا %0.3La    د) Mg  بـا %0.6La بعـد 55 ازh.5 غوطه وری در آب نمک              56

شکل 2- 4- تغییر وزن منیزیم حاوی لانتانیم در آب نمک             57

شکل3- 4- تغییر وزن منیزیم حاوی ND در آب نمک               57

شکل 4- 4- تغییر وزن منیزیم حاوی CE در آب نمک    57

شکل 5- 4- تغییر در نمودار پلارییزاسیون با افزودن La به منیزیم 58

شکل 6- 4- نرخ کاهش وزن خوردگی آلیاژهای AZRا   60

شکل 7- 4- تصاویر SEM مورفولـوژی سـطح خـوردگی الـف(   91AZ   ب (AZ91D د) 1AZR   ر )1.5AZR   د)11AZCRا             61

شکل 8- 4- نمودارهای پلاریزاسیون آلیاژهای AZRا             62

شکل 9- 4- دیاگرام های پلاریزاسیون دو تا از آلیاژهای Mg – RE در محلول NACLا    63

شکل 10- 4- مقایسه تغییر مقادیر هیـدروژن بعـد ازh 100 غوطـه وری در محلـولNACL    %3 برای بعضی از آلیاژهای Mg – REا           64

هدف و پیشینه تحقیق :

فلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که        دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد درکانون توجهات قرار گرفته است . آلیاژهای منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر: 1- دانـسیته پـایین   2- استحکام ویژه بالا 3- قابلیت ریختهگری خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـتکاندیدای مناسبی برای استفاده در صنایع میباشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهای منیزیم، با افزایش کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است. آلیاژهای متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دمای اتاق دارند. و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـهدنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارند. این آلیاژها با وجود اینکه بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریختهگری را دارند، ولی در دماهای بالایC °120 مقاومت خزشی پایینی از خود نشان میدهند. این ضعف بزرگ استفاده از آنها را در سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است. اسـتحکامضعیف خزشی آلیاژهای منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گـشته و منجـر بـه نـشتروغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم انتقال قدرت میگـردد . بنـابراین مقاومـت خزشـی و خـواصمکانیکی خوب یک الزام برای استفاده از آلیاژهای منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد، کـه درحال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته مـیشـوند . از سـال 1930 مـشخص شـد کـه عناصـرکمیاب خاکی (RE) مقاومت خزشی آلیاژهای منیزیم را توسعه میدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی(RE) بخاطر پایداری ضعیف حرارتی آلیاژهای منیزیم در دماهای بالا می باشد. عناصر کمیـاب خـاکی هـمبه طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسوب سختی به افزایش اسـتحکام آلیاژهـای منیـزیم کمـکمیکنند. با وجود این به علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب خاکی (RE) استفاده گـسترده از آلیاژهـایمنیزیم حاوی این عناصر مقرون به صرفه نمی باشـد . در ایـن اثـر بـه بررسـی خـواص مکـانیکی، مقاومـتخزشی، قابلیت ریختهگری و مقاومت خوردگی تعدادی از آلیاژهای منیزیم حاوی عناصـر کمیـاب خـاکی(RE) می پردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجه قرار می دهیم.

– 2- بررسی خواص استحکامی آلیاژهای منیزیم حاوی (RE)
به نظر می رسد که افزودن عناصر کمیاب خاکی موجب افزایش استحکام آلیاژهای منیزیم گردد. این عناصر با تشکیل ترکیبات بین فلزی قوی درمرزدانه ها، تأثیر قابل توجهی بر روی استحکام آلیاژهای منیزیم دارند. که این امر نشان دهنده این است که تأثیر استحکام بخشی مرزدانه ها در این آلیاژها مهم می باشد.
1- 1- 2- بررسی خواص استحکامی آلیاژهای پایه Mg – AL حاوی (RE) در دمای محیط در دمای بالا شکل 1- 2، خواص آلیاژهای خانواده Mg – 6AL را نشان می دهد. با افزودن عناصر کمیاب خاکی (RE)، در مقایسه با آلیاژ 91AZ، استحکام کشش نهایی آلیاژها با یکدیگر تفاوت کمی دارد ولی استحکام تسلیم آنها با افزایش RE افزایش می یابد [1].

شکل1- 2 – خواص کششی آلیاژها در دمای محیطالف) AZ91-XRE ب) Mg-6Al-XRE[1].
آلیاژ AZ91 – 1RE درصد ازدیاد طول بیشتری نسبت به بقیه آلیاژها دارد. با افزودن مقادیر بیشتر RE مقدار ازدیاد طول کم می شود. حتی ازدیاد طول آلیاژ AZ91 – 3RE از درصد ازدیاد طول آلیاژ 91AZ کمتر می بــاشد، که این امر بخاطـر درشت شــدن فـاز 3Al11RE می باشـد در شکــل ب1-2
مشاهده می شود که آلیاژ Mg– 6Al – 4RE استحکام کشش نهایی (UTS) بیشتری نسبت به بقیه آلیاژهای این خانواده دارد. که به تدریج با افزایش مقادیر RE، استحکام کشش نهایی کاهش می یابد. استحکام کشش نهایی آلیاژ Mg – 6Al – 3RE تقریباً برابر آلیاژ 91AZ می باشد. بخاطر رسوب فاز 3AL11RE استحکام تسلیم بعد از افزودن RE، افزایش می یابد. آلیاژ Mg – 6AL – 1RE بیشترین مقدار ازدیاد طول را دارد. در حالیکه مقدار ازدیاد طول آلیاژهای Mg–6AL–2RE و Mg – 6AL – 3RE از آلیاژMg – 6Al کمتر می باشد. روند تغییر استحکام تسلیم و درصد ازدیاد طول شبیه به هم می باشد[1].

2- 1- 2- خواص کشش دمای بالا آلیاژهای پایه Mg–Al حاوی عناصر کمیاب خاکی

تصویر 2- 2 استحکام کششی در دمای بالا را نشان می دهد. همانطور که در تصویر مشاهده می شود. افزون RE موجب بهبود استحکام کششی و درصد ازدیاد طول در دمای بالا می گردد مقادیر استحکام کشش نهایی تعدادی از آلیاژها نزدیک به استحکام کشش نهایی آنها در دمای محیط می باشد. اما استحکام تسلیم آنها در دمای بالا افت می کند برای آلیاژهای سری AZ91 – XRE مقدار RE2 بیشترین استحکام کشش نهایی و درصد ازدیاد طول و به نسبت کمترین استحکام تسلیم را دارد. همانطور که در تصویر شکل الف 2-2 مشاهده می شود آلیاژ AZ91–RE بیشترین استحکام تسلیم را در بین بقیه آلیاژها دارد. در اینجا درصد ازدیاد طول روندی شبیه به استحکام نهایی دارد. خواص دمای بالای آلیاژ سری Mg – 6AL – 2RE بیشترین استحکام کشش نهایی و آلیاژ Mg – 6AL – 3RE بیشترین استحکام تسلیم را دارد. با افزون RE درصد ازدیاد طول آلیاژها کاهش می یابد. به دنبال افزایش RE، درصد ازدیاد طول
آلیاژ Mg – 6AL – 3RE از آلیاژ Mg – 6AL نیز کمتر می شود [2].
شکل 2- 2- خواص کششی آلیاژها در دمای C150 الف ) AZX – XRE
.Mg – 6AL – XRE (ب 3- 1- 2- مکانیسم اثر عناصر کمیاب خاکی بر روی استحکام آلیاژهای پایه Mg – Al
فاز اصلی که موجب استحکام بخشیدن به آلیاژهای پایه Mg – Al می شود فاز 12Al17RE می باشد، که نقطه ذوب C°462 دارد. این فاز پایداری حرارتی ضعیفی دارد و به راحتی در دمای C°120 درشت و نرم می گردد. علاوه بر این فاز دارای ساختار مکعبی می باشد که با زمینه منیزیم غیر همدوس می باشد، و موجب تضعیف فصل مشترک 12Mg /AL17RE می گردد این موارد موجب افت خواص کششی آلیاژهای پایه Mg – Al در دمای بالا می گردد. با افزون عناصر کمیاب خاکی(RE)، فاز 3AL11RE که نقطه ذوبی در حدود C°1200 دارد تشکیل می شود که این فاز پایداری حرارتی بالایی را دارا می باشد. و همچنین از لغزش مرزدانه و رشد ترک بطورمؤثر جلوگیری کرده و خواص دمای بالا را بهبود می بخشد براساس مطالعه Nair و همکارانشمیش متال غنی از سدیم تأثیر کمی بر روی خواص دمای محیط آلیاژهای منیزیم دارد که این امر با شکل 1- 2 موافقت دارد. اما با این حال رسوب فاز 3AL11RE از تشکیل و روشد ترک جلوگیری کرده، که این امر موجب بهبود استحکام تسلیم (δy) می گردد.


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان