مقدمه:

در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست بزنند. از این حیثفلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد در
کانون توجهات قرار گرفته است. آلیاژهاي منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر: 1- دانـسیته پـایین 2- استحکام ویژة بالا 3- قابلیت ریختهگري خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـتکاندیداي مناسبی براي استفاده در صنایع میباشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهاي منیزیم، با افزایش کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است. آلیاژهاي متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دماي اتاق دارند. و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـهدنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارنـد. علیـرغم داشـتن خـواص مطلـوب آلیاژهـایی نظیـر91AM60 , AZ چالشی که فراروي این آلیاژهاست، کاربرد در قطعاتی است که در دماي بالا کار می کننـد. ایـن آلیاژهـا بـاوجود اینکه بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریخته گـري را دارنـد، ولـی دردماهاي بالايC °120 مقاومت خزشی پایینی از خود نشان می دهند. این ضعف بـزرگ اسـتفاده از آنهـا رادر سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است.
استحکام ضعیف خزشی آلیاژهاي منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گشته و منجر بـهنشت روغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم انتقـال قـدرت مـی گـردد. بنـابراین مقاومـت خزشـی و خواص مکانیکی خوب یک الزام براي استفاده از آلیاژهاي منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد،که در حال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته می شوند.
از سال 1930 مشخص شد که عناصر کمیاب خاکی (RE) مقاومـت خزشـی آلیاژهـاي منیـزیم را توسـعهمیدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی (RE) بخـاطر پایـداري ضـعیف حرارتـی آلیاژهـاي منیـزیم دردماهاي بالا میباشد. عناصر کمیاب خاکی هم به طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسـوب سـختیبه افزایش استحکام آلیاژهاي منیزیم کمک میکنند. با وجود این به علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب خاکی (RE) استفاده گسترده از آلیاژهاي منیزیم حاوي این عناصر مقرون به صرفه نمیباشد. در ایـن اثـربه بررسی خواص مکانیکی، مقاومت خزشی، قابلیت ریختهگري و مقاومت خـوردگی تعـدادي از آلیاژهـايمنیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی (RE) می پردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجـهقرار می دهیم.

فهرست مطالب

چکیده           1

مقدمه       2

فصل اول: کلیات                       4

هدف و پیشینه تحقیق                                          5

فصل دوم: بررسی خواص مکانیکی آلیازها ي منیزیم حاوي REا   6

1-2– بررسی خواص استحکامی آلیازهاي منیزیم حاوي REا           6

  • 1-2بررسی خواص استحکامی آلیازهاي پایه Mg-Alا                   7

  • 1-2بررسی خواص استحکامی آلیازهاي AZ91-xREا                         8

3-1-2- بررسی خواص استحکامی آلیازهاي   AZCRا                             9

4-1-2- بررسی خواص استحکامی آلیاز84ZA حاوي REا                     10

5 -1-2- بررسی اثر RE بر روي خواص استحکامی آلیازهاي   Mg-Alا                 12

6-1-2-بررسی خواص استحکامی آلیازهاي   Mg-Ce-Zn-Zr و Mg-Nd-Zn-Zr Mg-Y-Nd-Zn-Zr

ا                   13

7-1-2- بررسی خواص کششی آلیاژ84AZ حاوي عناصر کمیاب خاکی(RE) در دماي محیط                     13

8-1-2- بررسی خواص کششی آلیاژهاي ZA84 – XRE در دماي بالا     16

9-1-2- بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی (RE) بر روي خواص مکانیکی آلیاژهاي Li Mg –ا             17

3-      2بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی بر روي سختی آلیازهاي منیزیم                    23

2-1-2 بررسی سختی آلیازهاي پایه   Mg-Al حاوي عناصر کمیاب خاکی                23

2-2-2   بررسی سختی آلیاز 84ZA حاوي عناصر کمیاب خاکی                                 24

3-2 شکست نگاري آلیازهاي منیزیم حاوي REا                   27

1-3-2 شکست نگاري آلیازهاي AZ91-xRE و Mg-6Al-xREا                               29

2-3-2 شکست نگاري آلیاز 84ZA حاوي عناصر کمیاب خاکی             32

4-3-2 شکست نگاري آلیازهاي   Mg-Ce-Zn-Zr و Mg-Nd-Zn-Zr Mg-Y-Nd-Zn-Zrا                         33

فصل سوم: قابلیت ریخته گري آلیازهاي منیزم حاوي عناصر کمیاب خاکی                   35

1-3- تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر روي انجاد آلیازهاي منیزیم                                         36

2-3- سیالیت آلیازهاي منیزیم حاوي REا                         38

1-2-3-تاثیر ضخامت سطح مقطع بر روي سیالیت آلیازهاي منیزیم حاوي RE ا       ا                 39

2-2-3- تاثیردماي ریختن مذاب بر روي سیالیت آلیازهاي منیزیم حاوي RE    ا                   41

3-2-3-تاثیردماي قالب بر روي سیالیت آلیازهاي منیزیم حاوي REا                     43

4-2-3-تاثیر مقادیر عناصر کمیاب خاکی بر روي سیالیت آلیازهاي منیزیم حاوي REا       44

3-3-   تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترك گرم آلیازهاي منیزیم          46

1-3-3- تاثیر عناصر کمیاب خاکی بر مقاومت ترك گرم آلیازهاي Mg-Alا               47

2-3-3-تاثیر عناصر کمیاب خاکی برشکست نگاري ترك گرم آلیازهاي Mg-Alا               47

3-3-3- مکانیزم تاثیر RE   برروي مقاومت ترك گرم   آلیازهاي Mg-Aا                 48

فصل چهارم: مقاومت خورد گی آلیازهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی                 53

  • 4-خوردگی عمومی منیزیم                    54

  • 4-مقاومت خوردگی آلیازهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی             55

  • 4-بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی برروي مقاومت خوردگی آلیاز 91AZا             60

1-3-4-مورفولوزي خوردگی   آلیاز 91AZا                       60

2-3-4-پلاریزاسیون الکتروشیمیایی آلیازهاي AZRا                               62

4-4- بررسی رفتار خوردگی آلیازهاي 43WE و Mg-Tb-Ndا                           63

5-4- خوردگی تنشی آلیازهاي منیزیم حاوي عنا صر کمیاب خاکی                         64

1-5-4-مورفولوزي خوردگی                                     66

2-5-4-اندیس تمایل به خوردگی تنشی (Iscc)ا                         67

فصل پنجم- نتیجه گیري و پیشنهادات                               71

نتیجه گیري                         72

پیشنهادات      73

مراجع               74

چکیده انگلیسی                          77

فهرست جدول ها

جدول1-2- ترکیب شمیایی آلیاژها          19

جدول1-4- داده هاي الکتروشیمیایی آلیاژهايAZCا          62

جدول2- 4- نتایج آزمایش SSRT براي آلیازهاي 80AZو 41ZE و22qe و   ev31a ا              66

جدول3- 4- اندیس هاي Iscc براي آلیازهاي 80QE    22      EV31A آزمایش شده درنرخ کرنش1S106ZE41 AZ ا                     68

جدول 4- 4- : اندیس هاي ISCC براي آلیاژهاي 80QEZZ،ZE41،AZ و EV31A آزمایش شده در نرخ کرنش                   68

فهرست شكلها

شکل1- 2 – خـواص کشـشی آلیاژهـا در دمـاي محـیطالـف ) AZ91-XRE ب) Mg-6Alا          7

شکل 2- 2- خواص کششی آلیاژها در دماي C150   الف AZX – XREا                   9

شکل 3- 2- تغییرات استحکام تـسلیم بـه ازاي مقـادیر مختلـفRE در دمـاي اتـاق و دمـاي˚C140ا                     10

شکل4- 2- تغییرات استحکام کششی بـه ازاي مقـادیر مختلـفRE در دمـاي اتـاق و دمـاي

190°Cا                                 11         

شکل5- 2- تغییرات درصد ازدیاد طول نـسبی بـه ازاي مقـادیر مختلـفRE در دمـاي اتـاق ودماي C°190ا                         12

شکل 6- 2- خواص استحکامی آلیاژهاي AZCR در دماي محیطشکل           13

7- 2- خواص کششی آلیاژ ریختگی 84ZA و آلیاژهاي 84ZA حاوي RE در دماي اتاق       14

شکل 8- 2- خواص کششی ریختگی پیر شده84ZA و آلیاژهاي84ZA حاوي RE در دمـاي اتاق 14

شکل9- 2- خواص کششی ریختگی 84ZA و آلیاژهاي 84ZA حاوي RE در دماي C°150 ا       15

شکل 10- 2- خـواص کشـشی پیـر شـده84ZA و آلیاژهـاي84ZA حـاويRE در دمـاي C°150ا                    16

شکل11- 2- تصویر SEM و نتایج EDX آلیاژ ZA84 – 1.5RE براي فاز Cا                   17

شـکل 12- 2- خـواص مکـانیکی آلیـاژ MY – 4Li – 6Zn – 1.0RE   الـف )اسـتحکام ب)ازدیاد طول            18

شکل 13-2- ری ز س اختارآلیازهاي ریختگ ی   ال ف)ری ز س اختار آلی ازMg-ce-Zn-Zr ب)ریزساختار آلیازMg-Nd-Zn-Zr   ج) ریز ساختار آلیازMg-y-Nd-Zn-Zا           19

شکل 14- 2- استحکام کششی در دماي اتاق        20

شکل 15- 2- الف) زیرساختار آلیاژ MY – CE – ZN – ZR اکسترود شده ب) اکـسترود وعملیات2T شده (OM) ج) اکسترود و عملیات2T شدهSEM ) د ) پراکنـدگی عنـصر سـریم(Ce)ا                         21

شکل 16- 2- استحکام کششی در دماي بالا        22

شکل 17- 2- سختی آلیاژهاي Mg – 6Al – xREا    23

شکل (18- 2): میکرو سختی آلیاژهاي پایه Mg – Alا   24

شکل19- 2- سختی (HB) نمونه ها به ازاي درصد وزنی عناصر کمیاب خاکی (RE)ا       25

شکل 20- 2- میکرو سختی (HV250gf) فازیوتکتیک به ازاي درصـد وزنـی عناصـر کمیـا      خاکی (RE)     ا       25

شکل 21- 2- تصویر میکروسکوپ نوري آلیاژ AZ91 + ZRGا                         26

شکل 22- 2- میکروسختی آلیاژ پایه 84ZA و آلیاژهاي 84ZA حاوي REا             26

شکل 23- 2- میکروسـختی آلیـاژ پایـه84ZA و آلیاژهـايZA42 – XRE بـه ازاي زمـن  پیرسختی   27

شکل 24- 2- تشکیل پله در خلال (a) تورقی شدن ثانویه (b) پاره شدن                                 28

شکل 25- 2- طرحوارة شکست شبه تورقی                                                                         28

شکل 26- 2 تصاویر SEM الف) آلیـاژ91AZ تـست شـده در دمـاي محـیط ب) 91AZRE1 تست شده در دماي محیط ج) AZ91 – ZRE تست شده در دمـاي C°150 د) Mg AL6 تست شده در دماي محیطر)Mg – 6AL – 1RE تست شده در دمـا محـیط ز) MG AL – 2RE4 تست شده در دماي C°150ا             29

شکل28- 2- مورفولوژي شکست مقطع طولی سطح شکت Mg – 6Al                             ا32

شکل29-2- سطح شکست الف)84ZA در دماي اتـاق ب )ZA84-1.5RE ج)ZA84-1.5RE دردماي˚C150ا           33

شکل30-2- تصاویر SEM سطوح شکست الف)آلیازMg-Ce-Zn-Zr ب )آلیـازMg-Nd-ZnZr ج) آلیازMg-Y-Nd-Zn-Zr د)ریز ساختار سطح شکست Mg-Ce-Zn-Zr ر)ریز سـاختار Mg-Nd-Y-Zn-Zrز)ریز ساختارMg-Nd-Zn-Zrسطح شکست               34

شکل 1- 3- نمودارهاي سرد شدن آلیاژهاي Mg –9AL – Zn – REا   36

شکل 2- 3- تأثیر مقادیر RE بر روي دماي اتمام انجماد آلیاژ Mg – 9ALا         37

شکل3- 3- تأثیر مقادیر RE , ZN بر روي دماي اتمام انجماد آلیاژ Mg – 9ALا 38

شکل4- 3- سیالیت آلیاژAZ91 + 1REا        39

شکل 5- 3- سیالیت آلیاژ AZ91 + 2REا        39

شکل 6- 3- سیالیت آلیاژ AZ91 + 3RE         ا40

شکل 7- 3- تأثیر دماي ریختن بر روي سیالیت آلیاژ AZ91 + 3RE منیزیم ا      42

شکل8- 3- تأثیر دماي قالب بر روي سیالیت آلیاژ AZ91 +1RE                            ا43

شکل 9- 3- تأثیر مقادیر RE بر روي سیالیت آلیاژ 91AZ           ا44

شکل 10- 3- تأثیر مقادیر RE بر روي سیالیت آلیاژ 91AZ        ا44

شــکل 11- 3- تــأثیر RE بــر روي ریزســاختار آلیــاژ91AZ از نمونــه هــاي ســیالیت بــا   ضخامتmm4 الف)91AZ ا       45

شکل 12- 3- تغییرات درجۀ ترك گرم به ازاي افزودن RE در آلیاژهاي Mg – Al      ا           47

شکل 13- 3- شکست نگاري ترك گرم آلیاژهاي الف) AZ91 + AZ91(ر AM31 + 1.2% RE(دAM60 (جAZ31 + 1.2%RE 1.2%RE   ا             48

شکل14- 3- اندازه دانه به ازاي مقادیر RE در آلیاژهاي Mg – Al ا             49                     

شکل 15- 3- ساختار دانه آلیاژهاي ب) AZ91 + 1.2%RE AZ91AM31 + 1.2% RE ا       49

شکل16-3- دماي واکنش یوتکتیک بـه ازاي مقـادیر مختلـفRE بـراي آلیازهـاي60AM وAZ91         ا           51

شکل 17- 3- الف) تـصویرSEM و ب)   طیـف، شکـست تـرك گـرم آلیاژهـايMg-Al بـاRE%1.2ا                   52

شکل1- 4- الف) Mg     ب) 31AZ ج (Mg یـا %0.3La    د) Mg  بـا %0.6La بعـد 55 ازh.5 غوطه وري در آب نمک              56

شکل 2- 4- تغییر وزن منیزیم حاوي لانتانیم در آب نمک             57

شکل3- 4- تغییر وزن منیزیم حاوي ND در آب نمک               57

شکل 4- 4- تغییر وزن منیزیم حاوي CE در آب نمک    57

شکل 5- 4- تغییر در نمودار پلارییزاسیون با افزودن La به منیزیم 58

شکل 6- 4- نرخ کاهش وزن خوردگی آلیاژهاي AZRا   60

شکل 7- 4- تصاویر SEM مورفولـوژي سـطح خـوردگی الـف(   91AZ   ب (AZ91D د) 1AZR   ر )1.5AZR   د)11AZCRا             61

شکل 8- 4- نمودارهاي پلاریزاسیون آلیاژهاي AZRا             62

شکل 9- 4- دیاگرام هاي پلاریزاسیون دو تا از آلیاژهاي Mg – RE در محلول NACLا    63

شکل 10- 4- مقایسه تغییر مقادیر هیـدروژن بعـد ازh 100 غوطـه وري در محلـولNACL    %3 براي بعضی از آلیاژهاي Mg – REا           64

هدف و پیشینه تحقیق :

فلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که        دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد درکانون توجهات قرار گرفته است . آلیاژهاي منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر: 1- دانـسیته پـایین   2- استحکام ویژة بالا 3- قابلیت ریختهگري خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـتکاندیداي مناسبی براي استفاده در صنایع میباشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهاي منیزیم، با افزایش کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است. آلیاژهاي متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دماي اتاق دارند. و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـهدنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارند. این آلیاژها با وجود اینکه بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریختهگري را دارند، ولی در دماهاي بالايC °120 مقاومت خزشی پایینی از خود نشان میدهند. این ضعف بزرگ استفاده از آنها را در سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است. اسـتحکامضعیف خزشی آلیاژهاي منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گـشته و منجـر بـه نـشتروغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم انتقال قدرت میگـردد . بنـابراین مقاومـت خزشـی و خـواصمکانیکی خوب یک الزام براي استفاده از آلیاژهاي منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد، کـه درحال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته مـیشـوند . از سـال 1930 مـشخص شـد کـه عناصـرکمیاب خاکی (RE) مقاومت خزشی آلیاژهاي منیزیم را توسعه میدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی(RE) بخاطر پایداري ضعیف حرارتی آلیاژهاي منیزیم در دماهاي بالا می باشد. عناصر کمیـاب خـاکی هـمبه طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسوب سختی به افزایش اسـتحکام آلیاژهـاي منیـزیم کمـکمیکنند. با وجود این به علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب خاکی (RE) استفاده گـسترده از آلیاژهـايمنیزیم حاوي این عناصر مقرون به صرفه نمی باشـد . در ایـن اثـر بـه بررسـی خـواص مکـانیکی، مقاومـتخزشی، قابلیت ریختهگري و مقاومت خوردگی تعدادي از آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصـر کمیـاب خـاکی(RE) می پردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجه قرار می دهیم.

– 2- بررسی خواص استحکامی آلیاژهاي منیزیم حاوي (RE)
به نظر می رسد که افزودن عناصر کمیاب خاکی موجب افزایش استحکام آلیاژهاي منیزیم گردد. این عناصر با تشکیل ترکیبات بین فلزي قوي درمرزدانه ها، تأثیر قابل توجهی بر روي استحکام آلیاژهاي منیزیم دارند. که این امر نشان دهنده این است که تأثیر استحکام بخشی مرزدانه ها در این آلیاژها مهم می باشد.
1- 1- 2- بررسی خواص استحکامی آلیاژهاي پایه Mg – AL حاوي (RE) در دماي محیط در دماي بالا شکل 1- 2، خواص آلیاژهاي خانواده Mg – 6AL را نشان می دهد. با افزودن عناصر کمیاب خاکی (RE)، در مقایسه با آلیاژ 91AZ، استحکام کشش نهایی آلیاژها با یکدیگر تفاوت کمی دارد ولی استحکام تسلیم آنها با افزایش RE افزایش می یابد [1].

شکل1- 2 – خواص کششی آلیاژها در دماي محیطالف) AZ91-XRE ب) Mg-6Al-XRE[1].
آلیاژ AZ91 – 1RE درصد ازدیاد طول بیشتري نسبت به بقیه آلیاژها دارد. با افزودن مقادیر بیشتر RE مقدار ازدیاد طول کم می شود. حتی ازدیاد طول آلیاژ AZ91 – 3RE از درصد ازدیاد طول آلیاژ 91AZ کمتر می بــاشد، که این امر بخاطـر درشت شــدن فـاز 3Al11RE می باشـد در شکــل ب1-2
مشاهده می شود که آلیاژ Mg– 6Al – 4RE استحکام کشش نهایی (UTS) بیشتري نسبت به بقیه آلیاژهاي این خانواده دارد. که به تدریج با افزایش مقادیر RE، استحکام کشش نهایی کاهش می یابد. استحکام کشش نهایی آلیاژ Mg – 6Al – 3RE تقریباً برابر آلیاژ 91AZ می باشد. بخاطر رسوب فاز 3AL11RE استحکام تسلیم بعد از افزودن RE، افزایش می یابد. آلیاژ Mg – 6AL – 1RE بیشترین مقدار ازدیاد طول را دارد. در حالیکه مقدار ازدیاد طول آلیاژهاي Mg–6AL–2RE و Mg – 6AL – 3RE از آلیاژMg – 6Al کمتر می باشد. روند تغییر استحکام تسلیم و درصد ازدیاد طول شبیه به هم می باشد[1].

2- 1- 2- خواص کشش دماي بالا آلیاژهاي پایه Mg–Al حاوي عناصر کمیاب خاکی

تصویر 2- 2 استحکام کششی در دماي بالا را نشان می دهد. همانطور که در تصویر مشاهده می شود. افزون RE موجب بهبود استحکام کششی و درصد ازدیاد طول در دماي بالا می گردد مقادیر استحکام کشش نهایی تعدادي از آلیاژها نزدیک به استحکام کشش نهایی آنها در دماي محیط می باشد. اما استحکام تسلیم آنها در دماي بالا افت می کند براي آلیاژهاي سري AZ91 – XRE مقدار RE2 بیشترین استحکام کشش نهایی و درصد ازدیاد طول و به نسبت کمترین استحکام تسلیم را دارد. همانطور که در تصویر شکل الف 2-2 مشاهده می شود آلیاژ AZ91–RE بیشترین استحکام تسلیم را در بین بقیه آلیاژها دارد. در اینجا درصد ازدیاد طول روندي شبیه به استحکام نهایی دارد. خواص دماي بالاي آلیاژ سري Mg – 6AL – 2RE بیشترین استحکام کشش نهایی و آلیاژ Mg – 6AL – 3RE بیشترین استحکام تسلیم را دارد. با افزون RE درصد ازدیاد طول آلیاژها کاهش می یابد. به دنبال افزایش RE، درصد ازدیاد طول
آلیاژ Mg – 6AL – 3RE از آلیاژ Mg – 6AL نیز کمتر می شود [2].
شکل 2- 2- خواص کششی آلیاژها در دماي C150 الف ) AZX – XRE
.Mg – 6AL – XRE (ب 3- 1- 2- مکانیسم اثر عناصر کمیاب خاکی بر روي استحکام آلیاژهاي پایه Mg – Al
فاز اصلی که موجب استحکام بخشیدن به آلیاژهاي پایه Mg – Al می شود فاز 12Al17RE می باشد، که نقطه ذوب C°462 دارد. این فاز پایداري حرارتی ضعیفی دارد و به راحتی در دماي C°120 درشت و نرم می گردد. علاوه بر این فاز داراي ساختار مکعبی می باشد که با زمینه منیزیم غیر همدوس می باشد، و موجب تضعیف فصل مشترك 12Mg /AL17RE می گردد این موارد موجب افت خواص کششی آلیاژهاي پایه Mg – Al در دماي بالا می گردد. با افزون عناصر کمیاب خاکی(RE)، فاز 3AL11RE که نقطه ذوبی در حدود C°1200 دارد تشکیل می شود که این فاز پایداري حرارتی بالایی را دارا می باشد. و همچنین از لغزش مرزدانه و رشد ترك بطورمؤثر جلوگیري کرده و خواص دماي بالا را بهبود می بخشد براساس مطالعه Nair و همکارانشمیش متال غنی از سدیم تأثیر کمی بر روي خواص دماي محیط آلیاژهاي منیزیم دارد که این امر با شکل 1- 2 موافقت دارد. اما با این حال رسوب فاز 3AL11RE از تشکیل و روشد ترك جلوگیري کرده، که این امر موجب بهبود استحکام تسلیم (δy) می گردد.


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان