انتخاب صفحه

چکیده

 

در این بررسی از دونوع مـاده لیگنوسـلولزی الیـاف کـاه بـرنج والیـاف چـوب صـنعتی در سـه سـطح10و25و40 درصد نسبت به وزن سیمان  جهت ساخت صفحات چوب سیمان استفاده گردید.همچنین خاکستر پوسته برنج به نسبت 0و10و20درصد وزنی، جایگزین سیمان شد. کلرید کلسیم به مقدار 5% به عنوان ماده افزودنی در ترکیب بکار گرفته شد..در مجموع عوامل متغیر وسطوح آنها 18تیمارحاصل گردید که از هر تیمار 3تخته ساخته شد تهیه نمونه ها مطابق اسـتاندارد DIN/EN,634:part 1,2 واندازه گیری خواص فیزیکی ومکانیکی ازجمله مقاومت خمشی،مقاومت چسبندگی  داخلی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت ،دانسیته ومقاومت به آتش ، مطابق استانداردهای مربوطـه انجـام پـذیرفت.ایـنتحقیق در قالب آزمایشات کاملاً تصادفی با استفاده از آزمون فاکتوریل وتفکیک میانگین هـا بـا روشدانکن مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.پس از انجام آزمایشات ونتایج بدست آمده مشخص شـدکه تفاوت در نسبت های مختلف الیاف به سیمان باعث تفاوت در خواص فیزیکی ومکانیکی تختـه هـامی شود به گونه ای که بیشترین مقاومت خمشی مربوط به تختـه هـایی بـا نسـبت الیـاف چـوب بـهسیمان 25به 75است.  گرچه  مقاومت خمشی  تخته های ساخته  شـده بـ ا الیـاف چـوب  کمـی از        تخته های ساخته شده با الیاف کاه بـرنج بیشتر اسـت  امـا تاحـدودی چسـبندگی بیشـتر وجـذب آبوواکشیدگی کمتر تخته های ساخته شده با الیاف کاه برنج گویای امکان استفاده از این پسماند اسـت  .اضافه شدن خاکستر پوسته برنج تا 20% تاثیر معنی داری برمقاومتهای تخته چـوب سـیمان نـدارد و خاکستر پوسته برنج هم می تواند جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در چوب سیمان شود. 

واژگان کلیدی : چوب  سیمان ، الیاف کاه برنج ، الیاف چوب صنعتی ، خاکستر پوسته برنج ،   کلرید کلسیم

فهرست مطالب                                                                                                            صفحه 

 

 • – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
  • -1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1 -2- سوالات یا فرضیه های تخصصی ……………………………………………………………………………………………………  2

1 -3- ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..  3

1 -4- تاریخچه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1 -5-  استفاده از تخته سیمان در دیوار خارجی ساختمان  …………………………………………………………………..  4

1 -6- سیمان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4

1 -6-1- اجزای تشکیل دهنده سیمان  …………………………………………………………………………………………………..  4

1 -6-2- انواع سیمان  ………………………………………………………………………………………………………………………………  4

1 -6-3-گیرایی وسخت شدن سیمان  …………………………………………………………………………………………………….  5

1 -6-4- حرارت هیدراتاسیون  ………………………………………………………………………………………………………………..  6

1 -6-5- چسبندگی چوب با سیمان  ………………………………………………………………………………………………………  6

1 -6-7- آب اختلاط  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  7

1 -6-8- پوزالانها …………………………………………………………………………………………………………………………………….  7

1 -7- استفاده از ضایعات برنج  ………………………………………………………………………………………………………………..  7

1 -7-1- پوسته برنج  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  9

1 -7-2- سیلیس  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  10

1 -7-3- اشر یط سوزاندن پوسته برنج ابر ی لتو ید خاکستر  …………………………………………………………………  12

1 -8-کلرید کلسیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  13

 • – سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
  • -1- سابقه تحقیق در زمینه استفاده از الیاف طبیعی در تخته سیمان …………………………………………… 15

2 -2- سابقه تحقیق مواد اقزودنی وتیماربه کار رفته  …………………………………………………………………………..  17

2 -3-  سابقه تحقیق در زمینه استفاده از پوسته برنج در چوب سیمان  …………………………………………….  18

 • – مواد وروشها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  21
  • -1- عوامل ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

3 -2- عوامل متغیر: ……………………………………………………………………………………………………………………………..  22

3 -3- ساخت تخته  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  22

3 -3-1- تهیه مواد  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  22

3 -3-1-1- الیاف چوب  ………………………………………………………………………………………………………………………..  22

3 -3-1-2-   الیاف کاه برنج…………………………………………………………………………………………………………………  22

3 -3-2- تهیه خاکستر پوسته برنج  ……………………………………………………………………………………………………..  23

3 -3-3-کلرید کلسیم  …………………………………………………………………………………………………………………………..  23

د ح

3 -3-4- سیمان مورد مصرف  ………………………………………………………………………………………………………………  23

3 -3-5- اجزای قالب  ……………………………………………………………………………………………………………………………  23

3 -3-6- ساخت تخته آزمون  ……………………………………………………………………………………………………………….  23

3 -4-اندازه گیری خواص فیزیکی ومکانیکی تخته ها  …………………………………………………………………………  25

3 -5- اندازه گیری مقاومت به آتش …………………………………………………………………………………………………….  25

 • – نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
  • -1-دانسیته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

4 -1-1-اثر مستقل  نوع مواد لیگنوسلولزی بر دانسیته  ………………………………………………………………………  27

4 -1-2-اثر مستقل درصد الیاف بر دانسیته ………………………………………………………………………………………..  28

4 -1-3-اثر مستقل درصد خاکستر پوسته برنج بر دانسیته  ………………………………………………………………..  29

4 -1-4-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد الیاف بر ندا سیته  …………………………………………………..  30

4 -1-5-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد خاکستر بر دانسیته ……………………………

………………..  31

4 -1-6-اثر متقابل درصد خاکسترودرصد الیاف بر دانسیته  ………………………………………………………………..  32

4 -1-7-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد الیاف ودرصد خاکستر بر دانسیته ……………………….  33

4 -2- جذب آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  34

4 -2-1-جذب آب پس از 2ساعت قرار گرفتن داخل آب  ……………………………………………………………………  35

4-2-1-1 اثر مستقل نوع ماده لیگنوسلولزی بر جذب آب تخته ها پس از 2 ساعت قرار گرفتن در آب

35  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4 -2-1-2-اثر مستقل درصد الیاف بر جذب آب تخته هاپس از 2ساعت قرار گرفتن در آب ……………  36

4-2-1-3-اثر مستقل درصدخاکستر پوسته برنج بر جذب آب تخته هاپس از 2ساعت قرار گـرفتن  در

 • آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-1-4-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصد الیاف بر جذب آب تخته هاپس از 2ساعت قـرار

 • گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-1-5-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصدخاکستر بر جذب آب تخته هاپس از 2ساعت قرار

 • گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-1-6-اثر متقابل درصد خاکستر پوسته برنج و درصد الیاف بر جذب آب تخته هـاپس  از 2سـاعت

 • قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-1-7-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصد الیاف ودرصد خاکستر بر جذب آب تخته هاپس

 • از 2ساعت قرار گرفتن در آب……………………………………………………………………………………………………………….4
 • -2-2-جذب آب پس از 24ساعت قرار گرفتن داخل آب ………………………………………………………………… 42

4-2-2-1-اثر مستقل نوع مواد لیگنوسلولزی بر جذب آب تخته هاپس از24ساعت قرار گرفتن در آب

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 -2-2-2-اثر مستقل درصد الیاف بر جذب آب تخته هاپس از24 ساعت قرار گرفتن در آب …………  42

ھـ  ط

4 -2-1-4-اثر مستقل درصدخاکستر بر جذب آب تخته هاپس از24ساعت قرار گرفتن در آب  ……….44

4-2-2-4-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصد الیاف بر جذب آب تخته ها پس از24ساعت قرار

 • گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-5-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصدخاکستر بر جذب آب تختـه  هـاپس  از24سـاعت

 • قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-2-6-اثر متقابل درصد الیاف و درصدخاکستر بر جذب آب تخته هاپس از24ساعت قـرار  گـرفتن

 • در آب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-2-2-7-اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی و درصد الیاف ودرصدخاکستر بر جذب آب تخته هـاپس

 • از24ساعت قرار گرفتن در آب ……………………………………………………………………………………………………………..4 –
 • 3- واکشیدگی ضخامت  ……………………………………………………………………………………………………………………  49

4 -3-1-واکشیدگی ضخامت پس از دوساعت قرار گرفتن داخل آب  ………………………………………………….  50

4-3-1-1-اثر مستقل  نوع ماده اول یـه لیگنوسـلولز ی بـر  روی واکشـ یدگی ضـخامت  تختـه  هـاپس  از

 • 2ساعت قرار گرفتن در آب …………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-2-اثر مستقل  درصد الیاف بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از 2ساعت قرار گرفتن در

 • آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-1-3-اثر مستقل  درصد خاکستر بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از 2ساعت قرار گرفتن

 • در آب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-1-4-اثر متقابل درصد الیاف ونوع ماده لیگنوسلولزی بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از

 • 2ساعت قرار گرفتن در آب …………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-5-اثر متقابل درصد خاکستر پوسته برنج ونوع ماده لیگنوسلولزی بر روی واکشیدگی ضخامت

 • تخته هاپس از 2ساعت قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………….

4-3-1-6-اثر متقابل درصد الیاف ودرصدخاکستر بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از 2ساعت

 • قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 -3-2-واکشیدگی ضخامت پس از 24ساعت قرار گرفتن داخل آب  ………………………………………………..  56

4-3-2-1-اثر مستقل نوع ماده لیگنوسلولزی بر روی واکشیدگی ضخامت تختـه  هـاپس  از 24سـاعت

 • قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-2-2-اثر مستقل درصد الیاف بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از 24ساعت قـرار  گـرفتن

 • در آب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-2-3-اثر مستقل درصـد  خاکسـتر  پوسـته  بـرنج  بـر  روی واکشـ یدگی ضـخامت  تختـه  هـاپس  از

 • 24ساعت قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-2-4-اثر متقابل نوع ماده لیگنوسلولزی ودرصد الیاف بر روی واکشیدگی ضخامت تخته هاپس از

 • 24ساعت قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………..

و ی

4-3-2-5-اثر متقابل نوع ماده لیگنوسلولزی ودرصدخاکستربر روی واکشیدگی ضخامت تخته هـاپس

 • از 24ساعت قرار گرفتن در آب …………………………………………………………………………………………………………….

4-3-2-6-اثر متقابل درصـد  خاکسترودرصـد  ال یـاف بـر  روی واکشـ یدگی ضـخامت  تختـه  هـاپس  از

 • 24ساعت قرار گرفتن در آب ………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-2-7-اثر متقابل نوع ماده لیگنوسـلولز ی ودرصـد  ال یـاف ودرصـد  خاکسـتر  بـر  روی واکشـ یدگی

 • ضخامت تخته هاپس از 24ساعت قرار گرفتن در آب …………………………………………………………………………4
 • -4- مقاومت چسبندگی داخلی…………………………………………………………………………………………………………  63

4 -4-1-اثر مستقل نوع ماده لیگنوسلولزی بر مقاومت چسبندگی داخلی …………………………………………  64

4 -4-2-اثر مستقل درصد الیاف به کار رفته در چسبندگی داخلی تخته ها ……………………………………..  65

4 -4-3-اثر مستقل خاکستر پوسته برنج به کار رفته در چسبندگی داخلی تخته ها  …………………………66

4 -4-4-اثر متقابل درصد الیاف ونوع ماده لیگنوسلولزی در چسبندگی داخلی تخته ها  …………………..  67

4 -4-5-اثر متقابل درصد خاکستر پوسته برنج ونوع ماده لیگنوسلولزی  در چسبندگی داخلی تخته ها

68  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • -4-6-اثر متقابل درصدالیاف ودرصدخاکسترپوسته برنج در چسبندگی داخلی تخته ها ……………….. 69

4-4-7-اثر متقابل درصد خاکستر پوسته برنج ودرصد  الیاف ونوع ماده لیگنوسلولزی  در چسـبندگ ی

داخلی تخته ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  70

4 -5- مقاومت خمشی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  71

4 -5-1-1-اثر مستقل نوع ماده لیگنوسلولزی بر مدول گسیختگی  ……………………………………………………  73

4 -5-1-2-  اثر مستقل درصد الیاف  به کار رفته در تخته ها بر مدول گسیختگی  ………………………….  74

4 -5-1-3-  اثر مستقل خاکستر پوسته برنج  بر روی مدول گسیختگی  …………………………………………..  75

4 -5-1-4- اثر متقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد الیاف بر روی مدول گسیختگی  ……………………..  76

4 -5-1-5- اثر متقابل نوع ماده لیگنوسلولزی وخاکستر پوسته برنج بر مدول گسیختگی  ………………..  77

4 -5-1-6 – اثر متقابل درصد الیاف وخاکستر پوسته برنج بر مدول گسیختگی  …………………………………  78

4-5-1-7- اثر متقابل نوع مـواد  لیگنوسـلولز ی، درصـد  ال یـاف  و خاکسـتر  پوسـته   بـرنج  بـر  مـدول

گسیختگی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  79

4 -5-2- مدول الاستیسیته  ………………………………………………………………………………………………………………….  80

4 -5-2-1-اثر مستقل  نوع مواد لیگنوسلولزی بر مدول الاستیسیته  ………………………………………………….  80

4 -5-2-2- اثر مستقل  درصد الیاف  بر مدول الاستیسیته………………………………………………………………..  81

4 -5-2-3-اثر مستقل  درصد خاکستر پوسته برنج بر مدول الاستیسیته  ………………………………………….  82

4 -5-2-4- اثرمتقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد الیاف بر مدول الاستیسیته  ……………………………..  83

4 -5-2-5-اثرمتقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصدخاکستر بر مدول الاستیسیته  ……………………………  84

4 -5-2-6 -اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستربر مدول الاستیسیته  …………………………………………….  85

 • -5-2-7-اثرمتقابل نوع مواد لیگنوسلولزی ودرصد الیاف ودرصد خاکستر بر مدول الاستیسیته ……. 86

زک

 • -6-مقاومت به آتش …………………………………………………………………………………………………………………………..87

4 -6-1-اثر مستقل نوع مواد لیگنوسلولزی برروی مقاومت به آتش  ……………………………………………………  88

4 -6-2- اثر مستقل درصد الیاف برروی مقاومت به آتش  …………………………………………………………………..  89

4 -6-3-اثر مستقل درصد خاکستر به کار رفته بر روی مقاومت به آتش  …………………………………………..  90

4 -6-4-اثر متقابل درصد الیاف ونوع ماده لیگنوسلولزی بر مقاومت به آتش  ……………………………………..  91

4 -6-5-اثر متقابل نوع ماده لیگنوسلولزی خاکستر پوسته برنج بر مقاومت به آتش………………………….  92

4 -6-6-اثر متقابل درصد الیاف و خاکستر پوسته برنج بر مقاومت به آتش  ……………………………………….  93

4 -6-7-اثر متقابل خاکستر پوسته برنج ونوع ماده لیگنوسلولزی ودرصد الیاف بر مقاومت به آتش  ….  94

 • – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
  • -1- دانسیته………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

5 -2- جذب آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  96

5 -3- واکشیدگی ضخامت  ……………………………………………………………………………………………………………………  96

5 -4- چسبندگی داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………  96

5 -5-مقاومت خمشی …………………………………………………………………………………………………………………………..  97

5 -6-مقاومت به آتش  …………………………………………………………………………………………………………………………..  97

 • -7-نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 98
 • -فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                         صفحه 

جدول4-1-تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده بردانسیته  …………………………………………………………………  27

جدول4-2-تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف بردانسیته …………………………………………………………..  28

جدول4-3-تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربردانسیته  ………………………………………………………..  29

جدول4-4- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر دانسیته ………………………………………….  30

جدول4-5- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر دانسیته  ……………………………………..  31

جدول4-6 – تجزیه واریانس اثرمتقابل درصدالیاف ودرصدخاکستر بر دانسیته  …………………………………..  32

جدول4-7- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف ودرصدخاکستر بردانسیته  …………………  33

جدول4-8-میانگین جذب آب …………………………………………………………………………………………………………….  34

جدول4-9-تجزیه واریانس اثرمستقل نوع ماده برجذب آب پس از2 ساعت ……………………………………..  35

جدول4-10 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف برجذب آب پس از 2ساعت   …………………………..  36

جدول4-11 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربرجذب آب پس از 2ساعت  …………………………  37

جدول4-12 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف برجذب آب پس از 2 ساعت  ……………  38

جدول4-13 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر برجذب آب پس از 2 ساعت ………  39

جدول4-14 – تجزیه واریانس اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برجذب آب پس از 2 ساعت40…

جدول 4-15- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف وخاکستر برجذب آب پس از 2 ساعت41  ……

جدول4-16-تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده برجذب آب پساز 24 ساعت  …………………………………  42

جدول4-17 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف برجذب آب پس از 24 ساعت ………………………..  43

جدول4-18 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربرجذب آب پس از 24 ساعت  ……………………..  44

جدول4-19 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف برجذب آب پس از 24 ساعت  …………  45

جدول4-20 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر برجذب آب پس از 24 ساعت46  …….

جدول4-21 – تجزیه واریانس اثرمتقابل درصد الیاف وخاکستر برجذب آب پس از 24 ساعت47  ………….

جدول 4-22- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف وخاکستر برجذب آب پس از 24 48ساعت  …

جدول 4-23-میانگین درصد واکشیدگی  …………………………………………………………………………………………….  49

جدول4-24 -تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده برواکشیدگی پس از 2 ساعت  ………………………………  50

جدول4-25 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف برواکشیدگی پس از 2 ساعت  …………………………  51

جدول4-26-تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربرواکشیدگی پس از 2 ساعت ……………………..  52

جدول4-27 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف برواکشیدگی پس از 2 ساعت  …………  53

جدول4-28 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستربر واکشیدگی پس از 2 ساعت  …….  54

جدول4-29 – تجزیه واریانس اثرمتقابل الیاف و خاکستربرواکشیدگی پس از 2 ساعت  …………………….  55

جدول 4-30- تجزیه واریانس اثرمتقابل ماده و الیاف وخاکستر برواکشیدگی 2 ساعت  ……………………  56

جدول4-31 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف برواکشیدگیپس از 24 ساعت  …………………………57

جدول4-32 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربرواکشیدگی 24 ساعت  ………………………………  58

جدول4-33 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف برواکشیدگی 24 ساعت  ……………………………  59

جدول4-34 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و خاکستربر واکشیدگی 24 ساعت  ……………………….  60

جدول4-35 – تجزیه واریانس اثرمتقابل الیاف ودرصد خاکستربرواکشیدگی 24 ساعت  …………………….  61

جدول 4-36- تجزیه واریانس اثرمتقابل ماده و الیاف وخاکستر برواکشیدگی 24 ساعت …………………  62

جدول4-37 -میانگین چسبندگی داخلی  …………………………………………………………………………………………….  63

جدول4-38 -تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده بر چسبندگی داخلی  …………………………………………….  64

جدول4-39 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف بر چسبندگی داخلی  ……………………………………….  65

جدول4-40 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصدخاکستربر چسبندگی داخلی ……………………………………..66

جدول4-41 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف برچسبندگی داخلی ………………………..  67

جدول4-42 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستربر چسبندگی داخلی  ……………………  68

جدول4-43 – تجزیه واریانس اثرمتقابل درصد الیاف و خاکستربرچسبندگی داخلی  …………………………  69

جدول4-44 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف وخاکستر بر چسبندگی داخلی…………………  70

جدول4-45 -میانگین مدول گسیختگی ومدول الاستیسیته تخته ها  ………………………………………………..  71

جدول4-46-تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده بر مدول گسیختگی  ………………………………………………  73

جدول4-47 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف بر مدول گسیختگی  ………………………………………..  74

جدول4-48 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصدخاکستربر مدول گسیختگی  ………………………………………  75

جدول4-49 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مدول گسیختگی ………………………..  76

جدول4-50 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر برمدول گسیختگی  ……………………..  77

جدول4-51 – تجزیه واریانس اثرمتقابل الیاف ودرصد خاکستر برمدول گسیختگی  …………………………..  78

جدول4-52 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف وخاکستر بر مدول گسیختگی  ………………….  79

جدول4-53 -تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده بر مدول الاستیسیته  …………………………………………….  80

جدول4-54 -تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف بر مدول الاستیسیته  ……………………………………….  81

جدول4-55 -تجزیه واریانس اثرمستقل درصدخاکستربر مدول الاستیسیته  ………………………………………  82

جدول4-56- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مدول الاستیسیت ……………………….  83

جدول4-57 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و خاکستر بر مدول الاستیسیته  …………………………….  84

جدول4-58 – تجزیه واریانس اثرمتقابل درصد الیاف وخاکستر برمدول الاستیسیته …………………………  85

جدول4-59 – تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده و الیاف وخاکستر بر الاستیسیته …………………………..  86

جدول4-60-میانگین مقاومت به آتش  ………………………………………………………………………………………………..  87

جدول4-61-تجزیه واریانس اثر مستقل نوع ماده بر مقاومت به آتش ……………………………………………….  88

جدول4-62-تجزیه واریانس اثر مستقل درصد الیاف بر مقاومت به آتش  ………………………………………….  89

جدول4-63-تجزیه واریانس اثر مستقل درصد خاکستربر مقاومت به آتش……………………………………….  90

جدول4-64- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مقاومت به آتش  …………………………..  91

جدول4-65- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر مقاومت به آتش ……………………..  92

جدول4-66- تجزیه واریانس اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برمقاومت به آتش  ………………….  93

جدول4-67- تجزیه واریانس اثرمتقابل نوع ماده والیاف وخاکستر برمقاومت به آتش  ………………………  94

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه 

نمودار4-1 -اثر مستقل نوع ماده لیگنوسلولزی بردانسیته  ……………………………………………………………………  27

نمودار4-2 – اثر مستقل درصد الیاف بردانسیته  …………………………………………………………………………………..  28

نمودار4-3 – اثر مستقل درصد خاکستربردانسیته  ………………………………………………………………………………..  29

نمودار 4 -4- اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر دانسیته  ………………………………………………………………….  30

نمودار 4 -5- اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر دانسیته  ……………………………………………………………..  31

نمودار 4 -6- اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر بر دانسیته  ………………………………………………………..  32

نمودار 4 -7- اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف ودرصد خاکستر بر دانسیته  ……………………………………….  33

نمودار 4 -8- اثر مستقل نوع ماده برجذب آب پس از 2 ساعت  ………………………………………………………….  35

نمودار 4 -9- اثر مستقل درصد الیاف برجذب آب پس از 2 ساعت ……………………………………………………  36

نمودار 4 -10 – اثر مستقل درصد خاکستربرجذب آب پس از 2 ساعت  ………………………………………………  37

نمودار 4 -11 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر جذب آب پس از 2 ساعت  ………………………………….  38

نمودار 4 -12 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر جذب آب پس از 2 ساعت  ……………………………..  39

نمودار 4 -13 – اثرمتقابل درصدالیاف ودرصد خاکستربرجذب آب پس از 2 ساعت  ……………………………  40

نمودار4-14-اثرمتقابل نوع ماده ودرصدالیاف ودرصدخاکستر برجذب آب پس2ساعت  …………………….  41

نمودار 4 -15 – اثر مستقل نوع ماده برجذب آب پس از 24 ساعت  …………………………………………………….  42

نمودار 4 -16 – اثر مستقل درصد الیاف برجذب آب پس از 24 ساعت  ……………………………………………….  43

نمودار 4 -17 – اثر مستقل درصد خاکستربرجذب آب پس از 24 ساعت  ……………………………………………  44

نمودار 4 -18 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر جذب آب پس از 24 ساعت  ……………………………….  45

نمودار 4 -19 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر برجذب آب پس از 24 ساعت ……………………………  46

نمودار 4 -20 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برجذب آب پس از 24ساعت  ………………………..  47

نمودار 4 -21 – اثرمتقابل نوع ماده و درصد الیاف ودرصد خاکستر برجذب آب در2ساعت  ………………..  48

نمودار 4 -22 – اثر مستقل نوع ماده برواکشیدگی پس از 2 ساعت……………………………………………………..  50

نمودار 4 -23 – اثر مستقل درصد الیاف برواکشیدگی پس از 2 ساعت ……………………………………………….  51

نمودار 4 -24 – اثر مستقل درصد خاکستربرواکشیدگی پس از 2 ساعت  …………………………………………….  52

نمودار 4 -25 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر واکشیدگی پس از 2 ساعت  ………………………………..  53

نمودار 4 -26 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر واکشیدگی پس از2ساعت  ………………………………  54

نمودار 4 -27 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برواکشیدگی پس از2ساعت  ………………………….  55

نمودار 4 -28 – اثر مستقل نوع ماده برواکشیدگی پس از 24 ساعت  …………………………………………………..  56

نمودار 4 -29 – اثر مستقل درصد الیاف برواکشیدگی پس از 24 ساعت …………………………………………….  57

نمودار 4 -30 – اثر مستقل درصد خاکستربرواکشیدگی پس از 24 ساعت  ………………………………………….  58

نمودار4-31- اثرمتقابل نوع ماده ودرصدالیاف برواکشیدگی پس از 24ساعت  …………………………………..  59

نمودار 4 -32 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر واکشیدگی پس از 24ساعت  ………………………….  60

نمودار 4 -33 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برواکشیدگی پس از 24ساعت ……………………..  61

نمودار 4 -34 –  اثرمتقابل نوع ماده و درصد الیاف ودرصد خاکستربرواکشیدگی در24  …………………….  62

نمودار 4 -35 – اثر مستقل نوع ماده بر چسبندگی داخلی  …………………………………………………………………..  64

نمودار 4 -36 – اثر مستقل درصد الیاف بر چسبندگی داخلی  ……………………………………………………………..  65

نمودار 4 -37 – اثر مستقل درصد خاکستربر چسبندگی داخلی  …………………………………………………………..66

نمودار 4 -38 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر چسبندگی داخلی  ……………………………………………….  67

نمودار 4 -39 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر چسبندگی داخلی  …………………………………………..  68

نمودار 4 -40 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر برچسبندگی داخلی  ………………………………………  69

نمودار 4 -41 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف ودرصد خاکستر بر چسبندگی داخلی  …………………….  70

نمودار 4 -42 – اثر مستقل نوع ماده بر مدول گسیختگی  …………………………………………………………………….  73

نمودار 4 -43 – اثر مستقل درصد الیاف بر مدول گسیختگی ………………………………………………………………  74

نمودار 4 -44 – اثر مستقل درصد خاکستربر مدول گسیختگی  ……………………………………………………………  75

نمودار 4 -45 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مدول گسیختگی ………………………………………………..  76

نمودار 4 -46 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر مدول گسیختگی  ……………………………………………  77

نمودار 4 -47 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر بر مدول گسیختگی  ………………………………………  78

نمودار 4 -48 –   اثرمتقابل نوع ماده ودرصدالیاف ودرصدخاکستر بر مدول گسیختگی  ……………………..  79

نمودار 4 -49 – اثر مستقل نوع ماده بر مدول الاستیسیته …………………………………………………………………..  80

نمودار 4 -50 – اثر مستقل درصد الیاف بر مدول الاستیسیته  ……………………………………………………………..  81

نمودار 4 -51 – اثر مستقل درصد خاکستربر مدول الاستیسیته…………………………………………………………..  82

نمودار 4 -52 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مدول الاستیسیته  ……………………………………………….  83

نمودار 4 -53 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر مدول الاستیسیته  …………………………………………..  84

نمودار 4 -54 – اثرمتقابل درصدالیاف ودرصدخاکستر بر مدول الاستیسیته  ………………………………………  85

نمودار 4 -55 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف ودرصد خاکستر بر مدول الاستیسیته  …………………….  86

نمودار 4 -56 – اثر مستقل نوع ماده بر مقاومت به آتش  ………………………………………………………………………  88

نمودار 4 -57 – اثر مستقل درصد الیاف بر مقاومت به آتش ………………………………………………………………..  89

نمودار 4 -58 – اثر مستقل درصد خاکستربر مقاومت به آتش  ……………………………………………………………..  90

نمودار 4 -59 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف بر مقاومت به آتش  ………………………………………………….  91

نمودار 4 -60 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد خاکستر بر مقاومت به آتش  ……………………………………………..  92

نمودار 4 -61 – اثرمتقابل درصد الیاف ودرصد خاکستر بر مقاومت به آتش  ………………………………………..  93

نمودار 4 -62 – اثرمتقابل نوع ماده ودرصد الیاف ودرصدخاکستر برمقاومت به آتش  ………………………….  94

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                         صفحه 

 

 

شکل4-1- میانگین جذب آب تخته ها  ……………………………………………………………………………………………….  34

شکل 4 -2- میانگین واکشیدگی تخته ها  ……………………………………………………………………………………………  49

شکل 4 -3- میانگین چسبندگی داخلی تخته ها  ………………………………………………………………………………..  63

شکل 4 -4- میانگین مدول گسیختگی تخته ها  ………………………………………………………………………………….  72

شکل 4 -5- میانگین مدول الاستیسیته تخته ها  ………………………………………………………………………………..  73

شکل 4 -6- میانگین کاهش وزن بر اثر آتش  ………………………………………………………………………………………  87

فصل اول

1- مقدمه

تکنولوژی های جدیددرساختمان سازی به دنبال مصالح سبک می باشـند و اینکـه بـه چـهطریقی می توان کامپوزیت ها راسبک کرد به طوری که ویژگیهای فیزیکی ومکانیکی آن کاهش زیادی نداشته باشد. مخلوط سیمان وآب ازطریق واکنش هیدراتاسـیون بـه مـاده ای چسـبندهتبدیل می شود واکنش هیدراتاسیون به تغییر وضعیت خمیر سیمان از حالت مایع به جامد که گیرایی نام دارد منجر می شود. هیدراتاسـیون وگیرایـی گرمـازابوده وبـا تغییـر حـرارت خمیـرسیمان همراه است. هدف اصلی تولید پانل های چوب سـیمان یـا فـرآورده هـای کامپوزیـت از ترکیب ذرات آلی مانند چوب ومواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده های معدنی از قبیل سـیمان،  گچ وغیره است.  در این فرایند می توان از الیاف دیگری مانند فایبر گلاس های مقاوم به مـواد  قلیایی نیز استفاده نمود. به علاوه سایر مواد ومصالح غیر آلی مانند ماسه،  شن را نیز می تـوان  مورد استفاده قرار داد.فرآورده های چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشـورهای  جهـان  تولیـد  می شوند،دارای خواص کاربردی مطلـوبی  ماننـد  : مقاومـت  بـه  عوامـل  جـوی  ، آتـش  وعوامـل  بیولوژیکی بوده واز پایداری ابعاد بالایی برخوردارند. علاوه بر تولید پانل هـای  مسـطح  در پـرس  های معمولی ، با استفاده از قالبهای مناسب می توان محصولات دیگری از قبیـل   بلـوک  هـای  سیمانی ، آجر وقطعات فرم دار را نیز تولید نمود. امروزه  پانلهای چوب سیمان کـه  بـه  صـورت  صفحات بزرگی تولید میگردند ،در حد  وسیعی در احداث واحد های مسکونی وتجـاری   مـورد  استفاده قرار می گیرند.در طی سالهای اخیر فنـاوری تولیـد پانـل هـای چـوب سـیمان ، رشـدوتوسعه چشم گیری یافته وخطوط تولید این فراورده ها در اغلب کشورهای جهان مستقر شده است . انتظار می رود در آینده نیز پیشرفت های بیشتری در زمینه کـاربرد  گونـه  هـای  چـوبی  ومواد لیگنوسلولزی ونیز فرایند کـاربرد  گونـه  هـای  چـوبی  ومـواد  لیگنوسـلولزی  ونیـز  فراینـد  هیدراتاسیون وگیرایی سیمان به عمل می آید.

11– اهداف تحقیق: 

از اهداف این تحقیق می توان به کاربرد الیاف ضایعات سلولوزی و الیاف طبیعی در سـاختتخته–سبک کردن مصالح ساختمانی –بهبود مقاومتهای کامپوزیت تختـه سـیمان-بـه حـداقلرساندن مصرف سیمان با جایگزینی بخشی  از سیمان با خاکستر پوسته برنج-کمک بـه حفـظمحیط زیست و دست یابی به بهترین نسبت سیمان ، خاکستر والیاف  طبیعی در ساخت تخته سیمان اشاره کرد.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید