انتخاب صفحه

مقدمه

حوادث رانندگی همه ساله خسارتهای جانی ومالی سنگینی رابه پیکرده جامعه وارد میکند.رند رشد سالانه20%حوادث راننگی خدمات برنامه ریزی صحیح دراین زمینه رابیشتر نمایان میکند.درصد بالایی ازاین حوادث به دلیل مشکلات فردی رانندگی وفرهنگ عمومی جامعه درارتباط با احترام به قوانین راهنمایی ورانندگی می باشد ودرصدی به دلیل غیراستاندارد بودن جاده ها وکنار راه وعدم حذف موانع یاحفاظت ازآنها درمقابل برخورد ونیز غیراستاندارد بودن خودروها است.جهت کاهش این خسارت تمهیدات زیردرایمن اسزی میانه وکنار راه ها قابل اجرا میباشد.:

-حذف ویاجابجا نمودن(دورنمودن ازکنار راه)موانع

-اسنفاده صحیح از حفاظها وضربه گیرهای ایمنی

تجهیزات حفاظتی کنار جاده به منظور حفاظت وسایل نقلیه ازبرخورد آنها باخاکریزها یاموانع کنارجاده وپرتگاه ها مورداسفاده قرار میگیرند.این تجهیزات باید درجایی نصب شوند که خطر انحراف وجود دارد تاهم وسیله منحرف شده رامجددا به مسیر خود بازگردانند وهم سرنشینان و عابرین عبوری درکنار مسیر،ازایمنی لازم برخوردارگردند.حفاظ های ایمنی باید باتوجه به کلیه ضوابط ایمنی وبادقت به نکاتی مانند حفا جان سرنشینان به هنگام برخورد وانحراف ،وباتوجه به نیروی وارد برسرنشینان یاعابرین کنار مسیر طراحی ونصب گردد.بنابراین،درجهت دستیابی به مزایای نرده های حفاظتی که عمده ترین آنها پیشگیری ازخسارت های مالی وجانی سنگین می باشد،انتخاب محل های نصب،نحوه نصب وتعمیر ونگهداری زمان دار آنها می بایستی به طور صحیح وبادقت صورت پذیرد.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه                 2

فصل اول:کلیات

مقدمه

بهنگام طراحی یک جاده ومتعلقات آن،طراحان باید بابکارگیری ضوابط طرح هندسی راه ودرنظر گرفتن کلیه شرایط،احتمال خارج شدن اشتباهی وسایل نقلیه ازمسیر اصلی رابه حداقل برسانند و درچنین حالتی،سخن از اینکه دردوسوی راه،چه موانع وخطراتی وجود دارد مطرح نیست وتنها باید خود جاده رابی خطر وایمن نگاه داشت.اما باید دانست که حتی با بکارگیری عالی ترین استاندارد ها هم نمیتوان به طور کامل ازخارج شدن سهوی وسایل نقلیه جلویگری کرد.رانندگان وسایل نقلیه بدلایل مختلف از جمع حواس پرتی،خواب آلوده بودن،بی توجهی به جلو،استفاده از مشروبات الکلی وداروهای خواب آور،سرعت زیاد(اشتباهات انسانی)،عوامل طبیعی نابسامانی طرح هندسی راه وعیوب ونواقص وسیله نقلیه،کنترل وسایل خودرا ازدست میدهند و وسیله نقلیه آنها ازمسیر اصلی منحرف میشود.

یک راه ایمن شامل محدوده ای ایمن وعاری ازاشیاء ونقاط خطرناک برای عبور راه براساس سرعت،حجم عبور وشرایط هندسی محل می باشد که برای دستیابی به این امر،ایجاد یک محدوده حفاظت شده ایمن باتوجه به ضوابط ومعیارهای استاندارد ایمنی درکنار راه ومسیر اصلی ،امری حیاتی وضروری است تاوسیله نقلیه منحر ف شده ازمسیر اصلی،بتواند درمحدوده ای باامنیت مناسب متوقف شود ویابه مسیر اصلی بازگردد.پس ازتعیین محدوده حفاظت شده ومرزهای آن درگام بعدی،باید موانع ونقاط خطر رادراین محدوده معین کرد وسپس جه ایمن سازی آن اقدام نمود.دراین راستا گزینه های زیر دردسترسی هستند:

1-برداشتن عامل خطر یاطراحی مجدد شیب بگونه ای که قابل پیمایش باشد

2-جابجا کردن عامل خطر به نقطه ای که احتمال تصادم کمتری وجود دارد،مانند بالای شیب،پشت حفاظت های ایمنی،پشت دیوارها ها

3-کاهش شدت برخورد باعامل خطر بااستفاده ازیک وسیله شکست پذیر

4-جهت دهی دوباره به وسیله نقلیه توسط سپر کردن عامل خطر بایک حفاظ طولی ویاضربه گیر

5-دادن اگاهی لازم به راننده ازوجود خطر توسط تابلو وعلائم هشداردهنده

سیستم های ایمنی ترافیک جاده ها دراصل جهت جلوگیری ازتصادفات شدید زنجیره ای،جلوگیری ازعبور وسایل نقلیه ازحفاظت های میانی وسرعت گیری ازوسایل نقلیه منحرف شده وجهت دهی دوباره به آنها طراحی شده اند.استانداردهای سیستم های ایمنی ترافیک به مروز زمان توسعه یافته و باتکنولوژی جدید وتغییرات درطرح وسرعت وسایل نقلیه،دائما درحال تغییرند وبه همین دلیل،تعداد زیادی ازسیستم های ایمنی ترافیک موجود بااستانداردهای جدید مطابقت نمیکنند.علاوه بر این،تغییر وارتقاء دادن براساس هراستاندارد جدید مقرون به صرفه واقتصادی نمی باشد.تاسیسات قدیمی راباید نسبت به استانداردهای جدید مورد بازبینی قرار داده وآنهایی راکه مقرون به صرفه هستند ارتقاء داد.همچنین درمواردی که امکان تعمیر وبازسازی وجود دارد درصورت سازگاری باید سیستم های ایمنی ترافیک را همزمان به استانداردهای مطلوب رسانید.ازمیان آنها میتوان ازحفاظت های کناری ومیانی،ضربه گیرها،استفاده ازپایه های قابل شکست برای علائم کنار جاده وچراغ های راهنمای رانام برد.حفاظت جهت کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه منحرف شده ازمسیر اصلی بکارگرفته میشوند،بدین صورت که وسیله نقلیه انحرافی راازشیب های تند خاکریز کنار جاده یاموانع ثابت دور کرده و انرژی جنبشی آن را زایل میکنند.به هرجهت این امر زمانی مفید است که برخورد باحفاظ از برخورد باموانع ثابت کنارجاده یاپرت شدن ازشیب موجود،خطر کمتری دربرداشته باشد.بنابراین حفاظت های ایمنی راتنها زمانی باید نصب کرد که از افزایش ایمنی اطمینان داشته باشیم.ضربه گیر یا زاپل کننده انرژی تصادم،وسیله محفاظی است که مانع ازبرخورد مستقیم وسیله نقلیه منحرف شده بااجسام سخت وموانع جاده ای میگردد.این ویژگی با کم کردن تدریجی سرعت خودرو و کاهش انرژی جنبشی آن وگاهی اوقات باتغییردادن جهت خودروی منحرف شده از امتدادی که منجر به تصادم بامانع میشود وتبدیل آن به یک توقف ایمن،بدست می آید.برای اجسام سختی که جای ثابتی درمسیر دارند(همچون پایه پل ها،تیرهای برق و..)که نمیتوان با استفاده ازحفاظت های ایمنی ازبرخورد وسایل نقلیه باآنها جلویگری کرد،میتوان ازضربه گیرها،استفاده نمود.

1-1-مقدمه         4

1-2-موانع کنار راه           6

1-3-خاکریزها وشیبهای کنار جاده             7

1-4-محدوده بازیابی       9

1-5-حفاظ های ایمنی         13

1-6-ضربه گیرها       20

1-7-جمع بندی فصل           22

جان پناه پل باپایه وقوطی آلومینیومی

جان پناه پل باپایه وقوطی آلومینیومی

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:بررسی میدانی نمونه های حفاظ وضربه گیر ایمنی موجود درایران

مقدمه

همانگونه که پیش از این ذکر شد،تجهیزات ایمنی وحفاظتی راه ها وسایلی هستند که به منظور کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه ازسطح راه،جلوگیری از ورودآنها به محل های خطر آفرین وبازگردانیدن آنها به مسیر اصلی طراحی شده اند.ازآن میان حفاظت های ایمنی وضربه گیرها تجهیزاتی هستند که علیرغم آنکه صدمات ناشی ازتصادم وسیله نقلیه باآنها اجتناب ناپذیر است،به جهت کاهش صدمات وارده به وسیله نقلیه وسرنشین آنها دربرخورد باموانع صلب و خطرناک مورداستفاده قرار میگیرند.این فصل به بررسی میدانی وضعیت موجود حفاظ ها وضربه گیرهاو مروری براشکالات ونواقص موجود طراحی ونصب این وسایل ویاشناسایی مواردی که نیاز به نصب این تجهیزات به دلایل فنی وعلمی مبرم بوده وازدید طراحان ومتولیان این امر به دور مانده است،پرداخته است.

همچنین بیان میدارد که ایمن اسزی بدون درنظر گرفتن معیارهای فن واستانداردهای لازم ایمن سازی وتجهیزات ایمنی وهمچنین بدون قضاوت مهندسی نه تنها منتهی به ایمن سازی آن منطقه نمیشود که چه بسا باعث ایجاد موانعی به مراتب خطرناک ترازموانع طبیعی موجود دراطراف راه خواهد شد.دراین راستا به بررسی مکان های نیازمند نصب حفاظ فلزی که فاقد آن بوده ومکان های دارای حفاظ فلزی نامناسب پرداخته میشود وسپس ازهمین دودیدگاه حفاظت های بتنی مورد بررسی قرار میگیرند ودرادامه بدلیل اهمیت خاص نرده پل ها،قسمت جداگانه ای به مطالعه وضعیت موجود آنها اختصاص داده شده است.ذکراین نکته لازم می باشد که بررسی میدانی،وضعیت موجود راتاپایان سال1379نشان میدهد.

2-1-مقدمه           24

2-2-بررسی وضعیت موجود حفاظ های فلزی           25

2-3-بررسی میدانی وضعیت حفاظ های بتنی           34

2-4-مهار انتهایی             37

2-5-ضربه گیرها             38

2-6-جمع بندی بررسی میدانی نمونه ها             41

دیوار حائل بتنی یاسنگی کنار راه

دیوار حائل بتنی یاسنگی کنار راه

فصل سوم:برری استانداردهای موجود(درایران وسایر کشورها)

مقدمه

استفاده از نرده های محافظ وضربه گیرها،امری شناخته شده ودارای سابقه طولانی درتاریخ استفاده ازراه هاست.این وسایل ابتدا درکشورهای پیشرفته وپیشگاهم امرراهسازی ودانش استفاده ازآن،توسعه یافته وبمرور به همراه سیردوره تکاملی خودتابه امروز،کشورهای دیگر هم ازدستاوردهای این تحقیقات بهره مند گشته اند.بااین وجود،علیرغم آنکه استفاده ازاین تجهیزات امروزه امری کاملا شناخته شده وبدیهی است ونیزتعداد وشدت تصادفات روز افزون بیانگر نیاز کشور به استفاده ازاین وسایل است،سیاستگذاری مناسبی دراین باره وجود نداشت وایران فاقد فناوری روز(وحتی معمول)دنیا دراین زمینه است.این فصل نخست به بررسی ضوابط موجود کشور (مورد استفاده درشهردای تهران ووزارت راه وترابری)پرداخته ودربخش بعدی استانداردهای مورداستفاده درسایر کشورها رامورد مطالعه قرار میدهد.

3-1-مقدمه           47

3-2-بررسی ضوابط موجود درایران       47

3-3-ضوابط موجود درکشورهای دارای استاندارد معتبر         67

3-4-بررسی مشخصات تعدادی ازمحصولات معتبر           92

3-4-1-سیستم گریت(G.R.E.A.T)ا         92

3-4-2-سیستم فوم ها لانه زنبوری فشرده       94

3-4-3-سیستم ضربه گیر آبی فشرده              95

3-4-4-سیستم ضربه گیر آبی خوشه ای         97

3-4-5-سیستم دیواره ضربه گیر(Cushion Wall)ا       98

3-4-6-سیستم مهار انتهایBreak-Masterا           99

3-4-7-سیستم LMAا           101

3-4-8-سیستم مهارانتهایی(SENTER)ا       102

3-4-9-سیستم مهارانتهاییTRENDا       103

3-4-10-سیستم کنترل دسترس درمعبرهای اضطراری حفاظ(Barrier Gate)ا           104

3-4-11-سیستم ضربه گیر ماسه ای(ENERGITE)ا       105

3-4-12-سیستم مهار انتهایی وضربه گیر قابل حمل(Great-GZ)ا       107

3-4-13-حفاظ قابل حمل آبی(TRITON)ا       108

3-4-14-خانوادهQuad Guardا         109

3-4-15-سیستم Regentا         114

3-4-16-سیستم ضربه گیر لاستیکی(REACT-350)ا         114

3-4-17-نرده محافظGuardianا             115

3-4-18-سیستم مهار انتهایی F.L.E.A.Tا       116

3-4-19-سیستم S.K.T-350ا             117

3-4-20-سیستمImpact Pier L-100ا       118

3-4-21-نیوجرسی جدید پلاستیکی       119

3-4-22-حفاظ های باقابلیت جابجایی سریع(QMB)ا       120

3-4-23-نرده محافظFMKا       122

منحنی معادل شدت تصادف

منحنی معادل شدت تصادف

فصل چهارم:ضوابط پیشنهادی برای ایران

4-1-مقدمه

تاکنون تحقیقات زیادی درکشورهای گوناگون برروی عناصر کنار جاده وتجهیزات راه وتصادفات وسایل نقلیه با آنها صورت پذیرفته است.باتوجه به نتایج این تحقیقات واستانداردهای وضع شده دراین خصوص ومطالب فصول قبل،دراین فصل نکات برجسته ایمنی ترافیک درخصوص تجهیزات وعناصر کنار جاده بررسی شده ودرنهایت طرح ها جامعی برای ساخت ونصب حفاظ ها وضربه گیرهای مناسب ایران ارائه خواهد گردید.مقاطع عرضی راه وتجهیزات وابسته به آن درارتباط بامشخصات هندسی راه بوده وازآن میان میتوان عرض خطوط راه،ترکیب خطوط،عرض شانه ونوع راه را نام برد.اگر مجموعه عناصر ترافیک وآداب استفاده کنندان ازتسهیلات ترافیکی ایده آل باشد،نیازی به بررسی بیشتر تجهیزات ایمنی ترافیک احساس نمیشود چون درآن صورت رانندگان هیچگاه بطور تصادفی ازمسیر خود خارج نمیشوند.اگرچه مهندسین ترافیک ازتمام کوشش خودبرای طراحی راهی ایمن ومطمئن سود میجویند،بااین وصف آمار مختلف نشان میدهد که وسایل نقلیه بدلیل گوناگون(واز مهمترین آنها عدم قضاوت درست درتصمیم گیریها)،ازمسیر اصلی خود منحرف میشوند.دراین راستا مهندسین راه دریافته اند که به طریق گوناگون میتوان شدت تصادفات وسایل نقلیه منحرف شده راکاهش داد.ازمیان کشورهای گوناگونی که دارای استانداردهای معتبر ومطالعات جامع ایمنی ترافیک هستند،بی گمان ایالات متحده آمریکا سرآمد سایرین است وازاین رو درانتخاب و بهینه سازی تجهیزات برای ایران اغلب مراجع مورد استفاده مراجع آمریکایی هستند.یکی ازعوامل مهم دربروز تصادفات جاده ای،خطرخروج وسیله نقلیه ازمسیر می باشد.بررسی های آماری شان میدهد که حدود30% تصادفات جاده ای ازاین گونه تصادفات هستند.بعلاوه درلبه بیرونی قوس ها نیزامکان چنین تصادفاتی بشدت بالا میرود.

4-1-مقدمه     125

4-2-شرایط کناره راه       126

4-3-حفاظ ایمنی   139

4-3-1-مشخصات حفاظ های کناری       140

4-3-2-مشخصات حفاظ میانی     152

4-4-ضربه گیرها       163

4-4-1-کاربردهای ضربه گیر   164

4-4-2-انتخاب نوع ضربه گیرمناسب برای ایران       165

4-4-3-ضربه گیر بشکه ماسه ای       166

4-4-4-معیارهای طراحی   167

4-4-5-محل قرارگیری بشکه ها       168

4-4-6-نکات حائزا همیت درنصب ونگهداری ضربه گیرها       173

4-5-ضوابط استفاده ازنرده محافظ وضربه گیر       174

4-5-1-ناحیه عاری ازمانع       174

4-5-2-ضوابط استفاده ازنرده های محافظ         176

54-5-3-ضوابط نصب گاردریل ها       177

ناحیه نیازمند سپرکردن مانع صلب بتنی

ناحیه نیازمند سپرکردن مانع صلب بتنی

فصل پنجم:جمع بندی وپیشنهادات

پیشنهادات

1-نقاط حادثه خیز وخطرناک درراه ها ازقبیل دره ها،پرتگاه ها،جزایر میانی راهها،ورودی تونل ها،پایه پل ها وابنیه فنی شناسایی شده ونسبت به طراحی جان پناه مناسب برای آنها،طبق ضوابط اقدام گردد.

2-درانتخاب نوع جان پناه عواملی مانند سرعت و وزن وسیله نقلیه،میزان انعطاف حفاظ،فضای موجود وعوامل اقتصادی درنظرگرفته شود.

3-درنصب جان پناه های ایمنی،نظارت کامل صورت گیرد تاطبق نقشه های استاندارد به طور صحیح انجام گیرد

4-باتوجه به کیفیت پایین نرده ها ایمنی،بهتر است باایجاد تغییر درکیفیت نرده ها،عملکرد آنها رابه حد استاندارد رسانده ودرغیر این صورت باید آنها راتعویض نمود تابه کیفیت مطلوب برسند.

5-برای حفظ موثر بودن حفاظت ایمنی،می بایست عملیات تعمیر ونگهداری به صورت منظم انجام پذیرد.

6-ارگان های مربوطه باایجاد ارتباط مناسب بامراکز علمی وبهره گیری ازنظریات متخصصین،ضوابط دقیق نصب حفاظت هارااستخراج کرده وآنرا به طور دقیق اجرا کنند.اجرای چنین راه حلی مستلزم ایجاد هماهنگی بین مناطق مختلف شهرداری باهم وباوزارت راه وترابری (در رابطه با راه های برون شهری) وازهمه مهمتر وجود یک نظارت قوی وسازمان یافته براجرای این ضوابط است.

7-تدوین استانداردهای موردنیاز برای بخش ترابری وتردد توسط مسئولان ودست اندرکاران مربوطه.

جمع بندی       184

پیشنهادات         186

پیوست ها       188

منابع وماخذ       196

فهرست منابع فارسی           196

فهرست منابع لاتین   197

سایت های اطلاع رسانی       198

چکیده انگلیسی           199

نصب نرده محافظ تیپ

نصب نرده محافظ تیپ

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

2-1-نتایج بررسی میدانی نمونه های حفاظ فلزی         41

2-2- نتایج بررسی میدانی نمونه های حفاظ بتنی       43

2-3- نتایج بررسی میدانی نمونه های مهارانتهایی       44

2-4- نتایج بررسی میدانی نمونه های ضربه گیر       45

3-1-نیازهای تعمیر ونگهداری انواع مخلتف ضربه گیر مورداستفاده درآمریکا       91

4-1-ضریب کاهش تصادفات بواسطه افزایش مسافت ناحیه عاری از موانع     128

4-2-محدوه قابل قبول عرض ناحیه عاری ازمانع)فاصله مانع تالبه روسازی)             132

4-3-مقادیر ضریب تصحیح برای محاسبه عرض ناحیه عاری از مانع درقوس ها افقی       133

4-4-کاهش نرخ تصادفات بابرخی از موانع کناری براساس افزایش فاصله آنها ازکناره راه             136

4-5-شدت تصادفات درارتباط بانوع مانع     138

4-6-انواع مختلف حفاظ     141

4-7-طبقه بندی حفاظ میانی    154

4-8-پیشنهادات FHWA وسیستم جذب انرژی برا وضعیت های مختلف   167

4-9-آرایش استاندارد بشکه ها برای سرعت طراحی 70کیلومتر برساعت       169

4-10-آرایش استاندارد بشکه ها برای سرعت طراحی80کیلومتر برساعت             170

4-11- آرایش استاندارد بشکه ها برای سرعت طراحی90کیلومتر برساعت                   171

4-12- آرایش استاندارد بشکه ها برای سرعت طراحی100کیلومتر برساعت                   172

4-13- آرایش استاندارد بشکه ها برای سرعت طراحی110کیلومتر برساعت             173

4-14- مقادیر پیشنهادی طول خارجی برای طراحی حفاظ       182

فهرست شکل ها

 1-1-نمونه از موانع شامل تیرهای چراغ برق ودرختان باقطر بیش از 10سانتی متر   7

1-2-دیوارحائل بتنی یاسنگی کنار راه       8

1-3-منحنی معادل شدت تصادف           11

1-4-جزئیات وسیله استاندارد شکست پذیری 12

1-5-سپرکردن مانع منفرد            16

1-6-سپرکردن محدوده خطر         16

2-1-شیب غیر قابل پیمایش وخطرناک       26

2-2-ناحیه نیازمند سپرکردن مانع صلب بتنی         26

2-3-دیوار حائل نزدیک به مسیر       27

2-4-خطرسقوط درشیب وحفاظ نامناسب         28

2-5-همپوشانی نامناسب سپری ها        30

2-6-جداشدن سپری ها ازهم       31

2-7-اختلاف ارتفاع سپری های حفاظ های فلزی       32

2-8-نرده نامناسب پل     33

2-9-عدم محافظت ازقسمت ابتدایی نرده محافظ پل وعدم ایجاد ناحیه انتقالی         34

2-10-عدم صلیب کافی حفاظ         35

2-11-مدفون شدن قسمت شیبدار مقطع عرضی حفاظ بتنی     36

2-12-نمونه ای ازحفاظ پل بدون مهارانتهایی     38

2-13-عدم وجود ضربه گیر برای سپرکردن علامت راهنمایی   39

2-14-ضربه گیر نامناسب       40

2-15-کاربرد ضربه گیر نامناسب ونصب درمحل نامطلوب     40

3-1-تیپ1 نرده محافظ            49

3-2-تیپ2 نرده محافظ           50

3-3-تیپ3 نرده محافظ                 51

3-4-تیپ4نرده محافظ               52

3-5-نصب نرده محافظ تیپ4               53

3-6-فاصله نرده محافظ ازدیواره       55

3-7-تنظیم ارتفاع گاردیل دررفوژ باشیب عرضی     55

3-8-فاصله نرده محافظ ازدرخت وازسطح آسفالت       56

3-9-ابتدا وانتهای نرده محافظ دوبله         56

3-10- ابتدا وانتهای نرده محافظ دوبله       57

3-11-فاصله نرده محافظ ازسطح آسفالت راه بانوار عبور توقف         57

3-12-فصاله نرده محافظ ازسطح آسفالت راه بدون نوار توقف           58

3-13-محاسبه نیاز به نرده محافظ برحسب ارتفاع خاکریز         58

3-14-اتصال ابتدا وانتهای نرده محافظ ساده وفاصله داربه ستون           59

3-15-نصب نرده محافظ فاصله دار دوبله در رفوژهای میانی پل ها       60

3-16- نصب نرده محافظ ساده فاصله دار دودولبه رفوژ میانی پل ها           60

3-17- نصب نرده محافظ فاصله دار دولبه رفوژ میانی       61

3-18-نرده محافظ فاصله دار درکنار مسیر حرکت در معابر باسرعت بالاتر از 50کیلومتر برساعت       61

3-19-نرده محافظ ساده فاصله دار درکنار مسیر حرکت درمعابر باسرعت کمتر از 50 کیلومتر برساعت         61

3-20-نصب نرده محافظ تاسیسات شهری           63

3-21-نرده محافظ دهانه ورودی ها         63

3-22-نرده محافظ فلزی پل ها باسپری سه موجیSLIا         78

3-23-نرده پل بامقطع wشکل لوله های       79

3-24-مقطع جان پناه فلزی باسپری wشکل         80

3-25-جان پناه باتیر پایه بتنی       81

3-26-جان پناه پل مرکب ازجدول ونرده فلزی قوطی شکل       82

3-27-جان پناه پل باپایه وقوطی آلومینیومی       83

3-28-جان پناه بتنی پل بامقطع نیم نیوجرسی       84

3-29-مقطع جان پناه بتنی نوادا برای پلهای بتنی       85

3-30-مقطع جان پناه بتنی پل نوعHT تگزاس     86

3-31-مقطع جان پناه بتنی نوعTTتگزاس         87

3-32-سیستم گریت(G.R.E.A.F)ا       93

3-33-سیستم فوم لانه زنبوری فشرده     94

3-34-سیستم ضربه گیر آبی فشرده       96

3-35-سیستم ضربه گیر آبی خوشه ای         97

3-36-سیستم دیواره ضربه گیر         98

3-37-سیستم مهارانتهاییBreak Masterا         100

3-38-نمایی ازسیستم ضربه گیرLMAا         101

3-39-نمایی ازسیستم SENTEREا         102

3-40-نمایی از سیستم TRENDا       104

3-41-سیستم Barrirer Gateا       105

3-42-سیستم ضربه گیر ماسه ای ENERGITEا         106

3-43-سیستم ضربه گیرGreat CZا           108

3-44- حفاظ آبیTRITONا       109

3-45-سیستم Auad Guardا             109

3-46-سیستم Quad Guard Eliteا         112

3-47-سیستم Quad Guard LMCا         113

3-48-سیستم Regentا         114

3-49-سیستم REACT-350ا         115

3-50-نرده محافظGuardianا     116

3-51-مهار انتهاییF.L.F.A.Tا       117

3-52-پلان ونمای سیستم F.L.F.A.Tا       117

3-53-مهار انتهایی S.K.T-350ا           118

3-54-پلان ونمای سیستم S.K.T-350ا           118

3-55-پایه های Impact Pier L.100ا         119

3-56-سیستم (QMB)ا         121

3-57-سیستم FMK به عنان نرده پل           123

4-1-رابطه بین میزان تصادفات ناشی ازخرج ازمسیر تک وسیله نقلیه درکیلومتر سال     129

4-2-رابطه معمولا بین تصادفات وعرض ناحیه عاری ازمانع     130

4-3-نمودار محاسبه عرض ناحیه عاری از مانع       131

4-4-مقطع عرضی توصیه شده برای آبروهای V شکل           135

4-5-مقطع عرضی توصهی شده برای آبروهای ذوزنقه ای شکل   135

4-6-لزوم نصب حفاظ باتوجه به شیب خاکریزه کنار راه     140

4-7-جزئیات اجرایی حفاظ سه کابلی     142

4-8جزئیات حفاظ دوموجی(Wشکل)           144

4-9-حفاظ سه موجی     145

4-10-حفاظ قوطی شکل باپایه های ضعیف   146

4-11-حفاظ باسپری Wشکل لقمه دار   148

4-12-حفاظ سه موجیWشکل لقمه دار     149

4-13-مقطع فلزی سه موج اصلاح شده   150

4-14-مقطع حفاظ بتنی ازنوع نیوجرسی     151

4-15-حفاظ بتنی استاندارد باارتفاع زیاد   152

4-16-ضوابط کاربرد حفاظ میانی بزرگراه وآزاد راه       153

4-17-حفاظ میانی سپریwشکل (باپایه های ضعیف)         156

4-18–حفاظ میانی سپریwشکل(باپایه های قوی)       157

4-19-حفاظ میانی سپری سه موج(باپایه های قوی)         158

4-20-انواع حفاظ میانی بتنی   159

4-21-انواع قرارگیری حفاظ درمیانه های شیبدار       163

4-22-بشکه ماسه ای     166

4-23-نمونه ای ازآرایش بشکه ها برای ترافیک یک طرفه ودوطرفه     169

4-24-عرض ناحیه عاری ازمانع     175

4-25-تعیین نیاز نصب نرده محافظ باتوجه به تحلیل خطر   177

4-26-قرارگیری قسمت ورودی یک حفاظ(قبل ازمانع)       181

4-27-طول لازم جهت قرارگیری حفاظ بعدازمانع               182مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”26376″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قیمت45000تومان

 [purchase_link id=”26377″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]