انتخاب صفحه

مقدمه

مقررات طراحی لرزه ای به سازه های اجازه میدهد که درزلزله های قوی،تغییر شکلهای غیرالاستیک راتحمل نمایند.این درحالی است که دربیشتر حالات عملی تنها ازتحلیل الاستیک خطی برای ارزیابی بیشترین پاسخ سازه استفاده میشود.حتی اگر دسترسی وانتخاب تارخیچه شتاب-زمان زلزله مناسب برای مقاصد طراحی مشکل نباشد،درحال حاضر استفاده از تحلیل تاریخچه زمان غیر خطی برای بیشتر حالات طراحی کاربردی،کاری غیرعملی میباشد.بنابراین هنوز یک روش تحلیل ساده برای ارزیابی بیشترین پاسخ غیرالاستیک سازه درهنگام زلزله های شدید نیاز میباشد.در اینجا در ادامه ارزیابی بیشترین پاسخ غیرالاستیک،هدف بدست آودن بیشترین تغییر مکان غیرالاستیک جانبی سازه،بااستفاده از نتایج یک تحلیل الاستیک خطی میباشد.اولین مطالعه انجام گرفته دراین زمینه توسط Veletsos و Newmark درسال 1960 و Veletsos وهمکاران درسال 1965 انجام گرفته است.انها معتقد به تعیین بیشترین تغییر شکل سیستم الاستیک-پلاستیک ازروی یک سیستم الاستیک باهمان سختی،همانند سختی اولیه سیستم غیرالاستیک بودند.آنها سازه های یک درجه آزاد رابرای سه زلزله مورد برسری قراردادند،ومشخص شد که درناحیه فرکانسهای کوتاه(فرکانسهای کمتر از 0/38Hz) بیشترین تغییرشکل غیرالاستیک والاستیک میتوانند مساوی باشند.ین نظریه باعث بوجود آمدن «اصل تغییر مکان مساوی» گردید،که مبنای ارزیابی بیشترین تغییرشکلها دراکثر آئین نامه های ساختمانی رافراهم کرد.درناحیه فرکانسهای بلند ونسبتا بلند،تغییرمکان غیرالاستیک عمدتا بیشتر ازتغییر مکان الاستیک متناظر میباشد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1-اهمیت مطالب 2

1-2-برخورد آیین نامه ها 2

1-3-تغییر مکان هدف درانالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی 4

1-4-برخی کارهای انجام شده برروی تغییرمکان های غیرالاستیک   5

1-5-مختصری ازروش تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده   6

1-6-معادلات حرکت دررفتار ارتجاعی 9

1-7-معادلات حرکت دررفتار غیرارتجاعی  13

1-8-حل معادلات حرکت 17

انعکاس پریود درکاهش نیروی شکل پذیر

انعکاس پریود درکاهش نیروی شکل پذیر

فصل دوم:بررسی نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها

2-1-خلاصه 21

2-2-مقدمه 22

2-3-تعریف نسبت تغییرمکان غیرالاستیک 23

2-4-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها درخاک های سخت 24

2-4-1-مشخصات زلزله های بکاررفته  24

2-4-2-نتایج مطالعات آماری 31

2-4-2-1-متوسط نسبت ها برای تمام کلاسهای خاک  31

2-4-2-2-پراکندگی نتایج 32

2-4-2-3-تاثیر وضعیت خاک 34

2-4-2-4-تاثیر بزرگی زلزله 37

2-4-2-5-تاثیرفاصله ازگسیختگی      37

2-4-3-درون یابی غیرخطی 38

2-5-نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها درحوزه نزدیک 40

2-5-1-زلزله های حوزه نزدیک انتخاب شده 41

2-5-2-نتایج حاصله 44

2-6-برسری نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه ها درخاک های نرم وآبرفتی 50

2-6-1-زلزله های بکاررفته 51

2-6-2-بررسی نتایج   54

2-7-نتیجه گیری 55

تاثیرالگو بارگذاری جانبی بر ارتفاع که بیشترین IDR اتفاق می افتد

تاثیرالگو بارگذاری جانبی بر ارتفاع که بیشترین IDR اتفاق می افتد

فصل سوم:بررسی تقریبی تغییرمکان نهایی درساختمان های چندطبقه

3-1-خلاصه   59

3-2-مقدمه 59

3-3-مدل ساده برای ساختمان چندطبقه 60

3-4-تحلیل لرزه ای تقریبی 67

3-5-تخمین بیشترین تغییرشکلهای جانبی 71

3-5-1-بیشسترین تغییرمکان بام 72

3-5-2-بیشترین IDRا   75

3-6-تغییرشکلهای جانبی درسیستم های غیرالاستیک     77

3-7-بررسی روشهای پیشنهادی دراین قسمت  80

3-8-نتیجه گیری 83

حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای در سازه سه طبقه بتنی با رفتار غیرالاستیک

حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای در سازه سه طبقه بتنی با رفتار غیرالاستیک

فصل چهارم:مدلسازی سازه های مورد مطالعه

4-1-مدل سازه های فولادی مورد مطالعه    85

4-1-1-سازه یک طبقه فولادی مورد مطالعه 85

4-1-2-سازه سه طبقه فولادی مورد مطالعه     86

4-1-3-سازه شش طبقه فولادی مورد مطالعه  87

4-1-3-سازه ده طبقه فولادی مورد مطالعه 89

4-2-مدل سازه های بتنی مورد مطالعه 90

4-2-1-سازه یک طبقه بتنی مورد مطالعه  90

4-2-2-سازه سه طبقه بتنی مورد مطالعه 91

4-2-3-سازه شش طبقه بتن مورد مطالعه   92

4-2-4-سازه ده طبقه بتنی مورد مطالعه 94

4-3-زلزله های بکاررفته 95

فصل پنجم:بررسی نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه های فولادی و بتنی مورد مطالعه

5-1-مقدمه    100

5-2-تعریف نسبت تغییرمکان غیرالاستیک 100

5-3-تاثیرزلزله برنسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک 101

5-4-تاثیر پریود برنسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک 111

5-5-نتیجه گیری     114

فصل ششم:بررسی تغییر مکان نسبی بین طبقه ای ونسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک درسازه های فولادی وبتنی مورد مطالعه

6-1-مقدمه 116

6-2-تاثیرزلزله برمیزان تغییرمکان نسبی بین طبقه ای الاستیک وغیرالاستیک   117

6-3-تاثیر زلزله برنسبت حداکثرتغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک   140

6-4-تاثیر پریود برنسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک 154

6-5-بررسی نسبیت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییرمکان نسبی متوسط 156

6-6-نتیجه گیری 167

فصل هفتم:نتیجه گیری

7-1-نتیجه گیری 169

پیوست1:نمونه فایل ورودی نرم افزار DRAIN-2DXا  174

پیوست2:نمونه فایل ورودی نرم افزار IDARCا 183

مراجع 190


ABSTRACT :

The results of a comperehensive statistical study of inelastic displacement

ratios that permit the estimation of maximum lateral inelastic displacement

demands on a structure from maximum lateral elastic displacement

demands are presented. These ratios were computed for single – degree –

of – freedom systems under – going different levels of inelastic

deformation when subjected to a relatively larg number of recorded

earthquake ground motions. The study is based on 7 acceleration time

histories recorded on firm sites during various earthquakes in Iran three

types of soil conditions with shear-wave velocities higher than 180 m/s are

considered. The infiuences of period of vibration level of ductility demand

site conditions earthquake magnitude and epicentral distance are carefully

evaluated and discussed inelastic displacement ratios associated with mean

values are presented special emphasis is given to the disperson of the

results it is concluded that for sites with average shear-wave velocities

higher than 180 m/s the influence of soil conditions is relatively small and

can be neglected for design purposes finally results from nonliear

regression analyses are presented that provide a simplified expression to be

used in the design to approximate mean inelastic displacements ratios for

structures on firm sites.


فهرست اشکال

1-1-انعکاس پریود درکاهش نیروی شکل پذیر     3

1-2-رابطه بین شکل پذیری وضریب رفتار 4

1-3-مثالی برای تعیین مقاومتهای جاری شدن درشکلپذیری مورد نظر 9

1-4-تخمین پریود خاک محل رکوردگیری درسانفرانسیسکو    9

1-5-پلان سازه مورد نظر        13

1-6-فرض خطی بودن شتاب ورابطه آن باسرعت وتغییرمکان 17

2-1-تویع بزرگی دربرابر فاصله افقی ازگسل برای زلزله های انتخابی 27

2-2-بیشترین شتاب زمین(PGA) متناظر با فاصله ازگسل برای زلزله های انتخابی 27

2-3-متوسط نسبت های تغیرمکان غیالاستیک بدست آمده از 264 زمین لرزه درکلاسهای خاکA,b,cوDا 33

2-4-COV های نسبت های تغیرمکان غیرالاستیک بدست آمده از 264 زمین لرزه درکلاسهای خاکA,b,cوDا     33

2-5-میانگین بعلاوه یک انحراف معیار نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک برای تمام زمین لرزه ها 33

2-6-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک برای درصدهای متفاوت  34

2-7-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک برای حالات مختلف خاک   36

2-8-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک نرمال شده،توسط متوسط نسبت های تمام زمین لرزه         36

2-9-تاثیربزرگی زلزله برنسبت های تغییر مکان غیرالاستیک 37

2-10-تاثیر فاصله افقی ازگسل برروی نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک 38

2-11-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک حاصله ازرابطه 2-2      40

2-12-مقایسه نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک درناحیه پریودهای کوتاه 40

2-13-مقایسه نسبت های تغییمرکان غیرالاستیک محاسبه شده درحوزه نزدیک بامقادیر محاسبه شده درفاصله دورازگسل 45

2-14-نسبت بین نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک درحوزه نزدیک به مقادیر درمحلهای دورازگسل 45

2-15-تاثیر بیشترین سرعت نموی برنسبت های تغیرمکان غیرالاستیک درزلزله های حوزه نزدیک  46

2-16-نسبت متوسط نسبت های تغیرمکان غیرالاستیک برای 28 رکورد حوزه نزدیک با بیشترین سرعت نموی بیشتراز 80cm/s به مقادیر حاصل از 218 رکورد بافاصله دور 47

2-17-تاثیربیشترین سرعت زمین برنسبت های تغییرمکان غیرالاستیک درزمین لرزه های حوزه نزدیک     48

2-18-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک بابیشترین سرعت نموی بزرگتر از 50cm/s نرمال شده بوسیله نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک درسایرمحلها    48

2-19-نسبت های تغیرمکان غیرالاستیک برای مولفه های قوی وضعیف رکورد زمین لرزه Receviving Rinaldi درهنگام زلزله 1994 در Northridgeا    50

2-20-نسبت های تغیرمکان غیرالاستیک برای مولفه های قوی وضعیف رکوردها در 20 محل 50

2-21-نسبت های تغییرمان غیرالاستیک درخاک های آبرفتی ونرم 55

3-1-تغییرشکلهای جانبی مختلف درساختمان ها 62

3-2-a)مدل ساد شده ای ازساختمان چند طبقه b)نیروهای اندرکنش درمدل      63

3-3-تاثیر پارامتر بدون بعد a برتوزیع بارمحاسبه شده ازرابطه 3-5   65

3-4-مقایسه توزیع بارجانبی سهمی شکل بامقادیر حاصله از 3-5 با 13و12=aا    65

3-5-تاثیرنسبت تغییرشکلهیا برشی به مشی بر پروفیل تغییرمکان جانبی با وجود توزیع بارمثلثی 67

3-6-تاثیر تویع بارجانبی برپروفیل تغییرمکان جانبی 67

3-7-تغییر مکانهای جانبی نرمال شده بوسیله تغییرمکان طیفی درساختمانی باتوزیع بارمثلثی  72

3-8-IDRهای نرمال شده بوسیله تغیرمکان بام درساختمانی باتوزیع بارمثلثی ویکنواخت 72

3-9-تاثیر تعداد طبقات برضریب بدون بعد   73

3-10-تاثیرالگو بارگذاری جانبی بر Bا   73

3-11-مقایسه مقادیر محاسبه شده توسط 3-20 و 3-22 بامقادیر محاسبه شده بوسیله 3-26       75

3-12-تاثیرالگو بارگذاری جانبی برارتفاعی که بیشترین IDR اتفاق می افتد 77

3-13-تاثیرالگو بارگذاری جانبی برBا 77

3-14-نسبت های تغییرمکان غیرالاستیک درخاک های سخت  78

3-15-ساختمان فولاید از 10 طبقه MRF استفاده شده دربررسی روش پیشنهادی 81

3-16-مقایسه تغییرمکان بام محاسبه شده بوسیله تحلیل تاریخچه زمان دوبعدی غیرخطی بامقادیر محاسبه شده ازروش ساده   82

3-17-مقایسه بیشترین IDR های محاسیبه شده بوسیله تحلیل تاریخچه زما دوبعدی غیرخطی با مقادیر محاسبه شده از روش ساده          82

4-1-مدل ساده یک طبقه فولادی استفاده شده     85

4-2- مدل ساده سه طبقه فولادی استفاده شده     86

4-3- مدل ساده شش طبقه فولادی استفاده شده     88

4-4- مدل ساده ده طبقه فولادی استفاده شده     89

4-5- مدل ساده یک طبقه بتنی استفاده شده     91

4-6- مدل ساده سه طبقه بتنی استفاده شده     92

4-7- مدل ساده شش طبقه بتنی استفاده شده     93

4-8- مدل ساده ده طبقه بتنی استفاده شده     94

4-9-تاریخچه شتاب زلزله های معرفی شده  97

5-1-نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه فولادی       102

5-2- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه بتنی                  103

5-3- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه فولادی       106

5-4- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه بتنی          107

5-5- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه فولادی       109

5-6- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه بتنی          110

5-7- نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک دربرابر پریود  113

6-1-حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک    118

6-2- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه بتنی  بارفتار غیرالاستیک    120

6-3- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه فولادی بارفتار الاستیک    122

6-4- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه بتنی  بارفتار الاستیک    124

6-5- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه شش طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک  126

6-6- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه شش طبقه بتنی  بارفتار غیرالاستیک    128

6-7- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه شش طبقه فولادی بارفتار الاستیک  130

6-8- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه شش طبقه بتنی  بارفتار الاستیک    132

6-9- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه سه طبقه فولادی  بارفتار غیرالاستیک    134

6-10- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه بتنی  بارفتار غیرالاستیک  135

6-11- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه فولادی  بارفتار الاستیک  137

6-12- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای در سازه ده طبقه بتنی  بارفتار الاستیک  138

6-13- حداکثر مقدار تغییر مکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه بتنی 141

6-14- نسبت حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه فولادی         143

6-15- نسبت حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه بتنی       145

 6-16- نسبت حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه فولادی       147

6-17- نسبت حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه بتنی       149

6-18- نسبت حداکثر مقدار تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه فولادی          151

6-19- حداکثر نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر غیرالاستیک به الاستیک دربرابر پریود    155

6-20-نسبت تغییر مکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییرمکان نسبی متوسط درسازه های بتنی با رفتار الاستیک 157

6-21-نسبت تغییر مکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییر مکان نسبی متوسط درسازه های بتنی با رفتار غیرالاستیک  160

6-22-نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییر مکان نسبی متوسط درسازه های فولادی با رفتار الاستیک 162

6-23-نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به تغییرمکان نسبی متوسط درسازه های فولادی با رفتار غیرالاستیک 165

فرست جداول

2-1-رکودهای زمین لرزه استفاده شده 28

2-2-زمین لرزه های بکاررفته دراین قمست  40

2-3-زمین لرزه های انتخابی درخاک های سخت 52

2-4-زمین لرزه های انتخابی درخاک های ابرفتی 53

2-5-زمین لرزه های انتخابی درخاک های نرم 54

5-1-مقادیر نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه فولادی  101

5-2-مقادیر نسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه بتنی 101

5-3- مقادیر نسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه بتنی         105

5-4- مقادیر نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه فولادی   105

5-5- مقادیر نسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه بتنی     108

5-6- مقادیر نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه فولادی   108

5-7- مقادیر نسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه بتنی

5-8- مقادیر نسبت تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک درسازه یک طبقه فولادی   111

5-10- مقادیر نسبت تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک درپریودهای مختلف 112

6-1-مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه ده طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک   117

6-2- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه ده طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک   119

6-3- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه ده طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک   121

6-4- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه ده طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک   123

6-5- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه شش طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک    125

6-6- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه شش طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک   127

6-7- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه شش طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک   131

6-8- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه شش طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک    131

6-9- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه سه طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک   133

6-10- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه سه طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک   133

6-11- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه سه طبقه بتنی بارفتار غیرالاستیک    136

6-12- مقادیر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر درسازه سه طبقه فولادی بارفتار غیرالاستیک   136

6-13- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه بتنی      140

6-14- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه ده طبقه فولادی 142

6-15- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه بتنی       144

6-16- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه شش طبقه فولادی    146

6-17- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه بتنی       148

6-18- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه سه طبقه فولادی  150

6-19- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه یک  طبقه بتنی        152

6-20- مقادیر نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک درسازه یک طبقه فولادی 152

6-21-مقادیر میانگین نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای غیرالاستیک به الاستیک 153

6-22-مقادیر حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر غیرالاستیک به الاستیک دربرابرپریود 154

6-23-مقادیر نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط درسازه های بتنی بارفتار الاستیک 158

6-24-مقادیرحداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداثر به متوسط تحت زلزله های مختلف درسازه های بتنی بارفتارالاستیک  158

5-25-مقادیر حداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف بتنی بارفتار الاستیک       158

5-26- مقادیر نسبت تغییر مکان نسبی  بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف بتنی بارفتار الاستیک       159

6-27-مقادیر حداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط تحت زلزله های مختلف در سازه های مختلف بتنی بارفتار الاستیک       159

6-28-مقادیر حداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف بتنی بارفتار الاستیک        159

6-29-مقادیر نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف فولادی بارفتار الاستیک       161

6-30-مقادیر حداقل،حداکثر ومیانگین نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف فولادی بارفتار الاستیک  163

6-31-مقایدر نسبت تغییرمکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط درسازه های فولاید بارفتار غیرالاستیک     164

6-32-مقایدر حداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییر مکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در زلزله های مختلف برای سازه های فولادی غیرالاستیک 164

6-33-مقایدر حداکثر،حداقل ومیانگین نسبت تغییر مکان نسبی بین طبقه ای حداکثر به متوسط در سازه های مختلف فولادی بارفتار غیرالاستیک  164


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید