انتخاب صفحه

چکیده

این پژوهش برای آگاهی از تجربیات جهانی و شناسایی نوآوری نظام های آموزشی در زمینه تربیت معلم انجام شده است و هدف آن مقایسه نحوه جذ، آموزش، نگهداری و ارزش یابی در نظام تربیت معلم کشور آمریکا، انگلیس ، ژاپن، مصر و هند با ایران به منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی مناسب برای بهبود نظام تربیت معلم ایران است.

محقق با استفاده از روش جرج بردی، به سؤالات پژوهش پاسخ داده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در همه کشورهای مورد مطالعه، در برنامه درسی تربیت معلم به دروس تربیتی توجه می شود. کلیه معلمان در کشورهای آمریکا، انگلیس، ‍ژاپن و مصر در همه­ی مقاطع تحصیلی باید تحصیلات عالیه داشته باشند و بر به کارگیری داوطلبانی که موفق به کسب گواهی صلاحیت برای تدریس شده باشند تأکید شده باشد. واحد کارورزی را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های تربیت معلم در برنامه های خود لحاظ کرده اند. در تمامی این کشورها اقدامات مفیدی برای رشد و نگهداری معلمان انجام می شود.ولی با دقت در تسهیلاتی که برای معلمان در این کشورها صورت گرفته مشاهده می شود که بیشترین تسهیلات و امکانات را ژاپن برای رشد و نگهداری معلمان شاغل و جذب نیروهای مستعد انجام داده است. ارزشیابی از عملکرد دانشجو-معلمان در برنامه کارورزی دارای اهمیت است و هدف کلی نظام آموزشی کشورهای مورد مطالعه، افزایش کیفیت تربیت معلم و کیفیت تدریس است.

کلید واژه ها: تربیت معلم، جذب، آموزش، نگهداری، ارزشیابی

فهرست عناوین                                                                                                       صفحه

فصل اول: طرح مسأله

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-1 اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-2 اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4 سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-5 تعریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بخش 1

2-1 سیاست های حاکم بر مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………… 12

2-2 معرفی مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………. 13

2-3 ویژگی های نظام آموزشی در ایران …………………………………………………………………………….. 15

2-3-1 ساختار سیاسی جغرافیایی ………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2 نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-2-1 بررسی سیر تحولات تربیت معلم ایران ………………………………………………………………… 16

2-3-2-1-1 تحولات تربیت معلم قبل از تأسیس دارالفنون ……………………………………………………. 16

2-3-2-1-2 تحولات تربیت معلم از تأسیس دارالفنون تا قبل از انقلاب اسلامی ………………………… 16

2-3-2-1-3 تحولات تربیت معلم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………. 17

2-3-3 اهداف تربیت معلم ایران ……………………………………………………………………………………….. 17

2-3-4 گزینش و انتخاب معلم در ایران ……………………………………………………………………………… 18

2-3-4-1 روش های جذب و تأمین نیروی انسانی در سال های اخیر ……………………………………….. 20

2-3-4-2 معیارهای مربوط به استخدام معلمان در ایران ………………………………………………………… 23

2-3-5 آموزش و مهیا سازی معلم پی از خدمت و ضمن خدمت ……………………………………………. 23

2-3-5-1 نظام تربیت معلم پیش از خدمت …………………………………………………………………………. 24

2-3-5-2 آموزش ضمن خدمت معلمان ……………………………………………………………………………. 27

2-3-6 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر عوامل نگهدارنده معلم ……………………………………….. 29

2-3-7 ارزشیابی منابع انسانی ………………………………………………………………………………………….. 30

بخش 2

2-4 ویژگی های نظام آموزشی در انگلیس ………………………………………………………………………… 32

2-4-1 چشم انداز سیاسی جغرافیایی …………………………………………………………………………………. 32

2-4-2 نگاهی گذرا بر نظام آموزشی ………………………………………………………………………………… 32

2-4-3 اهداف تربیت معلم در انگلیس ………………………………………………………………………………. 32

2-4-4 گزینش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 33

2-4-5 آموزش و مهیا سازی معلم پیش از خدمت و ضمن خدمت در آمریکا ………………………….. 34

2-4-5-1 آموزش پیش از خدمت …………………………………………………………………………………… 34

2-4-5-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………….. 42

2-4-6 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم ………………………………………… 43

2-4-7 نحوه ارزشیابی از کار معلم …………………………………………………………………………………… 45

2-5 ویژگی های نظام آموزشی در آمریکا …………………………………………………………………………. 47

2-5-1 چشم انداز سیاسی جغرافیایی ………………………………………………………………………………… 47

2-5-2 نگاهی گذرا بر نظام آموزشی ……………………………………………………………………………….. 47

2-5-3 اهداف تربیت معلم ……………………………………………………………………………………………… 47

2-5-4 گزینش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 47

2-5-5 آموزش و مهیا سازی معلم پیش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 49

2-5-5-1 آموزش پیش از خدمت …………………………………………………………………………………… 49

2-5-5-2 آموزش ضمن خدمت معلمان …………………………………………………………………………… 51

2-5-5 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم …………………………………………. 51

2-5-7 نحوه ارزشیابی از کار معلم ………………………………………………………………………………….. 52

2-6 ویژگی های نظام آموزشی مصر ……………………………………………………………………………….. 54

2-6-1 چشم انداز سیاسی جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. 54

2-6-2 نگاهی گذرا بر نظام آموزشی ………………………………………………………………………………. 54

2-6-3 اهداف تربیت معلم …………………………………………………………………………………………….. 56

2-6-4 گزینش و استخدام معلم ……………………………………………………………………………………… 56

2-6-5 آموزش و مهیا سازی معلم پیش از خدمت و ضمن خدمت …………………………………………. 57

2-6-6-1 اولویت های آموزشی ……………………………………………………………………………………… 57

2-6-6-2 آموزش پیش از خدمت ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-6-3 آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………… 59

2-6-6-3-1 سیاست های آموزشی ………………………………………………………………………………….. 59

2-6-6-3-2 آموزش معلمان در خارج از کشور …………………………………………………………………. 60

2-6-7 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر عوال نگهدارنده معلم ………………………………………… 61

2-6-7-1 وضعیت نامعلوم معلمان مصری …………………………………………………………………………. 63

2-6-8 نحوه ارزشیابی از کار معلم …………………………………………………………………………………… 64

2-7 ویژگی های نظام آموزشی هند …………………………………………………………………………………. 65

2-7-1 چشم انداز سیاسی جغرافیایی ………………………………………………………………………………… 65

2-7-2 نگاهی گذرا بر نظام آموزشی ……………………………………………………………………………….. 65

2-7-3 گزینش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 67

2-7-4 آموزش و مهیا سازی معلم پیش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 67

2-7-4-1 آموزش پیش از خدمت ………………………………………………………………………………….. 67

2-7-4-1-1 محتوای برنامه درسی تربیت معلم ………………………………………………………………….. 68

2-7-4-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………….. 69

2-7-4-2-1 اهئاف آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………….. 70

2-7-4-2-2 روش های آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………. 70

2-7-5 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم ………………………………………… 71

2-7-6 نحوه ارزشیابی از کار معلم …………………………………………………………………………………… 71

2-8 ویژگی های نظام آموزشی ژاپن ………………………………………………………………………………… 72

2-8-1 ویژگی های اقلیمی، سیاسی و اقتصادی ژاپن ……………………………………………………………. 72

2-8-2 مروری بر تاریخ ژاپن ………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-3 نگاهی گذرا بر نظام آموزشی کشور ژاپن ……………………………………………………………….. 75

2-8-4 اهداف تربیت معلم در ژاپن ………………………………………………………………………………….. 76

2-8-5 گزینش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 77

2-8-6 آموزش و مهیا سازی معلم پیش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 80

2-8-6-1 آموزش قبل از خدمت در دانشگاه ها …………………………………………………………………. 80

2-8-6-1-1 محتوای برنامه درسی تربیت معلم ژاپن ……………………………………………………………. 80

2-8-6-2 آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………… 84

2-8-6-2-1 مبادله معلمان ……………………………………………………………………………………………… 85

2-8-7 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم …………………………………………. 87

2-8-8 ارزشیابی از کار معلم ………………………………………………………………………………………….. 90

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 93

3-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………… 94

3-3 نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..94

3-4 ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….. 95

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………. 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته های تحقیق)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-1 سؤال 1- جذب معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ……………………………………………………………………………………………………… 97

4-2 سؤال 2- آموزش معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ …………………………………………………………………………………………………….. 100

4-2-2-1 آموزش معلمان در خارج از کشور ……………………………………………………………………. 104

4-2-2-2 مبادله معلمان ………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-2-3 روش های آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………… 107

4-3 سؤال 3- نگهداری معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه   شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ………………………………………………………………………………………. 110

4-4 سؤال 4- ارزشیابی معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ………………………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-1 پاسخ به سؤالات تحقیق و بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های پژوهش ……………………….. 133

5-1-1 سؤال اول: جذب معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ………………………………………………………………………………….. 133

5-1-2 سؤال دوم: آموزش معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن  چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ………………………………………………………………………………….. 136

5-1-2-1 مقایسه آموزش پیش از خدمت معلمان در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا،  مصر، هند و ژاپن ………………………………………………………………………………………………………….. 136

5-1-2-1-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 142

5-1-3 سؤال 3- حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر عوامل نگهدارنده معلم در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ …………………………………… 143

5-1-4 سؤال 4- روش های ارزشیابی معلم در ایران و کشورهای انگلیس، آمریکا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ ……………………………………………………………………………. 147

5-1-5 سؤال 5- راهکارهای مناسب برای بهبود روش های گزینش، آموزش، نگهداری و  ارزشیابی عملکرد معلمان در ایران کدامند؟ ……………………………………………………………………….. 148

5-2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 152

5-3 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 152

فهرست پیوست ها

پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………….. 153

پیوست 2 …………………………………………………………………………………………………………………….. 157

پیوست 3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 160

فهرست جدول ها

جدول 2-1 دروس تربیتی دوره کارشناسی ناپیوسته ……………………………………………………………… 25

جدول 2-2 دروس تربیتی دوره کارشناسی ناپیوسته ……………………………………………………………… 25

جدول 2-3 دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته ……………………………………………………………….. 26

جدول 2-4 تغییر تعداد معلمان در فاصله سال های 2004-1981 …………………………………………….. 58

جدول 2-5 تغییر تعداد معلمان مرد و زن در خلال سال های 1982-1981 تا سال 2004-2003 ……. 58

جدول 2-6 حداقل شرایط جهت اخذ هر یک از گواهی های معلمی ……………………………………… 82

جدول 4-1 جذب معلمان ………………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-2 دروس تربیتی دوره کاردانی ………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-3 دروس تربیتی دوره کارشناسی ناپیوسته …………………………………………………………… 100

جدول 4-4 دروس تربیتی دوره کارشناسی پیوسته …………………………………………………………….. 101

جدول 4-5 اهداف برنامه درسی آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت ……………………………… 107

جدول 4-6 محتوای برنامه درسی آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت ……………………………. 108

جدول 4-7 روش های ارائه برنامه درسی …………………………………………………………………………. 109

جدول 4-8 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم ………………………………….. 112

جدول 4-9 حقوق، مزایا، امکانات رفاهی و سایر علوم نگهدارنده معلم ………………………………….. 117

جدول 4-10 جذب (تحصیلات عالیه) …………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-11 جذب (کسب گواهی صلاحیت حرفه ای) …………………………………………………….. 118

جدول 4-12 جذب (جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی سایر شعب تحصیلی) …………………………. 119

جدول 4-13 جذب (تسلط به زبان مادری) ………………………………………………………………………. 119

جدول 4-14 جذب (صلاحیت اخلاقی) ………………………………………………………………………….. 119

جدول 4-15 آموزش پیش از خدمت (اهداف برنامه درسی) ………………………………………………… 121

جدول 4-16 آموزش پیش از خدمت (محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی) ………………………. 122

جدول 4-17 آموزش پیش از خدمت (محتوای برنامه های درسی دوره دبیرستان)…………………….. 123

جدول 4-18 آموزش پیش از خدمت (روش های ارائه برنامه درسی)…………………………………….. 124

جدول 4-19 آموزش پیش از خدمت (روش های ارزیابی از دانشجو-معلمان)…………………………. 124

جدول 4-20 آموزش پیش از خدمت (کارورزی)……………………………………………………………… 125

جدول 4-21 آموزش ضمن خدمت (هدف آموزش ضمن خدمت)………………………………………. 126

جدول 4-22 آموزش ضمن خدمت (روش های آموزش ضمن خدمت)………………………………… 127

جدول 4-23 نگه داری (حقوق و مزایا) …………………………………………………………………………… 128

جدول 4-24 نگه داری (اتحادیه صنفی و جامعه معلمان) ……………………………………………………. 128

جدول 4-25 نگه داری (پاداش های گوناگون ) ………………………………………………………………. 129

جدول 4-26 ارزشیابی عملکرد معلمان ………………………………………………………………………….. 130

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید