چكيده

اين پژوهش براي آگاهي از تجربيات جهاني و شناسايي نوآوري نظام هاي آموزشي در زمينه تربيت معلم انجام شده است و هدف آن مقايسه نحوه جذ، آموزش، نگهداري و ارزش يابي در نظام تربيت معلم كشور آمريكا، انگليس ، ژاپن، مصر و هند با ايران به منظور ارائه پيشنهادهاي كاربردي مناسب براي بهبود نظام تربيت معلم ايران است.

محقق با استفاده از روش جرج بردي، به سؤالات پژوهش پاسخ داده است.نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد در همه كشورهاي مورد مطالعه، در برنامه درسي تربيت معلم به دروس تربيتي توجه مي شود. كليه معلمان در كشورهاي آمريكا، انگليس، ‍ژاپن و مصر در همه­ي مقاطع تحصيلي بايد تحصيلات عاليه داشته باشند و بر به كارگيري داوطلباني كه موفق به كسب گواهي صلاحيت براي تدريس شده باشند تأكيد شده باشد. واحد كارورزي را به عنوان يكي از مهم ترين برنامه هاي تربيت معلم در برنامه هاي خود لحاظ كرده اند. در تمامي اين كشورها اقدامات مفيدي براي رشد و نگهداري معلمان انجام مي شود.ولي با دقت در تسهيلاتي كه براي معلمان در اين كشورها صورت گرفته مشاهده مي شود كه بيشترين تسهيلات و امكانات را ژاپن براي رشد و نگهداري معلمان شاغل و جذب نيروهاي مستعد انجام داده است. ارزشيابي از عملكرد دانشجو-معلمان در برنامه كارورزي داراي اهميت است و هدف كلي نظام آموزشي كشورهاي مورد مطالعه، افزايش كيفيت تربيت معلم و كيفيت تدريس است.

كليد واژه ها: تربيت معلم، جذب، آموزش، نگهداري، ارزشيابي

فهرست عناوين                                                                                                       صفحه

فصل اول: طرح مسأله

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1 بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اهميت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-1 اهداف كلي …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-2 اهداف ويژه …………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4 سؤال هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-5 تعريف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بخش 1

2-1 سياست هاي حاكم بر مديريت منابع انساني …………………………………………………………………… 12

2-2 معرفي مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………. 13

2-3 ويژگي هاي نظام آموزشي در ايران …………………………………………………………………………….. 15

2-3-1 ساختار سياسي جغرافيايي ………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2 نظام آموزشي ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-2-1 بررسي سير تحولات تربيت معلم ايران ………………………………………………………………… 16

2-3-2-1-1 تحولات تربيت معلم قبل از تأسيس دارالفنون ……………………………………………………. 16

2-3-2-1-2 تحولات تربيت معلم از تأسيس دارالفنون تا قبل از انقلاب اسلامي ………………………… 16

2-3-2-1-3 تحولات تربيت معلم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ……………………………………………. 17

2-3-3 اهداف تربيت معلم ايران ……………………………………………………………………………………….. 17

2-3-4 گزينش و انتخاب معلم در ايران ……………………………………………………………………………… 18

2-3-4-1 روش هاي جذب و تأمين نيروي انساني در سال هاي اخير ……………………………………….. 20

2-3-4-2 معيارهاي مربوط به استخدام معلمان در ايران ………………………………………………………… 23

2-3-5 آموزش و مهيا سازي معلم پي از خدمت و ضمن خدمت ……………………………………………. 23

2-3-5-1 نظام تربيت معلم پيش از خدمت …………………………………………………………………………. 24

2-3-5-2 آموزش ضمن خدمت معلمان ……………………………………………………………………………. 27

2-3-6 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير عوامل نگهدارنده معلم ……………………………………….. 29

2-3-7 ارزشيابي منابع انساني ………………………………………………………………………………………….. 30

بخش 2

2-4 ويژگي هاي نظام آموزشي در انگليس ………………………………………………………………………… 32

2-4-1 چشم انداز سياسي جغرافيايي …………………………………………………………………………………. 32

2-4-2 نگاهي گذرا بر نظام آموزشي ………………………………………………………………………………… 32

2-4-3 اهداف تربيت معلم در انگليس ………………………………………………………………………………. 32

2-4-4 گزينش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 33

2-4-5 آموزش و مهيا سازي معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت در آمريكا ………………………….. 34

2-4-5-1 آموزش پيش از خدمت …………………………………………………………………………………… 34

2-4-5-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………….. 42

2-4-6 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم ………………………………………… 43

2-4-7 نحوه ارزشيابي از كار معلم …………………………………………………………………………………… 45

2-5 ويژگي هاي نظام آموزشي در آمريكا …………………………………………………………………………. 47

2-5-1 چشم انداز سياسي جغرافيايي ………………………………………………………………………………… 47

2-5-2 نگاهي گذرا بر نظام آموزشي ……………………………………………………………………………….. 47

2-5-3 اهداف تربيت معلم ……………………………………………………………………………………………… 47

2-5-4 گزينش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 47

2-5-5 آموزش و مهيا سازي معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 49

2-5-5-1 آموزش پيش از خدمت …………………………………………………………………………………… 49

2-5-5-2 آموزش ضمن خدمت معلمان …………………………………………………………………………… 51

2-5-5 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم …………………………………………. 51

2-5-7 نحوه ارزشيابي از كار معلم ………………………………………………………………………………….. 52

2-6 ويژگي هاي نظام آموزشي مصر ……………………………………………………………………………….. 54

2-6-1 چشم انداز سياسي جغرافيايي ……………………………………………………………………………….. 54

2-6-2 نگاهي گذرا بر نظام آموزشي ………………………………………………………………………………. 54

2-6-3 اهداف تربيت معلم …………………………………………………………………………………………….. 56

2-6-4 گزينش و استخدام معلم ……………………………………………………………………………………… 56

2-6-5 آموزش و مهيا سازي معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت …………………………………………. 57

2-6-6-1 اولويت هاي آموزشي ……………………………………………………………………………………… 57

2-6-6-2 آموزش پيش از خدمت ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-6-3 آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………… 59

2-6-6-3-1 سياست هاي آموزشي ………………………………………………………………………………….. 59

2-6-6-3-2 آموزش معلمان در خارج از كشور …………………………………………………………………. 60

2-6-7 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير عوال نگهدارنده معلم ………………………………………… 61

2-6-7-1 وضعيت نامعلوم معلمان مصري …………………………………………………………………………. 63

2-6-8 نحوه ارزشيابي از كار معلم …………………………………………………………………………………… 64

2-7 ويژگي هاي نظام آموزشي هند …………………………………………………………………………………. 65

2-7-1 چشم انداز سياسي جغرافيايي ………………………………………………………………………………… 65

2-7-2 نگاهي گذرا بر نظام آموزشي ……………………………………………………………………………….. 65

2-7-3 گزينش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 67

2-7-4 آموزش و مهيا سازي معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 67

2-7-4-1 آموزش پيش از خدمت ………………………………………………………………………………….. 67

2-7-4-1-1 محتواي برنامه درسي تربيت معلم ………………………………………………………………….. 68

2-7-4-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………….. 69

2-7-4-2-1 اهئاف آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………….. 70

2-7-4-2-2 روش هاي آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………. 70

2-7-5 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم ………………………………………… 71

2-7-6 نحوه ارزشيابي از كار معلم …………………………………………………………………………………… 71

2-8 ويژگي هاي نظام آموزشي ژاپن ………………………………………………………………………………… 72

2-8-1 ويژگي هاي اقليمي، سياسي و اقتصادي ژاپن ……………………………………………………………. 72

2-8-2 مروري بر تاريخ ژاپن ………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-3 نگاهي گذرا بر نظام آموزشي كشور ژاپن ……………………………………………………………….. 75

2-8-4 اهداف تربيت معلم در ژاپن ………………………………………………………………………………….. 76

2-8-5 گزينش و استخدام معلم ………………………………………………………………………………………. 77

2-8-6 آموزش و مهيا سازي معلم پيش از خدمت و ضمن خدمت ………………………………………… 80

2-8-6-1 آموزش قبل از خدمت در دانشگاه ها …………………………………………………………………. 80

2-8-6-1-1 محتواي برنامه درسي تربيت معلم ژاپن ……………………………………………………………. 80

2-8-6-2 آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………… 84

2-8-6-2-1 مبادله معلمان ……………………………………………………………………………………………… 85

2-8-7 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم …………………………………………. 87

2-8-8 ارزشيابي از كار معلم ………………………………………………………………………………………….. 90

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 93

3-2 جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………… 94

3-3 نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………………..94

3-4 ابزار گردآوري داده ها …………………………………………………………………………………………….. 95

3-5 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………………. 95

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها (يافته هاي تحقيق)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-1 سؤال 1- جذب معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ……………………………………………………………………………………………………… 97

4-2 سؤال 2- آموزش معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ …………………………………………………………………………………………………….. 100

4-2-2-1 آموزش معلمان در خارج از كشور ……………………………………………………………………. 104

4-2-2-2 مبادله معلمان ………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-2-3 روش هاي آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………… 107

4-3 سؤال 3- نگهداري معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه   شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ………………………………………………………………………………………. 110

4-4 سؤال 4- ارزشيابي معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ………………………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-1 پاسخ به سؤالات تحقيق و بحث و نتيجه گيري در مورد يافته هاي پژوهش ……………………….. 133

5-1-1 سؤال اول: جذب معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ………………………………………………………………………………….. 133

5-1-2 سؤال دوم: آموزش معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن  چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ………………………………………………………………………………….. 136

5-1-2-1 مقايسه آموزش پيش از خدمت معلمان در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا،  مصر، هند و ژاپن ………………………………………………………………………………………………………….. 136

5-1-2-1-2 آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 142

5-1-3 سؤال 3- حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير عوامل نگهدارنده معلم در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ …………………………………… 143

5-1-4 سؤال 4- روش هاي ارزشيابي معلم در ايران و كشورهاي انگليس، آمريكا، مصر، هند و ژاپن چه شباهت ها و تفاوت هايي دارد؟ ……………………………………………………………………………. 147

5-1-5 سؤال 5- راهكارهاي مناسب براي بهبود روش هاي گزينش، آموزش، نگهداري و  ارزشيابي عملكرد معلمان در ايران كدامند؟ ……………………………………………………………………….. 148

5-2 پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 152

5-3 محدوديت ها ………………………………………………………………………………………………………… 152

فهرست پيوست ها

پيوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………….. 153

پيوست 2 …………………………………………………………………………………………………………………….. 157

پيوست 3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 160

فهرست جدول ها

جدول 2-1 دروس تربيتي دوره كارشناسي ناپيوسته ……………………………………………………………… 25

جدول 2-2 دروس تربيتي دوره كارشناسي ناپيوسته ……………………………………………………………… 25

جدول 2-3 دروس تربيتي دوره كارشناسي پيوسته ……………………………………………………………….. 26

جدول 2-4 تغيير تعداد معلمان در فاصله سال هاي 2004-1981 …………………………………………….. 58

جدول 2-5 تغيير تعداد معلمان مرد و زن در خلال سال هاي 1982-1981 تا سال 2004-2003 ……. 58

جدول 2-6 حداقل شرايط جهت اخذ هر يك از گواهي هاي معلمي ……………………………………… 82

جدول 4-1 جذب معلمان ………………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-2 دروس تربيتي دوره كارداني ………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-3 دروس تربيتي دوره كارشناسي ناپيوسته …………………………………………………………… 100

جدول 4-4 دروس تربيتي دوره كارشناسي پيوسته …………………………………………………………….. 101

جدول 4-5 اهداف برنامه درسي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت ……………………………… 107

جدول 4-6 محتواي برنامه درسي آموزشي پيش از خدمت و ضمن خدمت ……………………………. 108

جدول 4-7 روش هاي ارائه برنامه درسي …………………………………………………………………………. 109

جدول 4-8 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم ………………………………….. 112

جدول 4-9 حقوق، مزايا، امكانات رفاهي و ساير علوم نگهدارنده معلم ………………………………….. 117

جدول 4-10 جذب (تحصيلات عاليه) …………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-11 جذب (كسب گواهي صلاحيت حرفه اي) …………………………………………………….. 118

جدول 4-12 جذب (جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي ساير شعب تحصيلي) …………………………. 119

جدول 4-13 جذب (تسلط به زبان مادري) ………………………………………………………………………. 119

جدول 4-14 جذب (صلاحيت اخلاقي) ………………………………………………………………………….. 119

جدول 4-15 آموزش پيش از خدمت (اهداف برنامه درسي) ………………………………………………… 121

جدول 4-16 آموزش پيش از خدمت (محتواي برنامه هاي درسي دوره ابتدايي) ………………………. 122

جدول 4-17 آموزش پيش از خدمت (محتواي برنامه هاي درسي دوره دبيرستان)…………………….. 123

جدول 4-18 آموزش پيش از خدمت (روش هاي ارائه برنامه درسي)…………………………………….. 124

جدول 4-19 آموزش پيش از خدمت (روش هاي ارزيابي از دانشجو-معلمان)…………………………. 124

جدول 4-20 آموزش پيش از خدمت (كارورزي)……………………………………………………………… 125

جدول 4-21 آموزش ضمن خدمت (هدف آموزش ضمن خدمت)………………………………………. 126

جدول 4-22 آموزش ضمن خدمت (روش هاي آموزش ضمن خدمت)………………………………… 127

جدول 4-23 نگه داري (حقوق و مزايا) …………………………………………………………………………… 128

جدول 4-24 نگه داري (اتحاديه صنفي و جامعه معلمان) ……………………………………………………. 128

جدول 4-25 نگه داري (پاداش هاي گوناگون ) ………………………………………………………………. 129

جدول 4-26 ارزشيابي عملكرد معلمان ………………………………………………………………………….. 130

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید