انتخاب صفحه

مقدمه

روسازی یکی از اجزای مهم وزیربنایی جاده محسوب می شود باید برحسب اهمیت مسیردرشبکه حمل ونقل جاده ای کشور از شرایط ویژه ومناسبی برخوردارباشدتا درطول عمر بهره برداری ضمن تامین عبورومرور ایمنی جذابیت یک سفر مطمئن رابرای استفاده کنندگان ازراه فراهم سازد عدم مرمت به موقع خرابی روسازی ها وعدم ترمیم ان باعث اضمحلال زودرس ان می شود هزینه استهلاک وسایل نقلیه افزایش سوانح وافزایش هزینه های فوق العاده بازرسی روسازی ازپیامدهای دیگرعدم ترمیم ومرمت به موقع خرابی های روسازی رابه دنبال دارد تعمیر ومرمت روسازی ها بایست براساس یک روش سینما تیک که ارزیابی عمیق وضعیت فعلی روسازی وپیش بینی وضعیت ان دراینده انجام شود تاتحصیل انتظام بیشتر عبور ومروروسایل نتقلیه فراهم شود

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول هدف وتعریف مسئله

دستگاه دایناتستدستگاه دایناتست

دستگاه دایناتستدستگاه دایناتست

فصل دوم:کاوش درمتون

انسیتو آسفالت جزء اولین موسساتی بودن که درزمینه ترمیم روسازی تحقیقات دامنه دارای را درسال1963 میلادی شروع نمود.مسلما موسسه تحقیقاتی انسیتر آسفالت اهمیت آن را درک کرده بود که گروهی رادرهمان سال به سرپرستی آقای جان هرین مامور بررسی برروی این موضوع نمود.اقای هرین به اتفاق همکارانش برروی انواع قیرها مصرفی درترمیم روسازی ودانه بندی و مشخاصت مصالح تحقیقات خودرا شروع نمود آنان سه تیپ دانه بندی و8نوع سایز الک بدست آوردند.آنان درطی چهارده ماه کار توانستند این نتیجه رابه مرکز مطالعات تخصصی انسیتو گزارش نمایند وموفق به ارائه گزارش درزمینه نگهداری وترمیم انواع ترک ها میشوند.تحقیقات این گروه دقیقا 3سال طول کشید ونتیجه زحمت این گروه طی راهنمای شماره16 انستیو آسفالت(ms-16) تحت عنان Asphait in Pavement mainace (نگهداری رویه های آسفالتی) دردسامبر1967 به چاپ رسید که شامل مطالبی درزمینه های زیر است.

1-انواع قیرهای مصرفی درترمیم روسازی

2-دانه بندی مصالح سنگی درترمیم روسازی

3-مشخصات مصالح سنگی

4-نحوه درزبندی انواع ترکهای روسازی

5-روش اجرای ترمیم روسازی

6-ابزار و وسایل لازم جهت ترمیم روسازی

درچاپ دوم همین راهنما درسال1977 چاپ شد مطالبی درزمینه کاربرد آسفالت درترمیم رویه های بتنی به آن اضافه شد.

2-1-تاریخچه تحقیقات انسیتو اسفالت 10

2-2-تاریخچه تحقیقات اشیو درزمینه ترمیم روسازی 11

2-3-کتاب های موجود ترمیم روسازی 12

2-4-تاریخچه تحقیقات سازمان برنامه وبودجه 13

2-5-بررسی تحقیقات دانشگاهی 15

2-6-بررسی مقاله های موجود 15

2-7-بررسی تحقیقات وعملیات ترمیم شرکتهای داخلی 16

2-8-بررسی تحقیقات انجمن روسازی بتنی امریکاacpaا 17

2-9-سایت های مهم درترمیم روسازی 17

2-10-بررسی دستگاه های شرکت marathon equipment inا18

2-11-تحقیقات موسسهSHRPا 19

طریقه استفاده تیر بنکلمن

طریقه استفاده تیر بنکلمن

فصل سوم:روش تحقیق

دراین فصل دوروش مهم برای شناخت خرابی ها رابیان میکنیم.ابتدا باوسایل وتجهیزات ارزیابی روسازی راه آشنا گشته وسپس انواع خرابی های روسازی بتنی وآسفالتی رامورد بررسی قرار میدهیم.برای ترمیم روسازی ها دانستن این دومورد الزامی می باشد.مادراین فصل این دوروش رابه صورت مخصتر بیان نموده ایم تامقدمه ای بررسی ترمیم روسازی های بتنی وآسفالتی باشدیکی دیگر از قابل اعتماد ترین روش ها برای تعیین وضعیت سازه ای روسازی تحت بهره برداری استفاده ازروش آزمایش غیرمخربNDT(Non Distructive Testing) می باشد.وسایل وتجهیزات انجام آزمایش های غیرمخرب براساس بارگذاری روسازی واندازه گیری حداکثر بازتاب(افت وخیز) سطحی حاصله عمل میکنند.نتایج حاصل از انجام آزمایش های غیرمخرب درروسازی های آسفالتی برای تعیین پارامترهای زر میتوانند مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند:

1-مدول الاستیسیته هریک ازلایه های روسازی

2-کفایت سازه ای روسازی

3-طرح ضخامت روکش برای تقویت روسازی

4-حدود بارگذاری مجاز وایجاد محدودیت برای بارهای بیش از مقدار مجاز

5-تعیین عمر باقی مانده روسازی

باتوجه به موارد فوق برای انتخاب بهترین گزینه ترمیم ونگهداری ویابهسازی روسازی باید اطلاعات حاصله از آزمایش های غیرمخرب به همراه اطلاعات بدست آمده ازاندازه گیری خربی ها تواما بکاربرده شوند.یادآوری وتوصیه میشود که آزمایش های غیرمخرب پیش از آزمایش های مخرب انجام پذیرند.تاانتخاب بهترین محل برای مغزه گیری ونمونه برداری از مصالح روسازی امکان پذیر باشند.

3-1-تجهیزات مورد نیازبرای تعیین افت وخیز روسازی ها 22

3-1-1-تجهیزات وافت سنج استاتیکی 23

3-1-2-تجهیزات افت وخیز سنج دینامیکی پایدار 26

3-1-3-تجهیزات افت وخیزسنج ضربه ای 31

3-1-4-موارداستفاده ازازمایش غیر مخرب درتعمیرونگهداری روسازی راه ها 35

3-2-خرابی های روسازی اسفالتی 37

3-2-1-برامدگی وفرورفتگی 38

3-2-2-پایین افتادگی شانه]نسبت به سواره رو[ 38

3-2-3-ترک خوردگی انعکاسی درز 39

3-2-4-ترک خوردگی موزاییکی یا بلوکی 39

3-2-5-ترک خوردگی پوست سوسماری 40

3-2-6-ترک خوردگی طولی وعرضی 42

3-2-7-ترک خوردگی لبه 43

3-2-8-ترک خوردگی لغزشی 43

3-2-9-نشست موضعی 44

3-2-10-تورم 44

3-2-11-چاله 45

3-2-12-شیار یاگود افتادگی درمسیرعبور چرخ ها 46

3-2-13-کنارافتادگی]فیتیله شدن [ 47

3-2-14-گذرگاه راه اهن 47

3-2-15-قیرزدگی 48

3-2-16-موج زدگی 48

3-2-17-وصله وکنده کاری 49

3-2-18-شن زدگی 49

3-3-بررسی خرابی ها درسازیهای بتنی 50

3-3-1-اسیب دیدگی اینند درز 50

3-3-2-تعیین نیاز به اببندی مجدد درز 51

3-3-3-بیرون پریدگی 51

3-3-4-افت شانه ]نسبت به پیاده رو[ 52

3-3-5-پوسته پوسته شدن/ترک خوردگی سطحی/شن زدگی 53

3-3-6-پکیدگی گوشه 54

3-3-7-پکیدگی لبه 54

3-3-8-ترک خوردگی انقباضی 55

3-3-9-ترک خوردگی خطی]ترک های طولی عرضی وقطری [ 55

3-3-10-ترک خوردگی به لحاظ دوام ]نوع [D 56

3-3-11-ترکیدگی/کمانش 57

3-3-12-تقسیم دال 57

3-3-13-شکستگی گوشه 57

3-3-14-سوراخ شدگی ]قلوه کن شدن[ 68

3-3-15-گذرگاه راه اهن 58

3-3-17-مکندگی 69

3-3-16-صقلی شدن دانه ها 59

3-3-18-وصله کاری درسطح وسیع 45/0 مترمربع وکنده کاری 60

3-3-19-وصله کوچک 45/0 مترمربع 60

3-3-20-میخکوب شدن داول بارها 60

3-3-21-ترکهای تابخوردگی 61

دستگاه لاکروا

دستگاه لاکروا

فصل چهارم:ترمیم روسازی آسفالتی

مقدمه

درحال حاضر روش متداول درایران برای اجرای رویه های آسفالتی آن است که قشر رویه آسفالتی برروی لایه ای ازمصالح سنگ شکسته موسوم به اساس که ممکن است ازمعادن کوهی،رودخانه ای ویامخلوطی ازآنها تهیه ودانه بندی شده باشد اجرا گردد.چنانچه قشر اساس بطور اصولی طرح واجرا شده باشد وشرایط زهکشی مناسب نیز فراهم باشد انتظار میرود که خرابی های ظاهر شده درسطح آسفالت بدلیل ضعف لایه اساس نباشد.عدم تراکم کافی لایه های روسازی نیزعامل بعضی ازخرابی های روسازی های آسفالتی منجمله ترک های پوست سوسمااری،نشست های موضعی،گودافتادگی درمسیر عبور چرخ ها می باشد که درهنگام بازرسی وارزیابی وضعیت روسازی باید به این مطلب توجه شود تادرصورت لزوم باحفاری بیشترمحل خرابی(تاحصول لایه سفت وسالم)ودرصورت لزوم تامین لایه زهکش بتوان با وصله عمقی محل خرابی را بطور اصولی ترمیم نمود.راهکار اصولی برای نحوه ترمیم صحیح هرنوع خرابی آن است که عامل یاعلت بروز خرابی مشخص وشناخته شود.علی حال قبل ازاینکه تصمیم گرفته شودکه چه نوع مرمتی برای رفع خرابی یک روسازی لازم است.چنانچه علت خرابی کافی نبودن قدرت باربری روسازی باشد لکه گیری روسازی یک راه حل اصولی نبوده ودر این گونه موارد باید بعد ازلکه گیری ناحیه خراب شده باروکش کردن ظرفیت باربری روسازی افزایش داده شود.ازطرف دیگر اگر علت خرابی روسازی وجود قسمت های ضعیف موضعی باشد دراین صورت باید این قسمت ها اصلاح شوند ومعمولا احتیاجی به تقویت تمام روسازی نیست.باعنایت به مطالب فوق ودراین فصل به جزئیات اجرایی درترمیم ونگهداری رویه آسفالتی راشرح میدهیم.

4-1-جزئیات اجرایی درترمیم ونگهداری رویه اسفالتی 64

4-1-1-وصله 64

4-1-2-اصلاح سطوح قیری 65

4-1-1-وصله 66

4-1-3-مرمت رویه های اسفالتی 66

4-1-4-تعمیر نشست های رویه پس ازعملیات بریدن راه وپرکردن محل به منظور 71

4-1-5-پرکردن فرورفتگی هاوشیار شدگی مسیر چرخ ها 72

4-1-6-مراحل اصلاح سطح باپاشیدن قیر 72

4-1-7-اندود سطحی 75

4-1-8-فاگ سیل 77

4-1-9-نکاتی درمورد احیاکننده ها 79

4-12-10-اسفالت ردمیکس برای لکه گیری 79

4-2-اشنایی باعملیات مکانیزه ترمیم درزگیری ترکها اسفالت 81

4-2-1-درزگیری ترکها اسفالت 81

4-2-2-فلاسک اسفالت 89

4-3-معرفی دستگاههای اتوماتیک ترمیم خرابی های روسازی 93

4-4-Micro Surfacingا 109

4-4-1-تاریخچه توسعهMicro Surfacing چگونه به وجود امدوبکار گرفته شد 110

4-4-3-حل کننده مشکلات موجود مزایا 111

4-4-4-Micro Surfacingمحصولی باکیفیت 113

4-5-ACSMماشین ترمیم اتوماتیک ترک ها با برنامه [AHMCT] 118

4-5-1-هدف ماشین اتوماتیک 119

5-5-2-معرفی 119

4-5-3-معماری سیستم 124

4-5-4-بازوان تلسکوپی 126

4-5-5-سیستم عایق کننده ]درزگیر[ 127

4-5-6-سیستم نمایش 128

4-5-7-حرکت وسیستم کنترل I/Oا 129

4-5-8-کابرباکامپیوتر 130

4-5-9-کابرباکامپیوتر تصویر سازی 130

4-5-10-طرح ریزی مسیر 130

4-5-11-صفحه کنترل 133

4-5-12-رشته های کنترل 133

4-5-13-اجتماع سیستم ها 134

4-5-14-ازمایش مسیر 134

4-5-15-نتیجه گیری ماشین ترمیم اتوماتیک 134

دستگاه کوآب

دستگاه کوآب

فصل پنجم:روش های ترمیم روسازی بتنی

مقدمه

برخی ازسازمانها به ترمیم ونگهداری،تعمیر ونگهداری اطلاقف میکنند بنابراین حرفR در کلمه اختصاری M&R راهم میتوان به عنوان ترمیمRehabilitation وهم به عنوان تعمیر Repair تعبیر نمود. دراین فصل روش ها ترمیم ونگهداری درسه دسته موردبررسی قرار میگرند:

موضعی،فراگیر واساسی ترمیم ونگهداری موضعی شامل وصل کاری وپرکردن ترکها میشود،ترمیم ونگهداری فراگیر به کارگیری اندودهای آب بندی بدون مصالح سنگی وبااستفاده از مخلوط اسلاری رادربرمیگیرد وترمیم ونگهداری اساسی،راشامل میشود.دربسیاری ازپروژه های ترمیم ونگهداری روش های ترکیبی بکاربرده میشوند تابتوان به جای پرداختن به علائم،مشکلات راازریشه حل نمود.برای نمونه چنانچه گوشه دال بتنی دراثر مکش وازبین رفتن تکیه گاه دچار شکستگی شود،وصله کاری به تنهایی مشکل راحل نمیکند.بجای این کار می بایست یک ارزیابی درسطح پروژه انجام شد وگزینه ترمیم ونگهداری مناسب باآن انتخاب این گزینه ممکن است زیراندود کردن دال،وصله کاری عمقی شکستگی های گوشه وپرکردن درزها رادربربگیرد.

5-1- ترمیم ونگهداری موضعی 140

5-1-1-تراشیدن روسازی باتیغه الماس 140

5-1-2- وصله کاری روسازی بتنی به روش تمام عمق 143

5-1-3-وصله کاری پاره عمقی 158

5-1-4-پرکردن درزها]عایق کاری[ 167

5-2-ترمیم ونگهداری اساسی 173

5-2-1-شکاندن ونشاندن 173

5-2-2-روکش بتن اسفالتی 176

5-2-4-بازسازی 178

طریقه استفاده تیر بنکلمن

طریقه استفاده تیر بنکلمن

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری وپیشنهادات

راهکار اصولی برای نحوه ترمیم صحیح هرنوع خرابی آن است که عامل یاعلت بروز خرابی مشخص وشناخته شود.بنابراین قبل ازاینکه تصمیم گرفته شود که چه نوع مرمتی برای رفع خرابی یک روسازی لازم است ابتدا باید علت یاعلل بروز خرابی مشخص شود.چنانچه علت خرابی کافی نبودن قدرت باربری روسازی باشد لکه گری روسازی یک راه حل اصولی نبوده ودراین گونه موارد باید بعد ازلکه گیری ناحیه خرابی شده باروکش ظرفیت باربری روسازی افزایش داده شود.ازطرفی دیگر اگر علت خرابی روسازی وجود قسمت های ضعیف موضعی باشد دراین صورت باید این قسمت ها اصلاح شوند ومعمولا احتیاجی به تقویت تمام روسازی نیست.باتوجه به اینکه روسازی راپرهزینه ترین بخش راه محسوب میگردد وسالیانه هزینه هنگفتی صرف طراحی وساخت واجزاء ونگهداری آن میشود.خرابی روسازی باعث بالارفتن هزینه استهلاک وسایل نقلیه وسوانح ونارضایتی مردم ونبود ایمنی میشود.عدم ترمیم ومرمت خرابی ها هرساله هزینه فراوانی صرف ایجاد روسازی راه میگردد.پیشنهاد میشود که درترمیم روسازی ها ازروش های نوین وترمیم مکانیزه روسازی استفاده گردد.استفاده ازروش ها مکانیزه باعث کاهش هزینه های ترمیم گردیده و منطقه ترمیم گردیده زمان کوتاه ترنسبت به ترمیم سنتی به مقاومت نهایی خود می رسد واز ایجاد ترکها درمحل ترمیم شده جلوگیری میکند.پیشنهاد مشود که مسئولین واداره راه وترابری درمورد ترمیم روسازی ها دقت نظر بیشتر داشته باشند وازحدر رفتن سرمایه ملی کشور جلوگیری نمایند.پیشنهاد میگردد دانشجویان باتوجه به اهمیت این موضوع درمورد ترمیم خصوصا ترمیم اتوماتیک تحقیق بیشتری انجام دهند که باری کشور بسیار سودمند می باشد.

فهرست شکلها

3-1-ابعاد تیر بنکلمن 24

3-2-طریقه استفاده تیربنکلمن 24

3-3-طریقه استفاده تیربنکلمن 25

3-4-دستگاه لاکروا 26

3-5-دستگاه داینافلکت 27

5-6-دستگاه راه سنج 28

3-7-دستگاه دایناتست 33

3-8-دستگاه دایناتست 35

3-9-دستگاه کواب 35

3-10-دستگاه کواب 38

3-11-برامدگی وفرورفتگی 40

3-12-ترک خوردگی موازییکی یابلوکی 41

3-13-ترک خوردگی پوست سوسماری 42

3-14-ترک خوردگی طولی 42

3-15-ترک خوردگی عرضی 43

3-16-ترک خوردگی 33

3-17-ترک خوردگی لغرشی 34

3-18-چاله 36

3-19-شیاریاگودافتادگی درمسیرعبور چرخ ها 46

3-20-کناررفتگی 46

3-21-گذرگاه راه اهن 46

3-22-وصله وکنده کاری 49

4-1-تراش ترکهای اسفالت 82

4-2-تراش ترکهای اسفالت3 82

4-3-میزکردن ترکها 83

4-4-تمیزکردن ترکها 84

4-5-تزریق مواد درزگیر 84

4-6-تزریق مواد درزگی 85

4-7-پخش فیلریاپوردسنگ 85

4-8-پخش فیلریاپورد سنگ 85

4-9-دستگاه تراش ترک اسفالت 86

4-10-ناخنکهای تراش ترک 86

4-11-دیسک نگهدارنده ناخنکها 86

4-12-پخش فیلریاپودرسنگ 87

4-13-کمپرسورباد 87

4-14-لوله تزریق مواد 87

5-15-ناخنکهای تراش ترک 89

5-16-ناخنکهای تراش ترک 89

4-17-مرحله اول ]فلاسک اسفالت [ 90

4-18-مرحله دوم ]فلاسک اسفالت [ 90

4-19-مرحله دوم ]فلاسک اسفالت [ 90

4-20-مرحله سوم ]فلاسک اسفالت [ 90

4-21-مرحله چهارم ]فلاسک اسفالت[ 90

4-22-مرحله پنجم ]فلاسک اسفالت[ 90

4-23-ماشین فلاسک اسفالت 91

4-24-پانل کنترل 91

4-25-صفحه حرارت تابشی 81

4-26-دستگاه UCMK245DTا 93

4-27-دستگاه KERA260HDا 94

4-28-دستگاهCR250Kا94

4-29-دستگاهDF60ا 95

4-30-دستگاهDF10ا 95

4-31-دستگاهKERA10ا 96

4-32-دستگاهDPS5ا 97

4-33-دستگاهPAS200Tا 98

4-34-دستگاهPAS200Sا 99

4-35-دستگاهPAS500T ا 100

4-36-دستگاهPAS240R-Cا 100

4-37-دستگاهLD600Tا 101

4-38-دستگاهTPS210Tا 102

4-39-دستگاهUPS200Tا 103

4-40-دستگاهKEB170ا 103

4-41-دستگاهPES200Sا 104

4-42-دستگاهHMT4000Tا 105

4-43-دستگاهHEPRا 106

5-44-دستگاهHMT8000ا 106

4-45-دستگاه V96HEPRا 107

4-46-دستگاه IPRS 96V ا 108

4-47-ریختن فیلر دردستگاه Micro Sur Facing ا 115

4-48-پمپ اب وپمپ موادامولسیون Micro SurFacing ا 115

4-49-ابپاشی مسیرقبل ازروکش Micro Sur Facing ا 116

4-50-انجام روکش Micro SurFacing ا 116

4-51-انجام روکشMicro SurFacing ا 117

4-52-انجام روکشMicro SurFacingا 117

4-53-دستگاهACSM. دستگاه نسل اینده 135

4-54-بازوی ربات دستگاه ACSMا 136

4-55-تجهیزات دستگاهACSMا 136

4-56-تجهیزات دستگاهACSMا 136

4-57-AHMCTبرنامه دستگاه ترمیم 137

4-58-AHMCTبرنامه دستگاه ترمیم 137

4-59-مراحل ترمیم توسط دستگاهACSMا 137

5-1-تیغه های الماسی 141

5-2-تیغه های الماسی 142

5-3-سطح برش یافته 142

5-4-دستگاه اتوماتیک تیغه برش 143

5-5-تیغه های الماسی 143

5-6-سطح برش یافته 144

5-7-روش تمام عمق 145

5-8-فاصلهdowelا 145

5-9-طریقه قرارگرفتن چاله ووصله موجود 146

5-10-مشخص کردن محدوده برش 147

5-11-ماشین برش دال بتنی 148

5-12-ماشین برش دال بتنی 147

5-13-ماشین برش دال بتنی 148

5-14-سطح برش دال 148

5-15-ترتیب سطح برش دال 149

5-16-توسط ناخن بیل 149

5-17-توسط زنجیروحلقه های نصب شده 149

5-18-دستگاه compactorا 149

5-19-دستگاه سوراخ کن دال 150

5-20-دستگاه سوراخ کن دال 150

5-21-دستگاه سوراخ کن دال 151

5-22-مراحل نصب Dowelsا 151

5-23-نصبDowelsا 152

5-24-مراحل بتن ریزی 152

5-25-مراحل بتن ریزی 153

5-26-گذاشتن قالب 153مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان