انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول کلیات

در میوه کاری نوین و صنعتی امروزه پایه پیوندی در میزان تولید اقتصاد باغ، پیرایش و عمر درختان، برداشت محصول و در پایان در مدیریت باغ نقش اساسی و تعیین کننده ای را ایفا می نماید. در واقع نیمی از پیکره درخت را پایه تشکیل می دهد که درون خاک قرار گرفته و پس از احداث باغ قابل تعویض و بهبود نمی باشد. از این نظر گزینش پایه مناسب برای یک رقم و برای شرایط اقلیمی و خاکی یک منطقه همانند گزینش رقم پیوندی دارای اهمیت است. شناخت اهمیت پایه های درختان میوه در میوه کاری نوین باعث شده است تا پایه‌های متعددی با ویژگی های مطلوب از جمله داشتن قابلیت افزایش رویشی، پا کوتاهی و مقاومت به تنش های محیطی، خاکی و بیماریها معرفی و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند.

در برنامه‌های بهنژادی پایه‌ها برای جمع آوری ویژگی‌های مطلوب در یک پایه به طور معمول اقدام به تلاقی بین گونه‌ای می‌نمایند.تلاقی بین گونه‌ای در جنس پرونوس در طبیعت به طور اتفاقی و طی چند دهه اخیر به صورت تلاقی های کنترل شده معمول بوده است به طوری که درون این جنس پایه‌های بین     گونه ای بسیار ارزشمندی برای درختان میوه هسته دار و بادام بدست آمده است (دژم پور و همکاران، 1386).

استفاده از دورگه های بین گونه‌ای در جنس آلوسا[1] به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفت (علیزاده وگریگوریان، 1380 و رادنیا، 1375).

دورگه های هلو×  بادام به دلیل داشتن بعضی ویژگی ها نظیر تجانس با ارقام مختلف دو گونه هلو و بادام (Tsipouridis and thomidis, 2005; shawn, 1986) مقاومت به بعضی بیماریها از جمله پوسیدگی ناشی از قارچ فیتوفترا[2] (خوشخوی، 1382) ، سیستم ریشه‌ای قوی و گسترده که باعث استقرار بهترگیاه درخاک می‌شود (Kester and Gradziel, 1996)، افزایش رشد پیوندک (علیزاده وگریگوریان، 1380)، سازگای با خاک های خشک، آهکی و فقیر، کاهش تلفات نهال‌های پیوندی در هنگام انتقال (رادنیا، 1375) ومقاومت به نماتودها به میزان زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. (Kester and Gradziel 1996)

در میان پایه‌های دورگه هلو × بادام، پایه GF677 علاوه بر خصوصیات بالا دارای ویژگی‌های دیگر نظیر: تولید پاجوش کم، عملکرد بالا، کارایی عملکرد بالا، اندازه میوه مناسب (Richard, 1994; Minaguzzi, 1991)، مقاومت به رطوبت بالا و کمبود آهن خاک(Loreti, 1992)، مقاومت به شوری (Noitsakis et al, 1997; Tattini et al, 1998) می باشد که باعث گسترش زیاد آن شده است.

از آنجا که تولید میوه و در نهایت تولید بذر در این دورگه ها با مشکل مواجه است و به دلیل تفرق صفات در نسل دوم این دورگه ها، امکان استفاده از دانهالهای بذری آنها به عنوان پایه وجود ندارد، تنها راه استفاده از آنها افزایش رویشی است (علیزاده وگریگوریان، 1380) روش معمول افزایش این پایه ها استفاده از قلمه‌های چوب نرم و نیمه سخت و تیمار با ایندول بوتریک اسید در شرایط مه افشان[3] و پاگرما[4] است. استفاده از ریزازدیادی نیز در بعضی از کشورها معمول است اما هر دوی این روش ها بسیار گران تمام شده وبه وسایل و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند (خوشخوی، 1382).

در روش افزایش رویشی با استفاده از قلمه‌ها بیشتر از مواد آلی و معدنی مختلفی به عنوان بستر ریشه زایی استفاده می شود. هریک از این موارد دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند و به طور کلی این مواد باید از ظرفیت نگه داری آب، تهویه کافی، زهکشی مناسب و ظرفیت تبادلی، کاتیونی مناسب برخوردار بوده و نباید هیچ گونه اثر مضری برای ریشه زایی داشته باشد. بررسی و تعیین بستر مناسب ریشه زایی یکی از اصول و پایه های ازدیاد می باشد که نیاز به تحقیق و پژوهش دارد. بر این اساس و با توجه به اطلاعات مربوط به وظایف مهم ریشه‌ها، به ویژه پایه ای خاص، در دانستن چگونگی ریشه زایی و کاربرد آنها در میوه کاری ضروری و ارزشمند می باشد.

تهیه قلمه یکی از آسانترین روش های تکثیر گیاهان محسوب می شود. بهترین مزیت این طریقه تکثیر ثابت ماندن صفات رویشی و زایشی و اصولاً کیفیت گلها و گیاهان است. با این وجود باید اذعان داشت که این طریقه مهم از ازدیاد گیاهان مشکلاتی را نیز در بردارد. مهمترین مشکل قلمه‌گیری از گیاهی نظیر GF677 سخت ریشه زایی است. قلمه‌ها می‌تواند مدت‌ها در بستر کاشت باقی بمانند و ریشه دار نشوند. علت این موضوع هنوز مشخص نیست. احتمالاً برخی مواد نظیر فنل‌ها  از ریشه زایی قلمه‌های GF677 جلوگیری می‌کنند. قرار دادن قلمه‌ها در زیر مه پاش می‌تواند به ریشه زایی قلمه‌های GF677 کمک کنند.

قلمه‌های پایه حدود20- 18 سانتی متر می باشد و قلمه ها باید از بخش میانی و رسیده شاخه و حدود 5 تا 3  گره باید انتخاب شوند. بستری که به خوبی زهکشی داشته باشد مناسب قلمه  GF677 است و بهترین درجه حرارت برای تکثیر GF677، 24 درجه سانتی گراد است و قلمه باید در زیر مه پاش تکثیر شوند. هدف از این پایان نامه نیز بررسی ریشه زایی قلمه های GF677 در بسترها وقلمه های متفاوت وغلظت های مختلفIBA  به منظور تکثیر پایه های مورد نظر می باش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..3

بررسی منابع ……………………………………………………………………………………………………5

1-1- ازدیاد ……………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1- تعریف و اهمیت ازدیاد …………………………………………………………………………………5

1-1-2- ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………5

1-1-3- دلایل ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………6

1-1-4- ازدیاد به وسیله قلمه ………………………………………………………………………………..6

1-2- هلو ………………………………………………………………………………………………………7

1-2-1- منشأ هلو و انتشار آن ………………………………………………………………………………7

1-2-2- گیاه شناسی هلو ……………………………………………………………………………………7

1-2-3- پایه ها ………………………………………………………………………………………………..8

1-2-4- نیازهای محیطی……………………………………………………………………………………..8

1-2-4-1- نیازهای دمایی و نور ………………………………………………………………………………8

1-2-4-2- خاک ………………………………………………………………………………………………..9

1-2-4-3- نیاز آبی …………………………………………………………………………………………….9

1-3- بادام …………………………………………………………………………………………………….9

1-3-1- منشا بادام و انتشار آن ……………………………………………………………………………..9

1-3-2- گیاه شناسی بادام ………………………………………………………………………………….10

1-3-3- پایه ها ………………………………………………………………………………………………..11

1-3-4- نیازهای محیطی ……………………………………………………………………………………12

1-3-4-1- نیازهای دمایی و نور ……………………………………………………………………………..12

1-3-4-2- نیاز آبی …………………………………………………………………………………………..12

1-3-4-3- خاک ………………………………………………………………………………………………12

1-4- هیبرید هلو  بادام GF677 …..ا……………………………………………………………………….13

1-4-1- موارد استفاده از پایه و منابع آن ………………………………………………………………….13

1-4-2- مزایای اصلی هیبریدهای دورگه هلو  بادام GF677 …ا………………………………………..14

1-4-2-1- مقاومت به خاک های آهکی ………………………………………………………………….14

1-4-2-2- قدرت رشد ………………………………………………………………………………………14

1-4-2-3- سیستم رشد بذری ……………………………………………………………………………14

1-4-2-4- مقاومت به کمبود آهن …………………………………………………………………………14

1-4-2-5- مقاومت به خشکی ……………………………………………………………………………15

1-4-2-6- افزایش محصول ………………………………………………………………………………..15

1-4-2-7- مقاومت به بیماری ها …………………………………………………………………………..15

1-4-3- موانع اصلی پایه ی دورگه هیبرید هلو   بادام GF677 ………ا………………………………..15

1-4-4- روشهای مختلف تکثیر پایه ی هیبرید هلو   بادام GF677 …….ا…………………………….16

1-4-5- اثرات فیزیولوژیک اکسین …………………………………………………………………………16

1-4-6- روش های کاربرد اکسین ………………………………………………………………………..17

1-4-6-1- روش فروبری در محلول رقیق ………………………………………………………………..17

1-4-6-2- روش فروبری در محلول غلیظ (فروبری سریع) ……………………………………………..17

1-5- محیط کشت ریشه زایی …………………………………………………………………………..18

1-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………..18

1-6-1- پرلایت …………………………………………………………………………………………….18

1-6-2- پیت ……………………………………………………………………………………………….19

1-6-3- کوکوپیت …………………………………………………………………………………………19

1-6-3-1- موارد مصرف کوکوپیت ……………………………………………………………………….20

1-6-3-2- خصوصیات زیستی کوکوپیت …………………………………………………………………20

1-6-3- 3- خصوصیات فیزیکی کوکوپیت ……………………………………………………………….21

1-6-4- ماسه ……………………………………………………………………………………………21

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم مواد و روش ها

 دمای گلخانه 3 20 درجه سانتی‌گراد در روز و 3 18 درجه سانتی‌گراد در شب تنظیم شد. برای تأمین گرمای گلخانه از یک سیستم گرما‌یشی گاز سوز استفاده شد و دمای گلخانه در محدوده مورد نیاز تنظیم شد و در صورت بالا رفتن دما در ساعات میانی روز، دریچه های کناری و دریچه سقفی گلخانه برای تهویه و کاهش  دما باز می شدند. با استفاده از سیستم مه پاش، رطوبت مورد نیاز بستر تأمین گردید. برای تأمین پاگرما از هیتر مجهز به سنسور استفاده شد.

2-3- تهیه و آماده سازی مواد آزمایش

در این تحقیق قلمه‌های خشبی GF677 در اواخر دی ماه 1388 از مرکز تحقیقات سهند تبریز تهیه و به صورت قلمه‌های تک بند و قلمه معمولی 20 سانتی آماده سازی شده و سپس به مدت 20 روز در یخچال با دمای 7 درجه سانتی گراد با رطوبت کافی نگهداری گردید. به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نوع بستر در ریشه زایی، از چهار بستر ماسه ، کوکوپیت، پیت ماس و پرلایت استفاده شد. غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید در 5 سطح 0 ، 50 ، 100 ، 200 و 400 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور تیمار قلمه‌ها با ایندول بوتریک اسید، ته قلمه را 5/2 سانتی متر خراش دهی و سپس به مدت 18 ساعت در محلول ریشه زایی قرار داده و در نهایت با محلول قارچ کش بنومیل 50  درصد ضد عفونی کرده و در بستر های متفاوت کشت گردید.ایندول بوتیریک اسید مورد نیاز نیز از نوع Merck آلمان موجود در آزمایشگاه باغبانی آموزشکده استفاده گردید.

تهیه بستر های کشت

 مواد مورد استفاده در تهیه بستر های کشت، از مواد موجود در گلخانه آموزشکده استفاده گردید. ماسه مورد استفاده به قطر 2 تا 5 میلی متر غربال شد و چون نیاز به ضد عفونی داشت به طور دقیق شسته و سپس با بخار آب 60 درجه پاستوریزه شدند. کوکوپیت در عرصه تجارت با هدف کاهش هزینه محل، به صورت قطعات فشرده (بلوک) عرضه می شود. قبل از به کار گیری این ماده، مقداری آب به منظور باز و حجیم شدن، با آن اضافه گردید تا به صورت کاملاً یکنواخت درآمد.  بر روی بستر های پرلایت و پیت ماس هیچ گونه عملیاتی صورت نگرفت و این مواد به همان شکل  اولیه مورد استفاده قرار گرفتند.

2- 5- انتقال قلمه به بستر کشت

قلمه‌ها در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1388 به واحد آزمایش IBA منتقل پس از 18 ساعت به بسترهای متفاوت آلی و معدنی منتقل شد (شکل 2- 3). گلدان‌های پلاستیکی سیاه رنگ به قطر 20 و ارتفاع 18 سانتی متر برای انجام آزمایش استفاده شدند و تمام گلدان‌ها توسط هیپو‌کلریت سدیم 2% ضد عفونی گردیدند. برای زهکشی مناسب در ته گلدان از سنگ بادامی استفاده شد.

2- مواد و روش ها ……………………………………………………………………………………….29

2-1- محل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………..30

2-3- تهیه و آماده سازی مواد آزمایش ……………………………………………………………….30

2-4- تهیه بسترهای کشت …………………………………………………………………………….31

2-5- انتقال قلمه به بستر کشت ………………………………………………………………………32

2-6- بسترهای کشت ………………………………………………………………………………….32

2-7- سمپاشی ………………………………………………………………………………………….32

2-8- شمارش و اندازه گیری …………………………………………………………………………….33

2-8-1- اندازه گیری خصوصیات بستر …………………………………………………………………33

2-8-2- اندازه گیری خصوصیات رشدی ………………………………………………………………..34

2-8-2-1- اندازه گیری شاخص کلروفیل برگ …………………………………………………………34

2-8-2-2- تعداد ریشه در قلمه  و درصد ریشه زایی …………………………………………………34

2-8-2-3- اندازه گیری میانگین طول ریشه در قلمه …………………………………………………35

2-8-2-4- تعداد برگ…………………………………………………………………………………….35

2-8-2-5- تعداد بند شاخه تشکیل شده …………………………………………………………….36

2-8-2-6- ارتفاع گیاه در زمان داده برداری ……………………………………………………………36

2-8-2-7- میانگین طول بندها ………………………………………………………………………….36

2-8-2-8- وزن تر و خشک ریشه ……………………………………………………………………..36

2-9- تجزیه آماری ………………………………………………………………………………………37

فصل سوم نتایج و بحث

مطابق جدول تجزیه واریانس (3-2) اثر بسترهای مختلف کشت بر روی درصد ریشه زایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود به طوری که بیشترین درصد ریشه زایی در پرلایت اتفاق افتاد و نیز کمترین آن در بستر کشت از نوع ماسه مشاهده شد. البته در درصد ریشه زایی اختلاف معنی داری با بستر کوکوپیت نبوده است (جدول مقایسه میانگین 3-6).مطابق جدول تجزیه واریانس (3-2) اثر سطوح IBA بر درصد ریشه زایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. که بیشترین درصد ریشه زایی در سطح ppm 100 از IBA مشاهده شد. گرچه اختلاف معنی داری با سطوح 50 و 400 میلی گرم در لیتر از IBA ندارد. هرچند اثر متقابل بسترهای مختلف کشت و سطوح IBA بر درصد ریشه زایی معنی دار نبود. (جدول مقایسه میانگین 3-8)تنسی پوریدیس و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که غلظت‌های 2000 میلی‌گرم در لیتر IBA ریشه‌زایی را در قلمه‌های چوب سخت قلمه‌های هلو تحریک کرده اما موفقیت ریشه‌زایی با نوع محیط کشت این درختان متفاوت می‌باشد. در مقابل قلمه‌های چوب نرم با آغشتگی 24 ساعته با محلول 25 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید شروع به ریشه‌زایی کردند (Gur et al., 1986).میزان بسیار کمتر و حتی صفر درصد ریشه‌زایی در غلظت‌های 2500 و 0 میلی گرم  در لیتر IBA اتفاق افتاده است. درخت قد بلند 79 و 45 درصد و درخت پا کوتاه 13 و 3 درصد ریشه‌زایی را که به ترتیب با غلظت های 250 و 1250 میلی گرم در لیتر IBA آغشته شده بودند اتفاق افتاد               (Tworkoski and Takeda., 2007).در مقادیر بالای غلظت IBA، فعالیت ریشه زایی در هانسن و GF677 خیلی پایین می آید یا به کلی صفر می رسد. این نتایج از طرفی توسط کراسیکو (1996) به اثبات رسیده است.

علیزاده و گریگوریان تکثیر همگروهی دو رگه GF677 را بررسی نمود و بهترین شرایط ریشه زایی و کامبرا نیز نتایج مشابهی از نظر میزان کاربرد غلظت IBA در خصوص ریشه زایی را بدست آورد.

بنابراین علت های شکست تکثیر بادام با استفاده از قلمه های ساقه چوب سخت در ارتباط با ترکیبات شیمیایی داخلی و توانایی ریشه زایی قلمه های بادام در زمان های مختلف آماده سازی و آنالیزهای شیمیایی می باشد (Swedan et al, 1993 ; Osama and Mostafa, 1996 ; Gill, 1995).

رشید و همکاران در بررسی ازدیاد پایه های درخت هلو به این نتیجه رسیده که توانایی ریشه‌زایی پایه هانسن در محیط کشت ماسه‌ای در غلظت 2500 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد (Rashid et al, 1993). بهترین مورد استفاده از پرلایت در زیاد کردن میزان هوا درآمیخته از خاکی است (Wilkins , 1996). پرلایت دارای ویژگی های فیزیکی خوب و پتانسیل بالا برای استفاده است (Wotton et al , 1981).

پرلایت به همراه پیت خزه یکی از متداول ترین محیط کشت ریشه زایی برای قلمه ها است و بهترین مورد استفاده از پرلایت در زیاد کردن هوا در آمیخته های خاکی است. وبر اساس گزارش ردریگوئز بیشترین درصد ریشه زایی را در محیط کشت پرلیت اتفاق افتاده است. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان گفت که پرلیت بعنوان یک محیط مناسب برای فعالیت ریشه زایی می باشد. ردریگوئز، علیزاده و گریگوریان نیز نتایج مشابهی در خصوص بستر کشت به دست آورده اند. همچنین در مورد نتایج حاصل از تاثیر سطوح IBA ، لورتی و همکاران (1985) نیز بیشترین ریشه زایی را برای قلمه های خشبی GF677 با حرارت تحتانی داشتند.

3-2-3- ارتفاع قلمه در زمان داده برداری

همانطور که در جدول تجزیه واریانس (3-3) مشاهده می شود. بستر های مختلف کشت، اثرمعنی داری در سطح احتمال 5% برروی ارتفاع قلمه داشتند. بطوری که بیشترین ارتفاع در بستر کشت کوکوپیت وکمترین ارتفاع در بستر ماسه ملاحظه گردید(جدول مقا یسه میانگین 3-7).

در این آزمایش سطوح IBA در ارتفاع گیاه در سطح احتمال 1% تاثیر معنی دار داشت.مقایسات میانگین ارتفاع قلمه ها با آزمون دانکن نشان داد که بیشترین ارتفاع مربوط به سطح ppm 50، از IBA بود(نمودار3-6).  هرچند اثر متقابل بستر× سطوح IBAغیر معنی دار است(جدول مقایسه میانگین 10-8).

در طی تحقیق Guerin وهمکاران (2001) ثابت شد که پیت بهترین ماده برای تضمین رشد می باشد بسترهای رشد حاوی ترکیباتی مثل پیت دارای ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی هستند وطبق اطلاعات منتشر شده توسط Bunt ظرفیت تبادل کاتیونی پیت از 50 تا بیش از 100برابر پرلیت می باشد. همچنین پیت باعث پایداری بیشتر pH می گردد که طبیعی است تاثیر مستقیم وغیرمستقیم درجذب عناصر دارد (Sonneveld and Voogt,2009).

کوکوپیت به دلیل دارابودن خصوصیات فیزیکی وشیمیایی مناسب، بهترین رشد را در گیاه ایجاد       می کند. توزیع اندازه منافذ در بسترمهم است زیرا فضای منفذ، وزن مخصوص ظاهری وظرفیت نگهداری آب وهوا را تعین می کند. بستر ماسه پایین ترین اندازه ارتفاع گیاه را نشان داد. دلیل این امر را می توان درصد کم ظرفیت نگهداری عناصرو خلل وفرج زیاد ماسه که باعث کاهش نگهداری رطوبت می شود، عنوان کرد.زیرا هر گیاه جهت رشد مناسب نیازمند بستر رشد مطلوب می باشد . سمعیی وخلیقی(1383)، (Wotton et al,1981) نیز در تحقیقات خود به نتایجی مشابه با مشاهدات ما اشاره نموده اند.

3-2-4- تعداد ریشه در قلمه

با توجه به جدول تجزیه واریانس (3-2) اثر بستر های مختلف کشت برتعداد ریشه در سطح احتمال 1% و اثر سطوح IBA در سطح احتمال 5%  معنی دار شده وتاثیر متقابل بستر کشت × سطوح IBA معنی دار نبود. بطوری که بیشترین تعداد ریشه در بستر کشت کوکوپیت وکمترین آن در بستر کشت ماسه بدست آمده (نمودار3-7)، هرچند از نظر آماری تاثیر IBA در تعداد ریشه قلمه، اختلاف معنی داری در سطوح 50، 100 و400 میلی گرم در لیتر IBA  نبود (نمودار3-8) و(جدول مقایسه میانگین3-8).

رابطه معکوس بین قلمه های ریشه زده وتعداد ریشه مشاهده شده در GF677 وهانسن نشان دهنده این است که یکبار ریشه زایی در هانسن موجب تکثیر آن و در ادامه ریشه زایی بوده در حالی که در GF677 اگر تعداد بیشتری از قلمه های آن ریشه زده اند اما هنوز قابلیت تکثیر را بدست نیاورده اند. به همین دلیل از تعداد آنها کاسته شده است (Ch. Muhammad et al 2003). پریز مونتاس (1991) بیان داشت که تعداد بیشتر ریشه، به خاطر جذب مواد غذایی کافی وافزایش درصد بقاء بوده است.هر گیاهی جهت رشد مناسب وبه عبارتی دستیابی به عملکرد بالاتر نیازمند رشد رویشی وداشتن ذخایر کافی است. رشد مناسب در صورتی میسر خواهد بود که تمام شرایط فیزیکی بستر رشد گیاه (از قبیل تخلخل، ظرفیت نگه داری آب وتهویه) وشیمیایی(ظرفیت تبادل کاتیونی وهدایت الکتریکی) بستر رشد گیاه مطلوب باشد. بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی بستر های کشت نشان می دهد که بستر کوکوپیت بعلت داشتن CEC وشرایط مناسب فیزیکی بیشترین اثر را روی تعداد ریشه داشته است که با یافته های (Yasui, 1986) وپریز مونتاس مطابقت دارد. از نظر سطوح IBA نیز ممکن است به علت تاثیر این تنظیم کننده بر تحریک ریشه های نابجا وتوسعه آغازنده های ریشه نهفته باشد. هر چند احتمالاً مربوط به مواد غذایی ذخیره شده در قلمه ها باشد که به عنوان منبع غذایی برای ریشه استفاده می شود. این شرایط با یافته های خوشخوی(1382)، راناوگادها (1989) وناندا(1970) وپریز مونتاس قابل قیاس است.

 

3- نتایج و بحث………………………………………………………………………………………..38

3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر ………………………………………………………39

3-2- تجزیه واریانس ساده و مقایسه میانگین صفات …………………………………………….39

3-2-1- شاخص کلروفیل ……………………………………………………………………………..39

3-2-2- درصد ریشه زایی ……………………………………………………………………………41

3-2-3- ارتفاع قلمه در زمان داده برداری …………………………………………………………..43

3-2-4- تعداد ریشه در قلمه ………………………………………………………………………….44

3-2-5- تعداد بند در قلمه ……………………………………………………………………………47

3-2-6- تعداد برگ …………………………………………………………………………………..47

3-2-7- طول ریشه …………………………………………………………………………………..49

3-2-8- طول بند ………………………………………………………………………………………50

3-2-9- وزن تر و خشک ریشه ……………………………………………………………………….51

– نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………..58

– پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….59

– پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………….59

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….60

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..69

 

Abstract

Use of hybrids between species in the genus of prunus as the rootstook for a number of stone fruit trees, especially peach and almond has been considered from some decades ago. GF677 hasa great rootstock use for almond and peach to remove chlorosis which is produced from soil and annually about 7 or 8 million of these rootstock trees are amplified in Europe. According to amplifying and various treatments of IBA and also the size of cut in mist conditions and bottom heat which this issue happens in greenhouses.  Experiment in this case of chipped forms and spilt with completely randomly rootstock are considered as different issues like, Organic, mineral, coco pit and pit moss, per lit and sand in comparison to a twenty cm cut in five levels are done in three repeated conditions. Respect to they are being tested in 40 different combinations of treatments.The average of data by using multi- grains tests in done by the probability of one to five percent. And the superiority if a twenty cm cut in the media of perlant from the aspects of rooting and the media of coco pit cultivation is found by the number of roots. The level of chlorophyll, the level of nod, the number of leaves, the length for root, height, and the length of nod in comparison to the other. Cultivation medias have been acconded. However there haven’t been seen any meaningful differences in this expermit, there were no changes in the length of nod, humid weight of root and the length of the root and meaning ful changes.And about IBA, density of 100ppm had a greater superiority rather than the other levels. in the maximum of rooting , the level of chlorophyll, the number of levels. The length of root, the length of nod have been happened in this level. The maximum humid and dried weight of root has been observed in the level of 50ppm .The contrastive effect of on the percent of rooting, the number of roots, chlorophyll, number of  nod, number of leaves, height and the length of root. The maximum humid and dried weight of the root in the media pit moss comes to 50ppm from IBA, and the maximum length of nod in the media of coco pit in the level of 100ppm  have been observed. according to this issue, all of the rooted cuts have ever been rooted again.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان