انتخاب صفحه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای مستقل آموزش ضمن خدمت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی بر سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه ناحیه 1 شهر شیراز در سال تحصیلی 87-1386 می باشد.روش تحقیق علی-مقایسه ای است. پژوهش شامل دو نمونه می باشد. حجم نمونه از گروه مدیران 55نفر است که همه آن ها در پژوهش شرکت داده شدند و حجم نمونه از گروه دبیران 165 نفر است. دو پرسشنامه یکی در مورد اطلاعات جمعیت شناختی مدیران که توسط آن ها تکمیل شده و دیگری جهت تخیص سبک تعارض مورد استفاده قرار گرفته که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ 845/0 محاسبه شده است. پس از محاسبه شاخص های مربوط به آمار توصیفی، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون آن با استفاده از روش مانواحاکی از آن است که تنها متغیر مستقل سابقه خدمت بر سبک های مدیریت تعارض اثر دارد. سابقه خدمت در سه سطح، یک (کمتر از 10 سال)، دو (بین 11 تا 20 سال) و سه (21 سال به بالا) مورد بررسی قرار گرفته است.

– مقایسه سطح دو و یک نشان داد که سطح دو از سبک تشریک مساعی و مصالحه بیشتر از سطح یک استفاده می کند. در رابطه با سبک تعارض اجتناب هر دو سطح یکسان عمل می کنند و در رابطه با سبک های تعارض گذشت و رقابت، سطح یک از این سبک ها بیشتر از سطح دو استفاده می کند.

-نتیجه مقایسه بین سطح سه و یک نشان داد که سطح سه از سبک تشریک مساعی و مصالحه بیشتر از سطح یک استفاده می کند؛ در رابطه با سبک های تعارض، گذشت و رقابت نتایج نشان داد که سطح یک بیشتر از سطح سه از این سبک ها استفاده می کند و در رابطه با سبک اجتناب هر دو سطح در بکارگیری آن یکسان عمل می کنند.

-نتیجه مقایسه سطح سه و دو نشان داد که هر دو سطح در بکارگیری سبک ها یکسان عمل می کنند.

-و نتایج نشان داد که سابقه خدمت بر ترکیب خطی سبک های تعارض تشریک مساعی، گذشت و رقابت تأثیر دارد.

همچنین برای تعیین سبک غالب مورد استفاده مدیران از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد که نتیجه این آزمون نشان داد که سبک غالب مورد استفاده مدیران سبک تشریک مساعی است.

کلید واژه ها: پیشینه های آموزشی و تجربی، سبک های مدیریت تعارض، مدیران آموزشی

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: طرح مسأله

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بیان مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………… 2

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- بخش اول: تعارض ……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-3- تعاریف و مفاهیم تعارض ……………………………………………………………………………………… 14

2-1-4- نگرش ها نسبت به تعارض …………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4-1- نگرش سنتی …………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-2- نگرش روابط انسانی ………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4-3- نگرش تعامل گرایی ………………………………………………………………………………………… 18

2-1-5- اجزای تعارض …………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6- انواع تعارض ……………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6-1- تعارض درون فردی ………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6-1-1- تعارض هدف ……………………………………………………………………………………………. 23

2-1-6-1-2- تعارض نقش …………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-6-2- تعارض بین فردی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-6-3- تعارض بین گروهی ………………………………………………………………………………………. 26

2-1-6-4- تعارض بین سازمانی ……………………………………………………………………………………… 27

2-1-6-5- تعارض بین فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. 28

2-1-7- تحلیل نظام گرای تعارض سازمانی ………………………………………………………………………… 28

2-1-8- عوامل عمده تعارض در سطح سازمان ……………………………………………………………………. 31

2-1-8-1- عوامل ساختاری ……………………………………………………………………………………………. 31

2-1-8-2- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-9- شبکه های قدرت و تعارض ………………………………………………………………………………… 35

2-1-10- درجات تعارض ……………………………………………………………………………………………… 35

2-1-10-1- مجادله ……………………………………………………………………………………………………… 36

2-1-10-2- رقابت ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-10-3- مخالفت ……………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-10-4- کشمکش و منازعه ……………………………………………………………………………………… 38

2-1-11- فرآیند تعارض ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-11-1- مدل توماس ………………………………………………………………………………………………. 38

2-1-11-2- مدل بولدینگ ……………………………………………………………………………………………. 38

2-1-11-3- مدل رابینز …………………………………………………………………………………………………. 39

2-1-11-4- مدل داچ …………………………………………………………………………………………………… 41

2-1-11-5- مدل رحیم …………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-11-6- مدل پوندی ………………………………………………………………………………………………… 43

2-1-12- وجوه اشتراک مدل ها ……………………………………………………………………………………… 45

2-1-13- سطح مطلوب تعارض ……………………………………………………………………………………….. 45

2-1-14- نتایج کارکردی تعارض ……………………………………………………………………………………. 47

2-1-15- نتایج غیر کارکردی تعارض ………………………………………………………………………………. 48

2-1-16- مدیریت تعارض ………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-17- روش های ایجاد تعارض کارکردی …………………………………………………………………….. 50

2-1-17-1- روش نقادی ………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-17-2- روش مناظره ای (جدل) ………………………………………………………………………………… 52

2-1-18- سبک های مدیریت تعارض غیر کارکردی (منفی) ………………………………………………… 53

2-1-18-1- رقابت ……………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1-18-2- اجتناب (کناره گیری) ………………………………………………………………………………….. 56

2-1-18-3- مصالحه (سازش) …………………………………………………………………………………………. 57

2-1-18-4- گذشت ……………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-18-5- تشریک مساعی (همکاری) …………………………………………………………………………… 60

2-1-19- مذاکره …………………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-20- اصول مذاکره ………………………………………………………………………………………………… 61

2-1-21- فرآیند مذاکره ……………………………………………………………………………………………….. 62

2-1-22- استراتژی مذاکره ……………………………………………………………………………………………. 62

2-1-22-1- مذاکره مبتنی بر برد و باخت …………………………………………………………………………. 63

2-1-22-2- استراتژی بدون باخت ………………………………………………………………………………….. 64

2-1-23- راهبردهای مذاکره …………………………………………………………………………………………. 64

بخش دوم: مدیریت آموزشی، مهارت ها و ویژگی های آن ……………………………. 66

2-2-1- مدیریت …………………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-2- وظایف مدیریت ………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-3- مهارت های مدیر ………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-4- مدیریت آموزشی ………………………………………………………………………………………………. 68

2-2-5- تعاریف مدیریت آموزشی …………………………………………………………………………………… 69

2-2-6- دانش و تجربه …………………………………………………………………………………………………… 71

بخش سوم: آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………. 73

2-3-1- مزایای آموزش …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-2- آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-3- آموزش …………………………………………………………………………………………………………… 75

2-3-4- مفهوم آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………….. 75

بخش چهارم: پیشینه و چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………. 77

2-4-1-پیشینه تحقیق در ایران …………………………………………………………………………………………. 77

2-4-2- پیشینه تحقیق در جهان ……………………………………………………………………………………….. 80

2-4-3- چهارچوب مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………. 83

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-2- روش و طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 86

3-3- فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 86

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 87

3-5- نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………… 87

3-6- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………………… 87

3-6-1- روایی ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………. 87

3-6-2- پایایی ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………. 88

3-7- گردآوری داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………………………. 89

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-2- آزمون تحلیل واریانس چند متغیره …………………………………………………………………………… 92

4-3- بررسی متغیرها با استفاده از آمار توصیفی ………………………………………………………………….. 93

4-3-1- بررسی متغیرهای مستقل با استفاده از آمار توصیفی …………………………………………………. 93

4-3-2- بررسی متغیرهای وابسته با استفاده از آمار توصیفی ………………………………………………….. 97

4-4- بررسی آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………….. 98

4-4-1- آزمون تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………….. 98

4-4-2- آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ……………………………………………………………………….. 114

4-5- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ……………………………………………………………………………… 118

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 121

5-2- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق ………………………………………………………………………. 121

5-3- محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………. 127

5-4- پیشنهادها جهت تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………… 127

5-5- توصیه ها (پیشنهادهای کاربردی) …………………………………………………………………………….. 127

5-6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 128

پیوست ها …………………………………………………………………………………………….. 130

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………… 135

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………. 141

فهرست نگاره ها

فصل دوم                                                                                                                صفحه

نگاره (2-1-1): نظام رفتار سازمانی ……………………………………………………………………………………… 13

نگاره (2-1-2): مفروضات نگرش سنتی و نوین نسبت به تعارض ………………………………………………. 19

نگاره (2-1-3): انواع تضاد (تعارض) …………………………………………………………………………………… 21

نگاره (2-1-4): پیش فرض های سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آن ……………………………………. 26

نگاره (2-1-5): تحلیل نظام گرای تعارض سازمانی ………………………………………………………………… 29

نگاره (2-1-6): عوامل عمده تعارض در سطح سازمان ……………………………………………………………. 31

نگاره (2-1-7): منابع (عوامل) تعارض …………………………………………………………………………………. 32

نگاره (2-1-8): روابط قدرت و تعارض در سازمان ها …………………………………………………………….. 35

نگاره (2-1-9): شدت و ضعف تعارض ……………………………………………………………………………….. 39

نگاره (2-1-10): مراحل تعارض و مدل رابینز ………………………………………………………………………. 40

نگاره (2-1-11): مراحل تعارض از دیدگاه داچ ……………………………………………………………………. 41

نگاره (2-1-12): مراحل تعارض در مدل رحیم …………………………………………………………………….. 42

نگاره (2-1-13): مراحل تعارض در مدل پوندی …………………………………………………………………… 43

نگاره (2-1-14): ارتباط بین سطح تضاد و عملکرد ……………………………………………………………….. 44

نگاره (2-1-15): تعارض مخرب، پاسخ منفی ………………………………………………………………………. 45

نگاره (2-1-16): تعارض سازنده، پاسخ مثبت ………………………………………………………………………. 46

نگاره (2-1-17): پرسش هایی برای پی بردن ضرورت ایجاد تعارض کارکردی …………………………. 49

نگاره (2-1-18): فن نقادی (شیطنت آمیز) ………………………………………………………………………….. 50

نگاره (2-1-19): روش مناظره ای (جدلی) ………………………………………………………………………….. 51

نگاره (2-1-20): سبک ها یا گرایش های عمده در مدیریت تعارض ………………………………………… 53

نگاره (2-1-21): پنج سبک مدیریت تعارض های منفی …………………………………………………………. 54

نگاره (2-1-22): مقایسه استراتژی «بدون باخت» با استراتژی مبتنی بر «برد و باخت» …………………….. 61

نگاره(2-1-23): دامنه چانه زدن برای رسیدن به توافق …………………………………………………………….. 62

نگاره(2-1-24): مقایسه میان راهبردهای مدیریت و مذاکره ……………………………………………………… 64

نگاره (2-4-1): چارچوب مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………. 84

فهرست جداول                                                                                                                        صفحه

جدول (4-1): آزمون باکس ………………………………………………………………………………………………. 92

جدول (4-2): توزیع فراوانی طول مدت آموزش ضمن خدمت گذارنده شده توسط مدیران ………….. 93

جدول (4-3): توزیع فراوانی نوع رشته تحصیلی مدیران گروه نمونه ………………………………………….. 94

جدول (4-4): توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی مدیران گروه نمونه ………………………………………. 95

جدول (4-5): توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران ………………………………………………………………… 96

جدول (4-6): جدول توزیع فراوانی سبک تشریک مساعی …………………………………………………….. 97

جدول (4-7): جدول توزیع فراوانی سبک مصالحه ……………………………………………………………….. 98

جدول (4-8): جدول توزیع فراوانی سبک اجتناب ………………………………………………………………… 98

جدول (4-9): جدول توزیع فراوانی سبک گذشت ……………………………………………………………….. 98

جدول (4-10): جدول توزیع فراوانی سبک رقابت ………………………………………………………………… 98

جدول (4-11): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک تشریک مساعی  بر حسب آموزش های ضمن خدمت …………………………………………………………………………………… 99

جدول (4-12): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک مصالحه بر حسب آموزش های ضمن خدمت ………………………………………………………………………………….. 99

جدول (4-13): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک اجتناب بر حسب آموزش های ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 100

جدول (4-14): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک گذشت بر حسب آموزش های ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 100

جدول (4-15): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک رقابت   بر حسب آموزش های ضمن خدمت ………………………………………………………………………………… 101

جدول (4-16): آزمون اثرات بین آزمودنی ها برحسب آموزش ضمن خدمت مدیران ……………….. 101

جدول (4-17): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک تشریک مساعی بر حسب رشته تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………………….. 102

جدول (4-18): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک مصالحه ر حسب رشته تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………………….. 103

جدول (4-19): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک اجتناب بر حسب رشته تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………………….. 103

جدول (4-20): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک گذشت بر حسب رشته تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4-21): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک رقابت بر حسب رشته تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4-22): آزمون اثرات بین آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………. 105

جدول (4-23): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک تشریک مساعی  بر حسب نوع مدرک تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………… 106

جدول (4-24): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک مصالحه بر حسب نوع تحصیلی مدیران ………………………………………………………………………………………… 107

جدول (4-25): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک اجتناب   بر حسب نوع مدرک تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………… 107

جدول (4-26): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک گذشت  بر حسب نوع مدرک تحصیلی مدیران ……………………………………………………………………………… 108

جدول (4-27): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک رقابت  بر حسب نوع مدرک تحصیلی مدیران …………………………………………………………………………….. 108

جدول (4-28): آزمون اثرات بین آزمودنی ها برحسب نوع مدرک تحصیلی ………………………….. 109

جدول (4-29): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک تشریک مساعی بر حسب سابقه خدمتی مدیران ………………………………………………………………………………………. 110

جدول (4-30): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک مصالحه بر حسب سابقه خدمتی مدیران ……………………………………………………………………………………… 110

جدول (4-31): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک اجتناب بر حسب سابقه خدمتی مدیران ……………………………………………………………………………………… 111

جدول (4-32): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک گذشت بر حسب سابقه خدمتی مدیران ……………………………………………………………………………………… 111

جدول (4-33): جدول تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سبک رقابت بر حسب سابقه خدمتی مدیران ……………………………………………………………………………………… 112

جدول (4-34): آزمون اثرات بین آزمودنی ها بر حسب سابقه خدمت ………………………………….. 113

جدول (4-35): آزمون چند متغیره ………………………………………………………………………………… 115

جدول (4-36): مقایسه سطوح سابقه خدمت (مقایسه سطح دو و یک) …………………………………. 116

جدول (4-37): مقایسه سطوح سابقه خدمت (مقایسه سطح سه و یک) …………………………………. 117

جدول (4-38): مقایسه سطوح سابقه خدمت (مقایسه سطح سه و دو) …………………………………… 118

جدول (4-39): معنی داری آزمون فریدمن …………………………………………………………………….. 119

جدول (4-40): میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن …………………………………………………………… 119

فهرست نمودار ها

فصل چهارم                                                                                                            صفحه

نمودار (4-1): وضعیت آموزش ضمن خدمت گذرانده شده توسط مدیران ………………………………… 94

نمودار (4-2): وضعیت نوع رشته تحصیلی مدیران …………………………………………………………………. 95

نمودار (4-3): وضعیت نوع مدرک تحصیلی مدیران ……………………………………………………………… 96

نمودار (4-4): وضعیت سابقه خدمت مدیران ……………………………………………………………………….. 97

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید