چكيده

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تأثير متغيرهاي مستقل آموزش ضمن خدمت، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي و سابقه خدمتي بر سبك مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه و مراكز پيش دانشگاهي دخترانه ناحيه 1 شهر شيراز در سال تحصيلي 87-1386 مي باشد.روش تحقيق علي-مقايسه اي است. پژوهش شامل دو نمونه مي باشد. حجم نمونه از گروه مديران 55نفر است كه همه آن ها در پژوهش شركت داده شدند و حجم نمونه از گروه دبيران 165 نفر است. دو پرسشنامه يكي در مورد اطلاعات جمعيت شناختي مديران كه توسط آن ها تكميل شده و ديگري جهت تخيص سبك تعارض مورد استفاده قرار گرفته كه پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرانباخ 845/0 محاسبه شده است. پس از محاسبه شاخص هاي مربوط به آمار توصيفي، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون آن با استفاده از روش مانواحاكي از آن است كه تنها متغير مستقل سابقه خدمت بر سبك هاي مديريت تعارض اثر دارد. سابقه خدمت در سه سطح، يك (كمتر از 10 سال)، دو (بين 11 تا 20 سال) و سه (21 سال به بالا) مورد بررسي قرار گرفته است.

– مقايسه سطح دو و يك نشان داد كه سطح دو از سبك تشريك مساعي و مصالحه بيشتر از سطح يك استفاده مي كند. در رابطه با سبك تعارض اجتناب هر دو سطح يكسان عمل مي كنند و در رابطه با سبك هاي تعارض گذشت و رقابت، سطح يك از اين سبك ها بيشتر از سطح دو استفاده مي كند.

-نتيجه مقايسه بين سطح سه و يك نشان داد كه سطح سه از سبك تشريك مساعي و مصالحه بيشتر از سطح يك استفاده مي كند؛ در رابطه با سبك هاي تعارض، گذشت و رقابت نتايج نشان داد كه سطح يك بيشتر از سطح سه از اين سبك ها استفاده مي كند و در رابطه با سبك اجتناب هر دو سطح در بكارگيري آن يكسان عمل مي كنند.

-نتيجه مقايسه سطح سه و دو نشان داد كه هر دو سطح در بكارگيري سبك ها يكسان عمل مي كنند.

-و نتايج نشان داد كه سابقه خدمت بر تركيب خطي سبك هاي تعارض تشريك مساعي، گذشت و رقابت تأثير دارد.

همچنين براي تعيين سبك غالب مورد استفاده مديران از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شد كه نتيجه اين آزمون نشان داد كه سبك غالب مورد استفاده مديران سبك تشريك مساعي است.

كليد واژه ها: پيشينه هاي آموزشي و تجربي، سبك هاي مديريت تعارض، مديران آموزشي

فهرست عناوين

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: طرح مسأله

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2- بيان مسأله تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق …………………………………………………………………………………………… 2

1-4- اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و متغيرهاي پژوهش …………………………………………………….. 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه موضوع

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2- بخش اول: تعارض ……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-3- تعاريف و مفاهيم تعارض ……………………………………………………………………………………… 14

2-1-4- نگرش ها نسبت به تعارض …………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4-1- نگرش سنتي …………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-2- نگرش روابط انساني ………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4-3- نگرش تعامل گرايي ………………………………………………………………………………………… 18

2-1-5- اجزاي تعارض …………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6- انواع تعارض ……………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6-1- تعارض درون فردي ………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6-1-1- تعارض هدف ……………………………………………………………………………………………. 23

2-1-6-1-2- تعارض نقش …………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-6-2- تعارض بين فردي ………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-6-3- تعارض بين گروهي ………………………………………………………………………………………. 26

2-1-6-4- تعارض بين سازماني ……………………………………………………………………………………… 27

2-1-6-5- تعارض بين فرهنگي ……………………………………………………………………………………….. 28

2-1-7- تحليل نظام گراي تعارض سازماني ………………………………………………………………………… 28

2-1-8- عوامل عمده تعارض در سطح سازمان ……………………………………………………………………. 31

2-1-8-1- عوامل ساختاري ……………………………………………………………………………………………. 31

2-1-8-2- عوامل فردي ………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-9- شبكه هاي قدرت و تعارض ………………………………………………………………………………… 35

2-1-10- درجات تعارض ……………………………………………………………………………………………… 35

2-1-10-1- مجادله ……………………………………………………………………………………………………… 36

2-1-10-2- رقابت ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-10-3- مخالفت ……………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-10-4- كشمكش و منازعه ……………………………………………………………………………………… 38

2-1-11- فرآيند تعارض ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-11-1- مدل توماس ………………………………………………………………………………………………. 38

2-1-11-2- مدل بولدينگ ……………………………………………………………………………………………. 38

2-1-11-3- مدل رابينز …………………………………………………………………………………………………. 39

2-1-11-4- مدل داچ …………………………………………………………………………………………………… 41

2-1-11-5- مدل رحيم …………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-11-6- مدل پوندي ………………………………………………………………………………………………… 43

2-1-12- وجوه اشتراك مدل ها ……………………………………………………………………………………… 45

2-1-13- سطح مطلوب تعارض ……………………………………………………………………………………….. 45

2-1-14- نتايج كاركردي تعارض ……………………………………………………………………………………. 47

2-1-15- نتايج غير كاركردي تعارض ………………………………………………………………………………. 48

2-1-16- مديريت تعارض ………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-17- روش هاي ايجاد تعارض كاركردي …………………………………………………………………….. 50

2-1-17-1- روش نقادي ………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-17-2- روش مناظره اي (جدل) ………………………………………………………………………………… 52

2-1-18- سبك هاي مديريت تعارض غير كاركردي (منفي) ………………………………………………… 53

2-1-18-1- رقابت ……………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1-18-2- اجتناب (كناره گيري) ………………………………………………………………………………….. 56

2-1-18-3- مصالحه (سازش) …………………………………………………………………………………………. 57

2-1-18-4- گذشت ……………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-18-5- تشريك مساعي (همكاري) …………………………………………………………………………… 60

2-1-19- مذاكره …………………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-20- اصول مذاكره ………………………………………………………………………………………………… 61

2-1-21- فرآيند مذاكره ……………………………………………………………………………………………….. 62

2-1-22- استراتژي مذاكره ……………………………………………………………………………………………. 62

2-1-22-1- مذاكره مبتني بر برد و باخت …………………………………………………………………………. 63

2-1-22-2- استراتژي بدون باخت ………………………………………………………………………………….. 64

2-1-23- راهبردهاي مذاكره …………………………………………………………………………………………. 64

بخش دوم: مديريت آموزشي، مهارت ها و ويژگي هاي آن ……………………………. 66

2-2-1- مديريت …………………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-2- وظايف مديريت ………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-3- مهارت هاي مدير ………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-4- مديريت آموزشي ………………………………………………………………………………………………. 68

2-2-5- تعاريف مديريت آموزشي …………………………………………………………………………………… 69

2-2-6- دانش و تجربه …………………………………………………………………………………………………… 71

بخش سوم: آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………. 73

2-3-1- مزاياي آموزش …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-2- آموزش كاركنان ………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-3- آموزش …………………………………………………………………………………………………………… 75

2-3-4- مفهوم آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………….. 75

بخش چهارم: پيشينه و چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………. 77

2-4-1-پيشينه تحقيق در ايران …………………………………………………………………………………………. 77

2-4-2- پيشينه تحقيق در جهان ……………………………………………………………………………………….. 80

2-4-3- چهارچوب مفهومي تحقيق …………………………………………………………………………………. 83

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-2- روش و طرح تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 86

3-3- فرآيند تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….. 86

3-4- جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………….. 87

3-5- نمونه، روش نمونه گيري و حجم نمونه ……………………………………………………………………… 87

3-6- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………………… 87

3-6-1- روايي ابزار جمع آوري داده ها ……………………………………………………………………………. 87

3-6-2- پايايي ابزار جمع آوري داده ها ……………………………………………………………………………. 88

3-7- گردآوري داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………………………. 89

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات) …………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-2- آزمون تحليل واريانس چند متغيره …………………………………………………………………………… 92

4-3- بررسي متغيرها با استفاده از آمار توصيفي ………………………………………………………………….. 93

4-3-1- بررسي متغيرهاي مستقل با استفاده از آمار توصيفي …………………………………………………. 93

4-3-2- بررسي متغيرهاي وابسته با استفاده از آمار توصيفي ………………………………………………….. 97

4-4- بررسي آمار استنباطي …………………………………………………………………………………………….. 98

4-4-1- آزمون تحليل واريانس ……………………………………………………………………………………….. 98

4-4-2- آزمون تحليل واريانس چند متغيره ……………………………………………………………………….. 114

4-5- تجزيه و تحليل واريانس فريدمن ……………………………………………………………………………… 118

فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 121

5-2- بررسي و تجزيه و تحليل نتايج تحقيق ………………………………………………………………………. 121

5-3- محدوديت ها ………………………………………………………………………………………………………. 127

5-4- پيشنهادها جهت تحقيقات بعدي ……………………………………………………………………………… 127

5-5- توصيه ها (پيشنهادهاي كاربردي) …………………………………………………………………………….. 127

5-6- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………. 128

پيوست ها …………………………………………………………………………………………….. 130

منابع فارسي ………………………………………………………………………………………… 135

منابع انگليسي ………………………………………………………………………………………. 141

فهرست نگاره ها

فصل دوم                                                                                                                صفحه

نگاره (2-1-1): نظام رفتار سازماني ……………………………………………………………………………………… 13

نگاره (2-1-2): مفروضات نگرش سنتي و نوين نسبت به تعارض ………………………………………………. 19

نگاره (2-1-3): انواع تضاد (تعارض) …………………………………………………………………………………… 21

نگاره (2-1-4): پيش فرض هاي سه گانه نسبت به تعارض و مديريت آن ……………………………………. 26

نگاره (2-1-5): تحليل نظام گراي تعارض سازماني ………………………………………………………………… 29

نگاره (2-1-6): عوامل عمده تعارض در سطح سازمان ……………………………………………………………. 31

نگاره (2-1-7): منابع (عوامل) تعارض …………………………………………………………………………………. 32

نگاره (2-1-8): روابط قدرت و تعارض در سازمان ها …………………………………………………………….. 35

نگاره (2-1-9): شدت و ضعف تعارض ……………………………………………………………………………….. 39

نگاره (2-1-10): مراحل تعارض و مدل رابينز ………………………………………………………………………. 40

نگاره (2-1-11): مراحل تعارض از ديدگاه داچ ……………………………………………………………………. 41

نگاره (2-1-12): مراحل تعارض در مدل رحيم …………………………………………………………………….. 42

نگاره (2-1-13): مراحل تعارض در مدل پوندي …………………………………………………………………… 43

نگاره (2-1-14): ارتباط بين سطح تضاد و عملكرد ……………………………………………………………….. 44

نگاره (2-1-15): تعارض مخرب، پاسخ منفي ………………………………………………………………………. 45

نگاره (2-1-16): تعارض سازنده، پاسخ مثبت ………………………………………………………………………. 46

نگاره (2-1-17): پرسش هايي براي پي بردن ضرورت ايجاد تعارض كاركردي …………………………. 49

نگاره (2-1-18): فن نقادي (شيطنت آميز) ………………………………………………………………………….. 50

نگاره (2-1-19): روش مناظره اي (جدلي) ………………………………………………………………………….. 51

نگاره (2-1-20): سبك ها يا گرايش هاي عمده در مديريت تعارض ………………………………………… 53

نگاره (2-1-21): پنج سبك مديريت تعارض هاي منفي …………………………………………………………. 54

نگاره (2-1-22): مقايسه استراتژي «بدون باخت» با استراتژي مبتني بر «برد و باخت» …………………….. 61

نگاره(2-1-23): دامنه چانه زدن براي رسيدن به توافق …………………………………………………………….. 62

نگاره(2-1-24): مقايسه ميان راهبردهاي مديريت و مذاكره ……………………………………………………… 64

نگاره (2-4-1): چارچوب مفهومي تحقيق ……………………………………………………………………………. 84

فهرست جداول                                                                                                                        صفحه

جدول (4-1): آزمون باكس ………………………………………………………………………………………………. 92

جدول (4-2): توزيع فراواني طول مدت آموزش ضمن خدمت گذارنده شده توسط مديران ………….. 93

جدول (4-3): توزيع فراواني نوع رشته تحصيلي مديران گروه نمونه ………………………………………….. 94

جدول (4-4): توزيع فراواني نوع مدرك تحصيلي مديران گروه نمونه ………………………………………. 95

جدول (4-5): توزيع فراواني سابقه خدمت مديران ………………………………………………………………… 96

جدول (4-6): جدول توزيع فراواني سبك تشريك مساعي …………………………………………………….. 97

جدول (4-7): جدول توزيع فراواني سبك مصالحه ……………………………………………………………….. 98

جدول (4-8): جدول توزيع فراواني سبك اجتناب ………………………………………………………………… 98

جدول (4-9): جدول توزيع فراواني سبك گذشت ……………………………………………………………….. 98

جدول (4-10): جدول توزيع فراواني سبك رقابت ………………………………………………………………… 98

جدول (4-11): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك تشريك مساعي  بر حسب آموزش هاي ضمن خدمت …………………………………………………………………………………… 99

جدول (4-12): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك مصالحه بر حسب آموزش هاي ضمن خدمت ………………………………………………………………………………….. 99

جدول (4-13): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك اجتناب بر حسب آموزش هاي ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 100

جدول (4-14): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك گذشت بر حسب آموزش هاي ضمن خدمت …………………………………………………………………………………. 100

جدول (4-15): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك رقابت   بر حسب آموزش هاي ضمن خدمت ………………………………………………………………………………… 101

جدول (4-16): آزمون اثرات بين آزمودني ها برحسب آموزش ضمن خدمت مديران ……………….. 101

جدول (4-17): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك تشريك مساعي بر حسب رشته تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………………….. 102

جدول (4-18): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك مصالحه ر حسب رشته تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………………….. 103

جدول (4-19): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك اجتناب بر حسب رشته تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………………….. 103

جدول (4-20): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك گذشت بر حسب رشته تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4-21): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك رقابت بر حسب رشته تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4-22): آزمون اثرات بين آزمودني ها بر حسب رشته تحصيلي ……………………………………. 105

جدول (4-23): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك تشريك مساعي  بر حسب نوع مدرك تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………… 106

جدول (4-24): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك مصالحه بر حسب نوع تحصيلي مديران ………………………………………………………………………………………… 107

جدول (4-25): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك اجتناب   بر حسب نوع مدرك تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………… 107

جدول (4-26): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك گذشت  بر حسب نوع مدرك تحصيلي مديران ……………………………………………………………………………… 108

جدول (4-27): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك رقابت  بر حسب نوع مدرك تحصيلي مديران …………………………………………………………………………….. 108

جدول (4-28): آزمون اثرات بين آزمودني ها برحسب نوع مدرك تحصيلي ………………………….. 109

جدول (4-29): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك تشريك مساعي بر حسب سابقه خدمتي مديران ………………………………………………………………………………………. 110

جدول (4-30): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك مصالحه بر حسب سابقه خدمتي مديران ……………………………………………………………………………………… 110

جدول (4-31): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك اجتناب بر حسب سابقه خدمتي مديران ……………………………………………………………………………………… 111

جدول (4-32): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك گذشت بر حسب سابقه خدمتي مديران ……………………………………………………………………………………… 111

جدول (4-33): جدول تحليل واريانس يك طرفه براي مقايسه ميانگين سبك رقابت بر حسب سابقه خدمتي مديران ……………………………………………………………………………………… 112

جدول (4-34): آزمون اثرات بين آزمودني ها بر حسب سابقه خدمت ………………………………….. 113

جدول (4-35): آزمون چند متغيره ………………………………………………………………………………… 115

جدول (4-36): مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح دو و يك) …………………………………. 116

جدول (4-37): مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح سه و يك) …………………………………. 117

جدول (4-38): مقايسه سطوح سابقه خدمت (مقايسه سطح سه و دو) …………………………………… 118

جدول (4-39): معني داري آزمون فريدمن …………………………………………………………………….. 119

جدول (4-40): ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن …………………………………………………………… 119

فهرست نمودار ها

فصل چهارم                                                                                                            صفحه

نمودار (4-1): وضعيت آموزش ضمن خدمت گذرانده شده توسط مديران ………………………………… 94

نمودار (4-2): وضعيت نوع رشته تحصيلي مديران …………………………………………………………………. 95

نمودار (4-3): وضعيت نوع مدرك تحصيلي مديران ……………………………………………………………… 96

نمودار (4-4): وضعيت سابقه خدمت مديران ……………………………………………………………………….. 97

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید