انتخاب صفحه

چکیده:

نتایج پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان سال سوم هنرستان در رشته های تحصیلی الکتروتکنیک در دروسی مانند مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم دچار افت تحصیلی هستند. برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارند که از جمله ی آنها می توان به عدم وجود انگیزه در دانش آموزان و خستگی از شیئه های آموزش سنتی اشاره نمود. از آنجایی که اغلب مفاهیم این دروس ساختاری انتزاعی دارند،استفاده از قیاس می تواند در بهبود درک آنها مفید باشد. ضمن این که محیط کلاس را از یکنواختی خارج نماید. در پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی(قیاس مستقیم) در بهبود یادگیری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشینهای الکتریکی DC ، ضمن بررسی الگوهای رایج در تدریس مفاهیم در رشته ی برق، به منظور بررسی امکان استفاده از الگوی قیاسی در تدریس درس ماشینهای الکتریکی،ابتدا برای مفاهیمی از درس ماشینهای الکتریکی قیاسهایی طرح گردیده و به صورت مقالاتی در کنفرانسهای آموزشی ارایه و مورد تایید قرار گرفته اند. سپس جهت بیان تاثیر گذاری آنها در بهبود فرآیند آموزش،پژوهشی میدانی در یک جامعه آماری شامل تمامی هنرستان های استان خراسان رضوی انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 4 کلاس با 100 نفر دانش آموز است. فرضیات مورد بررسی به شکل زیر می باشند؛

فرضیه اول: استفاده از الگوی بدیعه پردازی( قیاس مستقیم) در درک مفاهیم مشکل و پیچیده ماشین الکتریکی تاثیر بیشتری نسبت به روش رایج کنونی دارد.

فرضیه دوم: استفاده از الگوی بدیعه پردازی( قیاس مستقیم) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقایسه با روش تدریس رایج موثرتر است.

فرضیه سوم: استفاده از الگوی بدیعه پردازی(قیاس مستقیم) در ایجاد یادگیری معنادار در مقایسه با روش تدریس رایج تاثیر بیشتری دارد.

طرح پژوهشی براساس الگوی چهارگروهی سولومون اجرا گردید. برای تحلیل نتایج از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده و برای سنجش فرضیه ها آزمون T به کار گرفته شده است تا فرضیه های بررسی شده تایید و یا رد شوند. همچنین مقایسه ای بین نتایج این پایان نامه یا دو پژوهش صورت گرفته در درسهای شیمی و مدارهای الکتریکی صورت گرفته است. نتایج حاکی از بهبود آموزش با بهره گیری از قیاسها در کلاس درس است.

کلید واژه ها:

الگوی بدیعه پردازی،قیاس مستقیم،آموزش ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم

فهرست  مطالب

عنوان     صفحه

1.1.مقدمه       2

2.1. معرفی کتاب ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم سال سوم هنرستان           3

3.1. جدول بارم بندی فصول مختلف کتاب در امتحانات نهایی                3

4.1. طرح مسئله          4

5.1. الگوی بدیعه پردازی و قیاس         5

6.1.  قیاس مستقیم     5

7.1. هدف پژوهش       6

8.1. قلمرو پژوهش       6

9.1. فرضیه های پژوهش         7

10.1. جمع بندی        7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

1.2. مقدمه      9

2.2. الگوهای نوین تدریس        9

3.2. الگوی پیش سازمان دهنده  9

1.3.2. ویژگی های به کار گیری الگوی پیش سازمان دهنده        10

4.2. الگوی ایفای نقش            10

1.4.2. ویژگی های روش ایفای نقش        11

5.2. الگوی بارش مغزی           11

6.2. الگوی ساختار گرایی         12

1.6.2. مراحل روش ساختار گرایی        13

7.2. یادگیری همیارانه            13

1.7.2. فواید یادگیری همیارانه            14

8.2. مروری بر شیوه های رایج در آموزش برق              15

1.8.2. آموزش سنتی   15

2.8.2. آموزش با کار عملی (آزمایشگاهی)          15

1.2.8.2. بررسی میزان تاثیرگذاری جعبه سیاه در آموزش مدار معادل تونن         17

3.8.2. آموزش با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری  18

4.8.2. آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور)    20

1.4.8.2. معرفی ماژول ادوات الکترونیک قدرت   23

5.8.2. مزایا و معایب هر یک از روشهای معرفی شده                24

9.2. الگوی بدیعه پردازی         25

10.2.  بررسی پژوهشهای انجام شده      26

1.10.2. مطالعات داخل کشور             26

2.10.2. مطالعات خارج از کشور          27

11.2. جمع بندی        31

فصل سوم:روش پژوهش

1.3. مقدمه 33

2.3. روش و طرح تحقیق         33

3.3. جامعه آماری        34

4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه        34

5.3. ابزار گردآوری داده ها        35

6.3. مواد آموزشی       35

7.3. آزمون های پیشرفت تحصیلی( پیش آزمون و پس آزمون ها)  35

8.3. قیاس های استفاده شده برای تدریس         36

9.3. روایی ابزار گردآوری داده ها 36

10.3. روایی ملاکی آزمون        37

11.3. پایایی آزمون      37

12.3. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات          38

13.3. جمع بندی        38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها( یافته های پژوهش)

1.4. مقدمه      40

2.4. نمرات بدست آمده در آزمونهای گروههای کنترل و آزمایش   40

3.4. بررسی توزیع فراوانی داده های پژوهش       41

4.4 آزمونهای t و نتایج پژوهش  43

5.4 جمع بندی          51

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها

3.4 مقدمه      53

4.4 نتایج حاصل در تایید فرضیه اول               53

5.4 نتایج حاصل از تایید فرضیه دوم               54

6.4 نتایج حاصل در تایید فرضیه سوم             54

7.4 مقایسه نتایج پایان نامه حاضر با پژوهشهای صورت گرفته       55

8.4 محدودیت ها        57

9.4 پیشنهادات 57

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول    صفحه

جدول 1.1. میزان مشارکت حواس در یادگیری             2

جدول 2.1. ثبت در حافظه و ارتباط با آن          2

جدول شماره 3.1. بودجه بندی زمانی ارایه مطالب کتاب ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم       3

جدول شماره 4.1. بارم بندی امتحانات نهایی درس ماشینهای الکتریکی     4

فصل دوم

جدول 1.2. میزان اثر بخشی استفاده از آموزش عملی مفهوم تونن 18

جدول 2.2. لیست ماژولهای تولید شده به منظور آموزش الکترونیکی مهندسی برق توسط INTELE   22

جدول 3.2. مزایا و معایب روشهای آموزش         24

جدول 4.2. تشابهات قیاس                 27

جدول 5.2. تشابهات قیاس                 29

جدول 6.2. قیاس مدار الکترونی           30

جدول 7.2. قیاس ارایه شده در این پایان نامه              30

فصل سوم

جدول 1.3. طرح چهار گروهی سولومون            34

جدول 2.3. ویژگی های کلاس های نمونه پژوهشی                   35

جدول 3.3. مشخصات متن های آموزشی 35

جدول 4.3. جدول روایی داده ها                     36

جدول 5.3. جدول روایی ملاکی آزمون             37

جدول 6.3. جدول پایایی آزمون           37

فصل چهارم

جدول 1.4. نمرات به دست آمده در آزمون ها               40

جدول 2.4. آماره های توصیفی فراوانی داده ها              41

جدول 3.4. آماره های توصیفی کلیه پیش آزمون ها و پس آزمون های اجرا شده    42

جدول 4.4. نتایج آزمون مستقل t بین پس آزمون های دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش            44

جدول 5.4. آزمون t وابسته بین پیش آزمون و پس آزمون در هریک از گروه های کنترل و آزمایش 44

جدول 6.4. آزمون t مستقل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش   45

جدول 7.4. میانگین نمرات پس آزمون های گروه های کنترل و آزمایش    45

جدول 8.4. آزمون t مستقل میانگین نمرات پس آزمون گروههای کنترل و آزمایش           46

جدول 9.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی دانش در گروه های کنترل و آزمایش           47

جدول 10.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی درک و فهم در گروه های کنترل و آزمایش           47

جدول 11.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی کاربرد در گروه های کنترل و آزمایش                    48

جدول 12.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی تجزیه و تحلیل در گروه های کنترل و آزمایش 48

جدول 13.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی ترکیب در گروه های کنترل و آزمایش          49

جدول 14.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی ارزشیابی در گروه های کنترل و آزمایش          49

جدول 15.4. میانگین نمرات طوح شناختی بلوم در دو گروه کنترل و آزمایش                 50

جدول 16.4. آزمون t مستقل میانگین های دستیابی فراگیران به سطح شناختی بلوم در گروه های کنترل و آزمایش 51

فصل پنجم

جدول 1.5. آماره های توصیفی کلیه پیش آزمون ها و پس آزمون های اجرا شده    53

جدول 2.5. آزمون t مستقل میانگین نمرات پس آزمون گروههای کنترل و آزمایش 54

جدول 3.5. نتایج آزمون های t در حیطه های شناختی بلوم        55

جدول 4.5. نتایج آزمون های t در حیطه های شناختی بلوم در مرجع      11      55

جدول 5.5. نتایج آزمون های t در حیطه های شناختی بلوم در مرجع 19            56

جدول 6.5. مقایسه پژوهش های صورت گرفته              56

 

 

پیوست

جدول 1. تشابهات موجود در قیاس                  60

جدول 2. تشابهات موجود در قیاس                  62

جدول 3. تعداد خانه های خراب شده در ساعات مختلف   66

جدول 4. تشابهات موجود در قیاس        66

جدول 5. تشابهات موجود در قیاس        70

جدول 6.  تشابهات موجود در قیاس       73

جدول 7. تشابهات موجود در قیاس        75

جدول 8. تشابهات موجود در قیاس        77

جدول 9.  تشابهات موجود در قیاس       79

جدول 10. تشابهات موجود در قیاس      81

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودار   صفحه

نمودار 1.4 هیستوگرام توزیع فراوانی داده ها 42

نمودار 2.4 مقایسه پس آزمون های گروه کنترل و آزمایش 43

نمودار 3.4 میانگین نمرات پس آزمون های گروه های کنترل و آزمایش 46

نمودار 4.4 میانگین نمرات طوح شناختی بلوم در دو گروه کنترل 50

نمودار 5.4 میانگین نمرات طوح شناختی بلوم در دو گروه آزمایش 50

 

 

فهرست اشکال

عنوان شکل   صفحه

شکل 1 کتاب ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم 3

فصل دوم

شکل 1.2 جعبه سیاه و آموزش مدار معادل تونن 16

شکل 2.2 مدار داخلی جعبه سیاه 16

شکل 3.2 مدار معادل تونن 17

شکل 4.2 مدار مورد بررسی به منظور نشان دادن آموزش با شبیه سازی کامپیوتری 19

شکل 5.2 خروجیهای مدار فوق 19

شکل 6.2 نمایی از شبیه سازی مدار فوق 20

شکل 7.2 انیمیشن جهت معرفی مدار معادل و دیاگرام برداری ترانسفورماتور 21

شکل 8.2 نحوه انجام آزمایشات تجربی در آموزش الکترونیکی 22

شکل 9.2 صفحه اصلی که مشخصات پایه تریستور را بیان می کند 23

شکل 10.2 زیر صفحات که مشخصه ولتاژ جریان تریستور را بیان می کنند 24

شکل 11.2 قیاس مانومتر 26

شکل 12.2 مانومتر 27

شکل 13.2 مدارهای مشابه 29

شکل 14.2 قیاسی برای اختلاف پتانسیل 29

شکل 15.2 قیاسی برای تقسیم جریان 30

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید