انتخاب صفحه

چکیده پژوهش: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی مؤثر بر اخلاق کار در بین کارکنان ناحیه 2 آموزش و پرورش زنجان در سال تحصیلی 89 -1388 انجام شده است. برای سنجش اخلاق کار از پرسش نامه اخلاق کار حرفه ای پتی استفاده شد که پس از اعمال تغییراتی در آن، به لحاظ روایی و پایایی نیز مورد بازنگری قرار گرفت و ضریب پایایی آن برابر 0,938 به دست آمد و برای سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی مؤثر بر آن از پرسش نامۀ عوامل انگیزشی و بهداشتی مهرابی با ضریب پایایی برابر با 0,906 استفاده گردید. نوع پژوهش، توصیفی (پیمایشی) و از جنس تحقیقات علی -مقایسه ای است. جامعۀ آماری در این طرح مشتمل بر کلیۀ کارکنان زن و مرد واحدهای اداری و آموزشی ناحیه 2 زنجان (2800 نفر) بود و برای انتخاب نمونه آماری (228 نفر) نیز از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد. داده های حاصله با استفاده از شیوه های آمار توصیفی، مشتمل بر شاخص های مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی، شامل: آزمون t، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد: 1- بین اخلاق کار کارکنان زن و مرد نمونۀ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد. 2 – از بین عوامل بهداشتی، عامل روابط انسانی، بیشترین همبستگی را با اخلاق کار، دارد. 3-  از بین عوامل انگیزشی، عامل های قدردانی و ماهیت شغل، بیشترین همبستگی را با اخلاق کار دارند.

کلیدواژه ها: اخلاق کار، عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی، مدیریت، قدردانی، ماهیت شغل، روابط انسانی. 

 فهرست مطالب  عنوان                      صفحه  فصل اول: کلیات تحقیق                   1

1 -1 – مقدمه                                                                                                                 2                 

1 -2 – بیان مسألۀ تحقیق                                                                                                3               

1 -3 – ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق                                                                      4               

1 -4 – اهداف تحقیق                                                                                                     5              

1 -5 – فرضیه های تحقیق                                                                                             5

1 -6 – متغیرهای پژوهش                                                                                              6

-7 – تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش 6 فصل دوم: ادبیات تحقیق                  12 

2 -1 – بخش اول: اخلاق کار                13

-1 -1 – تبیین مفهومی اخلاق کار                                                                          13

2 -1 -2 – ضعف اخلاق کار در ایران در قیاس با جوامع صنعتی                                     15

2 -1 -3 – علل ضعف اخلاق کار از منظر مدیریتی                                                        18

2 -1 -4 – علل ضعف اخلاق کار از منظر روان شناسی سازمانی                                    22

2 -1 -5 – علل ضعف اخلاق کار از منظر جامعه شناسی سیاسی سازمان ها                                    24

2 -1 -6 – علل ضعف اخلاق کار از منظر تحلیل سیستمی                                               27

2 -1 -7 – رویکرد پژوهش حاضر در باب اخلاق کار                                                    29

2 -1 -8 – نی منگاهی به برخی از تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با اخلاق کار         29

2 -1 -9 – نتیج هگیری از بخش اول (اخلاق کار)                                                                         33

2 -2 – بخش دوم: عوامل انگیزشی و بهداشتی                                                               37

2 -2 -1 – تئوری دو عاملی هرزبرگ                                                                           38

2 -2 -2 – نقد و بررسی تئوری هرزبرگ                                                                     42

2 -2 -2 -1 – اشکال هوشنگ کوکلان                                                                          42

2 -2 -2 -2 – اشکال استیفن رابینز                                                                              43

2 -2 -3 – پاسخ به ایرادها                                                                                           43

2 -2 -4 – تکمیل نظریه هرزبرگ                                                                               45

-2 -5 – نتیج هگیری از بخش دوم (عوامل انگیزشی و بهداشتی مؤثر بر اخلاق کار) 46

فصل سوم: روش تحقیق                  48  3 -1 – مقدمه                    49

-2 – نوع تحقیق و ویژگ یهای آن                                                                        49

3 -3 – جامعه آماری پژوهش                                                                                       50

3 -4 – نمونه و روش نمون هگیری                                                                              50

3 -5 – روش های تجزیه و تحلیل داد هها                                                                      51

3 -5 -1 – آزمون معنی دار بودن آماری t                                                                51

3 -5 – آزمون t استودنت برای گروه های مستقل                                                           52

3 -5 -3 – تحلیل واریانس (F)                                                                                      52

3 -5 -4 – تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)                                                                53

3 -5 -5 – تحلیل رگرسیون                                                                                          53

3 -5 -6 – تحلیل رگرسیون چندگانه                                                                              54

3 -6 – ابزار گردآوری داده ها و ذکر ویژگ یهای آ نها (پرس شنامه، مصاحبه و…)                        54

3 -6 -1 – پرس شنامه اخلاق کار                                                                                 55

3 -6 -1 -1 – ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی                                                      56

3 -6 -1 -2 – ویژگی های روا نسنجی پرسش نامه بی نالمللی اخلاق کار                         60

3 -6 -1 -2 -1 – تحلیل گویه های پرسش نامه اخلاق کار                                               60

3 -6 -1 -2 -1 -1 – محاسبه ضریب تمیز                                                                     60

3 -6 -1 -2 -1 -2 – روش لوپ برای انتخاب گویۀ مناسب                                                            61

3 -6 -1 -2 -2 – تعیین روایی پرسش نامه اخلاق کار                                                    63

3 -6 -1 -2 -3 – تعیین اعتبار پرسش نامه اخلاق کار                                                    69

3 -6 -1 -3 – نمر هگذاری پرس شنامه اخلاق کار                                                                        70

3 -6 -1 -4 – تعریف عام لهای پرس شنامه اخلاق کار بر اساس نتایج حاصله                  70

3 -6 -2 – پرس شنامه عوامل انگیزشی و بهداشتی                                                                        71

3 -6 -2 -1 – روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                                                            73

3 -6 -1 -1 – تعیین روایی پرس شنامه عوامل انگیزشی و بهداشتی                                73

3 -6 -2 -1 -2 – تعیین پایایی پرسش نامه عوامل انگیزشی و بهداشتی                           73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 75

4 -1 – مقدمه                                                                                                               76

4 -2 – بخش اول: آمار توصیفی                                                                                   76

4 -2 -1 – متغیر وابسته: اخلاق کار                                                                              77

4 -2 -2 – متغیر مستقل                                                                                               82

4 -2 -2 -1 – عوامل انگیزشی                                                                                     82

4 -2 -2 -2 – عوامل بهداشتی                                                                                      84

4 -3 – بخش دوم: آمار استنباطی                                                                                  86

4 -3 -1 – فرضیه اول                                                                                                 86

4 -3 -2 – فرضیه دوم                                                                                                 89

4 -3 -3 – فرضیه سوم                                                                                                92

-3 -4 – خلاصه نتایج ورود هم زمان عوامل انگیزشی و بهداشتی 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                96  5 -1 – مقدمه                    97

-2 – خلاصه نتایج                                                                                                97

5 -2 -1 – فرضیه اول                                                                                                 97

5 -2   – فرضیه دوم                                                                                                     98

5 -2 -3 – فرضیه سوم                                                                                                 99

5 -2 -4 – فرضیه اصلی                                                                                               99

5 -3 – بحث و نتیج هگیری                                                                                        100

5 -4 – محدودیت های تحقیق                                                                                       103

5 -5 – پیشنهادها                  104

پیوس تها                    106

منابع فارسی                    114

منابع انگلیسی                    117

فهرست جداول

 صفحه    عنوان                                                                                                       
  21 جدول 2-1: مقایسۀ مؤلفه های عمده دو سبک مدیریتی مشارکتی و آمرانه
          62 جدول 3-1: نتایج تحلیل گویه های پرسش نامه اخلاق کار حرفه ای
 63 جدول 3-2: نتایج آزمون کرویت بارتلت و آزمون  KMO
  64 جدول 3-3: مشخصه های آماری اولیه پرسش نامه اخلاق کار
   66 جدول 3-4: مشخصه های آماری قبل و بعد از چرخش برای 9 عامل
   67 جدول 3-5: ماتریس عاملی 5 مؤلفه استخراج شده به روش مؤلفه های اصلی
  68 جدول 3-6: ماتریس عاملی 5 مؤلفه استخراج شده با استفاه از چرخش واریماکس
  69 جدول 3-7: ضرایب اعتبار عامل ها و کل مقیاس پرسش نامه اخلاق کار
          70 جدول 3-8: نمره گذاری پرسش نامه اخلاق کار
  72 جدول 3-9: عوامل انگیزشی
  72 جدول 3-10: عوامل بهداشتی
  77 جدول 4-1: آمار توصیفی داد ههای مربوط به اخلاق کار
  78 جدول 4-2: آمار توصیفی داد ههای اخلاق کار به تفکیک جنسیت
  79 جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به مؤلفۀ اول اخلاق کار
  80 جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به مؤلفۀ دوم اخلاق کار
  80 جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به مؤلفۀ سوم اخلاق کار
  81 جدول 4-6: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به مؤلفۀ چهارم اخلاق کار

 

جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به مؤلفۀ پنجم اخلاق کار                               81

جدول 4-8: آمار توصیفی داد ههای مربوط به عوامل انگیزشی                                              82

جدول 4-9: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ اول عامل انگیزشی                          83

جدول 4-10: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ دوم عامل انگیزشی                  83

جدول 4-11: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ سوم عامل انگیزشی                     83

جدول 4-12: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ چهارم عامل انگیزشی                        84

جدول 4-13: آمار توصیفی داده های مربوط به عوامل بهداشتی                                                   84

جدول 4-14: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ اول عامل بهداشتی                       85

جدول 4-15: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ دوم عامل بهداشتی                   85

جدول 4-16: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ سوم عامل بهداشتی                       86

جدول 4-17: توزیع فراوانی و درصدهای مربوط به زیرمؤلفۀ چهارم عامل بهداشتی                       86

جدول 4-18: جزئیات ورود متغیر مستقل (عامل انگیزشی 2 و 3)                                       87

جدول 4-19: خلاصه مدل  ورود متغیر پی شبین (عامل انگیزشی 2 و 3)                          87

جدول 4-20: تحلیل واریانس در زمینه متغیر پیش بین (عامل انگیزشی 2)                                     87

جدول 4-21: تحلیل واریانس در زمینه متغیر پیش بین (عامل انگیزشی3)                                   88

جدول 4-22: ضرایب همبستگی متغیر مستقل (عامل انگیزشی 2 و 3)                                   88

جدول 4-23: مشخصات متغیرهای ممانع تشده (عوامل انگیزشی1، 3 و 4)                                    89

جدول 4-24: جزئیات ورود متغیر مستقل (عامل بهداشتی 2) برای پی شبینی متغیر وابسته            90

جدول 4-25: تحلیل واریانس در زمینه متغیرپی شبین (عامل بهداشتی 2) و متغیر ملاک        90

جدول 4-26: خلاصه مدل ورود متغیر پیش بین (عامل بهداشتی 2) در محاسبه متغیر ملاک       91

جدول 4-27: ضرایب همبستگی متغیر مستقل (عامل بهداشتی 2) برای پی شبینی متغیر وابسته          91

جدول 4-28: مشخصات متغیرهای ممانع تشده (عوامل بهداشتی1، 3 و 4)                                91

جدول 4-29: آزمون نمون ههای مستقل                                                                                    93

جدول 4-30: جزئیات ورود ه مزمان متغیرهای مستقل برای پی شبینی متغیر وابسته (اخلاق کار)  94

جدول 4-31: خلاصه مدل ورود ه مزمان متغیرهای مستقل در محاسبه متغیر ملاک (اخلاق کار)  94

جدول 4-32: تحلیل واریانس در زمینه ورود هم زمان متغیرهای مستقل                                94

جدول 4-33: ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل برای پی شبینی تغییرات متغیر وابسته          95

جدول 4-34: مشخصات متغیرهای ممانعت شده برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته                     95

نمودار 2 -1: نمودار عناصر اصلی سیستم                                                                       27

نمودار 2 -2: تبیین نحوه ارتباط متغیرهای پژوهش                                                               37

نمودار 2 -3: مقایسه دیدگاه سنتی و دیدگاه تئوری دو عاملی                                                   39

نمودار 2 -4: شمای کلی عوامل انگیزشی و بهداشتی                                                              41

نمودار 2 -5: نمودار مقایسۀ عوامل بهداشتی، واسطه ای و انگیزشی                                        46

نمودار 3 -1: آزمون اسکری جهت تعیین تعداد عامل های قابل استخراج                                  65

نمودار 4 -1: نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان، به تفکیک جنسیت                                  77

نمودار 4 -2: نمودار سهمی توزیع فراوانی پاسخ دهندگان، به تفکیک جنسیت                    78

نمودار 4 -3: نمودار میانگین داده های عوامل اخلاق کار                                                         79

نمودار 4 -4: نمودار میانگین داد ههای عوامل انگیزشی                                                  82

نمودار 4 -5: نمودار میانگین داده های عوامل بهداشتی                                                             85

نمودار 5 -1: نیم رخ نظری نحوه ارتباط عوامل انگیزشی و بهداشتی با اخلا قکار          102

فصل اول: 

کلیات تحقیق     

1 -1 – مقدمه

اخلاق و مسئولیت اجتماعی که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشـی -فلـسفی و مـلاک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت بـه خـود، دیگـران و جامعـه تعریـف کـرد ، از مباحثی است که در دو  دهۀ اخیر مورد توجه دانشمندان و علمای مـدیریت در جهـان قـرار گرفتـه و مقالات و  کتاب های زیادی در این رابطه به رشتۀ تحریر در آمده است . این تحول فکری کـه ابتـدا در مدیریت های بازرگانی و صنعتی پدیدار شد، در سالیان اخیر، در مدیریت آموزشی نیـز مـورد عنایـت قرار گرفته است (میرکمالی، 1382).

به عقیده پتی[1] (2002) ویژگی های رفتاری (اعم از عادات کاری، طرز تلقی، و ارزش ها) که بر مبنای نظام اخلاقی و ارزش های شخصی در حین کار برای کسب درآمد (نه به عنوان ورزش، فعالیت های مذهبی، تفریح و سرگرمی و …) به نمایش گذارده می شود نمایانگر اخلاق کار می باشد. اخلاق کار حوزه ای از فرهنگ یک جامعه به شمار می آید که عقاید، ارزش ها و هنجارهای مربوط به کار را در بر می گیرد و در واقع، وجدان کاری، شکل درونی شده این عقاید، ارزش ها و هنجارهاست (جبل عاملی، 1381).

امروزه به نظر می رسد اخلاق کار در جامعه ما، با توجه به ضعف آن در محیط های کاری، به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است (معیدفر،1383 و سلطان زاده، 1384) و به جهت حساسیت ویژه این مسأله در سازمان های آموزشی و به ویژه، آموزش و پرورش، بررسی علمی و کارشناسانۀ این موضوع، یک ضرورت اجتماعی و ملی به شمار می آید.

با این حال، به رغم تهدید جـدی کـه از ایـن رهگـذر متوجـه سـازمان هـای دولتـی و حتـی غیردولتی کشور می باشد، تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در این رابطه صورت نگرفته اسـت  و این بررسی به منظور سنجش چگونگی اخلاق کار  و عوامل اجتماعی مؤثر بـر آن  در بـین کارکنـان آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان  انجام می شود و در آن سعی مـی شـود میـزان پـای بنـدی کارکنـان  آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان  در تمام سطوح آن به اخلاق کار و ارزش های مرتبط با آن سنجیده شود و پس از سنجش شدت یا ضعف آن، عوامل  (بهداشتی و انگیزشی) مؤثر بر اخلاق کار، همچون موفقیت، قدردانی، ماهیت شـغل و امکـان رشـد و پیـشرفت در کـار بـه عنـوان عوامـل انگیزشـی و سرپرستی، روابط، امنیت و حقوق و پاداش به عنوان عوامل بهداشـتی  مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار گیرد و همچنین عامل جنسیت نیز در این پژوهش مورد توجه خواهـد بـود تـا شـاید بـه رفـع خـلأ پژوهشی مربوط به این حوزه از مدیریت رفتار سازمانی یاری رساند.

12 – بیان مسألۀ تحقیق 

بررسی های کارشناسـان مـسائل اجتمـاعی ایـران، مـدیران، نخبگـان فرهنگـی و سیاسـی و جامعه شناسان نشان می دهد که اخلاق و فرهنگ کار در ایران در مقایسه با کشورها و جوامع صـنعتی در سطح پـایین تـری قـرار دارد . مـسئولین و رهبـران سیاسـی و اجتمـاعی کـشور نیـز در پیـام هـا و سخنرانی های مختلف بر این مس أله تأکید می کنند. نتا یج سمینار »تکامـل فرهنـگ کـار « کـه در سـال 1375 شمسی  به شکل مجموعه مقالاتی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی چاپ و منتشر شد نشان می دهد که بنا به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، فرهنگ و اخلاق کار در ایران ضعیف است و بنـابراین لازم است فقدان فرهنگ و اخلاق کار مناسب در جامعه  به عنوان یـک معـضل اقتـصادی و اجتمـاعی تلقی شود   و برای شناسائی بهتر وضع موجود از نظر فرهنـگ و اخـلاق کـار و عوامـل مـؤثر بـر آن مطالعاتی از طرف اندیشمندان و آگاهان به مسائل اجتماعی جامعه صورت گیرد (حبیبی، 1377).

ضعف اخلاق کار در جامعه مـا بـه یـک بحـران تبـدیل شـده اسـت و ایـن موضـوع تمـام کارکردهای سازمان های اجتماعی و به ویژه سازمان های آموزشی را تحت تأثیر خود قرار داده اسـت  و این خود ، هم نتیجه و هم نشان دهنده بحر ان بیگانگی تحصیل کردگان جامعـه نـسبت بـه ارزش هـای اجتماعی و سیاسی و در نهایت جامعه و نهاد سیاسی است  که  (معیـدفر، 1385). نظریـه  هـانتینگتون تأکید می کند که این بیگانگی، خصیصه جوامعی است که در آن ارزش های تحصیل کردگان جامعه کـه بنا بر اقتضای آموزش و پرورش ویژه خود ، مدرن هم هستند با ارزش های توده جامعه و نهاد سیاسی متفاوت است . این جوامع دارای انسداد سیاسی هستند و بنابراین تحصیل کردگان تعلق خاطری نسبت به جامعه و اهداف آن و نیز ارزش هـا و هنجارهـای آن احـساس نمـی کننـد  (هـانتینگتون، 1370) و تغییرات مختلف در جوامع، نیاز به تح قیق بیشتر در خصوص چگونگی تأثیر این تغییرات بر کارکنـان و مدیران و دیدگاههای هر یک از آن ها را موجب شده است (میلر، 2003: 3).

سلطان زاده (1384) در مطالعه خود، فرهنگ کار و اخلاق کاری در جامعه ایـران را از منظـر جامعه شناختی بررسی کرده  و به عواملی می پردازد که باعث افـول فرهنـگ و اخـلاق کـار در ایـران شده اند. ضعف آموزش، باورهای خاص جامعه و نارسایی فرهنگی، ازجمله عللی است کـه از منظـر وی سبب افول اخلاق کار در ایران شده اند.

فـوتس (2004) نیـز در تحقیقـی بـه بررسـی تـأثیر سـه عامـل سـن، جـنس و وضـعیت استخدامی سابق بر اخلاق کار در م یان جویندگان شغل در یکی از مؤسسات کاریابی کالیفرنیا پرداخته و در آن تنها به تفاوت معنادار بین میزان اخلاق کار هنگامی که بـر مبنـای وضـعیت اسـتخدامی سـابق دسته بندی می شوند اشاره کرده و دو عامل دیگر را در میزان اخلاق کار بی تأثیر می داند.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی بر اخلاق کار در بین کارکنان (نمونه موردی آموزش و پرورش)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید