انتخاب صفحه

چکیده :

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهای جسمانی پسران 13 تا15 سال شهرستان شهرکرد انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران 13تا15سال می باشد،بدین منظور از جامعه در دسترس تعداد30نفراز دانش آموزان پسر دوره راهنمایی با میانگین سنی507/±56/13سال و میانگین وزن18/12±8/42کیلوگرم و میانگین قد06/7±88/151سانتی متر انتخاب وبه صورت تصادفی ساده در سه گروه مساوی توزیع شدند.در اجرای پژوهش از آزمودنیهای سه گروه یعنی گروه کنترل،گروه شیریک و گروه شیر دو،آزمون آمادگی جسمانی شامل آزمون دوی 540متر،آزمون درازونشست،آزمون بارفیکس وآزمون خم شدن نشسته به عمل آمد.آزمون ها در یک ساعت مشخص و با شرایط نسبتأ یکسان و همزمان برگزار گردید.برای اجرای آزمونها هر سه گروه صبحانه یکسان و استاندارد صرف کردند و پس از دو ساعت گروه کنترل بدون مصرف شیر،گروه شیر یک درست قبل از شروع آزمونها و گروه شیر دو، دو ساعت قبل از اجرای آزمونها ،به  میزان5 ±200سی سی شیر نوشیدند.برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای توزیع طبیعی و آزمون لوین برای همگنی واریانسها و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی برای  تفاوت بین گروه ها استفاده شد.نتایج نشان دادکه:در متغیر استقامت قلبی تنفسی ،بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0≤P). که تفاوت بین دو گروه شیر یک و شیر دو می باشد(05/0≤P).در متغیر استقامت عضلات شکم و استقامت عضلات کمربند شانه ای و انعطاف پذیری ،تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. با توجه به نتیجه این تحقیق می توان گفت که مصرف شیر درست قبل از فعالیتهای استقامتی،می تواند موجب بهبود عملکرد استقامت قلبی- تنفسی و به تأخیر افتادن خستگی هوازی ورزشکاران گردد.بنابراین توصیه می گردد،شیرتغذیه ای در مدارس،در ساعت ورزش و درست قبل از شروع فعالیت به دانش آموزان داده شود.مخصوصاً،قبل از اجرای دوی540 متربه عنوان امتحان درس تربیت بدنی،نوشیدن شیر توصیه می گردد.

واژگان کلیدی : دانش آموزان پسر غیر ورزشکار، استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، شیر

»فهرست مطالب«

              عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش                                                                                           1 

1- 1 مقدمه                                                                                                                    2

1- 2 بیان مسأله                                                                                                              3

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                      4

1- 4 اهداف پژوهش                                                                                                      5

1- 4-1 هدف کلی                                                                                                          5

1- 4-2 اهداف اختصاصی                                                                                              5

1- 5 پیش فرضهای پژوهش                                                                                            5

1- 6 فرضیه های پژوهش                                                                                               5

1- 7 متغیرهای پژوهش                                                                                                  6

1- 7-1 متغیر مستقل                                                                                                       6

1- 7-2 متغیر وابسته                                                                                                       6

1- 8 محدودیتهای پژوهش                                                                                              6

1- 8-1 محدودیتهای قابل کنترل                                                                                      6

1- 8-2 محدودیتهای غیر قابل کنترل                                                                                7

1- 9 تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                                   7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش                                                                10

2- 1 مقدمه                                                                                                                 11

2- 2 مبانی نظری پژوهش                                                                                            11

»فهرست مطالب« 

           عنوان     صفحه  2- 2-1

تغذیه    11

2- 2-2 چهار گروه اصلی غذایی                                                                                  12

2- 2-2- 1 گروه شیر                                                                                                  12

2- 2-2- 2 گروه گوشت                                                                                              12

2- 2-2- 3 گروه میوه و سبزیجات                                                                                12

2- 2-2- 4 گروه غلات                                                                                               12

2- 2-3 تغذیه قبل از ورزش                                                                                        13

2- 2-3- 1 تغذیه یک ساعت قبل از مسابقه                                                                    14

2- 2-3- 2 تغذیه دو تا سه ساعت قبل از مسابقه                                                              14

2- 2-3- 3 تغذیه سه تا چهار ساعت قبل از مسابقه                                                          14

2- 2-3- 4 هدفهای غذای قبل از مسابقه                                                                        15

2- 2-4 تغذیه هنگام تمرین یا مسابقه                                                                             15

2- 2-5 توصیه های تغذیه ای هنگام مسابقه                                                                   16

2- 2-6 تغذیه بعد از تمرین یا مسابقه                                                                             17

2- 2-7 ضرورت نوشیدن مایعات هنگام ورزش و فعالیت بدنی                                        18

2- 2-7- 1 حجم مایعات مصرفی                                                                                  19

2- 2-7- 2 دمای مایعات مصرفی                                                                                  19

2- 2-7- 3 محتویات مایعات مصرفی                                                                            19

2- 2-7- 4 ترکیب مطلوب یک نوشیدنی ورزشی چیست؟                                              19

2- 2-7- 5 کدام ترکیب نوشیدنی موجب دسترسی سریع به مایعات می شود؟                     20

2- 2-7- 6 بهترین دما برای نوشیدنی چقدر است؟                                                          20

2- 2-7- 7 آیا ممکن است نوشیدنی های مصرفی در هوای سرد گرم باشند؟                     20

2- 2-8 شیر                                                                                                              21

2- 2-9 آمادگی جسمانی                                                                                             21

2- 2-9- 1 آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی                                                             21

2- 2-9- 2 آمادگی جسمانی وابسته به اجرای حرکتی                                                     20

2- 2-10 پیشینه پژوهش                                                                                             23

فصل سوم: روش شناسی پژوهش                                                27

3- 1مقدمه                                                                                                                28

3- 2 روش پژوهش                                                                                                   28

3- 3 جامعه آماری                                                                                                     28

3- 4 نمونۀ آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها                                                               28

3- 5 متغیرهای پژوهش                                                                                              29

3- 5-1 متغیر مستقل                                                                                                  29

3- 5-2 متغیر های وابسته                                                                                           29

3- 6 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                    29

3- 6-1 آزمون 540 متر                                                                                             29

3- 6-2 آزمون درازونشست                                                                                       29

3- 6-3 آزمون خم شدن نشسته                                                                                    29

3- 6-4 آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده                                                                  30

3- 6-5 اندازه گیری وزن بدن                                                                                     30

  • 6-6 اندازه گیری قد 30
  30 3- 6-7 برآورد شاخص توده بدن(BMI)
  30 3- 6-8 اندازه گیری درصد چربی بدن
  30 3- 7 وسایل و تجهیزات جمع آوری اطلاعات
  31 3- 12 روش جمع آوری اطلاعات
  32 3- 13 روش اجرای پژوهش
 33 3- 14 روش آماری
  34 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
  35 4- 1 مقدمه
  35 4- 2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
  36 4- 2-1 میانگین سن آزمودنیها
  37 4- 2-2 میانگین قد آزمودنیها
  38 4- 2-3 میانگین وزن آزمودنیها
  39 4- 2-4 میانگین درصد چربی آزمودنیها
  40 4- 2-5 میانگین شاخص توده بدنی((BMI آزمودنیها
  41 4- 2-6 میانگین متغیر انعطاف پذیری
  42 4- 2-7 میانگین متغیر استقامت عضلات کمربند شانه
  43 4- 2-8 میانگین متغیر استقامت عضلات شکم
  44 4- 2-9 میانگین متغیر استقامت قلبی تنفسی
  45 4- 3 آزمون فرضیه های تحقیق
  46 4- 3-1 فرضیه اول
  47 4- 3-2 فرضیه دوم
  48 4- 3-3 فرضیه سوم
  • 3-4 فرضیه چهارم 49

                  فصل پنجم: بحث ، بررسی و نتیجه گیری                                                                51

5- 1 مقدمه                                                                                                               52

5- 2 خلاصه پژوهش                                                                                                 52

5- 3 بحث،بررسی و نتیجه گیری                                                                                53

5- 3-1 استقامت قلبی تنفسی                                                                                       53

5- 3-2 استقامت عضلات کمربند شانه                                                                         54

5- 3-3 استقامت عضلات شکم                                                                                   54

5- 3-4 انعطاف پذیری                                                                                              55

5- 4بحث و نتیجه گیری                                                                                             55

5- 5 پیشنهادات پژوهش                                                                                             56

5- 5-1 پیشنهادات برخاسته از پژوهش                                                                        56

5- 4-2 پیشنهادات برگرفته از پژوهش برای پژوهشهای آینده  56  پیوستها     57

منابع و ماخذها                                                                                                          64

                                                               »فهرست جداول«  عنوان

 

  35 جدول 4-1  مشخصات فردی آزمودنیها
  41 جدول 4-2  متغیر های تحقیق
  45 جدول 4-3 نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
  45 جدول 4-4 نتایج آزمون لوین
  46 جدول 4-5  خلاصه نتایج تحلیل واریانس آزمون540 متر
  47 جدول 4-6 آزمون تعقیبی توکی
  47 جدول 4-7 خلاصه نتایج تحلیل واریانس آزمون درازونشست
  48 جدول 4-8  خلاصه نتایج تحلیل واریانس آزمون بارفیکس اصلاح شده
  49 جدول 4-9  خلاصه نتایج تحلیل واریانس آزمون خم شدن نشسته
  50 جدول 4-10  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

»فهرست نمودارها« 

عنوان

 

  363738 نمودار 4- 1  میانگین سن آزمودنیها نمودار 4- 2  میانگین قد آزمودنیها نمودار 4- 3  میانگین وزن آزمودنیهانمودار 4- 4  میانگین درصد چربی آزمودنیها نمودار4-5  میانگین شاخص توده بدن آزمودنیها نمودار 4- 6  میانگین متغیر انعطاف پذیرینمودار 4- 7  میانگین متغیر استقامت عضلات کمربند شانه نمودار 4- 8  میانگین متغیر استقامت عضلات شکم نمودار4-9  میانگین متغیر استقامت قلبی تنفسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»فهرست پیوستها«

عنوان     صفحه  پیوست(1) فرم فراخوان             58

پیوست(2) فرم اطلاعات فردی و پزشکی    59

پیوست(3) فرم رضایت نامه         61

پیوست(4) نکات ضروری جهت رعایت آزمودنیها  62

پیوست(5) فرم گزارش آزمون ورزشی    63

 

فصل اول 

 

معرفی پژوهش

 

11 مقدمه 

 

 

پیشرفت چشمگیر اجراهای ورزشی در دهه های اخیر و پیشرفت رکورد ها در فعالیتهای ورزشی، استفاده از یافته های علمی در برنامه های تمرین ورزشکاران،از جمله تغذیه را نشان می دهد.  یکی ازمهمترین جنبه های تغذیه ای در ارتباط با ورزشکاران، که از اولین مسابقات یونان باستان به آن توجه شده است،نیاز فزاینده به انرژی است.ورزشکاران درگیردر فعالیتهای بدنی درمقایسه با افرادکم تحرک یا غیر فعال،به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند.فعالیت بدنی ازطریق تمرین یا مسابقه هزینه انرژی روزانه را از 500تا بیش از 1000کیلو کالری در ساعت بسته به آمادگی جسمانی،مدت،نوع و شدت ورزش،افزایش می دهد.به همین دلیل ورزشکاران برای تأمین انرژی لازم،باید از طریق افزایش مصرف مواد غذایی بر اساس سطح هزینه انرژی روزانه،نسبت به انرژی مصرفی خودسازگاری پیدا کنند.افزایش مصرف مواد غذایی باید از نظردرشت مغذیها[1] (کربوهیدرات،چربی وپروتیین) و ریز مغذیها[2] (ویتامینها،مواد معدنی و عناصر کمیاب)از سطح متعادلی برخوردار باشد.با این حال این کار همیشه ساده نیست.ویژگی تعداد زیادی از رویدادهای ورزشی شدت بسیار بالای آنها می باشد،در نتیجه هزینه انرژی در طول یک دوره کوتاه ممکن است بی نهایت بالا باشد.در چنین شرایطی،ورزشکاران تمایل زیادی به خوردن غذاهای بین وعده ای دارند که غالبا از وعده های غذایی کوچک وسرشار از انرژی تشکیل شده اند. اما، از نظر پروتئین و ریز مغذیها دارای سطح پایینی می باشند. بنابراین، در بیشتر موارد رژیم غذایی نا متعادل می شود که در این مواقع مواد غذایی و نوشیدنیهایی که به آسانی قابل هضم اند و به سرعت جذب می شوند شاید بتوانند این مشکل را حل کنند[2،1].هنگام فعالیتهای ورزشی،بدن از ذخایر انرژی خود (چربی ذخیره شده در بافت چربی[3] وکربوهیدرات ذخیره شده به شکل گلیکوژن[4] در کبد و عضله)نیز استفاده می کند.علاوه براین،به دلیل استرسهای متابولیکی و مکانیکی مقادیر اندکی پروتئین(در کبد،مسیرهای روده ای-معده ای و عضله)تجزیه خواهد شد؛که این گونه از دست رفتن مواد از بدن باید از طریق جایگزین کردن مواد مغذی لازم جبران شوند.هم زمان گرما تولید خواهد شد که به میزان زیادی از طریق ترشح و تبخیر عرق دفع خواهد شد.در نتیجه،مایعات و الکترولیتها از دست خواهند رفت.پس بنابر این، نیاز به مواد غذایی و مایعات باید بر اساس سطح فعالیت بدنی و فعالیت ورزشی  تأمین شوند[3].یک برنامۀ غذایی خوب طراحی شده که نیازهای مصرفی انرژی را تأمین نماید و زمان مصرف مواد مغذی را با برنامه های تمرینی ورزشکار منطبق سازد، می تواند بطور مؤثری بهبودی در عملکرد ورزشکار ایجاد نماید. تحقیقات به وضوح نشان داده ورزشکارانی که در برنامه غذایی خود کالری کافی مصرف نمی نمایند و الگوی صحیحی از مصرف درشت مغذی ها را ندارند ، ممکن است بدنشان در زمان لازم، همسازی و هماهنگی کافی را با تمرینات بدنی، در مقایسه با ورزشکارانی که رژیم مناسب و صحیحی در طول تمرین داشته اند، از خود نشان ندهد و در این رابطه عدم همسازی و سازگاری بدن با تمرینات مشهود است . بعلاوه یک رژیم نا مناسب منجر به از دست رفتن حجم ماهیچه گشته و بدن را مستعد ابتلا به بیماریهای گوناگون می سازد. اولین ترکیبات بهینه سازنده تمرینات ورزشی و عملکرد یک ورزشکار  با ابزار تغذیه، ایجاد اطمینان از تأمین انرژی و کالری کافی برای متعادل نمودن نیازهای بدن اوست[37].شاید بعضی چنین پندارند که چون تغذیه مناسب برای تمرینهای  ورزشی را می توان به آسانی از طریق رعایت رژیم غذایی کاملاً متعادل بدست آورد، در مطالعه عملکردهای ورزشی، تغذیه مناسب چندان اهمیتی ندارد. با این حال، این موضوع مورد تأکید است که وقتی مطالعه تمرینهای ورزشی از بعد ظرفیتهای انرژی، مورد توجه قرار می گیرد، باید از منابع انرژی و نقش مواد غذایی در مراحل آزاد سازی انرژی آگاه بود.با این دیدگاه، برای کارشناس علوم ورزشی این امکان وجود دارد که اهمیت تغذیه مناسب را درک نماید و اعتبار ادعاهای مربوط به مکملهای غذایی و اصلاحات تغذیه ای ویژه، برای کمک به عملکردهای جسمانی را به شکل نقادانه ای ارزیابی کند[27].

12 بیان مسأله 

در دنیای امروز مسأله تغذیه1 ورابطه آن با سلامتی و بهداشت بدن اهمیتی اساسی یافته است،زیرا پایه واساس یک زندگی موفق وسرشار از تلاش و سازندگی را تشکیل می دهد .از سوی دیگر ورزش زمانی می تواند تاثیری مطلوب ،و کاربردی بهینه در بدن انسان داشته باشد که فرد دارای تغذیه و رژیم غذایی نسبتا کاملی باشد .امروزه مسأله رژیم غذایی واثر آن در تقویت و تندرستی ورزشکاران از مسائل اساسی تربیت بدنی می باشد.با آنکه دراین زمینه  تحقیقات زیادی صورت گرفته،با این وجود نکات مبهم دررابطه تغذیه و ورزش کم نیستند واین امر لزوم تحقیقات بیشتری را ایجاب می کند.حال در چنین زمینه هایی وقتی از کلمه ورزشکار استفاده می کنیم،به یقین تمام گروههای سنی واقشار جامعه را که به نحوی ورزش می کنند، چه حرفه ای،چه آماتور یا تفریحی را شامل می شود[4].


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی تأثیر زمان مصرف شیر بر برخی قابلیتهاي جسمانی پسران 13 تا 15 سال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید