انتخاب صفحه

چکیده تحقیق: 

هدف کلی ازطراحـی واجـرای ایـن تحقیـق، بررسـی تـأثیر جوتوانـا سـازی بـرادراک توانمنـدی از دیدگاه مدیران مدارس شهرزاهدان وارائه راهبردهایی برای بهبودآن بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیـه مدیران مدارس شهرزاهدان بوده اندکه درسـه دوره تحصـیلی ابتـدایی ، راهنمـایی و متوسـطه ازاول مهرمـاه 1387لغایت مهرماه1388مشغول بکاربوده اند. نمونه 322 نفرمدیر مدرسه بـوده اندکـه بصـورت سرشـماری داده ها و اطلا عات آماری ازآن ها جمع آوری شده است. ابزارتحقیق دوپرسشـنامه ی محقـق سـاخته جـو توانا سازی و پرسشنامه ی ادراک توانمندی بوده است که براساس نمونه هایی که درتحقیقات قبلی توسـط سـایر محققـان مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه شـده اسـت، بـه وسـیله محقـق بازسـازی شـده ،و پـس ازتعیـین روا یی[1]وپایایی[2]آن ها، بکارگرفته شـده اسـت . سـپس داده هـا و اطلاعـات از جامعـه آمـاری گـردآوری و جداول مقایسـه ای  میـانگی ن و انحـراف معیـار نمـرات ادراک توانمنـدی مـدیران  مشـخص و نمودارهـای مربوط نیزترسیم شده  است. آنگاه بااستفاده ازنرم افزار spss وبهره گیری از آزمون تحلیل  واریانس چنـد متغیره، تأثیر هریک از مؤلفه های سیزده گانه جو توانا سازی  بـر متغیـر ادراک ابعـاد چهارگانـه توانمنـد ی  بررسی و نتیجه گیری بعمل آمده است . یافته های تحقیق حاکی از این  است که:

مؤلفه های جو توانا سازی یعنی روحیه بالا ، فـراهم نمـودن اطلاعـات ، پـاداش ، دسترسـی بـه منـابع  و ارزیابی عملکرد (در سـطح معنـی داری 05/.) بـر ادراک ابعـاد چهارگانـه ی توانمنـدی تـأثیر معنـی  داری نداشته نداشته است(05/.p>).

مؤلفه هـای روشـنی هـدف هـا، حمایـت کـردن، برانگیختگـی هیجـانی، تفـویض اختیـار، مشـارکت، کـارتیمی، محـیط سـالم، و اسـتقلال جـو توانـا سـازی (درسـطح معنـی داری 05/.) بـر بعـد اعتمـاد تـأثیرمعنی داری داشته اند (05/.p<).

مؤلفه ی تفویض اختیار جـو توانـا سـازی درسـطح معنـی داری (05/.) بـر بعـد معنـی دار بـودن تـأثیر     معنی داری داشته است(05/.p<).

مؤلفـه ی اسـتقلال جـو توانـا سـازی( درسـطح معنـی داری 05/.) بربعـد شایسـتگی تـأثیر معنـی داری داشته است(05/.p<).

کلید واژه های تحقیق 

جو توانا سازی
ادراک توانمندی
جو سازمانی
توانا سازی

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                               صفحه   ف

صل اول: کلیات تحقیق                                                                                                          1

مقدمه                                                                                                                                            2

بیان مسأله                                                                                                                                       3

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                6

اهداف تحقیق                                                                                                                               8

قلمرو تحقیق                                                                                                                                  9

سؤالات تحقیق                                                                                                                               9

تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیر ها                                                                                                11

تعریف نظری                                                                                                                       11

تعریف عملیاتی                                                                                                                            12

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع تحقیق                                                                     13

مقدمه                                                                                                                                          14

بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق                                                                                      22

بررسی تحقیق های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق                                                                    28

الف): درخارج کشور                                                                                                                   28

ب) : در داخل کشور                                                                                                                    32

چارچوب نظری تحقیق                                                                                                                39

مدل تحلیلی تحقیق                                                                                                                       43

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                                       44

مقدمه                                                                                                                                          45

روش و طرح تحقیق                                                                                                                    45

فرآیند تحقیق                                                                                                                              45

جامعه آماری                                                                                                                               46

نمونه ،  روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                                                        47

ابزار گرد آوری داده ها                                                                                                                47

تعیین روایی و یایایی ابزار جمع آوری داده ها (اطلا عات)                                                            49

گرد آوری داده ها (اطلاعات)                                                                                                    50

روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)                                                                                       50

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها( یافته های تحقیق)                                            51

مقدمه                                                                                                                                        52

تجزیه و تحلیل توصیفی                                                                                                             52

تجزیه و تحلیل استنباطی                                                                                                             67

استخراج نتایج                                                                                                                            105

فصل پنجم :  بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                 109

مقدمه                                                                                                                                  110

بحث وبررسی و نتیجه گیری                                                                                               110

بحث و بررسی سوالات تحقیق                                                                             110

نتیجه گیری                                                                                                                             120

محدویت ها ی تحقیق                                                                                                             120

پیشنهادهای برگرفته از تحقیق برای تحقیقات بعدی                                                                   121

ارائه راهبرد هایی برای بهبود کارآیی ، اثر بخشی و بهره وری                                                    121

پیوست ها                                                                                                                            123

منابع و مآخذ                                                                                                                        129

الف): منابع فارسی                                                                                                                130

ب): منابع خارجی                                                                                                                 132

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                                                                  

شماره 2-1: تفاوت های توانا سازی از دو دید گاه انگیزشی و فوق انگیزشی                            24

جدول شماره 3-1 :  آمار و اطلا عات مدیرا ن مدارس شهر زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت

جنسیت ،دوره تحصیلی ، مدرک تحصیلی                                                                                        47

جدول شماره 4-1  : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک محل خدمت                                           52

جدول شماره 4-2  : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک جنیست                                                  53

جدول شماره 4-3  :  مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک دوره تحصیلی                                        54

جدول شماره 4-4  : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک مدرک تحصیلی                                     54

جدول شماره 4-5  :  مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک تجربه مدیریت                                       55

جدول شماره 4-6  :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت                                                                                               57

جدول شماره 4-7  : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک                                                                                                                            59

جدول شماره 4-8  :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک دوره تحصیلی                                                                                                      61

جدول شماره 4-9  : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک مدرک تحصیلی                                                                                                  63

جدول شماره 4-10: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک تجربه مدیریت                                                                                                     65

جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبدای ویلکز در مورد تأثیر متغیر

مستقل (روشنی هدف ها) بر ترکیب خطی متغیرهای  وابسته ( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی)

جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه ی

روشنی هدف ها) برمتغیر وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-13 : نتایج آزمون (f) در مورد تأثیرمتغیر مستقل (مؤلفه روشنی هدف ها )  برادراک

ابعاد چهارگانه ی توانمندی مدیران یعنی بعد مؤثر بودن

جدول شماره 4-14 :  نتایج (f) در مورد تأثیر متغیر مستقل (مؤلفه  مستقل روشنی هدف ها)  برمتغیر

وابسته ( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران)  یعنی بعد اعتماد                                                     70                                                             

شماره 4-15 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبدای ویلکزدر موردتأثیرمتغیرمستقل

(مؤلفه ی روحیه بالا) برترکیب خطی متغیر وابسته( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران

جدول شماره 4-16 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل(مؤلفه ی روحیه

بالا) برمتغیر وابسته (ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران )

جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبدای ویلکز در مورد تأثیرمتغیرمستقل حمایت کردن  بر ترکیب خطی  متغیر مستقل ( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران)                     73

جدول شماره 4-18 :نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه ی

حمایت) کردن بر متغیر وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-19 : نتایج آزمون (f ) در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه حمایت کردن)  برمتغیر وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)یعنی  بعد مؤثر بود                                                            74

جدول شماره 4-20 :نتایج آزمون  (f ) در مورد تأثیر متغیر مستقل  (مؤلفه حمایت کردن )  برمتغیر

وابسته ( ادراک توانمندی مدیران) یعنی بعد اعتم

جدول شماره 4-21 :نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبدای ویلکز در مورد تأثیر متغیر مستقل

(برانگیختگی هیجانی) بر ترکیب خطی متغیر های وابسته ( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-22 : نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل( مؤلفه

برانگیختگی هیجانی) برمتغیر مستقل ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-23 : نتایج آزمون ( f)  چند متغیر در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه برانگیختگی

هیجانی) بر متغیر وابسته (ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران)  یعنی  بعد معنی دار بودن

جدول شماره 4-24  : نتایج آزمون  ( f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه برانگیختگی هیجانی)  برمتغیر

وابسته ( ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر زاهدان ) یعنی بعد اعتماد

جدول شماره 4-25 :  نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره لامبدای ویلکز در مورد تأثیر متغیر مستقل

(فراهم نمودن اطلا عات)   بر ترکیب خطی  متغیرهای مستقل ( ادراک ابعاد چهارگانه ی توانمندی

مدیران)                                                                                                                                           79

جدول شماره 4-26 : نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه ی فراهم نمودن اطلاعات ) برمتغیر وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مد                                     80                

شماره 4-27 :نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبدای ویلکز در مـورد تـأثیر متغیـر مستقل (دسترسی به منابع) بر ترکیب خطی بین  متغیر هـا ی وابسـته ( ادراک ابعـاد چهارگانـه ی توانمنـدی مدیران )                    81

جدول شماره 4-28 : نتایج اجرای آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تـأثیر متغیـر مسـتقل (مؤلفـه دسترسی به منابع) برمتغیرهای وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران )                                81

جدول شماره 4-29 : نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چنـد متغیـره لامبـدای ویلکزدرموردتـأثیر متغیـر مستقل (تفویض اختیار) بر ترکیـب خطـی بـین متغیـر هـ ای وابسـته ( ادراک ابعـاد چهارگانـه ی  توانمنـدی مدیران)                        82

جدول شماره 4-30 : نتایج اجرای آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره درمورد تأثیر متغیر مستقل(مؤلفـه ی تفویض اختیار)  برمتغیرهای  وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)                                  83

جدول شماره 4-31 :نتایج اجرای آزمون (f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه تفویض اختیـار ) بـر متغیـر وابسته (ادراک ابعاد چهارگانه  توانمندی مدیران) یعنی  بعد معنی داربودن                                          84

جدول شماره 4-32 :  نتـایج  اجـرای آزمـون  (f ) در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل ( مؤلفـه تفـویض اختیـار ) برمتغیر وابسته  ( ادراک توانمندی مدیران)  یعنی بعد اعتماد                                                               84

جدول شماره4-33 : نتایج اجرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـد ای ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر

مســتقل (نظــام پــاداش دهــی ) برترکیــب خطــی متغیــر هــای وابســته ( ادراک ابعــاد چهارگانــه ی توانمندی مدیران)                                    85

جـدول شـماره 4-34 : نتـایج اجـرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل

  • ( مؤلفه ی نظام پاداش دهی) بر متغیرهای وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)جدول شماره 4-35 : نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبدای ویلکز در مورد تـأثیر متغیـر

مســـتقل(مشـــارکت) برترکیـــب خطـــی بـــین متغیـــر هـــای وابســـته (ادراک ابعـــاد چهارگانـــه ی

  • توانمندی مدیران)جـدول شـماره 4-36 :نتـایج اجـرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل

( مؤلفـــــــه ی مشـــــــارکت )  برمتغیرهـــــــای وابســـــــته ( ادراک ابعـــــــاد چهـــــــار گانـــــــه                                  توانمندی مدیران)                    87

جدول شماره 4-37 : نتایج اجرای آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مستقل(مؤلفه مشارکت) برمتغیـر وابسـته

( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران) یعنی  بعد معنی داربودن                                                    89

شماره 4-38 : نتایج اجرای آزمون (f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفـه مشـارکت )  برمتغیرهـای  وابسته( ادراک ابعاد چهار گانه  توانمندی مدیران) یعنی بعد اعتماد                                                    89

جدول شماره 4-39 : نتایج اجـرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـدمتغیره لامبـدای ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر مستقل (مؤلفه ی کارتیمی ) برترکیـب خطـی بـین متغیـر هـای وابسـته ( ادراک ابعـاد چهارگانـه توانمنـدی مدیران)                                                                                                                                           90

جدول شماره 4-40 : نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه کارتیمی) برمتغیرهای وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران )                                           91  چ

جدول شماره 4-41 :  نتایج اجرای آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مسـتقل (مؤلفـه   ی کـارتیمی )  برمتغیـر

وابسته (  ادراک ابعاد چهار گانه  توانمندی مدیران)  یعنی  بعد شایستگی                                   92

جدول شماره 4-42 :  نتایج اجرای آزمـون (f) در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ی کـارتیمی )  برمتغیـر وابسته( ادراک ابعاد چهارگانه  توانمندی مدیران) یعنی بعدمؤثر بودن                                                 92

جدول شماره 4-43 :  نتایج اجرای آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ی کـارتیمی )  برمتغیـر

وابسته( ادراک ابعاد چهارگانه  توانمندی مدیران) یعنی  معنی دار بودن                                     92

جدول شماره 4-44 :نتایج اجرای آزمون  (f)  در مـورد تـأثیر متغیرمسـتقل ( مؤلفـه ی کـارتیمی )  برمتغیـر وابسته (ادراک ابعاد چهار گانه ی  توانمندی مدیران) یعنی بعد  اعتماد                                                93

جدول شماره 4-45 :نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبدای ویلکـز در مـورد تـأثیر متغیـر مستقل( مؤلفه ی محیط سالم) برترکیب خطی بین متغیـر هـای وابسـته ( ادراک ابعـاد چهارگانـه توانمنـدی

مدیران)

جـدول شـماره 4-46 : نتـایج اجـرای آزمـون  تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل

(مولفه ی محیط سالم) برمتغیرهای وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-47 : نتایج اجرای آزمون (f) در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه ی محـیط سـالم )  برمتغیـر وابسته (ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر زاهدان) یعنی  بعد معنی داربودن                                  96

جدول شماره 4-48 : نتایج اجرای آزمون (f ) در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه محـیط سـالم )  برمتغیـر وابسته ( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران) یعنی بعد اعتماد                                                      96

جدول شماره 4-49 : نتایج اجرای آزمون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـدای ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر مستقل (ارزیابی عملکـرد )  بـر ترکیـب خطـی بـین متغیرهـای وابسـته ( ادراک ابعـاد چهارگانـه توانمنـدی مدیران )                                                                                                                                          97                                                                       

جـدول شـماره 4-50 : نتـایج اجـرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل

(مؤلفه ی ارزیابی عملکرد)  برمتغیرهای وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران )                 98

جـدول شـماره 4-51 : نتـایج اجـرای آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـدای ویلکـز در مـورد تأثیرمتغیرمستقل ( مؤلفه ی استقلال ) بـر ترکیـب خطـی بـین  متغیـر هـای وابسـته (ادراک ابعـاد چهارگانـه توانمندی مدیران                                                                                                                              99

جدول شماره 4-52 :نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه

استقلال)بر متغیرهای وابسته (ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران)

جدول شماره 4-53 : نتایج اجرای آزمـون (f)  در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ی اسـتقلال ) برمتغیـر

وابسته ( ادراک ابعاد چهار گانه توانمندی مدیران ) یعنی  بعد معنی داربودن

جدول شماره 4-54 :نتایج اجرای آزمون (f)  در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه استقلال ) برمتغیـر وابسـته ( ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر زاهدان) یعنی بعد مؤثر بودن                                                  102

جدول شماره 4-55 : نتایج اجرای آزمـون (f)  در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ی اسـتقلال ) برمتغیـر

وابسته( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی مدیران)  یعنی بعد معنی دار بودن

جدول شماره 4-56 : نتایج اجرای آزمـون (f)  در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل (مؤلفـه ی اسـتقلال ) برمتغیـر

( ادراک ابعاد چهارگانه توانمندی ) یعنی بعد اعتماد                                                                        102

نمودارها

                                                                                                                                      نمودار

شماره 4-1 : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک محل خدمت                                        53

نمودارشماره 4-2 : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک جنسیت                                               53

نمودارشماره 4-3 :   مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیک دوره تحصیلی                               54

نمودارشماره 4-4 : مقایسه جامعه آماری تحقیق به تفکیکمدرک تحصیلی                                55

نمودارشماره 4-5 : مقایسه ی جامعه آماری تحقیق به تفکیک تجربه                                             56

نمودارشماره4-6 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت                                                                                             58

نمودارشـماره 4-7 : مقایسـه میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات ادراک توانمنـدی مـدیران بـه تفکیـک

جنسیت                                                                                                                                           60

نمودارشماره 4-8 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک دوره تحصیلی                                                                                         62

نمودارشماره 4-9  :   مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک مدرک تحصیلی                                                                                                  64

نمودارشماره4-10 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراک توانمندی مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک تجربه                                                                                                                 66

شکل ها

عنوا ن                                                                                                                                        

شکل 2-1 :  مدل تحلیلی تحقیق                                                                                    43

فصل اول: کلیات تحقیق

  • – مقدمه

توانا سازی کارکنان[3] روش وتکنیک جدیدی است که برای افزایش بهـر ه وری ،از طریـق بـالابردن تعهـدکارکنان نسـبت بـه سـازمان وبـالعکس، مورداسـتفاده مـدیران قرارگرفتـه اسـت. ایـن شـیوه ،روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت وآزادی عمل کارکنان ، توازن برقرارمـی کنـد .تواناسـازی [4] یک مفهوم چند سطحی[5] است که ازیـک طـرف بـا  اعتمـاد سـازمان و مـدیریت بـرای واگـذاری امـور بـه کارکنان[6] و زیر دستان[7] مرتبط است و از سوی دیگر با فرد وانگیزش درونی او بـرای پـذیرش  مسـؤ لیت هـا همراه می باشد. سطح اول را جو توانا سـازی [8] و سـطح دوم را ادراک توانمنـدی [9]  نـ ام گـذاری  کـرده  ا نـد  (باقرزاده، 1384). چنانچه این رابطه دو سویه بین کارکنان و سازمان برقرار گردد، به طـوری کـه کارکنـان  و زیر دستان بـه ایـن بـاور رسـیده باشـن دکه سـازمان و مـدیریت بـه آن هـا اعتمـاد دار د و بـا آنـان صـادقانه ومنصفانه برخورد می کند منافع سازمانی و فردی متعددی از قبیل : خلاقیت ، انعطاف پذیری ، حل مسـأ له، عملکرد شغلی با کیفیت بالا ، رضایت شغلی ، سلامت و بهداشت روانی را در بر خواهد داشت . عـلاوه بـر این، افراد توانمند، خود کنترل و خـود تنظیم کننـده هسـتند .آن هـا بـه آسـانی قبـول مسـئولیت مـی کننـد و دیدگاه مثبتی در باره خود، دیگران و محیط دارند.  به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساسـاً دیگـران را به عنوان همکار و شریک می بینند نـه رقیـب و هنگـامی کـه مشـکل یـا تضـادی در موقعیـت شـغلی  اتفـاق      می افتد، به جای بی تفاوت بودن یا نق زدن و مشکل را به گردن دیگـران انـداختن  در جسـتجوی راه حـل برای آن هستند.آن هـا انتقـاد پذیرنـ د و دایمـاً در حـال یـادگیری هسـتند (عبـدا للهی و نـوه ابـراهیم  ،1385). بررسی سیر تحول توانا سازی نشـان مـی دهد کـه ایـن مفهـوم از اواخـر دهـه 1980 و اوایـل دهـه 1990 در ادبیات مدیریت و روان شناسی سازمانی ، وارد شده است وتوجـه بسـیاری از دا نشـگاهیان و پژوهشـگران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب کـرد ه اسـت  (دیویـد ا ی. وتـن و کـیم اس .کمـرو ن[10]، 1383). از زمان ورود این مفهوم  به ادبیات مدیریت تحقیقات و پژوهش هـای زیـادی پیرامـون موضـوع توانـا سـازی کارکنــان انجــام شــده اســت. امــادر ســازمان هــای آموزشــی علــی الخصــوص درزمینــه ی مــدیریت آموزشی(مدیران مدارس) به آن پرداخته نشده است. به همین دلیل محقق در ایـن پـژوهش قصـد داشـته تـا عوامل ومتغیرهایی راکه پژوهشگران درارتباط با توانا سازی کارکنان در سازمان های دیگـر  مـورد تحقیـق وپژوهش قرارداده اند از دیدگاه مدیران مدارس به عنوان کارکنان زیـر دسـ ت[11] نـه مـدیران مـافوق [12] مـورد  بررسی وپژوهش قرار داده، چشم انداز روشنی را به سوی آینده  مدیریت سازمان های آموزشـی (مـدیریت مدرسه)  بگشاید،که این امر فواید زیـادی بـرای کشـور و بـویژه مـدارس اسـتان در بـر خواهـد  داشـت ،که حرکت بسوی تمرکز زدایی[13] و اجرای سیاست مدرسه محوری که با توانا سازی ارتبـاط تنگـاتنگی دار ن ـد، از آن جمله خواهد بود.   

  • – بیان مسأله 

“در دنیــای پیچیــده و پــر از تغییــر و تحــول  امروزســازمان  هــم از درون و بــرون مــورد هجــوم قــرار                  می گیرد. از نظر برونی رقابت شدید، در سطح جهانی تغییرات سریع باور نکردنی، تقاضاهای جدیـد بـرای کیفیت خدمات و محدویت منابع، پاسخگویی سریعی را از سازمان ها مـی طلبـد “(اسـکات / جافـه [14] ،1383 ص19).

در چنین حالتی” انسان ها می خواهند تفاوت به وجود آورند و سـازمان سـخت نیازمنـد آن اسـت کـه تفاوت به وجود آید. اما یأس و ناامیدی مستولی مـی شـود، زیـرا مـدیران ، کارکنـان و سـازمان نمـی داننـد چگونه از مزایای خلاقیت و نوآوری انسان هایی کـه در اختیارشـان هسـتند ، اسـتفاده کننـد ” (همـان منبـع ، ص19). مسـائل و مشـکلات فـوق باعـث شـده اسـت کـه محققـان  بیکـار ننشـینند و دسـت بکـار شـوند و            راه حل های جدیدی را برای رفع مشکلات جستجو کنند. یکی از این راه حـل هـا توانـا سـازی کارکنـان [15] است. “توانا سازی[16]به طور کلی به رویکردی اشاره مـی کنـد کـه در آن هیـأ ت حاکمـ ه، مقامـات عـالی یـا رؤسا به جهت رشد و بلوغ فردی و اجتماعی زیردستان و فشارهای آنان، به ناچار مقـدار متنـابهی از قـدرت و اختیار خود را به آن ها واگذار می کنند” (باقرزاده،1384). وتوانا سازی کا رکنـان  نیـز  عبـارت اسـت از :

“فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان از طریق توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر صـلاحیت افـر اد و تیم ها بر روی حوزه ها و وظایف است که در عملکرد آنهـا و عملکـرد سـازمان اثـر مـی گـذ ارد”( دنـیس  کینلا  [17] ،1383،ص74). “جنبش توانا سازی سال ها پیش تر از آنکه در ادبیـات مـدیریت مطـرح شـود،  در حوزه هایی نظیر الهیات، روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی وسیاست به کار رفته است. ظهور این جنـبش در مدیریت کمی دیرتر و به اوایل دهـه 1980 برمـی گـردد . هرچنـد بسـیاری معتقدنـد کـه  روی آوری بـه   توانا سازی نتیجه جنبش های دموکراسی خواهی سازمانی زیر دستان است.  اما به نظـ ر مـی رسـد توجـه بـه


مقطع : کارشناسی ارشد

بررسی دانلود بخشی از پایان نامه تأثیر جو تواناسازی بر ادراک توانمندی از دیدگاه مدیران ارائه ی راهبرد هایی براي بهبود آن(نمونه موردی مدیران مدراس)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید