چکیده تحقیق: 

هدف کلی ازطراحـی واجـراي ایـن تحقیـق، بررسـی تـأثیر جوتوانـا سـازي بـرادراك توانمنـدي از دیدگاه مدیران مدارس شهرزاهدان وارائه راهبردهایی براي بهبودآن بوده است. جامعه آماري تحقیق کلیـه مدیران مدارس شهرزاهدان بوده اندکه درسـه دوره تحصـیلی ابتـدایی ، راهنمـایی و متوسـطه ازاول مهرمـاه 1387لغایت مهرماه1388مشغول بکاربوده اند. نمونه 322 نفرمدیر مدرسه بـوده اندکـه بصـورت سرشـماري داده ها و اطلا عات آماري ازآن ها جمع آوري شده است. ابزارتحقیق دوپرسشـنامه ي محقـق سـاخته جـو توانا سازي و پرسشنامه ي ادراك توانمندي بوده است که براساس نمونه هایی که درتحقیقات قبلی توسـط سـایر محققـان مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه شـده اسـت، بـه وسـیله محقـق بازسـازي شـده ،و پـس ازتعیـین روا یی[1]وپایایی[2]آن ها، بکارگرفته شـده اسـت . سـپس داده هـا و اطلاعـات از جامعـه آمـاري گـردآوري و جداول مقایسـه اي  میـانگی ن و انحـراف معیـار نمـرات ادراك توانمنـدي مـدیران  مشـخص و نمودارهـاي مربوط نیزترسیم شده  است. آنگاه بااستفاده ازنرم افزار spss وبهره گیري از آزمون تحلیل  واریانس چنـد متغیره، تأثیر هریک از مؤلفه هاي سیزده گانه جو توانا سازي  بـر متغیـر ادراك ابعـاد چهارگانـه توانمنـد ي  بررسی و نتیجه گیري بعمل آمده است . یافته هاي تحقیق حاکی از این  است که:

مؤلفه هاي جو توانا سازي یعنی روحیه بالا ، فـراهم نمـودن اطلاعـات ، پـاداش ، دسترسـی بـه منـابع  و ارزیابی عملکرد (در سـطح معنـی داري 05/.) بـر ادراك ابعـاد چهارگانـه ي توانمنـدي تـأثیر معنـی  داري نداشته نداشته است(05/.p>).

مؤلفه هـاي روشـنی هـدف هـا، حمایـت کـردن، برانگیختگـی هیجـانی، تفـویض اختیـار، مشـارکت، کـارتیمی، محـیط سـالم، و اسـتقلال جـو توانـا سـازي (درسـطح معنـی داري 05/.) بـر بعـد اعتمـاد تـأثیرمعنی داري داشته اند (05/.p<).

مؤلفه ي تفویض اختیار جـو توانـا سـازي درسـطح معنـی داري (05/.) بـر بعـد معنـی دار بـودن تـأثیر     معنی داري داشته است(05/.p<).

مؤلفـه ي اسـتقلال جـو توانـا سـازي( درسـطح معنـی داري 05/.) بربعـد شایسـتگی تـأثیر معنـی داري داشته است(05/.p<).

کلید واژه هاي تحقیق 

جو توانا سازي
ادراك توانمندي
جو سازمانی
توانا سازي

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                               صفحه   ف

صل اول: کلیات تحقیق                                                                                                          1

مقدمه                                                                                                                                            2

بیان مسأله                                                                                                                                       3

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                6

اهداف تحقیق                                                                                                                               8

قلمرو تحقیق                                                                                                                                  9

سؤالات تحقیق                                                                                                                               9

تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیر ها                                                                                                11

تعریف نظري                                                                                                                       11

تعریف عملیاتی                                                                                                                            12

فصل دوم : مروري بر ادبیات موضوع تحقیق                                                                     13

مقدمه                                                                                                                                          14

بررسی نظریه هاي پیرامون موضوع تحقیق                                                                                      22

بررسی تحقیق هاي انجام شده پیرامون موضوع تحقیق                                                                    28

الف): درخارج کشور                                                                                                                   28

ب) : در داخل کشور                                                                                                                    32

چارچوب نظري تحقیق                                                                                                                39

مدل تحلیلی تحقیق                                                                                                                       43

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                                       44

مقدمه                                                                                                                                          45

روش و طرح تحقیق                                                                                                                    45

فرآیند تحقیق                                                                                                                              45

جامعه آماري                                                                                                                               46

نمونه ،  روش نمونه گیري و حجم نمونه                                                                                        47

ابزار گرد آوري داده ها                                                                                                                47

تعیین روایی و یایایی ابزار جمع آوري داده ها (اطلا عات)                                                            49

گرد آوري داده ها (اطلاعات)                                                                                                    50

روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)                                                                                       50

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها( یافته هاي تحقیق)                                            51

مقدمه                                                                                                                                        52

تجزیه و تحلیل توصیفی                                                                                                             52

تجزیه و تحلیل استنباطی                                                                                                             67

استخراج نتایج                                                                                                                            105

فصل پنجم :  بحث ، نتیجه گیري و پیشنهادها                                                                 109

مقدمه                                                                                                                                  110

بحث وبررسی و نتیجه گیري                                                                                               110

بحث و بررسی سوالات تحقیق                                                                             110

نتیجه گیري                                                                                                                             120

محدویت ها ي تحقیق                                                                                                             120

پیشنهادهاي برگرفته از تحقیق براي تحقیقات بعدي                                                                   121

ارائه راهبرد هایی براي بهبود کارآیی ، اثر بخشی و بهره وري                                                    121

پیوست ها                                                                                                                            123

منابع و مآخذ                                                                                                                        129

الف): منابع فارسی                                                                                                                130

ب): منابع خارجی                                                                                                                 132

چکیده به زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                                                                  

شماره 2-1: تفاوت هاي توانا سازي از دو دید گاه انگیزشی و فوق انگیزشی                            24

جدول شماره 3-1 :  آمار و اطلا عات مدیرا ن مدارس شهر زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت

جنسیت ،دوره تحصیلی ، مدرك تحصیلی                                                                                        47

جدول شماره 4-1  : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک محل خدمت                                           52

جدول شماره 4-2  : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک جنیست                                                  53

جدول شماره 4-3  :  مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک دوره تحصیلی                                        54

جدول شماره 4-4  : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک مدرك تحصیلی                                     54

جدول شماره 4-5  :  مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک تجربه مدیریت                                       55

جدول شماره 4-6  :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت                                                                                               57

جدول شماره 4-7  : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک                                                                                                                            59

جدول شماره 4-8  :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک دوره تحصیلی                                                                                                      61

جدول شماره 4-9  : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک مدرك تحصیلی                                                                                                  63

جدول شماره 4-10: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک تجربه مدیریت                                                                                                     65

جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبداي ویلکز در مورد تأثیر متغیر

مستقل (روشنی هدف ها) بر ترکیب خطی متغیرهاي  وابسته ( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي)

جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه ي

روشنی هدف ها) برمتغیر وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-13 : نتایج آزمون (f) در مورد تأثیرمتغیر مستقل (مؤلفه روشنی هدف ها )  برادراك

ابعاد چهارگانه ي توانمندي مدیران یعنی بعد مؤثر بودن

جدول شماره 4-14 :  نتایج (f) در مورد تأثیر متغیر مستقل (مؤلفه  مستقل روشنی هدف ها)  برمتغیر

وابسته ( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران)  یعنی بعد اعتماد                                                     70                                                             

شماره 4-15 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبداي ویلکزدر موردتأثیرمتغیرمستقل

(مؤلفه ي روحیه بالا) برترکیب خطی متغیر وابسته( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران

جدول شماره 4-16 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل(مؤلفه ي روحیه

بالا) برمتغیر وابسته (ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران )

جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبداي ویلکز در مورد تأثیرمتغیرمستقل حمایت کردن  بر ترکیب خطی  متغیر مستقل ( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران)                     73

جدول شماره 4-18 :نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه ي

حمایت) کردن بر متغیر وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-19 : نتایج آزمون (f ) در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه حمایت کردن)  برمتغیر وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)یعنی  بعد مؤثر بود                                                            74

جدول شماره 4-20 :نتایج آزمون  (f ) در مورد تأثیر متغیر مستقل  (مؤلفه حمایت کردن )  برمتغیر

وابسته ( ادراك توانمندي مدیران) یعنی بعد اعتم

جدول شماره 4-21 :نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبداي ویلکز در مورد تأثیر متغیر مستقل

(برانگیختگی هیجانی) بر ترکیب خطی متغیر هاي وابسته ( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-22 : نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل( مؤلفه

برانگیختگی هیجانی) برمتغیر مستقل ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-23 : نتایج آزمون ( f)  چند متغیر در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه برانگیختگی

هیجانی) بر متغیر وابسته (ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران)  یعنی  بعد معنی دار بودن

جدول شماره 4-24  : نتایج آزمون  ( f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه برانگیختگی هیجانی)  برمتغیر

وابسته ( ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر زاهدان ) یعنی بعد اعتماد

جدول شماره 4-25 :  نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره لامبداي ویلکز در مورد تأثیر متغیر مستقل

(فراهم نمودن اطلا عات)   بر ترکیب خطی  متغیرهاي مستقل ( ادراك ابعاد چهارگانه ي توانمندي

مدیران)                                                                                                                                           79

جدول شماره 4-26 : نتایج آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه ي فراهم نمودن اطلاعات ) برمتغیر وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مد                                     80                

شماره 4-27 :نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبداي ویلکز در مـورد تـأثیر متغیـر مستقل (دسترسی به منابع) بر ترکیب خطی بین  متغیر هـا ي وابسـته ( ادراك ابعـاد چهارگانـه ي توانمنـدي مدیران )                    81

جدول شماره 4-28 : نتایج اجراي آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تـأثیر متغیـر مسـتقل (مؤلفـه دسترسی به منابع) برمتغیرهاي وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران )                                81

جدول شماره 4-29 : نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چنـد متغیـره لامبـداي ویلکزدرموردتـأثیر متغیـر مستقل (تفویض اختیار) بر ترکیـب خطـی بـین متغیـر هـ اي وابسـته ( ادراك ابعـاد چهارگانـه ي  توانمنـدي مدیران)                        82

جدول شماره 4-30 : نتایج اجراي آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره درمورد تأثیر متغیر مستقل(مؤلفـه ي تفویض اختیار)  برمتغیرهاي  وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)                                  83

جدول شماره 4-31 :نتایج اجراي آزمون (f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفه تفویض اختیـار ) بـر متغیـر وابسته (ادراك ابعاد چهارگانه  توانمندي مدیران) یعنی  بعد معنی داربودن                                          84

جدول شماره 4-32 :  نتـایج  اجـراي آزمـون  (f ) در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل ( مؤلفـه تفـویض اختیـار ) برمتغیر وابسته  ( ادراك توانمندي مدیران)  یعنی بعد اعتماد                                                               84

جدول شماره4-33 : نتایج اجراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـد اي ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر

مســتقل (نظــام پــاداش دهــی ) برترکیــب خطــی متغیــر هــاي وابســته ( ادراك ابعــاد چهارگانــه ي توانمندي مدیران)                                    85

جـدول شـماره 4-34 : نتـایج اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل

  • ( مؤلفه ي نظام پاداش دهی) بر متغیرهاي وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)جدول شماره 4-35 : نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  لامبداي ویلکز در مورد تـأثیر متغیـر

مســـتقل(مشـــارکت) برترکیـــب خطـــی بـــین متغیـــر هـــاي وابســـته (ادراك ابعـــاد چهارگانـــه ي

  • توانمندي مدیران)جـدول شـماره 4-36 :نتـایج اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل

( مؤلفـــــــه ي مشـــــــارکت )  برمتغیرهـــــــاي وابســـــــته ( ادراك ابعـــــــاد چهـــــــار گانـــــــه                                  توانمندي مدیران)                    87

جدول شماره 4-37 : نتایج اجراي آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مستقل(مؤلفه مشارکت) برمتغیـر وابسـته

( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران) یعنی  بعد معنی داربودن                                                    89

شماره 4-38 : نتایج اجراي آزمون (f)  در مورد تأثیر متغیر مستقل ( مؤلفـه مشـارکت )  برمتغیرهـاي  وابسته( ادراك ابعاد چهار گانه  توانمندي مدیران) یعنی بعد اعتماد                                                    89

جدول شماره 4-39 : نتایج اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـدمتغیره لامبـداي ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر مستقل (مؤلفه ي کارتیمی ) برترکیـب خطـی بـین متغیـر هـاي وابسـته ( ادراك ابعـاد چهارگانـه توانمنـدي مدیران)                                                                                                                                           90

جدول شماره 4-40 : نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چند متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه کارتیمی) برمتغیرهاي وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران )                                           91  چ

جدول شماره 4-41 :  نتایج اجراي آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مسـتقل (مؤلفـه   ي کـارتیمی )  برمتغیـر

وابسته (  ادراك ابعاد چهار گانه  توانمندي مدیران)  یعنی  بعد شایستگی                                   92

جدول شماره 4-42 :  نتایج اجراي آزمـون (f) در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ي کـارتیمی )  برمتغیـر وابسته( ادراك ابعاد چهارگانه  توانمندي مدیران) یعنی بعدمؤثر بودن                                                 92

جدول شماره 4-43 :  نتایج اجراي آزمون  (f)  در مورد تأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ي کـارتیمی )  برمتغیـر

وابسته( ادراك ابعاد چهارگانه  توانمندي مدیران) یعنی  معنی دار بودن                                     92

جدول شماره 4-44 :نتایج اجراي آزمون  (f)  در مـورد تـأثیر متغیرمسـتقل ( مؤلفـه ي کـارتیمی )  برمتغیـر وابسته (ادراك ابعاد چهار گانه ي  توانمندي مدیران) یعنی بعد  اعتماد                                                93

جدول شماره 4-45 :نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چند متغیره لامبداي ویلکـز در مـورد تـأثیر متغیـر مستقل( مؤلفه ي محیط سالم) برترکیب خطی بین متغیـر هـاي وابسـته ( ادراك ابعـاد چهارگانـه توانمنـدي

مدیران)

جـدول شـماره 4-46 : نتـایج اجـراي آزمـون  تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل

(مولفه ي محیط سالم) برمتغیرهاي وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-47 : نتایج اجراي آزمون (f) در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه ي محـیط سـالم )  برمتغیـر وابسته (ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر زاهدان) یعنی  بعد معنی داربودن                                  96

جدول شماره 4-48 : نتایج اجراي آزمون (f ) در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه محـیط سـالم )  برمتغیـر وابسته ( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران) یعنی بعد اعتماد                                                      96

جدول شماره 4-49 : نتایج اجراي آزمون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـداي ویلکزدرموردتـأثیرمتغیر مستقل (ارزیابی عملکـرد )  بـر ترکیـب خطـی بـین متغیرهـاي وابسـته ( ادراك ابعـاد چهارگانـه توانمنـدي مدیران )                                                                                                                                          97                                                                       

جـدول شـماره 4-50 : نتـایج اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل

(مؤلفه ي ارزیابی عملکرد)  برمتغیرهاي وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران )                 98

جـدول شـماره 4-51 : نتـایج اجـراي آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره لامبـداي ویلکـز در مـورد تأثیرمتغیرمستقل ( مؤلفه ي استقلال ) بـر ترکیـب خطـی بـین  متغیـر هـاي وابسـته (ادراك ابعـاد چهارگانـه توانمندي مدیران                                                                                                                              99

جدول شماره 4-52 :نتایج اجراي آزمون تحلیل واریانس چند متغیـره در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه

استقلال)بر متغیرهاي وابسته (ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران)

جدول شماره 4-53 : نتایج اجراي آزمـون (f)  در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ي اسـتقلال ) برمتغیـر

وابسته ( ادراك ابعاد چهار گانه توانمندي مدیران ) یعنی  بعد معنی داربودن

جدول شماره 4-54 :نتایج اجراي آزمون (f)  در مورد تأثیرمتغیر مستقل ( مؤلفه استقلال ) برمتغیـر وابسـته ( ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر زاهدان) یعنی بعد مؤثر بودن                                                  102

جدول شماره 4-55 : نتایج اجراي آزمـون (f)  در مـورد تـأثیرمتغیر مسـتقل ( مؤلفـه ي اسـتقلال ) برمتغیـر

وابسته( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي مدیران)  یعنی بعد معنی دار بودن

جدول شماره 4-56 : نتایج اجراي آزمـون (f)  در مـورد تـأثیر متغیـر مسـتقل (مؤلفـه ي اسـتقلال ) برمتغیـر

( ادراك ابعاد چهارگانه توانمندي ) یعنی بعد اعتماد                                                                        102

نمودارها

                                                                                                                                      نمودار

شماره 4-1 : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک محل خدمت                                        53

نمودارشماره 4-2 : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک جنسیت                                               53

نمودارشماره 4-3 :   مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیک دوره تحصیلی                               54

نمودارشماره 4-4 : مقایسه جامعه آماري تحقیق به تفکیکمدرك تحصیلی                                55

نمودارشماره 4-5 : مقایسه ي جامعه آماري تحقیق به تفکیک تجربه                                             56

نمودارشماره4-6 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک ناحیه محل خدمت                                                                                             58

نمودارشـماره 4-7 : مقایسـه میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات ادراك توانمنـدي مـدیران بـه تفکیـک

جنسیت                                                                                                                                           60

نمودارشماره 4-8 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک دوره تحصیلی                                                                                         62

نمودارشماره 4-9  :   مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک مدرك تحصیلی                                                                                                  64

نمودارشماره4-10 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ادراك توانمندي مدیران مدارس شهر

زاهدان به تفکیک تجربه                                                                                                                 66

شکل ها

عنوا ن                                                                                                                                        

شکل 2-1 :  مدل تحلیلی تحقیق                                                                                    43

فصل اول: کلیات تحقیق

  • – مقدمه

توانا سازي کارکنان[3] روش وتکنیک جدیدي است که براي افزایش بهـر ه وري ،از طریـق بـالابردن تعهـدکارکنان نسـبت بـه سـازمان وبـالعکس، مورداسـتفاده مـدیران قرارگرفتـه اسـت. ایـن شـیوه ،روش ارزشمندي است که بین کنترل کامل مدیریت وآزادي عمل کارکنان ، توازن برقرارمـی کنـد .تواناسـازي [4] یک مفهوم چند سطحی[5] است که ازیـک طـرف بـا  اعتمـاد سـازمان و مـدیریت بـراي واگـذاري امـور بـه کارکنان[6] و زیر دستان[7] مرتبط است و از سوي دیگر با فرد وانگیزش درونی او بـراي پـذیرش  مسـؤ لیت هـا همراه می باشد. سطح اول را جو توانا سـازي [8] و سـطح دوم را ادراك توانمنـدي [9]  نـ ام گـذاري  کـرده  ا نـد  (باقرزاده، 1384). چنانچه این رابطه دو سویه بین کارکنان و سازمان برقرار گردد، به طـوري کـه کارکنـان  و زیر دستان بـه ایـن بـاور رسـیده باشـن دکه سـازمان و مـدیریت بـه آن هـا اعتمـاد دار د و بـا آنـان صـادقانه ومنصفانه برخورد می کند منافع سازمانی و فردي متعددي از قبیل : خلاقیت ، انعطاف پذیري ، حل مسـأ له، عملکرد شغلی با کیفیت بالا ، رضایت شغلی ، سلامت و بهداشت روانی را در بر خواهد داشت . عـلاوه بـر این، افراد توانمند، خود کنترل و خـود تنظیم کننـده هسـتند .آن هـا بـه آسـانی قبـول مسـئولیت مـی کننـد و دیدگاه مثبتی در باره خود، دیگران و محیط دارند.  به زندگی شغلی خوش بین هستند و اساسـاً دیگـران را به عنوان همکار و شریک می بینند نـه رقیـب و هنگـامی کـه مشـکل یـا تضـادي در موقعیـت شـغلی  اتفـاق      می افتد، به جاي بی تفاوت بودن یا نق زدن و مشکل را به گردن دیگـران انـداختن  در جسـتجوي راه حـل براي آن هستند.آن هـا انتقـاد پذیرنـ د و دایمـاً در حـال یـادگیري هسـتند (عبـدا للهی و نـوه ابـراهیم  ،1385). بررسی سیر تحول توانا سازي نشـان مـی دهد کـه ایـن مفهـوم از اواخـر دهـه 1980 و اوایـل دهـه 1990 در ادبیات مدیریت و روان شناسی سازمانی ، وارد شده است وتوجـه بسـیاري از دا نشـگاهیان و پژوهشـگران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب کـرد ه اسـت  (دیویـد ا ي. وتـن و کـیم اس .کمـرو ن[10]، 1383). از زمان ورود این مفهوم  به ادبیات مدیریت تحقیقات و پژوهش هـاي زیـادي پیرامـون موضـوع توانـا سـازي کارکنــان انجــام شــده اســت. امــادر ســازمان هــاي آموزشــی علــی الخصــوص درزمینــه ي مــدیریت آموزشی(مدیران مدارس) به آن پرداخته نشده است. به همین دلیل محقق در ایـن پـژوهش قصـد داشـته تـا عوامل ومتغیرهایی راکه پژوهشگران درارتباط با توانا سازي کارکنان در سازمان هاي دیگـر  مـورد تحقیـق وپژوهش قرارداده اند از دیدگاه مدیران مدارس به عنوان کارکنان زیـر دسـ ت[11] نـه مـدیران مـافوق [12] مـورد  بررسی وپژوهش قرار داده، چشم انداز روشنی را به سوي آینده  مدیریت سازمان هاي آموزشـی (مـدیریت مدرسه)  بگشاید،که این امر فواید زیـادي بـراي کشـور و بـویژه مـدارس اسـتان در بـر خواهـد  داشـت ،که حرکت بسوي تمرکز زدایی[13] و اجراي سیاست مدرسه محوري که با توانا سازي ارتبـاط تنگـاتنگی دار ن ـد، از آن جمله خواهد بود.   

  • – بیان مسأله 

“در دنیــاي پیچیــده و پــر از تغییــر و تحــول  امروزســازمان  هــم از درون و بــرون مــورد هجــوم قــرار                  می گیرد. از نظر برونی رقابت شدید، در سطح جهانی تغییرات سریع باور نکردنی، تقاضاهاي جدیـد بـراي کیفیت خدمات و محدویت منابع، پاسخگویی سریعی را از سازمان ها مـی طلبـد “(اسـکات / جافـه [14] ،1383 ص19).

در چنین حالتی” انسان ها می خواهند تفاوت به وجود آورند و سـازمان سـخت نیازمنـد آن اسـت کـه تفاوت به وجود آید. اما یأس و ناامیدي مستولی مـی شـود، زیـرا مـدیران ، کارکنـان و سـازمان نمـی داننـد چگونه از مزایاي خلاقیت و نوآوري انسان هایی کـه در اختیارشـان هسـتند ، اسـتفاده کننـد ” (همـان منبـع ، ص19). مسـائل و مشـکلات فـوق باعـث شـده اسـت کـه محققـان  بیکـار ننشـینند و دسـت بکـار شـوند و            راه حل هاي جدیدي را براي رفع مشکلات جستجو کنند. یکی از این راه حـل هـا توانـا سـازي کارکنـان [15] است. “توانا سازي[16]به طور کلی به رویکردي اشاره مـی کنـد کـه در آن هیـأ ت حاکمـ ه، مقامـات عـالی یـا رؤسا به جهت رشد و بلوغ فردي و اجتماعی زیردستان و فشارهاي آنان، به ناچار مقـدار متنـابهی از قـدرت و اختیار خود را به آن ها واگذار می کنند” (باقرزاده،1384). وتوانا سازي کا رکنـان  نیـز  عبـارت اسـت از :

“فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان از طریق توسعه و گسترش نفوذ مبتنی بر صـلاحیت افـر اد و تیم ها بر روي حوزه ها و وظایف است که در عملکرد آنهـا و عملکـرد سـازمان اثـر مـی گـذ ارد”( دنـیس  کینلا  [17] ،1383،ص74). “جنبش توانا سازي سال ها پیش تر از آنکه در ادبیـات مـدیریت مطـرح شـود،  در حوزه هایی نظیر الهیات، روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی وسیاست به کار رفته است. ظهور این جنـبش در مدیریت کمی دیرتر و به اوایل دهـه 1980 برمـی گـردد . هرچنـد بسـیاري معتقدنـد کـه  روي آوري بـه   توانا سازي نتیجه جنبش هاي دموکراسی خواهی سازمانی زیر دستان است.  اما به نظـ ر مـی رسـد توجـه بـه


مقطع : کارشناسی ارشد

بررسی دانلود بخشی از پایان نامه تأثیر جو تواناسازی بر ادراک توانمندی از دیدگاه مدیران ارائه ی راهبرد هایی براي بهبود آن(نمونه موردی مدیران مدراس)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید