فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

انسان عصر حاضر بخش عمده اي از زندگي خويش را به عنوان يادگيرنده در مراكزآموزشي و تحصيلي سپري مي كند و اين موجب صرف مبالغ عظيمي در زمينه هاي آموزش و پرورش مي شود.بديهي است كه شناسايي عوامل مؤثردريادگيري و راه هاي بهبود آن همواره از دغدغه هاي متخصصين تعليم و تربيت بوده است.علاوه بر اين متخصصين در جستجوي راه هايي هستندكه به كمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلكه در امور تحصيلي خودانگيخته، فعال و علاقمند باشند و پيشرفت تحصيلي قابل توجهي كسب نمايند(قاسمي،1380).
براي برآورده ساختن نياز هاي آموزشي يك جامعه پويا ودرحال تحول،بايددر برنامه ريزي ها به طور مداوم تلاش هايي براي تحقق و تدوين يك سيستم آموزشي مؤثر در نظام آموزش و پرورش منظور شود.براي گسترش تاثير تكليف شب و تدوين مطالب ومواد سودمند براي آموزش بايد در زمينه هايي كه بحران به حساب مي آيند،به تحقيق و مطالعه پرداخته شود(سيف،1386).
امروزه درآموزش و پرورش كشورما و بسياري ازكشورهاي ديگر موضوع تكليف شب يكي از موضوعات بحث برانگيز تعليم و تربيت به شمار مي آيد.
تكليف تمريني ابزاري است كه فرصت ها و فعاليت هاي خارج از مدرسه را براي رسيدن به اهداف برنامه درسي به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت مي گيرد.
انجام تكاليف به روش حل تمرين،موجب تثبيت و تعميق آنها مي شود،حس استقلال تقويت شده و موجب علاقمندي به علم مطالعه در فراگير مي شود.فراگيرهنگام انجام تمرين به اين باور مي رسد كه يادگيري درخارج از كلاس و مدرسه نيزامكان پذيرخواهد بود. همچنين دانش آموزان ضعيف بااستفاده از اين فرصت مي توانند خودرابا سايرين هم سطح كنند(قورچيان ،1371).
مسئله تكليف شب همواره براي دانش آموزان،معلمان و اولياي مدرسه مطرح بوده و به عنوان يك حلقه ارتباطي بين خانه و مدرسه نقش خاصي ايفامي كند و مي تواند به عنوان وسيله اي جهت ارتباط بين والدين،دانش آموزان و معلم به كار گرفته شود.
خانواده،مدرسه و جامعه سه ركن اصلي و مهم در آموزش و يادگيري افراد به ويژه دانش آموزان را شامل مي شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در يادگيري توجه مي شود. در اين راستا تكاليف دانش آموزان ضمن دارا بودن ساير نقش ها،نقش ارتباطي بين مدرسه،جامعه و خانواده را نيز ايفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به كار بست هاي عملي در بيرون از مدرسه تبديل مي كند(قزويني،1370).
در چند دهه اخير در دنيا هيچ موضوعي به اندازه تكليف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهايي آن ها بهبودوضعيت ارائه تكليف در فرايند تعليم و تربيت است. چرا كودكان هم چنان از انجام دادن تكاليف گريزان اند؟چه راهبرد هايي براي بهبود و شرايط انجام دادن تكاليف درسي مؤثر واقع مي شود ؟ چه ويژگي هايي بايددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هيچ مشكلي تكليف را انجام بدهند و تمرين كنند(بازرگان،1379).
تحقيق حاضر سعي دارد برپايه مبناي نظري و عملي،ارائه تكليف به روش حل تمرين كه يكي از روش هاي رايج در آموزش و پرورش كشورمان است ،رابيازمايد،وتاثيرآن رابر عملكرد تحصيلي دانش آموزان بسنجد ، و در حد امكان نقش ارائه تكليف به روش حل تمرين را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد .
1-2 بيان مساله
مشكلي كه دربيشترمدارس كشور ما وجوددارد،اين است كه دانش آموزان به مطالعه اطلاعات محتواي كتاب ها اكتفا مي كنند،اين در حالي كه دانش آموزان بايد فرصتي براي رشد خلاقيت و دست يابي به همان امكاناتي كه هستي به او عطا كرده است را داشته باشد.بدون شك تكليف شب فرصتي براي تمرين و ايجاد ياد گيري است و به منزلهً پنجره اي است كه از طريق آن والدين زندگي روزمره تحصيلي و علمي فرزندان شان را در مدارس تماشا بكنند(گروه آموزشي مديران،1386).
انجام تكليف به روش حل تمرين باعث مي شود مطالبي كه ازقبل ياد گرفته شده ، تقويت شده و در زندگي واقعي فرد در بيرون از مدرسه تأثيرات فراوان داشته باشد،تكاليفي كه به دانش آموزان ارائه مي شود بايد متنوع،معنادار و هدف دار باشد و به گونه اي ارائه شود تا ذهن دانش آموزان رادرابعادگوناگون به فعاليت واداركند و همين باعث مي شودكه دانش آموز احساس نكند كه كاري عبث و بيهوده انجام مي دهد (شعباني،1380).
تكاليف شب كه با كيفيت خوب به دانش اموزان ارائه مي شود،باعث افزايش انگيزه تحصيلي دانش آموزان شده و آن ها مي توانند در تكاليف بعدي كه به آن ها ارائه مي شود،موفق بشوند و ويژگي هاي ورودي عاطفي ورفتار هاي ورودي شناختي را براي تكليف بعدي تغييردهد،كه دراين صورت دانش آموزان احساس اطمينان به توانايي خود به منظورازعهده برآمدن مقتضيات تحصيلي و فعاليت هاي آموزشي دست پيدامي كنند(سيف،1386).

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………. 2
1-2 بیان مساله…………………………………………………………………… 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………….. 6
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………… 9
1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………….. 9
1-6 تعاریف نظری…………………………………………………………………. 10
1-7 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………. 10

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

تکليف شب به عنوان يک موضوع تربيتي در سال 1842مورد مباحثه متخصصين علوم تربيتي در انگلستان قرار گرفت .پژوهش هايي در اين زمينه در سال 1913 ميلادي صورت گرفت كه دراين پژوهش ها با مديران اداري ،پزشكان و والدين درخصوص اثرات تكليف شب مصاحبه و نظر خواهي شد . نتايج اين تحقيق مبدأ و مدخل مباحثات در خصوص كاهش يا افزايش تكليف شب در قلمرو و فرايند تعليم و تربيت تلقي گرديد،وزمينه را براي بسياري از پژوهش ها فراهم كرد(نجاريان ، 1370).
دراين فصل ابتدا تاريخچه اي از تكليف شب بيان شده است . پس از آن به مفاهيم نظري و ادبيات تحقيق پرداخته شده و به بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي اشاره مي شود و در نهايت پيشينه هاي عملي تحقيق معرفي شده اند .

2-2 مبانی نظري
منظورازتكليف شب عبارت است ازانجام مطالب نوشتني ،حل كردني و حفظ مطالبي كه به صورت تمرين در كتابهای درسي مشخص شده است و معلمان روزانه براي دانش‌آموزان مشخــص مي ‌كنند تادر خانه آن‌ها را انجام دهند (رنجه بازو،1377).
درباره تكليف شب،نظرات گوناگوني ارائه شده است. برخي آن را عامل فعاليت،تمرين،تثبيت و خلاقيت آموزشي تلقي نموده،بعضي آن را يك مصيبت مي ‌خوانند و گروهي ديگرآن را عامل تزلزل خانواده و تضاد و الدين مي ‌دانند،افراطيون از آن به عنوان يك هيولاي تربيتي كه عامل ضايع‌كننده تمايلات، رغبت‌ها و استعدادها در عصر موج سوم (عصر كامپيوتر و الكترونيك) است، ذكر كرده، آن را عامل اساسي شكنجه رواني محصلان مي دانند(رنجه بازو،1377).
تكليف در فرهنگ فارسي دكتر معين چنين معنا شده است
1- به رنج افكند ن .
2- به گردن گذاشتن،كار هاي سخت وشاق را به عهده كسي گذاشتن .
3- رسيدن به سن بلوغ و رشد .
4- وظيفه اي كه بايدانجام شود(مانند مشق خطومسائل).
5- از نظرآموزش و پرورش،تكليف شب به معناي مجموعه فعاليت هايي است كه به منظور تعميق يادگيري دانش آموزان، درساعتي كه در آموزشگاه حضور ندارد صورت مي گيرد(شايان،1377).
وقتي معلم به دانش آموزبه جاي تكليف شب چند صفحه رونويسي مي دهد يا از او مي خواهد با كمك والدين تكاليفش را انجام بدهد،چگونه مي توان انتظار داشت كه اين دانش آموز خلاقانه عمل كند؟تكليف شب به مثابهً يك رخداد آموزشي،جزءپايداري از اجزاي آموزشي است .
بدون شك تكليف شب فرصتي براي تمرين وايجاد يادگيري است . تكليف شب به منزله پنجره اي است كه از طريق آن والدين زندگي روزمرهً تحصيلي و علمي فرزندانشان را در مدارس تماشامي كنند . تكليف شب به عنوان پشتوانه رسمي مدارس درمنزل تلقي مي شود واز آن به عنوان پل انساني ما بين مدرسه و خانه ياد مي كنند(گروه آموزشي مديران، 1386).

2-2-1 تاریخچه تکلیف شب
تکليف شب به عنوان يک موضوع تربيتي درسال 1842مورد مباحثه متخصصين علوم تربيتي درانگلستان قرارگرفت ودرسال1982درنخستين شماره هاي دائره المعارف تعليم وتربيت آمده است که بچه هاي کمتر از9سال آماده نيستند که تکاليف جديدي در خانه انجام دهند.
سيماي تکاليف در اوايل قرن بيستم جهت خاصي پيدا کرد و آن بدان جهت بود که ذهن انسان را به مثابه عضله اي فرض مي کردند که مي تواند به وسيله تمرين ذهني يا حفظ کردن تقويت شودو از آنجا که حفظ کردن مي توانست در منزل صورت مي گيرد ،بنابراين به عنوان موضوعي مثبت تلقي ميشد(نجاريان،1370).
بدين ترتيب تکليف شب با پشتوانه اي علمي راهي مدارس شد و جزء لاينفک آن گرديد. اين طرز تلقي ادامه داشت تامحققان درصدد بررسي تجربي پيرامون تکليف شب برآمدند. نخستين پژوهش تجربي درسال 1904ميلادي درآلمان صورت گرفت ودرسال 1913ميلادي پژوهشي توسط مجله خانم هاي خانه دار صورت گرفت که در اين پژوهش با مديران اداري،پزشکان،والدين درخصوص اثرات تکليف شب در کشور امريکا مصاحبه و نظر خواهي شد و نتايج آن در مجله درج و قويا توصيه گرديد که تکليف شب بايددرمدارس دولتي متوقف شود. نتايج اين تحقيق مبداءومدخل مباحثات منسجم درخصوص کاهش يا افزايش تکليف شب در قلمرو و فرايند تعليم وتربيت تلقي گرديد ومحرک بسياري از پژوهش ها شد که دراين خصوص مي توان تحقيقات سايمونزدر سال 1921و دينا پولي در سال 1937در امر تکليف را نام برد.
بيشترين محور پژوهش ها ي فوق حول مفهوم تمرين و تثبيت در امر يادگيري و تکليف شب بود. در اواسط دهه 1940 ميلادي تاکيد زيادي بر روي فعاليت هاي فوق برنامه درسي به عمل آمد و تکليف شب مورد غفلت قرار گرفت،که اين امر بالاخص درجنگ دو کره صادق بود(نجاريان،1370).

2-3 انواع ارائه تكليف
2-3-1 تكليف تمريني
شايد مانوس ترين و سابقه دار ترين نوع تكليف شب ، تكاليف تمريني باشد كه هدف آن تامين فرصتي براي انجام مهارت هاي كسب شده و به كارگيري آموخته هاي جديد است.تكاليف تمريني مؤثر آن هايي هستند كه ازدانش آموزان بخواهند تا آموخته هاي جديد را با روش شخصي و به طور قابل فهم به كار گيرند ( گروه آموزشي مديران،1386).

2- 1 مقدمه………………………………………………………………………… 12
2- 2 مبانی نظری………………………………………………………………….. 13
2-2-1 تاریخچه تکلیف شب……………………………………………………….. 14
2-3 انواع ارائه تکلیف شب………………………………………………………… 15
2-3-1 تکلیف تمرینی……………………………………………………………….. 15
2-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی……………………………………………. 15
2-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی…………………………………………………. 15
2-3-4 تکلیف خلاقیتی…………………………………………………………….. 16
2- 4 نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب………………….. 16
2-4-1 برونر………………………………………………………………………….. 16
2-4-2 اسکینر………………………………………………………………………… 16
2-4-3 ثورندایک………………………………………………………………………. 17
2-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی…………………………………… 19
2-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان…………………………………………. 20
2-7 تکلیف شب و اولیا……………………………………………………………… 21
2-8 تکلیف شب و مدرسه………………………………………………………….. 23
2-9 شناخت روش یادگیری کودک………………………………………………….. 24
2-10 شرایط وشتن تکلیف شب…………………………………………………… 25
2-10-1 هدف انجام تکلیف شب……………………………………………………. 25
2-10-2 آثار مثبت تکلیف شب ……………………………………………………. 26
2-10-3 آثار منفی تکلیف شب…………………………………………………….. 26
2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟…………………………………… 27
2-11-1 وقت انجام تکلیف شب…………………………………………………….. 27
2-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب……………………………………….. 28
2-12 نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب…………………………………….. 29
2-13 اهمالکاری در انجام تکلیف شب…………………………………………….. 31
2-14 عوامل موثر در یادگیری……………………………………………………….. 34
2-14-1 آمادگی………………………………………………………………………. 34
2-14-2 انگیزه و هدف………………………………………………………………. 34
2-14-3 تجارب گذشته………………………………………………………………. 34
2-14-4 موقعیت و محیط یادگیری ………………………………………………….34
2-14-5 روش تدریس معلم ………………………………………………………… 35
2-14-6 تمرین و تکرار ………………………………………………………………. 35
2-15 تمرین وتکلیف شب………………………………………………………….. 35
2-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف …………………………………………………36
2-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب ………………………………..37
2-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی ………………………..37
2-18-1 خصوصیات بدنی……………………………………………………………..37
2-18-2 خصوصیات اجتماعی ………………………………………………………..38
2-18-3 خصوصیات عاطفی ………………………………………………………….39
2-18-4 خصوصیات ذهنی …………………………………………………………. 39
2-19 عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………….40
2-19-1 پیشرفت ………………………………………………………………………40
2-19-2 عملکرد تحصیلی……………………………………………………………..40
2-19-3 اسناد ها بعد از موفقیت و شکست …………………………………….40
2-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی ……………………………………………..41
2-20-1 محیط خانواده ………………………………………………………………..41
2-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین …………………………………………42
2-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ………………………………………….42
2-20-4 فقراقتصادی………………………………………………………………….43
2-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ……………………………………………………43
2- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری……………………………….. 43
2-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی ………………………………………44
2-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی……………………………………44
2-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ………………………………46
2-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ………………………………………46
2-25 پیشینه عملی تحقیق ………………………………………………………..47
2-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………47
2-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………..49
2-26 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………..51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………53
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………53
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………….54
3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………..55
3-5 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………. 55
3-5-1 مطالعه کتابخانه ای…………………………………………………………56
3-5-2 پرسشنامه عملکرد تحصیلی……………………………………………..56
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………….. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به جدول2 -4 نتيجه ميگيريم كه بين ميزان عملكرد تحصيلي گروه آزمايش و كنترل درپس آزمون،پس ازحذف تأثير پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد .همچنين مشاهده مي شود ميزان عملكرد تحصيلي دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه شده،ازعملكرد تحصيلي دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه نشده،بيشتر است وفرض پژوهشگر تأييد مي شود، كه نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات؛صنف(1370)،پورحسين(1375)،آبكار(1377)،ريحانه نژاد(1379)،بنائي(1378)،دويل وباربر(1991)ايستين(1992)،كوپر(1998)و كراوول و بيل (2008)همسويي دارد .
در تبيين اين فرضيه مي توان بيان داشت،كه به نظر مي رسد با توجه به فعال بودن دانش آموزان در روش حل تمرين،يادگيري مطالب درسي توسط آن ها بهتر صورت گرفته و در نتيجه آنان توانسته اند عملكرد تحصيلي بهتری داشته باشند،اين در حالي است كه دانش آموزاني كه درروش حل تمرين شركت نداشته اند،به دليل عدم استفاده ازروش حل تمرين نتوانسته اند از عملكرد تحصيلي بهتري برخوردار شوند.
اين نتيجه مؤيد اين حقيقت است كه اجراي روش حل تمرين بردر ارتقاي عملكرد تحصيلي آنان تأثير شگرفي دارد 0

فرضيه دوم پژوهش :ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان تأثير دارد.
با توجه به جدول5-4 نتيجه مي گيريم كه بين ميزان خودكارآمدي گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون،پس ازحذف تأثير پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد. هم چنين مشاهده مي شود ميزان خودكارآمدي دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه شده ،از خودكارآمدي دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه نشده،بيشتر است و فرض پژوهشگرتأييد مي شود،كه نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات؛ صنف(1370)،پورحسين(1375)، ريحانه نژاد(1379)،آبكار(1377)،بنائي(1378)،دويل وباربر(1991)،ايستين(1992)،كوپر(1998)وكراوول و بيل (2008) همسويي دارد .
در تبيين اين فرضيه مي توان بيان داشت ، كه به نظر مي رسد با توجه به فعال بودن دانش آموزان در روش حل تمرين يادگيري مطالب درسي توسط آن ها بهتر صورت گرفته ودر نتيجه آنان توانسته اند خودكارآمدي مؤثري داشته باشند،اين در حالي است كه دانش آموزاني كه در روش حل تمرين شركت نداشته اند ، به دليل عدم استفاده از روش حل تمرين نتوانسته اند از خودكارآمدي مؤثرتري داشته باشند.
اين نتيجه مؤيداين حقيقت است كه اجراي روش حل تمرين بر خودكارآمدي آنان تأثير شگرفي دارد .

فرضيه سوم پژوهش:ارائه تكليف به روش حل تمرين بر تأثيرات هيجاني دانش آموزان تأثير دارد.
با توجه به جدول8-4 نتيجه مي گيريم كه بين ميزان خودكارآمدي گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون،پس ازحذف تأثير پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود ندارد .هم چنين مشاهده مي شودميزان تأثيرات هيجاني دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه شده ،از ميزان تأثيرات هيجاني دانش آموزاني كه به آن ها تكليف شب به شيوه حل تمرين ارائه نشده،كمتر است و فرض پژوهشگر تأييد نمي شود،كه نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات؛صنف(1370)، بنائي(1378)وكراوول وبيل(2008)همسويي دارد.
در تبيين اين فرضيه مي توان بيان داشت ، كه به نظر مي رسد دانش آموزانيكه در روش حل تمرين شركت نداشته اند، يادگيري مطالب درسي توسط آن ها بهتر صورت گرفته ودر نتيجه آنان توانسته اند تأثيرات هيجاني مؤثري داشته باشند،اين در حالي است كه دانش آموزاني كه در روش حل تمرين شركت داشته اند،نتوانسته اندازتأثيرات هيجاني مؤثرتري داشته باشند.
اين نتيجه مؤيد اين حقيقت است كه اجراي روش حل تمرين بر ميزان تأثيرات هيجاني آنان تأثير ندارد.

فرضيه چهارم پژوهش:ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فعاليت برنامه ريزي دانش آموزان تأثير دارد.
با توجه به جدول11 – 4 نتيجه مي گيريم كه بين ميزان فعاليت برنامه ريزي گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون،پس از حذف تأثير پيش آزمون تفاوت معنا دار وجود دارد.

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………60
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………..60
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………..61

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………… 74
5-2 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق……………………………………………..78
5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………… 79
5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………….79
5-4-1 محدودیت های علمی تحقیق……………………………………………….79
5-4-2 محدودیت های عملی تحقیق………………………………………………..80
پیوست ها ……………………………………………………………………………. 81
منابع فارسی………………………………………………………………………….. 84

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………….87
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………… 88

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 3- 1 طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمايش و كنترل ………………54
جدول 3-2 حجم جامعه آماري به تفكيك جنس ……………………………………54
جدول 3- 3 حجم نمونه آماري……………………………………………………….. 55
جدول 4-1 توزيع حجم نمونه آماري بر اساس گروه …………………………………60
جدول4 -2 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون………………………………………………………………… 61
جدول4-3 ميانگين و انحراف معيار ميزان عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون……………………………………………………………………………………..62
جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار ميزان عملکرد تحصيلي گروه آزمايش و کنترل درپس آزمون……………………………………………………………………………………..62
جدول4-5 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون خود کارآمدي گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون ……………………………………………………………………….63
جدول4-6 ميانگين و انحراف معيار ميزان خودکارآمدی گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون ………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-7 ميانگين و انحراف معيار ميزان خود کارآمدي گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون…………………………………………………………………………………….64
جدول 4-8 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثيرپيشآزمون ………………………………………………………………………. 65
جدول 4-9 ميانگين و انحراف معيار ميزان تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون…………………………………………………………………………………….66
جدول4-10 ميانگين و انحراف معيار ميزان تاثيرات هيجاني گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون ……………………………………………………………………………………………66
جدول 4-11 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون. ………………………………………………..67
جدول4-12 ميانگين و انحراف معيار ميزان برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون…………………………………………………………………..68
جدول4-13. ميانگين و انحراف معيار ميزان برنامه ريزي فعاليت دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون…………………………………………………………………….68
جدول4-14 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون …………………………………………………. 69
جدول4-15 ميانگين و انحراف معيار ميزان فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون… . ……………………………………………………………..70
جدول4- 16 ميانگين و انحراف معيار ميزان فقدان کنترل پيامد دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون ……………………………………………………………………70
جدول4-17 بررسي تفاوت نمرات پس آزمون انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل پس از حذف تاثير پيش آزمون…………………………………………………………………71
جدول 4-18 ميانگين و انحراف معيار ميزان انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پیش آزمون……………………………………………………………………………………72
جدول 4-19 ميانگين و انحراف معيار ميزان انگيزش دانش آموزان گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون …………………………………………………………………………………72

 

Distraction
The of this research effective of exercise school as a solve practice .in re- carch educational in five primary school of students in the of doseman zeyari
doshman zeyary in 1387- 1388. in the of
The gold of this recerch was experience recerche. we had towgr- oups for recerch one group have lad practice school as a expriment group another gro- up that had not given practice school as a check group .
In this reserch we used of pre- test and post-test. Statistical sos-city in this reserch in cloud of students in the five primary students in the dosman zeyary edectional area in1387 -1388 years statistical society in the eductional doseman zeyary area have 131 students .
With attention of all of students the number of checed students have so students : that 15 students as a experienced groupand 15 students as a cheak group.
The reserch taken information : library – educational perform- ance test and collection and analysis. To analysis data a of reserch to comparsion two groups we used of inco – vareyansefor twocom-paring groups . It is necessa- ry we used of spss statistical system to facility and accuracy of a Of analysis data .
The result of this reserch show that giwen home work had effec-tive impr-ove Education of students in edaucation Doshman zeyary araeبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.