انتخاب صفحه

چکیده

از هدفهای مهم آموزش در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیِت و نوآوری است تا فراگیر بتواند در رویارویی با محیط های مختلف، کارآمدی آموزش ها را تجربه نماید.یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و گسترش انگاره های جدید از طریق توجه به بعد عاطفی و غیرمعمول می شود،الگوی بدیعه پردازی است. استفاده از قیاس ها در تدریس یکی از راهکارهایی است که علاوه بر ایجاد خلاقیّت و نوآوری در دانش آموزان،تدریس را جذاب و یادگیری را آسان و شوق انگیز می نماید. پژوهش ها نشان می دهد که یادگیری مفاهیم در شرایطی رخ می دهد که دانش آموزان انگیزه پیدا کرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند.چرا که این روش، با ایجاد ارتباط بین مفاهیم علمی و تجارب واقعی دانش آموزان در زندگی،فهم و یادگیری آنها را بالا برد.هدف این پژوهش ها،بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس ها در یادگیری مفاهیم پیچیده درس مدارهای الکتریکی هنرستان ها بوده است. برای این منظور از هنرجویان پسر سال سوم هنرستان فنی شهید رجائی شهرستان آذر شهر نمونه ای به حجم 44 نفر،به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در قالب دو کلاس(برق و الکترونیک) انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردید. برای آزمون تاثیر استفاده از قیاس ها در پیشرفت تحصیلی هنرجویان از یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. هنرجویان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای با الگوی قیاسی آزمایش دیدند؛ اما هنرجویان گروه کنترل،بدون استفاده از الگوی قیاسی و به روش معمول مورد آزمایش قرار گرفتند.در مرحله پس آزمون،میزان یادگیری فراگیران هر دوگروه کنترل و آزمایش به وسیله آزمون محقق ساخته سنجیده شد. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گروه کنترل در سطح کمتر05/0 تفاوت معنی داری وجود ندارد.این تفاوت در سطوح بالای شناختی بلوم در سطح کمتر از 05/0 معنی دار بوده. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از قیاس ها،پیشرفت تحصیلی هنرجویان را بخصوص در سطوح پیچیده یادگیری افزایش داده است.

کلمات کلیدی: الگوی بدیعه پردازی،قیاس مستقیم، پیش آزمون، پس آزمون، آموزش مدارهای الکتریکی

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول

1.1.مقدمه        2

2.1 بیان مسئله 3

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق             4

4.1. اهداف تحقیق                7

1.4.1 هدف کلی                    7

2.4.1. اهداف جزئی              7

5.1. قلمرو تحقیق                 7

1.5.1. قلمرو مکانی تحقیق                7

2.5.1 قلمرو زمانی تحقیق                 8

6.1. فرضیه های تحقیق          8

7.1. تعریف واژه ها،مفاهیم و متغیرها     8

1.7.1. تعریف نظری              8

2.7.1 تعریف عملیاتی             9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. مقدمه               11

2.2. مفاهیم تدریس،پرورش،آموزش و ارتباط آنها با یکدیگر         11

3.2. تعریف تدریس      12

4.2. تقسیم بندی روش های تدریس      13

1.4.2. روش های تاریخی (سنتی)                  13

2.4.2. روشهای نوین    13

3.4.2. مقایسه روش های تدریس سنتی و فعال و نکات قابل توجه          13

5.2. چگونگی جایگزینی روش های نوین آموزشی به جای روش های سنتی          15

6.2خلاقیت و نوآوری    17

7.2.روش های پرورش خلاقیّت   18

1.7.2. تجسم قوی                18

2.7.2. درک مطلب      18

3.7.2. توجه به عواطف 19

4.7.2. قدرت تخیّل     19

5.7.2. ابتکار    19

6.7.2. توانایی درونی    19

7.7.2. بررسی راه های متفاوت  19

8.7.2. شوخ طبعی                20

9.7.2. زود قضاوت نکردن                  20

10.7.2. نگاهی دوباره    20

8.2. موانع خلاقیّت                20

1.8.2. موانع فردی                21

2.8.2. موانع بیرونی               22

9.2. نقش معلم در پرورش خلاقیت                 23

10.2. انتخاب الگوی مناسب برای تدریس دروس تخصصی الکتروتکنینک            24

11.2. روش های تدریس بدیعه پردازی(یادگیری تفکر استعاری)    25

12.2. مراحل اجرای الگوی تدریس/یادگیری بدیعه پردازی          26

13.2. قیاس به چه معناست؟              28

14.2. قیاس چگونه باعث بهبود یادگیری می شود؟                  29

15.2. بهترین نوع قیاس چیست؟                   29

16.2. مثال هایی از آموزش با روش قیاس                   30

1.16.2. قیاس ها در یادگیری مفاهیم الکتریسته           30

1.16.2. آموزش میدان الکتریکی با روش قیاس            30

2.16.2. قیاس سیستم ها الکتریکی و مکانیکی             33

3.16.2. قیاس قطار و مقاومت های با اتصال سری                   36

17.2. بررسی تحقیق های انجام شده در داخل کشور                36

18.2. بررسی تحقیق های انجام شده در خارج از کشور             39

فصل سوم: روش تحقیق

1.3 .مقدمه               42

2.3. روش و طرح تحقیق         43

3.3. جامعه آماری                 43

4.3. نمونه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه           43

5.3. ابزار گردآوری داده ها                 44

6.3. ابزار تحقیق                   44

1.6.3. مواد آموزشی    44

2.6.3. آزمون های پیشرفت تحصیلی( پیش آموزن ها و پس آزمون ها)               44

3.6.3 قیاس های استفاده شده برای تدریس                45

7.3. روایی و پایابی گردآوری داده ها                45

1.7.3. روایی آزمون               45

2.7.3. روایی محتوایی آزمون    45

3.7.3. روایی ملاکی آزمون                47

4.7.3. پایایی آزمون               47

8.3. شیوه اجرا                    48

9.3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 48

 

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته های تحقیق)

1.4. مقدمه               51

2.4. توصیف متغیرها    52

1.2.4. متغیر مستقل    52

2.2.4. متغیر وابسته    52

3.2.4. متغیرهای کنترل          52

3.4. یافته های تحقیق   52

1.3.4. بررسی توزیع فراوانی داده های پژوهش    52

2.3.4. آماره های توصیفی هر کدام از فرضیه ها  54

3.3.4. بررسی میزان دست یابی فراگیران به سطوح شناختی بلوم           58

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث،پیشنهادها

1.5. مقدمه               66

2.5. تجزیه و تحلیل نتایج                  66

1.5.2. خلاصه یافته ها           66

2.5.2. مقایسه یافته های این تحقیق با دیگر تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش              70

3.5. بحث و بررسی      71

4.5. محدودیت ها                 73

5.5. پیشنهادهای برگرفته از تحقیق برای تحقیق های بعدی                  73

6.5. توصیه ها            73

فهرست جداول

عنوان            صفحه

جدول 1.2. ویژگی های دو روش تدریس فعال و غیر فعال

جدول 2.2. نکات قابل توجه روش های سنتی و روش های فعال و پویا      14

جدول 1.3. خلاصه درجه بندی های روایی محتوایی آزمون         46

جدول 2.3. آمار روایی ملاکی آزمون      47

جدول 3.3. اعتبار پایایی 47

جدول 1.4. آماره های توصیفی فراوانی داده ها    53

جدول 2.4. وضعیت گروه های کنترل و آزمایش  53

جدول 3.4. آماره های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده         54

جدول 4.4. آماره های توصیفی برای فرضیه اول   55

جدول 5.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای فرضیه اول       55

جدول 6.4. آماره های توصیفی برای فرضیه دوم            56

جدول 7.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای فرضیه دوم       57

جدول 8.4. آماره های توصیفی برای فرضیه سوم           57

جدول 9.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای فرضیه سوم      58

جدول 10.4. آماره های توصیفی برای حیطه دانش                  59

جدول 11.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای حیطه دانش   59

جدول 12.4. آماره های توصیفی برای حیطه درک و فهم            60

جدول 13.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای حیطه درک و فهم      60

جدول 14.4. آماره های توصیفی برای حیطه کاربرد                 61

جدول 15.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای حیطه کاربرد   61

جدول 16.4. آماره های توصیفی برای حیطه تجزیه و تحلیل       62

جدول 17.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای حیطه تجزیه و تحلیل  62

جدول 18.4. آماره های توصیفی برای حیطه ترکیب       63

جدول 19.4. آزمون تی برای دو گروه مستقل برای حیطه ترکیب            63

جدول 1.5. مقایسه نتایج فرضیه اول دو گروه      67

جدول 1.5. مقایسه نتایج فرضیه دوم دو گروه     67

جدول 1.5. مقایسه نتایج فرضیه سوم دو گروه    68

 

 

فهرست نمودارها

عنوان    صفحه

نمودار1.4. هیستوگرام توزیع فراوانی داده ها       54

فهرست شکل ها

عنوان    صفحه

شکل 1.2. نمایش یک قیاس با اجزای تشکیل دهنده آن            28

شکل 2.2 نمایش یک قیاس بین مدارهای آب و الکتریکی           28

شکل 3.2. نمایش ترسیمی مدار الکتریکی و مدار آب      29

شکل 4.2. قیاس بین قانون میدان الکتریکی کولمب و قانون نیوتن 31

شکل 5.2. قیاس سیستم های مکانیکی و الکتریکی         33

شکل 6.2. قیاس نیروی F و جریان I        34

شکل 7.2. قیاس سرعت V و ولتاژ خازن           34

شکل 8.2. قیاس نیروی F در سیستم مکانیکی با جریان i در سیستم الکتریکی                34

شکل 9.2. نیروی اعمال شده به یک فنر  34

شکل 10.2. قیاس اندوکتاس با معکوس سختی فنر                  35

شکل 11.2. قیاس مقاومت با معکوس ضریب میرایی        35

شکل 12.2. قیاس قطار و مقاومت های با اتصال سری        36

شکل 1.3. طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل    50

 

 

پیوست ها

پیوست 1. قیاس های استفاده شده در پژوهش              75

پیوست 2. نمونه سؤالات پیش آزمون و پس آزمون         83

پیوست 3. نمونه فرم نظر خواهی برای تعیین روایی آزمون          86

پیوست 4. نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل     87

پیوست 5. جداول آماری SPSS  89

فهرست مقالات ارائه شده                   97

منابع و مأخذ

منابع فارسی        98

منابع خارجی    100

 

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید