انتخاب صفحه

مقدمه

از دیرباز مسئله انتقال آب وانحرافات آن از رودخانه ها برای مقاصد کشاورزی وشرب وبعدها به منظور استفاده درصنعت ونی تامین انرژی مطرح بوده است ومیتوان گفت قدمت آن به قدمت تمدن بشر می باشد.یکی ازمسائل اولیه وعمده درانحراف آب ازرودخانه های آبرفتی کنترل رسوبات وارده به سیستم های انتقال میاشد،زیرا همواره درکنار موضوع انحراف آب،مشکل رسوبات وارده به کانالها وسیستم های انتقال نیز وجود داشته که پیامدهای بسیاری رابه همراه دارد.

نیاز به کنترل رسوبات منحرف شده ازدوجنبه مدنظر قرار میگیرد:

-مسائل ایجاد شده توسط رسوبات

-پی آمدهای حاصله ازاین مسائل

ظرفیت انتقال کانال های آبگیر(انحرافی) به مراتب کمتر ازرودخانه می باشد درنیتجه تجمع مقدار زیادی رسوب منجر هب کاهش عمده درظرفیت کانالها شده،بدین ترتیب انتقال اب مورد نیاز یاپیش بینی شده درطراحی بامشکل مواجه خواهدشد.تجمع رسوبات درکانالها،همچنین سبب رشد علف های هرز درکانال ها شده وهزینه های سنگین لایرویی وتخلیه رسوبات ازانها رابه دنبال خواهدداشت و دربدترین حالت ممکن است کل سیستم آبیاری راغیرقابل استفاده نماید.زیانهای اقتصادی ناشی از این مسائل بردواساس ارزیابی میشد.

-سرمایه گذاری لازم برای بازگرداندن سیستم به وضعیت بهره برداری مطلوب که البته ممکن است همواره امکان پذیر نباشد،زیرا حجم رسوباتی که باید تخلیه شود غالبا بسیار زیاد بوده ویاتخلیه رسوبات بی فایده است،زیرا این پدیده درسال های متمادی تکرار میشود.

-عامل دوم که دارای اهمیت بیشتری است خسارات وارده به محصولات کشاورزی به دلیل نقایص سیستم های آبیاری است که زیان های وارده دراین مورد قابل ملاحظه است.

درخصوص کانال های آبیاری ،رسوبات حمل شده درآب منحرف شده برای نیروگاه های برق-آبی نیز مسائلی درارتباط باراندمان توربین ها وقابلیت کاربردش یرها ودریچه های ونیز خسارات ناشی از سائیدگی پوشش تونل ها ایجاد میکندباوجود اینکه مسائل ناشی ازورود رسوبات به سیستم های انتقال وپیامدهای آن حالت عمومی دارند ولی راه حل عامی برای این مسائل وجود ندارد.به همین دلیل هنگام انحراف آب،دراحداث آبگیرها که جز اصلی هرسیستم انحراف ازرودخانه می باشد سعی میشود طراحی هیدرولیکی آنها به نحوی انجام شود که حتی المقدور رسوب کمتری به کانال ها وارد شود.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

فصل اول:هدف وآشنائی بامفاهیم

1-1-هدف

هدف اصلی این مطالعه بررسی وتعیین اثر برخی ازپارامترهای موثر درانتقا رسوبات به آبگیرهای جانبی واقع درقوس رودخانه می باشد.کنترل رسوبات وارد شده به آبگیرها ازدوجنبه مدنظر قرار میگیرد:مسائل ایجاد شده توسط رسوبات-پی آمد های حاصله ازاین مسائل

1-2-آبگیرها

انحراف آب ازمسیر اصلی آن برای انجام مقاصد مختلف ازجمله برای کشاورزی،آبرسانی شهری،صنایع،تولید برق وغیره ازطریق آبگیرها صورت میگیرد.آبگیری ازرودخانه به اشکال مختلف ازجمله به شکل سنتی،بااستفاده ازسدهای انحرافی وتاسیسات پمپاژ وهمچنین آبگیری ازمخازن سدها به صورت پمپاژ وتحتانی انجام میگیرد(بیرامی،1376)

1-1-هدف     3

1-2- آبگیرها     4

1-3-رسوبات     5

دهانه آبگیر درسدانحرافی درزمانی که رسوبات کف رودخانه زیاد است

دهانه آبگیر درسدانحرافی درزمانی که رسوبات کف رودخانه زیاد است

فصل دوم:آبگیرها

2-1-مقدمه

انحراف آب ازمسیر اصلی آن برای انجام مقاصد مختلف ازجمله برای کشاورزی،آبرسانی شهری،صنایع،تولید برق وغیره ازطریق آبگیرها صورت میگیردآبگیری ازرودخانه به اشکال مختل ازجمله به شکل سنتی،بااستفاده ازسدهای انحرافی وتاسیسات پمپاژ وهمچنین آبگیری ازمخازن سدها به صورت پمپاژ وتحتانی انجام میگیرد(بیرامی،1376)

2-2-آبگیری ازرودخانه به شکل سنتی

تاسال 1360 براساس تخمین ها انجام شده،ازمجموع27تا32 میلیارد متر مکعب آب های سطحی کشور که مورد استفاده آبیاری اراضی آبی قرار میگیرد،حدود14میلیارد مترمکعب آن به وسیله سدهای مخزنی وسدهای انحرافی تامین شده ومابقی حدود13تا18 میلیارد مترمکعب نیز از طریق نرهای سنتی یاسایر سیستم های سنتی متداول تامین شده است(کمالی،1363).دراین زمینه نکات زیر دارای اهمیت است:

-حدود یک هزار بند پوشالی وسر دهنده به صورت بندهای خاکی موقت وبند بااستفاده ازشاخ وبرگ درختان،تخته والوار،کیسه های شن وماسه وهمچنین بندهای گابیونی وبندهای سنتی باسبد ساخته شده است.

-دراث سیلاب های این بندها تقریبا هرساله خراب وهربار مجددا بازسازی ومرمت میشود.

-نیروی انسانی وهزینه لازم جهت احداث سردهنده وبندهای سنتی وجابه جا کردن آنها بسیار زیاد است.

-درمواقع سیلابی حجم قابل توجهی ازرسوبات وارد نهر شده که باعث رسوب گذاری وفرسایش میشود.اکثرا اتفاق می افتد که پس از فروکش کردن سیلاب برای مدتی آب روستاییان قطع میگردد.

-به طور متوسط میزان تلفات آب به علت سیستم آبگیری سنتی حدود10تا20 وحتی درمواردی25درصد وبیشتر برآورده شده است(کمالی،1363)

2-1-مقدمه       7

2-2-آبگیری ازرودخانه به شکل سنتی   7

2-3-آبگیری ازرودخانه به صورت پمپاژ     8

2-4-آبگیری ازرودخانه به وسیله سدانحرافی     8

2-4-1-دهانه های آبگیری درسدها انحرافی     9

حوضچه های رسوبگیر

حوضچه های رسوبگیر

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:رسوب

3-1-مقدمه

تولید رسوبات فرایندپیچیده ای ازفرسایش،جابجایی،حمل ،ترسیب وتراکم موادرسوبی است.این فرایند طبیعی در دوران های مختلف زمین شناسی فعال بوده وشکل جهان امروزی مارا به این صورت درآورده است.عوامل اساسی تشکیل رسوبات آب،باد ونیروی ثقل ویخ ها هستند.گرچه هرکدام ازاین عوامل ممکن است بسته به شرایط خاص محل موجود باشند ولی باید به نیروهای باران،رواناب،جریان رودخاه ونروی باد دراینجا توجه بیشتری نمود.بنابراین فرسایش به صورت حرکت ذراتی ازتخته سنگ ها است که به وسیله آب وباد جابه جا میشوند.رسوبات آبرفتی نیز مجموعه ای ازذرات سنگ و موادمعدنی است که به وسیله جریان آب حمل میشود.رسوبات رسی به وسیله بادنیز منتقل میشوند.جابجائیی وحمل رسوبات بستگی به شکل وسنگینی ذرات ونیروهای وارده به وسیله جریان آب دارد.رسوبات فرسایش یافته دررودخانه ها باعث کاهش ظرفیت حمل سیلاب گردیده ودرنتیجه سرریز کردن آب خساراتی وارد میسازد.ته نشین مواد رسوبی درآبگیرها،زهکش ودرکانال های سیلاب بر،ودرمخازن نه تنها تخریب میگردد.بلکه هزینه عمومی زیادی رابرای نگهداری وبه حالت اولیه برگرداندن آنها تحمیل مینماید(همتی،1381)

3-1-مقدمه         14

3-2-توزیع رسوبات درآب رودخانه     14

3-3-شکل ذرات رسوبی     16

نمونه ای از آبگیری ازرودخانه

نمونه ای از آبگیری ازرودخانه

فصل چهارم:بررسی انتقال رسوب درآبگیرها

4-2-1-طبیعت مسئله

براین اساس سه فاکتور عمده موثر برحرکت رسوبات درنقطه انحراف رامیتان به شکل زیر خلاصه نمد.

1-اختلاف دانسیته آب ورسوب2-جریان های ثانویه ایجاد ناشی ازتغییرمسیرجریان3-ناحیه جدایی جریان

2-جریان های ثانویه ایجادشده:تجربیات وآزمایشهای تیسون نشان داده که جریان های بستری مایل به ورود ب کانالهای انحرافی و جریان های سطحی میل به ادامه مسیر درکانال اصلی دارند.آزمایش های انجام شده در انستیتوی مهندسی تاشکند تنایج مشابهی باتحقیقات تیسون درمورد الگوی جریا درانحراف ها را نشان داد وملاحظات تئوریکی اومورد تایید قرارگرفت.تغییر درمقدار یاجهت لایه های زیرین به وضوح برروی توزیع رسوب اثر خواهد گذاشت.انیشتین این پدیده رانشان داده است(سمینار،1977).

3-ناحهی جدایی جریان:ایجاد منطقه جدایی جریان درناحیه انحراف به یکی ازعلل زیرمربوط میشود.تغییرات مرزی ناگهانی،توسعه جریان درکانال انحرافی،تنظیم های اعمال شده برروی تنظیم کننده بار درکانال،آزمایش های انجام شده توسط رهبوک نشان داده که حذف منطقه جدایی جریان فقط درمواردی که سرعت درکانال انحرافی برابر یابیشتر ازسرعت رودخانه بشاد به کمک پوشش نمودن گوشه های روخانه امکان پذیر می باشد.اچ،تالتوس نیز محل هایی که امکان وقوع جدایی جریان درطرح انحراف وجود داشته ذکر نموده ویک شبیه سازی بین این مسئله و موضوع توسعه جریان انجام داده است.(سمینار،1977)

4-1-خصوصیات محل آبگیر ازرودخانه   18

4-2-انتقال رسوب درآبگیرها   19

4-2-1-طبیعت مسئله     20

4-2-2-فاکتورهای موثر درراندمان آبگیرکانال ها     20

4-2-3-مهمترین پارامترهای موثر درانحراف رسوب   32

توزیع غلظت رسوبات درمقطع جریان رودخانه

توزیع غلظت رسوبات درمقطع جریان رودخانه

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-2-پیشنهادات

به دلیل اینکه قوس خارجی رودخانه های محل مناسبی برای احداث آبگیرها می باشد مطالعه هیدرولیک جریان ورسوب درقوس خارجی باید بادقت بیشتری انجام شود.بعلاوه مطالعات زیر پیشنهاد میشود:

-مطالعه مدلیها فیزیکی(آزمایشگاهی) جریان دردهانه های آبگیر در رودخانه ها

-مطالعه پدیده جریان های ثانویه وراه های ایجاد وتقویت بیشتر آنها درقوس ها

مطالعه بیشتر پارامترهای موثر مانند موقعیت آبگیر،زاویه انحراف دبی منحرف شده،عرض مدل رودخاه،عرض کانال انحرافی برای شرایط مختلف واستفاده ازمواد رسوبی متفاوت.

5-1-نتیجه گیری   36

5-2-پیشنهادات 37

منابع وماخذ   38

فهرست منابع فارسی   38

فهرست منابع لاتین   38

سایت ها اطلاع رسانی 39

چکیده انگلیسی   40

فهرست جدول ها

4-1-تقسیم رسوبات درکانال های انحرافی(نتایج تجربی)         32

فهرست شکل ها

1-1-نمونه ای از آبگیری ازروخانه   4

1-2-جابه جایی وحمل رسوبات به وسیله جریان آب         5

2-1-آبگیری ازساحل رودخانه به صورت پمپاژ     8

2-2-دهانه آبگیردرسد انحرافی درزمانی که رسوبات کف رودخانه زیاد است   9

2-3-حوضچه های رسوبگیر   11

2-4-آبگیر بادریچه کشوئی   12

2-5-دریچه قطاعی درآبگیرها     12

3-1-توزیع غلظت رسوبات درمقطع جراین رودخانه       15

4-1-وضعیت جریان های عرضی درکانال های فرسایشی 18

4-2-نمونه های مختلف آبگیری ازرودخانه    19

4-3-برروی مسیرانتقال رسوبات درقوس رودخانهYs تاثیر سقوط هیدرولیکی رسوبات و وزن مخصوص         24

4-4-رابطه جراین های بستی باعمق،سرعت وزبری بستر رودخانه     27

4-5-اثرزبری ونسبت عرض-عمق روی زاویه انحراف بستر   29

4-6-پلان الگوی جریان درانحراف   31

4-7-تقسیم جراین رسوب درکانال های نحرافی(آفیت سوو؛1952)         33  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان