انتخاب صفحه

چکیده

پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در مدارس پسرانه دولتی ابتدایی در شهر تهران بود. هدف اصلی این مطالعه شناسایی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در قالب پنج کارکرد رشد حرفه ای کارکنان، ارزشیابی، روابط انسانی، برنامه ریزی درسی و بهسازی آموزشی بود.

روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات بر اساس پرسشنامه ای با 30 سؤال بود که روایی آن با استفاده از اظهار نظر متخصصان و اساتید راهنما و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ برای انتظارات معلمان 923/0 و عملکرد مدیران از دیدگاه معلمان 932/0 به دست آمد. 300 نفر از معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.

نتایج تحقیق نشان داد که:

  1. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران تفاوت معنادار وجود دارد.
  2. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در زمینه رشد حرفه ای کارکنان تفاوت معنادار وجود دارد.
  3. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در زمینه روابط ارزشیابی تفاوت معنادار وجود دارد.
  4. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در زمینه روابط انسانی تفاوت معنادار وجود دارد.
  5. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در زمینه برنامه ریزی درسی تفاوت معنادار وجود دارد.
  6. بین انتظارات معلمان با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در زمینه بهسازی آموزش تفاوت معنادار وجود دارد.

در تمام موارد، انتظارات معلمان فراتر از عملکرد مدیران در زمینه نظارت و راهنمایی تعلیماتی است.

کلید وا‍ژه ها: انتظارات، عملکرد، مدیران، نظارت و راهنمایی، رشد حرفه ای کارکنان، ارزشیابی، روابط انسانی، برنامه ریزی درسی، بهسازی آموزشی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                       1

مقدمه                                                                                                                                        2

بیان مسئله                                                                                                                                  4

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                           7

هدف کلی                                                                                                                                9

اهداف فرعی                                                                                                                            9

قلمرو مکانی تحقیق                                                                                                                  9

قلمرو زمانی تحقیق                                                                                                                   9

سؤالات تحقیق                                                                                                                       10

تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها                                                                                             10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق                                                                    12

مقدمه                                                                                                                                     13

مبانی نظری                                                                                                                             15

نقش آموزش و پرورش ابتدایی در توسعه                                                                                15

نیاز معلم به حمایت حرفه ای                                                                                                  16

مفاهیم نظارت و راهنمایی تعلیماتی                                                                                         18

تاریخچه نظارت و راهنمایی در جهان                                                                                     23

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نظارت و راهنمایی در ایران                                                                                                       27

انواع شناخت برای راهنمایی تعلیماتی                                                                                        28

حیطه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در ایران                                                                               30

اصول نظارت و راهنمایی                                                                                                         31

راهنمایی تعلیماتی و مدیریت و رهبری آموزشی                                                                       33

نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدرسه                                                                                     35

اهداف نظارت و راهنمایی تعلیماتی                                                                                          36

روش های نظارت و راهنمایی تعلیماتی                                                                                    37

نظریات نظارت و راهنمایی                                                                                                      42

نظارت و راهنمایی به روش مدیریت علمی سنتی                                                                      42

نظارت و راهنمایی با توجه به نظریه روابط انسانی                                                                     42

نظارت و راهنمایی به روش مدیریت علمی نوین                                                                      42

نظارت و راهنمایی مبتنی بر منابع انسانی                                                                                   43

الگوی مبتنی بر تفکر سیستمی                                                                                                 44

انواع انتظارات در روابط نقش های مدرسه                                                                              44

نقش های نظارت و راهنمایی تعلیماتی                                                                                    46

نقش ناظر در مدل های جدید نظارت                                                                                      47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نظریه های ویژه شایستگی نظارتی                                                                                              47

نظارت و راهنمایی اثر بخش                                                                                                     50

ویژگی های مدارس اثربخش                                                                                                   51

مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده                                                                                            53

تخصص ها، توانایی ها و مبانی علمی مورد نیاز ناظر                                                                   54

وظایف و کارکردهای نظارت و راهنمایی مدیران                                                                     54

کارکرد ها                                                                                                                              56

– رشد حرفه ای کارکنان                                                                                                         56

-ارزشیابی                                                                                                                              58

-روابط انسانی                                                                                                                        59

-برنامه ریزی درسی                                                                                                               60

-بهسازس آموزشی                                                                                                                61

پیشینه تحقیقاتی                                                                                                                      62

چارچوب مفهومی                                                                                                                  68

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                         70

مقدمه                                                                                                                                    71

روش تحقیق                                                                                                                          71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جامعه آماری                                                                                                                            72

نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه)                                                                                 72

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                                          72

نحوه امتیاز بندی پرسشنامه                                                                                                        73

چگونگی ساخت پرسشنامه                                                                                                      73

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                            74

– تحلیل توصیفی                                                                                                                    74

– تحلیل استنباطی                                                                                                                   74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                  75

مقدمه                                                                                                                                    76

تحلیل توصیفی اطلاعات گروه نمونه                                                                                       77

تجزیه و تحلیل داده های استنباطی                                                                                           82

– سؤال اول                                                                                                                            82

– سؤال دوم                                                                                                                            84

– سؤال سوم                                                                                                                           86

– سؤال چهارم                                                                                                                        88

– سؤال پنجم                                                                                                                          90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

– سؤال ششم                                                                                                                            92

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                          94

مقدمه                                                                                                                                     95

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                 97

بحث درباره یافته های پژوهش                                                                                                100

محدودیت های تحقیق                                                                                                           103

پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق                                                                                  104

پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی                                                                                           105

پیوست ها                                                                                                                             106

منابع                                                                                                                                     111

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- روند تحولات نظارت و راهنمایی تعلیماتی                                                               26

جدول 3-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه                                                                                       73

جدول 3-2- مقوله بندی سؤالات پرسشنامه براساس انتظارات معلمان و عملکرد  نقش نظارت و راهنمایی مدیر                                                                                                      73

جدول 4-1- کدهای متغیرهای تحقیق                                                                                         77

جدول 4-2- توصیف آماری پرسشنامه انتظارات معلمان از عملکرد نظارت وراهنمایی مدیر از دیدگاه معلمان                                                                                                  78

جدول 4-3- توصیف آماری پرسشنامه عملکرد مدیران از عملکرد نظارت و  راهنمایی مدیر از دیدگاه معلمان                                                                                                  78

جدول 4-4- مقایسه داده های پرسشنامه ها انتظارات معلمان و عملکرد مدیران در هر یک از وظایف                                                                                                     79

جدول 4-5- خلاصه داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد از کارکردهای نظارت و راهنمایی مدیر                                                                                     80

جدول 4-6- آمار توصیفی داده ها سؤال اول                                                                              82

جدول 4-7- آزمون برابری میانگین در دو گروه همبسته سؤال اول                                              82

جدول 4-8- آمار توصیفی داده ها سؤال دوم                                                                              84

جدول 4-9- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته در سؤال دوم                                     84

جدول 4-10-  داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه رشد حرفه ای                                                                                         85

جدول 4-11- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه رشد حرفه ای                                                                                                   85

جدول 4-12- آمار توصیفی داده ها سؤال سوم                                                                            86

جدول 4-13- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال سوم                                       86

جدول 4-14- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه ارزشیابی                                                                                                87

جدول 4-15- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات وعملکرد در زمینه ارزشیابی                                                                                                         87

جدول 4-16- آمار توصیفی داده ها سؤال چهارم                                                                       88

جدول 4-17- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال چهارم                                   88

جدول 4-18- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه روابط انسانی                                                                                     89

جدول 4-19- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه روابط انسانی                                                                                              89

جدول 4-20- آمار توصیفی داده ها سؤال پنجم                                                                        90

جدول 4-21- آزمون برابری میانگین ها در هر دو گروه همبسته سؤال پنجم                              90

جدول 4-22- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه برنامه ریزی درسی                                                                           91

جدول 4-23- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات  و عملکرد در زمینه برنامه ریزی درسی                                                                                    91

جدول 4-24- آمار توصیفی داده سؤال ششم                                                                          92

جدول 4-25- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال ششم                                  92

جدول 4-26- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارات   و راهنمایی مدیر در زمینه بهسازی آموزشی                                                                            93

جدول 4-27- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه بهسازی آموزشی                                                                                      93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 2-1- راهنمایی تعلیماتی مبتنی بر روابط انسانی                                                                43

نمودار 2-2- راهنمایی تعلیماتی مبتنی بر منابع انسانی                                                                  43

نمودار 4-1- نمودار ستونی میانگین انتظارات معلمان از مدیران در هر   یک از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر                                                                                    83

نمودار 4-2- نمودار ستونی میانگین عملکرد مدیران در هر یک از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر از دیدگاه معلمان                                                                     83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- انواع انتظارات در روابط نقش ای مدرسه                                                                45

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايی مديران (نمونه موردی مدارس ابتدائی پسرانه شهر تهران)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید