چكيده

پژوهش حاضر، تحقيقي پيرامون انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در مدارس پسرانه دولتي ابتدايي در شهر تهران بود. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در قالب پنج كاركرد رشد حرفه اي كاركنان، ارزشيابي، روابط انساني، برنامه ريزي درسي و بهسازي آموزشي بود.

روش تحقيق، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و اطلاعات بر اساس پرسشنامه اي با 30 سؤال بود كه روايي آن با استفاده از اظهار نظر متخصصان و اساتيد راهنما و پايايي آن از طريق آلفاي كرانباخ براي انتظارات معلمان 923/0 و عملكرد مديران از ديدگاه معلمان 932/0 به دست آمد. 300 نفر از معلمان مدارس ابتدايي پسرانه دولتي شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.

نتايج تحقيق نشان داد كه:

  1. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران تفاوت معنادار وجود دارد.
  2. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در زمينه رشد حرفه اي كاركنان تفاوت معنادار وجود دارد.
  3. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در زمينه روابط ارزشيابي تفاوت معنادار وجود دارد.
  4. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در زمينه روابط انساني تفاوت معنادار وجود دارد.
  5. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در زمينه برنامه ريزي درسي تفاوت معنادار وجود دارد.
  6. بين انتظارات معلمان با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در زمينه بهسازي آموزش تفاوت معنادار وجود دارد.

در تمام موارد، انتظارات معلمان فراتر از عملكرد مديران در زمينه نظارت و راهنمايي تعليماتي است.

كليد وا‍ژه ها: انتظارات، عملكرد، مديران، نظارت و راهنمايي، رشد حرفه اي كاركنان، ارزشيابي، روابط انساني، برنامه ريزي درسي، بهسازي آموزشي.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: كليات تحقيق                                                                                       1

مقدمه                                                                                                                                        2

بيان مسئله                                                                                                                                  4

ضرورت و اهميت تحقيق                                                                                                           7

هدف كلي                                                                                                                                9

اهداف فرعي                                                                                                                            9

قلمرو مكاني تحقيق                                                                                                                  9

قلمرو زماني تحقيق                                                                                                                   9

سؤالات تحقيق                                                                                                                       10

تعريف واژه ها، مفاهيم و متغيرها                                                                                             10

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق                                                                    12

مقدمه                                                                                                                                     13

مباني نظري                                                                                                                             15

نقش آموزش و پرورش ابتدايي در توسعه                                                                                15

نياز معلم به حمايت حرفه اي                                                                                                  16

مفاهيم نظارت و راهنمايي تعليماتي                                                                                         18

تاريخچه نظارت و راهنمايي در جهان                                                                                     23

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نظارت و راهنمايي در ايران                                                                                                       27

انواع شناخت براي راهنمايي تعليماتي                                                                                        28

حيطه نظارت و راهنمايي تعليماتي در ايران                                                                               30

اصول نظارت و راهنمايي                                                                                                         31

راهنمايي تعليماتي و مديريت و رهبري آموزشي                                                                       33

نظارت و راهنمايي تعليماتي در مدرسه                                                                                     35

اهداف نظارت و راهنمايي تعليماتي                                                                                          36

روش هاي نظارت و راهنمايي تعليماتي                                                                                    37

نظريات نظارت و راهنمايي                                                                                                      42

نظارت و راهنمايي به روش مديريت علمي سنتي                                                                      42

نظارت و راهنمايي با توجه به نظريه روابط انساني                                                                     42

نظارت و راهنمايي به روش مديريت علمي نوين                                                                      42

نظارت و راهنمايي مبتني بر منابع انساني                                                                                   43

الگوي مبتني بر تفكر سيستمي                                                                                                 44

انواع انتظارات در روابط نقش هاي مدرسه                                                                              44

نقش هاي نظارت و راهنمايي تعليماتي                                                                                    46

نقش ناظر در مدل هاي جديد نظارت                                                                                      47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نظريه هاي ويژه شايستگي نظارتي                                                                                              47

نظارت و راهنمايي اثر بخش                                                                                                     50

ويژگي هاي مدارس اثربخش                                                                                                   51

مدرسه به عنوان سازمان يادگيرنده                                                                                            53

تخصص ها، توانايي ها و مباني علمي مورد نياز ناظر                                                                   54

وظايف و كاركردهاي نظارت و راهنمايي مديران                                                                     54

كاركرد ها                                                                                                                              56

– رشد حرفه اي كاركنان                                                                                                         56

-ارزشيابي                                                                                                                              58

-روابط انساني                                                                                                                        59

-برنامه ريزي درسي                                                                                                               60

-بهسازس آموزشي                                                                                                                61

پيشينه تحقيقاتي                                                                                                                      62

چارچوب مفهومي                                                                                                                  68

فصل سوم: روش تحقيق                                                                                                         70

مقدمه                                                                                                                                    71

روش تحقيق                                                                                                                          71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جامعه آماري                                                                                                                            72

نمونه گيري (حجم نمونه و روش محاسبه)                                                                                 72

ابزار گردآوري اطلاعات                                                                                                          72

نحوه امتياز بندي پرسشنامه                                                                                                        73

چگونگي ساخت پرسشنامه                                                                                                      73

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها                                                                                            74

– تحليل توصيفي                                                                                                                    74

– تحليل استنباطي                                                                                                                   74

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                                                  75

مقدمه                                                                                                                                    76

تحليل توصيفي اطلاعات گروه نمونه                                                                                       77

تجزيه و تحليل داده هاي استنباطي                                                                                           82

– سؤال اول                                                                                                                            82

– سؤال دوم                                                                                                                            84

– سؤال سوم                                                                                                                           86

– سؤال چهارم                                                                                                                        88

– سؤال پنجم                                                                                                                          90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

– سؤال ششم                                                                                                                            92

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                                                          94

مقدمه                                                                                                                                     95

بحث و نتيجه گيري                                                                                                                 97

بحث درباره يافته هاي پژوهش                                                                                                100

محدوديت هاي تحقيق                                                                                                           103

پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي تحقيق                                                                                  104

پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي                                                                                           105

پيوست ها                                                                                                                             106

منابع                                                                                                                                     111

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- روند تحولات نظارت و راهنمايي تعليماتي                                                               26

جدول 3-1- نحوه امتياز بندي پرسشنامه                                                                                       73

جدول 3-2- مقوله بندي سؤالات پرسشنامه براساس انتظارات معلمان و عملكرد  نقش نظارت و راهنمايي مدير                                                                                                      73

جدول 4-1- كدهاي متغيرهاي تحقيق                                                                                         77

جدول 4-2- توصيف آماري پرسشنامه انتظارات معلمان از عملكرد نظارت وراهنمايي مدير از ديدگاه معلمان                                                                                                  78

جدول 4-3- توصيف آماري پرسشنامه عملكرد مديران از عملكرد نظارت و  راهنمايي مدير از ديدگاه معلمان                                                                                                  78

جدول 4-4- مقايسه داده هاي پرسشنامه ها انتظارات معلمان و عملكرد مديران در هر يك از وظايف                                                                                                     79

جدول 4-5- خلاصه داده هاي آماري در هر دو قسمت انتظارات و عملكرد از كاركردهاي نظارت و راهنمايي مدير                                                                                     80

جدول 4-6- آمار توصيفي داده ها سؤال اول                                                                              82

جدول 4-7- آزمون برابري ميانگين در دو گروه همبسته سؤال اول                                              82

جدول 4-8- آمار توصيفي داده ها سؤال دوم                                                                              84

جدول 4-9- آزمون برابري ميانگين ها در دو گروه همبسته در سؤال دوم                                     84

جدول 4-10-  داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه رشد حرفه ای                                                                                         85

جدول 4-11- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه رشد حرفه ای                                                                                                   85

جدول 4-12- آمار توصیفی داده ها سؤال سوم                                                                            86

جدول 4-13- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال سوم                                       86

جدول 4-14- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه ارزشیابی                                                                                                87

جدول 4-15- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات وعملکرد در زمینه ارزشیابی                                                                                                         87

جدول 4-16- آمار توصیفی داده ها سؤال چهارم                                                                       88

جدول 4-17- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال چهارم                                   88

جدول 4-18- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه روابط انسانی                                                                                     89

جدول 4-19- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه روابط انسانی                                                                                              89

جدول 4-20- آمار توصیفی داده ها سؤال پنجم                                                                        90

جدول 4-21- آزمون برابری میانگین ها در هر دو گروه همبسته سؤال پنجم                              90

جدول 4-22- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر در زمینه برنامه ریزی درسی                                                                           91

جدول 4-23- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات  و عملکرد در زمینه برنامه ریزی درسی                                                                                    91

جدول 4-24- آمار توصیفی داده سؤال ششم                                                                          92

جدول 4-25- آزمون برابری میانگین ها در دو گروه همبسته سؤال ششم                                  92

جدول 4-26- داده های پرسشنامه انتظارات معلمان از وظایف نظارات   و راهنمایی مدیر در زمینه بهسازی آموزشی                                                                            93

جدول 4-27- توصیف داده های آماری در هر دو قسمت انتظارات و عملکرد در زمینه بهسازی آموزشی                                                                                      93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 2-1- راهنمایی تعلیماتی مبتنی بر روابط انسانی                                                                43

نمودار 2-2- راهنمایی تعلیماتی مبتنی بر منابع انسانی                                                                  43

نمودار 4-1- نمودار ستونی میانگین انتظارات معلمان از مدیران در هر   یک از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر                                                                                    83

نمودار 4-2- نمودار ستونی میانگین عملکرد مدیران در هر یک از وظایف نظارت و راهنمایی مدیر از دیدگاه معلمان                                                                     83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- انواع انتظارات در روابط نقش ای مدرسه                                                                45

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايی مديران (نمونه موردی مدارس ابتدائی پسرانه شهر تهران)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید