انتخاب صفحه

مقدمه

در گذشته برای ساخت تورهای ماهیگیری و نخ های صـیادی از انـواع الیـاف طبیعـی نظیـر الیـاف گیاهی و حیوانی استفاده می کردند با این وجود هنگامیکه این الیاف در محیط های مرطـوب و دردرون آب ها به مدت طولانی قرار می گرفتند مورد هجوم بـاکتری هـا قـرار گرفتـه و فاسـد مـیگشتند .
ولی امروزه استفاده از الیاف مصنوعی جایگزین الیاف طبیعی شده است چرا که این الیاف نه تنهـا دچار فاسد شـدن نمـی گردنـد بلکـه دارای ازدیـاد طـول بیـشتری نیـز مـی باشـند مهمتـرین و پرکاربردترین لیف مصنوعی مصرفی در تورهای ماهیگیری نایلون 6 و نایلون 66 است که امـروزه از آنها بعنوان اصلی ترین لیف مصنوعی مصرفی در ساخت تورهای ماهیگیری استفاده می کنند

- نمایی از مرحله ریسندگی نخ نایلون


– نمایی از مرحله ریسندگی نخ نایلون

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : الیاف طبیعی مورد مصرف در تورهای ماهیگیری

مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت ادوات صیادی ( تور و طناب صیادی) را به دو دسـته الیـاف طبیعی و الیاف مصنوعی می توان تقسیم کرد که خود الیاف طبیعی شامل دو دسته می باشـد:

  • الیاف گیاهی و الیاف حیوانی

از جمله الیاف گیاهی که در صیادی و ساخت ادوات صـید بکـاربرده مـی شـد عبارتـست از: پنبـه ،کتان ،   کنف و …

انواع الیاف حیوانی شامل : ابریشم ، پشم و …..

الیاف مصنوعی : پلی آمید ، پلی استر و …….

11انواع الیاف گیاهی و خصوصیات آنها :  

الیاف گیاهی :

این الیاف در گذشته مواد اولیه مهمی برای تهیه تورها و طناب های صیادی بودند که در طـول 2 الی 3 دهه گذشته بتدریج جای خود را به الیاف مصنوعی دادند ولی با این حال هنـوز بعـضی ازالیاف گیاهی هستند که برای ساخت تور و طناب های صیادی کاربرد دارند . [ 1] انواع الیاف گیاهی :

از الیاف گیاهی آنهایی که بیشتر برای تهیه ادوات صید مورد استفاده قرار مـی گیرنـد عبارتنـد از:پنبه ، کتان ، کنف که درموردخصوصیات هر یک ازاین الیاف بطـور مختـصر توضـیحاتی داده شـدهاست .

الیاف پنبه :از این الیاف می توان نخ های سبک تهیه کـرد کـه مناسـب بـرای تورهـای مـاهیگیری هـستند و همچنین این الیاف نسبت به دیگر الیاف طبیعی مناسب تر می باشد زیرا نسبت به دیگر الیـاف مقاوم تر در برابر پوسیدگی می باشد و همچنین برخلاف دیگر الیاف در اثر جذب آب استحکامشکمتر نمی گردد. [2] الیاف کتان :این الیاف دارای طول بلند تری نسبت به الیاف پنبه بوده ولی دارای مقاومت در برابـر پوسـیدگیکمتری نسبت به الیاف پنبه بوده چراکه هنگامیکه از این الیاف بعنوان تور ماهیگیری اسـتفاده مـیشود و در محیط های آبی قرار می گیرند به سرعت توسط سخت پوستان موردتغذیه قرار می گیرنـدو زود فاسد می گردند. [3]

الیاف کنف :این الیاف نیز دارای مقاومت در برابر پوسیدگی بسیار کمی هستند و فقط در بعضی از موارد و در کشورهای در حال توسعه به علت وجود و همچنین ارزان بودن آن تولید می گردد . [3] الیاف رامی :این الیاف جزء الیاف ساقه ای بـوده و در گذشـته فقـط بـرای تهیـه تورهـای شـناور و در بعـضی ازکشورهای اروپایی صورت می گرفت. [2]

12معایب تورهای ماهیگیری ساخته شده از الیاف گیاهی :  

عمده ترین مشکل و عیب این نوع تورهای ماهیگیری که از الیاف گیاهی ساخته و تهیه مـیگشت عبارت بود از : پوسیدگی (فاسد شدن)از آنجایی که الیاف گیاهی در واقع از قسمت مرده گیاهان هستند و صرفا از سلولز بوجـود آمـدهاند بنابراین وقتی در محیط مرطوب و در درون آب قرار می گیرند موردهجوم باکتری هـا و سـختپوستان قرار گرفته و دچار پوسیدگی و فاسد شدن می گردند .[1و2] عواملی که باعث تسریع درپوسیدگی الیاف گیاهی می شوندعبارتند از :1-نوع الیاف: در شرایط یکسان تورهای پنبه ای بعد از 7 تـا 10 روز ولـی تورهـای سـاخته شـده ازالیاف مانیلا بعد از 30 روز مقاومت در برابر پارگی خود را از دست می دهند .

2-قدرت پوساندگی آب:بستگی به جاری یا سـاکن بـودن آب دارد چـرا کـه آب هـای سـاکن بعلـتداشتن مواد آلی و معدنی بیشتر باعث پوسیدگی زودتر می گردند.

3-درجه حرارت آب:هرچقدر آب سردتر باشد فعالیت های بـاکتری هـا آن هـا کمتـر مـی گـردد وتورهای مصرفی در مناطق گرمتر زودتر پوسیده می شوند.

4- مدت زمان غوطه وری درآب:به هر انـدازه کـه تورهـای مـاهیگیری بیـشتر د ر درون آب قـراربگیرند میزان پوسیدگی آنها نیز بیشتر می گردد .[1و2]

مشکل دیگر این الیاف گیاهی ازدیاد طول کم آنها و نیز میزان   جذب رطوبـت بـالای آنهـا نیـز می باشد که   باعث می شود   تورهـای مـاهیگیری تـشکیل شـده از ایـن الیـاف گیـاهی از نظـرجابجایی در آبها باعث ایجاد مشکل برای ماهیگیران گردد. [4]

13الیاف طبیعی حیوانی مورد مصرف در تورهای ماهیگیری :  

از جمله الیاف مصرفی حیوانی شامل ابریشم ، پشم ، موی بز بود ولی با توجه به همان معایـب ومشکلات موجود در الیاف گیاهی این الیاف دارای مشکل بزرگتری نیز بودند و ان بالا بودن هزینـهتولید تورهای تهیه شده ازاین الیاف بودند به همین دلیل این الیاف پیشرفت زیادی در صـنعت تـورماهیگیری نکردند و فقط الیاف ا بریشم و آن هم در ژاپن نسبتا مورد استفاده قرار گرفت .[1و2]

نمایی از چیپس نایلون 66

نمایی از چیپس نایلون 66

1-1- الیاف گیاهی و انواع الیاف گیاهی و خصوصیات آنها ………………………………………………4
1-2- معایب تورهای ماهیگیری ساخته شده از الیاف گیاهی ……………………………………….5
1-3- الیاف حیوانی و انواع الیاف حیوانی و خصوصیات آنها ……………………………………………6

فصل دوم : الیاف مصنوعی مورد مصرف در تورهای ماهیگیری

الیاف ساخت دست بـشر هـستند بطـور کلـی بـه یـک سـری عملیـات کـه بوسـیله آن از رویعنصرهای شیمیایی یک لیف با خصوصیات جدید در می آید ، اطلاق می گردد . [5]کشف الیاف مصنوعی و استفاده از این الیاف در تورهای مـاهیگیری یکـی از رخ دادهـای مهـم درصنعت ماهیگیری بود چرا که تا قبل از استفاده از این الیاف در تورهای ماهیگیری از الیاف طبیعـیاستفاده می کردند که دارای ازدیاد طول کم به همراه مقاومت بسیار کم در مقابل پوسیدگی بودندولی در سال 1920 میلادی تحقیقات در مورد استفاده از الیاف مـصنوعی در تورهـای مـاهیگیریتوسط شیمیدان آلمانی اشتادنیگر صورت گرفت و در سال های بعد ازاین الیـاف سـطح وسـیعیاستفاده گشت.[1و2]در واقع منظور از استفاده از الیاف مصنوعی الیافی می باشند که از مشتقات مصنوعی ساخته میشوند و سایر الیاف مصنوعی نظیر الیافی که منشا طبیعی دارنـد مـثلا از سـلولز بازیافتـه تهیـه شده اند (مانند :ویسکوز) بهتر از الیاف طبیعی   نمی باشند و عملکرد و خـصوصیات آنهـا در آببعنوان تور ماهیگیری و الیاف مصرفی در این تورها مانند الیاف طبیعی می باشند بنابراین این گروهاز الیاف در اینجا به حساب نمی آیند .

22خصوصیات و مشکلات استفاده از الیاف مصنوعی در تورهای ماهیگیری :

بعد از پیدایش الیاف مصنوعی از آنجا که این الیاف دچار پوسیدگی نمی شوند و دارای اسـتحکام، دوام و انبساط پذیری به همراه عمـر بـسیار زیـادی در مقایـسه بـا الیـاف طبیعـی هـستند وهمچنین هنگام قرار گیری در آب راحتر جابجا می شدند در سـطح وسـیعی در ادوات صـیادیبکارگرفته شدند . الیاف مصنوعی در مقایسه با الیاف طبیعی د ر مقابل پاره شدن مقاومـت بیـشتریدارند و همچنین چون حاصل ترکیباتی هستند که عموما در آب نمی پوسـند و در همـه اعمـاققابل استفاده بوده و نیز میزان جذب رطوبت و غوطه وری بـسیار مناسـب تـری نـسبت بـه الیـاف طبیعی در آب دارند به همین دلایل بتدریج جایگزین الیاف طبیعی در ادوات صیادی شدند .[4] مهمترین ضعف این الیاف مصنوعی عدم مقاومت آنها در مقابل گرما بخصوص نورخورشـید بـوده و اگر صیادان در هنگام خشک کردن تورها آنها را در زیر نورخورشید و در فـضای بـاز بگـسترانند( که این عمل اشتباه می باشد) موجب کمتر شدن مقاومت و در نهایت کم شدن طول عمـر بافـتهای تور ماهیگیری و ریسمان های ساخته شده از ایـن الیـاف میـشوند ، روش مناسـب و صـحیح برای   خشک کردن این تورها این است که آنها را در زیر یک فضای سرپوشیده که دو طرف آن بازباشد قرار دهند تا در معرض باد و سایه قرار گیرند و بدین صورت خشک گردند . [6 ]

23انواع الیاف مصنوعی مورد مصرف تورهای ماهیگیری :

از انواع مهم الیاف مصرفی مصنوعی که در تورهای ماهیگیری کاربرد دارند به صورت زیر است :

1-پلی آمید (PA )

2-پلی استر(PES )

3-پلی پروپیلن(PP )

4-پلی اتیلن(PE )

که مهمترین الیاف مصنوعی سازنده ادوات صیادی و تورهای ماهیگیری (پلی آمید) نایلون 6 و نایلون 66 می باشد . [5] 231الیاف پلی استر :علامت اختصاری این الیاف (PES ) می باشد این الیـاف در سـال 1940 مـیلادی معرفـی شـد وترکیب شیمیایی این الیاف از یک اسید و الکل می باشد که استر نامیده می شودونام تجاری ایـنالیاف بنام پلی استرمعروف است[5] . این الیاف بدلیل داشـتن کـار تـا حـد پـارگی زیـاد امـروزه درصنایع ماهیگیری کاربرد دارد ولی بدلیل از دست دادن استحکام زیاد خود در برابر نور خورشـیددر مناطق گرمسیربطور محدود ولی در مناطق سردسیر بطور وسیع مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد[6].

خصوصیات :جرم مخصوص : 38/1 گرم بر سانتیمتر مکعب   درصد جمع شدگی در آب 100 درجه : 8% وزن در آب برحسب درصد نسبت به وزن خشک : 28 %   میزان کشیدگی بر حسب درصد : 5,7 تا اومت در برابر نور خورشید : استحکام آن را به صفر می رساند.[5] 232الیاف پلی اتیلن :اسم اختصاری این لیف (PE ) می باشد در سال 1950 توسط شیمیدان آلمـانی معرفـی گردیـد ،ماده اصلی   پلی اتیلن از نفت تصفیه شده بدست می آید .[5]خصوصیات:وزن مخصوص : 92,0 گرم بر سانتیمتر مکعب درصد جمع شدگی در آب 100 درجه : 5 تا 10% وزن در آب برحسب درصد نسبت به وزن خشک : شناور   میزان کشیدگی بر حسب درصد :40 233الیاف پلی پروپیلن :اسم اختصاری این لیف (PP ) می باشد در سال 1954 توسط شیمیدان ایتالیایی بنام ناتا معرفـیگردید ، ماده اصلی پلی پروپیلن از نفت تصفیه شده بدست می آید .[5] خصوصیات:وزن مخصوص : 91,0گرم بر سانتیمتر مکعب درصد جمع شدگی در آب 100 درجه : 3% وزن در آب برحسب درصد نسبت به وزن خشک : شناور   میزان کشیدگی بر حسب درصد :20 جذب رطوبت : در حدود صفراین دو نوع لیف مصنوعی تقریبا دارای خصوصیاتی مشابه به یکدیگر هستند و مهمترین نکته مورد توجه درباره این دو نوع لیف دارا بودن وزن مخصوص خطی کمتر نسبت بـه آب و در واقـع وزندر آب بر حسب درصد نسبت به وزن خشک بصورت شناور می باشد. [5]به همین دلیل از این الیاف برای ساخت تورهای مخصوص ماهیگیری استفاده می شـود کـه حالـتشناور بودن بر روی سطح اب را دارا می باشند .[6]

2-1- تاریخچه الیاف مصنوعی در صنعت ماهیگیری ……………………………………………………..8
2-2- خصوصیات و مشکلات استفاده از الیاف مصنوعی در تورهای ماهیگیری ………………………8
.2-3- انواع الیاف مصنوعی مورد مصرف تورهای ماهیگیری ……………………………………………9
.2-3-1- الیاف پلی استر …………………………………………………………………………………..9
.2-3-2- الیاف پلی اتیلن ………………………………………………………………………………….9
.2-3-3- الیاف پلی پروپیلن ……………………………………………………………………………….10

. فصل سوم – مراحل تولید نخ نایلون صنعتی(INDUSTRIAL YARN )

..3-1- تکنولوژی تولید نخ های نایلون صنعتی مورد مصرف در تورهای مـاهیگیریدر ایران ……………………………………………………………………………………………………………..12
.3-2- مراحل تولید نخ نایلون 6 و 66 …………………………………………………………………..16
.3-3- مراحل پلیمرکردن و تولید چیپس نایلون ………………………………………………………16
.3-4- مراحل پلیمرکردن نایلون 66 ……………………………………………………………………17
.3-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..18

.فصل چهارم : استانداردهای تورهای ماهیگیری در ایران

فهرست جدول ها

3-1- خصوصیات چیپس نایلون 66………………………………………………………………… 15
3-2- ویژگی های نخ نایلون مورد مصرف تورهای ماهیگیری ، تولید شـده شـ رکت……………………………………………………………………………………………….. 15

فهرست شکل ها
3 -1- نمایی از کارخانه تولید نایلون……………………………………………………………. 12
3-2- نمایی از مرحله ریسندگی نخ نایلون……………………………………………………. 13
3-3- نمایی از چیپس نایلون ….66 …………………………………………………………….14

 مقطع : کارشناسی ارشد

خرید فایل پی دی اف یا word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید