چکیده
در این تحقیق، اثر منیزیم بر ریزساختار و خواص خزشی آلیاژ ریختگی Al-1.6Ni-1.6Mn که در ساخت قطعات ریختگی فضاپیما و خودرو استفاده می شود و در دمای بالا کاربرد دارد ، مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی اثر منیزیم در تغییرات خواص خزشی آلیاژ با افزودن مقادیر مختلف منیزیم از روش خزش فروروندگی با فرورونده استوانهای شکل استفاده شد. دماهای آزمون خزش آلیاژ مورد پژوهش، به ترتیب 483، 493، 503 و 513 کلوین انتخاب شده و سطوح تنشی در محدوده MPa 524- 420 اعمال گردید. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که افزودن منیزیم به آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn باعث پراکندگی فازهای رسوبی در مرزدانه شده و مقاومت خزشی کاهش مییابد. مقادیر توان تنشی و انرژی فعال سازی برای آلیاژ فاقد منیزیم به ترتیب 2/6 و kJ/mol165 و برای آلیاژ حاوی Mg 1% به ترتیب 8/4 و kJ/mole133 و برای آلیاژ حاویMg 7/1% به ترتیب 5/4و kJ/mole 122 بدست آمد.
أ
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1- نگاه کلی به خزش فلزات وآلیاژها …………………………………………………………………………………………………………………… 4
2-2- فرآیندهای تغییر شکل حین خزش ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-2-1- خزش کنترل شده با فرآیند نفوذ………………………………………………………………………………………………………………… 5
2-2-2- خزش ناشی از لغزش مرزدانهها…………………………………………………………………………………………………………………. 7
2-2-3- خزش نابجائی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2-4- مکانیزم کنترل کننده خزش……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-3- نقشه تغییر فرم خزش………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-4- آزمایش خزش فروروندگی با استفاده از فرورونده استوانهای………………………………………………………………………. 12
2-4-1- معادلات خزش فروروندگی با استفاده از فرورونده استوانهای……………………………………………………………….. 15
2-5- آلیاژهای آلومینیم با کاربرد دما بالا………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-6- معرفی آلیاژهای ریختگی Al-Ni-Mn…………………………………………………………………………………………………………… 17
2-7- تأثیر نیکل در آلیاژهای آلومینیم……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-8- تأثیر منیزیم در آلیاژهای آلومینیم……………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-9- سیستمهای تعادلی در آلیاژهای حاوی نیکل………………………………………………………………………………………………… 22
2-9-1- سیستم تعادلی Al-Ni-Mn…………………………………………………………………………………………………………………………. 22
2-9-2- سیستم تعادلی Al-Mg-Mn………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-9-3- سیستم تعادلی Al-Mg-Ni………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- ترکیب شیمیایی مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-2- ذوب وآلیاژسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-3- ریختهگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-4- آمادهسازی نمونه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
31 3-5- متالوگرافی کیفی وکمی………………………………………………………………………………………………. 32
3-6- سختی سنجی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
3-7- آزمون خزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: نتایج و بحث

35 4-1- ترکیب شیمیایی آلیاژها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35 4-2- نتایج مربوط به آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn……………………………………………………………………………………………………….
35 4-2-1- ریزساختار قبل از خزش…………………………………………………………………………………………………………………………………
38 4-2-2- نتایج آزمایش خزش آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn……………………………………………………………………………………….
40 4-2-3- ریزساختار پس از خزش…………………………………………………………………………………………………………………………………
42 4-3- نتایج مربوط به آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1Mg………………………………………………………………………………………….
42 4-3-1- ریزساختار قبل از.خزش…………………………………………………………………………………………………………………………………..
43 4-3-2- نتایج آزمایش خزش آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1Mg………………………………………………………………………….
46 ………………………………………………………………………………………Al-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg نتایج مربوط به آلیاژ -4-4
46 4-4-1- ریزساختار قبل از خزش………………………………………………………………………………………………………………………………….
48 4-4-2- نتایج آزمایش خزش آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg………………………………………………………………………
51 4-4-3- ریزساختار پس از خزش………………………………………………………………………………………………………………………………….
53 4-5- تعیین مکانیزم خزش برای آلیاژها………………………………………………………………………………………………………………………
53 4-6- مقایسه نهایی رفتار خزشی آلیاژها………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 58
5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 59

فهرست جداول

جدول (2–1) خواص مکانیکی(کششی) و سختی آلیاژهای ریختگی Al-Ni-Mn با ترکیبهای مختلف 18
جدول (2–2) مشخصات متالورژیکی آلیاژهای Al-Ni-Mn بررسی شده در دمای 620 درجه سانتیگراد. 23
جدول (4–1) آنالیز شیمیایی آلیاژها ( درصد وزنی ) در تحقیق حاضر 35
جدول (4–2) الکترونگاتیویته عناصر موجود در آلیاژهای مورد بررسی در این پروژه 48

فهرست تصاویر

شکل (2–1) نمونهای از یک منحنی خزش 4
شکل (2–2) نمودار نرخ کرنش در آزمایش خزش به صورت تابعی از کرنش کل 5
شکل (2–3) طرح شماتیک از خزش ناشی از نفوذ که سبب کشیده شدن دانه در جهت تنش اعمالی می گردد 6
شکل (2–4) لغزش مرزدانهای سبب ناهمگنی در دو انتهای صفحات B , A شده است 7
شکل (2–5) نمای شماتیک از خزش کنترل شده با صعود یک نابجایی لبهای از طریق صعود از مانع موجود عبور می کند 8
شکل (2–6) کنترل پدیده خزش با دو فرآیند همزمان A و B در دو حالت سری و موازی 10
شکل (2–7) نمودار نرمالیزه شده برای آلومینیم خالص با ابعاد دانه 10 میکرون 11
شکل (2–8) طرح شماتیک از تأثیر یک فرورونده استوانهای 13
شکل (2–9) طرح شماتیک از تجهیزات آزمایش خزش فروروندگی با فرورونده استوانهای 14
شکل (2–10) استفاده از روش خزش فروروندگی در بررسی مرزدانه (لف) پلیکریستال دانهریز (ب) پلی- 15
کریستال دانه درشت.
شکل(2–11) (الف) سختی در دمای مختلف برای فازهای مختلف حاوی نیکل ،(ب) سختی در دمای K600 نسبت به K300
شکل(2–12) نمودار تعادلی Al-Mg
شکل(2–14) تغییرات انرژی نقص در چیدن در سیستم Al-Mg
شکل(2–15) نمودار تأثیر افزایش منیزیم روی خواص خزشی آلومینیم خالص21
22 شکل(2–16) نمودار تعادلی سیستم Al-Ni-Mn
شکل(2–17) نمودار تعادلی Al-Mg-Mn، الف) حالت لیکوئیدوس، ب) توزیع فازها در حالت جامد 24
شکل(2–18) نمودار تعادلی Al-Mg-Ni 26
شکل (3–1) نمودار کلی فرآیندهای انجام شده در این پروژه 28
شکل (3–2) کوره گازی استفاده شده جهت ذوب وآلیاژسازی 29
شکل (3–3) دستگاه Tilt Casting مورد استفاده در این پروژه 30
شکل (3–4) شماتیک نمونههای آماده شده برای انجام تست خزش 30
شکل (3–5)
(الف) تصویر دستگاه خزش فروروندگی استفاده شده در این تحقیق ،
(ب) لودسل ،
(ج) اندازهگیر جابجایی خطی و
(د) نمایشگر دمای کوره، لودسل و اندازهگیر جابجایی خطی 33
شکل (4–1) تصویر میکروسکوپ نوری آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn در دو بزرگنمایی مختلف 36
شکل (4–2) نقشه توزیع عناصر آلیاژی آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn
شکل (4–3) تصویر میکروسکوپ الکترونی آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn به همراه آنالیز نقطهای از دو ناحیه 37 مجزا
شکل (4–4) نمودار منحنی های تابعیت عمق فروروندگی بر حسب زمان درآلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn 38
شکل (4–5) نمودار لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از تنش اعمال شده برای آلیاژ-Al-1.6Ni 1.6Mn. 39
شکل (4–6) نمودار نیمه لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از دما برای آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn 40
شکل (4–7) ریزساختار آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn در زیر فرورونده پس از خزش در دمای 513 کلوین تحت تنش 490 مگاپاسکال
الف) تصویر میکروسکوپ نوری، ب) تصویرمیکروسکوپ الکترونی 4
شکل (4–8) تصویر میکروسکوپ نوری آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1Mg در دو بزرگنمایی مختلف 42
شکل (4–9) نقشه توزیع عناصر آلیاژی آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1Mg 43 44
شکل (4–10) نمودار منحنی های تابعیت عمق فروروندگی بر حسب زمان درآلیاژAl-1.6Ni-1.6Mn-1Mg
شکل (4–11) نمودار لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از تنش اعمال شده برای آلیاژ-Al-1.6Ni 45 1.6Mn-1Mg
شکل (4–12) نمودار نیمه لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از دما برای آلیاژ-Al-1.6Ni-1.6Mn
شکل (4–14) نقشه توزیع عناصر آلیاژی آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg 47
شکل (4–15) تصویر میکروسکوپ الکترونی آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg به همراه آنالیز نقطهای از ناحیه A 48
شکل (4–16) نمودار منحنی های تابعیت عمق فروروندگی بر حسب زمان درآلیاژAl-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg 48
شکل (4–17) نمودار سختی بر حسب درصد وزنی منیزیم برای آلیاژهای مورد بررسی 50
شکل (4–18) نمودار لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از تنش اعمال شده برای آلیاژ -Al-1.6Ni 50 1.6Mn-1.7Mg
شکل (4–19) نمودار نیمه لگاریتمی نرخ فروروندگی به صورت تابعی از دما برای آلیاژ -Al-1.6Ni-1.6Mn 51 1.7Mg
شکل (4–20) ریزساختار آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn-1.7Mg در زیر فرورونده پس از خزش در دمای 513 کلوین تحت تنش 490 مگاپاسکال
الف) تصویر میکروسکوپ نوری، ب) تصویر میکروسکوپ 52 الکترونی
شکل (4–21) مقایسه کمترین نرخ کرنش برای سه آلیاژ در تنش های مختلفدر دماهای الف)K483، ب) 55 513 K(د ،503K(ج ،493K

فصل اول مقدمه

مقدمه
با ورود آلومینیم به صنعت در سال های 1900 به دلیل مشخصههای بارزی نظیر مقاومت به خوردگی، وزن حجمی پایین و انتقال حرارت بالا ایده جایگزینی آهن و فولاد با این فلز در بسیاری از کاربردها مطرح گردید اما آلومینیم از خواص استحکامی خوبی برخوردار نبود به منظور رفع این نقیصه توجه به سمت تولید آلیاژهای پایه آلومینیم با خواص مکانیکی بهتر معطوف گردید که با افزودن عناصری نظیر Sc,Ti, Ni, Mn، به مقدار زیادی می- توان استحکام این آلیاژها را بهبود بخشید. آلیاژهای ریختگی Al-Ni-Mn در صنایع هوافضا و ساخت قطعات موتورهای خودرو با کاربردهای دما بالا استفاده میشوند و به دلیل حضور منگنز دارای مقاومت خوردگی بالا می باشد که می تواند سال های سال بدون تغییر رنگ در دمای بالا مورد استفاده قرار گیرد.
از پدیده های مهمی که در دمای بالا می تواند موجب تخریب یا حتی شکست قطعه گردد، پدیده خزش می باشد. به طور کلی به تغییر شکل تدریجی ماده در شرایط دمایی و تنشی ثابت خزش گفته می شود و چون این فرآیند تابعیت شدید از دما دارد، هرچه دمای کاری بالاتر رود اهمیت پدیده خزش نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین از ملزومات قطعی برای کاربرد مناسب یک قطعه در دمای بالا برخورداری از رفتار خزشی مناسب می باشد. آلیاژ های ریختگی Al-Ni-Mn به دلیل حضور عناصر آلیاژی و ترکیبات بین فلزی با مقاومت حرارتی بالا دارای خواص خزشی خوبی می باشند. بر این اساس و با توجه به اینکه فعالیتی در زمینه بررسی خواص خزشی آلیاژهای ریختگی Al-Ni-Mn صورت نگرفته است در این تحقیق تلاش شده تا رفتار خزشی این آلیاژ مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این پروژه آلیاژ Al-1.6Ni-1.6Mn در حالت پایه که فاقد منیزیم می باشد و پس از افزودن منیزیم با روش خزش فروروندگی با فرورونده استوانهای سر تخت مورد بررسی قرار داده شدند. مطالعات ریز ساختاری نمونهها قبل و بعد از انجام آزمایش خزش با میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام شد و برای بررسی فازها از Map , EDS کمک گرفته شد. منحنی تغییرات عمق فروروندگی با زمان برای هر کدام از نمونههای مورد مطالعه بدست آمد. افزایش نرخ خزش در دمای ثابت با افزایش سطوح تنش اعمال شده و همچنین تابعیت نرخ خزش از دما در تنش ثابت مشهود بود. درنهایت پارامتر n وQ تعیین و مکانیزم های غالب پیشنهاد شده و پس از مقایسه کلی بین خواص خزشی مناسب ترین آلیاژ گزارش گردیده است.

فصل دوم مروری برمنابع

2-1 نگاه کلی به خزش فلزات وآلیاژها
بطورکلی تنش سیلان یک فلز خالص ، ، شامل دو جزء مختلف است:
(1-2)
جزیی از تنش سیلان است که وابسته به دما می باشد، درحالیکه جزء دیگری است که تأثیرساختارنابجائیها را در فلز انعکاس می دهد. اندیس E نیزنشانگرآن است که تابعیت این جزء از دما تنها به دلیل وابستگی مدول به دما است. از این واقعیت که تنش سیلان شامل یک جزء فعال شونده با حرارت است، می توان دریافت که تغییر شکل پلاستیک می تواند در مقدار ثابتی از دماو تنش صورت گیرد. فرآیند تغییرشکل پلاستیک فزاینده ماده تحت تنش و دما ثابت “خزش” نامیده می شود[1].

شکل 2-1: نمونه ای از یک منحنی خزش[2]
به محض شروع آزمایش ،در اثر اعمال بار وارده نوعی رفتار الاستیک لحظهای رخ داده و به دنبال آن مرحله خزش انتقالی ( مرحله I ) شروع خواهد شد. در ابتدای این مرحله نرخ کرنش بالا بوده و به تدریج از میزان آن کاسته می شود. تحت این شرایط ،مقاومت خزشی ماده در اثر تغییرشکل، زیاد می شود. در مرحله دوم، نرخ خزش تقریباً ثابت است و علت آن وقوع پدیده “بازیابی” و برقراری تعادل بین دو فرآیند “کارسختی” و “بازیابی” است. به خزش مرحله دوم “خزش حالت پایدار” گفته می شود.
به تدریج با پیشروی فرآیند تغییرشکل خزشی، در اثر دو پدیده گردنی شدن و تجمع حفرات در این ناحیه، سطح مقطع مؤثر در تحمل بار کاهش می یابد و با توجه به ثابت بودن نیروی وارده می توان گفت با گذشت زمان ،بر میزان تنش اعمالی افزوده خواهد شد. در این حالت دیگر تعادل بین دو پدیده کارسختی و بازیابی به هم خورده و به دلیل افزایش تنش، سیلان به صورت ناگهانی افزایش می یابد. این روند که مرحله سوم را در منحنی خزش تشکیل می دهد، شامل تغییرشکل شتابدار نمونه تا لحظه شکست خواهد بود[5-1].
2-2 فرآیند های تغییر شکل در خزش
چنانچه شیب منحنی خزش بر حسب کرنش کل رسم شود ،نمودار حاصله، تغییرات زیادی را در سرعت خزش در حین انجام آزمایش نشان می دهد ( شکل ( 2- 2 ) ). ازآنجائیکه در این مدت تنش و دما ثابت بوده اند، این تغییرات در نرخ کرنش ناشی از تغییر در ساختار داخلی ماده است.

شکل 2-2: نمودار نرخ کرنش در آزمایش خزش به صورت تابعی از کرنش کل[3]

فرآیندهای تغییر شکل مختلفی در خزش موثر می باشند که عبارتند از:
2- 2-1 خزش کنترل شده با فرآیند نفوذ
تنش اعمالی در یک ماده کریستالی، موجب افزایش چگالی جاهای خالی، در مرزدانههای تحت کشش ،می شود ومتناظر با آن، در مرزدانههایی که تحت تنش فشاری قرار دارند، چگالی جاهایخالی کاهش می یابد که جریان جاهایخالی معادل با جریان اتمها در جهت مخالف است. خزش با جریان و حرکت نفوذی اتمها، از منبع مرزدانه- هایی که حامل بار فشاری هستند به قسمتی که بار کششی اعمال می شود، ادامه مییابد. می توان تصور نمود که با انتقال اتم ها به مرزهای عمود بر محور تنش نمونه کشیده خواهد شد. این فرآیند با نفوذ کنترل می شود و نرخ کرنش به صورت خطی با تنش افزایش مییابد.
شکل2-3: طرح شماتیک از خزش ناشی از نفوذ که سبب کشیده شدن دانه در جهت تنش اعمالی می گردد[7]
حال چنانچه خزش از طریق نفوذ درون شبکه رخ دهد، به این نوع فرآیند، خزش نابارو – هرینگ اطلاق می گردد. شار نفوذی بین مرزهای موازی و عمود بر محور تنش متناسب با میزان تنش و ضریب نفوذ شبکه DL بوده و با فاصله نفوذ بین منبع حرکت اتم ها و مقصد آن ها 2/ d نسبت عکس خواهد داشت. سرعت خزش در فرآیند نابارو- هرینگ (N-H)با رابطه زیر بدست خواهد آمد.

کهAL، ثابت معادله خواهد بود. چنانچه خزش در اثر نفوذ در طول مرزدانهها رخ دهد، به آن فرآیند خزش کوبل2 گفته می شود . نیروی رانش برای خزش کوبل همان نیروی محرکه در فرآیند نابارو- هرینگ است. در اینجا نیز تعداد کل مسیرهای نفوذ مرزدانه با ابعاد دانه نسبت عکس دارد. در این حالت شار نفوذی، متناسب با 3/1- d بوده و نرخ خزش با رابطه زیر بیان می شود.
نسبت نفوذ شبکه به نفوذ مرزدانه با دما افزایش می یابد، زیرا انرژی فعال سازی برای نفوذ مرزدانه همیشه کمتر از نفوذ شبکه است. بنابراین خزش کوبل در دماهای پایین تر اهمیت بیشتری پیدا می کند درحالیکه خزش نابارو- هرینگ در دماهای بالا مطرح می گردد. در هر دو این مکانیزم ها بخصوص در فرآیند نابارو- هرینگ سطوح تنش اعمالی پایین بوده (4-10 ) و از این لحاظ این پدیده درکاربردهای مهندسی کمتر مطرح میمی باشد نکته دیگر آنکه در محدودهای از تنش و دما که احتمالاً این نوع فرآیند خزشی وجود دارد ،هرچه ابعاد دانه کوچک تر باشد، از مقاومت در برابر تغییر شکل کاسته خواهد شد [4و6].
2- 2-2 خزش ناشی از لغزش مرزدانهها
دانههای فلزات چند بلوری در دمای زیاد قادرند نسبت به یکدیگر حرکت کنند. لغزش مرزدانهها در این مواد ذاتأ به صورت ویسکوز اتفاق افتاده و در واقع یک فرآیند برشی است که در جهت مرزدانه رخ می دهد. این فرآیند با ازدیاد دما و یا کاهش نرخ کرنش پیشرفت میکند. سرعت لغزش بر روی مرزدانهها، متناسب با مقدار تنش بوده و با ویسکوزیته، نسبت عکس دارد. همچنین نرخ پیشروی در این حالت بستگی به سطح مرزدانه در واحد حجم دارد، بنابراین باابعاد دانه (d) نیز نسبت عکس خواهد داشت بنابراین رابطه نرخ کرنش حاصل از لغزش مرزدانهای به صورت زیر بدست خواهد آمد:
(4-2)
در رابطه بالا، تنش اعمال شده ،A ثابت ماده، d ابعاد دانه، Q انرژی فعال سازی، R ثابت گازها وT دمای مطلق می باشند. چنانچه لغزش مرزدانه تنها پدیده فعال می بود، دریک انتهای مرزی که روی آن لغزش رخ داده تجمع ماده به وجود آمده و در انتهای دیگر کاهش ماده رخ می داد این روند را می توان به صورت شماتیک در شکل (2-4) مشاهده نمود.

شکل 2-4: لغزش مرزدانهای سبب ناهمگنی در دو انتهای صفحات B , A شده است[4]
این ناسازگاری وعدم تطابق باید با فرآیند تغییر شکل دیگری ترمیم و به گونهای جبران شود. فرآیند دوم می تواند حرکت نابجائی، نفوذ یا مهاجرت مرزدانه باشد.

2- 2-3 خزش نابجائی
فرآیند سوم خزش بر اساس حرکت نابجائیها بوده و عمده بحث بر لغزش و صعود متمرکز می باشد. نابجایی خطی می تواند روی صفحه لغزش شامل خط نابجایی و بردار برگرز خود حرکت کند. اما در شرایط ویژه ای ممکن است از صفحه لغزش خارج شده و بر صفحه ای موازی صفحه لغزش خود که در بالا و پایین صفحه اولیه قرار دارد، وارد شود.
به فرآیند حرکتی نوع اول لغزش و به فرآیند حرکتی دوم صعود اطلاق می گردد. حرکت نوع اول، حرکت پایستار نابجایی و حرکت نوع دوم ناپایستار نامیده می شود. معمولاً لغزش در دماهای پایین تر و سطوح تنشی (2- 10 ) بالا رخ می دهد درحالیکه لازمه صعود شرایط دمایی بالا می باشد در شکل (2-5) صعود یک نابجائی لبهای جهت عبور از مانع به صورت شماتیک نشان داده شده است.

شکل 2-5: نمای شماتیک از خزش کنترل شده با صعود. یک نابجایی لبه ای از طریق صعود از مانع موجود عبور می کند[4]
در فرآیند حرکت نابجائیها، نرخ خزش بسته به اینکه نابجائیها با چه سرعتی می توانند بر موانع موجود بر سر راهشان غلبه کنند، کنترل می شود. همانطور که اشاره شد پدیده غالب در دماهای بالا صعود است. در فرآیند صعود، نرخ خزش وابسته به ابعاد دانه نبوده اما نرخ صعود به شدت تابع میزان تنش اعمال شده می باشد. در این شرایط از رابطه (2- 4) که به رابطه خزش قانون توانی مشهور می باشد استفاده می گردد:
(2-5) برای خزش کنترل شده با صعود مقدار n تقریباً برابر 5 است. از آنجائیکه صعود یک پدیده وابسته به نفوذ
می باشد، ثابت A نیز مشابه نفوذ شبکه، وابسته به دما خواهد بود. در دماهای پایین، خزش تنها توسط صعود کنترل نمی شود و به توان های تنشی بالاتر نیاز می باشد .روابط (2- 2) تا (2- 5) نرخ خرش را در حالتی پیش بینی می کنند که تنها تابع میزان تنش و دما بوده و مقدار کرنش در سرعت خزش تأثیرگذار نباشد بنابراین این روابط برای خزش


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش