انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف 3

1-2-روش کار وتحقیق 3

اعمال بار کمانشی به تیر طره

اعمال بار کمانشی به تیر طره

فصل دوم:آنالیز مرتبه دوم واثرات غیرخطی هندسی

2-1-مقدمه 5

2-2-تعریف سختی هندسیTا 7

2-3-تحلیل تقریبی کمانش 10

2-4-تحلیل P-Delta ساختمانها 11

2-5-معادلات ساختمان های سه بعدی 14

2-6-بزرگی اثرات P-Deltaا 14

2-7-تحلیل P-Delta بدون نیاز به اصلاح برنامه کامپیوتری 15

2-8-ضرایب طول موثرKا 15

2-9-روشهای آنالیز مرتبه دوم الاستیک(استاتیکی) 16

2-9-1-آنالیز مرتبه دوم باروش المان تیر-ستون 16

2-9-2-تاثیرکاهش طول عضور دراثر انحنای آن 19

2-9-3-آنالیز  الاستیک مرتبه دوم به روش المان محدود 20

2-9-4-آنالیز الاستیک مرتبه دوم به روش بارمجازی 22

2-10-روش تاثیر اثرP-Delta درتحلیل دینامیکی سازه ها 24

2-11-P-Delta درآئین نامه های طراحی 27

2-11-1-روش AISC دربخش تنش های مجاز 27

2-11-2-روش AISC درطراحی پلاستیک 28

2-11-3-روشAISC درطراحی مقامت نهایی      28

2-12-P-Delta درآئین نامه های زلزله 29

2-12-1-آئین نامه های 2800 ایران 29

2-12-2-آئین نامه 8Euro Codeا 30

2-12-3-آئین نامه های UBCا 30

2-12-4-آئین نامه NEHRP 2003ا 31

توزیع جرم در تراز طبقه نوعی

توزیع جرم در تراز طبقه نوعی

فصل سوم:پیچش

3-1-مقدمه 32

3-2-تاریخچه مطالعات    32

3-3-رفتار ارتجاعی سیستم های نامتقارن 33

3-4-رفتار غیرارتجاعی سیستم های نامتقارن 34

3-5-سیستم های خطی الاستیک SDOFا 36

3-5-1-سیستمSDOFا 36

3-5-2-معادلات حرکت 37

3-5-3-اآنالیز طیف پاسخ 41

3-5-4-اثرات توام جانبی-پیچشی 45

3-6-سیستم های خطی الاستیک چند طبقه MDOFا 48

3-6-1-تعاریف وفرضیات 48

3-6-2-معادلات حرکت 49

3-6-3-فرکانسهای ارتعاشی وشکل های مودی 53

3-6-4-تعیین فرکانسهای ارتعاشی وشلکهای مودی 54

3-6-5-تحلیل تقریبی فرکانسها وبردارهای مودی ارتعاشی 57

3-6-6-سیستم های یک طبقه معادل 59

3-6-7-نیروهای زلزله 60

3-6-8-خلاصه روش تحلیل 63

3-7-پاسخ پیچشی لرزه ای:فرضیات ومشکلات تحقیقات 63

3-7-1-مدلسازی برای تحقیق درزمینه اثر دینامیکی پیچش 64

3-8-مقررات پیچشی درآئین نامه ها 70

3-8-1-روش محاسبه نیروی طراحی 70

3-8-2-خروج از مرکزیت طراحی 71

3-8-3-نیروهای طراحی درالمانها 75

3-8-4-کاربرد خروج ازمرکزیت طراحی درساختمان های چندطبقه 76

3-9-مروری برتحقیقات انجام شده درمورد خروج ازمرکزیت طراحی 77

3-9-1-خروج ازمرکزیت دینامیکی 77

3-9-2-خروج از مرکزیت تصادفی 83

نیروهای المان کابل

نیروهای المان کابل

فصل چهارم:روهای عددی برای تحلیل دینامیکی

4-1-مقدمه 85

4-2-روشهای خانواده نیومارک 85

4-3-پایداری روش نیومارک 87

4-4-روش شتاب متوسط 88

4-5-ضریب  ویلسون 89

4-6-استفاده از میرایی متناسب باسختی 90

4-7-روش Hilber, Hughes and Taylor aا 91

4-8-انتخاب روش انتگرالگیری مستقیم 92

4-9-تحلیل غیرخطی 92

فصل پنجم:تحلیل غیرخطی سازه های فولادی

5-1-مقدمه 94

5-2-مروری  برروشها ومدلهای تحلیل غیرخطی دینامیکی 95

5-3-قوانین سخت شدگی کرنش 99

5-3-1-قانون سخت شدگی همسان 100

5-3-2-قانون سخت شدگی جنبشی 100

5-3-3-قانون سخت شدگی مستقل 101

5-4-مدلهای پلاستیسیته چرخه ای 101

5-4-1-مدل الاستیک-کاملا پلاستیک 102

5-4-2-مدل سخت شدگی کرنشی دوخطی 102

5-4-3-مدل سخت شدگی کرنشی چندخطی 104

5-4-4-مدل رامبرگ-اسگود معکوس 104

5-4-5-مدل وابسته به نرخ کرنش 106

5-5-الگوریتم های حل مسائل غیرخطی 106

5-5-1-الگوریتم کنترل بار 108

5-5-1-1-الگوریتم افزایشی ساده 108

5-5-1-2-الگوریتم کنترل بار نیوتن-رافسون 110

5-5-1-3-الگوریتم مختلط برگان 111

5-5-2-الگوریتم کنترل تغییرمکان 112

5-5-3-الگوریتم کنترل طول قوس 115

5-5-4-الگوریتم کنترل کار 116

فصل ششم:مدل ها ونتایج تحلیلی

6-1-مقدمه 120

6-2-مدلهای سازه ای مورد مطالعه 120

6-3-مدلسازی رایانه ای 122

6-3-1-مدلسازی اثرپیچش 122

6-3-2-تحلیلا 125

6-3-3-نحوه مدلسازی غیرخطی سازه ها دراین مطالعه 125

6-3-3-1-خصویات مفاصل 125

6-3-3-2-خصوصیات مفاصل استفاده شده دراین پژوهش 128

6-3-4-شتاب نگاشت های ورودی درتحلیل غیرخطی 132

6-3-5-روش محاسبه 133

6-4-نتایج تحلیلها 134

6-4-1-شکلها وپریودهای مودی سازه ها 134

6-4-1-1-بررسی نتایج شکلها وپریودهای مودی سازه ها 160

6-4-2-منحنی های برش پایه-تغییرمکان 161

6-4-3-تغییرمکان های حد جاری شدن    186

6-4-3-1-بررسی نتایج تغییرمکان های حدجاری شدن 223

6-4-4-برش پایه حد جاری شدن 238

6-4-4-1-بررسی نتایج برش پایه حدجاری شدن 249

6-4-5-سختی الاستیک 256

6-4-5-1-بررسی نتایج سختی الاستیک 297

6-4-6-شکل پذیری تقاضا 312

6-4-6-1-بررسی نتایج شکل پذیری تقاضا 340

6-4-7-تغییرمکانها ودوران های در 0.05 و 0.3گرم 355

6-4-7-1-بررسی نتایج تغییرمکان ها ودوران ها در 0.05 و 0.3گرم 377

فصل هفتم:نتیجه گیری

فهرست مراجع 383

چکیده انگلیسی 391


Abstract:

In the high structure, the performance of vertical loads (weight) on the

deformed structure causes secondary effectsn (P-delta) in the structure,

increases in the stresses of the structure. Asymmetric structure under the

effect exert load, not only effected by lateral displacement but also torsional

deformation. These additional deformations can influence on the secondary

effects and interchange them. This study tried to investigate the P-delta effects

and the mass asymmetric distribution in the plan. Therefore some related

researches have been included in this study, then expressed fundamentals of

the P-delta effect and twisting theory, and in the end, a non-linear dynamic

analysis for the four, seven and fourteen-story steel structures with concentric

braced and the mass-eccentricities of 0, 10, 20 and 30 percents with and

without P-delta effect, have been done to study the sensitivity of different

parameters for such structures to the two factors of the mass-eccentricities and

the P-delta effect.


فهرست جداول

3-1-نامنظمی ساختمان درپلان طبق تعریف ائین نامه IBCا 73

4-1-خلاصه روش نیرومارک درانتگرال گیری مستقیم 88

4-2-خلاصه روشهای اصلاح شده نیومارک باضریب 93

6-1-مقادیر ممان اینرسی های جرمی به ازای خروج ازمرکزیت های مختلف 124

6-2-پارامترهای مدل سازی ومعیارهای پذیرش برای تحلیل غیرخطی سازه های فولادی 130

6-3-پارامترهای مدل سازی ومعیارهای پذیرش برای تحلیل غیرخطی سازه های فولادی 131

6-4-شتاب نگاشت های اسفتاده شده 132

6-5-ماکیزمم شتاب سرعت وجابجایی افقی شتابنگاشت ها 132

6-6-مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وباتاثیر ا    142

6-7- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وبدون تاثیر ا       142

6-8- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وباتاثیر ا    143

6-9- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وبدون تاثیر ا    143

6-10- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وباتاثیر ا  144

6-11- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وبدون تاثیر ا    144

6-12- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وباتاثیر ا    145

6-13- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وبدون تاثیر ا     145

6-14- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وباتاثیر ا  146

6-15- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وبدون تاثیر ا     146

6-16- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وباتاثیر ا        147

6-17- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وبدون تاثیر ا      147

6-18- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وباتاثیر ا      148

6-19- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وبدون تاثیر ا       148

6-20- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وباتاثیر ا       149

6-21- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 7 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وبدون تاثیر ا        150

6-22- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وباتاثیر ا       150

6-23- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 0% وبدون تاثیر ا       151

6-24- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وباتاثیر ا       152

6-25- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 10% وبدون تاثیر ا       153

6-26- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وباتاثیر ا       154

6-27- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 20% وبدون تاثیر ا       155

6-28- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وباتاثیر ا       156

6-29- مقادیر پریود طبیعی فرکانسهای سازه ضرایب مشارکت جرم مودی جهت مودها برای سازه 14 طبقه باخروج ازمرکزیت 30% وبدون تاثیر ا       157

6-30-مقادیر پریود مودپیچشی(S) به ازای خروج از مرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد باوبدون تاثیر  برای سازه های 4طبقه    159

6-31- مقادیر پریود مودپیچشی(S) به ازای خروج از مرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد باوبدون تاثیر  برای سازه های  7طبقه    159

6-32- مقادیر پریود مودپیچشی(S) به ازای خروج از مرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد باوبدون تاثیر  برای سازه های 14طبقه    159

6-33-مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه باتاثیر ا    214

6-34- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه بدون تاثیر ا      214

6-35- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه باتاثیر ا    215

6-36- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه بدون تاثیر ا      215

6-37- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه باتاثیر ا    216

6-38- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه بدون تاثیر ا      216

6-39- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه باتاثیر ا    217

6-40- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 4طبقه بدون تاثیر ا      217

6-41- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 7طبقه باتاثیر ا    218

6-42- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 7طبقه بدون تاثیر ا      219

6-43- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت  برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 7طبقه باتاثیر ا    219

6-44- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 7طبقه بدون تاثیر ا      220

6-45- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم  برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه باتاثیر ا    220

6-46- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه نرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه بدون تاثیر ا      220

6-47- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم  برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه باتاثیر ا    221

6-48- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) مرکز جرم برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه بدون تاثیر ا      221

6-49- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت  برحسب  cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه باتاثیر ا    222

6-50- مقادیر تغییرمکان های حد جاری شدن(Dy) گوشه سخت برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas برای سازه 14طبقه بدون تاثیر ا      222

6-51- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 4 طبقه باتاثیر ا     246

6-52- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 4 طبقه بدون تاثیر ا    246

6-53- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 7 طبقه باتاثیر ا    247

6-54- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 7 طبقه بدون تاثیر ا     247

6-55- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 14 طبقه باتاثیر ا   248

6-56- مقادیر برش پایه طراحی(Vd) برش حدجاری شدن(Vy) برحسب ton برای زلزله های Elcentro، NOrthridgeو Tabas ونسبت این برشها به برش پایه طراحی به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد درسازه 14 طبقه بدون تاثیر ا     248

6-57-مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم(FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        288

6-58- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم(FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        288

6-59- مقادیر سختی جانبی (ke) مرکز جرم(FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        289

6-60- مقادیر سختی جانبی (ke) مرکزجرم(FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        289

6-61- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه سخت(FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        290

6-62- مقادیر سختی جانبی (ke) گوش سخت (FL) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        290

6-63- مقادیر سختی جانبی (keگوشه نرم(FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        291

6-64- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم (FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        291

6-65- مقادیر سختی جانبی (ke)مرکز جرم(FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        292

6-66- مقادیر سختی جانبی (ke) مرکز جرم (FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        292

6-67- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه سخت (FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        293

6-68- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه سخت (FL) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        293

6-69- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        294

6-70- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        294

6-71- مقادیر سختی جانبی (ke) مرکز جرم (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        295

6-72- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه نرم (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا

6-73- مقادیر سختی جانبی (ke) مرکز جرم (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد باتاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        295

6-74- مقادیر سختی جانبی (ke) گوشه سخت (FL) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب (ton/cm) به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20و30 درصد بدون تاثیر  تحت شتابنگاشتهای،Elcentro،NOrthridgeوTAbasا        269

6-75- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 4 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g باتاثیر ا    34

6-76- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 4 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g بدون تاثیر ا     334

6-77- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 7 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g باتاثیر ا    336

6-78- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 7 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g بدون تاثیر ا     336

6-79- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 14 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g باتاثیر ا    338

6-80- مقادیر شکل پذیری تقاضا برای گوشه نرم(FL) مرکز جرم(CM) وگوشه سخت(ST) سازه 14 طبقه به ازای خروج ازمرکزیت های 0،10،20 و 30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، NOrthridgeو Tabas به بزرگای 0.3g بدون تاثیر ا     338

6-81-مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g باتاثیر ا     371

6-82- مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 4 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g بدون تاثیر ا     371

6-83- مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g باتاثیر ا     373

6-84- مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 7 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g بدون تاثیر ا     373

6-85- مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 30 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g باتاثیر ا     375

6-86- مقادیر تغییرمکان های جانبی گوشه نرم (FL) مرکز جرم (CM) وگوشه سخت (ST) طبقه آخر سازه 14 طبقه برحسب cm به ازای خروج ازمرکزیت جرم 0،10،20و30 درصد تحت شتابنگاشت های Elcentro، Northridgeو Tabas به بزرگای 0.05g ، 0.3g بدون تاثیر ا     375

فهرست شکلها

2-1-منحنی نیرو-تغییرمکان یک قاب فلزی 7

2-2-نیروهای المان کابل 9

2-3-اعمال بار کمانشی به تیر طره    10

2-4-بارهای واژگونی ناشی ازانتقال وزن طبقات 13

2-5-توزیع جرم در تراز طبقه نوعی 14

2-6-المان تیر-ستون 17

2-7-عضو تیر-ستون تحت اثربارWا 23

3-1-سیستم SDOFا 37

3-2-تغییرات فرکانس همبسته نرمال شده برحسب ضریب فرکانس غیرهمبسته 41

3-3-تغییرات خروج از مرکزیت دینامیکی برحسب ضریب فرکانس غیرهمبسته  45

3-4-تغییرات برش پایه نرمال شده برحسب ضریب فرکانس غیرهمبسته   46

3-5-تغییرات تشدید دینامیکی با ا   48

3-6-ساختمان چند طبقه نامتقارن پیچشی 50

3-7-طبقه iام ازساختمان 51

3-8-نیروهای الاستیک طبقات 62

3-9-شکل پلان        65

3-10-شکل پلان مدل 5 المانی باخروجی ازمرکزیت سختی که درمعرض حرکات دومولفه ای زمین قرار دارد 67

3-11-سیستم یک طبقه نامتقارن،المان های 1و2 درفاصله مساوی از CM قراردارند.جرم سختی ومقاومت حول محور X متقارن میباشند 72

5-1-منحین تنش-کرنش تک محوری آزمایشگاهی 99

5-2-اثر بوشینگر 100

5-3-قوانین سخت شدگی کرنشی 101

5-4-منحنی های تنش-کرنش ایده آل 103

5-5-روش افزایشی ساده 109

5-6-روش کنترل بارنیوتن-رافسون 111

5-7-روش مختلط برگان 112

5-8-الگوریتم کنترل تغییرمکان 114

5-9-الگوریتم کنترل طول قوس 117

5-10-الگوریتم کنترل کار 119

6-1-پلان سازه های 4،7و14 طبقه مورد بررسی    121

6-2-نحوه توزیع جرم درمدلها 123

6-3-پلان سازه های4،7و14 طبقه مورد بررسی باخروج ازمرکزیت های جرم 0،10،20و30 درصد 124

6-4-منحنی A-B-C-D-E برای نیرو-تغییرشکل ممان دوران 126

6-5-مقادیر طیف بازتاب نرمال شده شتابنگاشت های Northridge،Elcentroو Tabas بامیرایی 5% به همراه طیف بازتاب آیین نامه 2800 برای نوع زمین2  133

6-5-منحنی های نیرو-تغییرشکل ایده آل 134

6-6-سه مود اول سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت جرم 0 درصد 135

6-7-سه مود اول سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت جرم 10 درصد 135

6-8-سه مود اول سازه 4 طبقه باخروج ازمرکزیت جرم 20 درصد 136

6-9-سه مود اول سازه 4طبقه باخروج ازمرکزیت جرم 30 درصد 136

6-10-سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 0 درصد     136

6-11- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 10 درصد     137

6-12- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 20 درصد     138

6-13- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 30 درصد     138

6-14- سه مود اول سازه 14طبقه باخروج از مرکزیت جرم 0 درصد     139

6-15- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 10 درصد     139

6-16- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 20 درصد     140

6-17- سه مود اول سازه 7طبقه باخروج از مرکزیت جرم 30 درصد     140

و…


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید