چکیده 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف و مقایسه ي آن  با روش هاي متداول تدریس می باشد. جامعه ي آماري در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم در مدارس ناحیه 2 شهرري در سال تحصیلی 89-88 می باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش با محدودیت هایی از قبیل نبودن شبکه و اینترنت در مدرسه و در منازل دانش آموزان مواجه بود، این تحقیق در تابستان و روي 38 نفر نمونه ي در دسترس از دانش آموزانی که سال دوم متوسطه را به اتمام رسانده و در تعطیلات تابستانی به سر می بردند در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرستان حضرت مریم اجرا شد. بر اساس اهداف تحقیق، پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کاربردي است. روش به کار رفته در این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

در این تحقیق از پرسشنامه نگرش سنج و آزمون یادگیري به عنوان دو ابزار گردآوري داده ها استفاده شد. در این تحقیق براي سنجش نگرش دانش آموزان از پرسشنامه نگرش سنج که به صورت پیش آزمون و پس آزمون قبل و بعد از عمل آزمایشی در مقیاس 5 درجه اي لیکرت استفاده شد. سوالات این پرسشنامه برگردان سوالات پرسشنامه نگرش سنج درس شیمی CLASS-chem بود. از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی سوالات نگرش و آزمون یادگیري استفاده شده است. پایایی سوالات نگرش و آزمون یادگیري به ترتیب 83/0 و71/0 بدست آمد. براي تعیی روایی ابزار گرداوري داده ها در آزمون یادگیري از نظر استاد راهنما و دبیران مجرب شیمی استفاده گردید.

در پایان به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در این پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهاي آماري موجود از جمله SPSS استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و واریانس استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی نیز تحلیل تست لوین و آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. که نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین روش تدریس به شیوه هاي متداول تدریس و استفاده از مدل SCORM در افزایش یادگیري  تفاوت معنی داري دیده نشد ولی استفاده از این مدل در آموزش، در افزایش نگرش شیمی دانش آموزان مؤثر بوده است.

کلمات کلیدي:آموزش الکترونیکی، روش هاي متداول تدریس، استاندارد، یادگیري، نگرش. 

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

فهرست مطالب

فصل 1. کلیات 

1-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  6

1-4 -1 هدف کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

1-4 -2 اهداف جزئی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  6

1-5 سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  6

1-6  قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- 1 قلمرو مکانی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2  قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر هاي تحقیق  ………………………………………………………………………………..7

1-7 -1 تعاریف مفهومی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 -2 تعاریف عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل 2. مروري بر ادبیات موضوع 

2-1 بخش اول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1 -1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1 -2 آموزش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1 -2-1 دید گاه هاي مختلف در آموزش  ……………………………………………………………………………………………. 11

2-1 -2-1-1 آموزش به عنوان کسب اطلاعات………………………………………………………………………………………. 11

2-1 -2-1-2 آموزش به عنوان تقویت پاسخ ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1 -2-1-3 آموزش به عنوان ساختن دانش  ………………………………………………………………………………………… 12

2-1 -3 انواع شیوه هاي آموزشی  ……………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1 -3-1 روش هاي متداول آموزشی  ……………………………………………………………………………………………………. 12

2-1 -3-2 روش هاي نوین آموزشی  ………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 -3-2-1 آموزش الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 -3-2-2 مزایا و معایب آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………….. 14

2-1 -3-2-3 انواعآموزش الکترونیکی  ……………………………………………………………………………………………………..  16

2-1 -3-2-3-1 براساستکنولوژيوابزار  ……………………………………………………………………………………………….  16

2-1 -3-2-3-2 براساسروشارائهدرس  ……………………………………………………………………………………………… 17

2-1 -3-2-4 مؤلفه هاي مهم در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………………. 20

2-1 -3-2-4-1 زیر ساخت هاي سخت افزاري  ……………………………………………………………………………………… 21

2-1 -3-2-4-1 زیرساخت هاي نرم افزاري  ……………………………………………………………………………………………. 23

2-1 -4 سیستم هاي مدیریت آموزشی  …………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1 -4-1 انواع سیستم هاي مدیریتی  ……………………………………………………………………………………………………. 25

2-1 -4-1-1 عملکرد LMS  …………………………………………………………………ا………………………………………………….. 25

2-1 -4-1-2 عملکرد LCMS …………………………………………………………..ا…………………………………………………….. 25

2-1 -4-1-3 عملکرد CMS   ……………………………………………………..ا……………………………………………………………. 25

2-1 -5 قابلیت مدرسه مجازي  …………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1 -6 استانداردهاي E-learning  ………………………………………ا……………………………………………………………………  26

2-1 -6 -1 مروري بر استاندارد SCORM  …………………………..ا………………………………………………………………….. 29

2-1 -6 -2 محیط زمان اجرا  ……………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-1 -6 -3 مدل تجمع محتوا  ……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1 -7 تولید محتواي الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1 -7-1  محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-1 -8  ارزشیابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-1 -8-1  ارزشیابیتدریجی…………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-1 -8-2 ارزشیابیمستمر ……………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-1 -8-3 ارزشیابی تست و امتحان  ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1 -8-4 ارزشیابیبهصورت آنلاین  ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1 -8-5 ارزشیابیسنتی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2 (بخش دوم) پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2 -1 تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران  ………………………………………………………………………………………. 38

2-2 -2 تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان  …………………………………………………………………………………….. 39

  فصل 3. روش تحقیق   

3-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2 روش و طرح تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-3متغیر هاي پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4 جامعه آماري  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-5  نمونه، روش نمونه گیري  ………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 ابزار گردآوري داده ها  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-6-1 پرسشنامه نگرش سنج…………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-6-1 -1 مقوله بندي پرسشنامه نگرش سنج  ………………………………………………………………………………………..  46

3-6-1 -2  روایی سوالات نگرش سنج  ……………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-1 -3 پایایی سوالات نگرش سنج  …………………………………………………………………………………………………….. 47

3-6-2 آزمون محقق ساخته  ……………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-7  فرایند تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 51

  فصل 4. تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2 تحلیل سؤالات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2 -1 محاسبات آماري  …………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2 -1-1 روش لوپ  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2 -1-2 ضریب تمیز ……………………………………………………………………………………………………………………………….  56

4-2 -1-3ضریب دشواري  ………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2 -2محاسبات پایایی و روایی آزمون  …………………………………………………………………………………………………. 58

4-3  تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-3 -1 توصیف آماري داده هاي آزمون یادگیري………………………………………………………………………………….. 59

4-3 -2توصیف آماري داده هاي آزمون نگرش ……………………………………………………………………………………….  60

4-3 -3  بخش استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..  63

4-3 -3-1  بررسی میزان تأثیر روش هاي متداول تدریس بر یادگیري گروه کنترل  ………………………….  63

4-3 -3-2  بررسی میزان تأثیر روش تدریس مبتنی بر SCORM بر یادگیري دانش آموزان گروه آزمایش  ………………………………………………………..  64

4-3 -3-3  بررسی سؤال اول تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..  64

4-3 -2-1  بررسی سؤالات فرعی تحقیق در آزمون یادگیري  ………………………………………………………………..  65

4-3 -2-2  بررسی سوال دوم تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….  68

4-3 -2-2-1  بررسی سؤالات فرعی تحقیق در آزمون نگرش سنجی  ………………………………………………… 70

 

فصل 5. جمع بندي و  پیشنهاد براي تحقیقات آتی  

5-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

5-2  تحلیل سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-3  محدودیت هاي تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4  پیشنهادات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

5-4 -1  پیشنهاد هاي اجرایی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-4 -2  پیشنهاد هاي پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست جداول

 جدول 1-2. منابع انسانی مورد نیاز براي طراحی آموزش الکترونیکی  ………………………………………………… 35

  جدول3-1. مقوله بندي سئوالات پرسشنامه نگرش سنجی  …………………………………………………………………..  46

  جدول 3-2. جدول هدف- محتوا سؤالات آزمون یادگیري  …………………………………………………………………… 48

جدول 4-1. تحلیل سؤالات پرسشنامه نگرش سنج به روش لوپ ………………………………………………………. 55

جدول 4-2. تحلیل سؤالات آزمون یادگیري به روش لوپ  …………………………………………………………………… 55

  جدول 4-3. ضریب همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل آزمون (ضریب تمیز) مربوط به ابزار اندازه

56   گیري نگر……………………………………………………………………………………………..

جدول 4-4. ضریب همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل آزمون(ضریب تمیز) مربوط به سؤالات

57            یادگیري………………………………………………………….

جدول4-5. ضریب دشواري سؤال هاي آزمون یادگیري  ……………………………………………………………………….. 58

  جدول4-6. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل(آزمون یادگیري)  ….. 59

جدول4-7. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش(آزمون یادگیري)… 59

جدول 4-8. جدول میانگین و انحراف معیار سطوح یادگیري به تفکیک در گروه هاي آزمایش و کنترل……………………………………………….  60

جدول4-9. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل(آزمون نگرش)  ………..  60

جدول4-10. شاخص هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها  در گروه آزمایش(آزمون نگرش)  ….  61

جدول 4-11. جدول میانگین و انحراف معیار نگرش به تفکیک در گروه هاي آزمایش و کنترل  ……..  61

  جدول4-12.نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل …………………………………………………..  64

جدول4-13.نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري بین پیش آزمون و پس آزمون در

64     گروه آزمایش  ……………………………………………………………………………..

65     جدول4-14. نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري(پس آزمون)  …………………………………..

جدول4-15.نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري در پس آزمون (سطح دانش) ………  65

جدول4-16. نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري (سطح درك و فهم)  ……………………..  66

  جدول4-17.نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري (سطح کاربرد)  ……………………………….  67

جدول4-18. نتایج آزمون لوین و آزمونt  براي سؤالات یادگیري (سطح تجزیه و تحلیل)  ……………….  67

جدول4-19.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل  ..  68

جدول4-20.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش  68

69            جدول4-21. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش(پس آزمون)  ………………………………………………………….

جدول4-22. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه علاقه مندي به درس شیمی(پس آزمون)

70            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-23.  آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه ارتباط مفاهیم شیمی با دنیاي

70     پیرامون(پس آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-24.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه کاربرد دانش شیمی در حل مسائل (پس

71     آزمون) ……………………………….

جدول4-25.آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه تاثیر علم شیمی در ایجاد اعتماد به  نفس

72     در حل مسائل (پس آزمون)  ………………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-26.آزمون لوین و آزمون t  سؤالات نگرش در حیطه تجسم ذره اي هنگام یادگیري موضوعات

72     انتزاعی شیمی (پس آزمون) ……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-27. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه کاربرد مهارت استدلال منطقی در حل

73     مسائل شیمی(پس آزمون)………………………………

جدول4-28. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه تلاش براي فهمیدن مفاهیم و موضوعات

74     شیمی و ترکیب آنها(پس آزمون)  ……………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-29.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه یادگیري مفهومی شیمی(پس آزمون)74  جدول4-30.آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه برقراري ارتباط بین مفاهیم و موضوعات

75     شیمی (پس آزمون)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست شکل ها

18            ……………………………………………………………………..  learner-led e-learning شکل 2-1 دیاگرامی از اجزاي

19            ……………………………………………………………………..   Facilitated E-learning شکل 2-2  دیاگرامی ازاجزاي

شکل 2-3  دیاگرامی ازاجزاي Instructor-led E-learning  ……………….ا……………………………………………… 19

  شکل 2-4  اجزاي مختلف آموزش الکترونیکی ……………………………………………………………………………………… 20

  شکل 2-5  بعضی اتصالات بالقوه در میانLAN ها، WAN ها و اینترنت.    …………………………………….. 22

  شکل 2-6  طبقه بندي ابزار ها در آموزش الکترونیکی  ………………………………………………………………………… 24

  شکل 2-7 نقش سیستم هاي مدیریت آموزشی  ……………………………………………………………………………………. 24

  شکل 2-8  به کارگیري قطعات قابل استفاده مجدد  ………………………………………………………………………………  26

  شکل 2-9  انواع استانداردها و چگونگی عملکرد آنها  ……………………………………………………………………………. 27

  شکل 2-10  سازمان هاي استاندارد  ……………………………………………………………………………………………………….. 27

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1) آزمون یادگیري  …………………………………………………………………………………………………………. 83

  پیوست شماره (2)  پرسشنامه نگرش سنج  ……………………………………………………………………………………………. 89

  پیوست شماره (3)  روش تعیین ضریب آلفا ………………………………………………………………………………………….. 92

  پیوست شماره (4)  محاسبه ضریب همبستگی  ……………………………………………………………………………………… 93

  پیوست شماره (5)  محاسبه ضریب دشواري سؤال……………………………………………………………………………….. 94

پیوست شماره (6) آزمون لوین  ………………………………………………………………………………………………………………… 95

فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  96

کلیات

1-1.مقدمه

آموزش از راه دور در سال هاي نه چندان دور مطرح شده است که آموزشی به صورت مکاتبه اي و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. با پیشرفت تکنولوژي و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه به کارگیري آن، استفاده از ابزار هاي جدید تر براي انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدي تر دنبال شد و ابزارها، روش ها و استاندارد هایی براي آموزش الکترونیکی مطرح شد و هر روز اصلاحات جدیدتري در این زمینه صورت می گیرد. در واقع می توان گفت آموزش الکترونیکی استفاده از ابزارهاي انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی (مثل اینترنت) براي انتقال اطلاعات و دانش است.

1-2 . بیان مسئله

عرصه هاي کاربرد فن آوري اطلاعات در جهان معاصر، با سرعت فزاینده اي در حال گسترش است و همهابعاد زندگی از جمله تعلیم و تربیت را در شکل هاي مختلف آن دچار دگرگونی کرده است[2].در دهه هاي اخیر رویکرد هاي سنتی یادگیري با ظهور تکنولوژي هاي جدید، نظیر چند رسانه ها، فرا رسانه  ها و ارتباطات از راه دور، دستخوش تغییرات اساسی شده است. تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات[2] و محیط هاي یادگیري مجازي[3] به گونه اي رایج در نظام هاي آموزشی، مورد استفاده قرار می گیرد و کامپیوتر و امکانات شبکه اي به عنوان یک ابزار آموزشی و نیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام هاي آموزشی پذیرفته شده است[3].

منظور از آموزش الکترونیکی به طور کلیبهره گیري از سیستم هاي الکترونیکی مثل رایانه، اینترنت، دیسک هاي چند رسانه اي،نشریه هاي الکترونیکی، خبرنامه هاي مجازي و نظایر این ها است که با هدف کاستن رفتو آمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیري بهتر و آسان تر صورت می گیرد.

دوره هاي آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی داراي عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران استفاده می گردند. عناصر کنترلی فوق در کلاس هاي آموزش معمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش هاي الکترونیکی، فراگیران قادر به کنترل فرآیند آموزش خواهند بود. قابلیت تنظیم آهنگ آموزش توسط فراگیران یکی از دلایل مهم دررابطه با موثر بودن آموزش هاي الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش هاي سنتی داراي مزایاي عمده اي است. انعطاف پذیري و حذف تردد هاي بی مورد و پر هزینه براي شرکت در دوره هاي آموزشی، سرعت فراگیري آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش هاي سنتی و تنظیم آهنگ یادگیري، مستقل از پارامترهاي زمان و مکان از مزایاي ویژه آن می باشد[4، 5].

باید اذعان کرد که رشد روز افزون دانش همراه با رشد فناوري، به خصوص در زمینه ي اطلاعات و ارتباطات به طور دائم، فرایند هاي تدریس و یادگیري را در درون و برون مدرسه و کلاس هاي درس، تحت تاثیر قرار می دهد و همه ي افراد می توانند با توجه به نیازهاي خود، با دسترسی به فن آوري مناسب به یادگیري بپردازند همچنین معلمان با استفاده از این فن آوري ها بایستی شیوه هاي تدریس و یادگیري به روش سنتی را تغییر دهند و به این ترتیب در پیشرفت و اثربخشی آن بکوشند[7،6]. استفاده از این فناوري ها ي آموزشی در تدریس،باعث خارج شدن کلاس از یکنواختی، فعال شدن دانش آموزان، بروز خلاقیت و نوآوري و تسریع در امر یادگیري فراگیران می شود[8].با توجه به انتظاراتی که درباره بحث اثر بخشی استاندارد SCORM در امر آموزش وجود دارد، در این پروژه با استفاده از محتوایی که بر اساس استاندارد SCORM آماده شده است، اثر بخشی این روش آموزشی بر دانش و نگرش دانش آموزان بررسی شده است.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

نیروي کار امروزه باید بتواند حجم وسیعی از اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی پردازش کند. با استفاده از روش هاي معمول آموزش،معمولاً سازمان ها هزینه زیادي را براي رفت وآمد و محل برگزاري دوره هاي آموزشیمی پردازند به طوري که تقریباً دو سوم هزینه آموزش را هزینه حمل ونقل تشکیل می دهد به این ترتیب، گذشت زمان نمی تواند سوددهی لازم را براي سازمان و مؤسسه به همراهداشته باشد. به علاوه با مشکلات جوامع امروزي رفت وآمد منجر به افت بازدهیافراد در فراگیري دانش خواهد شد. از طرفی، با پیشرفت فناوري اطلاعات، مرزهاي تجاريکمرنگ تر و رقابت هاي جهانی شدیدتر می شوند. همچنین، استفاده از روش هاي کارآمدتربراي آموزش نیروي کار پراکنده در نقاط جغرافیایی مختلف، اهمیت ویژه ايمی یابد.

یکی از مهمترین دلایل ضرورت سازماندهی آموزش مجازي در ایرانتقاضاي روزافزون جوانان براي ورود به دانشگاه است که با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت آموزشی در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده است. این در حالی است که در آموزش مجازي محدودیت مکانی و یا زمانیوجود ندارد و دانشجو می تواند بر حسب تمایل، زمان و واحدهاي درسی خود را انتخاب کند و همچنین نیازي نیست تا تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد و واحدهاي ارایه شده نیز محدودیتی ندارند[9].

در آموزش الکترونیکی، جهت فراهم کردن محیطی جذاب و ترغیب کننده براي یادگیري باید بتوان قالب ها و استانداردهایی معلوم کرد که این مسیر هدفمند را مشخص و روشن کند تا در طول این مسیر به عنوان یک راهنما به آموزش دهنده ها و آموزش گیرنده ها کمک کند. این استانداردها در زمینه سازماندهی دوره آموزشی، ارائه و ارزیابی دروس، کیفیت و چگونگی دسترسی آن مطرح می شود.

SCORM[6] یک استاندارد تکنیکی و فنی است که توسط ADL[7] ایجاد و توسعه داده شده است.

SCORM یک مدل مرجع است که براساس مفاهیم شیء گرایی روند پروژه هاي بزرگ و کم هزینه تولید نرم افزارهاي آموزشی را سرعت بخشیده است و نیز بازار چنین محصولاتی را با هدف برآورده کردن نیازهاي تعلیمی و آموزشی در آینده ترغیب و تشویق کرده است[10].

1-4. اهداف پژوهش

141. هدف کلی

بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی سال سوم دبیرستان و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

142. اهداف جزئی 

  • بدست آوردن پیشرفت تحصیلی گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزش.
  • بدست آوردن پیشرفت تحصیلی گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزش.
  • بدست آوردن نمره نگرش گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزش.
  • بدست آوردن نمره نگرش گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزش.

1-5.سوالات پژوهش

سوالات پژوهش که به تبع اهداف پژوهش تعیین گردیدند عبارتند از:

آیا بین دانش در زمینه شیمی سال سوم دبیرستان دانش آموزانی که با استفاده از مدل SCORM آموزش دیده اند با دانش آموزانی که از روش هاي متداول تدریس آموزش دیده اند، تفاوت معنی داري وجود دارد؟


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید