انتخاب صفحه

چکیده 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف و مقایسه ی آن  با روش های متداول تدریس می باشد. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم در مدارس ناحیه 2 شهرری در سال تحصیلی 89-88 می باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش با محدودیت هایی از قبیل نبودن شبکه و اینترنت در مدرسه و در منازل دانش آموزان مواجه بود، این تحقیق در تابستان و روی 38 نفر نمونه ی در دسترس از دانش آموزانی که سال دوم متوسطه را به اتمام رسانده و در تعطیلات تابستانی به سر می بردند در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دبیرستان حضرت مریم اجرا شد. بر اساس اهداف تحقیق، پژوهش انجام شده از نوع تحقیقات کاربردی است. روش به کار رفته در این تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

در این تحقیق از پرسشنامه نگرش سنج و آزمون یادگیری به عنوان دو ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. در این تحقیق برای سنجش نگرش دانش آموزان از پرسشنامه نگرش سنج که به صورت پیش آزمون و پس آزمون قبل و بعد از عمل آزمایشی در مقیاس 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. سوالات این پرسشنامه برگردان سوالات پرسشنامه نگرش سنج درس شیمی CLASS-chem بود. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی سوالات نگرش و آزمون یادگیری استفاده شده است. پایایی سوالات نگرش و آزمون یادگیری به ترتیب 83/0 و71/0 بدست آمد. برای تعیی روایی ابزار گرداوری داده ها در آزمون یادگیری از نظر استاد راهنما و دبیران مجرب شیمی استفاده گردید.

در پایان به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در این پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری موجود از جمله SPSS استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و واریانس استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی نیز تحلیل تست لوین و آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. که نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین روش تدریس به شیوه های متداول تدریس و استفاده از مدل SCORM در افزایش یادگیری  تفاوت معنی داری دیده نشد ولی استفاده از این مدل در آموزش، در افزایش نگرش شیمی دانش آموزان مؤثر بوده است.

کلمات کلیدی:آموزش الکترونیکی، روش های متداول تدریس، استاندارد، یادگیری، نگرش. 

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

فهرست مطالب

فصل 1. کلیات 

1-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  6

1-4 -1 هدف کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

1-4 -2 اهداف جزئی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  6

1-5 سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  6

1-6  قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- 1 قلمرو مکانی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2  قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق  ………………………………………………………………………………..7

1-7 -1 تعاریف مفهومی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 -2 تعاریف عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل 2. مروری بر ادبیات موضوع 

2-1 بخش اول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1 -1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1 -2 آموزش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1 -2-1 دید گاه های مختلف در آموزش  ……………………………………………………………………………………………. 11

2-1 -2-1-1 آموزش به عنوان کسب اطلاعات………………………………………………………………………………………. 11

2-1 -2-1-2 آموزش به عنوان تقویت پاسخ ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1 -2-1-3 آموزش به عنوان ساختن دانش  ………………………………………………………………………………………… 12

2-1 -3 انواع شیوه های آموزشی  ……………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1 -3-1 روش های متداول آموزشی  ……………………………………………………………………………………………………. 12

2-1 -3-2 روش های نوین آموزشی  ………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 -3-2-1 آموزش الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 -3-2-2 مزایا و معایب آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………….. 14

2-1 -3-2-3 انواعآموزش الکترونیکی  ……………………………………………………………………………………………………..  16

2-1 -3-2-3-1 براساستکنولوژیوابزار  ……………………………………………………………………………………………….  16

2-1 -3-2-3-2 براساسروشارائهدرس  ……………………………………………………………………………………………… 17

2-1 -3-2-4 مؤلفه های مهم در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………………. 20

2-1 -3-2-4-1 زیر ساخت های سخت افزاری  ……………………………………………………………………………………… 21

2-1 -3-2-4-1 زیرساخت های نرم افزاری  ……………………………………………………………………………………………. 23

2-1 -4 سیستم های مدیریت آموزشی  …………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1 -4-1 انواع سیستم های مدیریتی  ……………………………………………………………………………………………………. 25

2-1 -4-1-1 عملکرد LMS  …………………………………………………………………ا………………………………………………….. 25

2-1 -4-1-2 عملکرد LCMS …………………………………………………………..ا…………………………………………………….. 25

2-1 -4-1-3 عملکرد CMS   ……………………………………………………..ا……………………………………………………………. 25

2-1 -5 قابلیت مدرسه مجازی  …………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1 -6 استانداردهای E-learning  ………………………………………ا……………………………………………………………………  26

2-1 -6 -1 مروری بر استاندارد SCORM  …………………………..ا………………………………………………………………….. 29

2-1 -6 -2 محیط زمان اجرا  ……………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-1 -6 -3 مدل تجمع محتوا  ……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1 -7 تولید محتوای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1 -7-1  محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-1 -8  ارزشیابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

2-1 -8-1  ارزشیابیتدریجی…………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-1 -8-2 ارزشیابیمستمر ……………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-1 -8-3 ارزشیابی تست و امتحان  ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1 -8-4 ارزشیابیبهصورت آنلاین  ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1 -8-5 ارزشیابیسنتی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2 (بخش دوم) پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2 -1 تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران  ………………………………………………………………………………………. 38

2-2 -2 تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان  …………………………………………………………………………………….. 39

  فصل 3. روش تحقیق   

3-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2 روش و طرح تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-3متغیر های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4 جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-5  نمونه، روش نمونه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 ابزار گردآوری داده ها  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-6-1 پرسشنامه نگرش سنج…………………………………………………………………………………………………………………. 45

3-6-1 -1 مقوله بندی پرسشنامه نگرش سنج  ………………………………………………………………………………………..  46

3-6-1 -2  روایی سوالات نگرش سنج  ……………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-1 -3 پایایی سوالات نگرش سنج  …………………………………………………………………………………………………….. 47

3-6-2 آزمون محقق ساخته  ……………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-7  فرایند تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 51

  فصل 4. تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2 تحلیل سؤالات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2 -1 محاسبات آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2 -1-1 روش لوپ  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2 -1-2 ضریب تمیز ……………………………………………………………………………………………………………………………….  56

4-2 -1-3ضریب دشواری  ………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2 -2محاسبات پایایی و روایی آزمون  …………………………………………………………………………………………………. 58

4-3  تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-3 -1 توصیف آماری داده های آزمون یادگیری………………………………………………………………………………….. 59

4-3 -2توصیف آماری داده های آزمون نگرش ……………………………………………………………………………………….  60

4-3 -3  بخش استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..  63

4-3 -3-1  بررسی میزان تأثیر روش های متداول تدریس بر یادگیری گروه کنترل  ………………………….  63

4-3 -3-2  بررسی میزان تأثیر روش تدریس مبتنی بر SCORM بر یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش  ………………………………………………………..  64

4-3 -3-3  بررسی سؤال اول تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..  64

4-3 -2-1  بررسی سؤالات فرعی تحقیق در آزمون یادگیری  ………………………………………………………………..  65

4-3 -2-2  بررسی سوال دوم تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….  68

4-3 -2-2-1  بررسی سؤالات فرعی تحقیق در آزمون نگرش سنجی  ………………………………………………… 70

 

فصل 5. جمع بندی و  پیشنهاد برای تحقیقات آتی  

5-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

5-2  تحلیل سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-3  محدودیت های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4  پیشنهادات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

5-4 -1  پیشنهاد های اجرایی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-4 -2  پیشنهاد های پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست جداول

 جدول 1-2. منابع انسانی مورد نیاز برای طراحی آموزش الکترونیکی  ………………………………………………… 35

  جدول3-1. مقوله بندی سئوالات پرسشنامه نگرش سنجی  …………………………………………………………………..  46

  جدول 3-2. جدول هدف- محتوا سؤالات آزمون یادگیری  …………………………………………………………………… 48

جدول 4-1. تحلیل سؤالات پرسشنامه نگرش سنج به روش لوپ ………………………………………………………. 55

جدول 4-2. تحلیل سؤالات آزمون یادگیری به روش لوپ  …………………………………………………………………… 55

  جدول 4-3. ضریب همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل آزمون (ضریب تمیز) مربوط به ابزار اندازه

56   گیری نگر……………………………………………………………………………………………..

جدول 4-4. ضریب همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل آزمون(ضریب تمیز) مربوط به سؤالات

57            یادگیری………………………………………………………….

جدول4-5. ضریب دشواری سؤال های آزمون یادگیری  ……………………………………………………………………….. 58

  جدول4-6. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل(آزمون یادگیری)  ….. 59

جدول4-7. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه آزمایش(آزمون یادگیری)… 59

جدول 4-8. جدول میانگین و انحراف معیار سطوح یادگیری به تفکیک در گروه های آزمایش و کنترل……………………………………………….  60

جدول4-9. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها در گروه کنترل(آزمون نگرش)  ………..  60

جدول4-10. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها  در گروه آزمایش(آزمون نگرش)  ….  61

جدول 4-11. جدول میانگین و انحراف معیار نگرش به تفکیک در گروه های آزمایش و کنترل  ……..  61

  جدول4-12.نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل …………………………………………………..  64

جدول4-13.نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری بین پیش آزمون و پس آزمون در

64     گروه آزمایش  ……………………………………………………………………………..

65     جدول4-14. نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری(پس آزمون)  …………………………………..

جدول4-15.نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری در پس آزمون (سطح دانش) ………  65

جدول4-16. نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری (سطح درک و فهم)  ……………………..  66

  جدول4-17.نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری (سطح کاربرد)  ……………………………….  67

جدول4-18. نتایج آزمون لوین و آزمونt  برای سؤالات یادگیری (سطح تجزیه و تحلیل)  ……………….  67

جدول4-19.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل  ..  68

جدول4-20.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش  68

69            جدول4-21. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش(پس آزمون)  ………………………………………………………….

جدول4-22. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه علاقه مندی به درس شیمی(پس آزمون)

70            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-23.  آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه ارتباط مفاهیم شیمی با دنیای

70     پیرامون(پس آزمون)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-24.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه کاربرد دانش شیمی در حل مسائل (پس

71     آزمون) ……………………………….

جدول4-25.آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه تاثیر علم شیمی در ایجاد اعتماد به  نفس

72     در حل مسائل (پس آزمون)  ………………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-26.آزمون لوین و آزمون t  سؤالات نگرش در حیطه تجسم ذره ای هنگام یادگیری موضوعات

72     انتزاعی شیمی (پس آزمون) ……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-27. آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه کاربرد مهارت استدلال منطقی در حل

73     مسائل شیمی(پس آزمون)………………………………

جدول4-28. آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه تلاش برای فهمیدن مفاهیم و موضوعات

74     شیمی و ترکیب آنها(پس آزمون)  ……………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-29.آزمون لوین و آزمونt  سؤالات نگرش در حیطه یادگیری مفهومی شیمی(پس آزمون)74  جدول4-30.آزمون لوین و آزمون t سؤالات نگرش در حیطه برقراری ارتباط بین مفاهیم و موضوعات

75     شیمی (پس آزمون)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست شکل ها

18            ……………………………………………………………………..  learner-led e-learning شکل 2-1 دیاگرامی از اجزای

19            ……………………………………………………………………..   Facilitated E-learning شکل 2-2  دیاگرامی ازاجزای

شکل 2-3  دیاگرامی ازاجزای Instructor-led E-learning  ……………….ا……………………………………………… 19

  شکل 2-4  اجزای مختلف آموزش الکترونیکی ……………………………………………………………………………………… 20

  شکل 2-5  بعضی اتصالات بالقوه در میانLAN ها، WAN ها و اینترنت.    …………………………………….. 22

  شکل 2-6  طبقه بندی ابزار ها در آموزش الکترونیکی  ………………………………………………………………………… 24

  شکل 2-7 نقش سیستم های مدیریت آموزشی  ……………………………………………………………………………………. 24

  شکل 2-8  به کارگیری قطعات قابل استفاده مجدد  ………………………………………………………………………………  26

  شکل 2-9  انواع استانداردها و چگونگی عملکرد آنها  ……………………………………………………………………………. 27

  شکل 2-10  سازمان های استاندارد  ……………………………………………………………………………………………………….. 27

فهرست پیوست ها

پیوست شماره (1) آزمون یادگیری  …………………………………………………………………………………………………………. 83

  پیوست شماره (2)  پرسشنامه نگرش سنج  ……………………………………………………………………………………………. 89

  پیوست شماره (3)  روش تعیین ضریب آلفا ………………………………………………………………………………………….. 92

  پیوست شماره (4)  محاسبه ضریب همبستگی  ……………………………………………………………………………………… 93

  پیوست شماره (5)  محاسبه ضریب دشواری سؤال……………………………………………………………………………….. 94

پیوست شماره (6) آزمون لوین  ………………………………………………………………………………………………………………… 95

فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  96

کلیات

1-1.مقدمه

آموزش از راه دور در سال های نه چندان دور مطرح شده است که آموزشی به صورت مکاتبه ای و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. با پیشرفت تکنولوژی و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه به کارگیری آن، استفاده از ابزار های جدید تر برای انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدی تر دنبال شد و ابزارها، روش ها و استاندارد هایی برای آموزش الکترونیکی مطرح شد و هر روز اصلاحات جدیدتری در این زمینه صورت می گیرد. در واقع می توان گفت آموزش الکترونیکی استفاده از ابزارهای انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی (مثل اینترنت) برای انتقال اطلاعات و دانش است.

1-2 . بیان مسئله

عرصه های کاربرد فن آوری اطلاعات در جهان معاصر، با سرعت فزاینده ای در حال گسترش است و همهابعاد زندگی از جمله تعلیم و تربیت را در شکل های مختلف آن دچار دگرگونی کرده است[2].در دهه های اخیر رویکرد های سنتی یادگیری با ظهور تکنولوژی های جدید، نظیر چند رسانه ها، فرا رسانه  ها و ارتباطات از راه دور، دستخوش تغییرات اساسی شده است. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات[2] و محیط های یادگیری مجازی[3] به گونه ای رایج در نظام های آموزشی، مورد استفاده قرار می گیرد و کامپیوتر و امکانات شبکه ای به عنوان یک ابزار آموزشی و نیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام های آموزشی پذیرفته شده است[3].

منظور از آموزش الکترونیکی به طور کلیبهره گیری از سیستم های الکترونیکی مثل رایانه، اینترنت، دیسک های چند رسانه ای،نشریه های الکترونیکی، خبرنامه های مجازی و نظایر این ها است که با هدف کاستن رفتو آمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان تر صورت می گیرد.

دوره های آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران استفاده می گردند. عناصر کنترلی فوق در کلاس های آموزش معمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش های الکترونیکی، فراگیران قادر به کنترل فرآیند آموزش خواهند بود. قابلیت تنظیم آهنگ آموزش توسط فراگیران یکی از دلایل مهم دررابطه با موثر بودن آموزش های الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی دارای مزایای عمده ای است. انعطاف پذیری و حذف تردد های بی مورد و پر هزینه برای شرکت در دوره های آموزشی، سرعت فراگیری آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی و تنظیم آهنگ یادگیری، مستقل از پارامترهای زمان و مکان از مزایای ویژه آن می باشد[4، 5].

باید اذعان کرد که رشد روز افزون دانش همراه با رشد فناوری، به خصوص در زمینه ی اطلاعات و ارتباطات به طور دائم، فرایند های تدریس و یادگیری را در درون و برون مدرسه و کلاس های درس، تحت تاثیر قرار می دهد و همه ی افراد می توانند با توجه به نیازهای خود، با دسترسی به فن آوری مناسب به یادگیری بپردازند همچنین معلمان با استفاده از این فن آوری ها بایستی شیوه های تدریس و یادگیری به روش سنتی را تغییر دهند و به این ترتیب در پیشرفت و اثربخشی آن بکوشند[7،6]. استفاده از این فناوری ها ی آموزشی در تدریس،باعث خارج شدن کلاس از یکنواختی، فعال شدن دانش آموزان، بروز خلاقیت و نوآوری و تسریع در امر یادگیری فراگیران می شود[8].با توجه به انتظاراتی که درباره بحث اثر بخشی استاندارد SCORM در امر آموزش وجود دارد، در این پروژه با استفاده از محتوایی که بر اساس استاندارد SCORM آماده شده است، اثر بخشی این روش آموزشی بر دانش و نگرش دانش آموزان بررسی شده است.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

نیروی کار امروزه باید بتواند حجم وسیعی از اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی پردازش کند. با استفاده از روش های معمول آموزش،معمولاً سازمان ها هزینه زیادی را برای رفت وآمد و محل برگزاری دوره های آموزشیمی پردازند به طوری که تقریباً دو سوم هزینه آموزش را هزینه حمل ونقل تشکیل می دهد به این ترتیب، گذشت زمان نمی تواند سوددهی لازم را برای سازمان و مؤسسه به همراهداشته باشد. به علاوه با مشکلات جوامع امروزی رفت وآمد منجر به افت بازدهیافراد در فراگیری دانش خواهد شد. از طرفی، با پیشرفت فناوری اطلاعات، مرزهای تجاریکمرنگ تر و رقابت های جهانی شدیدتر می شوند. همچنین، استفاده از روش های کارآمدتربرای آموزش نیروی کار پراکنده در نقاط جغرافیایی مختلف، اهمیت ویژه ایمی یابد.

یکی از مهمترین دلایل ضرورت سازماندهی آموزش مجازی در ایرانتقاضای روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه است که با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت آموزشی در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده است. این در حالی است که در آموزش مجازی محدودیت مکانی و یا زمانیوجود ندارد و دانشجو می تواند بر حسب تمایل، زمان و واحدهای درسی خود را انتخاب کند و همچنین نیازی نیست تا تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد و واحدهای ارایه شده نیز محدودیتی ندارند[9].

در آموزش الکترونیکی، جهت فراهم کردن محیطی جذاب و ترغیب کننده برای یادگیری باید بتوان قالب ها و استانداردهایی معلوم کرد که این مسیر هدفمند را مشخص و روشن کند تا در طول این مسیر به عنوان یک راهنما به آموزش دهنده ها و آموزش گیرنده ها کمک کند. این استانداردها در زمینه سازماندهی دوره آموزشی، ارائه و ارزیابی دروس، کیفیت و چگونگی دسترسی آن مطرح می شود.

SCORM[6] یک استاندارد تکنیکی و فنی است که توسط ADL[7] ایجاد و توسعه داده شده است.

SCORM یک مدل مرجع است که براساس مفاهیم شیء گرایی روند پروژه های بزرگ و کم هزینه تولید نرم افزارهای آموزشی را سرعت بخشیده است و نیز بازار چنین محصولاتی را با هدف برآورده کردن نیازهای تعلیمی و آموزشی در آینده ترغیب و تشویق کرده است[10].

1-4. اهداف پژوهش

141. هدف کلی

بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی سال سوم دبیرستان و مقایسه با روش های متداول تدریس

142. اهداف جزئی 

  • بدست آوردن پیشرفت تحصیلی گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزش.
  • بدست آوردن پیشرفت تحصیلی گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزش.
  • بدست آوردن نمره نگرش گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزش.
  • بدست آوردن نمره نگرش گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزش.

1-5.سوالات پژوهش

سوالات پژوهش که به تبع اهداف پژوهش تعیین گردیدند عبارتند از:

آیا بین دانش در زمینه شیمی سال سوم دبیرستان دانش آموزانی که با استفاده از مدل SCORM آموزش دیده اند با دانش آموزانی که از روش های متداول تدریس آموزش دیده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد؟


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید