مقدمه

بررسی آسیب پذیری سازه ها بحث جدیدی است پیرامون سازه های از قبل ساخته شده که اکنون در حال بهره برداری بوده و یا در حال اجرا می باشند که از طریق دستورالعمل بهسازی لرزه ای به کنترل آنها پرداخته می شود و مشخص می گردد که المانها و نقاط ضعیف سازه کجاست و تحت اثر نیروی زلزله ، حسازه مورد نظر چه وضعیتی پیدا خواهد نمود، بنابراین برای مقاوم کردن اجزا ضعیف و تحت خطر آسیب زلزله راهکارهای اساسی اندیشیده شود.پلها به عنوان عناصر مهم و کلیدی در شبکه شریانی راههای یک کشور، نقش منحصربفردی را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی ایفا میکنند و تامین ایمنی و پایداری پل در همه وقت از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است، بویژه به هنگام وقایعی غیرمترقبه و مصیبت بار چون زلزله که نقش آن دوچندان می شود. از آنجا که پل نیز همچون سازه های دیگر در معرض مخاطرات و آسیبهای زلزله قرار دارد، لازم است نکات ایمنی لرزه ای را در مراحل طرح، اجرا و نگهداری آن با دقت مضاعغی اعمال کرد. تا چنا۔ حی قبل میزان احمیت موضوع چنا۔ ان روشن نبود و پھمین لحاظ در بسیاری از کشورها ضوابط محکم و خاصی را برای پل در نظرنمی گرفتند، مثلا در آئین نامه طراحی پل آشتو (ایالات متحده آمریکا) تا سال ۱۹۸۸، ضوابط بسیار ابتدایی و دوراز واقعی برای طرح لرزه ای پلها ارائه شده بود. متاسمغانه حواد داشت نشان داد که این ضوابط نمی تواند پلها را در مقابل زلزله های شدید و قوی حفظ کند و در نتیجه خسارات فراوانی ایجاد گردید که نهایتا به تغییر اساسی ضوابط آئین نامه آشتو در سال ۱۹۹۲ انجامید. یکی از محورهای اصلی این ضوابط که آن را با سایر آئین نامه ها متفاوت ساخته این است که حالت هدایت شده ای از شکست را بر پل مستولی می کند تا به هنگام زلزله، شکست به فرم دلخواه در نقاط مطلوب متمرکز شده و بخشهایی از سازه که لازم است از محدوده شکست دور باشند، بمدد این ضوابط ارتجاعی بمانند.

فهرست مطالب

چکیبده 2

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

4-1-عبورگاه ارتوتروپیک

 اگر در سیستم های چهار عنصری بجای دال بتی از یک ورق فولادی که به تیرهای طولی و عرضی توسط جوش کاملا محکم گردیده است استفاده شود، سیستمی بوجود می آید که در مقابل بارهای وارده بصورت یک واحد یکپارچه عمل می نماید. لغت ارتوتروپیک از لحاظ معنی به جسمی اطلاق می شود که خصوصیت الاستیک آن در دو امتداد عمود بر هم با یکدیگر متفاوت بوده و این موضوع کاملا با خصوصیت یک عبورگاه ارتوتروپیک منطبق می ماند.با استفاده از سیستم های ارتوتروپیک حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد از وزن عرشه کاسته می شود.

1-1-تاریخچه پلسازی 4

1-2-تقسیم بندی سازه پل   6

1-3-طبقه بندی پلها 6

1-3-1-طبقه بندی ازنقطه نظر طول دهانه 6

1-3-2-طبقه بندی از نقطه نظر سیستم سازه ای 6

1-3-3-طبقه بندی ازنقطه نظر مصالح 7

1-3-4-طبقه بندی ازنقطه نظر شیوه ساخت 7

1-3-5-طبقه بدی ازنقط نظر استفاده 7

1-4-طبقه بندی عبورگاه پل 8

1-4-1-عبورگاه یک عنصری 8

1-4-2-عبورگاه دوعنصری 9

1-4-3-عبورگاه سه عنصری 9

1-4-4-عبورگاه چهارعنصری 9

1-4-5-عبورگاه ارتوتروپیک 10

بررسی قاب نه متری پل قره سو درحالت بارگذاری push.4 ودر گام هفتادو سوم

بررسی قاب نه متری پل قره سو درحالت بارگذاری push.4 ودر گام هفتادو سوم

فصل دوم:بارگذاری پل با آئین نامه518

۲- ۱- بارهای وارد بر پل ها

سازه پل باید برای بارها و نیروهای زیر در صورت موجود بودن طرح شود :

– بار مرده : بارهای دائم موجود در پل که ناشی از وجود مصالح مصرفی می باشد

– بار زنده : بارهای متحرکت که ناشی از حرکت وسائط نقلیه می باشد .

– اثر ضربه ای و دینامیکی بارزنده بار باد و سایر بارها از قبیل : نیروهای طولی ناشی از ترمز وسایط نقلیه ، نیروهای گریز از مرکز، نیروهای ناشی حرارت، فشار جانبی خاک ، غوطه وری ، تنشهای ناشی از افت مصالح ، تنشهای بوجود آمده در هنگام نصب ، نیروهای ناشی از یخ زدگی و جریان آب و زلزله .

2-1-بارهای وارد برپلها 12

2-1-1-بارمرده 12

2-1-2-بازنده 12

2-1-2-بار زنده 12

2-2-کلیات نرم افزار مورد استفاده 12

بیانگر تصویر نیروی برشی و تغییرمکان

بیانگر تصویر نیروی برشی و تغییرمکان

فصل سوم:ضوابط طراحی لرزه ای پل ها

مقدمه

معیار طراحی آیین نامه کالترنس یک جمع بندی از معیارهای طراحی لرزه ای جدید و سایر معیارهای طراحی لرزه ای موجود که در مناطق مختلف ارائه شده است می باشد.هدف این آیین نامه به روز آوری همه راهنماهای طراحی سازه هایشکل دوره ای است که وضعیت کنونی طراحی لرزه ای پلها را منعکس می نماید. معیار طراحی کالترنس بعنوان محلی برای تبادل نظر در مورد آخرین روشهای طراحی لرزه ای عمل می کند.معیار طراحی لرزه ای، بر روی پلهای استاندارد اعمال می گردد. پلهای غیراستاندارد معمولا نیازمند معیارهای خاص پروژه هستند تا قسمتهای غیراستاندارد را شامل شوند. طراحان برای طراحی آنچه که مستقیما در SDC وجود ندارد به راهنمای طراحی سازمان طراحی سازه ها OSD مراجعه می نمایند. هر پل یک مجموعه واحدی از پروسه طراحی را ایجاد می کند. طراح باید روش مناسب و سطحی از بهسازی لازم برای طراحی و تحلیل هر پل را براساسی مورد به مورد تشخیصی دہا۔. طراح بایاد از قضاوت شخصی خود نیز در استغاده از معیار استغاده نماید. بسته به شرایط ممکن است توجه گسترده تر و جزئی تری را نسبت به آنچه در SDC گفته شده است را ایجادہ نماید کد طراح باید برای عمل مناسب تر به سایر منابعرجوع کند.

الف-آیین نامه کالترانس 16

3-1-تعریف یک پل استاندارد 16

3-2-سیستم های پل 17

3-3-تغییرمکان کلی سازه وتغییر مکان محلی عضو 17

3-4-نیاز شکل پذیری هدف 18

3-5-آنالیز لنگر-انحنا 18

3-6-نیازهای اجزای کنترل شونده ظرفیت 20

3-7-حداقل مقاومت جانبی 20

3-8-ظرفیت برشی بتن 20

3-9-ظرفیت برشی میگلردها 20

3-10-هدف تحلیل 21

3-11-روشهای آنالیز 21

3-11-1-تحلیل استاتیکی معادل 21

3-11-2-تحلیل دینامیکی الاستیک 22

3-11-3-تحیل غیر الاستیک 22

3-11-4-تحلیل کلی سیستم سازه ای 23

3-11-5-تحلیل محلی 24

3-11-6-آنالیز جانبی تکی 24

3-11-7-تحلیل طولی تکی 24

3-11-8-تحلیل ساده شده 24

ب-ضوابط جدید اشتو برای طرح لرزه ای پلها 24

3-12-ضوابط کلی آیین نامه آشتو 25

3-12-1-شتاب پایه 25

3-12-2-طبقه بندی لرزه ای پلها 25

3-12-3-ضریب رفتار 26

3-12-4-تذکرهای مهم 26

3-12-4-1-تمایز بین طرح سازه واتصالات 26

3-12-4-2-تفاوت ضریب رفتار بین انواع سیستم های سازه ای 27

مد پنجم نشان داده شده است،پریود سیستم برابر 03754 ثانیه میباشد.

مد پنجم نشان داده شده است،پریود سیستم برابر 03754 ثانیه میباشد.

فصل چهارم:مشخصات پل قره سو

4-2-7-خاکریز پشت کوله ها

خاکریز پشت کوله ها مخلوط شن و ماسه همراه با کمی رسی با دانه بندی خوب می باشد.و در لایه های ۱۵ سانتی متر کوبیده شده است. عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای خاکبرداری و خاکریزی با نظارت دستگاه نظارت و رعایت مشخصات فنی مندرج در فصل دوم نشریه شماره ۱۰۱ دفتر تحقیقات و معیار های فنی سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است.

4-1-مشخصات پل 31

4-1-1-موقعیت پل 31

4-1-2-تعداد دهانه ها 31

4-1-3-عرشه پل 31

4-1-4-نشیمن گاه عرشه پل 31

4-1-5-پایه های پل 31

4-1-6-کوله های پل 33

4-1-7-شالوده های پل 33

4-2-بارگذاری پل 33

4-2-1-مشخصات اجرا 33

4-2-2-آرماتور گذاری 33

4-2-3-بتن ریزی 34

4-2-4-بخشی گوشه ها 34

4-2-5-ایزولاسیون سطح دال 34

4-2-6-آسفالت 34

4-2-7-خاکریز پشت کوله ها 35

4-3-مشخصات مصالح مصرفی 35

4-3-1-نرده ها،لوه های تخلیه آب،گاردریلها 35

4-3-2-مصالح زهکشی پشت دیوارهای حایل 36

4-4-مشخصات اجرایی 36

4-4-1-پوشش بتنی آرماتور 36

4-4-2-عایقکاری 36

مقاطع طولی وعرضی پل قره سو

مقاطع طولی وعرضی پل قره سو

فصل پنجم:تحلیل لرزه ای پل قره سو

۵- ۱- تحلیل استاتیکی

برای بررسی سازه در حالت استاتیکی خطی ابتدا سازه را در نرم افزار مربوطه مدل نموده و نیروی جانبی با توجه به روشی دستورالعمل تعیین شده و سپاحی توزیع آن صورت می پذیرد لذا بدین صورت نیروهای زلزله وارد بر ساختمان در مدلسازی اعمال می گردد. پس از آنکه سازه در نرم افزار مربوطه بطور کامل مدل شد می بایست آن را تحلیل نموده و خروجیهای مورد نیاز پرانی پررحسی رابطہ ترتیبی که در زیر بیان خواحیا۔ شا۔ موردارزیاتی قرارداد۔ در صورتیکه شرایط زیر برآورده شود می توان از تحلیل خطی استفاده نمود، در غیر این صورت لازم است از روشهای تحلیل غیر خطی استفاده شود.

5-1-تحلیل استاتیکی 38

5-1-1-فرضیات تحلیل استاتیکی 38

5-1-2-کلیات روش تحیلی استاتیکی 39

5-1-3-تحلیل استاتیکی خطی 39

5-2-تحلیل دینامیکی خطی 41

5-3-ملاحظات خاص مدلسازی وتحلیل 41

5-3-1-روش تحلیل طیفی    41

5-4- نحوه مدل کردن سازه

5-5-نمودارها 43

فصل ششم:تحلیل استاتیکی غیرخطی

6-2-1-سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه

سطح عمل کرد قابلیت استفاده بی وقفه به سطح عملکردى اطلاق می گردد که پیشی بینی شود هنگام وقوع زلزله مقاومت و سختی اجزا ساختمان تغییر قابل توجهی نداشته باشد و پس از زلزله استفاده مطمئن از آن سازه بی وقفه ممکن می باشد این سطح عملکرد حالتی از خسارات جزئی است، سازه هایی که در این سطح قرار می گیرند انتظار می رود زوال سختی کمی داشته باشند و زوال مقاومت آنها ناچیز باشد. تصور می شود چنین سازه هایی خطر ناچیز برای ایمنی جانی افراد ساکن در ساختمان طی زلزله و بعد از آن را داشته باشند، بنابراین پس از زلزله بلافاصله می توان در آنها ساکن شد. البته با این فرضی که خسارات وارد بر اجزاء غیر سازهای مزاحم کار نباشد .

مقدمه 48

6-1-لزوم رویکرد به طراحی لرزه ای براساس عملکرد 48

6-2-سطوح عملکرد عملکرد هد 49

6-2-1-سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه 50

6-2-2-سطح عملکرد ایمنی جانی 50

6-2-3-سطح عملکرد پیش از فروریزش 51

6-3-تحلیل غیرخطی 51

6-3-1-تحلیل استاتیکی غیرخطی 52

6-4-معیارهای پذیرش برای روشهای غیرخطی 52

6-5-ملاحظات خاص مدلسازی وتحلیل 52

6-5-1-کلیات 52

6-5-2-توزیع بارجانبی 53

6-5-2-1-توزیع نوع اول 53

6-5-2-2-توزیع نوع دوم 53

6-5-3-مفصل پلاستیک 54

6-5-4-تغییرمکان هدف 55

6-6-نحوه مدل کردن سازه 56

6-7-نمودارها وجداول 58

فصل هفتم:نتیجه گیری

7-1-کنترل شکل پذیری درمدل پل مورد برسی 87

فصل هشتم:منابع ومراجع

فهرست جداول

2-1وزن مخصوص بارهای مرده 13

3-1-مقادیر شتاب پایه باتوجه به درجه اهمیت پل 26

3-2-جدول ضریب رفتار انواع پل 27

3-3-جدول ضریب رفتار انواع پایه های پل 29

7-1-مقادیر مربوط به تعیین ا   88

7-2- مقادیر مربوط به تعیینا 89

7-3- مقادیر مربوط به تعیینا 90

7-4- مقادیر مربوط به تعیینا 90

فهرست نمودارها

6-1-سطح مختلف عملکرد  48

6-2-نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای قاب  هفت متری در push3ا   62

6-3- نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای قاب هفت متری درpush4ا 67

6-4- نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای قاب نه متری در push3ا 72

6-5- نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای قاب نه متری در push4ا 77

6-6- نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای دو قاب متصل باتیر صلب در push3ا     81

6-7- نمودار نیروی برشی – تغییرمکان برای دو قاب متصل باتیر صلب در push4ا   85

فهرست شکلها

3-1-اثرتغییر مکان روی تون 19

4-1-قماطع طولی وعرضی پل قره سو 32

5-1-عملکرد سیستم درحالت انالیز طیفی درمد اول     43

5-2- عملکرد سیستم درحالت انالیز طیفی درمد دوم 44

5-3- عملکرد سیستم درحالت انالیز طیفی درمد سوم 44

5-4- عملکرد سیستم درحالت انالیز طیفی درمد چهارم 45

5-5- عملکرد سیستم درحالت انالیز طیفی درمد پنجم 45

6-1-بیانگر مفاصل باشماره های مربوط به آنها 58

6-2-بیانگر تصویر نیروی برشسی وتغییرمکان بادرنظرگرفتن نیروی ماکزیمم  61

6-3-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییر مکان 61

6-4-بررسی قاب هفت متری پل قره سو بارگذاری push3 گام دوم 62

6-5-بررسی قاب هفت متری پل قره سو بارگذاری push3 گام سوم 63

6-6-بررسی قاب هفت متری پل قره سو،بارگذاری push3 گام هفتاد و دوم 63

6-7-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان بادرنظرگرفتن نیروی ماکزیمم 66

6-8-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان 67

6-9-برسی قاب هفت متری پل قره سو،بارگذاری push4 گام هفتاد وچهارم 68

6-10-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان بادرنظرگرفتن نیروی ماکزیمم  71

6-11-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان 71

6-12-بررسی قاب نه متری پل قره سو،بارگذاری push3 گام هفتاد ویکم 72

6-13-بررسی قاب نه متری پل قره سو ،بارگذاری push3 گام هفتاد ودوم 73

6-14-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان بادرنظرگرفتن نیروی ماکزیمم 76

6-15-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان 76

6-16-بررسی قاب نه متری پل قره سو بارگذاری push4 گام هفتادو سوم 77

6-17-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییر مکان بادرنظرگرفتن نیروی ماکزیمم 80

6-18-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان 80

6-19-بررسی قاب نه متری پل قره سو،بارگذاری push3 گام شصت ونهم 81

6-20-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییر مکان با درنظر گرفتن نیروی ماکزیمم 84

6-21-بیانگر تصویر نیروی برشی وتغییرمکان 84

6-22-بررسی قاب صلب پل قره سو،بارگذاری push4 گام شصت وپنجم 85


Abstract

The object of this project is considering the vulnerability of underway GHAREHSOU bridge with r craters around Y, m and width m. Having the administrative maps of the mentioned bridge and use of SAP. . . . software the linear and non-linear analysis of model has been considered then moving each point in the non linear manner with endurable force upon it is determined and entirely knot ductility and bridge elements are considered.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید