انتخاب صفحه

مقدمه

مجموعه عملیاتی که شامل احداث واجرای سازه هایی باایجاد تمهیدات ویژه درطول وامتداد جریان رودخانه می باشد وبه منظور تامین اهداف خاصی صورت میپذیرد،ساماندهی رودخانه نامیده میشود.از اهداف ساماندهی رودخانه میتوان به کنترل سیلاب وحفاظت رودخانه،کشتی رانی،هدایت جریان،کنترل رسوب وفرسایش،تثبیت مسیر رودخانه ونیز تنظیم جریان رودخانه اشاره نمود.بادرنظر گرفتن وضع موجود کشور به لحاظ کمبود امکانات وتجهیزات پیشرفته و نیروهای تخصصی مربوطه ونیز نبودن اصولی(علمی-عملی) درزمینه مهندسی رودخانه و ساماندهی رودخانه ها وازطرف دیگر نیاز به اقدام ضروری دراین مورد باتوجه به خواست نیروهای اجرائی درگیر بامسائل رودخانه،جمع آوری وارائه معیارهای طراحی ومشخصات فنی دستورالعمل اجرائی یکی ازروشهای غیرمستقیم کنترل واصلاح مسیر جریان وحفاظت ساحل رودخانه که نسبت به روش های مستقیم بمراتب اقتصادیر تر می باشد،امری ضروری است.

علاوه برمطالب ذکرشده مسائل دیگری نیز ضرورت ارائه چنین مجموعه ای را ایجاب میکند ازجمله:درشرایط کنونی که نیروهای خودجوش وبااحساس مسئولیت به انجام پروژه هایی درزمینه ساماندهی رودخانه اقدام مینمایند،درنظرنگرفتن معیارهای طراحی تجربه شده ودرنقاط مختلف دنیا درطول 2 قرن اخیر میتواند عواقب نامطلوبی ازنظر شکست سازه مربوطه،عدم موفقیت درکنترل مسیر رودخانه ویاحفاظت ساحل رودخانه در مقابل فرسایش وبالاخره زیر سوال بردن مسئولین طراحی واجرائی پروژه مربوطه رادرپی داشته باشد.لازم به ذکر است درمطالعه این جزوه می بایست به نکاتی که ذیلا اشاره میشود توجه نمود:

1-باتوجه به اینکه درزمینه مهندسی رودخانه(بدلیل ناشناخته بودن وعدم توجه به آن) درنوشته های به زبان فارسی مطالب قابل استفاده واقعا محدود ومعدود است لذا دراین جزوه سعی شده علاوه بردستورالعمل ها اجرائی به معرفی این مقوله درزمینه مورد بحث و جزئیات مربوطه بااستفاده از مراجع مختلف خارجی قابل دسترس که دربعضی موارد حتی مغایر ومتناقض بوده اند نیزپرداخته شود.

2- نتایج به دست آمده از روابط،فرمولها وتوصیه ها ارائه شده دراین جزوه بدلیل تجربی بودن درشرایط ومحدوده خاص ونیز همانطور که ذکرشد بدلیل جمع آوری ازمراجع مختلف،لازم است پس ازمقایسه باقضاوت مهندسی ارزیابی واستفاده شود.

3-باتوجه به اینکه این شاخه ازعلم مهندسی عمران،باپارامترهای متغیر زیادی سروکار دارد که مکانیزم رفتار وتاثیرآنها کاملا شناخته شده نیست ودرنتیجه قابل پیش بینی نمی باشد،درحال حاضر برای اطمینان ازرفتار سازه طرح شده درزمینه مهندسی رودخانه،بااستفاده از مدلهای فیزیکی برای سازه طارحی شده ورودخانه موردنظر وتاثیر متقابل آنها یک امر لازم تلقی میشود،بنابراین مطالب ارائه شده دراین جزوه صرفا بعنوان اصول کلی طراحی مطرح بوده بررسی های آزمایشگاهی ومدلسازی بعنوان یکی از مراحل لازم در طراحی و اجرای پروژه های مهندسی وساماندهی رودخانه های بشمار میروند.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه         2

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:دیواره های عرضی(آبشکن) و ویژگی های کاربردی آنها

1-1-تعریف

کنترل واصلاح مسیر حفاظت ساحل رودخانه ها توسط سازه های مختلفی ممکن است صورت بگیرد،این سازه ها بمنظور جلوگیری از فرسایش ولغزش شیروانی های کنار ساحل ساخته میشوند ودرصورتیکه درکنار بنادر وخاکریز پلها و… باشند هدف های جنبی بیشتری را در برخواهند گرفت.تاکنون روش های مختلفی برای حفاظت دیواره های رودخانه پیشنهاد واجرا شده است که ازیک دیدگاه میتوان مکانیزم حفاظت ساحل توسط این سازه ها رابه دوروش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی نمود:

الف)روش مستقیم:معمولا دراین روش دیواره های ساحل مورد نظر توسط سنگ چینی ویا بااستفاده از مصالح دیگر تقویت شده وازفرسایش یالغزش آنها جلوگیری به عمل می آید ولی لازمه موفقیت این روش این است که درتمام طول ساحل مورد نظر دیواره ساحلی تقویت یا بازسازی شود.

ب)روش غیرمستقیم:دراین حالت ازسازه های مختلفی ممکن است استفاده شود که هرکدام ازاین سازه ها علاوه براینکه کاربرد خاصی درزمینه مهندسی رودخانه دارند میتوانند از ساحل مربوطه نیز درمقابل فرسایش حفاظت کنند.

1-1-تعریف         5

1-2-سازه های موازی بامسیر جریان           6

1-3-سازه های معکوس         6

1-4-سازه های هادی جریان                 7

1-5-دیواره های آبشکن                 7

1-6-اپی های نفوذپذیرو نفوذ ناپذیر             9

1-7-مصالح مورد استفاده دربدنه وروکش اپی ودیواره ساحلی             10

1-8-ضوابط کلی درمورد اصلاح مسیر رودخانه           10

1-9-فرسایش در دماغه آبشکن بسته         21

1-9-1-فرسایش موضعی           21

1-9-2-فرسایش عمومی             23

سازه های هادی جریان

سازه های هادی جریان

فصل دوم:ضوابط ومعیارهای طراحی جهت تعیین مشخصات فنی اپی ها

ضبوابط ومعیارهای طراحی جهت تعیین مشخصات فنی اپی ها

ضوابطی که دراین قسمت ارائه میشود ازمراجع مختلفی اخذ شده که هرکدام در شرایط ومحدوده خاصی تجربه وفرموله شده اند،بنابراین لازم است تنایج بدست آمده از آنها پس ازمقایسه باقضاوت مهندسی ارزیابی واستفاده شود.

2-1-تعیین محل اولین اپی

محل اولین اپی براساس الگوی اصلاح مسیر تعیین میشود.ولی بدلیل جذب رسوب و حمله جریان باشدت بیشتری بطرف این اپی،لازم است خیلی محکم وبادقت اجرائی ساخته شود.

2-1-تعیین محل اولین اپی             26

2-2-تعیین فاصله بین اپی ها           26

2-3-تعیین طول اپی             32

2-4-زاویه وعمق ریشه اتصال اپی به دیواره ساحلی         33

2-5-شکل دماغه اپی         34

2-6-مشخصات تاج وبدنه اپی             35

2-7-شیب طولی تاج               35

2-8-شیب دامنه ها و دماغه ها         36

2-9-رقوم تاج اپی وسکوها           37

2-9-1-عرض تاج اپی             37

2-10-بررسی عمق فرسایش برای تعیین فونداسیون پنجه ونوک اپی           38

2-11-ابعاد کف بند اطراف نوک اپی           40

سازههای مورداستفاده درساماندهی رودخانه

سازههای مورداستفاده درساماندهی رودخانه

فصل سوم:مصالح بدنه وپوشش محافظ اپی

3-2-پوشش محافظ بدنه(روکش وسنگ چینیRevetments)

اصولا هدف ازروکش وسنگ چینی بصورت مشخص حفاظت از خاک لایه ها زیری درمقابل فرسایش می باشد ،پایداری آن لایه ها نیز بهرحال به مقاومت فرسایش باید تامین شود.البته کارایی روکش ها بستگی به مقاومت مصالح آن روی شیب دیواره ها بسیار موثرند.باتوجه به اینکه احتمال فرسایش موضعی قوی در نوک اپی ها وجود دارد بنابراین اغلب محافظت بدنه ونوک اپی توسط شبکه ویاپوشش خاصی درآجا لازم است.ضمن محاسبه پایداری لایه های زیرین خاک باید به جیان وسطح آب زیرزمینی توجه مخصوصی شود.یک روکش نفوذناپذیر همیشه باید تابع2صل کلی باشد.

1-نقس آن بعنوان فیلتر که اجازه عبورآب زیرزمینی رابدهد اما مانع ازمکیده شدن ذرات لایه زیری شود.

2-نقش آن بعنوان محافظتی که بتواند درمقابل وتماس جریان ها وامواج مقاومت نماید.دریک محیط همگان ومناسب شیب قسمت های مختلف روکش را میتوان بصورت های زیر در نظرگرفت:

-روکش وسنگ چینی زیرسطح آب(1:3 تا 1:4)

-سنگ چینی بالای سطح آب(Pitching)(1:6 تا 5/2: 1)

-پوشش گیاهی بالای شیب(1:6 تا 1:10)

ولی بطهور کلی شیب روکش رابرا مواد ومصالح چسبنده باید حداقل(5/1:1) وباری مواد غیرچسبنده وماسه ای(1:2) درنظر گرفت.روکش ها برای حفاظت پنجه باید حداقل تاعمق آب شستگی(فرسایش) بستر توسعه داشته باشند.برای بهبود شرایط اپی،کف بندی بطول حداقل 2 متر وضخامتی معادل(2-5/1) برابر عمق فرسایش می باید درنظر گرفته شود.

3-1-مصالح بدنه اپی               43

3-2-پوشش محافظ بدنه(روکش وسنگ چینی)               43

3-3-انواع مختلف روکشهای حفاظت ساحل                 44

3-3-1-روکش سنگریزه ای             44

3-3-2-روکش تورسنگ(گابیونی)                     46

3-3-3-روکش کیسه ای               48

عملکرد انواع آبشکن به لحاظ تاثیر برخورد برخطوط جریان

عملکرد انواع آبشکن به لحاظ تاثیر برخورد برخطوط جریان

فصل چهارم:انتخاب ابعاد ومشخصات سنگها برای سنگ چینی روی تاج وبدنه

4-1-کلیات

نیروی اعمال شده روی سنگ ها عبارتست از نیروی کششی جریان،نیروی زیر فشار که بستگی مستقیم به تنش برشی موضعی روی سنگ ها دارند ونیروی مقاوم شامل وزن سنگها ومولفه قائم نیروی حاصل از اتکاء سنگ به سنگ های مجاور می باشد.

4-1-کلیات             50

4-2-روش های تعیین اندازه سنگها بعنوان پوشش محافظ           50

4-3-نتایج بدست آمده ازمعیارهای مختلف برای دانه بندی سنگ های روکش           53

4-4-نکات اجرائی سنگ ریزی               54

4-5-مشخصات سنگریزی پنجه دیواره یااپی             54

4-6-نکاتی راجع به طرح واجرای فیلترها           56

نتیجه گیری                 60

پیشنهاد                 61

فهرست منابع                  62

فهرست منابع فارسی               63

چکیده انگلیسی             64

مشخصات هندسی انحنای پیج رودخانه

مشخصات هندسی انحنای پیج رودخانه

فهرست جداول

2-1-تعیین فاصله بین اپی ها باتوجه به طول اپی وزوایای مربوطه           32

3-1-تعیین ضخامت روکش وتوریسنگ باتوجه به سرعت جریان در مسیر           47

فهرست نمودار

4-1-تعیین اندازهD100 سنگهای روکش           52

4-2-تعیین وزن سنگ های مصرفی درروکش             53

فهرست شکلها

1-1-سازه های موازی بامسیر جریان             6

1-1-سازه های معکوس             6

1-2-سازه های هادی جریان               7

1-3-وضعیت جریان دربرخورد بااپی              8

1-4-سازه های مورد استفاده درساماندهی رودخانه         8

1-5-مشخصات هندسی انحناپیچ رودخانه               11

1-6-استفاده از اپی برای اصلاح مسیر رودخانه               12

1-7-زاویه ورودی جریان به پیچ رودخانه             13

1-8-استفاده از اپی برای اصلاح مسیر           14

1-9-پلان ومقاطع آبشکن نوع سنگریزه ای           15

1-10-نمایش آبشکن درحالت مستغرق وغیرمستغرق           16

1-11-انواع آبشکن به لحاظ امتداد نسبت به ساحل           17

1-12-انواع آبشکن به لحاظ شکل آبشکن             18

1-13-نمای جانبی از آبشکن نفوذپذیر(حالت مستغرق وغیرمستغرق)               19

1-14-نمایش پلان آبشکن بسته           20

1-15-نمایش محل تشکیل چاله فرسایشی دردماغه آبشکن           21

1-16-آبشکن بسته با شیب بدنه ملایم         22

1-17-عملکرد انواع آبشکن به لحاظ تاثیر برخطوط جریان               23

1-18-وضعیت رسوبگذاری درمحدوده آبشکن بسته             24

2-1-تعیین فاصله بین اپی ها             31

2-2-زاویه وعمق ریشه اتصال اپی به دیواره ساحلی           33

2-3-انواع اپی ها به لحاظ شکل نوک آنها           35

2-4-شیب طولی تاج اپی              35

2-5-شیب دامنه ها ودماغه اپی             36

3-1-حالات مختلف حفاظت روکش سنگریزه ای                 45

3-2-دیواره حائل تورسنگی وروکش تورسنگی         47

1-1-تعریف

کنترل واصلاح مسیر حفاظت ساحل رودخانه ها توسط سازه های مختلفی ممکن است صورت بگیرد،این سازه ها بمنظور جلوگیری از فرسایش ولغزش شیروانی های کنار ساحل ساخته میشوندو درصورتیکه درکنار بنادر و خاکریز پلها و…. باشند هدف های جنبی بیشتری رادربرخواهندگرفت.تاکنون روشهای مختلفی برای حفاظت دیواره های رودخانه پیشنهاد واجرا شده است که از یک دیدگاه میتوان مکانیزم حفاظت ساحل توسط این سازه ها به دوروش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی نمود:

الف) روش مستقیم:معمولا در این روش دیواره های ساحل مورد نظر توسط سنگ چینی وبا استفاده از مصالح دیگر تقویت شده وازفرسایش یالغزش آنها جلوگیری به عمل می آید ولی لازمه موفقیت این روش این است که درتمام طول ساحل مورد نظر دیواره ساحلی تقویت یا بازسازی شود

ب)روش غیرمستقیم:دراین حالت ازسازه های مختلفی ممکن است استفاده شود که هرکدام ازاین سازه ها علاوه براینکه کاربرد خاصی درزمینه مهندسی رودخانه دارند میتوانند از ساحل مربوطه نیز درمقابل فرسایش حفاظت کنند.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان