مقدمه

اخیراً، شبکهVANET به علت سیستم های انتقال هوشمند خیلی مورد توجه قرار گرفتـه انـد. برنامـه هـایمختلفITS شامل جایگاه های دریافت عوارض، ارسال پیـام، سـرویس هـای سـرگرمی کنـار جـاده و اسـتفاده ازاینترنت درون خودرو می باشد. در این زمینه ارتباطات خودرویی VANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدی مـیشود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو 2- ارتباطات خودرو با کنار جاده 3- ارتباطات کنار جـاده بـا کنـار جـاده. در ارتباطات V2V، خودروها بسته های داده را در چند گام از طریق خودروهای میانی انتقال می دهند.
در مورد ارتباطاتV2R ، خودروها با ایستگاه های کنار جاده در طول جاده برای دریافـت اطلاعـات مـوردنیاز، (برای مثال شرایط موجود در ناحیه ای از جاده که جلوتر قرار دارد) یا دریافت سرویس هـا و راهنمـایی هـایمفید از ایستگاه های کنار جاده، ارتباط برقرار می کنند. در ارتباطات R2R دو موجودیت کنار جاده بنابر دلایلی مانند وجود تصادف و نیاز به اطلاع رسانی به ایستگاه راهنمایی و رانندگی و اورژانس جاده ای، با یکدیگر ارتباط برقـرارمی کنند که این ارتباط از طریق خودروها در چندین گام صورت می گیرد.
در این سمینار قصد داریم پروتکل های انتقال اطلاعات در لایه کاربرد را برای پشتیبانی از برقراری سرویسهای زیرساختیAd-hoc و تعمیم آن بر رویVANET ، برای پـشتیبانی از سـه گـروه ارتبـاط بـین خـودرویی، رامعرفی کرده و مورد بحث قرار دهیم. این سرویسهای زیرساختی می توانند برای تولید سرویس های مبتنی بر مکان،سرویس های ترافیکی جهت دار برای رانندگان، استفاده از اطلاعـات برگـشتی از حـسگر هـای خـودرو و گـرفتنمزایای سیستم هدایت GPS استفاده شوند.

بررسی،مقایسه و شبیه سازی پروتکل های انتقال اطلاعات (RDTP و VITPو R2R)
بررسی،مقایسه و شبیه سازی پروتکل های انتقال اطلاعات (RDTP و VITPو R2R)
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات.

وقتی از شبکه سخن به میان میآید، اغلب کابل شبکه به عنوان وسیله انتقال داده در نظر گرفته مـیشـود . در حالیکه چندین سال است که استفاده از شبکه سازی بیسیم در دنیا آغازگردیده است. تـا همـین اواخـر یـکLAN بیسیم، دارای سرعت انتقال پایین و خدمات غیرقابل اعتماد بود، اما هم اکنون فناوریهـای LAN بـیسـیم خـدماتقابل قبولی را با سرعتی که حداقل برای کاربران معمولی شبکه کابلی پذیرفته شده می باشد، فراهم می کنند.
شبکههای بیسیم بازه ی وسیعی از کاربردها، از ساختارهای پیچیده یی چون شبکه هـای بـی سـیم سـلولی کـهاغلب برای تلفنهای همراه استفاده میشود و شبکههای محلی بیسیم گرفته تا انـوع سـادهیـی چـون هـدفونهـایبیسیم و… را شامل میشوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی کـه از امـواجمادون قرمز نیز استفاده میکنند، مانند صفحه کلیدها، ماوسها و برخی از گوشیهای همراه، در این دستهبندی جایمیگیرند. طبیعی ترین مزیت استفاده از این شبکهها عدم نیاز به ساختار فیزیکـی و امکـان نقـل و انتقـال تجهیـزات متصل به این گونه شبکه ها و هم چنین امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن هاست.
WLANها از دو توپولوژی حمایت میکنند:
1- توپولوژی ساختاردار
2- توپولوژی Ad-hoc
1-2 توپولوژی ساختاردار

توپولوژی ساختاردار اصولاً برای گسترش و افزایش انعطافپذیری شبکههای کابلی معمـولی بکـار مـیرود. بدین شکل که اتصال کامپیوترهای مجهز به تکنولوژی بیسیم را با استفاده از AP به آن ممکن می سـازد . در برخـیموارد، یکAP کامپیوتری است که کارت شبکه بیسیم را کنار کارت شبکه معمولی، کهAP را به یکLAN کـابلیمتصل میکند، دارا میباشد. کامپیوترهای بی سیم با استفاده از AP به عنوان واسـطه بـا شـبکه کـابلی ارتبـاط برقـرارمیکنند. AP اساساً بعنوان یک پل عمل میکند، زیرا سیگنالهای شبکه بیسیم را به سیگنالهای شبکه کابلی تبـدیل میکند. مانند تمام تکنولوژیهای ارتباطی بیسیم ، شرایط مسافتی و محیطی میتوانند بر روی عملکرد ایـستگاههایسیار بسیار تأثیر گذار باشند. موانع فیزیکی مداخله کننده این عملکرد را به طرز چشمگیری کاهش می دهند.
1-3 توپولوژی Ad-hoc
شبکههای بیسیمAd-hoc ، شامل مجموعهای از گرههای توزیع شدهاند که با همدیگر به طور بی سـیم و بـه شکل نظیر به نظیر ، ارتباط برقرار مینمایند. نودها میتوانند کامپیوتر میزبـان یـا مـسیریاب باشـند. نودهـا بـه طـورمستقیم بدون هیچگونه نقطه دسترسی با همدیگر ارتباط برقرار میکنند و سازمان ثـابتی ندارنـد و بنـابراین در یـکتوپولوژی دلخواه شکل گرفتهاند. هر نودی مجهز به یک فرستنده و گیرنده میباشد. مهمترین ویژگی این شـبکههـاوجود یک توپولوژی پویا و متغیر میباشد که نتیجه تحرک نودها است . نودهـا در ایـن شـبکههـا بـه طـور پیوسـتهموقعیت خود را تغییر میدهند که این خود نیاز به یک پروتکل مسیریابی که توانایی سـازگاری بـا ایـن تغییـرات راداشته، نمایان می کند. مسیریابی و امنیت در این شبکه از چالش های امروز این شبکه ها می باشد.
کامپیوترها برای ارتباط باید در محدوده یکدیگر قرار داشته باشند. این نـوع شـبکه بـرای پـشتیبانی از تعـدادمحدودی از کامپیوترها، مثلاً در محیط خانه یا دفاتر کوچک طراحی میشود. این نوع شبکه که به شـبکه Mesh نیـزمعروف است، شبکهای پویا از دستگاههای بیسیم است که به هیچ نوع زیرساخت موجود یا کنترل مرکـزی وابـستهنیست. در این شرایط، دستگاههای شبکه همچنین به مانند گرههایی عمل می کنند که کاربران از طریق آنها می تواننـد دادهها را انتقال دهند، به این معنی که دستگاه هر کاربر بعنوان مسیریاب و تکرارکننده، عمل می کند.
ویژگی های این نوع شبکه ها را می توان به در موارد زیر خلاصه کرد:
شبکه بی سیمAd-hoc یک مجموعه از دو یا بیشتر دستگاه مجهز با ارتباطات بی سیم اسـت. ماننـد دسـتگاههایی که می توانند با سایر نودهایی که فوراً درون محدوده رادیویی آنها قـرار مـی گیرنـد یـا آنهـایی کـه خـارج ازمحدوده رادیویی هستند با استفاده از نودهای میانی به وسیله پاسخ یا هدایت بسته به جلو از منبع به سـمت مقـصدارتباط بر قرار کنند.
شبکه های بی سیمAd-hoc خود سازمانده و سازگار پذیر است. این بدین معنی است که شبکه شکل گرفتهمی تواند بدون نیاز به هر سیستم راهبری دوباره شکل بگیرد.
شبکه های Ad-hoc خود بر دو نوعند: 1- شبکه های حسگر بی سیم 2- شبکه های MANET .
1-4 شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های حسگر بی سیم شامل نودهای کوچکی با توانایی حس کردن، محاسبه و ارتباط به زودی در همـهجا خود را می گسترانند. چنین شبکه هایی محدودیت منابع روی ارتباطات، محاسبه و مصرف انرژی دارند.
اول اینکه پهنای باند لینکهایی که گرههای حسگر را به هم متصل می کنند محدود مـی باشـد و شـبکه هـایبیسیم ای که حسگرها را به هم متصل می کنند کیفیت سرویس محدودی دارند و میزان بسته های گم شـده در ایـنشبکه ها بسیار متغیر می باشد. دوم اینکه گره های حسگر قدرت محاسبه محدودی دارند و اندازه حافظـه کـم نـوعالگوریتمهای پردازش داده ای که می تواند استفاده شود را محدود می کند. سوم اینکه حسگرهای بـی سـیم بـاطریکمی دارند و تبدیل انرژی یکی از مسائل عمده در طراحی سیستم می باشد.
1-5 شبکه های MANET
MANET : این شبکه ها متشکل از نودهای متحرکی هستند و هر کدام می توانند به عنـوان مـسیریاب بـرایدیگری عم ل کنند . این تغییر مکان امکان آن را فراهم می آورد که این شبکه همواره در حرکت و در جریـان باشـد.
داشتن یک شبکه موقت قابل جابه جایی چالشهایی را ایجاد می کند و این چـالش هـا فقـط منحـصر بـه مـسیریابهانیست. زمانی که یک بسته اطلاعات از نودی به نود دیگر فرستاده می شود و اضـح اسـت اگـر یکـی از ایـن نودهـاجابه جا شود دیگرسریعترین راه انتقال این بسته با زمانی که آن دو نود به صورت ثابـت عمـل مـی کردنـد تفـاوتخواهد کرد و به دلیل ماهیت جابه جایی نودها بعضی ها در حال پیوستن به یک شبکه اند و بعضی در حال خـروجاز آنند.
MANET ها بیشتر در کارهایی با فوریت بسیار بالا از جمله در عملیات نظـامی و امدادرسـانی هـای کـلانکاربرد بسیار فراوان دارند. در هر دوی ایـن مـوارد عملیـات در شـرایطی اجـرا مـی شـود کـه لزومـاً در آن امکـانزیرساختهای مخصوص برای شبکه های ثابت وجود ندارد برای همین هم بهMANET ها گـاهی اوقـات بـی زیـرساخت نیز می گویند. به عنوان مثال در میان گروه عملیات امداد و نجات در منطقه های زلزله زده هر رادیوی دستی می تواند نقش رد کردن اطلاعات را به رادیوهای مجاور بازی کند. مشابه با این وضعیت می توان شبکه ای قوی، باقدرت خودترمیمی برای مقاصد نظامی وبه شکل اختصاصی و موقت طراحی کرد.
شبکه های MANET نیز چند نوع هستند که مهمترین آنها عبارتند از : 1

1-1 شبکه های بی سیم………………………………………………………………………………………………………3
1-2 توپولوژی ساختار دار……………………………………………………………………………………………………….3
1-3 توپولوژی Ad-hoc….ا……………………………………………………………………………………………………….4
1-4 شبکه های حسگر بی سیم…………………………………………………………………………………………….5
1-5 شبکه های MANET…ا……………………………………………………………………………………………………5
1-7 شبکه های VANET.ا……………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم: بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات

اخیراً، شبکهVANET به علت سیستم های انتقال هوشمند1 خیلی مورد توجه قرار گرفته انـد. برنامـه هـایمختلفITS شامل جایگاه های دریافت عوارض، ارسال پیـام، سـرویس هـای سـرگرمی کنـار جـاده و اسـتفاده ازاینترنت درون خودرو می باشد. در این زمینه ارتباطات خودرویی VANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدی مـیشود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو2 2- ارتباطات خودرو با کنار جاده3 3- ارتباطات کنار جاده با کنـار جـاده4. در ارتباطاتV2V ، خودروها بسته های داده را در چند گام از طریق خودروهـای میـانی انتقـال مـی دهنـد. در مـوردارتباطاتV2R ، خودروها با ایستگاه های کنار جاده در طول جاده برای دریافت اطلاعات مورد نیـاز، (بـرای مثـال شرایط موجود در ناحیه ای از جاده که جلوتر قرار دارد) یا دریافت سرویس ها و راهنمایی هـای مفیـد از ایـستگاههای کنار جاده، ارتباط برقرار می کنند. در ارتباطاتR2R دو موجودیت کنار جاده بنابر دلایلی مانند وجود تصادفو نیاز به اطلاع رسانی به ایستگاه راهنمایی و رانندگی و اورژانس جاده ای، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که اینارتباط از طریق خودروها در چندین گام صورت می گیرد.
در این فصل قصد داریم پروتکل های انتقال اطلاعات در لایه کاربرد را برای پشتیبانی از برقـراری سـرویسهای زیرساختیAd-hoc و تعمیم آن بر رویVANET ، برای پـشتیبانی از سـه گـروه ارتبـاط بـین خـودرویی، رامعرفی کرده و مورد بحث قرار دهیم. این سرویسهای زیرساختی می توانند بـرای تولیـد سـرویس هـای مبتنـی بـرمکان5، سرویس های ترافیکی جهت دار برای رانندگان، اسـتفاده از اطلاعـات برگـشتی از حـسگر هـای خـودرو وگرفتن مزایای سیستم هدایت GPS استفاده شوند.
در این فصل مفاهیم کلیدی طراحی پروتکـل و زیرسـاخت آن، خـصوصیات پروتکـل، مثـال هـای سـاده ازعملکرد متقابل پروتکل در حمایت از درخواست راننده، را در طی بررسی چند پروتکـل انتقـال اطلاعـات، معرفـیخواهیم کرد.
2-1 ویژگی های خاص شبکه های VANET
در چن د سال اخیر کمیسیون ارتباطات فدرال6 یک طیف فرکانس و سـرویس هـای عمـومی و خـصوصی رابرای ارتباطات بین خودرویی، و بین خودرو و سرویسهای کنار جاده تخصیص داد. هر خودرو متحرک ی می تواند ازاین طیف فرکانس و سرویس ها برای اتصال به سایر خودروها از طریق شبکه VANET استفاده کند . همانطور کـهدر بخش قبلی گفتیم VANET یک شبکه بی سیم می باشد که از خودروها و چـراغ هـای راهنمـایی بـدون نقطـهدسترسی مرکزی تشکیل شده است مطالب موجود درباره شبکه هایAd-hoc ، اندازه آنها، دسترسـی بـه داده هـایواقعی ترافیک و تجهیزات خودرو، باعث خاص و بی همتا بودن شبکه VANET می شود.

12 — Intelligent Transportation Systems (ITS) Vehicle-to-Vehicle (V2V)

34 — Vehicle-to-Roadside (V2R) Roadside-to-Roadside (R2R)
5 – سرویسهایی که باید مبداء و مقصد درون آن مشخص باشد. – Federal Communication Commission 6
برخی از این خصوصیات بی نظیرVANET عبارتند از:
• تغییرات سریع در توپولوژی اتصال که متناسب با حرکات خودروها می باشد.
• قطعی مکرر شبکه مخصوصاً در مورد کم شدن تراکم خودروها در جایی که فاصله مـابین دو خـودروممکن است چندین مایل باشد.
• فشردگی و تجمع داده نیازمند این است ارسال و دریافت داده ها با پهنای محدود بانـد رسـانه انتقـالشبکه های بی سیم تطبیق داده شود.
• امکان پیش بینی موقعیت خودروها، زمانی که خودروها وارد جاده های نا کاملی که سالهاسـت بـدونتعمیر رها شده اند باشد.
• موضوع انرژی از وقتی که خودروها توانستند از منبع انرژی الکتریکی استفاده کنند دیگر مسئله مهمینیست.
2-2 پروتکل های انتقال داده
اخیراً چالش اصلی، بهره برداری از شبکه هـای بـین خـودرویی بـرای تهیـه سـطوح بـالاتری از خـدمات وسرویس برای وسایل نقلیه و راننده ها می باشد. در این فصل بر روی مشکل فـراهم آوردن سرویـسهای مبتنـی بـرموقعیت برای حرکت وسایل نقلیه با در نظر گرفتن مزایای برد کوتاه برای ارتباطات بی سیم بین خودرویی و شـبکهوسایل نقلیه تمرکز خواهیم کرد. و همچنین بر روی سرویس هایی که روی نیازهای توصیف اطلاعات شرایط جادهو امکانات موجود در برخی ناحیه های جغرافیایی توزیع می شوند متمرکز خواهیم شد، بخصوص: شرایط ترافیکـیو تردد، هشدارهای ترافیکی که در نتیجه اتفاقات ناگهانی در جاده می باشد، (ترافیکی که در نتیجه تصادف است یـایک وسیله نقلیه دارای نقص که جاده را مسدود کرده است.) و راهنمای سرویسهای کنار جاده (پمپ بنزین یا گاز و قیمت سرویس دهی آن، رستوران و حتی منوی آن و قیمت سرویس دهی آن)، این اطلاعات می تواند بـا اطلاعـاتGPS ترکیب شود و عملکرد سیستم حمل و نقل را توسعه دهد.
برای گسترش و فراهم کردن سرویس های وسایل نقلیه، در ایـن فـصل توسـعه و گـسترش سـرویس هـایزیرساختیAd-hoc را بر رویVanet مطرح شده است. پروتکل انتقال اطلاعات وسایل نقلیه کـه یـک پروتکـلارتباطی در لایه کاربرد می باشد معرفی شده که مفهوم و دستورالعمل پیام های مابین مؤلفه هایVITP (اجزای نرمافزاری که درون سیستم خودرو نصب می شود) را تعیین می کند. به عبارت دیگر اجزای نـرم افـزاری کـه پیـشنهادشده، زیر ساخت این سرویس می باشد. یک مؤلفهVITP بر روی دستگاه محاسباتی در یک وسیله نقلیه اجـرا مـیشود و از توانایی هایIVC استفاده می کند و به حسگر های وسـایل نقلیـه بـرای بدسـت آوردن اطلاعـات مفیـد،دسترسی دارد . مؤلفه هایVITP بر اساس نیازهای متغیر، گروه هـایAd-hoc ، ارتباطـات و ترکیـب اطلاعـات ازحسگر های مختلف وسایل نقلیه برای پاسخ گویی به درخواست های رسیده، برقرار می شوند.
پروتکل های مختلفی برای انتقال داده طراحی شده اند که از مهمترین آنها می توان به پروتکل هایVITP ،پروتکل انتقال داده مابین موجودیت های کنار جاده و RDTP1 اشاره کرد.
پروتکل VITP ارتباطات V2V و V2R را شرح می دهد.

1

2-1 ویژگی های خاص شبکه های VANET….ا…………………………………………………………………………. 8
2-2 پروتکل های انتقال داده………………………………………………………………………………………………..9
2-3 پروتکل VITP.ا………………………………………………………………………………………………………….10
2-3-1 سرورهای مجازی Ad-hoc…ا………………………………………………………………………………………12
2-3-2 تراکنش های VITP…ا………………………………………………………………………………………………13
2-3-3 لایه بندی پروتکل……………………………………………………………………………………………………15
2-3-4 بهینه سازی پروتکل………………………………………………………………………………………………..16
2-3-4-1 کش کردن پاسخ………………………………………………………………………………………………..16
2-3-4-2 شناسه یکتا برای پیام…………………………………………………………………………………………..17
2-3-5 پخش هشدارهای ترافیکی……………………………………………………………………………………….17
2-3-6 مشخصات VITP…..ا……………………………………………………………………………………………….18
2-4 پروتکل های انتقال داده بین موجودیت های کنار جاده در شبکه های VANET.ا………………………………22
2-4-1 پروتکل 1……………………………………………………………………………………………………………24
2-4-2 پروتکل 2…………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-3 پروتکل 3…………………………………………………………………………………………………………….28

2-5 پروتکل RDTP…..ا…………………………………………………………………………………………………….31
2-5-1 سناریوی نظارت ترافیک…………………………………………………………………………………………….32
2-5-2 سناریوی انتقال پیام کنار جاده…………………………………………………………………………………….35
2-5-3 شرح پروتکل RDTP..ا………………………………………………………………………………………………..36

فصل سوم : شبیه سازی و مقایسه

در این بخش نتایج شبیه سازی را برای کارائیVITP ارائه می دهیم. هدف بررسـی عملـی بـودنVITP و امکان سنجی آن و تحلیل کارائی آن در شبکه بزرگی از خودروها و مقایسه آن با سایر پروتکل های مـشابه موجـودمی باشد.
برای شبیه سازیVITP ازns-2 استفاده شده است، که پارامترهای موجود برای این شبیه سازی عبارتنـد از:
زمان شبیه سازی، طول جاده بر حسب متر، تعداد مسیرهای خط کشی شده در هر جاده، سرعت متوسـط خودروهـابر حسب متر بر ثانیه، متوسط فاصله مابین خودروها در هر خط، تعداد نودهای سـرویس دهنـده در کنـار جـاده، وتعداد کاربران در جاده، که توسط شبیه ساز در ابتدا دریافت می شود.
ویژگی های مدل ترافیکی استفاده شده عبارتند از:
• خودروها به طور عادی ممکن است وارد جاده شده یا از آن خارج شوند و ورود و خـروج در طـولجاده معمولاَ در هر 1000 ثانیه صورت می گیرد.
• خودروها ممکن است سرعت خود یا خطوط حرکتی خود را وابسته به سایر خودروها عوض کنند.
• خودروها به طول عادی در جاده پخش می شوند؛ هر خودرو که از جـاده خـارج شـد یـک خـودروجدید به صورت تصادفی وارد جاده می شود.
در این شبیه سازی، ترافیک را برای 25 کیلومتر در بزرگراه در 3 خطوط ایجاد شده اسـت. سـرعت متوسـطخودرو ها 20 متر بر ثانیه است و زمان شبیه سازی 500 ثانیه می باشد.
در جهت اهداف این شبیه سازی، از شبکه بی سـیم بـا پروتکـل802. 1-compliant بـا نـرخ انتقـال داده11Mb و رنج انتقال 1250 متر استفاده شده است. برای اینکه خودروها وجود خودرو های همسایه خود را در نظـرداشته باشند هر خودرو یک بسته اطلاعاتی حاویHello در هر دوره زمانی که به طور تصادفی از محدوده 0.75 تا1.25 ثانیه انتخاب می شود، به سایر خودروها Broadcast می کند.
هر خودرویی که وارد جاده می شود، یک درخواست را در زمان تصادفی که به طور یکسان بر اسـاس زمـانباقیمانده از شبیه سازی انتخاب می شود را آماده و ارسال می کند. خودرو در صورتی که پاسخی را بعد از یک زمان مشخص مثلاَ 10 ثانیه دریافت نکرد درخواست را مجدداَ ارسال می کند.
پیام های VITP به سمت ناحیه مقصد با استفاده از مسیریابی جغرافیایی فرستاده می شوند. بـرای انجـام ایـنکار خودرو بعدی را در مسیری که نزدیک به مقصد هدف است انتخاب می کنیم. اگر یک خودرو در انتقال پیام بـهنود بعدی سه بار متوالی با شکست مواجه شود، خودرو دیگری را در همسایگی انتخاب خواهد کرد. بعد از تـلاشبا استفاده از 3 خودروی همسایه مختلف،query پیام به نشانه خطا در فازquery-dispatch حذف خواهد شـد ودر نتیجه منجر به شکست خوردن تراکنش خواهد شد.
فرض شده است که ناحیه مقصد در این مسئلهD متر از خودرو ای که درخواست را ارسـال کـرده، فاصـلهدارد؛ ما بهD به عنوان فاصله درخواست1 رجوع می کنیم. و در این شبیه سازی ازcnt به عنـوان شـرایط برگـشت،استفاده می شود، به عبارت دیگر مجموع تعداد خودروهای بخشی از جاده هدف، که باید سرعت آنها نمونه برداریشود. طبق موارد ذکر شده، یک خودرو در بخش هدف ممکن است پیام درخواست یکـسان را بـرای چنـدین بـاردریافت کند، اما خودرو در به روز شدن نتایج درخواست فقط هنگامی که شرکت می کند کـه بـرای بـار اول آن رادریافت کرده باشد.

3-1 شبیه سازی VITP….ا……………………………………………………………………………………………….41
3-1-1 معیارها و نتایج…………………………………………………………………………………………………….42
3-1-2 تاثیرات فاصله درخواست D……ا…………………………………………………………………………………43
3-1-3 تاثیرات تراکم وسایل نقلیه……………………………………………………………………………………….46
3-2 شبیه سازی R2R…..ا………………………………………………………………………………………………47
3-2-1 توان عملیاتی در برابر جریان سرعت……………………………………………………………………………48
3-2-2 توان عملیاتی در برابر خودروها بر ساعت…………………………………………………………………….49
3-2-3 ضریب نفوذ……………………………………………………………………………………………………….50
3-2-4 بهره وری………………………………………………………………………………………………………….51
3-3 شبیه سازی RDTP و مقایسه آن با VITP و R2R..ا……………………………………………………………51
3-3-1 تاثیر فاصله درخواست D بر کارائی TMA..ا…………………………………………………………………..52
3-3-2 اثر تراکم خودروها بر کارائی TMA…ا………………………………………………………………………….54
3-3-3 اثر احتمال پاسخ p بر روی کارائی RDTP برای TMA……ا…………………………………………………55
3-3-4 اثر جریان سرعت بر کارائی RDTP برای RMTA…ا………………………………………………………….55
3-3-5 اثر خودروها بر ساعت بر کارائی RDTP برای RMTA..ا…………………………………………………….56

فصل چهارم.

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..59
4-2 پشنهادات………………………………………………………………………………………………………….60
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….61

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

شکل 2-1 : Client ها و Server ها در یک تراکنش VITP…ا…………………………………………………………..15

شکل 2-2 : لایه بندی پروتکل……………………………………………………………………………………………..16

شکل 2-3 : انتقال داده از حسگرهای اورژانسی به ایستگاه اصلی کنار جاده……………………………………….22

شکل 2-4 : استفاده از انتقال داده برای کم کردن هزینه شبکه backhaul..ا………………………………………..23

شکل 2-5 : پروتکل 1 (State Diagram) …ا………………………………………………………………………………25

شکل 2-6 : پروتکل 2 (عملکرد خودرو) ……………………………………………………………………………………..27

شکل 2-7 : پروتکل 3 (State Diagram) …ا…………………………………………………………………………………30

شکل 2-8 : ارسال درخواست از مبداء…………………………………………………………………………………………32

شکل 2-9 : نودهای والد پاسخ را جمع آوری می کنند……………………………………………………………………….34

شکل 2-10 : فرستنده های داده های درخواستی مبداء……………………………………………………………………..35

شکل 2-11 : ارسال چند پرشی برای RMTA….ا………………………………………………………………………………36

شکل 3-1 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله درخواست D…..ا…………………………………………………………….44

شکل 3-2 : نتایج صحت در مقابل cnt برای فاصله درخواست های مختلف D..ا……………………………………………45

شکل 3-3 : راندمان درخواست در مقابل cnt برای فاصله درخواست های مختلف D…ا…………………………………..46 شکل3-4 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله مابین خودروهای پشت سر هم…………………………………………….47 شکل3-5 : توان عملیاتی در مقابل جریان سرعت……………………………………………………………………………..49 شکل3-6 : توان عملیاتی در برابر تراکم خودرو………………………………………………………………………………….50 شکل3-4 : توان عملیاتی در برابر ضریب نفوذ…………………………………………………………………………………..50

شکل 3-8 : زمان پاسخ در مقابل فاصله درخواست D.ا………………………………………………………………………..52

شکل 3-9 : شکل صحت در مقابل فاصله درخواست……………………………………………………………………………53

شکل 3-10 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله مابین خودروها……………………………………………………………….54

شکل 3-11 : توان عملیاتی قابل دسترس در مقابل جریان سرعت…………………………………………………………….55

شکل 3-12 : تاخیر متوسط پیام در مقابل سرعت متوسط خودروها…………………………………………………………….56

شکل 3-13 : توان عملیاتی قابل دستیابی در مقابل خودرو بر ساعت…………………………………………………………57

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : VITP Syntax…ا………………………………………………………………………………………………………..18

جدول 2-2 : ترکیب های نوع و Tag درخواست………………………………………………………………………………………20 جدول 3-1 : نرخ حذف در مقابل فاصله درخواست D……ا…………………………………………………………………………..44 جدول 3-2 : زمان بهره وری : 2000 خودرو……………………………………………………………………………………………51 جدول 3-3 : مقایسه سربار کنترل برای VITP و RDTP..ا…………………………………………………………………………..53 جدول 3-4 : مقایسه نرخ های حذف در مقابل فاصله درخواست………………………………………………………………….53 جدول 3-5 : کارائی RDTP/VITP با Gap های مختلف………………………………………………………………………………54 جدول 3-6 : کارائی RDTP با برنامه TMA در مقابل احتمال پاسخ…………………………………………………………………55 جدول 3-7 : استفاده کاربردی : 2000 خودرو در ساعت…………………………………………………………………………….56

 

Abstract:
VANET is an environment of network for intelligent transformation systems. In this review we investigate and evaluate the information transfer protocols in vehicular ad-hoc network (VANET). VANET and its protocols are introduced.
There exist three information transfer protocols in VANET: i) VITP ii) R2R and iii) RDTP. VITP discusses communication between vehicular to vehicular and vehicular to roadside services. R2R: discusses communication between roadside to roadside services. RDTP: discusses communication between vehicular to vehicular and roadside to roadside services.
Then, we introduced the feasibility and performance from the literature for the mentioned protocols.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان