مقدمه

اخيراً، شبكهVANET به علت سيستم هاي انتقال هوشمند خيلي مورد توجه قرار گرفتـه انـد. برنامـه هـايمختلفITS شامل جايگاه هاي دريافت عوارض، ارسال پيـام، سـرويس هـاي سـرگرمي كنـار جـاده و اسـتفاده ازاينترنت درون خودرو مي باشد. در اين زمينه ارتباطات خودرويي VANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدي مـيشود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو 2- ارتباطات خودرو با كنار جاده 3- ارتباطات كنار جـاده بـا كنـار جـاده. در ارتباطات V2V، خودروها بسته هاي داده را در چند گام از طريق خودروهاي مياني انتقال مي دهند.
در مورد ارتباطاتV2R ، خودروها با ايستگاه هاي كنار جاده در طول جاده براي دريافـت اطلاعـات مـوردنياز، (براي مثال شرايط موجود در ناحيه اي از جاده كه جلوتر قرار دارد) يا دريافت سرويس هـا و راهنمـايي هـايمفيد از ايستگاه هاي كنار جاده، ارتباط برقرار مي كنند. در ارتباطات R2R دو موجوديت كنار جاده بنابر دلايلي مانند وجود تصادف و نياز به اطلاع رساني به ايستگاه راهنمايي و رانندگي و اورژانس جاده اي، با يكديگر ارتباط برقـرارمي كنند كه اين ارتباط از طريق خودروها در چندين گام صورت مي گيرد.
در اين سمينار قصد داريم پروتكل هاي انتقال اطلاعات در لايه كاربرد را براي پشتيباني از برقراري سرويسهاي زيرساختيAd-hoc و تعميم آن بر رويVANET ، براي پـشتيباني از سـه گـروه ارتبـاط بـين خـودرويي، رامعرفي كرده و مورد بحث قرار دهيم. اين سرويسهاي زيرساختي مي توانند براي توليد سرويس هاي مبتني بر مكان،سرويس هاي ترافيكي جهت دار براي رانندگان، استفاده از اطلاعـات برگـشتي از حـسگر هـاي خـودرو و گـرفتنمزاياي سيستم هدايت GPS استفاده شوند.

بررسی،مقایسه و شبیه سازی پروتکل های انتقال اطلاعات (RDTP و VITPو R2R)
بررسی،مقایسه و شبیه سازی پروتکل های انتقال اطلاعات (RDTP و VITPو R2R)
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : كليات.

وقتي از شبكه سخن به ميان ميآيد، اغلب كابل شبكه به عنوان وسيله انتقال داده در نظر گرفته مـيشـود . در حاليكه چندين سال است كه استفاده از شبكه سازي بيسيم در دنيا آغازگرديده است. تـا همـين اواخـر يـكLAN بيسيم، داراي سرعت انتقال پايين و خدمات غيرقابل اعتماد بود، اما هم اكنون فناوريهـاي LAN بـيسـيم خـدماتقابل قبولي را با سرعتي كه حداقل براي كاربران معمولي شبكه كابلي پذيرفته شده مي باشد، فراهم مي كنند.
شبكههاي بيسيم بازه ي وسيعي از كاربردها، از ساختارهاي پيچيده يي چون شبكه هـاي بـي سـيم سـلولي كـهاغلب براي تلفنهاي همراه استفاده ميشود و شبكههاي محلي بيسيم گرفته تا انـوع سـادهيـي چـون هـدفونهـايبيسيم و… را شامل ميشوند. از سوي ديگر با احتساب امواجي همچون مادون قرمز، تمامي تجهيزاتي كـه از امـواجمادون قرمز نيز استفاده ميكنند، مانند صفحه كليدها، ماوسها و برخي از گوشيهاي همراه، در اين دستهبندي جايميگيرند. طبيعي ترين مزيت استفاده از اين شبكهها عدم نياز به ساختار فيزيكـي و امكـان نقـل و انتقـال تجهيـزات متصل به اين گونه شبكه ها و هم چنين امكان ايجاد تغيير در ساختار مجازي آن هاست.
WLANها از دو توپولوژي حمايت ميكنند:
1- توپولوژي ساختاردار
2- توپولوژي Ad-hoc
1-2 توپولوژي ساختاردار

توپولوژي ساختاردار اصولاً براي گسترش و افزايش انعطافپذيري شبكههاي كابلي معمـولي بكـار مـيرود. بدين شكل كه اتصال كامپيوترهاي مجهز به تكنولوژي بيسيم را با استفاده از AP به آن ممكن مي سـازد . در برخـيموارد، يكAP كامپيوتري است كه كارت شبكه بيسيم را كنار كارت شبكه معمولي، كهAP را به يكLAN كـابليمتصل ميكند، دارا ميباشد. كامپيوترهاي بي سيم با استفاده از AP به عنوان واسـطه بـا شـبكه كـابلي ارتبـاط برقـرارميكنند. AP اساساً بعنوان يك پل عمل ميكند، زيرا سيگنالهاي شبكه بيسيم را به سيگنالهاي شبكه كابلي تبـديل ميكند. مانند تمام تكنولوژيهاي ارتباطي بيسيم ، شرايط مسافتي و محيطي ميتوانند بر روي عملكرد ايـستگاههايسيار بسيار تأثير گذار باشند. موانع فيزيكي مداخله كننده اين عملكرد را به طرز چشمگيري كاهش مي دهند.
1-3 توپولوژي Ad-hoc
شبكههاي بيسيمAd-hoc ، شامل مجموعهاي از گرههاي توزيع شدهاند كه با همديگر به طور بي سـيم و بـه شكل نظير به نظير ، ارتباط برقرار مينمايند. نودها ميتوانند كامپيوتر ميزبـان يـا مـسيرياب باشـند. نودهـا بـه طـورمستقيم بدون هيچگونه نقطه دسترسي با همديگر ارتباط برقرار ميكنند و سازمان ثـابتي ندارنـد و بنـابراين در يـكتوپولوژي دلخواه شكل گرفتهاند. هر نودي مجهز به يك فرستنده و گيرنده ميباشد. مهمترين ويژگي اين شـبكههـاوجود يك توپولوژي پويا و متغير ميباشد كه نتيجه تحرك نودها است . نودهـا در ايـن شـبكههـا بـه طـور پيوسـتهموقعيت خود را تغيير ميدهند كه اين خود نياز به يك پروتكل مسيريابي كه توانايي سـازگاري بـا ايـن تغييـرات راداشته، نمايان مي كند. مسيريابي و امنيت در اين شبكه از چالش هاي امروز اين شبكه ها مي باشد.
كامپيوترها براي ارتباط بايد در محدوده يكديگر قرار داشته باشند. اين نـوع شـبكه بـراي پـشتيباني از تعـدادمحدودي از كامپيوترها، مثلاً در محيط خانه يا دفاتر كوچك طراحي ميشود. اين نوع شبكه كه به شـبكه Mesh نيـزمعروف است، شبكهاي پويا از دستگاههاي بيسيم است كه به هيچ نوع زيرساخت موجود يا كنترل مركـزي وابـستهنيست. در اين شرايط، دستگاههاي شبكه همچنين به مانند گرههايي عمل مي كنند كه كاربران از طريق آنها مي تواننـد دادهها را انتقال دهند، به اين معني كه دستگاه هر كاربر بعنوان مسيرياب و تكراركننده، عمل مي كند.
ويژگي هاي اين نوع شبكه ها را مي توان به در موارد زير خلاصه كرد:
شبكه بي سيمAd-hoc يك مجموعه از دو يا بيشتر دستگاه مجهز با ارتباطات بي سيم اسـت. ماننـد دسـتگاههايي كه مي توانند با ساير نودهايي كه فوراً درون محدوده راديويي آنها قـرار مـي گيرنـد يـا آنهـايي كـه خـارج ازمحدوده راديويي هستند با استفاده از نودهاي مياني به وسيله پاسخ يا هدايت بسته به جلو از منبع به سـمت مقـصدارتباط بر قرار كنند.
شبكه هاي بي سيمAd-hoc خود سازمانده و سازگار پذير است. اين بدين معني است كه شبكه شكل گرفتهمي تواند بدون نياز به هر سيستم راهبري دوباره شكل بگيرد.
شبكه هاي Ad-hoc خود بر دو نوعند: 1- شبكه هاي حسگر بي سيم 2- شبكه هاي MANET .
1-4 شبكه هاي حسگر بي سيم
شبكه هاي حسگر بي سيم شامل نودهاي كوچكي با توانايي حس كردن، محاسبه و ارتباط به زودي در همـهجا خود را مي گسترانند. چنين شبكه هايي محدوديت منابع روي ارتباطات، محاسبه و مصرف انرژي دارند.
اول اينكه پهناي باند لينكهايي كه گرههاي حسگر را به هم متصل مي كنند محدود مـي باشـد و شـبكه هـايبيسيم اي كه حسگرها را به هم متصل مي كنند كيفيت سرويس محدودي دارند و ميزان بسته هاي گم شـده در ايـنشبكه ها بسيار متغير مي باشد. دوم اينكه گره هاي حسگر قدرت محاسبه محدودي دارند و اندازه حافظـه كـم نـوعالگوريتمهاي پردازش داده اي كه مي تواند استفاده شود را محدود مي كند. سوم اينكه حسگرهاي بـي سـيم بـاطريكمي دارند و تبديل انرژي يكي از مسائل عمده در طراحي سيستم مي باشد.
1-5 شبكه هاي MANET
MANET : اين شبكه ها متشكل از نودهاي متحركي هستند و هر كدام مي توانند به عنـوان مـسيرياب بـرايديگري عم ل كنند . اين تغيير مكان امكان آن را فراهم مي آورد كه اين شبكه همواره در حركت و در جريـان باشـد.
داشتن يك شبكه موقت قابل جابه جايي چالشهايي را ايجاد مي كند و اين چـالش هـا فقـط منحـصر بـه مـسيريابهانيست. زماني كه يك بسته اطلاعات از نودي به نود ديگر فرستاده مي شود و اضـح اسـت اگـر يكـي از ايـن نودهـاجابه جا شود ديگرسريعترين راه انتقال اين بسته با زماني كه آن دو نود به صورت ثابـت عمـل مـي كردنـد تفـاوتخواهد كرد و به دليل ماهيت جابه جايي نودها بعضي ها در حال پيوستن به يك شبكه اند و بعضي در حال خـروجاز آنند.
MANET ها بيشتر در كارهايي با فوريت بسيار بالا از جمله در عمليات نظـامي و امدادرسـاني هـاي كـلانكاربرد بسيار فراوان دارند. در هر دوي ايـن مـوارد عمليـات در شـرايطي اجـرا مـي شـود كـه لزومـاً در آن امكـانزيرساختهاي مخصوص براي شبكه هاي ثابت وجود ندارد براي همين هم بهMANET ها گـاهي اوقـات بـي زيـرساخت نيز مي گويند. به عنوان مثال در ميان گروه عمليات امداد و نجات در منطقه هاي زلزله زده هر راديوي دستي مي تواند نقش رد كردن اطلاعات را به راديوهاي مجاور بازي كند. مشابه با اين وضعيت مي توان شبكه اي قوي، باقدرت خودترميمي براي مقاصد نظامي وبه شكل اختصاصي و موقت طراحي كرد.
شبكه هاي MANET نيز چند نوع هستند كه مهمترين آنها عبارتند از : 1

1-1 شبكه هاي بي سيم………………………………………………………………………………………………………3
1-2 توپولوژي ساختار دار……………………………………………………………………………………………………….3
1-3 توپولوژي Ad-hoc….ا……………………………………………………………………………………………………….4
1-4 شبكه هاي حسگر بي سيم…………………………………………………………………………………………….5
1-5 شبكه هاي MANET…ا……………………………………………………………………………………………………5
1-7 شبكه هاي VANET.ا……………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم: بررسي پروتكل هاي انتقال اطلاعات

اخيراً، شبكهVANET به علت سيستم هاي انتقال هوشمند1 خيلي مورد توجه قرار گرفته انـد. برنامـه هـايمختلفITS شامل جايگاه هاي دريافت عوارض، ارسال پيـام، سـرويس هـاي سـرگرمي كنـار جـاده و اسـتفاده ازاينترنت درون خودرو مي باشد. در اين زمينه ارتباطات خودرويي VANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدي مـيشود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو2 2- ارتباطات خودرو با كنار جاده3 3- ارتباطات كنار جاده با كنـار جـاده4. در ارتباطاتV2V ، خودروها بسته هاي داده را در چند گام از طريق خودروهـاي ميـاني انتقـال مـي دهنـد. در مـوردارتباطاتV2R ، خودروها با ايستگاه هاي كنار جاده در طول جاده براي دريافت اطلاعات مورد نيـاز، (بـراي مثـال شرايط موجود در ناحيه اي از جاده كه جلوتر قرار دارد) يا دريافت سرويس ها و راهنمايي هـاي مفيـد از ايـستگاههاي كنار جاده، ارتباط برقرار مي كنند. در ارتباطاتR2R دو موجوديت كنار جاده بنابر دلايلي مانند وجود تصادفو نياز به اطلاع رساني به ايستگاه راهنمايي و رانندگي و اورژانس جاده اي، با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند كه اينارتباط از طريق خودروها در چندين گام صورت مي گيرد.
در اين فصل قصد داريم پروتكل هاي انتقال اطلاعات در لايه كاربرد را براي پشتيباني از برقـراري سـرويسهاي زيرساختيAd-hoc و تعميم آن بر رويVANET ، براي پـشتيباني از سـه گـروه ارتبـاط بـين خـودرويي، رامعرفي كرده و مورد بحث قرار دهيم. اين سرويسهاي زيرساختي مي توانند بـراي توليـد سـرويس هـاي مبتنـي بـرمكان5، سرويس هاي ترافيكي جهت دار براي رانندگان، اسـتفاده از اطلاعـات برگـشتي از حـسگر هـاي خـودرو وگرفتن مزاياي سيستم هدايت GPS استفاده شوند.
در اين فصل مفاهيم كليدي طراحي پروتكـل و زيرسـاخت آن، خـصوصيات پروتكـل، مثـال هـاي سـاده ازعملكرد متقابل پروتكل در حمايت از درخواست راننده، را در طي بررسي چند پروتكـل انتقـال اطلاعـات، معرفـيخواهيم كرد.
2-1 ويژگي هاي خاص شبكه هاي VANET
در چن د سال اخير كميسيون ارتباطات فدرال6 يك طيف فركانس و سـرويس هـاي عمـومي و خـصوصي رابراي ارتباطات بين خودرويي، و بين خودرو و سرويسهاي كنار جاده تخصيص داد. هر خودرو متحرك ي مي تواند ازاين طيف فركانس و سرويس ها براي اتصال به ساير خودروها از طريق شبكه VANET استفاده كند . همانطور كـهدر بخش قبلي گفتيم VANET يك شبكه بي سيم مي باشد كه از خودروها و چـراغ هـاي راهنمـايي بـدون نقطـهدسترسي مركزي تشكيل شده است مطالب موجود درباره شبكه هايAd-hoc ، اندازه آنها، دسترسـي بـه داده هـايواقعي ترافيك و تجهيزات خودرو، باعث خاص و بي همتا بودن شبكه VANET مي شود.

12 — Intelligent Transportation Systems (ITS) Vehicle-to-Vehicle (V2V)

34 — Vehicle-to-Roadside (V2R) Roadside-to-Roadside (R2R)
5 – سرويسهايي كه بايد مبداء و مقصد درون آن مشخص باشد. – Federal Communication Commission 6
برخي از اين خصوصيات بي نظيرVANET عبارتند از:
• تغييرات سريع در توپولوژي اتصال كه متناسب با حركات خودروها مي باشد.
• قطعي مكرر شبكه مخصوصاً در مورد كم شدن تراكم خودروها در جايي كه فاصله مـابين دو خـودروممكن است چندين مايل باشد.
• فشردگي و تجمع داده نيازمند اين است ارسال و دريافت داده ها با پهناي محدود بانـد رسـانه انتقـالشبكه هاي بي سيم تطبيق داده شود.
• امكان پيش بيني موقعيت خودروها، زماني كه خودروها وارد جاده هاي نا كاملي كه سالهاسـت بـدونتعمير رها شده اند باشد.
• موضوع انرژي از وقتي كه خودروها توانستند از منبع انرژي الكتريكي استفاده كنند ديگر مسئله مهمينيست.
2-2 پروتكل هاي انتقال داده
اخيراً چالش اصلي، بهره برداري از شبكه هـاي بـين خـودرويي بـراي تهيـه سـطوح بـالاتري از خـدمات وسرويس براي وسايل نقليه و راننده ها مي باشد. در اين فصل بر روي مشكل فـراهم آوردن سرويـسهاي مبتنـي بـرموقعيت براي حركت وسايل نقليه با در نظر گرفتن مزاياي برد كوتاه براي ارتباطات بي سيم بين خودرويي و شـبكهوسايل نقليه تمركز خواهيم كرد. و همچنين بر روي سرويس هايي كه روي نيازهاي توصيف اطلاعات شرايط جادهو امكانات موجود در برخي ناحيه هاي جغرافيايي توزيع مي شوند متمركز خواهيم شد، بخصوص: شرايط ترافيكـيو تردد، هشدارهاي ترافيكي كه در نتيجه اتفاقات ناگهاني در جاده مي باشد، (ترافيكي كه در نتيجه تصادف است يـايك وسيله نقليه داراي نقص كه جاده را مسدود كرده است.) و راهنماي سرويسهاي كنار جاده (پمپ بنزين يا گاز و قيمت سرويس دهي آن، رستوران و حتي منوي آن و قيمت سرويس دهي آن)، اين اطلاعات مي تواند بـا اطلاعـاتGPS تركيب شود و عملكرد سيستم حمل و نقل را توسعه دهد.
براي گسترش و فراهم كردن سرويس هاي وسايل نقليه، در ايـن فـصل توسـعه و گـسترش سـرويس هـايزيرساختيAd-hoc را بر رويVanet مطرح شده است. پروتكل انتقال اطلاعات وسايل نقليه كـه يـك پروتكـلارتباطي در لايه كاربرد مي باشد معرفي شده كه مفهوم و دستورالعمل پيام هاي مابين مؤلفه هايVITP (اجزاي نرمافزاري كه درون سيستم خودرو نصب مي شود) را تعيين مي كند. به عبارت ديگر اجزاي نـرم افـزاري كـه پيـشنهادشده، زير ساخت اين سرويس مي باشد. يك مؤلفهVITP بر روي دستگاه محاسباتي در يك وسيله نقليه اجـرا مـيشود و از توانايي هايIVC استفاده مي كند و به حسگر هاي وسـايل نقليـه بـراي بدسـت آوردن اطلاعـات مفيـد،دسترسي دارد . مؤلفه هايVITP بر اساس نيازهاي متغير، گروه هـايAd-hoc ، ارتباطـات و تركيـب اطلاعـات ازحسگر هاي مختلف وسايل نقليه براي پاسخ گويي به درخواست هاي رسيده، برقرار مي شوند.
پروتكل هاي مختلفي براي انتقال داده طراحي شده اند كه از مهمترين آنها مي توان به پروتكل هايVITP ،پروتكل انتقال داده مابين موجوديت هاي كنار جاده و RDTP1 اشاره كرد.
پروتكل VITP ارتباطات V2V و V2R را شرح مي دهد.

1

2-1 ويژگي هاي خاص شبكه هاي VANET….ا…………………………………………………………………………. 8
2-2 پروتكل هاي انتقال داده………………………………………………………………………………………………..9
2-3 پروتكل VITP.ا………………………………………………………………………………………………………….10
2-3-1 سرورهاي مجازي Ad-hoc…ا………………………………………………………………………………………12
2-3-2 تراكنش هاي VITP…ا………………………………………………………………………………………………13
2-3-3 لايه بندي پروتكل……………………………………………………………………………………………………15
2-3-4 بهينه سازي پروتكل………………………………………………………………………………………………..16
2-3-4-1 كش كردن پاسخ………………………………………………………………………………………………..16
2-3-4-2 شناسه يكتا براي پيام…………………………………………………………………………………………..17
2-3-5 پخش هشدارهاي ترافيكي……………………………………………………………………………………….17
2-3-6 مشخصات VITP…..ا……………………………………………………………………………………………….18
2-4 پروتكل هاي انتقال داده بين موجوديت هاي كنار جاده در شبكه هاي VANET.ا………………………………22
2-4-1 پروتكل 1……………………………………………………………………………………………………………24
2-4-2 پروتكل 2…………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-3 پروتكل 3…………………………………………………………………………………………………………….28

2-5 پروتكل RDTP…..ا…………………………………………………………………………………………………….31
2-5-1 سناريوي نظارت ترافيك…………………………………………………………………………………………….32
2-5-2 سناريوي انتقال پيام كنار جاده…………………………………………………………………………………….35
2-5-3 شرح پروتكل RDTP..ا………………………………………………………………………………………………..36

فصل سوم : شبيه سازي و مقايسه

در اين بخش نتايج شبيه سازي را براي كارائيVITP ارائه مي دهيم. هدف بررسـي عملـي بـودنVITP و امكان سنجي آن و تحليل كارائي آن در شبكه بزرگي از خودروها و مقايسه آن با ساير پروتكل هاي مـشابه موجـودمي باشد.
براي شبيه سازيVITP ازns-2 استفاده شده است، كه پارامترهاي موجود براي اين شبيه سازي عبارتنـد از:
زمان شبيه سازي، طول جاده بر حسب متر، تعداد مسيرهاي خط كشي شده در هر جاده، سرعت متوسـط خودروهـابر حسب متر بر ثانيه، متوسط فاصله مابين خودروها در هر خط، تعداد نودهاي سـرويس دهنـده در كنـار جـاده، وتعداد كاربران در جاده، كه توسط شبيه ساز در ابتدا دريافت مي شود.
ويژگي هاي مدل ترافيكي استفاده شده عبارتند از:
• خودروها به طور عادي ممكن است وارد جاده شده يا از آن خارج شوند و ورود و خـروج در طـولجاده معمولاَ در هر 1000 ثانيه صورت مي گيرد.
• خودروها ممكن است سرعت خود يا خطوط حركتي خود را وابسته به ساير خودروها عوض كنند.
• خودروها به طول عادي در جاده پخش مي شوند؛ هر خودرو كه از جـاده خـارج شـد يـك خـودروجديد به صورت تصادفي وارد جاده مي شود.
در اين شبيه سازي، ترافيك را براي 25 كيلومتر در بزرگراه در 3 خطوط ايجاد شده اسـت. سـرعت متوسـطخودرو ها 20 متر بر ثانيه است و زمان شبيه سازي 500 ثانيه مي باشد.
در جهت اهداف اين شبيه سازي، از شبكه بي سـيم بـا پروتكـل802. 1-compliant بـا نـرخ انتقـال داده11Mb و رنج انتقال 1250 متر استفاده شده است. براي اينكه خودروها وجود خودرو هاي همسايه خود را در نظـرداشته باشند هر خودرو يك بسته اطلاعاتي حاويHello در هر دوره زماني كه به طور تصادفي از محدوده 0.75 تا1.25 ثانيه انتخاب مي شود، به ساير خودروها Broadcast مي كند.
هر خودرويي كه وارد جاده مي شود، يك درخواست را در زمان تصادفي كه به طور يكسان بر اسـاس زمـانباقيمانده از شبيه سازي انتخاب مي شود را آماده و ارسال مي كند. خودرو در صورتي كه پاسخي را بعد از يك زمان مشخص مثلاَ 10 ثانيه دريافت نكرد درخواست را مجدداَ ارسال مي كند.
پيام هاي VITP به سمت ناحيه مقصد با استفاده از مسيريابي جغرافيايي فرستاده مي شوند. بـراي انجـام ايـنكار خودرو بعدي را در مسيري كه نزديك به مقصد هدف است انتخاب مي كنيم. اگر يك خودرو در انتقال پيام بـهنود بعدي سه بار متوالي با شكست مواجه شود، خودرو ديگري را در همسايگي انتخاب خواهد كرد. بعد از تـلاشبا استفاده از 3 خودروي همسايه مختلف،query پيام به نشانه خطا در فازquery-dispatch حذف خواهد شـد ودر نتيجه منجر به شكست خوردن تراكنش خواهد شد.
فرض شده است كه ناحيه مقصد در اين مسئلهD متر از خودرو اي كه درخواست را ارسـال كـرده، فاصـلهدارد؛ ما بهD به عنوان فاصله درخواست1 رجوع مي كنيم. و در اين شبيه سازي ازcnt به عنـوان شـرايط برگـشت،استفاده مي شود، به عبارت ديگر مجموع تعداد خودروهاي بخشي از جاده هدف، كه بايد سرعت آنها نمونه برداريشود. طبق موارد ذكر شده، يك خودرو در بخش هدف ممكن است پيام درخواست يكـسان را بـراي چنـدين بـاردريافت كند، اما خودرو در به روز شدن نتايج درخواست فقط هنگامي كه شركت مي كند كـه بـراي بـار اول آن رادريافت كرده باشد.

3-1 شبيه سازي VITP….ا……………………………………………………………………………………………….41
3-1-1 معيارها و نتايج…………………………………………………………………………………………………….42
3-1-2 تاثيرات فاصله درخواست D……ا…………………………………………………………………………………43
3-1-3 تاثيرات تراكم وسايل نقليه……………………………………………………………………………………….46
3-2 شبيه سازي R2R…..ا………………………………………………………………………………………………47
3-2-1 توان عملياتي در برابر جريان سرعت……………………………………………………………………………48
3-2-2 توان عملياتي در برابر خودروها بر ساعت…………………………………………………………………….49
3-2-3 ضريب نفوذ……………………………………………………………………………………………………….50
3-2-4 بهره وري………………………………………………………………………………………………………….51
3-3 شبيه سازي RDTP و مقايسه آن با VITP و R2R..ا……………………………………………………………51
3-3-1 تاثير فاصله درخواست D بر كارائي TMA..ا…………………………………………………………………..52
3-3-2 اثر تراكم خودروها بر كارائي TMA…ا………………………………………………………………………….54
3-3-3 اثر احتمال پاسخ p بر روي كارائي RDTP براي TMA……ا…………………………………………………55
3-3-4 اثر جريان سرعت بر كارائي RDTP براي RMTA…ا………………………………………………………….55
3-3-5 اثر خودروها بر ساعت بر كارائي RDTP براي RMTA..ا…………………………………………………….56

فصل چهارم.

4-1 نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………..59
4-2 پشنهادات………………………………………………………………………………………………………….60
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….61

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شكل ها

شكل 2-1 : Client ها و Server ها در يك تراكنش VITP…ا…………………………………………………………..15

شكل 2-2 : لايه بندي پروتكل……………………………………………………………………………………………..16

شكل 2-3 : انتقال داده از حسگرهاي اورژانسي به ايستگاه اصلي كنار جاده……………………………………….22

شكل 2-4 : استفاده از انتقال داده براي كم كردن هزينه شبكه backhaul..ا………………………………………..23

شكل 2-5 : پروتكل 1 (State Diagram) …ا………………………………………………………………………………25

شكل 2-6 : پروتكل 2 (عملكرد خودرو) ……………………………………………………………………………………..27

شكل 2-7 : پروتكل 3 (State Diagram) …ا…………………………………………………………………………………30

شكل 2-8 : ارسال درخواست از مبداء…………………………………………………………………………………………32

شكل 2-9 : نودهاي والد پاسخ را جمع آوري مي كنند……………………………………………………………………….34

شكل 2-10 : فرستنده هاي داده هاي درخواستي مبداء……………………………………………………………………..35

شكل 2-11 : ارسال چند پرشي براي RMTA….ا………………………………………………………………………………36

شكل 3-1 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله درخواست D…..ا…………………………………………………………….44

شكل 3-2 : نتايج صحت در مقابل cnt براي فاصله درخواست هاي مختلف D..ا……………………………………………45

شكل 3-3 : راندمان درخواست در مقابل cnt براي فاصله درخواست هاي مختلف D…ا…………………………………..46 شكل3-4 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله مابين خودروهاي پشت سر هم…………………………………………….47 شكل3-5 : توان عملياتي در مقابل جريان سرعت……………………………………………………………………………..49 شكل3-6 : توان عملياتي در برابر تراكم خودرو………………………………………………………………………………….50 شكل3-4 : توان عملياتي در برابر ضريب نفوذ…………………………………………………………………………………..50

شكل 3-8 : زمان پاسخ در مقابل فاصله درخواست D.ا………………………………………………………………………..52

شكل 3-9 : شكل صحت در مقابل فاصله درخواست……………………………………………………………………………53

شكل 3-10 : نمودار زمان پاسخ در مقابل فاصله مابين خودروها……………………………………………………………….54

شكل 3-11 : توان عملياتي قابل دسترس در مقابل جريان سرعت…………………………………………………………….55

شكل 3-12 : تاخير متوسط پيام در مقابل سرعت متوسط خودروها…………………………………………………………….56

شكل 3-13 : توان عملياتي قابل دستيابي در مقابل خودرو بر ساعت…………………………………………………………57

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : VITP Syntax…ا………………………………………………………………………………………………………..18

جدول 2-2 : تركيب هاي نوع و Tag درخواست………………………………………………………………………………………20 جدول 3-1 : نرخ حذف در مقابل فاصله درخواست D……ا…………………………………………………………………………..44 جدول 3-2 : زمان بهره وري : 2000 خودرو……………………………………………………………………………………………51 جدول 3-3 : مقايسه سربار كنترل براي VITP و RDTP..ا…………………………………………………………………………..53 جدول 3-4 : مقايسه نرخ هاي حذف در مقابل فاصله درخواست………………………………………………………………….53 جدول 3-5 : كارائي RDTP/VITP با Gap هاي مختلف………………………………………………………………………………54 جدول 3-6 : كارائي RDTP با برنامه TMA در مقابل احتمال پاسخ…………………………………………………………………55 جدول 3-7 : استفاده كاربردي : 2000 خودرو در ساعت…………………………………………………………………………….56

 

Abstract:
VANET is an environment of network for intelligent transformation systems. In this review we investigate and evaluate the information transfer protocols in vehicular ad-hoc network (VANET). VANET and its protocols are introduced.
There exist three information transfer protocols in VANET: i) VITP ii) R2R and iii) RDTP. VITP discusses communication between vehicular to vehicular and vehicular to roadside services. R2R: discusses communication between roadside to roadside services. RDTP: discusses communication between vehicular to vehicular and roadside to roadside services.
Then, we introduced the feasibility and performance from the literature for the mentioned protocols.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان