انتخاب صفحه

مقدمه
امروزه نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی به عنوان تولید محـصولات مختلـف از جملـهفراورده های صنعتی بر همگان روشن و واضح گردیده است بـه گونـه ای کـه در بخـشاکتشاف ، بهره برداری و فراوری مواد مختلـف معـدنی میلیونهـا نفـر در سراسـر جهـانفعالیت می نمایند و در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان مواد معدنی نقش حیـاتیو تعیین کننده سرنوشت کشور را ایفا می کنند.فسفر در چرخه حیات بـه عنـوان عنـصری ضـروری،اجتناب ناپـذیر و غیـر قابـل کنتـرلمحسوب می گردد. بنا به گفته اسحاق آسیموف می توانیم انرژی اتمی را جایگزین نفت وزغال سنگ کنیم اما جایگزینی برای فسفر وجود نـدارد. نیـاز بـه ایـن عنـصر بـا پیـشرفتروزافزون صنایع و افزایش جمعیت کره زمین و افزایش تقاضا در صنایع مختلـف افـزایشمی یابد.از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز به طـور قابـلملاحظه ای رو به افزایش است. زمین شناسـان در پـی انجـام مطالعـات گونـاگون مـدلهای مناسـب جهـت شـناخت ژنـزکانسارهای فسفات ارائه نمودند. استفاده از مدلهای مزبـور ، منجـر بـه شناسـایی ذخـایرعظیم فسفات درجهان شده است. با توجه به روند تصاعدی نیاز به این ماده حیاتی و نقش امکان ناپذیر آن در غنـی سـازیخاک و بهبود خاکهای زراعی به تدریج ذخایر مرغوب از لحاظ کیفی در سطح جهـان تهـیمی گردند به طوریکه لزوم تسریع در یافتن روشهای پیـشرفته در زمینـه اکتـشاف، کانـهآرایی و بهره برداری از ذخایر نامرغوب و کم عیار بیش از گذشته احساس می شود.

بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی

بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

هدف اصلی این پروژه بررسی ژنز و نحـوه تـشکیل کانـسار فـسفات اسـفوردی بـافق دراستان یزد می باشد. در راستای هدف اصلی سعی شده است شواهد ومدارکی بـرای بررسـی منـشاء کانـسارفسفات اسفوردی در منطقه بررسی گردد. 1-2- تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه
استان یزد از نظر تقسیمات زمین شناسی جزء ایران مرکزی محسوب می شود که بـیش از نصف این استان را کویر بزرگ ایران می پوشاند. این اسـتان دارای اندیـسهای معـدنیقابل توجهی می باشد.پتانسیل یابی و عملیات پی جویی منابع معدنی در مقایسه با عمر فعالیتهای اکتـشاف زمـینشناسی سابقه نسبتا ” زیادی در یزد دارد . کار اکتشاف و مطالعات بر روی کانسار فـسفات اسفوردی بـه سـابقه دیرینـه ای برمـی گـردد. ایـن مطالعـات بـی ارتبـاط بـا بررسـیهایآنومالیهای آهن ، سرب و روی و دیگر مواد معدنی پرارزش نواحی پشت بـادام ، بـافق ، انارک و یزد نمی باشد. در این راستا بوده است که برای اولین بار در سـال 1308 زمـینشناسی ب ه نام بوئن (Boehen) از این منطقه دیدن کرده است و از اسفوردی به عنوان یککانسار آهن نام برده است.[17]پی جوئیهای اولیه ماده معدنی فسفات در سال 1338 توسط وزارت اقتصاد و دارائی وقتاجام گرفت و در سال 1342 مطالعات زمـین شناسـی و معـدنی توسـط سـازمان زمـینشناسی کشور در اقصای نقاط ایران به منظور شناسائی و دستیابی بـه ذخـایر فـسفات بـه طور گسترده انجام گردیـد بـرای نخـستین بـار ویلیـام و هوشـمند زاده در سـال براساس مطالعات سنگ شناسی به وجود آپاتیت همراه آهن اسفوردی اشاره نمودند.[2]ر سال 1351 آقای برومندی از کانسار فسفات اسفوردی نام برده و وجود عناصر نـادرخاکی را در آن کانسار یادآور شده اند گذشته از اینهـا طـی سـالهای 1354تـا 1358 یـکرشته عملیات اکتشافی فسفات به طـور سیـستماتیک بـه وسـیله سـازمان زمـین شناسـیفرانسه(B.R.G.M) و شرکت پتروشیمی ایران در اکثر نقاط کشور صورت گرفته است.عملیات پی جویی معدن در سال 1361 توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام گرفـت.در این مرحله نقشه زمین شناسی به مقیـاس 1000: 1 تهیـه گردیـد. همچنـین 50 عـددترانشه و 12 حلقه گمانه حفاری گردید. (گمانه های سریDH ) و ذخیره 6/5 میلیون تـنسنگ فسفات با عیار متوسط 35/14درصد 5P2O به عنـوان ذخیـره قطعـی و قابـل بهـرهبرداری اعلام گردید.[17]عد از آن 9 حلقه گمانه(گمانه هـای سـریBH ) توسـط وزارت معـادن و فلـزات (طـرحفسفات) در طی سـالهای 1366 و 1367حفـاری گردیـد و ذخیـره 5/8 میلیـون تـن مـادهمعدنی باعیار 2/12 درصد 5P2O به عنوان ذخیره قطعی اعلام گردیـد. آزمایـشهای کانـهآرایی توسط شرکت سالزگیتر در طی سالهای 1368 و 1369 و بررسیهای امکـان سـنجیتوسط شرکت معدنکاو انجام شد.[17]دو سال بعد، شرکت سهامی کل معادن ایران اقدام به حفر 64 حلقـه گمانـه (گمانـه هـایسریB ) در یک شبکه 50×50 متری نمود و نقشه توپـوگرافی بـا مقیـاس 1000: 1 تهیـهگردید. بعد از انجام مطالعات فوق ذخیره کانـسار اسـفوردی 5/16 میلیـون تـن بـا عیـارمتوسط 14 درصد و 2/5 میلیون تن آهن با عیار متوسط 32 درصد تعیین گردید.

1-1- هدف ………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-2- تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه ………………………………………………………………………………..4
1-3- روش کار و تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : فسفات

هزاران سال پیش کشاورزان اروپایی و چینی از استخوان های سوخته به عنوان کود درکشاورزی بهره می جستند. براند (Hennig Brondt) شیمیدان آلمانی در سال 1669 برای اولین بار عنصر فسفر را از ادرار استحصال کرد و در سال 1769 میلادی کلسیم فسفات که از اجزای اصلی استخوان است، از آن جدا شد.انسان ها در حدود سی سال بعد به این امر پی بردند که کلسیم فسفات ماده مفیدی در کشاورزی است که در افزایش رشد نباتات نقش مهمی را دارا می باشد. درسال 1797 یک شیمیدان انگلیسی نام سوپر فسفات را به ماده کلسیم دی هیدروژن فسفات موجود در استخوان داد که بعداً به نام کود فسفاتی معروف گردید. در اروپا، آسیابهایی جهت پودرکردن استخوان بکار برده می شد که در مزارع رایج بود. هنریک کوهلر اولین شیمیدانی بود که کاربرد اسید را در تهیه کودهای فسفاتی مطرح کرد. در سال 1840 میلادی بعد از اینکه لابیگ تئوری خود را درمورد جذب فسفر توسط گیاهان ارائه کرد، ناگهان تقاضا برای استخوان جهت تولید کودهای فسفاتی افزایش یافت. با انجام کاوشهای زمین شناسی، در فرانسه و انگلستان ذخیره هایی از سنگهای فسفاتی با عیار پایین کشف شد. ولی توسعه در صنعت فسفات با کشف یک ذخیره رسوبی فسفات باعیار بالا درکارولینای جنوبی رونق زیادی یافت. این ذخیره دوباره در سال 1859 میلای مورد بررسی و مطالعه دقیق زمین شناسی قرار گرفت و حفاری در سال 1867 میلادی آغاز گردید. در سال 1899 این معدن به تنهایی 90 درصد از احتیاج دنیا به سنگ فسفات را تأمین میکرد و تولید آمونیوم فسفات حاصله از واکنش آمونیاک بر اسیدفسفریک درسال 1917 میلادی در آمریکا شروع شد. درادامه تولید آمونیوم فسفات، درآلمان با روش کریستاله کردن آمونیوم فسفات، کودهای فسفاتی با کارآیی بیشتری تولید شد. از سال 1890 میلادی، با جداسازی کلسیم سولفیت از محلول سوپرفسفات و استفادهاز اسید فسفریک در تولید سـوپر فـسفات غلـیظ شـروع شـد. درسـال 1920مـیلادی بـااستفاده از اسید نیتریک به جـای اسـید سـولفوریک پروسـه نیتروفـسفات شـکل گرفـت.ایـن پروسـه در سـال 1930 مـیلادی بـه صـورت یـک روش نـوین توسـط کمپانیهـای نورسـک و هیـدرو و DSM هلنـد و چنـد کمپ انی دیگـر بـه دنیـا ارائـه گردیـد . در اروپا، تولید کلسیم سیلیکون فسفات به عنوان یک محصول فرعی در صنایع فولاد جهت کود فسفاتی مورد استفاده قرار گرفت و همچنین از فـسفر موجـود در سـنگ آهـن درنهایت برای تولید کودهای فسفاتی استفاده شد. تلاشهای فراوانی شـد کـه بـا اسـتفاده ازعملیات حرارتی بر روی سنگهای فسفاتی، کود شیمیایی تغلیظ شده تولید گردد ولی ایـنروشها به دلیل مصرف بالای انرژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. [19]

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………8
2-2- فسفات …………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-3- فسفر………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-4- سنگ شناسی فسفات…………………………………………………………………………………………………………13
2-5- کانیهای فسفات …………………………………………………………………………………………………………………13
2-5- 1- کانیهای آپاتیتی……………………………………………………………………………………………………………….14
2-5- 2- کانیهای غیر آپاتیتی………………………………………………………………………………………………………….18
2-6- ناخالصیهای فسفات و ضرورت فراوری آن……………………………………………………………………………………….19
2-7- زمین شناسی اقتصادی فسفات ………………………………………………………………………………………………21
2-8- روشهای عمده اکتشاف فسفات ………………………………………………………………………………………………22
2-9- روش های عمده استخراج فسفات ……………………………………………………………………………………………23
2-10- روشهای متداول فرآوری فسفات ……………………………………………………………………………………………..24
2-11- ذخایر جهانی فسفات………………………………………………………………………………………………………….26
2-12- تولید جهانی فسفات…………………………………………………………………………………………………………..28
2-13- تاریخچه اکتشاف فسفات در ایران ……………………………………………………………………………………………30
2-14- مهمترین کانسارهای فسفات ایران ………………………………………………………………………………………..31
2-14- 1- کانسارهای رسوبی فسفات……………………………………………………………………………………………..33
2-14- 2- فسفاتهای آذرین ……………………………………………………………………………………………………………36
2-15- میزان واردات فسفات در ایران…………………………………………………………………………………………………40
2-16- صنایع مصرف کننده فسفات در ایران………………………………………………………………………………………….41

تجمع کانیهای مگنتیت و آپاتیت وفلدسپار و مابین آنها ذرات اپیدوت و کوارتز

تجمع کانیهای مگنتیت و آپاتیت وفلدسپار و مابین آنها ذرات اپیدوت و کوارتز

فصل سوم : فسفات اسفوردی

اسفوردی در حدود 35کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق و حدود 5/2 کیلومتری شمال جاده اصلی و آسفالته بافق- بهاباد واقع شده است. راه آهنی که معدن سنگ آهن چغارت را به اصفهان متصل می سازد این جاده را در 14 کیلومتری شهرستان بافق قطع می کند. شکل (3-1) راههای دسترسی به منطقه اسفوردی را نشان می دهد.

نمای سطحی معدن تقریباً به حالت دایره ای بوده و حداکثر قطر آن حدود 500 متر است. از نظر مورفولوژیکی محدوده کانسار عمدتاً به دلیل آلتراسیون شدید سنگها دارای بافت تپه ماهوری و در بعضی مناطق صخره ای بوده و حداقل، متوسط و حداکثر ارتفاع ثبت شده در محدوده گمانه های اکتشافی به ترتیب 1693 و 1725 و 1758 متر می باشند. ارتفاعات منطقه عمدتاً دارای روند شمال غربی- جنوب شرقی یعنی موازی زون سنندج- سیرجان می باشند. کوههای موجود در منطقه به صورت ارتفاعات نه چندان مرتفع در منطقه کشیده شده اند و در ادامه آنها تپه هایی با دره و فرورفتگیهای کم و بیش عریض قرار گرفته است. به طور کلی دسترسی به کلیه مناطق کانسار از طریق جاده های آماده سازی معدن روباز امکان پذیر می باشد. منطقه مورد بحث در ناحیه ای بیابانی واقع شده است. متوسط بارش سالیانه 50 میلیمتر می باشد و حداکثر به 300 میلیمتر می رسد. دمای متوسط آن 40 درجه سانتیگراد است که در زمستان به ندرت به صفر و در تابستان به 50 درجه سانتیگراد می رسد. از نظر پوشش گیاهی، پوشش گیاهی منطقه نسبتاً ضعیف بوده به طوری که ارتفاعات فاقد پوشش گیاهی و مناطق پست دارای پوشش گیاهی شامل بوته ها و درختچه ها می باشند.

3-1- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………46
3-2- وضعیت ساختمانی و تکتونیک منطقه………………………………………………………………………………………..49
3-3- ماگماتیسم و متامورفیسم……………………………………………………………………………………………………..50
3-4- ژئومتری معدن …………………………………………………………………………………………………………………..52
3-5- وضعیت آبهای منطقه محدوده کانسار…………………………………………………………………………………………53
3-6- خواص فیزیکی و مکانیک سنگی کانسار……………………………………………………………………………………..54
3-7- ذخیرۀ کانسار…………………………………………………………………………………………………………………….55
3-8- ناخالصیهای شیمیایی همراه با آپاتیت اسفوردی …………………………………………………………………………..55
3-8- 1- کلر……………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-8- 2- فلوئور …………………………………………………………………………………………………………………………57
3-8- 3- منیزیم ………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-8- 4- آهن و آلومینیوم ……………………………………………………………………………………………………………..58
3-8- 5- کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………………….58
3-8- 6-عناصر خاکی نادر……………………………………………………………………………………………………………..58
3-9- کارخانه فسفات اسفوردی……………………………………………………………………………………………………..60
3-9- 1- سنگ شکن………………………………………………………………………………………………………………….60
3-9- 2- بخش آسیاها………………………………………………………………………………………………………………..60
3-9- 3- واحد پر عیار سازی آپاتیت و جدا شدن مواد……………………………………………………………………………..60
3-9- 4- واحد آبگیری و فیلتراسیون………………………………………………………………………………………………….60

فصل چهارم : شرایط تشکیل و ژنز

زمین شناسان ذخایر فسفات جهان را از نظر منشأ و نحوه تشکیل به دوگروه اصلی، نهشته های رسوبی و فسفات های آذرین و یک گروه فرعی به نام گوانو تقسیم نمودند. زمین شناسان معتقدند که گرچه کانی های فسفاته درسنگهای دگرگونی نیزدیده شده ولی هرگز به عنوان کانسار پدیدارنشده اند. امیگ درسال 1975 فسفات های رسوبی را به دو دسته فسفریت ها و لایه های فسفاتی تقسیم نمود. جدول(4-1)رده بندی کانسارهای فسفات رسوبی را نشان می دهد. فسفریت ها به آن عده از سنگهای رسوبی اطلاق می شود که حاوی بیش از 10 درصد (20-15 درصد) کانی فسفاته( 5P2O)باشند. سنگهای فسفاتی کمتر از 10درصد کانی فسفاته دارند.مهمترین کانی های فسفاته سنگهای رسوبی عبارتند از : کربناتوفلوئورآپاتیت، کلرورآپاتیت، هیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت.

4-1- ژنز ذخایر فسفات ………………………………………………………………………………………………………………..62
4-1- 1- ژنز نهشته های رسوبی فسفات……………………………………………………………………………………………64
4-1- 1-1- رسوبات شیمیایی………………………………………………………………………………………………………….64
4-1- 1-2- رسوبات بیوژنیک ……………………………………………………………………………………………………………65
4-1- 1-3- رسوبات کلاستیک…………………………………………………………………………………………………………..66
4-1- 2- رده بندی و نحوه تشکیل فسفریتها………………………………………………………………………………………….68
4-1- 3- ژنز فسفریت یا فسفاتهای نودولار و لایه ای ………………………………………………………………………………..70
4-1- 5- منشأ فسفریت های دریایی………………………………………………………………………………………………….72
4-1- 6- ژنز سنگهای فسفاته آذرین……………………………………………………………………………………………………80
4-1- 6-1- سنگهای آلکالن اقیانوسی ………………………………………………………………………………………………..81
4-1- 6-2- سنگهای آلکالن قاره ای…………………………………………………………………………………………………….82
4-2- چینه شناسی منطقه ……………………………………………………………………………………………………………83
4-3- وضعیت ساختمانی محدوده معدن……………………………………………………………………………………………….85
4-4- زمین شناسی ناحیه ……………………………………………………………………………………………………………..86
4-5- زمین شناسی محدوده کانسار………………………………………………………………………………………………….87
4-6- نحوه گسترش افقهای معدنی در کانسار ………………………………………………………………………………………90
4-6- 1- افق آهنی………………………………………………………………………………………………………………………90
4-6- 2- افق آپاتیتی ……………………………………………………………………………………………………………………91
4-6- 3- افق سنگهای سبز……………………………………………………………………………………………………………..92
4-6- 4- افق دایکهای آپاتیتی……………………………………………………………………………………………………………93
4-6- 5- افق سنگهای آتشفشانی …………………………………………………………………………………………………..93
4-7- سنگ شناسی و کانی شناسی……………………………………………………………………………………………..93
4-7- 1- سنگهای حاوی کانیهای مگنتیت و آپاتیت ………………………………………………………………………………..115
4-7- 2- پیروکسنیت های دگرسان شده ……………………………………………………………………………………………117
4-7- 3- توفها و آگلومراها ……………………………………………………………………………………………………………..118
4-7- 4- ریولیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….119
4-7- 5- سنگهای نفوذی حد واسط …………………………………………………………………………………………………119
4-8- منشاء کانسار …………………………………………………………………………………………………………………..119

تجمع مگنتیت و کوارتز

تجمع مگنتیت و کوارتز

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مهمترین منابع فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی تشکیل می دهند. حدود 85 درصد فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی و 15 درصد آن از کانسارهای آذرین به دست می آید. آپاتیت همراه با کمپلکس های آذرین آلکالن و کربناتیت در ریفت های داخل قاره تشکیل شده است. فلوئوروآپاتیت مهمترین کانی فسفات سنگهای آذرین است که حاوی مقدار قابل توجهی عناصر کمیاب می باشد.
بر طبق مطالعات و گزارشات و نتایج بدست آمده از فازهای مختلف اکتشافی در معدن فسفات اسفوردی 5 افق معدنی را می توان برای کانسار اسفوردی در نظر گرفت که عبارتند از:
_ افق آهنی یا ((افق I))( افق آهن بدون آپاتیت و آهن پر عیار همراه آپاتیت)
_ افق آپاتیتی یا ((افق II ))
_افق سنگهای سبز یا ((افق III))
_افق دایکها(دایکهای آپاتیتی)
_افق سنگهای آتشفشانی
تمام انواع کانیهای تشکیل شده در معدن فسفات اسفوردی تحت تأثیر درجات مختلفی از تبلور دوباره، درزه شدگی و نفوذ توسط محلولهای سیلیکاته، کربناته و آهن دار قرار گرفته اند که این اثرات در سنگهای سبز و بعضی از انواع سنگهای حاوی آپاتیت بیشتر است.

5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………124
5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….126
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….128

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………130

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………131

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل(2- 1)- نمونه ای از کانی آپاتیت……………………………………………………………………………………………. 16
شکل(3- 1)- راههای دسترسی به منطقه اسفوردی………………………………………………………………………….. 46
شکل(3- 2)- موقعیت جغرافیایی معدن اسفوردی………………………………………………………………………………. 47
شکل(3- 3)- کوه اسفوردی و گسل موجود در این کوه………………………………………………………………………… 49
شکل(4- 1)- چرخه فسفر و مراحل تشکیل انواع رسوبات فسفاته…………………………………………………………… 63

شکل(4- 2) – رده بندی فسفریت ها به انواع ارتوکم، آلوکم، لیتوکم و متاکم…………………………………………………68

شکل(4- 3) – رده بندی فسفریت ها به انواع پلت، االیتی، اینتراکلست و اسکلتی…………………………………………69

شکل(4- 4)_ چگونگی تشکیل کانسارهای فسفریت از آب دریای سرد و بالارو …………………………………………….74

شکل(4- 5)- نقشه تکتونیک ناحیه ای ………………………………………………………………………………………….86

شکل(4- 6)- نقشه زمین شناسی سطحی معدن فسفات اسفوردی……………………………………………………..88

شکل(4- 7)- نقشه زمین شناسی کانسار فسفات اسفوردی……………………………………………………………..89
شکل(4- 8)-تجمع کانیهای اصلی مگنتیت،هماتیت،آپاتیت وکانیهای فرعی کوارتز واپیدوت…………………………….. 95
شکل(4- 9)-تجمع کانیهای مگنتیت ،آپاتیت و کوارتز………………………………………………………………………….95

شکل(4- 10)-تجمع کانیهای آپاتیت و کوارتزبه همراه ذرات کلسیت و اپیدوت ………………………………………………96

شکل(4- 11)-تجمع کانیهای آپاتیت و کوارتز و اپیدوت ………………………………………………………………………..96

شکل(4- 12)-تجمع کانیهای فلدسپار و پلاژیوکلاز …………………………………………………………………………..97

شکل(4- 13)-تجمع کوارتز و پلاژیوکلازو کانیهای اپاک ……………………………………………………………………..97

شکل(4- 14)- پلاژیوکلازتجزیه شده به اپیدوت به همراه کوارتز و فلدسپار ……………………………………………….٩٨
شکل(4- 15)-تجمع کوارتز و فلدسپار ………………………………………………………………………………………..98

شکل(4- 16)- کوارتز و مابین آن اپیدوت ……………………………………………………………………………………. 99

شکل(4- 17)- کوارتز تخریبی و میکا و کربنات………………………………………………………………………………..99

شکل(4- 18)- آپاتیت و مگنتیت و اپیدوت …………………………………………………………………………………..100

شکل(4- 19)- کوارتز تخریبی و میکا و کربنات……………………………………………………………………………….100

شکل(4- 20)-تجمع مگنتیت…………………………………………………………………………………………………101

شکل(4- 21)- تجمع فلدسپار و پلاژیوکلاز و کوارتز ……………………………………………………………………… 101

شکل(4- 22)- کانیهای هماتیت و آپاتیت و کوارتز …………………………………………………………………………..102

شکل(4- 23)- ناخالصیهای داخل کوارتز……………………………………………………………………………………….102

شکل(4- 24)- رگه آپاتیت و کوارتز در زمینه دانه ریز……………………………………………………………………………103

شکل(4- 25)- تجمع هماتیت و آپاتیت و فلدسپار و کوارتز………………………………………………………………….. 103

شکل(4- 26)-تجمع مگنتیت……………………………………………………………………………………………………. 104
شکل(4- 27)-تجمع آپاتیت ………………………………………………………………………………………………………۴١٠
شکل(4- 28)- تجمع مگنتیت و آپاتیت و کوارتز و فلدسپار و اپیدوت در یک زمینه دانه ریز…………………………………105
شکل(4- 29)- تجمع مگنتیت و کوارتز و به مقدار کم آپاتیت …………………………………………………………………..105

شکل(4- 30)-کانی کوارتز که تحت فشار در آن خردشدگی ایجاد شده است……………………………………………….106
شکل(4- 31)- کوارتز به همراه کربنات و پلاژیوکلاز ………………………………………………………………………………106

شکل(4- 32)- کانی آپاتیت…………………………………………………………………………………………………………107

شکل(4- 33)- تجمع آپاتیت به همراه کوارتزهای خرد شده ……………………………………………………………………107

شکل(4- 34)-تجمع اپیدوت و فلدسپار با ماکل کارلسباد………………………………………………………………………..108

شکل(4- 35)- تجمع مگنتیت و هماتیت و کوارتز و آپاتیت ……………………………………………………………………..108

شکل(4- 36)- تجمع فراوان مگنتیت و کوارتز و آپاتیت ………………………………………………………………………….109

شکل(4- 37)- تجمع کوارتز و آپاتیت وپلاژیوکلازهای تجزیه شده به اپیدوت…………………………………………………..109

شکل(4- 38)- تجمع آپاتیت و هماتیت واپیدوت …………………………………………………………………………………..110

شکل(4- 39)-تجمع سوزنی شکل کانیهای ترمولیت و اکتینولیت……………………………………………………………..110

شکل(4- 40)- تجمع کانیهای آپاتیت و ترمولیت واکتینولیت…………………………………………………………………….111

شکل(4- 41)-شکستگی و درزه در کوارتزکه شکستگیها توسط کانیهای ثانویه پر شده اند ……………………………….111

شکل(4- 42)-تجمع فلدسپاربه همراه اپیدوت و کوارتز و پلاژیوکلاز…………………………………………………………………112

شکل(4- 43)-کانیهای پلاژیوکلاز و اپیدوت و کوارتز…………………………………………………………………………………..112

شکل(4- 44)-تجمع کانیهای هماتیت و آپاتیت و کوارتز وکلسیت ………………………………………………………………..113
شکل(4- 45)- تجمع کانیهای مگنتیت و آپاتیت وفلدسپار و مابین آنها ذرات اپیدوت و کوارتز …………………………………..113
شکل(4- 46)- تجمع فلدسپار و کوارتز ………………………………………………………………………………………………..114

شکل(4- 47)-تجمع مگنتیت و کوارتز ………………………………………………………………………………………………….114

شکل(4- 48)- نمونه ای از بلور آپاتیت که درون کانی مگنتیت قفل شده است……………………………………………………116

شکل(4- 49)- نمونه از سنگی که کانی کوارتز با مگنتیت درگیر می باشد…………………………………………………………116

فهرست جداول

جدول(2-1) – تمرکز 5P2O در برخی از جانوران……………………………………………………………………………………………12
جدول(2-2) – میانگین درصد وزنی فسفر و 5P2O در روی زمین…………………………………………………………………………12

جدول(2-3)- توزیع زمانی فسفریتهای مهم جهان…………………………………………………………………………………………27

جدول(2-4)- میزان ذخایر پایه و اقتصادی فسفات در جهان در سال 2005 (هزارتن)……………………………………………………28
جدول(2-5)- تولید جهانی سنگ فسفات در سال 2005 ………………………………………………………………………………….30

جدول(2-6)- مهمترین کانسارهای فسفات شناخته شده در ایران………………………………………………………………………32

جدول(2-7)- مشخصات مهمترین کانسارهای رسوبی فسفات ایران ……………………………………………………………………33

جدول(2-8)- مشخصات ذخایر مهم فسفات ایران ……………………………………………………………………………………………40

جدول(3-1)- خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های گرفته شده از سنگهای کانسار اسفوردی…………………………………………55
جدول(3-2)- مقدار ذخیره و عیار در افق های مختلف کانسار اسفوردی …………………………………………………………………..55

جدول(3-3)- خلاصه نتایج آزمایشهای شیمیایی ده نمونه آپاتیت کانسار اسفوردی……………………………………………………….56

جدول(3-4)- متوسط مقدار عناصر خاکی نادر در افقهای معدنی ……………………………………………………………………………. 59

جدول (4-1)- رده بندی کانسارهای فسفات رسوبی ………………………………………………………………………………………….62

 

Abstract

Esphordi phosphate mine is located on 35 km north east of bafgh county in yazd prouince . Apatite is a major ore in this mine . Esphordi apotite ore body is of apotite fluoride kind and has been formed in vicinity of phases such as p2o5 ,caf2,cao,H2o, . Parent magma is of carbonatic kind and is rich of gas and versatile elements which after injecting and crystallization , the versatile phases fill the holes and fractures and then they create apatite veinsApatite formation occurs simultaneously and immediately after iron body substitution and all create after amphibolite – pyroxinite assembly of the area . there fore , original magma is of carbonatic kind and apatite formation has no relationship to alkalen riolytes and area, s metamorphismThe presence of water steam , reduces the melt temperature of material rich of calcite (carbonatite) which with respect to existance of versatile material such as cl, f, co2 ,… the permeation power of this magma kind become very muchOn the world , carbonatites have ores such as apatite , fluorine and the elements such as manganese , strantium , niobium , molybdenum , uranium and … particularly earth rare elements which the same condition exists in Esphordiمقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان