فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………. 1

فصل اول: طرح تحقیق

آموزش و پرورش زیر بنای رشد و توسعه کشورها در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود و در برنامه ریزی های کلان و بلند مدت کشورهای توسعه یافته توجه به آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است (معتمدی،1387، ص26).
معلم بعنوان یکی از عناصر اساسی آموزش و پروش نقش موثری در تسهیل یادگیری و اثربخشی فرایند آموزش دارد لذا توانایی و مهارتهای حرفه ای معلم می تواند برنامه را غنی و ضعیف و ناتوانی او می تواند از اعتبار و کیفیت برنامه درسی به شدت بکاهد (ملکی،1385، ص64). در واقع هر اندازه معلم از صلاحیت علمی و آموزشی و مهارتهای حرفه ای لازم برای تدریس برخوردار باشد امکان دستیابی به هدفها بیشتر می شود و به همین سبب امروزه توجه به کیفیت کار معلمان در راس امور مربوط به بهبود بخشی آموزش قرار دارد، لذا لازم است که پارادایم جدیدی به جای رویکرد سنتی در آموزش شکل گیرد که از جمله اصول ورویکرد اساسی آن آموزش مداوم ومستمر بمنظور تقویت مهارتهای حرفه ای معلمان می باشد که در این رابطه اهمیت آموزش و پرورش حرفه ای معلمان بویژه در دوره راهنمایی ضرورتی انکارناپذیر است (سلیمانپور،1381، ص27).
از بررسی برخی از مطالعات انجام شده درباره موضوع چنین بر می آیدکه دانش پژوه (1382)، یوسفیان (1387) در پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه بسیاری از معلمان از مهارت حرفه ای لازم برخوردار نیستند و در ایفای نقش حساس خود با مشکلاتی مواجه اند و مهارت حرفه ای آنان در سطح پایینی قرار دارد.
تحقیق مبشر (1376) نشان داد«که معلمان دوره ابتدایی وراهنمایی تحصیلی در تدریس علوم وریاضیات از نظر مهارت حرفه ای ضعیف هستند». کیامنش (1377) باتوجه به یافته های پژوهشی در مطالعات تیمز «وضعیت دانش آموزان ایرانی در دروس علوم و ریاضی را نامناسب ارزیابی کرده و علت مشکل را درروشهای تدریس معلمان می داند». کریمی (1384) با توجه به یافته های مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز (2001) در تحلیل نتایج «به لزوم تجدید نظر در فرایندیاددهی، یادگیری، روشهای تدریس وصلاحیتهای حرفه ای معلمان اشاره می کند». از آنچه گذشته و با بررسی بسیاری از تحقیقات انجام شده به روشنی می توان دریافت که معلمان از مهارتهای حرفه ای لازم برخوردار نیستند و در این زمینه کاستیها و نارساییهای جدی وجود دارد که در ناکارآمدی آنها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

مفهوم ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان که از اواسط قرن بیستم در نظامهای آموزشی پدیدار شده است صاحبنظران امر تعلیم و تربیت نظرات مختلفی را بیان کرده اند که از جمله هایبرمن و بومهان (2005) به مولفه های (روشهای تدریس و ارزشیابی) ویلگاس وریمرس (2007)نیز نقش مهارتهای حرفه ای معلم را جهت تغییر در نظام آموزشی بسیار ضروری دانسته ودراین رابطه به مولفه های (روشهای جدید تدریس،تکنولوژی آموزشی وارزشیابی) پرداخته اند و مهر محمدی به تواناییهای مربوط به روشهای تدریس و ارزشیابی واستفاده از تکنولوژی آموزشی معلم اعتقاددارد و منظور مرعشی از این مهارتها شامل (آگاهی معلمان از روشهای تدریس، سازماندهی و اداره کلاس، مشاوره و راهنمایی دانش آموزان وارزشیابی) می باشد و همچنین ملکی مهارتها وتواناییهای عملی معلم در فرایند یادگیری مانند (مهارت در تهیه طرح، اجرای روشهای نوین تدریس، طراحی آموزشی و ارزشیابی) و شعبانی، نوروزی و آقازاده نیز آشنایی معلمان به روشهای تدریس، طراحی آموزشی و ارزشیابی بعنوان مولفه های مهارتهای حرفه ای معلمان اعتقاد دارند، لذا با بررسیها و مطالعات نظریات مختلف صاحبنظران ترکیبی از نظرات مختلف اتخاذ شده است که در این پژوهش با در نظرداشتن اصول کلی یاد شده مولفه هایی نظیر (روشهای تدریس، تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی و ارزشیابی) بعنوان مهارتهای حرفه ای معلمان در دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی در شهرستان بهشهر مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.

بیان مسأله تحقیق
موفقیت هرنظام آموزشی درحد تعیین کننده ای به دانش و مهارتهای حرفه ای معلم بستگی دارد و در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است، ازاین رو می توان گفت معلم مهمترین عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری معمار اصلی نظام آموزشی است لذا جهان به سرعت دگرگون می شودومعلمان نیز باید مانند سایر گروهای حرفه ای با این واقعیت روبرو می شوند که آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود وآنان باید در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد کنند زیرا ایجاد تغییرات متناسب با تحولات فناوری در عرصه اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای جدی درقرن بیست یکم است، بنابراین دست اندرکاران نظامهای آموزشی بر این نکته تاکید می کنند که که می توان با افزایش و ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان به این مهم دست پیدا کرد (دانش پژوه،1382، ص138).
از آنجا که معلم به عنوان عنصر بی بدیل در نظام های آموزش و پرورش با داشتن مهارتهای حرفه ای بازیگر اصلی جهت تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت محسوب می شودوبرای انجام درست وظایف خود نیازمند داشتن نگرش، دانش و مهارت در عملیاتی کردن وظایف شغلی از جمله روشهای تدریس ، طراحی آموزشی استفاده از تکنولوژی آموزشی و شیوه های ارزشیابی است که آن را مهارتهای حرفه ای می نامند (معتمدی، 1387، ص10).
یکی از اساسی ترین تغییرات نظام آموزشی به حرفه معلمی مربوط می شود ومعلم اگر با اصول و مبانی و هدفهای آموزش و پرورش و بخصوص مهارتهای حرفه ای آشنا نباشد نمی تواند زمینه شکوفایی استعداد دانش آموزان را فراهم کند لذا با توجه به مطالب بیان شده سئوال و مساله اصلی این تحقیق نیز بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی90-1389 می باشدکه دارای چهار مولفه می باشد،یعنی در این تحقیق متغیرهایی مانند: روشهای تدریس، طراحی آموزشی، استفاده از تکنولوژی آموزشی و اجرای ارزشیابی بوسیله روش تحقیق زمینه ای و با استفاده از دو ابزار پرسشنامه خود سنجی توسط معلمان ونظر مشاهده گر در ابتدا مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان آگاهی معلمان دوره راهنمایی از این مهارتها به تفکیک دروس علوم پایه وعلوم انسانی مشخص شود و سپس بین آگاهی معلمان از این مهارتها مقایسه صورت می گیرد تا مشخص شود آیا بین آگاهی معلمان با مهارتهای حرفه ای براساس مولفه های چهارگانه تفاوتی وجود دارد یا نه؟ بنابراین در این تحقیق مقایسه تفاوتهای نظرات معلمان علوم انسانی وعلوم پایه مطرح می باشد ودرواقع شرایط موجود توصیف شده است واین تحقیق در مدارس دوره راهنمایی شهرستان بهشهردر سال تحصیلی 90-1389 انجام گرفته است تا با توجه به مشکلات ومسایلی که آموزش وپرورش بویژه در زمینه آگاهیهای معلمان با آن مواجه می باشد بر اساس این بررسی ومقایسه بین متغیرهای تحقیق به ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفی مهارتهای معلمان پرداخته شده است.

مقدمه………………………………………………………………………… 3
بیان مساله تحقیق………………………………………………………….. 5
اهداف تحقیق………………………………………………………………… 6
سوالات تحقیق………………………………………………………………… 7
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………. 7.
روش پژوهش- جامعه و نمونه¬آماری- روش و ابزار – روش آماری و تجزیه و تحلیل داده¬ها…………………………………………………………………………… 8
محدودیتهای موضوع تحقیق…………………………………………………….. 9
تعریف واژه¬ها و اصطلاحات……………………………………………………. 10
تعاریف نظری……………………………………………………………………… 10
تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………… 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق

امروزه نظام آموزش وپرورش بنابرضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده وبزرگ اجتماعی درهرکشورمحسوب می شود،این سازمان که بارشدوتوسعه اجتماعیِ، فرهنگی و اقتصادی پیوند ناگسستنی داردبتدریج حالت ساده وابتدایی خودرااز دست داده وبه حالتی پچیده در آمده است. عصرکنونی، عصری است که در آن هدف از آموزش وپرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید نیست بلکه رسالت آموزش و پرورش ایجاد تغیرات مطلوب در نگرشها، شناختها و در نهایت رفتار انسانهاست. در این عصر معلمان بیشترین نقش را در انتخاب وانتقال عناصر فرهنگی و دستاوردهای علمی و فنی و تجارب بشری به نسل نو خاسته به عهده دارند.علاوه بر نقشهای هدایتی، حمایتی و تقویتی سازمان دادن فعالیتهای یادگیری دانش آموزان و رشد هماهنگ ابعاد وجودی آنان نیز بر عهده معلمان است.
یکی از عوامل کلیدی و ابزارهای اساسی در پیشرفت تحصیل دانش آموزان در آموزش و پرورش وابسته به وجود معلمانی است که از توانایی های نظری و عملی لازم برخوردار باشند مهارتهای حرفهای معلمان در حقیقت موفقیت هر نظام آموزشی در حدی تعیین کننده به دانش ومهارتهای حرفهای معلم بستگی دارد. جهان بسرعت دگرگون می شود ومعلمان نیز مانند دیگر گروههای حرفه ای با این واقعیت روبرومی شوند که آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود وآنان باید در سراسر عمر دانش خود را روز آمد کنند بنابراین مهارت در روش تدریس،مهارت در استفاده از تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی و مهارت در ارزشیابی از ویژگیهای ضروری و حیاطی حرفه تدریس می باشد که در فصل دوم سعی شده است این مهم با توجه به ابعاد گوناگون آن مورد دقت قرار گیرد و پرداخته شود و تحقیقات انجام شده در زمینه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت و جایگاه معلم درآموزش و پرورش
یکی ازنهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی است که در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند، زیرا محصول این نوع سازمان ها معلمانی هستند که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند و قادرند با دانش و مهارتی که کسب کرده اند چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند و فضای مدارس را به فضای محبت، رشد و بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل کنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و اعمال روش های مناسب تربیتی، موجبات رشد شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند. نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی که بر آن متصور است، سرمایه گذاری به منظور تربیت و تامین این رکن مهم تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است. گسترش این قبیل سازمان ها مهمترین وظیفه مدیران عالی آموزش و پرورش و مدیران رده بالای کشور است، چرا که به قول ژان پیاژه زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت دراختیار نباشد با شکست روبرو خواهد شد. در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی مهم است و معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تعلیم و تربیت به شمار می آید، زیرا تربیت انسان نتیجه یک جریان متقابل دو جانبه و بالاخره حاصل عمل مربی و عکس العمل شاگرد است.با توجه به همین اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در بین نهادهای مختلف جامعه می توان اذعان کرد، مهمترین نهاد اثرگذار در تربیت و تامین نیروی انسانی می باشد و معلم به عنوان مدرس و مربی می تواند نقش حساس و کلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی کارآمد وخلاق برای جامعه تربیت نماید، به این ترتیب زمینه مناسب جهت رشد جامعه در تمامی ابعاد آن فراهم می آید.
مهمترین عواملی که می توانند معلم را در رسیدن به اهداف عالی تربیت نیروی انسانی (تعلیم وتربیت) یاری رسانند فهرست وار به شرح زیر می باشد:
1- بهره مند شدن از آن ویژگی های روانی، عقیدتی و اخلاقی که با رسالت معلم و مربی تناسب داشته باشد و نفوذ آنها را در جامعه به عنوان الگوی مطلوب و سرمشق آرمانی زندگی انسان ها بتوان تایید کرد.
2- کسب دانش و اطلاعات کافی درحد لازم برای اشتغال به تدریس در هر رشته و هر مقطع تحصیلی.
3- کسب مهارت ها و آمادگی فنی برای به کار گرفتن روش مطلوب عرضه و انتقال اطلاعات و مهارت ها به صورتی که کلاس درس آموختن و یادگیری را برای آموزنده سهل و آسان کند و محیط مدرسه نوجوانان را به ارزش های تربیتی زمان سوق دهد.

مقدمه. ………………………………………………………………………………14
اهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورش…………………………………….. 15
خصوصیات و صفات معلم…………………………………………………………. 19
مهارتهای حرفه¬ای معلمان…………………………………………………….. 23
مهارتهای معلم در تدریس……………………………………………………….. 25
حیطه¬¬های مهارتی کار معلم…………………………………………………. 34
صلاحیت حرفه¬ای معلم………………………………………………………… 35
صلاحیت معلمی و نظام تربیتی…………………………………………………. 42
انواع صلاحیتهای معلمان…………………………………………………………. 43
تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت…………………………………………. 44
نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری………………………………………. 45
عوامل موثر در تدریس…………………………………………………………….. 45
نقش معلمان در تدریس……………………………………………………………. 46
ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس…………………………………… 50
تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس ………………………….51
تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس………………………………… 52
آموزش و پرورش دوره راهنمایی…………………………………………………. 52
اهمیت دوره راهنمایی…………………………………………………………….. 53
ویژگیهای دانش¬آموزان دوره راهنمایی………………………………………….. 53
اهداف دوره راهنمایی……………………………………………………………… 55
روشهای آموزش و پرورش دوره راهنمایی……………………………………….. 55
راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف……………………………………… 56
انواع روشهای نوین تدریس………………………………………………………… 58
انواع الگوهای تدریس……………………………………………………………… 64
روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری……………………………………. 68
ویژگیهای روشهای جدید تدریس…………………………………………………. 69
گستره¬ی آموزش و پرورش نوین…………………………………………………. 70
آموزش و پرورش و توسعه……………………………………………………….. 72
تربیت معلم حرفه¬ای و توسعه………………………………………………….. 75
نتیجه¬گیری………………………………………………………………………. 76
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….. 77

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه
در این فصل روش پژوهش توضیح داده شده است که انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضهای تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق دارد و همچنین جامعه و نمونه آماری به تفکیک دروس علوم پایه و علوم انسانی و جنسیت بیان شده است، که حجم نمونه با روش تقسیم به نسبت و بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته به دو صورت (خودسنجی وتکمیل چک لیست از طریق مشاهده تدریس معلمان) انجام گرفته که بعد از جمع آوری داده ها، یافته های تحقیق با استفاده از آمارتوصیفی (جداول فراوانی، درصد ونمودار) وآمار استنباطی آزمون خی دو(2c) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

روش انجام پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است واجرای آن با روش تحقیق زمینه ای محقق می شود. هدف تحقیق زمینه ای مطالعه و بررسی نکات و عوامل مهم است که به صورتی در شناخت گذشته و حال یا مطالعه میزان تغییرات یک مورد خاص موثر است واین روش ازپژوهش به طور عمیق کنش و واکنشهای میان عوامل به وجود آورنده تغییر یا رشد وگسترش را در مورد یا زمینه ای ویژه بررسی می کند و چون در این تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمان دردروس علوم پایه و علوم انسانی مورد بررسی قرار می گیرد از روش مذکور استفاده می شود (نادری- سیف نراقی،1389،ص43).

جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی اعم از زن و مرد دوره راهنمایی شهرستان بهشهر که در سال تحصیلی90- 89 مشغول تدریس می باشند را شامل می شود به تعداد 255 نفرکه به شرح جدول می باشد.

مقدمه………………………………………………………………………………… 80
روش تحقیق………………………………………………………………………….. 80
جامعه آماری………………………………………………………………………….. 80
نمونه و روش نمونه¬گیری………………………………………………………….. 81
روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………. 81
روایی و پایایی………………………………………………………………………… 82
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده¬ها………………………………………….. 83

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

در این فصل ابتدا کلیه سؤالات ویژه تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یافته ها بصورت جداول، توزیع فراوانی و درصد ارائه گردیده است. سپس نمودار بر اساس داده ها رسم شده است و دادها بصورت طبقه بندی شده مورد توصیف قرار گرفته است.وسپس سئوالات یک تا پنج تحقیق ابتدا با استفاده ازروشهای آمار توصیفی بصورت جداول توزیع فراوانی ودرصد درجداول شماره های (1 تا20) آورده شده است وسپس بوسیله آزمون خی دو(2c) و با استفاده از از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و همچنین در این جداول تفاوت میزان آگاهی از مهارتهای حرفه ای معلمان بتفکیک دروس علوم پایه وعلوم انسانی و با توجه به سئوالات ویژه تحقیق بیان شده است که مقایسه تفاوت فراوانی پاسخهای مشاهده شده با فراوانی پاسخهای مورد انتظار میسر شده است.
مقدمه………………………………………………………………………………… 84
مقدمه …………………………………………………………………………………..85
سؤالات ویژه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها………………………………………….. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه¬گیری و پیشنهادهای تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس نتایج تحقیق با توجه به سوالات ویژه تحقیق بیان شده است و نتیجه این تحقیق با تحقیقات انجام شده دیگر که در پیشینه پژوهش آورده شده مورد مقایسه قرار گرفته است و بعد پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق آورده شده است و در پایان روشهایی بمنظور ارتقا کیفی مهارتهای معلمان ارائه گردیده است.

خلاصه تحقیق
در این پژوهش مهارتهای حرفه¬ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت چرا که آگاهی از مهارتهای حرفه¬ای در جریان تدریس از ویژگیهای ضروری و حیاتی حرفه تدریس و معلمی در آموزش و پرورش هر کشور است. در واقع موفقیت هر نظام آموزش درحد تعیین کننده¬ای به دانش و مهارتهای حرفه¬ای معلم بستگی دارد. از اینرو می¬توان گفت معلم مهمترین عضو، نظام آموزش در فرایند یاددهی- یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است که آگاهی و تسلط آنان بر مهارتهای حرفه¬ای ضامن موفقیت کار آنها، بهبود آموزش و یادگیری و نهایتاً افزایش کارایی نظام آموزش و پرورش خواهد شد.
هدف تحقیق بررسی و مقایسه¬ای مهارتهای حرفه¬ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی و ارائه پیشنهادهاو راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی مهارتهای آنان و سوالات تحقیق شامل؛ تفاوت میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه¬ای که دروس علوم پایه و علوم انسانی و بررسی تفاوت در مولفه¬های آن هست و سپس تاثیر سهم هر یک مولفه¬ها می¬باشد.
روش این تحقیق با روش تحقیق زمینه¬ای محقق می¬شود، جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به تعداد 255 نفر می¬باشد که با استفاده از جدول مورگان تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه 150 نفر بصورت تصادفی ساده با تقسیم به نسبت حجم جامعه انتخاب شدند و ابزار تحقیق آزمون محقق ساخته که حاوی 25 سوال با مقیاس 5 گزینه¬ی لیکرت بوده که روایی آن توسط استادان محترم راهنما و مشاور و استادان و صاحب نظران دانشگاه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه در اختیار معلمان نمونه قرار گرفت و اطلاعات لازم توسط محقق جمع¬آوری گردید و تجزیه و تحلیل تحقیق داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی (جدول-فراوانی- درصد- نمودار) و آمار استنباطی آزمون خی دو(2c) به کمک نرم¬افزار spss انجام شده است که در این فصل ابتدا نتایج تحقیق ارائه و سپس پیشنهادهایی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شده است.

مقدمه ……………………………………………………………………………97
خلاصه تحقیق…………………………………………………………………… 97
نتیجه¬گیری…………………………………………………………………….. 98
پیشنهادهای مبتنی بر یافته¬های تحقیق…………………………………. 100
فهرست منابع…………………………………………………………………… 104
پیوستها: پیوست 1؛ داده های خام………………………………………….. 108
پیوست 2 : نمونه پرسشنامه و چکیده انگلیسی………………………….. 116

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول شماره (3-1) جامعه آماری معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………… 80
جدول شماره (3-2) نمونه آماری معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………….. 81
جدول شماره (3-3) جدول تناظر سئوالات ویژه تحقیق با سئوالات آزمون………….. 82
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق1 ازدید معلمان (خودسنجی)……………………………………………………………………………….. 86
جدول شماره (4-2) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر خودسنجی…………………………………………………………………86
جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق1 ازدید مشاهده گر……. 87
جدول شماره (4-4) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر مشاهده گر………………………………………………………………………. 87
جدول شماره (4-5) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق2 از نظرخود سنجی……. 88
جدول شماره (4-6) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی ازروشهای تدریس از نظر خود سنجی…………………………………………………………………………… 88
جدول شماره (4-7) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق2 از نظرمشاهده گر…….. 89
جدول شماره (4-8) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از روشهای تدریس از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………. 89
جدول شماره (4-9) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق3ازنظرخود سنجی………………………………………………………………………………………… 90
جدول شماره (4-10) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر خود سنجی………………………………………………………………… 90
جدول شماره (4-11) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق3 از نظرمشاهده گر…….. 91
جدول شماره (4-12) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………. 91
جدول شماره (4-13) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 4 از نظرخود سنجی……. 92
جدول شماره (4-14) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر خود سنجی………………………………………………………………… 92
جدول شماره (4-15) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 4 از نظرمشاهده گر……. 93
جدول شماره (4-16) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر مشاهده گر………………………………………………………………….. 93
جدول شماره (4-17) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 5 از نظرخود سنجی ومشاهده گر………………………………………………………………………………………………… 94
جدول شماره (4-18) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر خود سنجی………………………………………………………………………………. 94
جدول شماره (4-19) توزیع درصد فراوانی سوال ویژ تحقیق 5 از نظرمشاهده گر ……..95
جدول شماره (4-20) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………………….. 95

فهرست نمودار

نمودار شماره (1) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق2 از نظر خود سنجی …88
نمودار شماره (2) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق2 از نظر مشاهده گر… .89
نمودار شماره (3) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق3 از نظر خود سنجی…. 90
نمودار شماره (4) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق3 از نظر مشاهده گر ….91
نمودار شماره (5) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق4 از نظر خود سنجی…. 92
نمودار شماره (6) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق4 از نظر مشاهده گر….. 93
نمودار شماره (7) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق5 از نظر خود سنجی…. 94
نمودار شماره (8) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق5 از نظر مشاهده گر…..95

 

Abstract:

This research aims a survey and comparison of basic and human sciences’ teacher’s professional skills in order to propose for methods of the skills in guidance schools. The approach to perform the research is related to specific field or background, and research statistical society of all guidance schools teachers consists of 255 persons. By using Morgan table, the number of samples for basic sciences teachers is selected 50 persons and 100 persons for human sciences teachers, and totally 150 persons were randomly selected by dividing in the proportion of society size,and data collecting tool is provided(self-evaluation and observer view) that consists of 25 questions with Likert scale and its validity is confirmed by confirmed by respected advisors, counselors and university authorities and also its reliability is verified by Cronbach Alfha method (./80) that research data sets are performed by SPSS software in the form of descriptive statistics (abundance tables, percentage and diagram) and deductive statistics(Chi 2 test). The major result of the research is that abundance distribution of basic and human sciences teachers view in relation to the awareness of professional skills is not totally equal, and there is a considerable difference between these two distributions.The bigger calculated amount of x2 (12/44) demonstrates that teachers awareness of professional skills is different in basic and human sciences.In another words, with respect to data descriptive table and according to the observer, view, basic sciences teachers, view of professional skills is better than human sciences teachers’ opinion. According to research results based on the necessity of attention to teachers and how to enhance their knowledge and skills is performed by getting along the training workshops, meantime service training, establishing evaluation office of teachers professional skills, enhancing and encouraging the belief that teaching profession is a technical and specialized need, familiarizing the teachers with the research and performing it, enhancing their skills based compiled program and international formulated standardsبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.