فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………. 1

فصل اول: طرح تحقیق

آموزش و پرورش زير بناي رشد و توسعه كشورها در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محسوب مي شود و در برنامه ريزي هاي كلان و بلند مدت كشورهاي توسعه يافته توجه به آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است (معتمدي،1387، ص26).
معلم بعنوان يكي از عناصر اساسي آموزش و پروش نقش موثري در تسهيل يادگيري و اثربخشي فرايند آموزش دارد لذا توانايي و مهارتهاي حرفه اي معلم مي تواند برنامه را غني و ضعيف و ناتواني او مي تواند از اعتبار و كيفيت برنامه درسي به شدت بكاهد (ملكي،1385، ص64). در واقع هر اندازه معلم از صلاحيت علمي و آموزشي و مهارتهاي حرفه اي لازم براي تدريس برخوردار باشد امكان دستيابي به هدفها بيشتر مي شود و به همين سبب امروزه توجه به كيفيت كار معلمان در راس امور مربوط به بهبود بخشي آموزش قرار دارد، لذا لازم است كه پارادايم جديدي به جاي رويكرد سنتي در آموزش شكل گيرد كه از جمله اصول ورويكرد اساسي آن آموزش مداوم ومستمر بمنظور تقويت مهارتهاي حرفه اي معلمان مي باشد كه در اين رابطه اهميت آموزش و پرورش حرفه اي معلمان بويژه در دوره راهنمايي ضرورتي انكارناپذير است (سليمانپور،1381، ص27).
از بررسي برخي از مطالعات انجام شده درباره موضوع چنين بر مي آيدكه دانش پژوه (1382)، يوسفيان (1387) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدندكه بسياري از معلمان از مهارت حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در ايفاي نقش حساس خود با مشكلاتي مواجه اند و مهارت حرفه ای آنان در سطح پایینی قرار دارد.
تحقيق مبشر (1376) نشان داد«كه معلمان دوره ابتدايي وراهنمايي تحصيلي در تدريس علوم ورياضيات از نظر مهارت حرفه اي ضعيف هستند». كيامنش (1377) باتوجه به يافته هاي پژوهشي در مطالعات تیمز «وضعيت دانش آموزان ايراني در دروس علوم و رياضي را نامناسب ارزيابي كرده و علت مشكل را درروشهاي تدريس معلمان مي داند». كريمي (1384) با توجه به يافته هاي مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز (2001) در تحليل نتايج «به لزوم تجديد نظر در فرايندياددهي، يادگيري، روشهاي تدريس وصلاحيتهاي حرفه اي معلمان اشاره مي كند». از آنچه گذشته و با بررسي بسياري از تحقيقات انجام شده به روشني مي توان دريافت كه معلمان از مهارتهاي حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در اين زمينه كاستيها و نارساييهاي جدي وجود دارد كه در ناكارآمدي آنها و عملكرد تحصيلي دانش آموزان نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند.

مفهوم ارتقاي مهارتهاي حرفه اي معلمان كه از اواسط قرن بيستم در نظامهاي آموزشي پديدار شده است صاحبنظران امر تعليم و تربيت نظرات مختلفي را بيان كرده اند كه از جمله هايبرمن و بومهان (2005) به مولفه هاي (روشهاي تدريس و ارزشيابي) ويلگاس وريمرس (2007)نيز نقش مهارتهاي حرفه اي معلم را جهت تغيير در نظام آموزشي بسيار ضروري دانسته ودراين رابطه به مولفه هاي (روشهاي جديد تدريس،تكنولوژي آموزشي وارزشيابي) پرداخته اند و مهر محمدي به تواناييهاي مربوط به روشهاي تدريس و ارزشيابي واستفاده از تكنولوژي آموزشي معلم اعتقاددارد و منظور مرعشي از اين مهارتها شامل (آگاهي معلمان از روشهاي تدريس، سازماندهي و اداره كلاس، مشاوره و راهنمايي دانش آموزان وارزشيابي) مي باشد و همچنين ملكي مهارتها وتواناييهاي عملي معلم در فرايند يادگيري مانند (مهارت در تهيه طرح، اجراي روشهاي نوين تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي) و شعباني، نوروزي و آقازاده نيز آشنايي معلمان به روشهاي تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي بعنوان مولفه هاي مهارتهاي حرفه اي معلمان اعتقاد دارند، لذا با بررسيها و مطالعات نظريات مختلف صاحبنظران تركيبي از نظرات مختلف اتخاذ شده است كه در اين پژوهش با در نظرداشتن اصول كلي ياد شده مولفه هايي نظير (روشهاي تدريس، تكنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي و ارزشيابي) بعنوان مهارتهاي حرفه اي معلمان در دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمايي در شهرستان بهشهر مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است.

بيان مسأله تحقیق
موفقيت هرنظام آموزشي درحد تعيين كننده اي به دانش و مهارتهاي حرفه اي معلم بستگي دارد و در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است، ازاين رو مي توان گفت معلم مهمترين عضو نظام آموزشي در فرايند ياددهي- يادگيري معمار اصلي نظام آموزشي است لذا جهان به سرعت دگرگون می شودومعلمان نیز باید مانند سایر گروهای حرفه ای با این واقعیت روبرو می شوند که آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود وآنان باید در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد کنند زیرا ایجاد تغییرات متناسب با تحولات فناوری در عرصه اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای جدی درقرن بیست یکم است، بنابراین دست اندرکاران نظامهای آموزشی بر این نکته تاکید می کنند که که می توان با افزایش و ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان به این مهم دست پیدا کرد (دانش پژوه،1382، ص138).
از آنجا كه معلم به عنوان عنصر بي بديل در نظام هاي آموزش و پرورش با داشتن مهارتهاي حرفه اي بازيگر اصلي جهت تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت محسوب مي شودوبراي انجام درست وظايف خود نيازمند داشتن نگرش، دانش و مهارت در عملياتي كردن وظايف شغلي از جمله روشهاي تدريس ، طراحي آموزشی استفاده از تکنولوژی آموزشی و شيوه هاي ارزشيابي است که آن را مهارتهاي حرفه اي مي نامند (معتمدی، 1387، ص10).
یکی از اساسی ترین تغییرات نظام آموزشی به حرفه معلمی مربوط می شود ومعلم اگر با اصول و مبانی و هدفهای آموزش و پرورش و بخصوص مهارتهای حرفه ای آشنا نباشد نمی تواند زمینه شکوفایی استعداد دانش آموزان را فراهم کند لذا با توجه به مطالب بیان شده سئوال و مساله اصلی این تحقیق نیز بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی90-1389 می باشدکه دارای چهار مولفه می باشد،یعنی در اين تحقيق متغیرهایی مانند: روشهای تدریس، طراحی آموزشی، استفاده از تکنولوژی آموزشی و اجرای ارزشیابی بوسيله روش تحقيق زمينه اي و با استفاده از دو ابزار پرسشنامه خود سنجی توسط معلمان ونظر مشاهده گر در ابتدا مورد بررسي قرار گرفته است تا ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي از اين مهارتها به تفكيك دروس علوم پايه وعلوم انساني مشخص شود و سپس بين آگاهي معلمان از اين مهارتها مقايسه صورت مي گيرد تا مشخص شود آيا بين آگاهي معلمان با مهارتهاي حرفه اي براساس مولفه هاي چهارگانه تفاوتي وجود دارد يا نه؟ بنابراین در این تحقیق مقایسه تفاوتهای نظرات معلمان علوم انسانی وعلوم پایه مطرح می باشد ودرواقع شرایط موجود توصیف شده است واین تحقیق در مدارس دوره راهنمایی شهرستان بهشهردر سال تحصیلی 90-1389 انجام گرفته است تا با توجه به مشکلات ومسایلی که آموزش وپرورش بویژه در زمینه آگاهیهای معلمان با آن مواجه می باشد بر اساس اين بررسي ومقايسه بين متغيرهاي تحقيق به ارائه پيشنهادها و راهكارهاي مناسب جهت ارتقاي كيفي مهارتهاي معلمان پرداخته شده است.

مقدمه………………………………………………………………………… 3
بیان مساله تحقیق………………………………………………………….. 5
اهداف تحقیق………………………………………………………………… 6
سوالات تحقیق………………………………………………………………… 7
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………. 7.
روش پژوهش- جامعه و نمونه¬آماری- روش و ابزار – روش آماری و تجزیه و تحلیل داده¬ها…………………………………………………………………………… 8
محدودیتهای موضوع تحقیق…………………………………………………….. 9
تعریف واژه¬ها و اصطلاحات……………………………………………………. 10
تعاریف نظری……………………………………………………………………… 10
تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………… 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق

امروزه نظام آموزش وپرورش بنابرضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده وبزرگ اجتماعی درهرکشورمحسوب می شود،این سازمان که بارشدوتوسعه اجتماعیِ، فرهنگی و اقتصادی پیوند ناگسستنی داردبتدریج حالت ساده وابتدایی خودرااز دست داده وبه حالتی پچیده در آمده است. عصرکنونی، عصری است که در آن هدف از آموزش وپرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید نیست بلکه رسالت آموزش و پرورش ایجاد تغیرات مطلوب در نگرشها، شناختها و در نهایت رفتار انسانهاست. در این عصر معلمان بیشترین نقش را در انتخاب وانتقال عناصر فرهنگی و دستاوردهای علمی و فنی و تجارب بشری به نسل نو خاسته به عهده دارند.علاوه بر نقشهای هدایتی، حمایتی و تقویتی سازمان دادن فعالیتهای یادگیری دانش آموزان و رشد هماهنگ ابعاد وجودی آنان نیز بر عهده معلمان است.
یکی از عوامل کلیدی و ابزارهای اساسی در پیشرفت تحصیل دانش آموزان در آموزش و پرورش وابسته به وجود معلمانی است که از توانایی های نظری و عملی لازم برخوردار باشند مهارتهای حرفهای معلمان در حقیقت موفقیت هر نظام آموزشی در حدی تعیین کننده به دانش ومهارتهای حرفهای معلم بستگی دارد. جهان بسرعت دگرگون می شود ومعلمان نیز مانند دیگر گروههای حرفه ای با این واقعیت روبرومی شوند که آموزشهای اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود وآنان باید در سراسر عمر دانش خود را روز آمد کنند بنابراین مهارت در روش تدریس،مهارت در استفاده از تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی و مهارت در ارزشیابی از ویژگیهای ضروری و حیاطی حرفه تدریس می باشد که در فصل دوم سعی شده است این مهم با توجه به ابعاد گوناگون آن مورد دقت قرار گیرد و پرداخته شود و تحقیقات انجام شده در زمینه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت و جایگاه معلم درآموزش و پرورش
یكی ازنهادهای مهم آموزش و پرورش هر جامعه سازمانی است كه در آن معلمان مورد نیاز دوره های مختلف تحصیلی تربیت می شوند، زیرا محصول این نوع سازمان ها معلمانی هستند كه نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی اند و قادرند با دانش و مهارتی كه كسب كرده اند چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند و فضای مدارس را به فضای محبت، رشد و بالندگی روح افزا و لذت بخش مبدل كنند و با انتقال عناصر فرهنگی به نسل نوخاسته و اعمال روش های مناسب تربیتی، موجبات رشد شخصیت كودكان و نوجوانان را فراهم سازند. نظر به اهمیت نقش معلمان و اعتبار و ارزشی كه بر آن متصور است، سرمایه گذاری به منظور تربیت و تامین این ركن مهم تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه گذاری است. گسترش این قبیل سازمان ها مهمترین وظیفه مدیران عالی آموزش و پرورش و مدیران رده بالای كشور است، چرا كه به قول ژان پیاژه زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی كه معلم به تعداد كافی و با كیفیت دراختیار نباشد با شكست روبرو خواهد شد. در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی مهم است و معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه كیفی و محتوایی تعلیم و تربیت به شمار می آید، زیرا تربیت انسان نتیجه یك جریان متقابل دو جانبه و بالاخره حاصل عمل مربی و عكس العمل شاگرد است.با توجه به همین اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در بین نهادهای مختلف جامعه می توان اذعان كرد، مهمترین نهاد اثرگذار در تربیت و تامین نیروی انسانی می باشد و معلم به عنوان مدرس و مربی می تواند نقش حساس و كلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی كارآمد وخلاق برای جامعه تربیت نماید، به این ترتیب زمینه مناسب جهت رشد جامعه در تمامی ابعاد آن فراهم می آید.
مهمترین عواملی كه می توانند معلم را در رسیدن به اهداف عالی تربیت نیروی انسانی (تعلیم وتربیت) یاری رسانند فهرست وار به شرح زیر می باشد:
1- بهره مند شدن از آن ویژگی های روانی، عقیدتی و اخلاقی كه با رسالت معلم و مربی تناسب داشته باشد و نفوذ آنها را در جامعه به عنوان الگوی مطلوب و سرمشق آرمانی زندگی انسان ها بتوان تایید كرد.
2- کسب دانش و اطلاعات كافی درحد لازم برای اشتغال به تدریس در هر رشته و هر مقطع تحصیلی.
3- كسب مهارت ها و آمادگی فنی برای به كار گرفتن روش مطلوب عرضه و انتقال اطلاعات و مهارت ها به صورتی كه كلاس درس آموختن و یادگیری را برای آموزنده سهل و آسان كند و محیط مدرسه نوجوانان را به ارزش های تربیتی زمان سوق دهد.

مقدمه. ………………………………………………………………………………14
اهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورش…………………………………….. 15
خصوصیات و صفات معلم…………………………………………………………. 19
مهارتهای حرفه¬ای معلمان…………………………………………………….. 23
مهارتهای معلم در تدریس……………………………………………………….. 25
حیطه¬¬های مهارتی کار معلم…………………………………………………. 34
صلاحیت حرفه¬ای معلم………………………………………………………… 35
صلاحیت معلمی و نظام تربیتی…………………………………………………. 42
انواع صلاحیتهای معلمان…………………………………………………………. 43
تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت…………………………………………. 44
نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری………………………………………. 45
عوامل موثر در تدریس…………………………………………………………….. 45
نقش معلمان در تدریس……………………………………………………………. 46
ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس…………………………………… 50
تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس ………………………….51
تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس………………………………… 52
آموزش و پرورش دوره راهنمایی…………………………………………………. 52
اهمیت دوره راهنمایی…………………………………………………………….. 53
ویژگیهای دانش¬آموزان دوره راهنمایی………………………………………….. 53
اهداف دوره راهنمایی……………………………………………………………… 55
روشهای آموزش و پرورش دوره راهنمایی……………………………………….. 55
راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف……………………………………… 56
انواع روشهای نوین تدریس………………………………………………………… 58
انواع الگوهای تدریس……………………………………………………………… 64
روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری……………………………………. 68
ویژگیهای روشهای جدید تدریس…………………………………………………. 69
گستره¬ی آموزش و پرورش نوین…………………………………………………. 70
آموزش و پرورش و توسعه……………………………………………………….. 72
تربیت معلم حرفه¬ای و توسعه………………………………………………….. 75
نتیجه¬گیری………………………………………………………………………. 76
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….. 77

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه
در اين فصل روش پژوهش توضيح داده شده است كه انتخاب روش تحقيق بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش، فرضهاي تدوين شده، ملاحظات اخلاقي و انساني ناظر بر موضوع تحقيق دارد و همچنين جامعه و نمونه آماري به تفكيك دروس علوم پايه و علوم انساني و جنسيت بيان شده است، كه حجم نمونه با روش تقسيم به نسبت و بصورت نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب شده است و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته به دو صورت (خودسنجي وتكميل چك ليست از طريق مشاهده تدريس معلمان) انجام گرفته كه بعد از جمع آوري داده ها، يافته های تحقیق با استفاده از آمارتوصيفي (جداول فراواني، درصد ونمودار) وآمار استنباطي آزمون خی دو(2c) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

روش انجام پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است واجرای آن با روش تحقیق زمینه ای محقق می شود. هدف تحقیق زمینه ای مطالعه و بررسي نكات و عوامل مهم است كه به صورتي در شناخت گذشته و حال يا مطالعه ميزان تغييرات يك مورد خاص موثر است واین روش ازپژوهش به طور عمیق کنش و واکنشهای میان عوامل به وجود آورنده تغییر یا رشد وگسترش را در مورد یا زمینه ای ویژه بررسی می کند و چون در اين تحقيق مهارتهاي حرفه اي معلمان دردروس علوم پایه و علوم انسانی مورد بررسي قرار مي گيرد از روش مذكور استفاده مي شود (نادری- سیف نراقی،1389،ص43).

جامعه آماري
جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق را كليه معلمان دروس علوم پايه وعلوم انساني اعم از زن و مرد دوره راهنمایی شهرستان بهشهر كه در سال تحصيلي90- 89 مشغول تدريس مي باشند را شامل مي شود به تعداد 255 نفرکه به شرح جدول مي باشد.

مقدمه………………………………………………………………………………… 80
روش تحقیق………………………………………………………………………….. 80
جامعه آماری………………………………………………………………………….. 80
نمونه و روش نمونه¬گیری………………………………………………………….. 81
روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………. 81
روایی و پایایی………………………………………………………………………… 82
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده¬ها………………………………………….. 83

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

در این فصل ابتدا کلیه سؤالات ویژه تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یافته ها بصورت جداول، توزیع فراوانی و درصد ارائه گردیده است. سپس نمودار بر اساس داده ها رسم شده است و دادها بصورت طبقه بندی شده مورد توصیف قرار گرفته است.وسپس سئوالات یک تا پنج تحقیق ابتدا با استفاده ازروشهای آمار توصیفی بصورت جداول توزیع فراوانی ودرصد درجداول شماره های (1 تا20) آورده شده است وسپس بوسیله آزمون خی دو(2c) و با استفاده از از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و همچنین در این جداول تفاوت میزان آگاهی از مهارتهای حرفه ای معلمان بتفکیک دروس علوم پایه وعلوم انسانی و با توجه به سئوالات ویژه تحقیق بیان شده است که مقایسه تفاوت فراوانی پاسخهای مشاهده شده با فراوانی پاسخهای مورد انتظار میسر شده است.
مقدمه………………………………………………………………………………… 84
مقدمه …………………………………………………………………………………..85
سؤالات ویژه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها………………………………………….. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه¬گیری و پیشنهادهای تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس نتایج تحقیق با توجه به سوالات ویژه تحقیق بیان شده است و نتیجه این تحقیق با تحقیقات انجام شده دیگر که در پیشینه پژوهش آورده شده مورد مقایسه قرار گرفته است و بعد پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق آورده شده است و در پایان روشهایی بمنظور ارتقا کیفی مهارتهای معلمان ارائه گردیده است.

خلاصه تحقیق
در این پژوهش مهارتهای حرفه¬ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت چرا که آگاهی از مهارتهای حرفه¬ای در جریان تدریس از ویژگیهای ضروری و حیاتی حرفه تدریس و معلمی در آموزش و پرورش هر کشور است. در واقع موفقیت هر نظام آموزش درحد تعیین کننده¬ای به دانش و مهارتهای حرفه¬ای معلم بستگی دارد. از اینرو می¬توان گفت معلم مهمترین عضو، نظام آموزش در فرایند یاددهی- یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است که آگاهی و تسلط آنان بر مهارتهای حرفه¬ای ضامن موفقیت کار آنها، بهبود آموزش و یادگیری و نهایتاً افزایش کارایی نظام آموزش و پرورش خواهد شد.
هدف تحقیق بررسی و مقایسه¬ای مهارتهای حرفه¬ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی و ارائه پیشنهادهاو راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی مهارتهای آنان و سوالات تحقیق شامل؛ تفاوت میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه¬ای که دروس علوم پایه و علوم انسانی و بررسی تفاوت در مولفه¬های آن هست و سپس تاثیر سهم هر یک مولفه¬ها می¬باشد.
روش این تحقیق با روش تحقیق زمینه¬ای محقق می¬شود، جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به تعداد 255 نفر می¬باشد که با استفاده از جدول مورگان تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه 150 نفر بصورت تصادفی ساده با تقسیم به نسبت حجم جامعه انتخاب شدند و ابزار تحقیق آزمون محقق ساخته که حاوی 25 سوال با مقیاس 5 گزینه¬ی لیکرت بوده که روایی آن توسط استادان محترم راهنما و مشاور و استادان و صاحب نظران دانشگاه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه در اختیار معلمان نمونه قرار گرفت و اطلاعات لازم توسط محقق جمع¬آوری گردید و تجزیه و تحلیل تحقیق داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی (جدول-فراوانی- درصد- نمودار) و آمار استنباطی آزمون خی دو(2c) به کمک نرم¬افزار spss انجام شده است که در این فصل ابتدا نتایج تحقیق ارائه و سپس پیشنهادهایی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شده است.

مقدمه ……………………………………………………………………………97
خلاصه تحقیق…………………………………………………………………… 97
نتیجه¬گیری…………………………………………………………………….. 98
پیشنهادهای مبتنی بر یافته¬های تحقیق…………………………………. 100
فهرست منابع…………………………………………………………………… 104
پیوستها: پیوست 1؛ داده های خام………………………………………….. 108
پیوست 2 : نمونه پرسشنامه و چکیده انگلیسی………………………….. 116

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول شماره (3-1) جامعه آماری معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………… 80
جدول شماره (3-2) نمونه آماری معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………….. 81
جدول شماره (3-3) جدول تناظر سئوالات ويژه تحقيق با سئوالات آزمون………….. 82
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق1 ازدید معلمان (خودسنجی)……………………………………………………………………………….. 86
جدول شماره (4-2) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر خودسنجی…………………………………………………………………86
جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی ودرصد سوال ویژه تحقیق1 ازدید مشاهده گر……. 87
جدول شماره (4-4) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از مهارتهای حرفه ای از نظر مشاهده گر………………………………………………………………………. 87
جدول شماره (4-5) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق2 از نظرخود سنجی……. 88
جدول شماره (4-6) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی ازروشهای تدریس از نظر خود سنجی…………………………………………………………………………… 88
جدول شماره (4-7) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق2 از نظرمشاهده گر…….. 89
جدول شماره (4-8) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از روشهای تدریس از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………. 89
جدول شماره (4-9) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق3ازنظرخود سنجی………………………………………………………………………………………… 90
جدول شماره (4-10) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر خود سنجی………………………………………………………………… 90
جدول شماره (4-11) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق3 از نظرمشاهده گر…….. 91
جدول شماره (4-12) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از تکنولوژی آموزشی از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………. 91
جدول شماره (4-13) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 4 از نظرخود سنجی……. 92
جدول شماره (4-14) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه وعلوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر خود سنجی………………………………………………………………… 92
جدول شماره (4-15) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 4 از نظرمشاهده گر……. 93
جدول شماره (4-16) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از طراحی آموزشی از نظر مشاهده گر………………………………………………………………….. 93
جدول شماره (4-17) توزیع درصد فراوانی سوال ویژه تحقیق 5 از نظرخود سنجی ومشاهده گر………………………………………………………………………………………………… 94
جدول شماره (4-18) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر خود سنجی………………………………………………………………………………. 94
جدول شماره (4-19) توزیع درصد فراوانی سوال ویژ تحقیق 5 از نظرمشاهده گر ……..95
جدول شماره (4-20) نتایج2c میزان آگاهی معلمان علوم پایه و علوم انسانی از ارزشیابی از نظر مشاهده گر…………………………………………………………………………….. 95

فهرست نمودار

نمودار شماره (1) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق2 از نظر خود سنجی …88
نمودار شماره (2) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق2 از نظر مشاهده گر… .89
نمودار شماره (3) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق3 از نظر خود سنجی…. 90
نمودار شماره (4) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق3 از نظر مشاهده گر ….91
نمودار شماره (5) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق4 از نظر خود سنجی…. 92
نمودار شماره (6) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق4 از نظر مشاهده گر….. 93
نمودار شماره (7) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق5 از نظر خود سنجی…. 94
نمودار شماره (8) توزیع فراوانی و درصد سوال ویژه تحقیق5 از نظر مشاهده گر…..95

 

Abstract:

This research aims a survey and comparison of basic and human sciences’ teacher’s professional skills in order to propose for methods of the skills in guidance schools. The approach to perform the research is related to specific field or background, and research statistical society of all guidance schools teachers consists of 255 persons. By using Morgan table, the number of samples for basic sciences teachers is selected 50 persons and 100 persons for human sciences teachers, and totally 150 persons were randomly selected by dividing in the proportion of society size,and data collecting tool is provided(self-evaluation and observer view) that consists of 25 questions with Likert scale and its validity is confirmed by confirmed by respected advisors, counselors and university authorities and also its reliability is verified by Cronbach Alfha method (./80) that research data sets are performed by SPSS software in the form of descriptive statistics (abundance tables, percentage and diagram) and deductive statistics(Chi 2 test). The major result of the research is that abundance distribution of basic and human sciences teachers view in relation to the awareness of professional skills is not totally equal, and there is a considerable difference between these two distributions.The bigger calculated amount of x2 (12/44) demonstrates that teachers awareness of professional skills is different in basic and human sciences.In another words, with respect to data descriptive table and according to the observer, view, basic sciences teachers, view of professional skills is better than human sciences teachers’ opinion. According to research results based on the necessity of attention to teachers and how to enhance their knowledge and skills is performed by getting along the training workshops, meantime service training, establishing evaluation office of teachers professional skills, enhancing and encouraging the belief that teaching profession is a technical and specialized need, familiarizing the teachers with the research and performing it, enhancing their skills based compiled program and international formulated standardsبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.