فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

1پیش گفتار

ماده کامپوزیت لایه‌ای، شامل لایه‌هایی از حداقل دو ماده متفاوت است که توسط باندهایی به هم متصل شده‌اند. نتیجه روی هم قرار گرفتن لایه‌ها به منظور ترکیب بهترین خواص تک تک آنها برای ایجاد ماده جدیدی است یا موارد استفاده بیشتر. خواصی که توسط روی هم چیدن لایه‌ها تقویت می‌شوند عبارتند از: استحکام ـ سفتی وزن کم، مقاومت در برابر ضربه و غیره. لایه‌ها می‌توانند غیر ایزوتروپ باشند. و نیز لایه‌ها را می‌توان به نحوی انتخاب نمود که سفتی و مقاومت موردنیاز در طراحی یک سازه حاصل شود.
ماده کامپوزیت تقویت شده با الیافی (Fiber-reinforcel composit ) material)) که مختصراً (FRCM) نامیده می‌شود، شامل الیاف‌هایی در یک ماتریس می‌باشد.اگر الیاف‌ها در یک راستای خاص قرار گیرند، ماده غیر ایزوتروپ خواهد بود، یک ورق کامپوزیت لایه‌ای شامل لایه‌هایی از FRCM است که در هر لایه، الیاف‌ها در راستایی متفاوت از راستای الیافها در سایر لایه‌ها چیده شده‌اند. این نوع کامپوزیت‌های لایه‌ای می‌توانند به نحوی طراحی شوند تا از نسبت‌های مقاومت به وزن و سختی به وزن بالایی برخوردار باشند. و نیز طراحی می‌تواند به گونه‌ای باشد که ورق لایه‌ای دارای جهات برتری از مقاومت و سختی تقویت شده باشد. و به این دلایل FRCM، جایگزین مناسبی است به جای مواد سفتی نظیر انواع فلزات در خیلی از کاربردها مانند صنایع‌ هوایی ،خودروسازی و تجهیزات ورزشی.

1-1 مقدمه…… …………………………………………………………..4
2-1 کارهای انجام شده در این پروژه……………………………………18

تئوریهای صفحه2

در فصل 1-2 تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول
ورق شرح داده شد. در این تئوری، فرض بر این است که مؤلفه عرضی جابجایی ورق در ضخامت ورق ثابت باشد ولی واقعیت‌ این است که در اعمال یک بار عرضی همانند ضربه بر روی سطح ورق، خاصه ورق‌هایی که نسبت ضخامت به طولشان خیلی کوچک نباشد، این فرض نمی‌تواند صادق باشد. و بهتر آن است که مؤلفه عرضی جابجایی در ضخامت ورق متغییر فرض شود، که در این صورت کرنش عرضی نرمال و در عرض ورق، تابع مختصه هندسی Z است و کرنش‌های برشی عرضی نیز تابع این مختصه خواهد بود. در پدیده ضربه به سطح ورق، زمان تماس به قدری کم است که کل ورق در این فرصت بسیار کوتاه نمی‌تواند خم شود و در عرض در این بازه زمانی، در موضع ضربه،‌فرو رفتگی بوجود می آید، و در زمانهای بعد از جدا شدن گلوله از سطح ورق، خمش کلی ورق ظاهر می‌شود. بنابراین، با توجه به این که فرض اولیه در تئوری ارائه شده در این فصل نیز کماکان برقرار است ولی مؤلفه عرضی جابجایی ω، در ضخامت ورق تابعی از مختصه Z در نظر گرفته می‌شود که در هر لایه فیزیکی یا فرضی به صورت خطی تغییر می‌یابد. همچنین در تئوری معرفی شده در این بخش بر خلاف فرض صفحه‌ای بدون تنش در تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، رابطه اساسی بین تنش و کرنش در هر نقطه به صورت کلی در نظر گرفته می‌شود.

1-2 تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول(FSDT)…ا………………….21
2-2 تئوری کلاسیک صفحه((CPT…….ا…………………………………31
3-2 ارائه یک تئوری جدید………………………………………………….33
4-2 بررسی ضربه در چهار چوب تئوری ورق ارائه شده
دربخش3 -2…………………………………………………………………51
5-2 تئوری صفحۀ مرتبۀ بالاتر(.………………………………………….ا…(ا62
6-2 انتشارامواج هارمونیک ………………………………………………….73
7-2 ارتعاشات آزاد صفحه…………………………………………………….79

3 مدلهای ضربه

چندین نوع از مدل‌های ریاضی برای مطالعه ضربه روی ساختار استفاده می‌شود. مثلاً برای نمونه، مشخصات نیروی تماسی با هم ارز کردن ساختار با یک مدل جرم فنر به طور دقیق به دست می‌آید. هنگامی که ساختار تقریباً به عنوان یک سازه رفتار کند. در این حالت محاسبه ماکزیمم نیروی تماسی با فرض اینکه نیروی تماسی به بیشترین مقدار خود رسیده امکان پذیر است. جمع انرژی کرنشی در سازه و انرژی موردنیاز برای فرورفتگی مساوی با انرژی جنبشی اولیه پرتابه است.
این توازن انرژی هنگامی که یکی از این انرژی‌ها فقط در ماکزیمم مقدار نیروی تماسی حاصل می‌گردد مفید واقع می‌گردد. هنگامی که ساختار از لحاظ دینامیکی باید مورد مطالعه قرار گیرد و مدل‌های دیگر موردنیاز است. در این بخش مدل‌های مختلفی برای تحلیل ضربه عنوان می‌گردد.

3.1 مدل جرم و فنر
مدل‌های جرم ـ فنر دارای کاربرد ساده‌ای هستند و جواب دقیقی را برای انواع مختلف تست ضربه ارائه می‌دهند. این مدل‌ها (شکل 3.1) شامل دو فنرکه نمایانگر استحکام خطی ساختار (Kbs) و استحکام غیرخطی پوسته و جرم M2 که جرم مؤثر ساختارو جرم M1 که جرم پرتابه است. از دیاگرام آزاد جرمهای M2و M1 ما
2-3 مدل بالانس –انرژی…………………………………………………….84
3-3 واکنش تیر برنولی دربرابرضربه………………………………………….89
4-3 ضربه روی صفحه باتکیه گاه ساده براساس تئوری
کلاسیک صفحه………………………………………………………………..94

5-3 ضربه روی صفحه با تکیه گاه ساده براساس تئوری تغییر
شکل برشی مرتبۀ اول……………………………….. ………………………94

95 6-3 جواب تقریبی برای ضربه باامواج کنترل شده……….. ……………..99
7-3 تئوری پوسته………… …………….. …………….. …………………… 110
8-3 اندازه گیری …….. …………….. …………….. ……………………….. 115

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

4خسارت ضربه با سرعت کم (DAMGE)

در این فصل خسارت حاصل از ضربه توسط جسم خارجی روی صفحات لایه‌ای و فاکتورهای اثرکننده روی ضربه را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
روش‌های بررسی متفاوت ضربه در فصل بعدی بیان می‌شود و تأثیر خسارت ضربه بر روی استحکام و خستگی، مشخصات دیگر در فصل‌های بعد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در این فصل تکنیک‌های مخرب وغیرمخرب برای بررسی خسارت ضربه و محل ضربه در ساختار مورد بررسی قرار می‌گیرد. و برخی روش‌ها دارای استفاده عمومی و دیگر روش‌ها دارای محدودیت خاص می‌باشند. تکنیک‌های تجربی بسیاری برای مشاهده خسارت ناشی از ضربه توسعه یافته‌اند.
پی‌ بردن به مراحل خسارت اولیه ضربه و رشد آن و شناسایی پارامترهای مهم که در مدل‌های ریاضی تأثیرگذار می‌باشند بسیار اهمیت دارد.
مدل‌های کیفی توضیحات قابل شهودی برای مشاهده الگو خسارت فراهم می‌کنند.

1-4 تست‌های ضربه
برای شبیه‌سازی ضربه واقعی توسط یک جسم، یک سری از تستها (جدول 4.1) پیشنهاد شده است. انرژی جنبشی اولیه پرتابه یک پارامتر مهم می‌باشد و اما فاکتورهای دیگری بر پاسخ ساختار تأثیرگذار می‌باشند. جرم بزرگ با سرعت اولیه کم نمی‌تواند خسارتی برابر با جرم کوچک با سرعت اولیه زیاد داشته باشد، حتی اگر انرژی جنبشی یکسان داشته باشند. ضربه شاید بر کل ساختار تأثیر بگذارد، در حالیکه در مواقعی ضربه فقط در نقطه برخورد تأثیرگذار باشد. بنابراین انتخاب مراحل تست باید به دقت انتخاب گردد تا شرایط آزمایشی با شرایط واقعی متناسب باشد.

1-4 تستهای ضربه……….. …………….. …………….. ………………………. 120
2-4 انواع مدل در ضربه با تغییر شکل دائمی باسرعت کم……………………..126
3-4 روشهای تجربی برای تخمین خسارت.. …………….. ……………………132

5 نتیجه گیری…………… …………….. …………….. ………………………….135  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان