چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان تناسب برنامه آموزشی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت علوم با نیاز های آموزشی معلمان از دیدگاه دبیران نجربی اسلام شهر بوده است.در راستای پاسخگویی به هدف مذکور،پنج سوال که به بررسی دانش محتوایی ،توانایی مدرسان ،افزایش توانایی حرفه ای معلمان ،رضایت معلمان از دوره و تفاوت جنسیت می پردازد ،مطرح گردید.جامعه آماری شامل کلیه معلمان علوم تجربی که در دوره های ضمن علوم خدمت شرکت کرده بودند،شیوه نمونه گیری بر اساس سرشماری بوده است و تعداد 147 نفر از معلمان در ضمن خدمت علوم تجربی شرکت کرده اند ،روش پژوهشی توصیفی – پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج با روایی قابل قبول و ضریب همسانی درونی به ترتیب 94% و 97% استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که :

1)دوره های ضمن خدمت علوم با نیاز های آموزشی معلمان متناسب نبوده است 2)دوره های ضمن خدمت علوم دانش محتوایی را در حد متوسط در معلمان ایجاد کرده است. 3) مدرسان دوره ها  از تواناییهای لازم برخوردار نبوده اند 4)این دوره ها توانایی حرفه ای معلمان علوم را افزایش نداده است 5)این دوره ها در رضایت معلمان از دوره موقر نبوده است 6) بین دیدگاه های معلمان زن و مرد در خصوص دوره های ضمن خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

کلید واژه ها : ضمن خدمت ، توانایی حرفه ای ،دانش محتوایی ،نگرش و نیاز های آموزشی

مقدمه 2

بیان مسئله 3-5

اهمیت و ضرورت پژوهش 5-7

اهداف پژوهش 8-7

شوال های پژوهش 8

فرضیه های پژوهش 8-9

تعاریف نظری و عملیاتی و مفاهیم 9-11

مقدمه 13

1-2 برنامه درسی علوم 13

1-1-2- آموزش علوم در یک نگاه 13

2-1-2 فلسفه آموزش علوم 13-14

3-1-2 سودمندی آموزش علوم برای جامعه 14-15

4-1-2 فواید آموزش علوم به دانش آموزان 15-16

5-1-2 جایگاه علوم در مرکز برنامه های آموزشی 16-17

6-1-2 اهداف کلیدی آموزش علوم  17

7-1-2 خلاقیت و آموزش علوم 17

8-1-2 هرفهای کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی 18-26

9-1-2 اهداف آموزش علوم در دوره راهنمایی 26-28

10-1-2 رویکرد و جهت گیری برنامه درسی علوم تجربی در دوره راهنمایی 28

11-1-2 ترویج برنامه جدید آموزش علوم 29

12-1-2 عوامل موثر برآموزش رسمی 29-31

13-1-2 عوامل موثر بر آموزش غیر رسمی 31

14-1-2 تیمز 32

15-1-2 نتایج تیمز 32-33

2-2 آموزش ضمن خدمت 33

1-2-2- تعریف آموزش ضمن خدمت 33-34

2-2-2 هدف و فلسفه آموزش ضمن خدمت 35

3-2-2 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت 35

4-2-2 هدفهای کلی آموزش ضمن خدمت 36-37

5-2-2 برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت 37-42

6-2-2 روشها و فنون آموزش و بهسازی منابع انسانی 42-43

3-2 ارزشیابی دوره های ضمن خدمت 43

1-2-3 ارزشیابی چیست؟ 43

2-3-2 اهداف ارزشیابی 43-44

3-3-2 ضرورت و اهمیت ارزشیابی 44-45

4-3-2 مراحل ارزشیابی دوره های آموزشی 45-47

4-2 تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت معلم ها در کشور های جهان 47-49

2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 49-50

3-4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش 50-51

5-2 مروری بر پژوهش های انجام شده 51

1-5-2 تحقیقات داخلی 51-56

2-5-2 تحقیقات خارجی  56-60

6-2 نقد و بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش 60-62

مقدمه 64

روش پژوهش 64

جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری 64-65

ابزار گرد آوری داده ها 65

پرسشنامه دانش محتوایی 65

روایی 66

پایایی 66

پرسشنامه نگرشی 66

روایی 66

پایایی67

مراحل اجرای پزوهش 67

مطالعه مقدماتی 67

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 68

مقدمه 70

یافته  های توصیفی 70

یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها 70-73

یافته های توصیفی مربوط به متغیر ها 73-78

یافته های مربوط به پژوهش 79-80

مقدمه 82

خلاصه نتایج 82-83

بحث در نتایج 83-86

نتیجه گیری 87

پیشنهاد کاربردی 87-88

محدودیت های پژوهش 88

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 88-89

پیوست ها 90-93

منابع 94-100

چکیده انگلیسی 101

فهرست جداول

جدول 4-1 توزیع فراوانی سطح تحصیلات معلمان شرکت کننده در ضمن خدمت 70

جدول4-2 توزیع فراوانی سابقه خدمت معلمان شرکت کننده در ضمن خدمت 71

جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت معلمان شرکت کننده ذر ضمن خدمت 72

جدول4-4 توزیع فراوانی و درصد متغیر های تحقیق (نگرش) 74

جدول4-5 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه دانشی فیزیک 75

جدول 4-6 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه دانشی شیمی 75

جدول 4-7 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه زمین شناسی 76

جدول 4-8 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه زیست و بهداشت 76

جدول 4-9 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه تواناییهای مدرسان 77

جدول 4-10 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه افزایش توانایی حرفه ای معلمان 77

جدول 4-11 توزیع توزیع فراوانی پاسخ خای آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه رضایت از 78

جدول 4-12 مقادیر t فرضیه های 1 تا 5  78

جدول 4-13 مقادیر t  دو نمونه مستقل فرضیه 6  78

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1 توزیع فراوانی سطح تحصیلات شرکت کننده در ضمن خدمت 71

نمودار 4-2 توزیع فراوانی سابقه خدمت معلمان شرکت کننده در ضمن خدمت 72

نمودار 4-3 توزیع فراوانی معلمان شرکت کننده از نظر جنسیت 73


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید