انتخاب صفحه

چکیده

پایان نامه ی پیش رو تلاشی برای تایید اثربخشی روش های نوینی مانند تولید ناب و تولید چابک بر افزایش بهره وری عملیات است. با توجه به اینکه تولید ناب در صنایع خودرو سازی ظهور پیدا کرد، برای مطالعه موردی صتایع خودرو سازی را انتخاب شد. تولید چابک نزدیکی زیادی با ناب دارد و در مقالات مختلف سعی شده تاثیر این دو را بر شاخص های مختلف همچون بهره وری، رقابت پذیری و … مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین در این پژوهش این دو ابزار را به طور همزمان مورد بررسی قرار دادیم. متد استفاده شده روش مدلسازی معادلات ساختار یافته است که برای بررسی روابط علی s معلولی یک کار میرود. متاسفانه محتل ودیت تعداد خودروسازان در ایران که امری غیر قابل اجتناب بود ، از اعتماد به نتایج این پژوهش کاست. در نهایت میزان اثر نابی بر بهره وری عملیات 0.45) و اثر چابکی بر بهره وری عملیات 3: آ.C بدست آمد. نتیجه نشان از رابطه ی مستقیم نابی و چابکی بر بهره وری داشت. همچنین رابطه ی مستقیم نابی بر چابکی از با توجه به شاخص های مدل آن مورد تایید قرار نگرفت. علاوه بر این بهترین پارامترها که همان تاثیرگذارترین ها بودند، بدست آمد تا الگویی باشد برای شرکت هایی که هنوز در ابتدای راه هستند و می خواهند بهینه ترین راه را کلمات کلیدی: نابی، چابکی، بهره وری عملیات

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱-۱ تعریف

اگر بخواهیم تعریف ساده و قابل فهمی از تولید ناب داشته باشیم، باید بگویم در اصلی تولید ناب تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است. به شکل که انعطاف پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالای تولید شده را از تولید انبوه ، وام می گیرد. نظام تولید ناب موضوعی است که افراد مختلف به صورت های متفاوتی آن را شرح داده اند و در متون مختلف با عبارت ها و تعبیرهای گوناگون تعریف شده است. آن چه در بین بسیاری از این تعریف ها و توضیحات مشترک می باشد، عدم تفهیم کامل موضوع تولید ناب است. در بسیاری از این نوشته ها و گفته ها از تولید ناب به عنوان تکنیکی در کنترل موجودی یاد شده است و آن را مترادف با موجودی صفر دانسته اند. بعضی آن را نگرشی نو به تولید و بعضی دیگر نوعی روش می دانند. نظام تولید به هنگام برای افرادی دیگر، نوعی فلسفه و تفکر می باشد. هم چنین برخی از نویسندگان دیگر آن را یک استراتژی دانسته اند. یکی از نویسندگان معتقد است سیستم تولید ناب نه تنها همه مواردی را که در بالا اشاره شد دارا می باشد، بلکه چیزی بیشتر از آن است. تفکر تولید ناب تنها به چند بخشی از یک سازمان اختصاص داده نشده، بلکه برای انواع دسازمان ها و همه بخش ها و واحدهای آن ها می باشد . نظام تولید ناب چیزی بیشتر از مدیریت کالا و حمل و نقل مواد است. یک فلسفه و تفکر است که هدف آن حذف جامع و کامل اتلاف و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در همه فعالیت ها می باشد.

۱ – ۷ قلمرو پژوهش

از نظر موضوعی این پژوهشی در حوزه ی پژوهش های کاربردی صنایع خودرو سازی ایران قرار میگیرد. از نظر زمانی شرکت هایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که در فاصله ی زمانی مهر 90 تا خرداد به صورت فعال در این حوزه مشغول به کار بوده اند. از نظر مکانی این پژوهش در محدوده ی کشور ایران و در صنایع بزرگ خودرو سازی انجام شده است.

۱- ۸ روش انجام پژوهش

در این پژوهشی آمیزه ای از روش های کتابخانه ای ، میدانی و پیمایشی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از روش کتابخانه ای عمدتا به منظور مطالعه ی ادبیات موضوع و بررسی سابقه ی پژوهش و تجربیات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی و ابعاد بهره وری استفاده شده است. برای روش میدانی متخصصین و مشاورین خبره با استفاده از مصاحبه به کمک طلبیده خواهند شد. و در نهایت به منظور تجزیه و تحلیلی داده ها پیمایشی بر روی پژوهشی انجام خواهد شد. جامعه ی آماری برای این پژوهشی مدیران و کارشناسان فعال در صنایع خودرو سازی که دارای مدرک حداقل لیسانس و سابقه ی کاری بالای3 سال هستند میباشد.

مقدمه    1

1-1-تولید تاب 3

1-1-1-تعریف 3

1-1-2-تولید دستی   4

1-1-3-تولید انبوه    6

1-1-4-ظهر تولید تاب 11

1-1-5-تولید ناب وبرتری های آن برتولید انبوه  13

1-2-تفاوت های تولید ناب وانبوه

1-2-1-مفهوم چابکی وتولید چابک     25

1-3-ضرورت ودلایل انجام پروژه   27

1-4-سوالات واهداف پژوهش    28

1-5-روش پژوهش 28

1-6-فرضیات پژوهش  29

1-7-قلمرو پژوهش     31

1-8-روش انجام پژوهش       31

1-9-سازمان های بهره ردار ازنتایج تحقیق  32

آزمون kmo وکروین بارتلت مولفه های نابی

آزمون kmo وکروین بارتلت مولفه های نابی

فصل دوم:مرور ادبیات پژوهش

۱-۳-۲ تعریف کلی بهرهوری

استفاده بهتر و کاملتر از نهاده های کار و تولید (نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، فرآیندها، ساختارها و…) در زمانهای مختلف بهرهوری نامیده می شود. همچنین استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشینآلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. به عبارت دیگر : به کلیه تلاش های سازمان یافته برای حذف یا کاهش تلفات (هرز رفتن ) ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعامل نادرست بین آنها، نظام ارتقای بهرهوری گفته می شود. بر خلاف پندار برخی افراد بهره وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری بخشهای مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح جامعه در بدست آوردن آن نقش دارند یعنی اینکه افراد میتوانند با تفکر، ابداعات و نوآوریهای خود عملا در ابعاد گوناگون بهره وری که مصرف منابع به عنوان ورودی (نهادها ) برای تولید ، خروجی ( استانده ) محصولات ، کالاها و خدمات با کیفیت مورد نیاز جامعه در بلند مدت موثر و کار آمد باشد.

2-1-اصول تولید ناب 33

2-2-اصول تولید چابک      40

2-3-بهره وری  48

2-3-1-تعریف کلی بهره وری 48

2-3-2-سطوح بهره وری 48

2-3-3-بهره وری عملیات    49

2-4-ارتباط بین نابی،چابکی وبهره وری عملیات   50

2-4-1-مطالعات پیشین انجام شده   50

2-4-2-تشریح ارتباط چابکی با بهره وری عملیات  55

2-4-3-تشریح ارتباط نابی با بهره وری عملیات    56

تحلیل عاملی تاییدی مولفه های نابی

تحلیل عاملی تاییدی مولفه های نابی

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

روش شناسی پژوهش، که روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع پژوهش و طرح آن انتخاب می کند، از مهم ترین بخشهای فرآیند پژوهشی است. توجه به این بحث و اهمیت آن، سابقه ای کهن دارد، و تفاوت میان علوم از نظرروش پژوهش در آنها، کمابیش ملحوظ بوده است. البته در برخی زمانها بر یک روش، مانند روش عقلی، بیشتر تأکید می شده است. در دورهٔ جدید، از روزگار فرانسیس بیکن، به روش پژوهشی در علوم بیشتر توجه شد؛ چنان که دانش روش شناسی = متدلوژی، که گاه منطق عملی نیز نامیده می شود، شکل گرفت. بحث از روش پژوهش، غالبا بحثی مقدمی برای هر علم است و جداگانه و در مقدمهٔ خود آن علم مطرح می شود. به دلیل تنوع روشهای پژوهشی و ویژگیهای روشهای مورد نیاز در علوم مختلف، گردآوری تمام آنها در یک علم چندان عملی نیست.در این فصلی پس از اشنایی با متغیرهای پژوهشی، سوالات و فرضیات پژوهش بیان شده و سپس روشی پژوهش و جامعه ی اماری به کار گرفته شده در این پژوهش بیان شده به بحث در مورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پرداخته شده و ابزار گردآوری داده ها از نمونه مذکور معرفی میشود.

3-8-ابزار گردآوری داده ها

برای جمع آوری داده ها در این پژوهشی از ترکیبی از روش های مختلف استفاده شده است. ابتدا با استفاده از بازنگری ادبیات پژوهشی چه در داخلی و چه در خارج از کشور، برخی گروه بندی ها ابعاد و شاخص هایی که از سوی محققین و نظریه پردازان در ارزیابی نابی و چابکی بنگاه با اهمیت دانسته شده اند ، شناسایی و در قالب یک چیدمان اولیه گروه بندی گردید. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران ، صحت و کیفیت سنجه ها مورد بحث قرار گرفت و تغییرات مورد نظر آنها تا حد امکان در این شاخص ها و طبقه بندی ها اعمال گردید تا بهترین و مهمترین شاخص ها برای دست یابی به هدف پژوهش انتخاب گردیدند. سپس با همکاری و نظر صاحب نظران مذکور و استاد راهنما پرسش نامه های متشکل از سوالات متناسب با موضوع پژوهشی و مبتنی بر طبقه بندی شاخص ها و عواملی بدست آمده ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش طراحی گردید.

۳- ۱۰ نوع پژوهش

از حیث این که پژوهش به دنبال محک زنی ارتباط بین نابی و چابکی با بهره وری و تعیین شدت و نوع رابطه بین آنها میباشد آن را در زمره ی پژوهش های کاربردی میتوان به حساب اورد. از نظر روش جمع آوری اطلاعات روش به کار گرفته شده آمیزه ای از روش های کتابخانه ای ، میدانی و پیمایشی میباشد. روش کتابخانه ای عمدتا به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه پژوهشی و اشنایی با تجربیات صورت گرقته و شناخت نابی و چابکی و بهره وری در داخل و خارج از ایران استفاده میشود. روش میدانی به منظور شناسایی ابعاد نابی و چابکی و تاثیر آن بر روی بهبود بنگاه به کار گرفته میشود. بدین منظور متخصصین و مشاورین با استفاده از مصاحبه به کمک طلبیده میشوند. در نهایت به منظور جمع آوری داده ها پیمایشی بر روی پژوهشی انجام خواهد شد. روش کتابخانه ای بررسی پژوهشات گذشته و حرکت در ادامه ی مسیر آنها را تضمین میکند. روش میدانی با واقع گرایی بالا دقت را برای نتایج پژوهشی به ارمغان خواهد اورد و در نهایت روش پیمایشی ، ازمون فرضیات پژوهش را امکان پذیر خواهد کرد.

مقدمه   59

3-1-متغیرهای تعیین چابکی 60

3-2-متغیرهای نابی 62

3-3-مولفه های بهره وری عملیات 65

3-4-سوالات تحقیق وهدف های پروژه        67

3-5-روش پژوهش 68

3-6-جامعه آماری 69

3-7-حجم منطقی نمونه   69

3-8-ابزار گردآوری داده ها     70

3-9-روش تجزیه وتحلیل    70

3-10-نوع پژوهش     76

3-11-روایی وپایایی ابزار پژوهش  77

3-11-1-روایی  77

3-11-2-پایایی     77

3-12-نتیجه گیر  79

جدول اشتراکات مولفه های نابی

جدول اشتراکات مولفه های نابی

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

در این فصل به دسته بندی مولفه های نابی ، چابکی و بهره وری در هر حوزه به تشریح ازمون ها و فرضی های صورت گرفته جهت دسته بندی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته خواهد شد. و در مرحله آخر به منظور تایید تخصیص سوالات هر سه حوزه نابی و چابکی و بهره وری به عوامل مناسب خود از نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از آزمون مLISREL بهره گرفته خواهد شد و خروجی هریک به بحث گذاشته خواهد شد. در قسمت انتهایی این بخش به بحث اصلی این پژوهش که ارتباط بین نابی و s LISREL نوع ارتباط آن ها از طریق نرم افزار s چابکی با بهره وردی عملیاتی بنگاه است پرداخته میشود تحلیل عاملی تاییدی بدست خواهد امد و همچنین شدت ارتباط آنها نیز استخراج و نتایج مدل تشریح خواهد گردید.

۱-۴- ۲ جدول اشتراکات

این جدول میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد برسی قرار میگیرد. ستون اول نتایج جدول اشتراکات استخراج شده از داده های ابتدایی رانشان میدهد که اگر عدد اشتراکها حداقل برابر با 0.5 باشد، مورد پذیرش است. در ستون دوم مقدار اشتراکات استخراج شده از عوامل بیان شده است اگر برای یک یا چند متغیر مقدار مورد نظر کمتر از 3.C باشد نشان میدهد که این متغیرها 0.5 همچون سایر متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشند. با توجه به این که ستون دو بزرگتر از هستند نشان دهنده ی مناسب بودن استفاده از تحلیل عاملی از نظرهمبستگی واریانس ها است.

مقدمه   80

4-1-دسته بندی مولفه های مربوطبه حوزه چابکی   81

4-1-1-آزمون kmo وکروبن بارتلت  82

4-1-2-جدول اشتراکات 83

4-1-3-ماتریس اجزاء اولیه 84

4-1-4-جدول ماتریس چرخش یافته   85

4-1-5-تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای چابکی  88

4-2-دسته بندی مولفه های نابی سازمانی     93

4-2-1-آزمونkmo وکروبن بارتلت  95

4-2-2-جدول اشتراکات   95

4-2-3-ماتریس اجزاء اولیه 96

4-2-4-جدول ماتریس چرخش یافته   97

4-2-5-تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای نابی    100

4-3-دسته بندی مولفه های مربوطبه بهره وری عملیات  105

4-3-1-آزمون kmo وکروبن بارتلت   107

4-3-2-جدول اشتاراکات   108

4-3-3-ماتریس اجزاء اولیه    109

4-3-4-جدول ماتریس چرخش یافته       109

4-3-5-تحلیل عاملی تاییدی متغییرهای بهره وری             111

4-4-دسته بندی متغیرهای پژوهش    115

4-5-مدل اندازه گیری 117

4-6-مدل معادلات ساختاری 120

4-7-مدل رقیب     125

4-8-بررسی ارتباط بین متغیرهای مسئله 127

4-9-تشریح وبررسی ارتباط نابی وچابکی وبهره وری عملیات  131

دسته بندی مولفه های نابی

دسته بندی مولفه های نابی

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵ – ۱ نتایج پژوهش

کلیه ی کارهای صورت گرفته که مشروح آن در فصول قبل آورده شده بود برای پاسخ به سوالاتی بود که در فصل اولی به عنوان سوالات پژوهشی مطرح شده بود. که دوباره انها را مطرح میکنیم:

1 : اصول اساسی تولید ناب و تولید چابک در صنایع خودرو سازی چه مواردی هستند؟

2: میزان و نوع ارتباط نابی و چابکی و بهره وری عملیاتی چقدر است؟

3: یک بنگاه غیر ناب و غیر چابک که در ابتدای راه است و میخواهد این دو مقوله را برای افزایش بهره وری عملیات در خود ایجاد کند بهترین اصول هریک از تولید ناب و چابک برای او چه مواردی است؟

۵- ۱-۱ اصول اساسی تولید ناب و تولید چابک در صنایع خودرو سازی

همانطور که در فصل 4 ذکر شد در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان شاخص هایی برای نابی و چابکی مطرح گردیدند. در مرحله ی بعد پرسش نامه هایی طراحی و در بین مدیران مشغول به کار و با صلاحیت (دارای سابقه ی کاری حداقل 3 سال و مدرک لیسانس) در شرکت های فعال در این صنعت توزیع گردید. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها در ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و در مرحله ی نهایی تحلیل عاملی تاییدی بر روی داده ها صورت گرفت. نتایج به شرح جدول زیر برای اصول نابی میباشد

۲-۱-۵ میزان و نوع ارتباط نابی و چابکی با بهره وری عملیاتی

 بهره وری عملیات میزان همبستگی 0.25 بل العسست آمده است s با توجه یلت اعداد بل سعت آمده ثر رابطه این بدان معناست که 25 درصد تغییرات نابی بر روی رقابت پذیری تاثیر میگذارد. یعنی اگر مدیران یک شرکت خودروسازی اصول بیان شده برای نابی را به طور کامل پیاده سازی نمایند شاهد افزایش 25 درصدی بهره وری عملیات در شرکت خود خواهند بود . در مورد رابطه ی چابکی و بهره وری عملیات این عدد 0.72 میباشد و آ درصد تغییرات چابکی بر روی بهره وری عملیات اثر میگذارد. یعنی اگر مدیران یک شرکت خودروسازی اصول بیان شده برای چابکی را به طور کامل پیاده سازی نمایند شاهد افزایش 75 درصدی بهره وری عملیات در شرکت خود خواهند بود. همچنین متغیر بهره وری به دو متغیر چابکی و نابی وابسته است و اعداد ہد سمت آمده نشان تاثیرمثبت نابی s چابکی ہور ہر ہ وریخ دارند و نیز این ارتباط مستقیم است.همچنین شاخص های مختلف برای نموداری های نرم افزار لیزرل نشان از برازش خوب مدل داشتند.

5-1-نتایج پژوهش 136

5-1-1-اصول اساسی تولید ناب وتولید چابک درصنایع خودروسازی 136

5-1-2-میزان ونوع ارتباط وچابکی با بهره وری عملیاتی   139

5-1-3-بهترین پارامترهای تولید ناب وچابک 139

5-2-محدودیت پژوهش   143

5-3-پیشنهادات   143

5-4-پژوهشات آینده 144

فهرست منابع  146

پیوست:پرسش نامه 155

مدل اندازه گیری

مدل اندازه گیری

فهرست جداول:

جدول 2-1: حوزه ها و برنامه های بهبود نابی در 27 شرکت ناب توسط اقای پانیزولو     35

جدول 2-2: ابزارها و اصولی نظام تولید ناب به نقل از مک لاچلین   36

جدول 2-3: طبقه بندی ابزارها و مولفه های اصلی و فرعی تولید ناب   38

جدول 2-4: اصولی بیست گانه تولید چابک      46

جدول 3-1: سوالات چابکی   61

جدول 3-2: سوالات نابی  64

جدول 3-3: سوالات بهره وری عملیات      67

جدول 4- ا: الفای کرونباخ مولفه های چابکی       81

جدول 4-2: ازمون KM O و کروین بارتلت مولفه های چابکی     83

جدول 4-3: جدول اشتراکات مولفه های چابکی       84

جدول 4-4: ماتریسی اجزاء اولیه مولفه های چابکی        85

جدول 4-5: جدول ماتریس چرخش یافته مولفه های چابکی      86

جدول 4-6: دسته بندی مولفه های چابکی          87

جدول 4-7 شاخص های تحلیل عاملی تاییدی مولفه های چابکی      89

جدول 4-8: الفای کرونباخ مولفه های نابی         93

جدول 4-9: آزمونKMO و کروین بارتلت مولفه های نابی       95

جدول 4-10: جدول اشتراکات مولفه های نابی        96

جدول 4-11: ماتریس اجزاء اولیه مولفه های نابی       97

جدول 4-12: جدول ماتریس چرخش یافته مولفه های نابی     98

جدول 4-13: دسته بندی مولفه های نابی          99

جدول 14-4: شاخص های تحلیل عاملی تاییدی مولفه های نابی     101

جدول 4-15: الفای کرونباخ مولفه های بهره وری عملیات    106

جدول 4-16 : ازمون KMO و کروین بارتلت مولفه های بهره وری عملیات       107

جدول 4-17: جدول اشتراکات مولفه های بهره وری عملیات      108

جدول 4-18: ماتریس اجزاء اولیه مولفه های بهره وری عملیات       109

جدول 4-19: ماتریس چرخش یافته مولفه های بهره وری عملیات      110

جدول 4-20: دسته بندی مولفه های بهره وری عملیات    110

جدول 4-21: شاخص های تحلیل عاملی تاییدی مولفه های بهره وری عملیات        112

جدول 4-22: مولفه های چابکی، نابی و بهره وری عملیات         116

جدول 4-23: شاخص های لیزرل برای مدل اندازه گیری      119

جدول 4-24: شاخص های لیزرلی برای مدل معادلات ساختاری        122

جدول 4-25» شاخص های تناسب مدل رقیب        126

جدول 4-26: ماتریس ارتباطات متغیرهای مساله       127

جدول 4-27: متغیرهای موثر از نابی و چابکی بر متغیرهای بهره وری      130

جدول 5-1 : مولفه های چابکی  137

جدول 5-2: مولفه های نابی      138

جدول 5-3: مولفه های بهره وری عملیات   138

نمودار t-value برای مدل معادلات ساختاری

نمودار t-value برای مدل معادلات ساختاری

فهرست شکلها

شکل 1-1: مدل مفهومی

شکل 3-1 : متغیرهای چابکی

شکل 3-2: متغیرهای نابی

شکل 3-3: متغیرهای بهره وری عملیات

شکل 4-1 : متغیرهای چابکی

شکل 4-2: تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای چابکی

شکل 4-3: شمای کلی مولفه های نابی

شکل 4- 4: تحلیل عاملی تاییدی مولفه های نابی

 شکل 4-5: شمای کلی مولفه های بهره وری عملیات

شکل 4-6: تحلیل عاملی تاییدی مولفه های بهره وری عملیات

شکل 4-7: مدل اندازه گیری

شکل 4-8: مدلی معادلات ساختاری کلی

شکل 4-9 مدل خلاصه معادلات ساختاری

شکل 4-10: نمودار T-VALUE برای مدل معادلات ساختاری

شکل 4-11:مدلی معادلات ساختاری رقیب

شکل 4-12: نمودار T-VALUE مدل رقیب


Abstract:

Competitive pressures force manufacturers to continuously improve the provision of products and associated services desired by customers. One of the most comparative industries in the world is automotive industry. Since the advent, these industries have tried to use new tools for better management. So, tools such as lean production were developed in these industries. The lean production was considered by many productive industries. The TOYOTA Company which is now one of the giant car makers implements well the lean production. More or less the Iranian automotive industries have also considered this parameter. One of these Iranian industries is Iran khodro Company. As many competitors adopted these practices, some competitive advantage was lost. Many manufacturers now have begun adopting practices that increase their ability to rapidly respond to changes in customer demand. For these, superior responsiveness has become a key to competitive advantage. In short, many manufacturing firms are becoming relatively more agile. Agile manufacturing along with lean production can significantly enhances the quality of product alongside price reduction. Since agile manufacturing is closely related to lean one and In many studies, when is talking about lean manufacturing, agility is also mentioned, several studies have focused on the impact of these two parameters on indicators such as efficiency, competitiveness and so on. This study surveyed these two tools simultaneously. The used method is Structural Equation Modeling (SEM) which is used to survey the causality relations. The impact of lean production and agile manufacturing on the operation performance were assessed finally and the best parameters which in fact are the most effective one were determined to be the pattern for the companies that are still in the beginning and want to choose the most efficient way and implement both the lean and agility. The impact of lean production was 0.25 and impact of agility on operational performance waz 0.75. Moreover direct relation between leanness and agility was not accepted because of low index of competitive model. Low number of automotive companies lead to low credit of this research and this was one of restrictions of this research.

Keyword: Agility, Leanness, Operational performance


تعداد صفحات فایل : 160

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید