انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

خط 2 متروی تبریز، با طول کلی حدود 22 کیلومتر، از منطقه قراملک در غرب تبریز آغاز شده و بعد از گذشتن از خیابان های قدس، قره آغاج، جمهوری، میدان دانشسرا، خیابان عباسی به شهرک باغمیشه تبریز می رسد. در ادامه به سمت شرق ادامه یافته و بعد از عبور از شهرک مرزداران در حوالی نمایشگاه بین المللی تبریز خاتمه می یابد. این خط به عنوان طولانی ترین مسیر قطار زیرزمینی شهر تبریز به صورت شرقی- غربی امتداد دارد و چون تمام مسیر این خط به صورت تونل طراحی گردیده است و با انواع پدیده های زمین شناسی روبرو است دارای اهمیت فراوان می باشد(عمران راهور، 1378).علاوه بر امکان ارزیابی و تفسیر مستقیم پارامترهای ژئوتکنیکی از آزمایش های آزمایشگاهی و درجای انجام شده همچنین به منظور تخمین و اعتبار سنجی برخی از پارامترهایی که در برنامه مطالعاتی پروژه گنجانده نشده، می توان از روابط تحلیلی یا تجربی استفاده نمود که این پارامترها را به همدیگر مرتبط می سازند (اسلامی و سخاوتیان، 1392). در برنامه مطالعات ژئوتکنیک، شناسائی خصوصیات مهندسی خاک در اعماق مختلف امری ضروری است که دستیابی به خواص مهندسی خاک را با استفاده از آزمایش های صحرایی، آزمایشگاهی و روش های ژئوفیزیک امکان پذیر می سازد. به منظور اجتناب از برخی مشکلات در طی نمونه برداری در خاکهای درشت دانه و به هم خوردگی ناشی از نمونه برداری در خاکهای ریزدانه، از آزمایشهای برجا استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایشهای برجا، و با استفاده از روابط تجربی بین پارامترهای ژئوتکنیکی می توان اعتبار و همخوانی داده های حاصل از آزمایشهای درجا و آزمایشگاهی را انجام داد (McGeorg, and Duncan, 1989).از پارامترهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است مقاومت برشی زهکشی نشده (Su)  می باشد به طوری که در ابتدا نتایج مقاومت برشی زهکشی نشده با استفاده از آزمایش های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از روابط تجربی SPT مقایسه گردیده است. پارامترهای Su به دست آمده برای خاک های ریز دانه در آزمایشگاه با استفاده از آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده ) Cu) و برش ساده مستقیم زهکشی نشده و تحکیم نشده (UU) تعیین شده است. پارامتر دیگر زاویه اصطکاک داخلی در حالت تنش موثر    ماسه ها می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش SPT مورد ارزیابی قرار گرفته است سپس با زاویه اصطکاک داخلی در حالت تنش موثر بدست آمده از آزمایش برش مستقیم مقایسه گردیده است. مدول الاستیسیته ای که در آزمایش تک محوری بدست آمده ازپارامترهای ژئوتکنیکی دیگری است که با استفاده از نتایج آزمایش SPT قابل ارزیابی و اعتبارسنجی است ( Bowles, 1996).در فعالیت های ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل های دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاک، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه های خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاک می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی، به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهای مشخصه خاک، بیان می شود. غالباً ترجیح بر این است که این پارامتر دینامیکی خاک به صورت درجا یا در آزمایشگاه اندازه گیری شود، اما این روش ها همواره در تمام موقعیت ها مقرون به صرفه نمی باشند  Jafari et al., 1996)). درتحقیق حاضر برآورد سرعت موج برشی به روشی غیر مستقیم است. بدین منظور، با استفاده از داده های جمع آوری شده از مطالعات ژئوتکنیکی خط 2 مترو تبریز، همبستگی بین سرعت موج برشی اندازه گیری شده از طریق آزمایش درون گمانه ای[1]  با آنچه از نتایج عدد نفوذ استاندارد بدست آمد مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2- فرضیات تحقیق

1- مقاومت برشی زهکشی نشده حاصل از روابط تجربی بر اساس عدد SPT همبستگی خوبی با مقاومت برشی حاصل از آزمایش سه محور ی ندارد.

2- برازش نسبتا خوب بین زاویه اصطکاک حاصل از روابط تجربی بر اساس عدد SPT  و زاویه اصطکاک بدست آمده از آزمایش برش مستقیم وجود دارد.

3- مدول الاستیسیته حاصل از روابط تجربی بر اساس عدد SPT و مدول الاستیسیته بدست آمده از آزمایش تک محوری دارای برازش قابل قبول می باشند.

4- همبستگی ضعیفی بین سرعت موج برشی بدست آمده از آزمایش های ژئوفیزیکی و سرعت موج برشی بدست آمده از روابط تجربی بر اساس عدد SPT  برقرار است.

1-3- اهداف تحقیق

در مواردی موسسات تحقیقاتی ممکن است برای به حداقل رساندن هزینه آزمایش های آزمایشگاهی و یا به دلایل دیگر، تمایل به استفاده از روابط تجربی بین پارامترهای ژئوتکنیکی داشته باشند. در اینجا نیز هدف از ارائه چنین تحقیقی، کاهش هزینه ی انجام مطالعات ژئوتکنیکی و همچنین ارزیابی نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و میدانی و ارائه روابط جدید به منظور استفاده بهینه از نتایج آزمایش ها و کاهش میزان خطای ممکن از نتایج آزمایش های مختلف باشد. هدف این تحقیق ارائه رابطه تجربی بین عدد نفوذ استاندارد با سرعت موج برشی، زاویه اصطکاک داخلی، مدول الاستیسیته و مقاومت برشی زهکشی نشده می باشد.

1-1-بیان مسئله…………………………………………………………………………………. 2

1-2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………. 4

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………. 5.

1-4 – تعریف متغیرها………………………………………………………………………….. 5

1-5 – روش تحقیق……………………………………………………………………………. 6

1-6 – ساختار پایان نامه………………………………………………………………………. 6

1-7 – تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………. 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:‌‌ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     یکی از مراحل اصلی و اولیه در مطالعات و طراحی های پروژه های عمرانی، بررسی و ارزیابی شرایط خاک و سنگ بستر است که اصطلاحاً مطالعات ژئوتکنیک نامیده[1] می شود و از طریق تجزیه و تحلیل و کسب اطلاعات به دست آمده از پیمایش های سطحی در محل، تجارب محلی و مشاهدات عینی، بررسی های زمین شناسی و جغرافیایی، تجزیه و تحلیل عکس های هوایی، آزمایشهای درجا، آزمایشهای آزمایشگاهی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا پارامترهای مختلف خاک جهت طراحی سازه های گوناگون انجام گیرد. آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ بعنوان منبع اساسی اطلاعات و داده ها در مهندسی ژئوتکنیک محسوب می شود. پیچیدگی آزمایش های مورد نیاز برای یک پروژه خاص از تعیین ساده میزان رطوبت تا انجام آزمایش های خاص مقاومت و سختی در تغییر می باشد. سرویس دهی مناسب، تعادل، پایداری و اقتصادی بودن از اهداف اساسی در طرح های عمرانی می باشد .(Das, 2006)

بطور کلی دو روش برای جمع آوری داده های ژئوتکنیکی موجود می باشد:  (Das, 2006)

  • پذیرش شرایط زمین به عنوان المانی از طراحی، یعنی بر پایه محل سازه و مشخصات پروژه، سپس حصول شرایط زمین مرتبط جهت طراحی. این روش، روش متداول و مرسوم است
  • ورودی های ژئوتکنیکی یک پروژه توسط طرح ریزی سازه با ورودی های شرایط زمین بدست می آید. به این معنا که طراحی و طرح[2] تحت تاثیر شرایط زمین قرار دارند. این روش، روش پیشنهادی جهت به حداقل رساندن هزینه کل پروژه می باشد.

     اهم مطالعات برای پروژه های ژئوتکنیکی شامل بررسی های اولیه در محل، حفاری و نمونه گیری، آزمایش های صحرایی و آزمایش های آزمایشگاهی می شود که این مطالعات نیازمند بکارگیری صحیح قواعد مکانیک خاک، تجارب اندوخته شده و قضاوت مهندسی است. در تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی مانند تعیین ظرفیت باربری شالوده های سطحی و عمیق، بررسی پایداری شیروانی ها، تحلیل سازه های زیرزمینی، دیوارهای حائل،و سایر سازه های خاکی، نیاز به اطلاع از پارامترهای خاک می باشد (Peck & Hanson, 1974).

     از آنجایی که آزمایش های صحرایی در شرایط واقعی و طبیعی زمین هم از نظر بزرگی، جهت و توزیع تنش های موجود و هم از نظر ناهمگنی های ساختی و بافتی خاکها و سنگها انجام می شوند، اهمیت زیادی دارند. از طرف دیگر آزمایش های آزمایشگاهی به دلیل صرفه اقتصادی و امکان کنترل شرایط آزمایش، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند البته از مشکلات آزمایش های آزمایشگاهی نمونه برداری دست نخورده در خاکهای ریزدانه، حفظ شرایط نمونه مشابه با شرایط صحرایی و دیگر خطاهای بوجود آمده در آزمایشگاه تلاش محققان بر آن بوده است که برخی از پارامترها بصورت غیر مستقیم از همبستگی حاصل از نتایج آزمایش های برجا تعیین گردد  .(FHWA, 2002)

2-2- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su)

    مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) ویژگی منحصر به فردی از خاک نبوده و واکنش رفتاری خاک نسبت به بارگذاری می باشد و به جهت اعمال تنش، شرایط مرزی، نرخ کرنش، درجه بیش تحکیم یافتگی، میزان ترک دار بودن و سایر عوامل بستگی دارد. بنابراین، در اغلب موارد مقایسه مستقیم مقاومتهای برشی زهکشی نشده اندازه گیری شده توسط گستره ای از آزمایش های متنوع آزمایشگاهی و درجا، امری مشکل است .(Das, 2006)مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با انجام آزمایش های نظیر آزمایش سه محوری، تک محوری یا برش مستقیم بر روی نمونه های دست نخورده خاک در آزمایشگاه و یا با انجام آزمایش برش مستقیم درجا، برش صفحه، نفوذ سنجی و غیره بصورت مستقیم بدست می آید .(Chandler, 1988)از مشکلات نمونه برداری دست نخورده در خاکهای درشت دانه، حفظ شرایط نمونه، مشابه با شرایط صحرایی علاوه بر صرف زمان و هزینه قابل توجه می باشد. لذا تلاش بر این است که مقاومت برشی زهکشی نشده به صورت غیر مستقیم با استفاده از همبستگی بین آزمایش نفوذ استاندارد (NSPT)، آزمایش فشارسنجی، نفوذ مخروط و غیره تعیین  شود .(Terzaghi & Peck, 1997)

2-3-برآورد مقاومت برشی از آزمایش های آزمایشگاهی

      با استفاده از آزمایشهای تک محوری، سه محوری و برش مستقیم شاخص های مقاومت برشی خاک در حالتهای مختلف اعم از زهکشی شده و زهکشی نشده، بارگذاری تند و کند، اعمال تنش ها به صورت مختلف و سایر حالت ها اندازه گیری می شوند  .(Kulhwy et al, 1991)

2-3-1- آزمایش تک محوری

     نمونه خاک در این آزمایش بدون هرگونه تکیه گاه جانبی یا محدود کننده جانبی گسیخته می شود بار محوری به سرعت تا رسیدن به لحظه گسیختگی به نمونه اعمال می گردد، در هنگام گسیختگی تنش اصلی کوچکتر صفر بوده و تنش اصلی بزرگتر حداکثر می باشد. ماکزیمم نیروی اندازه گیری شده تقسیم بر سطح نمونه،  qu بوده و همان مقاومت فشاری محدود نشده می باشد. این در حالی است که مقاومت برشی زهکشی نشده مستقل از فشار محدود کننده بوده و به صورتSu=qu/2  بدست می آید. این آزمایش ارزان بوده و تنها نیازمند مدت زمان کوتاهی جهت اتمام آن می باشد.(ASTM D2166)  اگرچه، به علت نبود فشارهای جانبی و همچنین عدم کنترل بر فشارهای منفذی، این آزمایش دارای نادرستی هایی می باشد.  تعیین مقاومت فشاری خاکهای دست نخورده، دست خورده یا متراکم، به خاکهای چسبنده یا سیمانی شده بصورت طبیعی یا مصنوعی محدود می شود. به کارگیری این آزمایش در خاکهای غیر چسبنده ممکن است منجر به تخمین کمتری از مقاومت برشی گردد. منحنی های تنش کرنش و مدهای گسیختگی مشاهده شده در حین آزمایش، علاوه بر مقاومت مقدار شاخصی از خصوصیات خاک را ارائه می دهد. به عنوان مثال، یک نوع گسیختگی یا جاری شدن نمونه بیانگر خاک از نوع رس چاق و نسبتاً نرم می باشد. در حالی که گسیختگی ترد بیانگر یک خاک خشک شده یا مصالح سیمانی شده می باشد. منحنی های تنش کرنش بدست آمده از این آزمایش ها را می بایست هنگام تعدیل مدول خاک جهت ورود به تحلیل های عددی مثل تحلیل های مربوط به اجزاء محدود که بسیار به تغییرات کوچک مدول حساس می باشند، با دقت بسیاری انجام داد (Bowles, 1996) . در شکل(2-1) نمونه ای از تنش-کرنش اندازه گیری شده برای آزمایش فشاری محدود نشده نشان داده شده است همچنین در(2-2) شکل دستگاه آزمایش تک محوری نشان داده شده است.

 

2-1- اهمیت برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی در پروژه های عمرانی …………………………  11

2-2- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) …………………………………………………….12

2-3-برآورد مقاومت برشی از آزمایش های آزمایشگاهی……………………………………. 13

2-3-1- آزمایش تک محوری……………………………………………………………………… 13

2-3-2- آزمایش سه محوری…………………………………………………………………….. 15

2-3-4- خطا در اندازه گیری……………………………………………………………………… 19

2-4- برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده از آزمایشهای برجا………………………….. 20

2-4-1- آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) ………………………………………………………….21

2-4-1-1 ضرایب اصلاحی در آزمون نفوذ استاندارد……………………………………………. 25

2-5- مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) و N..ا 27

2-6- مدول الاستیک خاک (Es) …………………………………………………………………..29

2-7- تعیین مدول الاستیک (Es) …………………………………………………………………29

2-8- مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان (Es) و N..ا……………… 30

2-9- زاویه اصطکاک داخلی ماسه………………………………………………………………. 32

2-9-1- ارزیابی زاویه اصطکاک ماسه از آزمایش های برجا و آزمایش های آزمایشگاهی.. 32

2-9-2  مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان  ′φ و  N.. ا…………….33

2-10- سرعت موج برشی ((Vsا……………………………………………………………………………….. 35

2-11- اندازه گیری سرعت موج برشی از طریق آزمایش درون گمانه ای  (DHT)………… 35

2-12-  مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان  Vsو N..ا…………….. 37

2-13- پیشینه مطالعات در مورد زمین شناسی مهندسی مترو تبریز  ……………………. 40

فصل سوم:‌ مواد و روش ها.

خط دو متروی تبریز دارای دو بخش اصلی و توسعه است. در راستای مطالعات ژئوتکنیک بخش اصلی به طول تقریبی 12 کیلومتر، تعداد 28 گمانه ماشینی و 9 چاهک دستی، در بخش توسعه غربی به طول تقریبی 5/2 کیلومتر 4 گمانه ماشینی و 1 چاهک دستی و همچنین در بخش توسعه شرقی به طول تقریبی 8 کیلومتر تعداد 19 گمانه ماشینی و 5 چاهک دستی حفاری شده است.برای انجام مطالعات ژئوتکنیکی متروی تبریز، گمانه ها به روش دورانی با مغزه گیری ممتد حفاری گردیده و در حین حفاری، آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)، آزمایش پرسیومتری و آزمایش تعیین نفوذپذیری انجام شده است. در تمام گمانه ها بعد از اتمام حفاری لوله پیزومتر نصب شده و سطح آب زیرزمینی در زمانهای مختلف اندازه گیری شده است.همه مغزه های حفاری در جعبه نمونه جمع آوری شده و نمونه های دست خورده و دست نخورده مورد نظر برداشته شده است. بروی نمونه های دست خورده و دست نخورده مورد از گمانه ها، آزمایش های مختلف از جمله آزمایش دانه بندی تک محوری و سه محوری انجام گرفته است.همچنین در راستای گسترش مطالعات ژئوتکنیک، تعداد 26 گمانه ماشینی و 10 چاهک دستی در طول مسیر حفاری شده است. برای شناسایی برخی خصوصیات فیزیکی لایه‌های زیرسطحی، مطالعات ژئوفیزیکی شامل آزمایشات لرزه‌ای و اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی انجام شده است.آزمایشات لرزه‌ای درون گمانه‌ای به روش سطح به عمق ((Downhole در 6 گمانه حفر شده در بخش اصلی انجام گردیده و هم چنین مقاومت الکتریکی لایه‌های زمین در 11 نقطه در بخش اصلی اندازه­گیری شده است.

3-2- محدوده مورد مطالعه

     خط 2 قطار شهری تبریز به طول حدود 22 کیلومتر از حوالی راه‌آهن در غرب شهر تبریز شروع شده و پس از عبور قراملک و خیابان قره‌آغاج (قدس) به قسمتهای میانی شهر در ناحیه بازار می‌رسد. این خط در ادامه بعد از عبور از میدان دانشسرا و زیر رودخانه میدان چائی به خیابان عباسی و میدان شهید فهمیده می‌رسد. از میدان شهید فهمیده به سمت شهرک باغمیشه ادامه یافته و با تغییر مسیر به سمت جنوب شرقی در نهایت به مقابل نمایشگاه بین المللی تبریز ختم می‌شود. چون تمام مسیر این خط به صورت تونل اجرا خواهد شد، لذا بررسی زمین شناسی مهندسی مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمین شناسی این مسیر در سمت غرب تا شهرک باغمیشه پوشیده از رسوبات آبرفتی بوده و در ادامه به سمت شرق با لایه های سنگی مارنی و رس‌سنگی و سیلتستون پوشیده شده است. در شکل (3-1) و (3-2) به ترتیب موقعیت منطقه مورد مطالعه و موقعیت گمانه های مورد مطالعه نشان داده شده است همچنین در شکل (3-3) روند عمومی خط 2 متروی تبریز نشان داده شده است.

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 42

3-2- محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………… 43

3-3- مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………. 55

3-4- روشهای مورد استفاده…………………………………………………………………………. 48

3-5- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی…………………………………………………….. 50

3-6- زمین شناسی عمومی منطقه………………………………………………………………… 51

3-7- زمین شناسی شهر تبریز……………………………………………………………………….. 53

3-8- وضعیت سایزموتکتونیکی تبریز……………………………………………………………….. 58

3-9- زمین شناسی مهندسی منطقه مورد مطالعه…………………………………………….. 60

3-9-1 وضعیت آب زیرزمینی و تغییرات نفوذپذیری محدوده مورد مطالعه …………………….  67

3-11– جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه………………………………….. 70

3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………. 71

3-12-1-  نقشه ها…………………………………………………………………………………. 71

3-12-2- دستگاه های مورد استفاده در پژوهش………………………………………………… 71

3-12-3- نرم افزارهای استفاده شده……………………………………………………………… 71

3-13- محدودیت های مطالعه……………………………………………………………………… 71

فصل چهارم:‌  نتایج

انجام مطالعات ژئوتکنیک خط 2 قطار شهری تبریز، از مهر ماه 1386 تا شهریور ماه سال  1387 با تعداد 53 حلقه گمانه به روش دورانی با مغزه گیری ممتد حفاری گردید و در حین حفاری، آزمایش ضربه و نفوذ مخروط استاندارد (SPT)، آزمایش پرسیومتری و آزمایش تعیین نفوذپذیری به روش لوفران انجام شده است. در محل همه گمانه‌ها ابتدا پیش حفاری دستی انجام شده تا موقع حفاری ماشینی، لوله یا کابلی قطع نگردد. همه گمانه‌ها بعد از اتمام حفاری پیزومتر شده و سطح آب زیرزمینی در زمانهای مختلف اندازه­گیری شده است. در برخی گمانه‌ها آزمایشات لرزه‌ای نیز صورت گرفته است. همچنین در مجاورت برخی گمانه‌های آزمایشات ژئوالکتریک انجام شده است.

همه مغزه‌های حفاری در جعبه‌های نمونه جمع آوری شده و نمونه‌های دست­نخورده و دست­خورده مورد نظر برداشته شده است. بر روی نمونه‌های برداشت شده از گمانه‌ها، آزمایشهای دانه‌بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، تعیین رطوبت و وزن مخصوص، Gs، تک محوری، برش مستقیم، سه‌محوری، تحکیم، نفوذپذیری و آزمایش­های شیمیایی خاک و آب انجام شده است.

  همچنین به منظور تکمیل اطلاعات در این پروژه تعداد 15 حلقه چاهک دستی در محل ایستگاه­ها حفاری شده و در اعماق مختلف آزمایشات دانسیته درجا، برش درجا و بارگذاری صفحه انجام گردیده است. مشکل عمده در عملیات حفاری دستی بالا بودن تراز آب زیرزمینی بوده که باعث کم شدن عمق و یا حذف بعضی از چاهک­ها شده است.

4-2- بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتکنیکی در محدوده مورد مطالعه

  در این جا به بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتکنیکی در گمانه های حفرشده در طول خط 2 متروی تبریز پرداخته خواهد شد.

4-2-1 عدد نفوذ استاندارد (NSPT)

   با افزایش عمق عموماً تعداد ضربات SPT افزایش می­یابد. به طوری که در اکثرگمانه‌ها از عمق حدود 24 متری به پایین، تعداد ضربات بیش از 50 ضربه بدست آمده ­است. همچنین با تقسیم بندی عدد نفوذ استاندارد در طول گمانه ها مشاهده می شود می­شود که خاک مسیر عمدتاً دارای تراکم و سختی متوسط تا خیلی بالا می‌باشد. پهنه بندی عدد نفوذ استاندارد در شکل (4-1) نشان داده شده است. در شکل (4-2) نیز پروفیل مربوط به عدد نفوذ استاندارد نشان داده شده است. همچنین در اشکال (4-3) تا (4-8) تغییرات عدد  SPTاصلاح شده با عمق در گمانه‌های حفر شده در طول مسیر خط 2 متروی تبریز نشان داده شده است.

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 89

4-2- بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتکنیکی در محدوده مورد مطالعه ………………………  74

4-2-1 عدد نفوذ استاندارد (NSPT)……………………………………………………………….. 74

4-2-2- دانه بندی خاک……………………………………………………………………………. 82

4-2-3- میزان چسبندگی (C) و زاویه اصطکاک داخلی (φ)……………………………………. 82

4-2-4- مدول الاستیسیته (E)……………………………………………………………………. 92

4-2-5 مقاومت برشی زهکشی نشده (Su)………………………………………………….. 94

4-3- بررسی میزان اعتبار آزمایش SPT برای مقاومت برشی زهکشی نشده………….   98

4-3- بررسی میزان اعتبار آزمایش SPT برای مدول الاستیسیته………………………….. 122

4-4- بررسی میزان اعتبار آزمایش SPT برای زاویه اصطکاک داخلی ……………………  109

4-5- بررسی میزان اعتبار آزمایش SPT برای سرعت موج برشی………………………. 114

4-6- تجزیه و تحلیل آماری داده ها…………………………………………………………. 119

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:‌ بحث و نتیجه گیری.

5-1- جمع بندی………………………………………………………………………………….. 125

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 128

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………. 129

مراجع فارسی……………………………………………………………………………………. 131.

مراجع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 132

Abstract:

Identification of soil engineering characteristics at different depths is carried out using in situ and laboratory tests in geotechnics studies. the in situ tests are used for coarse grain soils,due to soil manipulation while sampling and transferring it to laboratory. Studying relationship between results of laboratory and in situ tests and their validation can determine error level of different testing methods and it can cause optimal use of obtained results to identify soil engineering characteristics and its’ related parameters. Results obtained from geotechnical studies tests for line 2 of Tabriz subway were examined in this investigation,. Results of triaxial tests and standard penetration tests were used in this investigation and empirical formula were presented to estimate undrained shear strength of fine grain soils based on standard penetration number. In the next step the results of determination of shear wave velocity (Downhole) along with standard penetration number was used to examine correlation between these two parameters and the empirical formula of shear wave velocity were presented for fine grain and coarse grain soils, individually, based on standard penetration numbers. Moreover using data of uniaxial compression strength tests and standard penetration, standard formula were presented for evaluation of elastic modules based on results of standard penetration tests. Finally relationship between results of standard penetration tests and shear box tests were examined on sandy soils of line 2 of Tabriz subway. Results obtained from present investigation indicated that according to standard penetration results, the proposed relation for undrained shear strength in this study is in desired balance with relations proposed by  Fazeli, Bowels, Terzaghi& Peck and the drawn line for elasticity module indicates  relatively desired fit for standard penetration results. Among referred relations, the relation presented by Das, Ghanbari&Behpoor is in close relation, from statistical comparison aspect.  According to standard penetration results,the relation proposed for friction angle is in desired balance with relation presented by Peck. Finally the relations proposed for fine-grain soils (Shear wave velocity is based on standard penetration result) are in desired balance with relations proposed by Lee, S.H(1990) and Dikmen, U (2009).بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان