فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش

انتخاب شغل تصميمي‌است ‌که اگر با شناخت و آگاهي کامل انجام شود منجر به رضايت شغلي و آرامش انسان مي‌شود و اگر با ناآگاهي صورت گيرد چه بسا نگراني و دغدغه‌هايي براي انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد ديگر زندگي ايجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصميم‌هاي کاملتري نيز مي‌گيرند و تصميم شعلي نيز از اين قاعده مستثني نيست. چه بسا شغلي که تا ديروز رضايت فرد را جلب کرده است امروز مايه نگراني و دغدغه او شود و ناچار به تفکری راجع به نگراني‌ها و يا حتي در صدد تغييرات شغلي برآيد. پس تصميم خود را بهبود بخشيده و نسبت به رفع دلواپسي‌هاي خود اقدا مي‌‌موثر انجام مي‌دهد.
انتخاب شغل يكي از مراحل زندگي است كه فرد در آن مفهو مي‌‌را كه از خويش دارد، نشان مي‌دهد. اما بدان حد صريح و روشن نيست كه قطعا بگويد: من چنين يا چنان شخصي هستم به همين طريق، ‌نگهداري و سازگاري شغلي براي يك فرد مبتدي عملي است تا دريابد اولا شغل به او اجازه مي‌دهد كه نقشي را كه مايل است، ايفا كند. ثانيا نقشي كه كار اجازه ايفاي آن را مي‌دهد آيا با مفهومي‌كه او از خويشتن دارد مطابقت مي‌نمايد؟ آيا عناصر پيش بيني نشده در آن را مي‌توان با خود هماهنگ كردو يا به نحوي اصلاح نمود كه با وي متناسب شود؟ و بالاخره روش آزمايش خويش در قبال واقعيت‌ها است تا معلوم شود فرد مي‌تواند عملا با تصويري كه از خويش دارد زندگي كند يا نه ؟ (هاپاک،ترجمه اردبيلي، 1349، ص124)
ماهيت هر شغل تحت تاثير سطح اقتصادي- اجتماعي فرد،توانايي ذهني، خصوصيات شخصيتي و فرصت‌هاي مناسب پيش آمده قرار دارند و اينها دست به دست هم محدوديت‌ها يا فرصت‌هايي در اختيار فرد قرار مي‌دهند. با اين وجود، به دست آوردن شغل براي هر كس فرايند توسعه و تحقق تصوير شخصي فرد از خود است. بطوري كه رضايت شغلي هر كس تا حدود زيادي بستگي دارد به اينكه تا چه ميزان كار يا زندگي، خروجي‌هاي شخصيتي و ارزش‌هاي فرد را فراهم مي‌آورند.
افرادي كه خصوصيات حرفه اي خويش را مي‌شناسند بيشتر احتمال دارد كه از زندگي حرفه اي خود كسب رضايت كنند، ‌ سوپر كه نظريه رشد حرفه اي او بيش از نظريه‌هاي ديگر مورد قبول مشاوران است بر اين فرض است كه انتخاب شغل كاربرد مفهوم خويشتن پنداري يا درك فردي خويش است. يعني مردم مشاغلي را انتخاب مي‌كنند كه معتقدند به آ‌نها امكان مي‌دهد تا آنچه كه تصور مي‌كنند هستند بشوند (سوپر، 1957، نقل از هيلي). خويشتن پنداري در نتيجه تاثير متقابل ارث و محيط توسعه مي‌يابد. خويشتن پنداري فرد منعكس كننده استعدادهاي دروني و صفات خلقي اوست كه از طريق تجارب وي در نقشهاي مختلف و همانندي با مدل‌هاي متفاوت گسترش يافته است. رشد و تكامل خويشتن پنداري جرياني مداوم است. هركس از مراحل سير شغلي كه توام با وظايف مخصوصي مي‌باشند مي‌گذرد و تجارب او با اين وظايف حرفه اي خويشتن پنداري حرفه اي او را شكل مي‌دهد. از آنجا كه تصميم گيري و انتخاب در سراسر زندگي حرفه اي رخ مي‌دهد كوشش مستمر فرد بر اين است كه اين خويشتن پنداري حرفه اي گسترش يابنده را تكميل نمايد. (هيلي،ترجمه زندي پور، 1366).
به عقيده پارسونز انتخاب شغل به عوامل بسيار وسيع و گسترده اي بستگي دارد كه از بين آنها سه مرحله را مي‌توان نام برد:
1-شناسايي كامل توانايي ‌ها، ‌استعداد ها، ‌رغبت ‌ها و محدوديت ‌هاي فرد
2-شناسايي مشاغل متعدد و آگاهي از عواملي كه به موفقيت، ‌رضايت شغلي منجر مي‌شود.
3-ايجاد سازشي منطقي بين خصوصيات شخصي و شرايط شغلي كه به موفقيت و رضايت شغلي بينجامد.(شفيع آبادي، 1386،ص 23)
عوامل زير در طرح ريزي شغلي و حرفه اي حائز اهميت خاصي هستند:
 توانايي ذهني: ‌احراز هر شغل به ميزان معيني از رشد و توانايي ذهني نياز دارد.
 استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهاي خاص و معيني نياز دارند. براي استعداد تعاريف متعددي ارائه شده است سوپر و كرايتز (1962) معتقدند كه كلمه توانايي را مي‌توان به جاي استعداد بكار برد. (شفيع آبادي، 1386،ص64)
 رغبت: ‌عبارت از تحريكي احساساتي است كه با توجه و علاقه زياد به چيزي توام باشد رغبت وقتي به وجود مي‌آيد كه انسان به سمت چيزي گرايش داشته باشد وبه آن بينديشد و از آن لذت ببرد. (شفيع آبادي، 1386،ص66)
 شخصيت: ‌به نظر گيلفورد (1959)، ‌ شخصيت هرفرد مجموعه ويژگي‌هاي يكتا و يگانه اي است كه مختص آن فرد است. ( شفيع آبادي، 1386،ص 68)
عوامل محيطي، ‌عواملي نظير فرهنگ، ‌خانواده و طبقه اجتماعي و وضع جغرافيايي در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفيع آبادي، 1375، ص69).
انتخاب شغل يك فرآيند پيچيده و مبهم است و به عوامل متعددي بستگي دارد و نيز با مشكلاتي همراه است. هر فردي ممكن است در هر كدام از مراحل انتخاب خود با مشكلاتي مواجه شده و نگراني‌هايي داشته باشد.
هاپاك (1957، به نقل از حسيني، 1371). حداقل 5 دليل عمده را در انتخاب يك شغل داراي اهميت مي‌داند كه عبارتند از:
1-انتخاب شغل در زندگي افراد تعيين كننده است.
2- انتخاب شغل موفقيت يا شكست افراد در مراحل بعدي را باعث مي‌شود.
3-انتخاب يك شغل براي فرد لذت يا نفرت به همراه خواهد داشت (درصورت انتخاب درست، لذت و انتخاب نادرست، نفرت در پي خواهد داشت).
4-انتخاب شغل تك بعدي نيست و بر روي تمام جنبه‌هاي زندگي افراد تاثير مي‌گذارد.
5- نحوه انتخاب شغل درجامعه اي كه افراد آن از آزادي برخوردار هستند، ميزان استفاده آن جامعه از نيروي انسانيش را تعيين مي‌كند.
پرستاري نظامي ‌بي نظير در راستاي ارتقاء سلامت است كه شامل ارائه خدمات بر مبناي دانش و مهارتهايي است كه براي ديگران فراهم مي‌گردد. پرستاري حرفه اي پويا است كه حيطه عمل آن به طور مداوم در حال تحول است شغلي با ماهيت انساني و مقدس كه هدف آن كمك و خدمت به بشريت است از آنجا كه هدف اصلي مشاوره شغلي تسهيل رشد حرفه اي و هدايت شغلي است و با توجه به مسئوليت خطير و سنگين اين عزيزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانيهاي آنها در راه مسير رشد شغلشان ضروري به نظر مي‌رسد.

1-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 2
1-2 شرح و بيان مساله پژوهشي………………………………………….. 6
1-3 اهميت تحقيق……………………………………………………………. 9
1-3-1 اهميت نظري………………………………………………………….. 9
1-3-2 اهميت کاربردي………………………………………………………… 9
1-4 اهداف…………………………………………………………………….. 10
1-4-1 اهداف تحقيق…………………………………………………………. 10
1-5 سوالات تحقيق…………………………………………………………… 10
1-6 تعريف اصطلاحات…………………………………………………………. 11
1-6-1 دغدغه شغلي…………………………………………………………. 11
1-6-2 تعريف پرستاري……………………………………………………..: 11
1-6-3 تعريف كار:……………………………………………………………. 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم پيشينه پژوهش

اين فصل شامل دو قسمت است. در قسمت اول پيشينه مطالعات مربوط به دغدغه مسير شغلي و متغيرهاي مربوط و ابزارهاي سنجش آن آمده است و در قسمت دوم به تحقيقات انجام شده در اين زمينه پرداخته شده است.
2-2 پيشينه پژوهش
2-2-1 دغدغه مسير شغلي چيست؟
دغدغه مسير شغلي ، دغدغه فرد در خصوص آينده شغلي اش که اولين و مهم ترين بعد انطباق پذيري شغلي است. در نظريه‌هايي هم چون ديدگاه زماني گينزبرگ ، نظريه نظام مند سوپر ، ديدگاه پيش بيني تيدمن ، جهت گيري کرايتس ، آگاهي‌هارن مطرح شده است. (ساويکاس، سيلينگ و شوآرتز، 1984) . دغدغه مسير شغلي به معناي ضرورت براي جهت دهي به آينده است. اين حس براي آينده مهم است. نگرش‌هاي نظام مند و خوش بين احساس نگراني را افزايش مي‌دهد چرا که افراد را وا مي‌دارد که از وظايف شغلي و گذارهاي حرفه اي آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و براي آينده دور و نزديک آماده باشند. اين دغدغه، از آينده احساس واقعي مي‌سازد و به فرد کمک مي‌کند تا گذشته شغلي را بخاطر داشته باشد، به وضع فعلي شغلي توجه کند و آينده شغلي را پيش بيني نمايد. تفکر درباره زندگي کاري در طول زمان ضرورت مسير شغلي است. زيرا يک مسير شغلي ذهني يک رفتار نيست، بلکه يک عقيده است يعني انعکاسي از خود است. اعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي فعلي شان را به آرزوهاي حرفه اي آينده شان وصل کنند و امکانات ممکن را دريابند. اين حس تداوم به فرد اجازه مي‌دهد تا تجسم کند چگونه تلاش‌هاي امروز موفقيت فردا را مي‌سازد.
فقدان دغدغه مسير شغلي، بي‌تفاوتي مسير شغلي ناميده مي‌شود و بي‌برنامگي و بدبيني درباره آينده را منعکس مي‌کند. اين بي‌علاقگي را مي‌توان از طريق مداخلات مشاوره اي مسير شغلي که به افراد کمک مي‌کند تا تحصيلات حرفه اي شان را شکل دهند مثل بازي واقعي (جارويس و ريکارد، 2001) ، برنامه مهارت‌هاي زندگي (آدکينز، 1970) ، کارگاه‌هاي ديدگاه زماني (وان و ساويکاس، 1998) و نوشتن زندگي نامه آينده (ماو، 1982) قابل حل است. (لنت و برون، 2005، ص54)
سوپر و همکارانش چندين ابزار ارزيابي‌را براي‌اندازه گيري وظايف رشدي، تهيه کردند. که يکي از اين ابزار پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان است (ACCI) که توسط سوپر وهمکاران (1988) ساخته شد. اين پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي مراجع را ارزيابي‌مي‌کند. و براي ارزيابي‌مسايل مربوط به رشد مراحل و وظايف حرفه اي و دغدغه‌هاي شغلي در بزرگسالان در هر سني و وضعيت اشتغالي ايجاد شده و متمركز بر عاملهاي طرح ريزي و كاوش در مدل سوپر از بلوغ شغلي است (زونكر، 2006).

2-1 مقدمه………………………………………………………………………. 13
2-2 پيشينه پژوهش…………………………………………………………… 13
2-2-1 دغدغه مسير شغلي چيست؟………………………………………. 13
2-2-2 اصول نظريه رشدي سوپر……………………………………………… 14
2-2-3 خودپنداره………………………………………………………………… 16
2-2-4 مراحل رشد شغلي…………………………………………………….. 16
2-2-5 بلوغ مسير شغلي…………………………………………………….. 18
2-2-6 انتخاب شغل و شخصيت……………………………………………… 20
2-2-7 آرزوهاي شغلي……………………………………………………….. 21
2-2-8-نظريه گاتفردسون……………………………………………………… 22
2-2-9 دغدغه‌هاي شغلي در نظريه سازه مندي مسير شغلي…………. 25
2-2-10 اصول نظريه سازه مندي شغلي…………………………………… 26
2-2-11 ابعاد انطباق پذيري شغلي…………………………………………. 28
2-3 مطالعات انجام شده…………………………………………………….. 29
2-3-1 مطالعات انجام شده در خارج کشور……………………………….. 29
2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………….. 32
2-3-3 نتيجه گيري از تحقيقات قبلي………………………………………. 33

فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماري در اين پژوهش شامل تمامي ‌پرستاران و بهياران بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي شهر اصفهان (شامل بيمارستانهاي الزهرا، آيت الله کاشاني، حضرت علي اصغر(خورشيد)، شهيد چمران و غرضي) اعم از زن و مرد مي‌باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گيري
بعد از انجام تحقيق مقدماتي و بر اساس توان آماري، سطح معناداري و ميزان تفاوت يا رابطه (مجذور اتا) حجم و بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه (شريفي، 1376) حجم نمونه 286 نفر برآورد شد.ابتدا پرسشنامه روي 15 پرستار به طور تصادفي اجرا شد و پس از تعيين واريانس و ميانگين طبق فرمول تعيين حجم نمونه ، نمونه را بدست آورديم . نوع انتخاب بيمارستان مورد مطالعه به صورت انتخاب تصادفي ساده و روش نمونه گيري به صورت در دسترس بود.
روال نمونه گيري. بعد از تعيين بيمارستانهاي مورد نظر، بيمارستان الزهرا به صورت قرعه كشي ساده از بين آنها به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. سپس با توجه به تعداد پرسنل پرستاران و بهياران بيمارستان مذكور، تعداد 400 پرسشنامه توزيع شد. كه پس از تكميل پرسشنامه ها،در نهايت تعداد 326 پرسشنامه جمع اوري شد که از بين آنها 286 پرسشنامه براساس نمونه مورد نياز به صورت تصادفي انتخاب و مابقي حذف شدند.
همچنين ويژگيهاي دموکرافيک افراد نمونه شامل جنس جدول (1-3)، سن جدول (2-3)، وضعيت تاهل جدول (3-3)، تعداد فرزندان جداول (4-3)، ميزان تحصيلات جدول (5-3)، وضعيت استخدام جدول (6-3)، وضعيت شيفت کاري جدول (7-3)، ميزان درآمد (8-3) و نوع بخش در حال خدمت جدول (9-3) به تفکيک در جداول صفحات بعد آمده است.

3-1 روش پژوهش……………………………………………………………… 35
3-2 جامعه آماري………………………………………………………………. 35
3-3 نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………… 35
3-4 ابزار پژوهش………………………………………………………………. 39
3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر…………………. 39
3-4-2 پرسشنامه ويژگي‌هاي دموگرافيک…………………………………. 41
3-5 روش تجزيه و تحليل آماري……………………………………………… 42

فصل چهارم يافته هاي پژوهش

در اين فصل به بررسي نتايج تحقيق خواهيم پرداخت. ابتدا به بررسي توصيفي نتايج خواهيم پرداخت و در ادامه هرکدام از فرضيه ها را مورد آزمون قرار مي‌دهيم.
4-2 بررسي يافته هاي توصيفي
ابتدا به بررسي ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مرحله هاي اصلي و نمره کل افراد بر حسب متغيرهاي مربوطه مي‌پردازيم. شرح تقسيم بندي متغيرهاي جمعيت شناختي در اين تحقيق در جدول (4-1) آمده است.

4-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 44
4-2 بررسي يافته هاي توصيفي…………………………………………….. 44
4-3 بررسي سوال هاي تحقيق……………………………………………… 55
4-3-1 سوال اول……………………………………………………………… 55
4-3-1-1 متغير جنسيت……………………………………………………… 55
4-3-1-2 متغير سن……………………………………………………………. 55
4-3-1-3 متغير تحصيلات……………………………………………………… 57
4-3-1-4 متغير تأهل…………………………………………………………… 57
4-3-1-5 متغير درآمد……………………………………………………….. 58
4-3-2 سوال دوم……………………………………………………………. 58
4-3-2-1 متغير وضعيت استخدام………………………………………….. 58
4-3-3 سوال سوم………………………………………………………….. 59
4-3-3-1 متغير سابقه کار…………………………………………………. 60
4-3-4 سوال چهارم ………………………………………………………..61
4-3-4-1 متغيير محل کار (بخش)……………………………………….. 62
4-3-5 سوال پنجم…………………………………………………………. 64
4-3-5-1 متغير نوبت کاري………………………………………………… 64

فصل پنجم: نتايج پژوهش

در اين فصل ابتدا خلاصه طرح و نتايج پژوهش مطرح شده و نتايج به دست آمده با مرور يافته هاي پژوهشي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند و در انتها محدوديت ها و پيشنهادات پژوهش مطرح مي‌شوند.
5-2 خلاصه طرح و نتايج پژوهش:
هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه نگراني هاي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان است.سوال هاي اين پژوهش عبارتند از:
 بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب جنسيت، سن، تحصيلات، تأهل و درآمد تفاوت وجود دارد.
 بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب وضعيت استخدام (رسمي، قراردادي و پيماني) تفاوت وجود دارد.
 بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب سابقه کار تفاوت وجود دارد.
 بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب محل کار (بخش) تفاوت وجود دارد.
 بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب شيفت کاري تفاوت وجود دارد.

5-3 بحث در يافته ها
5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقيق
5-3-1-1 سوال اول مبني براينکه آيا بين دغدغه هاي شغلي پرستاران (4 مرحله اصلي و نمره کل) بر حسب جنسيت، سن، تحصيلات، تأهل و درآمد تفاوت وجود دارد، بررسي شد.
5-3-1-1-1 متغير جنسيت
با توجه به نتايج جدول ( 4- 12)هيچ کدام ازمراحل اصلي و نمره کلي افراد بر اساس جنسيت معنادار نشده است. با توجه به اين نتيجه در ذهن محقق اين سوال مطرح شد که آيا بين متغير جنسيت و نگراني شغلي در بين پرستاران رابطه وجود دارد؟ براي پاسخ گويي به اين سؤال روش همبستگي استفاده شد که نتيجه آن حاکي از اين بود که رابطه معناداري بين اين دو متغير وجود ندارد (75/0 Sig=). مي‌توان اينگونه استنباط کرد که پرستاران در هر دوجنس نگرانيهاي مشابهي دارند و عامل جنسيت نمي‌تواند وجه تمايزي براي اين نگرانيها باشد. محقق براي بررسي هماهنگي يا ناهماهنگي اين يافته با يافته هاي ديگر نتوانست تحقيقاتي را پيدا کند.لذا مي توان اينگونه نتيجه گرفت با توجه به اينكه تامين هزينه ها ي زندگي در اين دوران بر دوش هر دو جنس مرد و زن است و ديگر مانند قديم كه تامين مخارج زندگي تنها بر عهده مردان بود ، نيست و زنان به نوعي عهده دار درآمدهاي زندگي هستند .پس تفاوت واضحي بين دغدغه هاي اين متغيير نيست
5-3-1-1-2 متغير سن
با توجه به نتايج جدول شماره (4-13) بر اساس متغير سن در مرحله بقا (001/0 P=) و نمره کلي (024/0 P=) معنادار شده‌اند. با ‌اندک دقتي در مورد نوع نگرانيها متوجه خواهيم شد که همه اين متغيرها مربوط به مرحله دوم (ايجاد) به بعد مي‌باشند. با توجه به ويژگيهاي اين دوره ها که مهمترين نکته در آنها جايگزين کردن ترجيحات شغلي واقعي به جاي ترجيحات شغلي رويايي مي‌باشد، مي‌توان نتيجه گرفت که متغير سن بر اين نگرانيها تاثير گذار است.يعني با بالا رفتن سن ترجيحات واقعي تري جايگزين ترجيحات رويايي مي شوند.و دغدغه ها از مراحل ابتدايي كم مي شود به سوي مرحله بعدي يعني قطع همكاري مي رود.
همچنان که در جدول (4-14) مشاهده مي‌کنيم در مرحله بقا با توجه به معنادار شدن اختلاف ميانگينهاي خرده آزمونهاي فوق، اختلاف ميانگين طبقه هاي اول و سوم (01/0 P=) و طبقه هاي دوم و سوم (01/0 P=) معنادار شده‌اند که در اينجا هم ميانگين طبقه 30-20 سالگي از دو طبقه ديگر بالاتر است (به جدول (4-3) مراجعه کنيد). با اين حال در نمره کلي اختلاف ميانگينهاي هيچ کدام از طبقات سني معنادار نشده است.

5-1 مقدمه:………………………………………………………………….. 66
5-2 خلاصه طرح و نتايج پژوهش………………………………………….. 66
5-3 بحث در يافته ها……………………………………………………….. 67
5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقيق……………………………………… 67
5-3-1-1-1 متغير جنسيت…………………………………………………. 67
5-3-1-1-2 متغير سن……………………………………………………… 67

5-3-1-2سوال دوم…………………………………………………………. 68
5-3-1-2-1 متغير وضعيت استخدام……………………………………….. 68
5-3-2-3 سوال سوم………………………………………………………. 69
5-3-2-3-1 متغير سابقه کار……………………………………………… 69
5-3-2-4 سوال چهارم………………………………………………………. 70
5-3-2-4-1 متغير محل کار (بخش)…………………………………………. 70
5-3-2-5 سوال پنجم…………………………………………………………. 71
5-3-2-5-1 متغير شيفت کاري……………………………………………… 71
5-4 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………… 71
5-5 پيشنهادات پژوهش……………………………………………………. 72
پيوست 1……………………………………………………………………… 74
منابع و مآخذ………………………………………………………………….. 78

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول‌ها

جدول (1-3) فراواني و درصد افراد در نمونه آماري به تفکيک جنسيت.. 36
جدول (2-3) ميانگين، حداقل و حداکثر سن افراد در نمونه آماري……… 36
جدول (3-3) فراواني و درصد وضعيت تاهل افراد در نمونه آماري به تفکيک جنسيت…………………………………………………………………………….. 36
جدول (4-3) فراواني و درصد تفکيکي ميزان تحصيلات افراد در نمونه آماري………………………………………………………………………………… 37
جدول (5-3) فراواني و درصد تفکيکي وضعيت استخدامي افراد در نمونه آماري…………………………………………………………………………………. 37
جدول (6-3) فراواني و درصد تفکيکي وضعيت شيفت کاري افراد در نمونه آماري………………………………………………………………………………….. 37
جدول (7-3) فراواني و درصد ميزان درآمد افراد در نمونه آماري…………………. 38
جدول (8-3) فراواني و درصد افراد در نمونه آماري به تفکيک بخش محل خدمت 38
جدول (9-3) بخشهاي مختلف پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان…….. 40
جدول(10-3)نتايج آلفاي كرونباخ مراحل و نمره كل پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان ……………………………………………………………………………………………….41
جدول (4-1) گروه بندي متغيرهاي جمعيت شناختي…………………………………. 45
جدول(4-2) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير جنسيت. 45
جدول(4-3) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير سن…… 46
جدول(4-4) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير ميزان تحصيلات …………………………………………………………………………………………………47
جدول(4-5) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير وضعيت تأهل………………………………………………………………………………………… 48
جدول(4-6) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير درآمد…. 49
جدول(4-7) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير وضعيت استخدام……………………………………………………………………………………..50
جدول(4-8) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير سابقه کار…………………………………………………………………………………………….. 51
جدول(4-9) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير محل کار (بخش)………………………………………………………………………………………… 52
جدول(4-10) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير شيفت کاري………………………………………………………………………………………….. 53
جدول(4-11) آزمون لوين براي تساوي واريانس هاي گروه هاي متغير سن………….. 54
جدول(4-12) آزمون t براي تساوي بين ميانگين هاي گروه هاي متغير جنسيت…….. 55
جدول(4-13) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير سن…………… 56
جدول(4-14) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير سن.. 56
جدول(4-15) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير تحصيلات……… 57
جدول(4-16) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير تأهل………….. 57
جدول(4-17) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير درآمد…………. 58
جدول(4-18) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير وضعيت استخدام………… 58
جدول(4-19) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغير وضعيت استخدام…………………………………………………………………………………….59
جدول(4-20) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير سابقه کار……………… 60
جدول(4-21) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغير سابقه کار………………………………………………………………………………………….. 61
جدول(4-22) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير محل کار (بخش)……… 62
جدول(4-23) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغيرمحل کار(بخش)……………………………………………………………………………………63

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي جنسيت…………………………………………………………………………………….. 46
نمودار(4-2) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي سن…….. 47
نمودار(4-3) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي تحصيلات…. 48
نمودار(4-4) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي وضعيت تأهل 49
نمودار(4-5) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي درآم.د…….. 50
نمودار(4-6) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي وضعيت استخدام………………………………………………………………………………………. 51
نمودار(4-7) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي سابقه کار… 52
نمودار(4-8) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي محل کار (بخش)…………………………………………………………………………………………..53
نمودار(4-9) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي شيفت……… 54

Abstract
Getting to know the career concerns of nursing is inevitable since this profession is a very important one and this awareness can help nurses understand the obstacles and concerns of the job and make wiser choices when choosing this job.
Purpose: the present study aims to investigate the career concerns of nurses in Isfahan University of medical science in 1389.
Method: the current study has a causative-comparative design and enjoys a ……….sampling method. All nurses and nursing assistants of the above-mentioned hospitals were used as the statistical population of the study out of which 286 individuals were chosen for the sample group. The Super’s adult career concern questionnaire was used as the measurement tool of the study with the reliability of 0.74. The statistical tests of the study were the t-test of independent groups with different sizes,………variance analysis and Shaufe follow up tests.
Findings: the findings of the study indicated that career concerns became significant based on age in the main stages of stability (P=0.001) with the total score of P=0.024, employment in the main stages of stability (P=0.023), working experience in the establishment stage (P=0.02) with the total score of P=0.045, and retirement with the total score of P=0.03.
Discussion and conclusion: the results of the study revealed that the most important concerns of the nurses were in the stage of stability in which an individual gets a fixed position in his job or changes it and they in turn reach their real choice as they age. Also the working experience in the stages of establishment and stability makes them fixed interested in the job and better understand the reality. Finally and in the retirement stage, the individuals truly understand the concerns of the section they are working in and lose their abilities and go through early retirementبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان