انتخاب صفحه

مقدمه

بررسی دقیق عملکرد اتصالات در یک سازه فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم دقت در طراحی و اجرای اتصالات در سازه های فولادی نه تنها موجب خرابی در خود اتصال می شود بلکه اثرات ویران کننده ای بر اعضا سازه و در نتیجه کل سازه خواهد داشت.بر اساس اطلاعات موجود،اغلب ویرانی ها در سازه های فولادی در اثر ضعف عملکرد اتصالات گزارش شده است. با توجه به تاثیر شکل پذیری اتصالات در شکل پذیری کل سازه و نقش حیاتی اتصالات صلب در قاب خمشی ویژه،کارهای زیادی بر روی این اتصالات صورت پذیرفت تا عوامل موثر بر شکل پذیری این نوع اتصال تعیین گردد.در این مطالعه سعی شده است تا محدوده اثرات این عوامل بر این نوع اتصال مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در فصل یک مجموعه حاضر به معرفی انواع اتصالات و بخصوص اتصالات صلب رایج در ایران پرداختیم و نحوه محاسبه و طراحی این نوع اتصال را یاد آوری کردیم. در فصل دوم این مجموعه تعریف شکل پذیری و انواع ان اشاره شده است و سپس نحوه محاسبه آن از روی نمودار خمش- چرخش حاصل از رفتار مونوتونیک سیستم را یادآوری شده و بعد از آن به نحوه ترسیم منحنی رفتاری و محاسبه شکل پذیری از روی آن پرداخته شده است. در پایان عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب را که در آیین نامه بهسازی ایران مورد توجه قرار گرفته شده است ، آمده است. در فصل سوم مروری بر آیین نامه لرزه ای ساختمان های موجود و FEMA 356 شده است که در آن معیار های پذیرش در این آیین نامه ها و محدوده ها پذیرفته شده برای عوامل نام برده در فصل قبل ، آمده است . در فصل چهارم مروری داشته ایم بر مطالعات صورت گرفته بر پارامترهای موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب که در FEMA 355 D و FEMA355F به آن اشاره شده است.در FEMA 355 D به بررسی تاثیر ورق پیوستگی بر روی اتصال صلب می پردازد و مشخص می شود که در 36% از موارد مورد آزمایش آنهایی که دارای ورق پیوستگی اند دارای چرخش پلاستیک بالاتر از 0.03 رادیان هستند.در FEMA 355F بر روی اثر ورق چشمه اتصال بر روی شکل پذیری کار می شود و مشخص می شود چرخش پلاستیک از چشمه اتصال به تیرها جابجا شده و موجب افزایش مقاومت می شود. در پایان گزارش عملکرد 3 ساختمان های 3و9و20 طبقه ایجاد شده قبل از زمین لرزه Northridge که در FEMA 355F مورد بررسی قرار گرفته است، آورده شده است. در فصل پنجم گذری بر مهم ترین عواملی که در تحلیل غیر خطی در نرم افزار ANsys باید رعایت گردد،داشته ایم و سپس مشخصات کلی مدل ایجاد شده در نرم افزار ANSYS آورده شده است. در فصل ششم مجموعه حاضر با طراحی نمونه هاو ایجاد مدل هایی ،محدوده این پارامترها بر روی شکل پذیری اتصال صلب مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت منحنی چرخه ای خمش- چرخش مدل ها به همراه منحنی رفتاری انها و کنتور تنش مدل در حد نهایی چرخش پلاستیک آورده شده است و پس از آن نتایج حاصل از تحلیل مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده     1

مقدمه     2

فصل اول:اتصالات

مقدمه

نشانه های تاریخی که تاکنون به دست آمده موید آن است که فولاد سازی در هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین آذربایجان ریشه گرفته است.پیدایش فلز کاری و صنعت فلزات در تمدن بشر دگرگونی های فراوانی را ایجاد کرده است.شواهد نشان می دهد که صنعت فلزات و فلز کاری در ابتدا در مناطق شمال شرقی ایران و شمال پاکستان پیدا شده وسپس این صنعت به اسیای کوچک واروپا جنوبی وشمال گسترش یافته است.تاریخچه سازه های فولادی در اروپا وامریکا از سال 1872 شروع شده است و قرن 18 شروع نورد آهن در انگلستان می باشد و پس از آن آهن برای اولین بار به عنوان مصالح ساختمانی برای دهانه های وسیع به کار گرفته شد.ساختمان مجموع ای از اجزا سازه ای است که به وسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته اند.این اتصالات اگر صحیح طراحی نگردند به صورت حلقه های ضعیف این پیوند در آمده و ایمنی و خدمت دهی ساختمان را دچار مخاطره می سازند. بنابراین محاسبه وطرح جزییات یک اتصال اگر از طرح اعضای اصلی ساختمان مهم تر نباشد حداقل در همان درجه اهمیت قرار دارد.برای محاسبه و طرح جزییات صحیح یک اتصال لازم است که مشخصات اصلی آن تعیین شوند.این مشخصات عبارتند از مقاومت،سختی(صلبیت)و شکل پذیری اتصال.

مقدمه    5

انواع اتصالات بر اساس فن اتصال      5

انواع اتصال از نظر صلبیت  5

مقایسه رفتار انواع اتصالات 6

بررسی صلبیت مقاومت و شکل پذیری اتصالات  8

انواع اتصالاب صلب 12

شرایط اتصال صلب قابل قبول 13

اتصال صلب توسط ورق های فوقانی و تحتانی جان های تیر و ستون در یک صفحه     13

تسلیم موضعی جان ستون در اثر نیروی فشاری  14

چروکیدگی جان ستون در اثر نیروی فشاری 15

کمانش موضعی قائم جان ستون 16

تقویت جان ستون در برابر نیروی فشاری 17

خمش بال ستون در برابر نیروی کششی 18

کنترل برش در چشمه اتصال    19

پایداری ورق های چشمه اتصال 22

ضوابط اتصال تیر به ستون برای قاب های خمشی ویژه 22

برش در چشمه اتصال برای جان ستون میانی

برش در چشمه اتصال برای جان ستون میانی

فصل دوم – شکل پذیری 

تعریف شکل پذیری بطور کلی در روشهای معمول طراحی لرزه ای سازه ها، شکل پذیری به عنوان معیاری برای مطلوبیت عملکرد سازه مورد استفاده قرار می گیرد.شکل پذیری مشخص کننده مقدار انرژی تلف شده زلزله از طریق تغییر شکل های پلاستیک در برخی اعضا سازه می باشد.استفاده از مفهوم شکل پذیری مشخص کننده مقدار انژی تلف شده زلزله از طریق تغییرشکل های پلاستیک در برخی اعضا سازه می باشد.استفاده از مفهوم شکل پذیری در طرح سازه ها،امکان کاهش نیروهای طراحی زلزله به همراه ایجاد مقادیر کنترل شده ای از خرابی در اعضا سازه در زلزله های قوی را فراهم می سازد.در طراحی پلاستیک سازه ها، شکل پذیری به صورت توانایی سازه در تحمل تغییر شکل پس از رسیدن به حد تسلیم،بدون افت قابل توجه در مقاومت نهایی آن تعریف می شود.تا قبل از دهه 1960 میلادی عبارت شکل پذیری تنها در ارتباط با رفتار مصالح در نظر گرفته می شد. پس از مطالعات Housner در زمینه مهندسی زلزله و Baker در زمینه طراحی پلاستیک ، این مفهوم تا سطح کل سازه بسط داده شد.امروزه تعریف شکل پذیری در سطوح مختلفی از مهندسی سازه به کار می رود که عبارتند از: الف- شکل پذیری مصالح (شکل پذیری تغییر شکل) که مشخصه تغییر شکل پلاستیک مصالح است. ب- شکل پذیری مقطع (شکل پذیری انحنا) که مشخصه تغییر شکل پلاستیک مقاطع با منظور نمودن اندر کنش قسمتهای مختلف تشکیل دهنده مقطع می باشد. پ – شکل پذیری عضو(شکل پذیری دوران یا تغییر مکان) که در آن خصوصیات عضو در نظر گرفته می شود. ت- شکل پذیری سازه (شکل پذیری تغییرمکان) که در آن رفتار پلاستیک کل ساز منظور می شود. ث- شکل پذیری انرژی که در آن شکل پذیری در مورد انرژی تلف شده زلزله به کار می رود. انواع شکلل پذیری به همراه تعریف ریاضی آنها در شکل (1- 2) به نقل از آمده است. انواع مختلف شکل پذیری با یکدیگر مرتبط می باشد.به عنوان مثال شکل پذیری انرژی عبارت است از مجموعه شکل پذیری سازه و مقطع و شکل پذیری عضو نیز وابسته به شکل پذیری مصالح و مقطع است. یکی از مسائل عمده شکل پذیری این است که تعریف ریاضی آن بر اساس رفتار مونوتونیک ایده آل (الاستیک-پلاستیک کامل) انجام شده است.این امر باعث می شود که در حالت ها واقعی که رفتار سازه متفاوت با حالت ایده آل است تعیین مقدار کمی شکل پذیری طبق تعاریف ریاضی با مشکلات مواجه باشد. در طراحی لرزه ای یکی از پارامترهای مهم مورد استفاده حد شکل پذیری می باشد.حد شکل پذیری مقدار یست که پس از آن انتظار تغییر محسوس در رفتار سازه وجود دارد.دو نوع حد شکل پذیری در سازه تعریف می شود که عبارتند از: 28 – شکل پذیری در دسترس که ناشی از رفتار سازه است و عواملی از قبیل پیکر بندی،خواص مصالح،نوع مقاطع،بارهای ثقلی و افتهای مقاومت و سختی ناشی از چرخه پلاستیک برآن موثراند. – شکل پذیری مورد نیاز که ناشی از زلزله می باشد و عواملی از قبیل بزرگی زلزله،خصوصیات خاک،مدت زمان و…. در ان موثرند. دو نوع حد شکل پذیری فوق به ترتیب شکل پذیری ظرفیت و نیاز هم نامیده می شوند. در این مطالعه نوع اول شکل پذیری (ظرفیت) مورد نظر می باشد و از این پس منظور از شکل پذیری در مورد اتصالات به معنا شکل پذیری در دسترس اتصالات می باشد.

تعریف شکل پذیری   27

محاسبه شکل پذیری  29

منحنی رفتاری 30

ترسیم منحنی رفتاری  32

عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب 32

تعریف سطوح عملکرد عضو براساس منحنی رفتاری آن

تعریف سطوح عملکرد عضو براساس منحنی رفتاری آن

فصل سوم-مروری بر آیین نامه لرزه ای ساختمان موجود و 356FEMA

مقدمه

در دستور العمل بهسازی ساختمان های موجود (نشزیه 360) و آیین نامه FEMA 355 معیارهای برای پذیرش اتصالات صلب ،برای مواقعی که از روش استاتیکی و دینامیکی خطی ویا روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی استفاده می شود،آورده شده است که در زیر آمده است،قبل از آن مفاهیم اساسی این آیین نامه مرور می گردد.

مقدمه  34

معیارهای پذیرش 34

معیار پذیرش برای روش خطی  35

معیار پذیرش برای روش های غیر خطی 36

معیار پذیرش برای اتصالات صلب 37

روش استاتیکی و دینامیکی خطی 37

روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی 39

منحنی تغییرات چرخش-خمش برای طبقه بندی اتصالات از لحاظ شکل پذیری

منحنی تغییرات چرخش-خمش برای طبقه بندی اتصالات از لحاظ شکل پذیری

فصل چهارم –مروری بر مطالعات صورت گرفته بر عوامل موثر در شکل پذیری اتصالات صلب

مدل کردن وآنالیز

قاب های خمشی کاملاً گیردار FR ، قاب های خمشی با اتصالات صلب هستند.سختی اتصال باید کمتر از کمترین مقدار 2 عضو شروع کننده اتصال باشد.تغییر شکل اتصال ممکن است ،بیشتر از 10% (این تغیر شکل چشمه اتصال را شامل نمی شود) در کل پیچش جانبی قاب موثر نباشد.اگر یکی از این 2 شرط اجرا نشده اند قاب باید نیمه گیر دار در نظر گرفته شود. بیشتر اتصالات رایج استفاده شده در قاب های خمشی FR فلزی از زمان 1950 نیازدارند تا بال تیر به بال ستون با استفاده از جوش شیاری نفوذی کامل جوش داده شوند.معمولاً اینها به اتصالات Pre‐Northridge بر می گردد.اکثر این اتصالات در طول زلزله های قبلی شکسته شده اند. قاب های خمشی کاملاً گیردار هر دو قاب خمشی گیردار ویژه و معمولی ( در قوانین زلزله برای ساختمان های اسکلت فلزی در بخش AISC 1197،6 تعیین شده است) را در بر می گیرد. موارد مورد نیاز برای طراحی عمومی یا لرزه ای اجزای فلزی در AISC1997 یا FEMA1997 داده شده است.در تمامی موارد مقاومتی که در مقاومت ظاهری طراحی استفاده شده است Fy با Fye جایگزین شده است.

بررسی وجود ورق پیوستگی لازم بر شکل پذیری اتصال  44

ارزیابی رفتار اتصالات صلب 49

ارزیابی ساختمان های طراحی شده و ایجاد شده قبل از زمین لرزهNorthridgeا   54

عملکرد مورد نظر از قاب های خمشی فولادی بر اساس سال ساخت 56

منحنی چرخش-لنگر

منحنی چرخش-لنگر

فصل پنجم-مدل سازی با نرم افزارANSYS

مقدمه

روش اجزا محدود یک روش عددی است که می توان آن را برای حل مسائل متعدد و متنوع مهندسی درحالات مختلف پایدار،گذرا،خطی یا غیر خطی مانند تحلیل تنش،انتقال حرارت و… بکار گرفت. این روش که ریشه های آن به سال های اولیه 1900 میلادی بر می گردد عملا در دهه 60 میلادی به صورت کلاسیک مدون و داخل مباحث مهندسی به خصوص مهندسی سازه شد و در دو دهه آخر قرن پایانی هزاره دوم به طور شگفت آوری در مراکز علمی و صنعتی جهان رسوخ نمود. بدون شک روش اجزا محدود انقلابی در صنعت جهان و نحو نگرش به تحلیل و طراحی به وجود آورد.حل مسائلی که توسط روش معمول تحلیلی غیر ممکن می نمود قابلیت مدل سازی پروسه های واقعی صنعتی با کمترین،ساده سازی ها،توانمندی روش در ارائه نتایج قابل اطمینان،کاهش هزینه های سنگین ،تست های عملی در پروسه های طراحی،سرعت بالا روش در حل مسائل و بالاخره افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی در طراحی باعث گردید تا ایم روش به عنوان جز لاینفک پیشرفت صنعتی در آید. نرم افزارهای تجاری اجزا محدود با هدف پاسخ به نیازمندی های علمی و صعنتی ،طراحی به بازار ارائه گردیدند.تعداد و تنوع این نرم افزارها امروزه به حدی رسیده که کاربر نمی تواند به راحتی یکی را انتخاب کند.گرچه قابلیت ها و توانمندهای این نرم افزارها متفاوت است،اما در بسیاری از تحلیل ها مشابه و یکسان می باشند. در میان نرم افزارهای عمومی اجزا محدود ،نرم افزارهای معتبری چون ABQUS,ANSYS,NASTRAN به جشم می خورد که دارای قابلیت های بالایی می باشند. نرم افزار ANSYS که اساساً توسط جمعی دانشگاهی طراحی شد. اولین بار در سال 1971 در اختیار عموم قرار گرفت و با قدمتی حدود 30 سال تکامل قابل توجهی یافته است. این نرم افزار عمومی اجزا محدود با بیش از یک صد هزار خط کد کامپیوتری قابلیت تحلیل مسائل مختلف در زمینه های مانند هوافضا،خودرو،سازه ای و… زا دارا می باشد. با توجه به نیاز این مطالعه نرم افزار علاوه بر توانایی مدل سازی المان های سه بعدی (Solid) باید قابلیت در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح و قابلیت در نظر گرفتن کرنش ها و تغییر شکل های بزرگ را هم داشته باشد. در حال حضر یکی از معتبر ترین نرم افزارهای اجزا محدود غیر خطی که دارای قابلفوق می باشد نرم افزار Ansys است ،بنابراین دراین مطالعه از این نرم افزار استفاده شده است. در ادامه این فصل مسائل مختلف مروبوط به مدل سازی مورد بحث قرار می گیرند .

مقدمه     62

سالختار کلی نرم افزار ANSYS 63

مفهوم زمان در نرمافزارANSYSا   63

تحلیل غیر خطی در نرم افزارANSYSا  63

دلایل بروز رفتار غیر خطی 63

مطالبی در مورد تحلیل غیر خطی در نرم افزارANSYSا 64

تلورانس های همگرایی ر65

رفتار پایدار و ناپایدار 66

گام های بارگذاری و ریز گام ها 66

تعیین خودکار گام زمانی 67

جهت بارها و جابجایی ها 67

مراحل کلی انجام تحلیل در نرم افزارANSYSا    68

مدل مصالح مورد استفاده 69

گام های بارگذاری و ریز گام ها 66

تعیین خودکار گام زمانی 67

جهت بارها و جابجایی ها 67

68 ANSYS مراحل کلی انجام تحلیل در نرم افزار

مدل مصالح مورد استفاده 69

المان مورد استفاده و مش بندی       69

مشخصات کلی نمونه در مدل سازی     71

اعمال بارگذاری 71

نمونه ای از یک منحنی رفتاری

نمونه ای از یک منحنی رفتاری

فصل ششم-بررسی محدوده عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران

مقدمه

در این قسمت با تحلیل عددی دینامیکی غیر خطی سعی در بررسی محدوده عوامل موثر بر شکل پذیری اتصال صلب می نماییم برای این منظور ابتدا از چهار پارامتر موثری که آیین نامه بهسازی از آن یاد می کند، با رعایت محدوده های سه عامل موثر که بنا بر آیین نامه بهسازی لرزه ای بهترین حالت شکل پذیری در این محدوده ها اتفاق می افتد اتصالات صلبی را برای به دست آوردن محدوده عامل موثر باقی مانده، که در آن بهترین حالت شکل پذیری اتفاق بیافتد،طراحی کرده و مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار می دهیم و در پایان با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل برای مدل های مختلف بهترین محدوده را تعیین می کنیم . و سپس بر اساس این نتیجه گیری و محدوده ذکر شده در آیین نامه برای دو عامل دیگر، محدود عامل دوم را که در آن بهترین حالت شکل پذیری را اتفاق بیافتد به همین روند یافته و این کار را برای دو عامل دیگر تکرار می نماییم.

مقدمه   76

بررسی اثر ورق پیوستگی 76

نتایج حاصل از تحلیل مدل ها در مورد اثر ورق پیوستگی 87

بررسی اثر چشمه اتصال   88

نتایج حاصل از تحلیل مدل ها در مورد اثر چشمه اتصال 91

بررسی اثرات نسبت دهانه به عمق تیر 92

نتایج حاصل از تحلیل مدل ها در مورد اثر نسبت دهانه به عمق تیر  96

بررسی اثرات لاغری بال وجان تیر 97

نتایج حاصل از تحلیل مدل ها در مورد اثرات لاغری بال و جان تیر و ارائه نتایج حاصل از آن 103

نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه ننتایج   104

پیشنهادات برای تحقیق بعدی  107

مراجع فارسی    108

مراجع انگلیسی   109

Abstractا    110


فهرست اشکال

1-1-منحنی چرخش لنگر  7

1-2-منحنی چرخش برای یک اتصال و طبقه بندی میزان صلبیت آن 9

1-3-منحنی تغییرات چرخش-خمش برای طبقه بندی اتصالات از لحاظ شکل پذیری 11

1-4-انواع اتصالات صلب رایج با جوش 12

1-5-انواع اتصلات صلب متداول با کمک پیچ     13

1-6-تسلیم موضعی در جان ستون 15

1-7-کمانش موضعی قائم جان ستون 16

1-8-حمش بال ستون در اثر نیروی کششی 18

1-9-جان ستون تحت اثر نیروی برشی 20

1-10-تقویت قطری جان ستون 20

1-11-برش در چشمه اتصال برای جان ستون میانی 21

2-1-تعریف انواع شکل پذیری 28

2-2-:منحنی نیرو-جابه جایی 29

2-3-نمونه ای از یک منحنی رفتاری 30

2-4-انواع منحنی ای رفتاری ارائه شده در356FEMAا  31

2-5-تعریف سطوح عملکرد عضو براساس منحنی رفتاری آن مطابق با 356 FEMAا   32

4-1-منحنی رفتاری چرخش – خمش بال ستون بدون ورق پیوستگی 45

4-2-منحنی رفتاری چرخش – خمش بال ستون با ورق پیوستگی 46

4 -3-منحنی رفتاری چرخش – خمش لاغری بال ستون بدون ورق پیوستگی 46

4-4-منحنی رفتاری چرخش – خمش لاغری بال ستون با ورق پیوستگی 47

4-5-نمودار جابجایی و چرخش پلاستیک ساختمان سه طبقه 48

4-6-نمودار جابجایی و چرخش پلاستیک ساختمان نه طبقه 49

4-7-اندازه گیری رفتار چرخشی- خمشی اتصالاتPre‐ Northridgeا  51

4-8-رفتار چرخشی – خمشی اتصالاتPre‐ Northridgeتحت ممان مثبت      52

4-9-رفتار چرخشی – خمشی اتصالاتPre‐ Northridgeتحت ممان منفی 53

4-10-رفتار چرخشی – خمشی اتصالاتPre‐ Northridgeا    53

4-11-رفتار چرخشی – خمشی اتصالRBSا    57

4-12-رفتار چرخشی – خمشی یک تیر ساده در قاب گرانشی 58

4-13-مدل رفتار چرخشی- خمشی اتصالRBSا 59

4-14-مدل رفتار چرخشی- خمشی یک تیر ساده در قاب گرانشی 59

4-15-پلان کف و ارتفاع ساختمان های طراحی شده  60

5-1-روش نیوتن –رافسون 65

5-2-رفتار ناپایدار سازه وابسته به بار 66

5-3-بارگذاری با دو گام و دو ریز گام در گام اول سه ریز گام در گام دوم 67

5-4-جهت اعمال بار قبل از تغییر شکل و بعد از تغییر شکل 68

5-5-نمودار تنش وکرنش مصالح 68

5-6-مشخصات المان45Solidا       70

5-7-نمونه مدل ایجاد شده از اتصال به همراه مش بندی  70

5-8-مشخصات کلی نمونه های اتصالات صلب  71

5-9-الگوهای مختلف بارگذاری جانبی مورد استفاده در آزمایش های چرخه ای 72

5-10-الگوی تغییر مکان جانبی چرخه ای اعمال شده بر نمونه ها بر طبق24ATCا  73

6-1-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهAا 77

6-2-کنتور تنش نمونهAدر اثر تغییر مکان6cmا     77

6-3-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهBا    78

6-4-کنتور تنش نمونهB دراثرتغییرمکان 706cmا    79

6-5-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهCا   80

6-6-کنتور تنش نمونهc دراثرتغییر مکان 8cmا 80

6-7-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهDا    81

6-8-کنتور تنش نمونهِD دراثر تغییرمکان 7.6cmا   82

6 -9-منحنی چرخه ای خمش-چرخش ومنحنی رفتاری نمونهEا   83

6-10-کنتور تنش نمونهE دراثرتغییرمکان 10cmا    83

6-11-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهFا 84

6-12-کنتور تنش نمونهF دراثر تغییرمکان 6cmا    85

6-13-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهGا 86

6-14-کنتور تنش نمونهGدر اثر تغییر مکان8cmا 86

6-15-نمودار مقایسه شکل پذیری مدل های تحلیل شده برای اثر ورق پیوستگی 87

6-16-منحنی رفتاری هفت مدل بررسی اثرات ورق پیوستگی 88

6-17-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهHا   89

6-18-کنتور تنش نمونهH دراثرتغییرمکان 6cmا  89

6-19-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهlا        90

6-20-کنتور تنش نمونهl  دراثر تغییرمکان 10cmا  91

6-21-نمودار مقایسه شکل پذیری مدل ها تحلیل شده برای اثر چشمه اتصال 91

6-22-منحنی رفتاری سه مدل بررسی چشمه اتصال 92

6-23-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهJا   93

6-24-کنتور تنش نمونهJ دراثرتغییرمکان 10cmا   94

6-25-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهkا       95

6-26-کنتور تنش نمونهk دراثرتغییرمکان 10cmا   95

6-27-نمودار مقایسه شکل پذیری مدل های تحلیل شده برای اثر نسبت دهانه به عمق تیر 96

6-28-منحنی رفتار سه مدل بررسی اثرات نسبت دهانه به عمق تیر 97

6-29-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهLا    98

6-30-کنتور تنش نمونه L دراثرتغییرمکان6cmا  98

6-31-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهMا   99

6-32-کنتور تنش نمونهM دراثرتغییرمکان 6cmا  100

6-33-منحنی چرخه ای خمش –چرخش و منحنی رفتاری نمونهNا 101

6-34-کنتور تنش نمونهN دراثرتغییرمکان 6cmا 102

6-35-کنتور تنش نمونهN دراثرتغییرمکان 4cmا   102

6-36-نمودارر مقایسه شکل پذیری مدل های تحلیل شده برای اثرلاغری بال و جان تیر     103

6-37-منحنی رفتاری مدل ها بررسی لاغری جان وبال تیر 103

فهرست جداول

3-1-ضریب آگاهی 35

3-2-معیار پذیرش در روش خطی –اجزا سازه فولادی 41

3-3-پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش غیر خطی-اجزا سازه ی فولادی 42

4-1-خصوصیات کلیدی تمامی ساختمانهایUBC از سال 1958تا1970         55

6-1-مشخصات کلی نمونهAا   76

6-2-مشخصات کلی نمونهBا    78

6-3-مشخصات کلی نمونهCا  79

6-4-مشخصات کلی نمونهDا  81

6-5-مشخصات کلی نمونهEا      82

6-6-مشخصات کلی نمونهFا   84

6-7-مشخصات کلی نمونهGا 85

6-8-مشخصات کلی نمونهHا      88

6-9-مشخصات کلی نمونهIا      90

6-10-مشخصات کلی نمونهJا    92

6-11- مشخصات کلی نمونهKا  94

6-12- مشخصات کلی نمونهLا 97

6-13- مشخصات کلی نمونهMا    99

6-14- مشخصات کلی نمونهNا    100


Abstract

Moment Frame the most use because it get to architect very space that design it.also

that have height ductility for the best performance in the earthquacke. Moment frame

use for middle or height level structure in Iran. Rigid connection have important role in

the special Moment Frame. So it is important that we known something are effect

ductility rigid connection.

There are four things in FEMA 356 that are effective on ductility rigid connections. Those

are Continuity Plate, Panel zone, clear span‐to‐depth ratio and beam flange or web

slenderness. In study, we try to check limit of four things which occur height ductility.

We used software ANSYS 9 for this target and readied model of rigid connection that

use in Iran.

Of course, all model design with connection plates which use to connect beam flange ‐

column flange and connect beam web ‐column flange. In the first, use limits of three

things effective on ductility rigid connection that exist in the Regulation for design

models in the different limits of effects Continuity Plate. We design seven models in this

step and we define limit of effects Continuity Plate that occur best ductility. Then define

limit use for next step and use limits of two things effective on ductility rigid connection

that exist in the Regulation for design models in the different limits of effects panel

zone. In this step design three models. Then define limit of effects panel zone occur best

ductility. In the next step, two limit defined use to define limit of effects clear span‐todepth

ratio. And use limit of effective beam flange or web slenderness on ductility rigid

connection that exist in the Regulation. Three model design and analysis then define

limit of effect clear span‐to‐depth ratio. In the last, we use three limits that get in before

steps to define limit of effect beam flange or web slenderness on ductility rigid

connection. And define this limit.

Resultes get in research on effects Continuity Plate, show that if exist Continuity Plate,

increase ductility rigid connection.and Continuity Plate thickness effect on ductility.

Resultes get in research on Panel zone and clear span‐to‐depth ratio are same limit of

effect as Regulation. Resultes get in research on beam flange or web slenderness,show

that if slenderness exist only in beam web, decrease ductility.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید