1 مقدمه
1 -1 پیشگفتار
رشد زحمات و مشکلات تجدیدساختار صنعت توان الکتریکی، برای عموم مردم، به واسطه وقفه های نامطلوب و تغییرات زیاد در قیمتهای عمدهفروشی، قابل روئت است. تا چند سال قبل، بیشتر مهندسان برق بر بلوغ و تکامل سیستم قدرت، اتفاق نظر داشتند. بیشتر تکنیک ها قبلا ابداع شدهبود و نیاز به بهبود تکنیک ها، بسیارکم و تنها در برخی از بخش ها وجود داشت. اما با تغییرات عمده صنعت برق، باید بدانیم که چه تغییراتی در معیارها و روش های سنتی قابلیت اطمینان خواهیم داشت. با توجه عنوان این سمینار شاید بهتر باشد مقدمه آن را در دو بخش تنظیم نمود. ابتدا مختصری پیرامون بحث گسترده قابلیت اطمینان صحبت خواهدشد و در ادامه نیز مقدمهای کوتاه و اجمالی در مورد بازار برق ارائه م یگردد.
1 -2 قابلیت اطمینان در سیستم قدرت [1]
سیستم های قدرت الکتریکی قابل اطمینان بدون وقفه بار مشتریان را در ولتاژ قابل قبول تامین م ینمایند. تسهیلات تولید بایستی توان کافی برای مواجهه با تقاضای مشتری را تامین کند. سیستم های انتقال بایستی توان زیادی را در مسافتهای طولانی بدون تولید گرمای اضافی یا از دست رفتن پایداری سیستم منتقل نمایند. سیستمهای توزیع باید برق را به هر ورودی سرویس مشتری تحویل دهند. در زمینه قابلیت اطمینان، تولید، انتقال و توزیع به مناطق عملیاتی ارجاع داده می شود.
هر منطقه عملیاتی از چندین زیرسیستم تشکیل شده است. تولید شامل نیروگاهها و پستهای نیروگاهی میباشد. انتقال شامل خطوط انتقال، پستهای کلیدزنی انتقال، پستهای انتقال و سیستمهای فوق توزیع می باشد. سیستم های توزیع شامل پست های توزیع، سیستم های توزیع اولیه (فشار متوسط)، ترانسفورماتورهای توزیع و سیستم های توزیع ثانویه (فشار ضعیف) م یباشد .یک نمونه ساده از سیستم قدرت سراسری و زیرسیستم های آن در شکل 1-1 نشان داده شده است.

بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدیدساختار

بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدیدساختار

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………..1
فصل 1

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 2
1 -1 پیشگفتار……………………………………………………………………………….. 2
1 -2 قابلیتاطمینان در سیستم قدرت……………………………………………………… 2
1 -2-1 تولید…………………………………………………………………………………… 2
1 -2-2 انتقال……………………………………………………………………………………. 4
1 -2-3 توزیع……………………………………………………………………………………. 5
1 -3 بازار برق…………………………………………………………………………………. 5
1 -3-1 تفاوت بین یک مگاوات – ساعت و یک بشکه نفت ؟………………………………… 7
1 -3-2 اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با بازار ……………………………………………………..9

فصل 2 تفاوتهای بحث قابلیت اطمینان در محیط سنتی و تجدید ساختار یافته …………………………… 21
2 -1 مدل گذشته و رایج قابلیتاطمینان ………………………………………………………………………….. 21
2 -2 قابلیت اطمینان سیستم قدرت در قرن جدید …………………………………………………………….. 41
2 -2-1 روشهای تمرکززدایی برای قابلیتاطمینان ……………………………………………………………… 41
2 -2-2 قابلیت اطمینان سیستم و چگونگی مسئولیتپذیری و پاسخگویی بازیگران مختلف………………. 51
2 -3 قابلیت اطمینان در بازار برق : قید لازم الاجرای دیگر (اثر قیود قابلیتاطمینان در مطالعات
اقتصادی) ………………………………………………………………………………………………………………. 91

2 -3-1 مدل عمومی برای بهینهسازی سیستم قدرت ……………………………………………………………. 02
2 -3-2 مروری بر قیود قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………… 22
2 -3-3 داخل کردن قیود قابلیتاطمینان در مدل شبکه ……………………………………………………………….. 32
2 -3-4 تشریح مطالب ………………………………………………………………………………………………….. 32
2 -4 قابلیت اطمینان تولید ……………………………………………………………………………………………….. 52
2 -5 قابلیت اطمینان سیستم انتقال در بازار برق رقابتی …………………………………………………………….. 52
2 -5-1 شیوه ای برای مالکان انتقال برای قابلیتاطمینان ……………………………………………………………… 82
2 -6 قابلیت اطمینان متمایز در سطح مشتری …………………………………………………………………………. 92

فصل 3 معیارهای قابلیت اطمینان در محیط تجدید ساختار یافته ……………………… 13

3 -1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 13
2- 3شاخص.LOSBE ………………………………………………………………………………………………..ا………….. 31
3 -2-1 مدل ریاضی ……………………………………………………………………………………………………………… 13
3 -3 شاخص EUP ……………………………………ا………………………………………………………………………… 33
3 -3-1 ارائه اندیس قابلیتاطمینان تولید ……………………………………………………………………………………….. 33
3 -3-2 محاسبه EUP سیستم با فرض عدم قطعیت بار مصرفکنندگان ……………………………………………………. 43
3 -3-3 محاسبات قابلیتاطمینان تولید برای هر مشترک ………………………………………………………………………. 43
3 -3-4 محاسبه قابلیتاطمینان تولید با لحاظ کردن گرفتگی خطوط …………………………………………………………. 53
3 -4 کاربرد EUP در تخصیص هزینه قابلیتاطمینان تولید در محیط بازار ……………………………………………………… 63
3 -5 شاخص امنیت POST ………………….ا……………………………………………………………………………………. 83
3 -6 شاخص هزینه وقفه مشتری ………………………………………………………………………………………………… 04

فصل 4 روشهای ارزیابی قابلیتاطمینان در محیط تجدید ساختار یافته ……………………… 34

4 -1 قابلیت اطمینان غیریکپارچه در محیط بازار ……………………………………………………………………………………… 34
EMGP1-1- 4…………………………………………………………………..ا…………………………………………………………. 43
EMTP2-1- 4…………………………………………………………………………………………………………ا……………………. 44
4 -1-3 ارزیابی قابلیتاطمینان تولیددرسیستم قدرت تجدیدساختاریافته با توجه به توافقات رزرو………………………………… 54
4 -1-4 استفاده از تکنیکهای Pseudo-Sequential و قابلیت اطمینان معادل در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت تجدیدساختاریافته …………… 84

4 -2 کاربردهای Z-Method برای کفایت منابع سیستم قدرت ……………………………………………………………….. 94
4 -3 محاسبه قابلیتاطمینان سیستم انتقال ………………………………………………………………………………………. 15
4 -3-1 اندیسهای قابلیتاطمینان برای بار نقطه ای ………………………………………………………………………………. 15
4 -3-2 محاسبه توان ورودی به بار نقطه ای ……………………………………………………………………………………….. 15
4 -3-3 اندیسهای قابلیتاطمینان برای کل شبکه …………………………………………………………………………………. 25
4 -3-4 محاسبه قابلیتاطمینان سیستم انتقال …………………………………………………………………………………….. 25

فصل 5 نمونه ای از مباحث جدید قابلیت اطمینان محیط بازار نسبت به محیط سنتی……………… 35

5 -1 تاثیر پاسخ تقاضا و الاستیسیته قیمت بر قابلیت اطمینان و بالعکس ………………………………………….. 35
5 -1-1 تاثیر پاسخ تقاضا و الاستیسیته قیمت بر قابلیت اطمینان…………………………………………………… 35
5 -1-2 تاثیر قیود قابلیتاطمینان و ولتاژ بر الاستیسیته قیمت ………………………………………………………… 45
5 -2 واحدهای RMR ……………ا…………………………………………………………………………………………. 65

فهرست مراجع …………………………………………………………………………………………………………….. 59

فهرست شکل ها

شکل 1 -1: یک نمونه ساده از سیستم قدرت سراسری و زیرسیستمهای آن …………………………………………. 3

شکل 3 -1: تابع احتمال بار مصرفکنندگان …………………………………………………………………………………………. 43

شکل 3 -2: بازار برق چند حالته …………………………………………………………………………………………………………….. 63

شکل 4 -1: سیستم انتقال و EMTP …….ا………………………………………………………………………………………………. 74

شکل 4 -2: توزیع نمونه تولید اضافی …………………………………………………………………………………………………….. 94

شکل 4 -3: منحنی LDC و CMELDC برای محاسبه شاخصهای سطوح مختلف …………………………… 15

شکل 4 -4: فلوچارت محاسبات RMR ………..ل………………………………………………………………………………………….85

فصل 2 تفاوتهای بحث قابلیت اطمینان در محیط سنتی و تجدید ساختار یافته
2 -1 مدل گذشته و رایج قابلیت اطمینان [3]
کفایت در مدل گذشته قابلیت اطمینان، با برنامهریزی، ساخت و نگهداری رزرو قابل توجه ژنراتورها تامین میشد .ظرفیت میتوانست بیش از نیاز ساخته شود. نیروگاه های پیک که به ندرت مورداستفاده قرار می گیرند، بواسطه اطمینان شرکت های یکپارچه عمودی از بازگشت هزینه ها، از طریق پرداخت نر خهای تنظیمی توسط مشتری های دربند شرکت برق ، قابل سرمایه گذاری بودند. این موضوع اساس و مبنای وجودی مدل گذشته قابلیت اطمینان بود. معمولا ظرفیت نصب شده شرکت ها 21 تا 52 درصد بیش از نیاز پیک آنها بود.
امنیت نیز عموما بواسطه بهرهبرداری “محافظه کارانه” همه تجهیزات و از طریق وقوع استانداردهای متداول در صنعت تامین میشد .با نگاهی به گذشته میتوان گفت موفقیت بهرهبرداری در این سالها، با توجه به این حقیقت که بیشتر سیستمها سخاوتمندانه ساخته شدهبودند و دارای افزودگیهای قابل توجهی هستند، زیرسازی شدهاست.
شرکت ها دارای بینش نادرست قانونگذاری محلی بودند که در برخی موارد شامل کنترل دولتی مستقیم بودند و تحت تعهد عمومی “Good Utility Practice” بودند.

بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدیدساختار

بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدیدساختار

فصل 3 معیارهای قابلیت اطمینان در محیط تجدیدساختار یافته
3- مقدمه
یکی از مباحثی که در بررسی قابلیت اطمینان در محیط تجدیدساختاریافته مطرح میباشد، تعریف شاخص های جدید یا اصلاح شاخصهای گذشته قابلیت اطمینان م یباشد تا در محیط تجدیدساختار قابل استفاده باشند. در این فصل به نمونه ای از این شاخص ها، که در مقالات مطالعه شده به آنها اشاره شده است، خواهیم پرداخت.
[9] LOSBE شاخص -3
در مرجع [9]، اندیسی تحت عنوان 1LOSBE را جهت اندازهگیری مقدار عمومی (اجتماعی) تولید سیستم قدرت معرفی میکند. این اندیس به عنوان تفاوت بین سود اجتماعی (Social Benefit) برای مصرف مقدار مشخصی برق و هزینه تغذیه همان میزان برق تعریف میشود. از نظر این مقاله اندیسهای قدیمی قابلیت اطمینان تولید مانند LOLE , LOLP ممکن است جهت ارزیابی سیستمهای تجدید ساختار شده مناسب نباشند، زیرا آنها برای زمانی خاص و قیمت ثابتی معتبر می باشند.
به گواهی رخدادهای وسیع در سیستمهای تجدیدساختار شده، تولیدکنندگان الکتریسیته در فروشگاه های برق تجدیدساختار شده ممکن است بدلیل عدم رضایت مالی تمایلی به فروش برق نداشته باشند. در این گونه موارد LOLE , LOLP ب یمعنی خواهند بود. اگر برخی تولیدکنندگان بزرگ برق سعی کنند تا با استفاده از توان فروشگاه ها، قیمت فروشگاه های برق را تنظیم کنند یا از ارائه ظرفیت و توان مضایقه کنند، مجدداً مقادیر LOLE , LOLP ب یمعنی خواهند بود. LOSBE شاخص مناسبی جهت اندازه گیری مقدار ظرفیت تولیدی در سیستمهای تجدیدساختار شده میباشد.
مدل ارائه شده یک مدل احتمالاتی “بیشینه کردن سود اجتماعی” (SBM)2 می باشد.


مقطع : کارشناسی ارشد

خرید فایل 25 هزار تومان

خرید فایل word

قیمت 25 هزار تومان