انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

1-1-مقدمه

به هنگام طراحی یک جاده ومتعلقات آن،طراحان باید به بکارگیری ضوابط طرح هندسی راه ودرنظر گرفتن کلیه شراط،احتمال خارج شدن اشتباهی وسایل نقلیه ازمسیر اصلی رابه حداقل برسانند ودرچنین حالتی،سخن ازاین که دردوسوی راه چه موانع وخطراتی وجود دارد مطرح نیست وتنها باید خود جاده رابی خطر و ایمن نگاه داشت.اماباید دانست که حتی بابکارگیری عالی ترین استانداردها هم نمیتوان بطور کامل ازخارج شدن سهوی وسایل نقلیه جلوگیری کرد.رانندگان وسایل نقلیه به دلایل مختلف ازجمه حواس پرتی،خواب آلوده بودن،بی توجهی به جلو،استفاده از مشروبات الکی وداروهای خواب آور،سرعت زیاد(اشتباهات انسانی)،عوامل طبیعی نابسامانی طرح هندسی راه وعیوب ونواقص وسیله نقلیه،کنترل وسایل خوراازدست میدهند و وسیله نقلیه آنها ازمسیر اصلی منحرف میشود.

یک راه ایمن شامل محدوده ای ایمن وعاری ازاشیاء ونقاط خطرناک برای عبور راه براساس سرعت وحجم عبور وشرایط هندسی محل می باشد که برای دستیابی به این امر،ایجاد یک محدوده حفاظت شده ایمن باتوجه به ضوابط ومعیارهای استاندارد ایمنی درکنار راه ومسیر اصلی،بتواند درمحدوده ای باامنیت مناسب متوقف شود ویا به مسیر اصلی باز گردد.پس از تعیین محدوده حفاظت شده ومرزها آن درگام بعدی،باید موانع خطر دراین محدوه معین کرد وسپس جهت ایمن سازی آن اقدام نمود.دراین راستا گزینه های زیردر دسترس هستند.

-برداشتن عامل خطر یاطراحی مجدد شیب به گونه ای که قابل پیمایش باشد.

-جابجا کردن عامل خطربه نقطه ای که احتمال تصادم کمتری وجود دارد.مانند بالای شیب،پشت حفاظ ای ایمنی،پشت دیواره ها

-کاهش شدت برخورد باعوامل خطر بااستفاده ازیک وسیله شکست پذیر

-جهت دهی دوباره به وسیله نقلیه توسط سپرکردن عامل خطربایک حفاظ طولی ویاضربه گیر

-دادن آگاهی لازم به راننده ازوجود خطر توسط تابلو وعلایم هشداردهنده

1-1-مقدمه   1

1-2-مدیریت ایمنی تصادفات       3

الف-ایمنی معابر وطراحی بزگراه ها   4

1-2-2-مقایس وماهیت شکل ایمنی معابر     6

1-2-3-روابط متقابل بین کاربری زمین وحمل ونقل وایمنی راه ها   10

1-2-4-نقش مهندسین وبرنامه ریزان درایمنی راه ها 12

1-2-5-برامه ها وکارهای مهندسین وبرنامه ریزان درجهت بهبود ایمنی راه ها   15

1-2-6-طراحی،برنامه ریزی وعملکرد آنها درایمنی معابر 17

1-2-7-سیستم های اطلاعات تصادفات   18

1-3-منافع واثرات سیستم های جمع آوری اطلاعات تصادفات     20

1-4-هزینه هیا تصادفات       21

1-4-1-عناصرکلیدی داده های تصادفات       22

1-5-مقایسه خسارات ناشی ازتصادم به دلیل نبودن تجهزات حفاظتی باهزینه تهویه ونصب آنها   23

1-6-حفاظ های ایمنی   24

1-7-انواع جان پناه 25

1-7-1-حفاظ فلزی 25

1-7-2-حفاظ بتنی   26

1-7-3-ضربه گیرها 26

1-8-موانع کنارراه 26

1-8-1-موانع طبیعی 26

1-8-2-موانع مصنوعی 27

1-9-خاکریزها وشیب های کنار جاده   30

1-10-محدوده بازیابی 31

1-10-1-نگهداری محدود حفاظتی           32

1-10-2-روش های ایمن کردن محوده بازیابی     33

1-10-2-1-قابل شکست کردن موانع   33

1-10-2-3-سپرکدرن جلوی موانع     34

حفاظ بتنی تک شبیه ودوشیبه

حفاظ بتنی تک شبیه ودوشیبه

فصل دوم:ضوابط طراحی ونصب حفاظ ها

2-1-دسته بندی حفاظ های ایمنی

حفاظ های ایمنی ازنظر وجهات مختلف ازجمله مصالح ساختمان،کاربری،استحکام و… را به چندین دسته وگروه طبقه بندی مینمایند.

حفاظ های ایمنی ازنظر مصالح ساختمانی به کار گرفته درسازه آنان به دودسته تقسیم میشوند.

الف:حفاظ فلزی         ب:حفاظ بتنی

2-1-فصل دوم خلاصه       36

2-2-دسته بندی حفاظ های ایمنی     36

2-3-حفاظ های فلزی-مشخصات فنی وسازه ای 37

2-3-1-اتصالات ومشخصات ساز حفاظ ها فلزی   37

2-3-2-ارتفاع حفاظ های فلزی   39

2-4-حفاظ های بتنی-مشخصات فنی وسازه ای     40

2-4-1-ارتفاع حفاظ های بتنی       42

2-5-دلایل استفاده ازحفاظ ایمنی     42

2-5-1-خاکریزها وشیب های کنار جاده     42

2-5-2-ابروهای کنار جاده     43

2-5-3-موانع ثابت کنار جاده   44

2-5-4-جداکننده وسط   44

2-6-بررس خصوصیات مسیر     45

الف:بررس جمع ترافیک عمومی           45

ب:بررس شرایط آب ووای منطقه       46

2-7-ناحیه عاری ازمانع     47

2-8-معرفی وبررسی استانداردهای طراحی ونصب   51

2-8-1-استانداردهای موجود درایران   51

2-8-2-ضوابط موجود درکشورهای دارای استاندراد معتبر     51

2-8-3-آزمایش برخورد   51

2-8-4-استاندارد اروپا     52

2-8-5-استانداردEN1317ا   52

2-8-6-استاندارد NCHRP350ا     52

2-9-بهینه سازی نرده های غیراستاندارد   53

2-10-انواع حفاظ های ایمنی 55

2-10-1-حفاظ های کناری-مشخصات فنی وسازه ای   55

2-10-1-1-سیستم انعطاف پذیر   55

1-حفاظ های فلزی 3 کابلی   56

مزایای ومعایب حفاظ های کابلی   57

2-سیستم سپریWشکل-حفاظ انعطاف پذیر     57

3-حفاظ انعطاف پذیر سیستم سپریW شکل سه موجی   59

2-10-1-1-2-نرده های حفاظتی نیمه صلب     60

11-نیمه صلب-سپرقوطی شکل   60

12-حفاظ نیمه صلب-سپریW شکل لقمه دار   62

3-حفاظ نیمه صلب-نرده حفاظتی یاسپر دوموج وپایه های قوی     64

4-حفاظ نیمه صلب-سپری سه موج لقمه دار باپایه های قوی     65

5-حفاظ نیمه صلب-حفاظ سه موج اصلاح شده 67

2-10-1-3-حفاظ های کناری-صلب 69

2-10-2-حفاظ های میانی 71

1-حفاظ میانی دوموج(باپایه های ضعیف)     73

2-حفاظ میانی دوموج با(پایه های قوی)       74

3-حفاظ میانی سه موج(پایه های قوی)       75

4-حفاظ های میانی بتنی   75

2-11-نرده های قوطی شکل دوطرفه     77

2-12-نرده حفاظتی پل ها   78

2-13-ایمن سازی نواحی ابتدا،انتهای وانتقالی حفاظ های ایمنی   79

1-ایمن سازی ابتدا وانتهای نرده حفاظتی   81

2-ایمن سازی قسمت انتقالی 81

3-ایمن سازی قسمت های ابتدایی وانتهایی وانتقالی حفاظت ای بتنی     83

4-ایمن سازی قسمت های ابتدایی وانتهایی حفاظت های میانی 84

الف)ایمن سازی بوسیله ایجاد انکسار   85

5-ایمن سازی قسمت انتقالی نرده حفاظتی میانی         87

2-14-ضوابط نصب نرده حفاظتی کناری وفرم هندسی محل   89

2-14-1-فاصله عرضی ازلبه بیرونی آسفالت سواره رو     90

الف)فاصله عرضی نرده حفاظتی ازلبه بیرونی آسفالت سواره رو(فاصله جانبی)     90

2-14-2-وضعیت زمین وعوارض طبیعی کنار راه 93

2-14-3-شیب ها 93

2-15-میزان انکسار حفاظتی طولی           97

2-16-ضوابط نصب نرده ها حفاظتی 100

2-17-ضوابط استفاده ازنرده های محافظ   100

تعیین طول لازم حفاظ   102

موانع طبیعی

موانع طبیعی

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل سوم:ضوابط طراحی ونصب ضربه گیرها

3-1-ضربه گیرها

ضربه گیر به سیستمی اتلاق میشود که از برخورود وسایل نقلیه به اشیاء ثابت جلوگیری میکند این عمل به دوصورت انجام میپذیرد:

1-سبب کاهش سرعت شده وبا متوقف نمودن وسیله نقلیه برخورد(ازروبرو)بامانع میشود.

2-سبب تغییردادن جهت حرکت وسیله نقلیه شده وبه این طریق مانع برخورد(ازکنار)میشود.

ضرب گیرها عمدتا برای موانعی به کار میروند که داخل محدوده حفاظت شده(Clear Zone) قرار دارند وامکان جابه جایی آنها به بیرون ازمحدوده ویاطراحی آنها به صورتی که قابل شکستن باشند وجود ندارد.ضربه گیر باید بتواند قسمت عمده انرژی جنبشی وسیله نقلیه منحرف شده راقبل ازبرخورد به مانع بگیرد درضربه گیر،جذب این انرژی با به کارگیری دواصل صورت میپذیرد:

1-انتقال انرژی جنبشی به سایر اشیا سنگین

2-جذب انرژی توسط موادی که متلاشی میشوند ویاتغییرشکل میدهند.

اگرضربه گیر براساس انتقال جنبشی وسیله نقلیه منحرف شده به سایر اشیاء سنگین کار کند،آن راضربه گیر وزنی واگر براساس جذب جنبشی عمل کند،آرا ضربه گیر جذبی می نامند.

3-1-فصل سوم خلاصه     104

3-2-ضربه گیرها   104

3-2-1-ضربه گیروزنی 105

3-2-2-ضربه گیرجذبی 107

2-2-1-آسفالت جزبه قیرجذبی   108

3-3-کاربری ضربه گیر   109

3-4-ضربه گیر شبکه ای ماسه ای 111

3-4-1-ضربه گیرشبکه ای ماسه ای 111

3-4-2-لاندریج آب     112

3-4-3-سلول آب       1 12

3-4-4-ضربه گیر تلسکوپی   113

3-5-معیارهای طراحی هندبه ضربه گیر   115

3-6-انتخاب نوع ضرب گیر   122

3-7-فرم هندسی نصب ضربه گیر   122

3-8-نکات حائز اهمیت درنصب ونگهداری ضربه گیرها   123

3-9-محل نصب ضربه گیرها   125

موانع طبیعی

موانع طبیعی

فصل چهارم:معرفی برخی ازمحصولات معتبر

4-1-2-سیستم های فوم های لانه زنبوری فشرده

سیستم ضربه گیر فوم های لانه زنبوری به هم فشرده،برای پوشش دادن مناطق خطر عریض طراحی میشود و میتواند تمام وسیله نقلیه ازوزن820 کیلوگرم تا2000 کیلوگرم رادربرابر ضربه های مستقیم حفاظت کند ودربرخورد های زاویه دار آنها رادوباره جهت دهد.ازفواید میتوان به راحتی درنصب،کم بودن هزینه بازسازی وایده آل بودن آن برای مکان های حادثه خیز اشاره کرد سیستم فوم لانه زنبوری فشرده در9طول مختلف از 4دهانه تا 12 دهانه متناسب باسرعت طرح طراحی شده که دربرخورد های مستقیم(شاخ به شاخ مغزها ضربه گیر متراکم شده وبه تدریج انرژی حاصل ازبرخورد راازبین میبرد و وسیله نقلیه رادروضعیت توقف وایمن قرار میدهد.این سیستم به هنگام برخورد ازکنار به طور ایمن وسیله نقلیه رادوباره جهت میدهد.بعداز یک برخورد متعارف،فقط مغزی های این سیستم ازبین میروند وسایر قسمت های سیستم میتواند دوباره سرجای خودقرار گرفته ومورداستفاده قرار گیرند(بازسازی آن با3نفرکارگر کمت ازیک ساعت زمان نیاز دارد)

4-1-بررس مشخصات تعداد ازسیستم های حفاظتی جدید   130

4-1-1-سیستم گریت(G.R.E.I.T)ا       130

4-1-2-سیستم های فوم های لانه زنبوری فشرده   131

4-1-3-سیستم ضربه گیرآبی فشرده   132

4-1-4-سیستم ضربه گیرآبی خوشه ای   133

4-1-5-سیستم دیواره ضربه گیرcashion wallا     134

4-1-6-سیستم مهار انتهاییBreak-masterا   135

4-1-7-سیستمLMAا       137

4-1-8-سیستم مهار انتهاییSENTERا       138

4-1-9-سیستم مهارانتهاییTRENDا     193

4-1-10-سیستم کنترل دسترس درمعبرهای اضطراری حفاظBarrire Gateا   140

4-1-11-سیستم ضربه گیرماسه ایENERGITEا       141

4-1-12-سیستم مهارانتهایی وضربه گیر قابل حملGreat-Gzا     143

4-1-13-حفاظ قابل حمل آبیTRITONا         144

4-1-14-خانوادهQuad Guradا     145

4-1-15-سیستم Regentا     147

4-1-16-سیستم ضربه گیرلاستیکی(REACT-350)ا   148

4-1-17-نرده محافظGuardianا         148

4-1-18-سیستم مهارانتهاییF.L.E.A.Tا 150

4-1-19-سیستم S.K.T.350ا     151

4-1-20-سیستم Impact Prit L-100ا         152

4-1-21-ندره محافظFMKا     152

نرده های حفاظتی پل

نرده های حفاظتی پل

فصل پنجم:بررسی میدانی نمونه های حفاظ وضربه گیر ایمنی موجود درایران

5-3-بررسی میدانی و ضعیت حفاظ های بتنی

حفاظت بتنی،نوع حفاظ های ایمنی است که انعطاف پذیری ناچیز آن ناشی ازامکان تحرک نسبی قطعات کنار هم قرار گرفته آن میباشد.موردعمده استفاده این نوع حفاظ،لبه پرتگاه ها،صخره ها ومناطقی است که امکان تغییر شکل خالی وجود ندارد.مطابق نمونه هایی بررسی شده درصد نسبتا پایینی ازحفاظ های ایمنی تعبیه شده در راهرو های کشور ازنوع بتنی وصلب هستند که ازمیان انها کاربرد عمده درجداسازی مسیر وترافیک میباشد.

5-1-فصل پنجم خلاصه   154

5-2-بررسی وضعیت حفاظ های فلزی       154

5-2-1-مکان های نیازمند نصب حفاظ های فلزی وفاقد آن   155

5-2-2-مکان های دارای حفاظ نامناسب   161

5-2-3-بررس میدانی وضعیت حفاظ لبه پل ها 165

5-3-بررسیم یدانی وضعیت حفاظ های بتنی   169

5-3-1-مکان های نیازمند نصب فاقد حفاظ بتنی 169

5-3-2-مکان های نیازمند نصب ودارای حفاظ بتنی نامناسب 170

5-4-مهار انتهایی 173

5-5-ضربه گیرها   177

5-5-1-مکان های نیازمند نصب وفاقد ضربه گیر 177

5-5-2-مکان های نیازمند نصب ودارای ضربه گیرنامناسب 179

5-6-جمع بندی بررسی میدانی نمونه ها   180

فهرست شکلها

1-1-موانع طبیعی   27

1-2-موانع مصنوعی 28

1-3-تاسیسات شهری   29

1-4-علائم رانندگی   29

1-5-دیوار حائل سنگی   30

2-1-سپرکردن مانع منفرد یامحدوده خطر     37

2-2-قسمت های مختلف حفاظ جانبی   39

2-3-حفاظ بتنی     40

2-4-حفاظ بتنی تک شبیه ودوشبیه 41

2-5-کانال روباز نیازمند به پوشش   43

2-6-جداکننده وسط 44

2-7-جزئیات حفاظ سه کابلی 56

2-8-جزئیات حفاظ سپری دوموجی   57

2-9-حفاظ سپری سه موجیWا         60

2-10-حفاظ قوطی شکل پایه ضعیف     6

2-11-حفاظ لقمه دار پایه قوی   63

2-12-حفاظW شکل لقمه دار   65

2-13-حفاظ سه موجW باپایه Sا          66

2-14-حفاظ پایه قوی معمولی     67

2-15-حفاظW شکل لقمه دار 68

2-16-مقطع حفاظ بتنی ازنوع نیوجرسی   69

2-17-مقطع حفاظ بتنی استاندارد باارتفاع زیاد     70

2-18-حفاظ بتنی باارتفاع زیادتر ازاستاندارد     71

2-19-ضوابط نصب حفاظت میانی برا بزرگراه ها وآزاد راه ها   82

2-20-حفاظ میانی دو موجی پایه ضعیف   73

2-21-حفاظ میانی دوموجی پایه قوی 74

2-22-حفاظ میانی سه موجی پایه قوی 75

2-23-انواع حفاظ میانی بتنی 76

2-24-نرده قوطی شکل دو طرفه   77

2-25-نرده های حفاظتی پل   78

2-26-اتصال نرده حفاظتی کناری نیمه صلب به نرده پل   79

2-27-قسمت سهمی شکل نرده باپایه فولادی   82

2-28-محل استقرار نرده حفاظتی درموارد اجسام ثابت وپرتگاه   91

2-29-تعیین محل نصب نرده برروی خاکریز   94

2-30-بخش نامناسب شیب6:1کنار راه برای نرده حفاظتی   95

2-31-محدوده ای که شیب آن10درصد یاکمتر باشد 97

3-1-طرز کارضربه گیروزنی 106

3-2-طرز کارضربه گیر جذبی 107

3-3-اجزای اصلی ساندویچ آب 113

3-4-نمونه کاربرد سلول های آب 114

3-5-راهنمای تعیین تعداد ردیف ها درسلول های آب 114

3-6-طرز طراحی ضربه گیر بشکه ای 121

3-7-موقعیت بشکه گذاری نسبت به جسم خطر آفرین   123

4-1-سیستم گریتG.R.E.A.Tا   130

4-2-سیستم فوم لانه زنبوری فشرده 131

4-3-سیستم ضربه گیر آبی فشرده     133

4-4-سیستم ضربه گیرآبی خوشه ای 133

4-5-سیسم دیواره ضربه گیر   134

4-6-سیستم مهار انتهاییBreak Masterا   136

4-7-نمایی ازضربه گیرLMAا     137

4-8-نمای سیستمSENTERا     138

4-9-نمایی ازسیستمTRENDا     140

4-10-نمایی ازBarrire Gateا   141

4-11-سیستم ضربه گیر ماسه ایENERGITEا     142

4-12-سیستم ضربه گیرGreal-Gzا     143

4-13-حفاظ آبیTRITONا   145

4-14-جزئیات سیستمQuad Guardا       146

4-15-سیستم Regentا     147

4-16-سیستم REACT-350ا     148

4-17-نرده محافظGaurdianا   149

4-18-مهار انتهاییF.L.E.A.Tا   150

4-19-مهار انتهاییS.K.T.350ا       151

4-20-پایه های Impact Prie L-100ا   152

4-21-سیستم FMK به عنوان نرده پل   153

5-1-پوشش نامناسب روی جوی آب وشیب غیرقابل پیمایش کنار راه   155

5-2-شیب غیرقابل پیمایش وخطرناک   156

5-3-ناحیه نیازمند سپرکردن مانع صلب بتنی   157

5-4-درختان وپایه های علائم به عنوان خطر ومانع ثابت   158

5-5-دیوار حائل نزدیک به مسیر 159

5-6-شیروانی خطرناک بدون حفاظ     160

5-7-آبریو عرضی(کالورت)بدون محافظت 160

5-8-خطرسقوط درشیب وحفاظ نامناسب   161

5-9-همپوشانی نامناسب سپری ها       162

5-10-جانمایی افقی نامناسب حفاظ     163

5-11-جداشدن سپری ها ازهم 164

5-12-اختلاف ارتفاع سپری های حفاظ های فلزی     164

5-13-مقاومت ناکافی نرده پل   165

5-14-نرده نامناسب پل   166

5-15-نرده نامناسب پل     167

5-16-عدم محافظت ازقسمت ابتدایی نرده محافظ پل وعدم ایجاد ناحیه انتقالی     167

5-17-مقاومت ناکافی حفاظ پل     168

5-18-مقاومت ناکافی حفاظ پل       168

5-19-عدم صلیب کافی حفاظ        169

5-20-مدفون شدن قسمت شیبدار مقطع عرضی حفاظ بتنی     170

5-21-مدفون شدن قسمت شیبدار مقطع عرضی حفاظ بتنی اززاویه دید دیگر       171

5-22-وجود فاصله میان قسمت های مختلف حفاظ بتنی           171

5-23-نمونه دیگری ازچیدمان بافاصله قطعات حفاظ بتنی   172

5-24-انتهای رها شده حفاظ بتنی     173

5-25-قسمت انتهایی نامناسب یک حفاظ بتنی   174

5-26-مهار انتهایی نامناسب حفاظ فلزی         175

5-27-قسمت انتهایی کاملا آزاد رها شده درحفاظ       176

5-28-نمونه ای ازحفاظ پل بدون مهار انتهایی   176

5-29-نقطه شروع جزیره میانی بدون ضربه گیر     177

5-30-علامت راهنمایی بدون ضربه گیر       178

5-31-عدم وجود ضربه گیر برای سپرکردن علامت راهنمایی     178

5-32-ضربه گیر نامناسب     179

5-33-کاربرد ضربه گیر نامناسب ونصب درمحل نامطلوب   179

فهرست نمودارها

1-1-تعداد مرگ ومیرناشی از تصادفات درازای هرده هزارخودرو دربرخی ازکشورها         7

1-2-درصد تغییراتی مرگ ومیر ناشی از تصادفات درآسیا،آفریقا وکشورهای پیشرفته در سالهای1968 تا1985ا       8

1-3-منحنی خسارات مساوی     24

2-1-منحنی معادل شدت تصادف       46

2-2-عرض ناحیه عاری ازمانع       48

2-3-تعیین نیاز نصب نرده باتوجه به تحلیل خطر     102

فهرست جداول

1-1-الزامات ملی تصادفات         23

2-1-محدوده قابل قبول عرض ناحیه ازمانع(فاصله مانع تالب روسازی)     50

2-2-مقدار انکسار برای نرده های حفاظتی کناری     54

2-3-میزان انحراف مناسب برای حفاظ های طولی       86

2-4-فواصل آرامش درسرعت ها متفاوت     90

2-5-افزایش عمق فرورفتگی پایه نرده درخاکریز     92

2-6-تغییرات ارتفاع سیرسپر خودرو باسرعت90kl/h به ارتفاع سپر خودرو درحالت عادی         96

2-7-مقدار انکسار برای نرده حفاظتی کناری   99

3-1-پیشنهادFHWA وسیستم جذب انرژی برای وضعیت های مختلف   116

3-2-آرایش استاندارد بشکه های برای سرعت طراحی 70 کیلومتر درساعت     126

3-3- آرایش استاندارد بشکه های برای سرعت طراحی 80کیلومتر درساعت         127

3-4- آرایش استاندارد بشکه های برای سرعت طراحی 90 کیلومتر درساعت           127

3-5- آرایش استاندارد بشکه های برای سرعت طراحی 100 کیلومتر درساعت             128

3-6- آرایش استاندارد بشکه های برای سرعت طراحی 110 کیلومتر درساعت           129

5-1-نتایج بررسی میدانی نمونه های حفاظ فلزی     180

5-2- نتایج بررسی میدانی نمونه های حفاظ بتنی     181

5-3- نتایج بررسی میدانی نمونه های حفاظ انتهایی       182

5-4- نتایج بررسی نمونه های ضربه گیر   183


 


  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان